Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Biskop Eysteins Jordebog, den Röde Bog, Fortegnelse over det geistlige Gods i Oslo Bispedömme ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books .google .com/I n^L d ' 5 ^*''' o'.v'.? , 7) 0^-c.c^c ^l /; i 


il IS im I 
(DEI ROIB 606). 

Fortegneb over DET GEimiGE GODSI OSLO BISPEDiilKE •mkriHg Aar 1400. Efter offentlig Foranstaltning udgivet ▼ed H. J. Huitfeldt. CHRISTIANIA. 

J. Ghr. Qandersens Bogtrykkeri 

V 

Fo rtale. Da Biskop Jon af Oslo d0de i Septbr. 1385, blev, formodentlig 
allerede i Slutningen af samme Aar, til bans Eftermand yalgt Eystein 
A8lak8S0n, der efter at have beklsedt forskjellige h0iere geist- 
lige VsBrdigheder tilsidst synes at bave vaeret Formandens C oadju- 
tor og Official. Biskop Eystein, der tilb0rte en anseelig Slsegt 
paa Yestfold, bvor dens Hovedgaard Skaan0re laa i Nykirke Sogn 
(Borre), maa derpaa bave tiltraadt en Reise til Curien for at er- 
holde Pavens Stadfsestelse af sit Valg, tbi f0rst et Aarstid efter 
Biskop Jons D0d Tar ban atter i Oslo og i Slutningen af samme 
Aar (1386) og Begyndelsen af det nseste paa VisitatsreiseriTbele- 
marken og paa Vestfold. Aarlig synes ban derpaa at bave visi- 
teret de forskjellige Provstier i sit Bisped0mme, og allerede meget 
snart maa ban bave fattet den Plan at skaffe Bisp^stolen en fuld- 
stsendig Samling af Joxdeb0ger over det geistlige Gods i Stiftet, 
forsaavidt det benb0rte under Biskoppens Bestyrelse, idet ban 
allerede under sin Yisitatsreise i Aaret 1 388 sees at bave begyndt 
paa Indsamlingen af Materialet i Elvesyssels Provsti. Demsest 
bar formentlig Oslo Provsti lagt Beslag paa bans Opmaerksombed, 
men paa Grand af en Lacune paa det Sted i Jordebogen, bvor 
Fortegnelsen over Provstiets geistlige Gods skulde begynde, kjen- 
des nu ikke Isenger Aaret, da denne samledes eller redigeredes. 
I Bi8ped0mmet8 0vrige Provstier bleve de nye Registre opskrevne 
i f0lgende Aar: i Ranrikes Provsti 1391, i Romerikes 1393, i 
Sol0r8 1394, for Bispestolens Vedkommende i 1396, i Tunsberg 
By 1396 og 1399, i ytre Borgesyssel (Sarpsborgs Provsti) 1397, 
i Vestfolds og Gerpens Provstier 1398 og i 0vre Borgesyssel (Eids- 
bergs Provsti) 1401. Endelig lod Biskoppen i et mellem Aarene IV 

1399 og 1401 forfattet Tillseg iDdf0re Eirkemes gamle Tilkom- 
mende, „der sent eller aldrig faaes," og derfor ikke beh0yed6 at 
opf0res anderledes i de aarlige Regnskaber end med en Henvis- 
ning heiiil; dcsuden forefindes ved de fleste Eirker en Notits om 
Tiendens davserende St0rrel8e og undertiden tillige om Bel0bet af 
Catbedraticum, om Aabod m. m. Dette Tillseg er skrevet i Aaret 
1399 for de to Provstier i Viken, i 1400 for Sarpsborgs, Oslo, 
Sol0rs, Romerikes og Eidsbergs Provstier samt i 1401 for Vest- 
folds og Gerpens Provstier. 

De af Biskop Eystein saaledes provstivis tilveiebragte Jorde- 
b0ger vare, if0lge bans egne Ytringer ved Begyndelsen af de en- 
kelte Provstiers Fortegnelser, i Regelen kun nye Afskrifter og Re- 
dactioner af seldre Registre, som ban lod sig forelsegge tilligemed 
Opskrifter, paa hvad der senere var tilkommet; saaledes nsevnes 
udtrykkeligt et Register for Romerikes og Sol0rs Provstier fra 
Biskop Helges Visitats i 1316 (S. 401). Imidlertid sees dog disse 
nye Redactioner oftere at have vseret ledsagede af Salg eller, 
hvad der var ulige hyppigere, af Mageskifter mellem Prestebordet 
og Kirken eller mellem nogen af disse og Bispestolen, Prseben- 
deme, Elostrene etc., alt med den Hensigt at skaffe hver det be- 
kvemmest beliggende Jordegods, at samle og arrondere dette eller 
paa andre Maader at gavne Institutioner eller Personer. Det er 
Regelen, at hvert Provsties Jordebog er skreven med en fra de 
0vriges forskjellig Haand, som altsaa muligens kunde vsere ved- 
kommende Provsts men rigtignok ogsaa bans Skrivers; flere af 
disse Hfender gjen&ndes i Oslo-Diplomeme i den Amamagnteanske 
Samling i Ej0benhavns Universitetsbibliothek, og der kunde derfor 
maaske vsere Muligbed for gjennem en n0iagtig Sammenligning 
med st0rre eller mindre Sandsynlighed at henf0re enkelte af Hsen- 
deme til bestemte Personer blandt Bisped0mmet8 Geistlighed, en 
Unders0gel8e, som Udgiveren imidlertid ikke bar havt Anledning 
til at anstille i nogen st0rre Udstrsekning, og hvis ringe og usikre 
Resultat neppe beller vilde staa i noget rimeligt Forbold til dens 
Vidtl0ftigbed. 

Ved Sammenf0iningen af disse forskjellige Provstiers Jorde- 
b0ger opstod Biskop Eysteins Jordebog eller, som den hyppigere 
efter en seldre Indbinding bensevnes, Den r0de Bog,^ en authen- 

<) Sogneprest A. M0rch til Hadrnm beretter i en Notits i sin Afskrift af 
Jordebogen, uden at angive nogen Kilde, at dette r0de Bind var den 
givot i A&ret 1621 af- Kantsleren Hans O18B0d. tisk Foriegnelse over det Biskoppens Bestyrelse underlagte geist- 
lige Gods, som fra nu af gjeDnem Here Aarhundreder dannede 
Grondlaget for og yar Hovedkilden til Kundskaben om Geistlig- 
hedens fleste og Tsesentligste Jordeiendomsforhold, og hvortil der 
stadig henvistes under Retssager angaaende geistligt Jordegods 
m. T. Det er paa Grund af de provstivis vexlende Haandskrifter 
Tistnok rimeligt, at den beyarede Jordebog er den samme, der er 
optagen paa Biskoppens Visitatsreiser, og ingen senere i en dertil 
bestemt Bog indf0rt Afskrift, thi ihvorvel den paa de fleste Steder 
er smnkt og ordentligt skreven og redigeret, er dette dog ingen- 
lunde overalt Tilfseldet, idet der paa flere Steder spores baade 
Hastverk og Skj0desl0shed ikke alene af Skriftens Udseende men 
af de mere og mindre hyppige Rettelser og Omredactioner af den 
oprindelige Text. DaJordebogen i det vsesentlige er fremkommen 
yed Afskrifter efber seldre Registre, og da Afskriverne selTf0lgelig 
ikke have vseret localkjendte paa ethvert af de Steder, der nsevnes 
i vedkommende Fortegnelse, bar det ikke kunnet undgaaes, at en 
Del Feillffisninger og deraf f0lgende Feilskrifber have fundet Sted, 
naTnUg ved Forvexling af Bogstaveme n og u og ved Udeladelse 
af Stregeme, der betegne m og n. Disse Feil ere ubetinget de 
byppigste men tiUige dem, der foraarsage de mindste Vanskelig- 
heder. De ere vistnok undertiden rettede i Texten, der dog 
oftere bar maattet bibehoide den urigtige men fnldkommen sikre 
Lsesemaade, men endnu hyppigere have Rettelser eller Gjsetninger 
om den formentlig rigtigere Form kunnet finde Plads i Registret 
og i det derefber f0lgende Tillseg. 

Jorde1[)Ogen er paa de fleste Steder f0rt saaledes, at den giver 
Rum for senere Tilf0ielser, en Anledning, som ogsaa tildels er 
bleven benyttet, navnlig i Biskop Eysteins egen Tid, men ogsaa 
tildels under bans £fterf0lgere, Biskoppeme Jakob Knudss0n, Jens 
og Gunnar Hoik, ja selv fra det 16de Aarhundredes f0rste Tredie- 
del Andes der enkelte Notitser, men nogen videre Fuldstsendighed 
have vistDok kun Tilf0ielseme fra Biskop Eysteins Styrelsestid ; de 
senere Tilf0r8ler synes at vsere langt mere tilfaeldige og planl0se. 
I Forbindelse med foretagne Forandringer, som KJ0b og Salg, Mage- 
skifter m. m., staa uden al Tvivl de fleste af de temmelig hyppige 
Udslettelser og Raderinger i Codex, der som ofbest have havt til 
Hensigt at bortskaffe Navnene paa de Gaarde, der ikke Isenger 
Tare i Kirkens Eie. I Regelen ere de saa grundigt foretagne, at 
intet mere kan Iseses deraf; ofte ere ogsaa senere Forandringer VI 

eller Erhvervelser indskrevne over de raderede Steder. Hvor det 
imidlertid har vseret muligt at Isese, hvad der er udslettet eller 
bortraderet, er dette alligevel medtaget i Texten med Bemserkning 
om, hvad der er gjort for at tiliiitetgJ0re det. 

Jordebogen opbevaredes fra Biskop Eysteins Tid i Oslo Capi- 
telsarchiy og tjente i de nsermeste to Aarhundreder ofbe til Afgj0- 
relse af forefaldende Eieiidom88p0rg8maal og Retstrsetter. Yel 
fandtes der ogsaa lignende Registre hos ProYsteme, f. Ex. ved 
T0ii8bergs Provsti, bvis Jordebog fra 1395 oftere nsevnes under 
Ret8sager, ligesom de enkelte Prester ogsaa oprindelig maa 
have besiddet de n0dYendige Oplysninger om sit og sin Kirkes 
Jordegods, men efterhaanden som de locale Optegnelser gik tabte 
og 0delagdes (ved D0dsfald, ved Udebrande, ved de store For- 
andringer paa Reformationstiden samt endelig, som det udtrykke- 
lig heder, isser under Syyaarskrigen 1563—70), desto mere steg 
den i Capitelsarcbivet bevarede officielle Jordebog i Vserdi, og da 
det snart Mies som besvserligt ved enhver Leiligbed at maatte ty 
til Oslo efter de Oplysninger, der for 0ieblikket tiltrsengtes, is»r 
naar Prest6rne boede Qemere fra Stifbstaden, udgik der, formodent- 
lig efber Biskop Jens Nil880ns Foranstaltning, fra Kong Frederik U 
en Befaling, dateret Eoldingbus 13 Juni 1580, til Oslo Gapitel om 
at meddele bver Prest ved Hovedkirkeme i Oslo og Hammers 
Stifker en klar og beseglet Udskrift af Capitlets saakaldte «R0de 
Bog," paa „hvad derudi kan findes, Prestebolige eller Eirkegods 
udi hver Gjeld i fornsevnte Stifter anr0rende8 og tjenligt, at de 
dermed samme Gods og Tilliggelse kunde forsvare, baandhsBve og 
fordagtinge (o : fordedige, forsvare), hvilket Brev skal stedse f0lge 
Eirken og indlsBgges hver Eirke og dess Prest til Bedste.^ ^ At 
denne Befaling ogsaa virkelig er udf0rt, i alle Fald ligeoverfor 
de Prestegjeld, der virkelig havde mistet sine Jordeb0ger, t0r 
vistnok sluttes af en endnu bevaret Afskrifb af Registret for Tune 
og Gleminge Sogne, der er udstedt under Gantoren Glaus Bergs 
Haand i Aaret 1591 (se S. 489 og 495), og som i Slutningen af 
forrige Aarhundrede fra Prestearchivet maa vsere kommet til Bispe- 
archivet, hvorfra det atter i dette Aarhundrede er gaaet over til 
Rigsarchivet. Den S. 133 omtalte Afiskrifb af Jordebogen for Aas 
Sogn paa Folio fra Midten af det 16de Aarhundrede, som paa 
samme Maade som Tune Eirkes Register er kommet til Rigsarchi- 

>) Se Sufams Saml. t. d. Danske Hist., 1 B. 2 B. III. 8. ^7—8, jfr. m. Nonke 
Bigsregistr. II. S. 387. vn 

yet, er ingen officiel Afskrift, da den mangier enhver Bekraefbelse. 
Derimod synes de S. 83— 86 aftrykte Jordeb0ger for de fireKirker 
i Sandsverv, hvilke heller ikke ere bekrsBfbede, og som vistnok ere 
nogenlunde samtidige med de nysnsevnte, ikke at vsere afskrevne efter 
^Den r0de Bog** men efter det Tunsbergske Provsteregister, da deres 
Original angives at Yfiere fra Aaret 1395, som af andre Eilder 
(senere Retssager) yides at ysBre denne Fortegnelses Affattelsesaar, 
medens Jordebogen for Vestfolds ProYsti i „Den r0de Bog'' er sam- 
let i Aaret 1398. 

Som oyenfor nsevnt bley det Canniken Glaus Berg (f. 1546, f 
1614) der i Egenskab af Capitlets Decanus fik Arbeidet med at 
odfserdige de officielle Afskrifter af Jordebogen til Stiftets Prester. 
Denne Mand, der yar en S0n af Biskoppen i Oslo Frants Berg, 
er for0yrigt Igendt som Forfatter af en Vise om Sophie Juels 
Leynet, et Calendariom perpetuum efter Oslo Polh0ide og en 
interessant Beretning om sin Slsegt (trykt i Danske Magazin 1 R. 
1 B. S. 23—28) og har, efter at det yar faldet i bans Lod at 
leyere de n0dyendige Afskrifl;er af Jordebogen, med megen Iyer 
og yistnok ikke uden Skj0n paa Sagen om end med altfor liden 
N0iagtighed 80gt at gj0re den praktisk brugbar for 0iemedet. 
Saaledes synes ban at haye ladet den paanyt indbinde, byorved 
imidlertid ikke alene Tillsegget (fol. 1 — 22) er kommet f0rst i 
Bogen, men ogsaa den yserre Feiltagelse er begaaet, der er omtalt 
S. 127 og 424, idet et heltLseg (12 Blade), der skulde hayestaaet 
mellem de nuyserende Blade 190 og 191, ere indsatte som Bladene 
73 — 84, hyoryed mange af Romerikes Proysties Kirker ere konme 
under Eidsbergs ProTsti, mange af dettes Kirker under Sol0rs 
Proysti og flere af Sol0rs Kirker under Romerikes Proysti. Efter 
Indbindingen bar ban givet Kirkeme fortl0bende Nummere, men 
ogsaa adf0rt dette saa skj0desl0st og yilkaarligt, at ban, fraregnet 
andre Feil, kun har faaet et Antal af 259 Kirker og geistlige Ind- 
retninger i Stiftet, medens en n0iagtig Optselling yil give 327 eller 
med Fradrag af de to Kirker, der ere indf0rte to Gauge (Heden- 
stads og £ftel0ds), 325 Kirker, Prsebender, Klostre o. lign. 
Stifl^lser, der ere indtagne i Fortegnelsen, heri ikke medregnet 
Korsene, der paa enkelte Steder eie sserskilt til dem henlagt Jorde- 
gods. De i TiUaegget nseynte Kirkers Antal er kun 214^; her ere 

I) Heri findes 4 Kirker, der ikke naevnes i HovedregiBteret: B0 Kirke i 
Tyredal, Herekseid K. i Drangedal, Maggarjoder K. i Klvesyssel og 
Stoidiof (Skea) K. paa Romerike. vra 

knn Eirker og ingen andre geistlige Indretninger medtagne, Uge- 
saa lidt som Eirker i Byeme, alene med Undtagelse af Marie- 
kirken i Konghelle. 

Til at be80rge de befalede Afskrifter tiltrsengtes, foraden den 
Dygtighed i at Isese seldre Haandskrifter, som Glaus Berg virkelig 
sees at have besiddet, ogsaa nogetKjendskab til det gamleNorske 
Sprog, hvilket ban ikke i samme Grad var i Besiddelse af. Den 
bevarede Afskrift for Tune og Gleminge Sogne, der er skreven 
paa Pergament med bans egen Haand og med Efterligning af den 
gamle Haandskrifb, men som kun indbefatter Prestebolets i „Den r0de 
Bog*' indf0rte Gods og ikke tillige Eirkens,^ uagtet den kongelige 
Forordning udtrykkelig tillige nsevner Eirkegods, Tiser nemlig, at 
ban i det hele taget bar IsBst Originalen godt; derimod er bans 
Fors0g paa at skriye det gamle Sprog i Stadfsestelsesformularen 
faldet mindre beldig ud, bvad der ogsaa kan iagttages paa det af 
bam skrevne Titelblad, Register m. m. (S. 579 — 587). Da denne 
Afskrift er den eneste for Tiden bekjendte af de udstedte offi- 
cielle Copier, meddeles ber Bekrsefbelsen : 

„Tbette kungore wy capitulum cannicke att Oslo domktrkise 
att mir hafuum seett ok yfuerlest ok innerligba anssett {)ett regist- 
rum i then Rodebok om p(re)stebolitt till Thiinse ktrkia, Ok funne 
saa marge jserder till fymenda presteboU ssem thetta registmm 
mseldbr ok fyrsseger. Ok war i thetta capitlo da bederligSB mend 

iyrst Reuerendus et clarissimus vir D. Magister Joannes Nicolaj 
Supeiintendens noster charissimus 

Dominus Nicolans Olaj pastor 

M. Halnardus Gunaij Lector 

Dominus Claudius Berrig Cantor 

Dominus Johannes Seuerinj Canonicus 

Dominus Jacobus Wulff Lu^j Rector 

Ok til mseiro wisso vm thetta registro att thett bseldr ord fra 
ordh ssem fyrssegher, hengho wir okkor capitels jndzigell fyrthe^a 
brief ok registro, er wdrittid Glaus Berrig Anno 1591.** 

I) Saaledes er ogsaa Forholdet med de S. 84—86 aftrykie Jordeb0ger for 
de fire Eirker i Sandsverv (jfr. med de S. 1 — 4 aftrykte to Kirkers). 
Derimod omfatter den 8. 188 omtalte Afskrift af Jordebogen for Aas 
paa Folio baade Prestebolets og Eirkens Gods og er derfor formodent- 
lig oeldre end de andre. Samtlige her nsevnte Jordebogsafskrifter ere 
— i Modsastning til den officielle — skrevne paa Papir. 

*) Det vedheBDgte Capitelssegl er nu borte. Brevet har endvidere f^lgende 
Paaskrift: Anvist ved Besigtelsen paa Than0e Prsdstegaard d. 16de 
Pecemb. 1784, Test. Aagaard. K 

Efter at saadanne Udskrifter have yseret omsendte til Pre- 
sterne, bar man ikke Isenger anseet Bevarelsen af den originale 
Jordebog ved Capitelsarchivet for at Tsere af nogen Vigtighed, 
bvorfor Statholderen Axel Gyldenstjeme tsBnkte paa at faa den over- 
draget til Kj0benhaYns Universitets-Bibliothek. Saaledes maa uden 
al TVivl en Notits i de af H. R0rdam meddelte „Uddrag af Kon- 
sistoriets Forhandlinger" ' forstaaes, hvori det beder, at Dr. Anders 
Krage 30 Octbr. 1598 ^erbyder sig at fly Universitati Stictens den 
r0de Bog bos Axel Gyldenstjeme, om Professores vil staa en Earls 
TsBring derefter."* Dette blev n^&get i Tidere Beraad,** men Sagen 
er fonnodentlig af den ene eller anden Grand falden bort, thi 
Jordebogen forblev endnu i bnndrede Aar ved Oslo (Christiania) 
Bispe- eller Capitelsarchiv, da den jseynlig sees benyttet imder 
Eiendomstrffitter angaaende geistligt Gods. 

Da Thomas Bartholin, der i 1684 var bleven kongl. Antikvar 
eg kort efter Arcbivsecretair, havde begyndt at indsamle Materia- 
lier til Dansk og Norsk Historie, var ban strax opmserksom paa 
de Docamenter og Mannscripter, som Bispe- og Capitelsarcbiveme 
(^Stiftskisteme") i begge Riger indeholdt, og allerede 19 Februar 
1687 udgik en kongelig Befaling til Bispeme i Danmark og Norge 
om til ham at indsende mod Revers saadanne historiske Actstykker, 
hvilke ban efter Benyttelsen skulde tilbagelevere. Maaske ere 
aUerede da Diplomeme i Christiania Bispearcbiy (de saakaldte 
Osloensia) komne til KJ0benhaYn, men f0rst efter at den Iserde 
Islsending Arne Magnussen i Aaret 1697 var bleven Arcbiv- 
secretair, blev „Den r0de Bog" af Biskoppen i Christiania Hans 
Rosing (f 1699) nedlaant til Ej0benhavn til Afskrivning og Benyt- 
telse.' Om de Stavangerske (Christiansandske) Documenter vides 
det med Visbed, at de bleve ham ndlaante i 1698 if0lge Ordre 
fra Oversecretairen i det Danske Cancellie, Geheimeraad Matthias 
Moth, og sandsynUgt er det derfor, at Ordren bar gjseldt ogsaa 
de 0vrige Norske Stiftskister og geistlige Archiver, forsaavidt de ikke 
allerede f0r vare nedsendte til Th. Bartholin, men i disse ere imidlertid 
ikke Arne Magnussens Correspondance og Beviser blevne bevarede, 
saaledes som Tilfaeldet bar vseret i det Christiansandske Bispe- Nye kirkehitt Saml. ndg. ved H. R0rduii, V. S. 106, jfr. m. sammes 
MonnmenU hist Dan. II. 8. 218. 

^ Denne og mange af de f0lgende Oplysninger findes i det Norske Rigs- 
archiT i de Docamenter, der indeholde de vidtl0ftige Underhandlinger 
on Norske Archivsagers Udlevering i Aarene 1850—1861. archiv. Den nseynte Correspondance yiser, at han stedse er- 
kjendte Laanet og sin Forpligtelse til Bammes TilbageleveriDg, men 
da denne ved hans Ded i Aaret 1730 endnu ikke havde fundet 
Sted, og da heller ingen Reclamationer Ted denne Tid synes at have 
fundet Sted, fulgte disse geistlige Archiver hans 0vrige B0ger og 
Manuscripter, som han havde testamenteret til Universitetsbiblio- 
theket i Ej0benhayn, og hvor de i Forening med disse nu udg]0re 
den bekjendte rige og i sit Slags enestaaende Arnamagnseanske 
Manuscript- og Diplomsamling. Yel havde Ame Magnussen indi- 
vidualiseret disse Norske Archivsager og paa Omslagene antegnet, 
hvor de h0rte hjemme, men efter at de i 30 Aar fra hans D0d 
upaatalt havde fulgt hans 0yrige Samlinger, og da Kong Frederik 
y i Aaret 1760 havde stadfestet hans Legat, have Danske Jurister 
vsBret tilb0ielige til at antage, at dels Hsdvd og dels den souve- 
raine Konges Confirmation maa have udfyldt de Mangier, som 
maatte erkjendes oprindelig at have klsebet ved Universitetsbiblio- 
thekets Erhvervelse af disse Gjenstande, idet Ame Magnussens 
Paaskrifter forhindrede bona fides hos den nye Acqvirent, hvor- 
for ogsaa den af B. C. Sandvig senere optagne Eatalog over Di- 
plomeme har beholdt Inddelingen efter de Norske Stifber, til 
hvis Archiver Ame Magnussen havde angivet dem at h0re ikke 
alene i de naevnte Paaskrifter men ogsaa paa en Msengde Steder i 
sine egne Afskrifter af Diplomeme, dels i de indbundne saakaldte 
Bartholinianske Manuscripter, dels i de l0se saakaldte Amamag- 
nsanske Apographa. Gjennem hele det forrige Aarhundrede synes 
der efter Ame Magnussens D0d intet Fors0g at vaere gjort fra 
nogen Norsk Biskops Side paa at gjenerhverve disse Sager, og 
Biskop Fr. Nannestad lod sig i 1772 n0ie med, efter derom ind- 
givet Andragende, at faa udlaant sit Bi8ped0mmes gamle Jordebog 
(Den r0de Bog), formodentlig snarcre i videnskabeligt end i prak- 
tisk 0iemed. I 1786 skal den have vseret udlaant til Biskoppen 
i Christiania Christian Schmidt, og endelig blev den i April 1806 
tilstillet hans Eftermand Biskop J. T^, Bech til Laans paa et halvt 
Aar, i hvilken Anledning den synes at have faaet sin nuvserende 
solide Indbinding, hvorved de gamle Feil ere blevne bibeholdte 
og nogle Ord af Texten paa enkelte Steder bortskaame. Hensig- 
ten med Jordebogens Laan var denne Gang at give Sognepresten 
til Hudrum Andreas M0rch Anledning til at tage enAfskrift deraf, 
hvilket han ogsaa udf0rte paa sin Vis, idet han gjorde et Slags 
Oversaettelse, ledsaget af en Msengde h0ist feilfulde Noter og XI 

FoiUaringer, der vel til en vis Grad vidne om Fserdighed i 
LffiSDingen af gamle Documenter men ikke om synderligt Ejendskab 
til det gamle Sprog, hvorfor bans Afskrift, der efter bans D0d i 
1834 bley erbvervet for Universitetets Diplomsamling og med denne 
i Decbr. 1846 overgik til det Norske Bigsarcbiv, ikke bar Tseret af 
nogen Betydmng for nservserende Udgave. Dette bar derimod i 
nogen Grad vseret Tilfseldet med de to senere Afskrifber, af byilke 
den ene er tagen i Aarene 1835—36 af davserende Cand. jur., 
senere Professor, P. A. Muncb under et Opbold i Kj0benbaYn og 
den anden 1841—42 i Frederiksvffim af Cand. tbeol., senere Rigs- 
arcbivar, C. C. A. Lange, oprindelig efker Muncbs Afskrifb men senere 
(1844) coUationeret med Originalen i EJ0benbaYn, bvilke begge 
baye tjent til Yeiledning under den fomyede Afskrivning, der blev 
n0dyendig, da ingen af disse Afskrifber kunde benyttes ved Trykningen, 
eftersom de vate skrevne med samtlige Originalens Forkorteher 
uopl08te og i det bele med den Hensigt for 0ie i alting at efber- 
ligne Originalen, saavidt det kunde ske uden atfacsimilere samme. 
Langes ssBrdeles nitide Afskrift er desuden forsynet med et af 
bam selv udarbeidet Register over Personnavnene og et over Eir- 
keme, bvilket sidste allerede Muncb bar udarbeidet, og disse Re- 
gistre bave begge vseret Udgiveren til megen Nytte. Muncbs Af- 
skrift tilb0rer nu Universitets-Bibliotbeket (No. 357 in 4to) og 
Langes Rigsarcbivet. 

Flere Gauge i indcTserende Aarbundrede bar Udleveringen af 
^Den r0de Bog*' og de 0vrige Sager fra de Norske Bispe- og 
Capitelsarcbiver, der findes i den Atnamagnseanske Samling, vseret 
bragt paa Bane fra Norsk Side, saaledes i Aarene 1822, 1843 og 
1850 — 51, men da intet Resultat er fremgaaet af de, navnlig sidste 
Gang, sserdeles vidtl0ftige Underbandlinger, da et Mageskifbe var 
paatsnkt, kan det ikke ber Tsere Stedet at redeg}0re nsermere 
derfor. Allerede medens disse sidste Underbandlinger f0rtes af 
Rigsarcbivar Lange (1850— 51), var ban betsenkt paa en Udgave af 
.,Den r0de Bog*', ligesom ban allerede bavde paabegyndt Udgivel- 
sen af den Amamagnseanske Diplomsamling i det Norske Diplo- 
matarium, og ban sparede derfor ingen M0ie for at opnaa det for- 
0n8kede Bytte, men ogsaa efter at dette Haab var slaaet bam feil, 
var det bans Agt at faa Jordebogen udgiven ved Hjselp af det af 
ham bestyrede Fond til Udgivelse af Norske bistoriske Eildeskrifber, 
og naar dette ikke blev iverksat inden bans D0d (1861), bidr0rte 
det isier derfra, at det ikke lykkedes bam at finde nogen sagkyn- xn 

dig, der kunde eller vilde paatage sig Arbeidet. Da hans Efter- 
f0lger Sigsarchivar M. Birkeland flere Aar senere optog Planen, hen- 
vendte ban sig blandt andre ogsaa til undertegnede Udgiver omat 
paatage sig Arbeidet; det var imidlertid kun med store Betsenke- 
ligheder, at ban, der aldrig bavde gjort Sprogstudier til sin Hoved- 
beskjsBftigelse, vovede at overtage et Arbeide af mere sproglig 
end bistorisk Natur, og det vilde neppe beller Tsere skeet, om 
ikke flere af de mest anseede Norske Sprogforskere bavde op- 
fordret bam dertil og blandt disse navnlig den, der som bans 
Lserer i de gammelgermaniske Sprog og Medarbeider i det Norske 
Diplomatarium bavde den bedste Anledning til at bed0mme bans 
Competence; og da denne Iserde Sprogmand, Hr. Professor, *Dr. 
C. R Unger, ogsaa godbedsfuldt paatog sig at Isese en Gorrectur 
paa de f0rste tre Ark af Bogen, opgav ban endelig sine Betsenke- 
ligbeder og paabegyndte de forberedende Arbeider, bvortil f0rst 
og fremst b0rte en ny, ved Trykningen brugbar Afskrift. Da 
imidlertid andre Arbeider og navnlig Diplomatariets Udgivelse 
lagde Beslag paa Udgiverens meste Tid, kunde ban ikke selv be- 
s0rge denne Afskrift, som derfor blev udf0rt af Stud, mag., senere 
Candidat, Joban Greve, der ogsaa skulde bave Icest den ene Gor- 
rectur, men da ban beri blev forbindret, overtog Stud, mag., nu 
Universitets-Bibliotbekar, Axel G. Drolsum dette. Udgiverens v»- 
sentligste Arbeide blev da at gjennemgaa og forberede Manu- 
scriptet til Trykningen og navnlig at forsyne det med Noter og 
Henvisninger til det Norske Diplomatarium, Det Norske Folks 
Historic af P. A. Muncb, Samlinger til det Norske Folks Sprog og 
Historic m. fl. Verker, i Henbold til den Plan, som Bigsarcbivar 
Lange ved en Del Henvisninger i sin Afskrift syntes at bave ud- 
kastet for Udgavens Udstyr i bistorisk Henseendc. Dette Arbeide 
blev imidlertid nu, da allerede otte Dele af Diplomatariet vare 
udkomne, sserdclcs vidti0ftigt, idet f0r8t samtligc Dele af Verket 
maatte gjennemgaaes med stadigt Hensyn til det gcistligc Gods 
m. m. i Oslo Bisped0mme og demsest, bvad der var mangedobbelt 
besvserligcre, ctbvert Personnavn i ,,Den r0dc Bog'' efter80ges 
paa Registrene i allc otte Dele, et Arbeide, der vistnok paa en- 
kelte Steder i Bogen bar eftcrladt sit Spor i en st0rre Msengdc 
Noter, men som for den allerst0rste Del kun bar bavt det nega- 
tive Resultat, at intet bar vseret at finde i de da udkomne Dele 
af Diplomatariet om de nsevnte Personer eller Gaver af Jordegods 
eller om dettes tidligere eller senere Historic. Til niende Del, der xm 

Tar UBder Pressen samtidigt medUdgayen af »Den r0de Rog**, vil 
derfor kun faa Henyismnger forekomme, og tiende Del, der nu snart 
afsluties, indeholder i det hele kun meget lidet herhen h0rende 
Siof; derimod yil ellevte Del, som agtes paabegyndt i 1880, med- 
dele ikke faa nye Oplysnicger, navnlig om de T0n8berg8ke Kirkers 
Jordegods, hidr0reude fra den betydelige Diplomsamling (ca. 130 
Stykker), som Rigsarchiyet i Aaret 1878 modtog fra det T0ns- 
bergske Prestearchiy. 

Saaledes som Biskop Eysteins Jordebog nu foreligger, udgi0r 
den 205 Blade in folio, der af Sogneprest A. M0rch ere forsynede 
med fortl0bende.Nummere uden Hensyn til Lacuner eller feUagtig 
Indbinding; af disse haye fire Blade paaGrund af sin ringe Bredde 
bin en Colonne paa hyer Side, medens alle de 0yrige ere beskreyne 
med dobbelte Colonner paa hyer Side, hyilke i nseryserende Udgaye ere 
betegnede med 1 og 2, medens Sideme benseynes a og b. Forud 
for de 205 Blade findes et med Glaus Bergs Haand skreyet Titel- 
blad, ligesom der paa flere Steder i Bogen findes yedheftet mindre 
Pergamentsedler, der ikke haye nogen saerskilt Nummerering. 
Bogen bestaar af Lseg, der nu indeholde fra 3 til 16 Blade, men 
Forskjellen bar neppe oprindelig yseret saa stor mellem de for- 
slgellige Lseg, om de end ikke alle haye yseret lige store, s^0nt 
de, som det yil fremgaa af den f0lgende Redeg]0rel8e, yistnok ikke 
ligge i den oprindelige Orden, sely om man bortser fra de aaben- 
bare Indbindingsfeil. Efter Titelbladet f0lger f0rst et Lseg paa 10 
Blade (nu fol. 1—10) med en Pergamentseddel indheftet mellem 
i^erde og femte Blad, derpaa et Lseg paa 14 Blade (fol. 11 — 24), 
hyoraf de 4 sidste optages af Biskop Eysteins Hyrdebrey og Glaus 
Bergs Register oyer Kirkerne ; det f0lgende Lseg med Jordebogens 
egentlige Begyndelse udg]0r 11 Blade (fol. 25—35), hyoraf f0rste 
Blad nederst er signeret medTallet iii, medens der tilh0ire staar: 
Addo 1638; igerde Lseg bar ti Blade (fol. 36 — 45) med Signaturen 
iiii, femte bar syy (fol. 46—52) med Signaturen y. Derpaa f0lger 
en Lacune af flere Blade (se S. 82—86 i Udgayen), hyorfor Sig- 
Daturen (yj) mangier og det f0lgende Lseg kun bar sex Blade 
(fol. 53—58), hyorefter der atter mangier et eller maaske flere 
Blade (se S. 105). Det f0lgende Lseg bar ligeledes kun sex Blade 
(foL 59—64) med Signaturen y^; midt i Lsegget (mellem fol. 61 
og 62) mangle yistnok 4 eller maaske endog 6 Blade (se S. 114 
—15), 0yerst paa Lseggets f0rste Blad staar med Glaus Bergs 
Haand: Hudreims ktrkum. Derefter f0lger et Lseg paa 8 Blade . XIV 

(fol. 65 — 73), signeret viij, hroraf Bladene 71 og 73 kun have en 
Colonne paa hver Side; det f0lgende Lseg paa 12 Blade (fol. 
73—84) uden Signatur er urigtigt indbundet her og skulde have 
Flads mellem fol. 190 og 191 nedenfor (se S. 147 Note 2 og 424 
Note 2), hvorpaa f0lger etLseg, der nu kun har 7 Blade (fol. 85 — 91), 
men som bar havt 8, idet andet Blad er bortskaaret, uden at dog 
noget af Texten mangier. Det f0lgende Lseg har 8 Blade (fol. 92 — 99) 
med Signaturen x og et Udet vedhefket Pergamentstykke red Slut- 
ningen, det nseste Lseg 8 Blade (fol. 100—107) med Signaturen 
xj; det f0lgende paa 5 Blade (fol. 108 — 112), signeret xij, har op- 
rindelig havt 6, men det tredie er nu bortskaaret, uden at dog 
noget mangier. Derpaa komme 4 Lseg, hvert paa 6 Blade (fol. 
113—118, 119—124, 125—130 og 131—136), signerede med Tal- 
lene xiij, xiiij, xv og xyj ; paa femte Blad af sidstnsevnte Lseg er 
et Pergamentstykke tilsyet. Det nseste Lseg har 8 Blade (fol. 1.37 
— 144) med Signaturen xvij, af hvilke Bladene 139 og 140 kun 
have en Golonne paa hver Side. Det f0lgende Lseg, som er sig- 
neret xviij, har kun tre Blade (fol. 145 — 147), af h^^e det sidste 
er urigtigt indsat (se S. 309 Note 2), og det nseste med Signaturen 
xix ligeledes kun tre Blade (fol. 148—150) med en vedheftet Sed- 
del red Slutningen. Det demsest f0lgende, ikke signerede Lseg 
har 8 Blade (fol. 151 — 158), hyorefter f0lger et med fire Blade 
(fol. 159 — 162), som har Signaturen xx paa sidste Blad og et ved- 
syet Pergamentstykke paa nsestsid^te, hvilket af Sogneprest A. 
M0rch er flyttet hid fra fol. 147, hvor det f0r urigtigt stod. Der- 
nsBst kommer et Lseg uden Signatur, indeholdende 12 Blade (fol. 
163—174), derpaa et paa 16 Blade (fol. 175— 190) med Signaturen 
xxj paa andet Blad, saa et med 12 Blade (fol. 191—202), signeret 
xxij og med et Pergamentstykke tilsyet fo}. 195 og et mellem fol. 
199 og 200, samt endelig et Lseg med kun tre Blade (fol. 203— 
205), signeret xxiij, hvis 4de Blad nu er bortskaaret. 

„Den r0de Bog,^' som nu f0rste Gang udgives, indeholder for- 
uden de omtalte Jordeb0ger og Registre fra Biskop Eysteins egen 
Tid endvidere Tians Hyrdebrev af 11 Novbr. 1395 til de Sogne i 
0yre Thelemarken, der h0rte til Oslo Bisped0mme; dette i flere 
Henseender mserkelige Brev er bes0rget indf0rt i Bogen af en af 
bans Efbermsend, Biskop Jens af Oslo, der ogsaa i Aaret 1426 har 
stadfsestet de i samme trufne Forf0ininger. Endvidere findes deri 
med Glaus Bergs Haand et Titelblad (foran i Bogen), et Register 
overKirkeme, dateret Aar 1590 (fol. 23 — 24), Juramentum Capituli XV 

Asloensis (fol. 97. b), Eongelige Privilegier og Statater for Oslo 
Gapitel, indf0rt;e 1598 (fol. 99), samt en Fortegnelse over 0er, der 
ligge til Mariekirkeiis Provsti (fol. 205. a). Med en noget seldre 
Haand (Eantsleren Hans Ol8S0ns ?) findes to Gange indf0rt de af 
Biskoppeme Jon (1382), Eystein (1398 ?), Jakob (1410), Severin 
(1422) ogHerlag (1501) CapiUet meddelte eller stadfsestede Stata- 
ter (fol. 98 og 205)y hvilket alt er meddelt i Tillseggene. Hertil 
bar Udgiveren for Fuldstsendigbeds Skyld endnu f0iet en Jordebog 
for Frauns Gapel paa Folio, som ikke findes medtaget i Biskop 
Eysteins Register, men som nu bevares i Bigsarchivet og tidligere 
sees at bave vseret indf0rt i Gapellets Missale med en Haand fra 
det 15de Aarbundrede.^ Endelig erUdgayen ledsaget af n0iagtige 
Registre over de i Bpgen neevnte Personer, Tilnavne, Helgener, 
Eirker og fremfor alt de overordentlig talrige Stedsnavne, forfat- 
tede af Cand. philos. Ingvald M. Undset, Assistent i Bigsarchivet, 
der i en Efterskrift gj0r Rede for den af ham befulgte Fremgangs- 
maade m. m. 

Efter sit Indhold bar Biskop Eysteins Jordebog sin Tsesent- 
ligste Betydning ved den store Msengde af topograpbiske og geo- 
graphiske Oplysninger, den meddeler, isser angaaende Oslo Bispe- 
d0mme i den senere Middelalder, men ogsaa i historisk Henseende 
er den af megen Vigtighed, idet den giver en stor Del Oplysninger 
om Personer, geistlige Forhold m. m. Endelig bar den i sproglig 
Henseende en betydelig Interesse, navnlig fordi den meddeler en 
overordentlig Msengde af Stedsnavne i sine oprindelige eller til- 
nsermelsesvis oprindelige Former, af hvilke sserdeles^ mange ikke 
kjendes fra nogen anden Eilde. Af Hensyn til Jordebogens store 
lingnistiske Betydning er det anseet rigtigst i Udgaven at gjengive 
de opl0ste Forkortelser med en sseregen Skriftsort (Cursiv) ; hvor det 
imidlertid dels paa Grund af Sprogets Overgangstilstand og dels 
paa Grand af den vaklende Orthographi bar vseret tvivlsomt, hvor- 
ledes vedkommende Forkortelser retteligst burde opl0ses, bar Ud- 
giveren efter Sprogmsends Raad valgt, saavidt gj0rligt, at gjengive 
samme grapbisk. De anvendte Forkortningstegn ere f0lgende: I en i A. M0rch8 Afskrift af Den r0de Bog indf^rt Gopi af denne 
Jordebog angiver han, at en nu ulsBselig Paaskrift henf^rer den til 
Aaret 1405, hYorred dog bans nsikre LsBsning af meget tydeligere Ting 
b0r erindres. Imidlertid er Jordebogen i Dipl. Norv. X. No. 241 maaske 
sat for langt ned i Aarhundredet. XVI 

"^ belyder a med en eller linden Consonant, hyppigst r, dog 
ogsaa n, t, v eller w (u) etc. Efter den af nogle Skrivere an- 
vendte Ortographi yilde » trsede istedenfor a, om Forkortelsen 
tsenktes opl0Bt. Undertiden betyder Teguet en Isengere Forkor- 
telse, hvori dog r skulde forekonune. 

' betyder r med en Vocal foran, hyppigst e, dog ogsaa », a, 
i eller o. Tegnet kan ogsaa betyde en Isengere Forkortelse af 
ubestemt Indhold, hvori dog r skulde forekomme. 

f betyder r med en Vocal foran eller efter, hyppigst e eller se, 
undertiden ogsaa i eller o. 

I betyder enten ser (8»r, seer) eller son (sun), undertiden 
ogsaa andre Casus af sidstnseYnte Ord. 

\ betyder et, ed (set, sad) og undertiden at (ad). 

j betyder Vj» 

I Udgaven betegne de almindelige Latinske Typer (Corpus) 
de oprindelige Hovedhaender, hvoraf i Regelen forekommer en for 
hvert Provsti; senere Tilfeielser ere betegnede ved de mindre La- 
tinske Typer (Petit), og hvor de ere fra meget yngre Tid, er dette 
angivet i Noteme. Hvor Tilf0ielseme omtrent ere samtidige, ere 
Corpustypeme som oftest beholdte i Texten, og Forholdet med de 
vexlende Haandskrifter kun angivet i Noteme. De i Originalen 
understregede Angivelser af Kirkemes Skytshelgene og Indvielses- 
dage samt Kirkemes egne Navne ere gjengivne med fede Typer, 
de opl08te Forkortelser med fed Gursiv. Ofte ere de nsevnte 
Angivelser ikke skrevne ganske samtidigt med Texten; hvor Skriften 
syntes at angive en 8t0rre Tidsforskjel, ere fede Typer af noget 
mindre Sort anvendte. 

Den Amamagnseanske Commission har beredvillig meddelt sit 
Samtykke til Jordebogens Udlaan til det Norske Bigsarchiv, hvor 
den har beroet i den Reekke af Aar, som Udgivelsen har medtaget, 
navnlig paa Grund af Udgiverens samtidige Bes^seftigelse med 
andre vidtl0ftige Arbeider. F0rste Hefte udkom 1873, andet 1875 
og tredie 1878. 

December 1879. 

H. J. Huitfeidt Heidingstada k. (Vestfold). 

Side. 

1, 84 I £ftal0ytis k. Side. 

2, 83 (Gerplnar profastadame). Heitradals k 4, 572 

Sanda k 6, 572 

Nc8 k 8 

Bjar k 9, 672 

Gordina k 10 

Lunda k 11, 572 

Bjar k. i Tyrisdale .... 571 

HoUini k 13 

Helginar k. 14 

Fsnes k. 15 

Rumanes k 16 

Me^allieiins k 16, 571 

MikjalsberR 17 Soleima k 18, 571 

Kljufa k 19 

Skeidis k 19, 570 

Moa k. i Sandaakadale . . 22, 570 

Moa k. i Eidangre 23, 570 

BorgasUda k . 25, (41) 

Gyin80y kl 25 

Baldastada k 35, (41) 

Gerpinar k 36 

Hserikseidi k 571 

Skida k 40 

Sleimdals k 41 (Vestfold). Tvieims k. 42, 569 

Bargt k 45, 570 

Kjotak 46, 570 Kvelds k 46 

Hvaranes k 48 

Heidareims k 49 xvm ]^jodalyngs k. . 

Istra k 

Sanda k. . . . 
Stokka k. . . . 
Skeidauga k. . 
Arnadals k. . . 
Ssems k. . . . 
Slagns k. . . 
UndreimBdalB k. 
Njotar0y k. . 
Tjumo k. . . . 
Borra k. . . . 

Nya k 

L'auf0y k. . . . 
Vala k Side. 


61, 


569 


54, 


569 


55, 


568 


58, 


568 


6^), 


568 


61, 


568 


61 
63 
64 
65, 


567 


67, 


568 


68 
70 
71 
72 

Side. 

Botna k 76 

Hildisteda k 77 

Ramnes k 78 

Fones k 80 

Vifilstada k 81 

Andahu k 82 

(Kuadals k.) 83 

(Haugagerdis k.) 83 

(Styrivalla k.) 83 

(Svarfastada k.) • • • • • 83 

Kaupmannsnes k 85 

Tufta k 85 

(HsBms k.) 86 

(Hofa k.) 86 (Osloar profastadame). Hauga k 86, 553 

Fiskeims k 90, 553 

Bergs k 91, 553 

Frauna k 93, 551 

Hvals k 97, 552 

Hueabjdr k 98, 552 

Trandabjar k 98, 551 

Eggja k 100, 651 

Syllingadals k 100, 562 

Skoga k 102, 553 

Sandinar k 103, 552 

Straums k 106, 552 

Hofs k. a Hodrimmn .... 105, 552 

R0ykinar k 108, 551 

Aska k Ill, 551 

Taneims k 114, 551 

(Hasleims k.) 114, 561 (Akers k.) 116, 550 

(MargarettodalB k.) 115, 550 

(Hbfvinar spitall) 115,(299) 

Fraunar k 595 

Skei6is k 115, 549 

Norbjar k 116, 549 

Krakasiada k 117, 549 

Tompta k 120, 649 

Hob0le8 k 122, 549 

Garda k 126 

Sdna k 127, 648 

Vestbjdr k 129, 648 

Kroa k. . ' 133 

Ass k 133, 549 

Gerdaruda (Roda) k 188, 560 

Nesodda k 189, 660 XIX Eidsbergs profastadame. Hofvina k 

Askeime k. ^ . 

Prykstada k 

Bodstada k 

R0daneB k 

Klunds k. 

Rymskofi^s k 

0yamarkar k 

Aramarka k 

Digranes k 

Rakkastada k 

Gyrdinar k 

Kya kirkja utanskogs . . . Side. 

140, 567 

142, 566 

144, 566 

147, 566 

149, 568 

150, 563 
152, 563 
152, 563 
154, 563 

157, 564 

158, 564 

161, 564 

162, 564 Side. Lafrantz k. i Tunsbergi . . 181 

Asgards proventa . . . 184 

Tokanes proventa . . . 185 

Boigar proyenta 186 

Dais proventa 186 

Sacristia 187 

Cora 188 

• 

Cantoria 188 

Cammnnan 188 

Olafs altare 193 

£ro88 altare 193 

Mario altare (Stulkan) . 198 

Spitalen 194 

Peters k. i Tnnsbergi ... 195 

Marin k. i Tnnsbergi . . . 200 

Olafs klaostr i Tnnsbergi . 201 Biskopstolsins jardir . . .211 
CnnuDiman korsbrtfdra 237 Oss k . 163, 564 

Eidsbergs k 164, 565 

Hsenes k 169, 565 

Hserolanda k 169, 565 

Folkinsborg k 171, 565 

Treginsborg k 172, 565 

fenols k 172, 565 

SkygJ)veita k 173, 566 

Skogs k 175, 566 

Viflastaflft k 176, 566 

Spjotabergs k 176, 567 

Helene k 179, 567 Sikulanda proventa .... 248 

Hofvinar proventa 250 

Ulfvinar proventa 252 

Hjelmnngar proventa . . . 254 

HsBgs proventa 255 

Rodeims proventa 257 

Ass (Hnatvallar) proventa . 258 

Straums proventa 259 

Bergs proventa 260 

Hola proventa 262 

Velo proventa 268 

Imishaugs proventa .... 264 
Mareima proventa .... 266 

Lautina proventa 267 

Medalvads proventa .... 268 
Hnnaborgs proventa .... 270 

Cantoria 270 

Sacristia 271 

Sknla proventa 273 XX Side. 

C ampanisiria (Strengennir) . 278 

Hsdlga ands altare 274 

Eross altare ....... 275* 

Maria altare indre 276 

Marin altare utar igolfeno. 277 

Mikjals altare 277 

Peters altare 278 

Andres altare 280 

Sebastianns altare 281 

Edmunds altare 282 

Halyards altare 283 Side. 

Antons altare 284 

Nicalos altare 285 

Margarettu altare 287 

Helagalika altare 288 

Sala altare 290 Glemetz kirkja i Oslo ... 291 

Niculos k. i Oslo 293 

Eross k. i Oslo 294 

Spitalen og Lafranz k. i Oslo 297 
NunnnssBter i Oslo .... 299 Elfarsyslo profastadame. Molanda k 

Myklabjar k 

Porps k 

Pffiknabjar k 

Langalands k 

SUudla k 

I^'odra k 

Valla k. . . . .* 

Steinkirkja 

Elaufadals k 

Sjovar k 

Bakka k 

Bjorlanda k ^ • • 

Porslanda k 

0ykr0y k 

Mariu k. i Eonungello . . , 
Niculos k. i Eonungello . . 

Yttrabjir k 

]^oresbj&r k 

Hanmdarstafs k 

Lykkjak 309, 522 

811, 528 

318, 523 

314, 522 

815, 524 

317, 523 

318, 522 

319, 524 
321, 525 

323, 526 

324, 528 

325, 529 

826, 528 

827, 528 

828, 529 

328, 529 
329 

329, 580 
380, 527 
334, 528 
834, 527 HolU k 885, 531 

Solberga k 837, 581 

Eallabjar k. 338, 530 

Rimalanda k 339, 531 

Jorolanda k 840, 580 

Hjarteims k 341, 533 

Yistulanda k 842, 533 

Auklanda k 343, 538 

Spikkarjoders k 344, 581 

Noreima k 845, 532 

Auzmala k. 346, 588 

Grindarjoders k 847, 534 

Lyngs k 347, 534 

Fors0la k 348, 535 

Ristarjo5ers k 351, 584 

Befja k 851, 585 

Hserastada k 353, 586 

Haukass k 854, 536 

Skriksvik k 355, 537 

Boknesk 356, 521 

Maggaijoders k . 585 XXI Ranrikes profastadame. 

Side. Nafarstada k 858, 520 

Moa k. 861, 520 

Krokstada k 861, 520 

Hcida k 862, 521 

Sandarads k. (Sanda k.) . . 864, 521 

Aspang^ k 864 

Svartaborgs k. 865, 588 

Poseidifl k. 866, 587 

Hangbya k 367, 688 

Fo8« k 867, 588 

Lyaa k 869, 588 

Bragasetera k 871, 539 

Bru k 872, 539 

Askeims k 874, 540 

Abya k. . 876 

Tossinar k 876, 541 Side. Berofjardardals k 878, 540 

Sveinab0ar k 879, 541 

Botna k 880, 541 

Kyilda k 881, 542 

Roeims k 884, 542 

Tnneims k 884, 542 

Ludera k. 887, 543 

Skedjofs k 889, 548 

Yettalanda k 395 

RoUinar k 895, 543 

Tjarn0y k 896, 548 

0nyndadal8 k 396, 544 

Hodals k 897, 519 

Nesinar k 899, 519 

Lnmulanda k 400, 520 Raumarlkes profastadame. Ignabakka k 401, 561 

Relings k 404, 561 

Lexreimsskogs k 406, 560 

Falla k. 407, 561 

Byrginar k 408, 561 

Skeidsmo k. 409, 559 

Dais k 411, 560 

Hakadals k 418, 559 

Gndleifs-Asakar k 414, 561 

Gerdarinar k 415 

H«iiuiii k 417 

KmnnaiUda k 418, 558 

Bjwka k. 422, 558 Foss k 423 

Holto k 424, 558 

Hofyinar k 425, 558 

Kjosar k 428 

Eidsvalla k 429, 559 

Fffigringar k 482, 559 

Urdadals k 488, 559 

Holts k 434 

Lands k 484, 558 

Furuseters k 485 

Ullinshofs k 487, 557 

Fraunar k 441, 560 

Rifseims k 442, 560 XXII Side. 
Asakar k. (Ingrid-Asakar) . 442, 560 
Imishaags k 448, 660 . Side. 

Sudreims k 448^ 560 

Skeidjofs k. (Skea i S0rain) 560 Solaya profastadame. Hofs k. a Fit 446, 561 

L0ykiDar k 448, 562 

Heimnes k 450, 568 

Aurs k 452, 562 

Fore k 463, 562 

Hofs k. i Sol0yum .... 454, 558 

Mo k 456, 553 

Vala k 456, 654 

Asnes k 456, 554 

Grofu k 457, 554 

Fyrilunda k 458, 554 

Berga k 459, 554 

Vingere k 460, 554 

Eidesskogs k 461, 551 0ya86tere k 463, 555 

Sands k. 464, 555 

Ingramos k 466, 555 

Upstoda k 467, 555 

Ullernis k 468, 556 

Straums k 469, 556 

Nes k 471, 556 

Droggones k 476, 557 

Udygjanes k. (Udynes) . . 477, 557 

Fr0yofs k 477, 557 

Aulini k 478, 556 

Uennini k 479, 656 

Fenastada k 479, 557 

Tarnings k 480, 559 Sarpsborgs profastadame. / Vala k 481, 544 

Svindala k 484, 544 

Roda k 486, 545 

Tesala k 489 

f ufnar k 489 

Tuna k 489, 547 

Borgar k 493, 547 

Glimeima k 495, 547 

Olafs k. i Borg 496 

Niculos k. i Borg 497 

Varteiga k 498 

Alnes k 500 Bergs k 601, 546 

Asaka k 504, 546 

Rodka k 504, 546 

Iddar k 505, 545 

Skjalbergs k 507, 545 

Ingradals k 510, 545 

Ullar0y k 511, 545 

Holms k 511, 546 

Bjar k 512 

Hvala k 513, 546 

Kolbergs k 514, 547 

Ryggiofs k 516, 647 XXUI 

Side. 

Biskop Eysieins Hyrdebrev 572 

Tiling fra det 16de Aarhundrede (Titelblad) 579 

1. Glaus Bergs Register over Kirkerne 580 

2. Oslo Capitels Kd og Statuter 588 

3. — — I'rivilegicr og Statuter 5113 

4 Mindro Tilla«jr 5*J^ 

Franns Kirkes Jordebog , 595 

Registre 597 

1. Register over PersonnaTne 599 

2. — — Tilnavne 627 

3. — — Helgennavne 632 

4. — — Stedsnavne 634 

5. Efterskrift til Registrene 778 

Tillwg og Rettelser 779 Bishp Ejsteins Jordebog. ^i y JN nomine summe et jndiuidue trinitatis. Anno dofwtni m®ccc°xc® ^ol. 25. a. l. 
octauo |)aa wer 0ystffiin med guds naadh hiscoper j Oslo visi- ^^^• 
teradom fimta sinni Osloar bwcopsdome leetom wer skoda jaer- 
de? skrar ktVknannar ifuf hiscof sd0m . . ok leetom vp scn'ftia 
nyateiki^ iajrdf kirknannar a Vestfold ok Gerpina profa8tad0me 
sipffi sannaleghasta ph liosleghasta wer f)r?iin funnum ok aa 
manadaghen nest ajft* helghuna messo |)aa wcr vaarom a 4 Novbr.' 
Hsingstadum atte {)aa 

I. 

Haeidingstada kfrkia 

Sancti Michaefc dedicacfo .v. Nonas Marcii 3 Marts. 

f>essa iserdf till prestaikiuwnr fyrst. vi. 

Prest bolet alt ,v. punda saad M^. T. 

J Hseidingstadum ii inarka b. 
J Nsetsta Rodonne j Fiska^ims sokn halfs annars 

0yris boll gaf Gunbiorg a Landzuaerk 
J Gratzuallum viii ertoga bool 
Af Vaerpi viku matar land 
Af Bnittstadum h. manadar matt' b. 
i^f Rakastadtim viku mata b. 
J Krooksrudi iiii laupa land 
J Maggurudi ii 0Ttoga land* 
J Bassa iiidi ii aura bool 

Af Rudinu viku mata land 

« 

Af Broar Hualeno h. manada mat' b. 
Af Bikffildo iii aura bool •) Jfr. Dip]. Norv. II. No. 969 og 975. J Laudum sydrse merka booP 
fol. 25. a, 2. En J)ctta atte kirkian seer til ymhota 

J Lagha rudi iiii 0rtoga land var loket firir tiuwd 
J Hudbudum merka b. 
J Laudum syddra m*. b. er kfrkian fek firir 
Ha|)useit gafuo Joon Anundsel ok Gudrun 
J Hyldastadtim m^rka boll 
J Ycerpi wiku inata land 

Jtem till lysis ii laupa land j syddra Rudi gaf Haluardr a Ase^ 
firir saal 01fuirs a Rudi ok Gunlaugo n. 

viij Sancte Marie et sanoti Johanttis bap#l#te dedicae/o. 

M.'^ T. 

(1398). Anno eod^m atte ^flal0yt/« kirkia sva mykit j seighnutn till 

prcst taekiunnar 
Jtem prestbolet alt ii merka bool 
J Hiarghunsese ii aura boll 
J Rudinu hi. iii 0yTis boll 
J Mork .V. 0Ttoga bool 
J Gron mcrka boll 
J Saudum med ^nghinne h. m*. b. 
J Loppo rudi ii aura boll 
J Mork hi. merka b. gaf Aslaker aa Jsedr til aailida balz 

ok h. 0yvis b. Johawwis rodowne till lysis 
J iEftal0yti n0rdzsta* xi aura b. er gefue^ vaar firir Hiar- 

ghuness 
Jtem j samre jord .xix. aura b. er gaf konwngh Hakon * 

fol. 26. b. 1. Jtem en j sami-e iord vi aura b. er kallaz Bendiks bus fsek 

^et prcstren firir iii aura boll j Staeigh ok iii aura b. j 

iEifuiu*) ') Jfr. Dipl. Nonr. II. No. 959 og 975 samt 954 og 965. 

') Maaske den samme som Halvard 6unnarBS0Q paa Aas, der lerede 

endnu 1399, se Dipl. Norv. V. No. 393. 
') Jfr. om denne Gaard Dipl. Norv. VII. No. 780. 
*) Jfr. Dipl. Norv. Vn. No. 79 og 771. Jtem j Araa^tadttm j n0rsta gardenom vi aura b. gaf Gudrun 

a Ha^uaet 
Jtew en j adernsewfdtiw* Amastadtim .v. aura b. gaf Jngirid 

a Amastadum^ finV dottor sina till IsBg^rstad ok b0na hald 

skall prcstren |)ui SBinsamen fylghia after firir Hof 
Jtem j Skiiinanese j n0rsta gardenow li. m*. b. gafuo Niculos 

aa Saenninghwrn ok Staein aa Vidunase firir saal Aso aa 

Gunnunsese ok j samre jord h. m*. b. gaf Liif aa Akrc 
Jtem en j samre iord ii aura b. luku arfur sira 0yst8Bin fir/r 

iiii kyyr ganganda 
.1 vestasta ^Iftaleyti ii aura b. gaf Garder till bena haldz ok 

serdaeili^ vi aura b. er prestren fek af ktVkiunna 
J Ski£Bkklufn h. merka b. 
J Mbhusum^ laups land 
Jtem j Meskastadttin j 0ystra gardenom 0yYt$ boll sva at af 

gange hlf. skyld ok |>aa see sialftsekin iorden Anbiorne till 

b0na hald 
Jtem j Audaberghi j Haedingsstada sokn laups land gaf Sigrid 

aa Aase ^ till b0na haldz 
Jtem j Hiarghunaese er kallaz Diggrastofua hlf. iiij 0yris boll 

gaf ^ilifuer aa Hiarghunese till aeueligs aartida halz ok 

b0aa halz. 

Jtem j Hseralande ij aura boll gaf Annnder a Nsesi tirir sail GunnorsB 
er thetta ij anra b. skipt j ij aura b. j Hiarghnnaesi fjrruemfdo 

Jtem ten j Hiarghansesi fyrtuemfdo yj 0m b. gaf Sighridh oc ther med 
[ till aura b. * 

Jtem j {ymtemfdom Arnsestadhom ij 0m boll gaf Asa a Arn^stadbom fol. 25. b. 2. 
firir saU sina En {>etta aa kirkian seer till wmbota 
J n0rdra Huamme^ vi aura bool. 
J Loppo rudi ii aura boll 

J Hofue halfra merka b. ok ii aura b. till Mari altarens gaf 
Gunnoor aa Ssme ») Ingerid Herlaugsdatter paa Amestad levede 1360, se Dipl. Norv. V. 

No. 236. 
») Jfr. Dipl. Norv. VII. No. 780. 
») ArTen efter hende omtales i et Brev af 7 Septbr, 1413 i N. Vidensk, 

Selsk. Diplom-Saml. i Throndhjera. 
*) Nederste Linie er nsesten belt bortskaaret ved Indbindingen. 
'") Jfr. Dipl. Norv. VII. No. 352, 443 og 445. J Sota|)useit ii aura b. lauk Joon aa Fosse Jtem j Rakastadum 
j n0rsta stofuonna |)00 j naedra gardenom h. merka boll 

J Auda Ha|)uaeit aerto^a b. minna en .v. aura b. 

J Hardangh' b. merka b. lauk Garder aa Gunnunsese Urir 
Orm j tiunda vaerd 

Jiem j Skitinanese j n0rd8ta gardenom ij aura b. lank Jngerid Urir iij 

mr. foma 
J ten* j Hasle j midhgardenom j sjdre stofnonne iij aura b. 
Jiem j Akre midgardenom v aura b. sem kaUatz fiordongen j jordennas 

fek therta ktrkian fra prestenow ftWr vj aura b. j -^ftel^yte j waest- 

asta gardenom 
Jiem sen j Skinnsenassi fyrn^m/dom ij anra b. oc j Fosnesi j fifsta 

gardenom j Tufta sokn ij aura b. gafuo Nicolos a Senningom oc 

Stein a Widhansesi fin'r saU Aso a GunnsenaBsi 
Plura predia istiu^ ecc^«»e require infra in hoc libro folio xxxvij^ III. 

26 Octbr. Sancte Marie dedicacio in festo sanctorum Crispin! 
xu M- T. et Crfcpiwiawi 

xii in. tiund , 

(1398). Anno • eodem atte Hseitradals ktrkia sua mykit till presttse- 
kiunnar 
J prestboleno ili marka boll 
J Guwnarsrudi h. leypis land 
Jiem ?re&t0yn iii laupa laud 

Jtem .j. Hwaleno j n0rdra gardenom vij. laupa land gamalt ok ij. lanpa 
land, gaf Groa aa Hwaleno.' ok serdeilis iij. laupa land, rem prestren 
fek Urir mark' boll j. Sseseme j n0rdra gardetiom ok gefuet bafde 
Biom ok Ganlaugb a Sseceme ok kirkian fek Urir sin lat j Sseaeme 
fult sem sidbarmeir seghr |}ui at {)et mark' boll var gefaet balft 
tiU hwars. 

Jtem j Bamblom. half' mark' boll. 

Jtem j Ny0y half l0ypi8 land. 

Jtem j Grofunm half l0ypi8 14nd. 

Jtem j Gandaiik half l0ypi8 land. 

J tern j Hwarfl0y8e vij. laupa land. Jtem j Haugurudi ii laupa land fol. 26. a. i. 

Jtem j Saudum j midgardenom h. merka b. 

Jtem j Volii{)ua8it half l0ypis land 

Jtem j naesta Tubaase ii laupa land gaf Orm^r Herbrandz| 

firir saal fadur siins modor ok systor 
Jtem j Same j n0rdra gardenow h. merka bool firtr saal Biorns 

oh Gunlaugho 
Jtem j Huaaleno j syddra gardeno(m) h. iii laup^ land 
Jtem j Nya husum vii. laupa lawd gaf Porder oh Margaret aa 

Saudum. 
Jtem j Aslaugurudi ii aura b. firir saal Porgnm^ aa SsBm 
Jtem j Gestrudi * h. m*. hool gaf Gunnor .a. SsesBm 
J Hollini j nasdrse gardenom oh |)oo n0rdzsta fim laupa land 

er gefuet var firir Saeaem ok serdasili^ laups land er gaf 

Roalder aa Rssghinis {)Ua3it 
Jtem j austra gardenom aa Hofue j Litla herade iiii laupa land • 

sva at |)et see hlf. jorden 
Jtem j Strond half l0ypis land Ea |)d;ta aa Urkian seer till wmbota 

J synzsta Rafnaberghum wikumatar land oh tuseggia laupa land 
Jtem j Ganduik h. m^rka boll 
Jtem j Flotenne merka boll 
Jtem j Tubuaase 0fra h. m'. b. 

Jt^m j Puffiitum j naedra gardenom merker b. gaf Guwnoor 
aa Samie 

Jtem j Bakkanoin. half' mark' boll, sem ktrkian fek af prestbordeno 
firtr b. marka boll, j SseaBme j n0rdra gardenom. fek prestren f>et b. 
iii«- boll j Bakkanom iirir hlf. m'- boll, j Heiderb0. sem brefuen ssBghia 

Jtem Grofuum half l0ypis land fol. 26. a. %, 

JtCTD j Saadhom D0rdra gardenom sem samir kalla midgarden laaps land 
9Sier firir f>«t sem ktrkian aatte j yaluf>aeit ok wer lagdam till Saadha 
ks'rkia. hafde sira Halstein loket pet lanps land Saadha kirkia ftnr 
tinnd' Jfr. DipL Nonr. I. No. 1086. 
«) Jfr. 8. 7. im. 

8 August. Sancti Laurenti(i) dedicacio in die Ciriaci martyris. 

.X. M. T. 

(1396). Eodem anno atte Savda ^ kirkia swa inykit till pr€staBikiunner 
J prcstboleno .v. marka b. 
Jtem .j. n0rsta Saudom xvj laupa land gaf Biorn Porleifs|ii^ 

till artidahaldzs 
Jtem j Hiuxw ij aura booll 
Jtem (j) Liinakaersrudi hlf, m'. bool 
Jtem j Bilatiarnse ij aura boll 
Jtem j Brokulsrudi ij aura booll. 
Jtem j Ararudhi hlf. teypis lawd 
Jtem j Loftzgardenom aa VaBghaeiwom half l0ypis landh 
Jtem j najdstagardenom ok n0rdra (aa) Vceghieimom hlf. loypis 

landh gaf Gunnar bakselder 
Jtem j Haugholte j Hiuxwb0 laups land 
Jtem j Moonom laups la(n)dh. 
Jtem j j[)ores rudhi y. m'^. booll. ok viku mata landh gafwo Vae- 

^erlidr ok Aluser brodadr bans firir saall Aslaugu modor 

sinnss ok Jnghibiorgo [kono^ sinnj 
Jtem j Prestrudino merka booll. 
Jtem j Grafwm j Biaar hssrade halfwa mserka booll. 
Jtem j synsta gardenom ok 0fsta j Rafnabserghum j Rygina 
{ol.26.b.l. sokn ij laupa landh 

Jtem j Flathusum aa Vatnaha^ide hlf. l0ypis landh 

Jtem (j) Flathusum j n0rdra gardenom j Krokenom laups land 

gaf Haluorder .a. Laduuollom. 
Jtem j Flathusum j Saudab0 laups landh gaf Gunnar .aa Gaut- 

aughom 
Jtem j HaughaB ar ligger j Saudab0 gaf ^orgeir j Braarudi 
Jtem j Swalastofwonne hlf. l0ypis landh gaf Hffirbiorn j samre 

jordh 
Jtem j 0fsta gardenom a Va^ghaeimom viku mata land faat j 

mserka boll ser gaf Vacterlidr aa Sseme «) Jfr. Dipl. Norv. I. No. 952. 

*) Formoaentlig Sysselmanden i Skidens Syssel 1372 — 84(jfr. Dipl. Norv. 

I. op IV.) 
>) Tilskreyet over Linien mod en af de andre Haander. Jtem j 8}'nsta gardenom a H^me laups land ok hudar landh 
Jtetn j Moonow laups land gaf Pordaer ok Roluagr firir saall 
faudor siins Porbiorns ok Gvnildho fadumiodor sinnaB 

Jtem j SseliagaBrde j Eitradale laaps land gaf Olafer Dyra^ firir saal 

fadar uins ok mod or til b0nabaldjf 
Jtem j Kikini j Saudba sokn j m'^r. b. gaf Helgba Bsssses kona 
Jtem i Flatbnsnm vii laupa land gaf Ogmunder soller Bsem ligger i 

Sandaby * En ^ettsL .aa. larkian ser till vmbota ok lysingha fol. 26. b. 2. 

J synsta gardenom aa Hseme hlf. iij viku mata landh 

Jtem j Dale ij laupa landh er Hvn ok Gesta3iu luku kM-k(i)uwnaB 

Jtem j Saudom j Hseitradale laups land er luku aruar Pordzs^. 

Er ^et nu bort byyt Urir Volu{)ueit, ut infra patei' 
Jtem j Arnarudi laups land sem luku arfuar Grims a Wolutbueit iirtriii 
m. gullz Bern ban var skulduger j gambl» skuldb' 

Jtem j synsta gardenom aa. Holtom halfra merka booU. er 

lauk Aslaker j Haukawik 
Jtem j Bilatiom laups landh 
Jtem j n0rsta gardenom .a. Vseghajimom hlaf (I) l0ypis landh er 

gafGunnar bakajlder ok serdajilis 0yYis boolj samrejorndh (1) 

er lauk Guwnar fyrnaemder firir eina ku krossenom 
Jt^m j Flathusum j Krokenom j nordra gardenom laups landh 

er gaf Haluarder aa Laudhouallom 
Jtem j Flathusum j Saudab0 laups land gaf Gunnar aa. 

Gauthaughom 

Jtem j yalu|}ueit sem Loftzgarden kallaz blf. m«* b. ^er j rffiiknado 

f>ai b. I0ypi8 lande sem scn'faat stod till Ryghina ktrkiu^ 
Jtem j Sfeliugserde j Eitradale laups land gaf Olafer Dyra^ fmr saal 

fadur sins 
Jtem j Hwolcnum j Saudba krokenom. the^ l08te ather 0nundr ftnr xl 

mark gulh ban lagde a kirken oc sen ii iunnor tiorse 0fuer ban eiger 

nw ihet frelslige til seuerdelig eingn 
Jtem j Loftbusam sem ligger j Hiserdale alle jordena som atte border 

Rolfsl oc gaf ]^olfuer RolfsjF oc Poran Kcetils dotter ktrktunno til 

yphseldhis 
(En [»etta a kirkiait til ypbasldw ') Alle disse 3 Tilf0iel8er ere skrevne med forskjellige Hasnder fra 

15de Aarhundrede. ') Se 8. 5. 
') Tilftfielseme skrevne med 2 forskjellige Hsender; den sidste skrevet 

over nogety der er odskrabet. 8 Jtcm (j) Lofthusuw j Hiserdale alle jordena sem atte f ordar Thorbi0r- 
nas^ er gafuo I'olfue Rolhf {)oran Ksetiuls dotter oc Rolfuer {^olfsf 
Itirkiunne til vpheeldis* V. 

viii. M^. T. Sanctorum apo^/olortim Petri et Paul! Aeiioacio 
18 septbr. jp p^ofesto exaltaclouls sanote crucis 

(1398). Eodew anno atte Ness kirkia swa mykit till prcstaeikiunnaer 

J Jdunghxasffi m* boll er prcstaew fsek firir merka boll j Nesse 
Jtem j Barnahusum iiij laupa landh 
fol.27.a, 1. Jtew prcstbotet y marka booll. 

Jtem j Najsino twajggia 0rtogha booll 

Jtem j HaJ)Wffiit hlf. l0ypis landh 

Jtem j Bflerghi laups landh ssem prcsteen fa;k firir laups l^ndh 

j Eskiholt» aer gefwat hafde Vseterlidhr a Lindha)iini 
Jtem j VaBghseimow er kalladzs 0frab0 vikiimata lawdh faat j 
ma3rkaboll gaf Eilifwcr aa Lindhaeimi 

Jtem j Litzla{)tieit j Sandha herade gaf ^iostolfer Gunners^ ^ iirir 
saU sinna foraeldra ok j[>er med at Ha|>aeit j HoUina sokn skaU vera 
honom ok hans arfnum frialzst ok akserolaust Urir kirkiunnc her ok 
prestenom etc. En |)etta aa ktrkian seer till vmbota 

Jtem j MarassB haUra m' booll. 

Jtem j SodsBfwiu Ij aura boll 

Jtem j Jdunghsase merka boll, ok serdasilis laups land ssem 

lauk Anundr aa Nyahusum 
Jtem j Araanese ij laupa landh er kirkian fek firir halfra 

maerka bool j Liidh 1) Fra [ tilf0iet nederst paa f0r8te Spalte men ved et Mserke betegnet 

8om h0rende hid. For0\Tigt er hver ny Tilf0iel8e med en ny Haand ; 

kan de 2 sidste (om Lofthus) ere skrevne med samme Haand,' alle fra 

15de Aarhundrede. 
') Maadke Biskop Gunnar Hoiks Fader, om hvem se Saml. t. d. n. F. 

Spr. og Hist. IV. S. 545, jfr. m. Dipl. Nor?. VII. No. 404. Jtem Mario altareno till lygis laups landh j Bairghi ssem gefuet 

var iirir kups landh j Eskiholte 
Jteni j Sandenom j Kreanotra j Sseliugerdhae sokii. halfra merka 

booll Urir saall Gunnars aa Gunseimi ' 

Jtem j Apaldanese j Lunda sokn laups landh lauk Swalaugh 

Urir Jngiridu modhor sina till afterlausnar firir fiorar merkser 

fomar. Ok ef |)ct vaerdr aei frialst |)(aa) see laups landh 

j foma mork j naedhra gardenofm^ 

JUm j Hseme j Loftzgardeno/» Bern Midgarden er halft aattande laups fol. 27. a. 2. 

land gaf Solfue Ormars^ ok bans hustrv Margareta* afhendi iirir 

OSS. 0y8ieinj. ok er ^ei hlf. iorden 
Jiem j Gestrudi laaps laml gaf hustrv Margareta a Lindeimi 
JUin £8keltse j n0rdra gardenom iiii m. boll j Biaar bseradbe alle jor- 

danc er lauk Herbramlf a Haulte liirkiunne Urir skuld sina oc sompt 

gaf hail Urir saall foraBldra sina ^ VI. 

Sancti Olaui dedicacio in profesto sancfi Haluardi uusli 

Eodeiu anno atte Biaar ' k/rkia a Grelawde swa mykit till prest- yiii M^. T. 

ajikiurm* (1398). 

J Holma^imum j prestgardenow iij m* bol 
J 0fra gardenom {jriggia m* booll. 
J Hwale half l0ypis landh 
J Esorudi laups land ok iiij laupa lawd j samv jordh firir saal 

Porgeirs aa Sseme ok Gudrune kono bans 
J Nordb0 ii ertoga landh 
J Skodini ii ertoga landh 
J Bsergaiorden vikumatar land 
J Kteppanom vid Holma5imi ij laupa land er picstraen faek af 

Pormode aa Maerdini fiWr half l^ypis land j L0dhusum ok 

laups land j Prestholtom .j. Na^ss ha^rade en alt ann; j 

Klffippum atte prestrsen fyr. «) Formodentlig de samme ^gtefolk, der nsevnes i Dipl. Norv. VI. 

No. 355. 
^ Alle 8 Tilf0iel8er skrevne med forskjellige Hssnder fra iSde Aarh. 
n Jfr. IKpL Nory. 1. No. 876 og VII. No. 469. 10 

Jtefn halft Flathusar er ligg^r aa Vatnahaeidi er gaf Pora aa 

Vajghseimi 
Jtem j H0ystodle ev liggcr vidr Vidhusir iiij laupa land er gaf 

Guwnwlfu' aa Liidh ok Gunlajikaer 
Jtem j f)waiitenne aa Vatuahseidh(i) vikiunata land faat j ma^rka 

boll gaf Eilifwaer aa Grofwinaj, ok j sainre jord half s iij laups 

land gaf Porbiorn .a. Liodhuse ok Astriidh Gunnulfuer ok 

Hiolpp 
Jtem j Laiikuanghttm j Neess sokn laups land gaf ^ghill aa 

Vidfallow fiVtV saall. Postaeins ok Astrido kouo bans ok Ragn- 

ildho kono sinna5 dottor J)^/ra 

Jt«m j Lundi j vsestarsta gardenom j Lunda sokn marker boll, luku 
arfuar ^ormodz Valdiufsf * firtr iordena Hault se/n I^ormoder hafde 
sselt bort ok kirkionom till h0yrdi fol.27. b. 1. En ^etU. aa kiVkian ser till vmbota 

J Eskiholterudi merka bol halfwa jordena gaf Roaar aa Afua- 

|)wa?it 
Jtem j Ilffillestadhttm j Lunda sokn. iiij laupa land gafwo Hau- 

ka^r aa Ase ok Biargwlfuer aa Asa) 
Jtem j Haulti laups landh firir saal Lieiduulfs Petarsswnar 
Jt<;m j Glymjeimum halua ma^rka boll Urir sail Aso ok Gunnoro 
Jt^» j Lajikwangwm j Na^s sokn laups land, gaf ^Eighil firir 

saall \>€Bivsi saeui fyr seigbir 
Jte?m j Vpdalum ij laupa land gaf Gl^dajr Arnasuu VII. 

8 septbr. Sancte Marie dedicacio natiuitatis b^^ate viryinis 

(1398). Eodem anno atte Gordina kiVkia swa marghar jarder till 
prestseikiunnffir 
J Prestholtom laups landh 
J Grofwinse laups landh «) So DipL Norv. 111. No. 442; IV. No. 662 og 775; VI. No. 307. 11 Anno domtnj mc4?. vij. in crastino Mathie giordum yrer f»a skipan a vm 25 Febr. 
iordena Gordinj sew kallaz Ktrkiu b0ren at preatrew f0lghi halfre 1407. 
iordenne. h. vj. laups land, ok kirkian till hy ggingar annat halft vj. 
laups land. Ok prester ok ktrkiu vmbodz man ssemi sik vm bygging. 
leUig^r byggi bwcoper seder profaster En f)etta aa kiVkian seer till vmbota 

J Gordinse sem Ktrkiu b0ren kallaz halft vj. laups land sem fyr seger 

J Vidhusum laups land fol.27.b.2. 

item Ku.sgrawm m* booU 

Jtcw j VsBstagarde j Gordini iiij laupa land gamalt ok s^r- 
da)ilis ij laupa land ssem ann? gaf Aslaugh ok annait faek 
kiVkian af Biaar kirkiu Urir Eikini ok ij laupa land j Bak- 
kanom |)o ser Eikini bort latet fra Biaar kirkiu fiWrbyggingh 

item j Haulte j Nsess sokn. h. vikumata land till lysingar ok 
awn? halft till b0nahalzs gaf Leidwlfwer Petars sun 

Jtem j LsBikwanghttm j Nsbs sokn gaf jEigill Urir saall |)ee»ra 
ma/ina SdBm fyr naemnasth vidhr Biaar kirkiu laups land 

Jt«iR ij m«' bol j Lijd j 0y8tra gardenom sem lauk Wermundf Bioms^ 

j gambla sculd 
Jt^m y m. boll j Mydhgardenom ser ligg^ j Roeimab00 luka arfuar 

Piodulfs aa Watnom Urir kirkiunne skuld* vm. 

Sanoti Johaitnis bapf'^te dedicacio xx'' sexta die ^^ ^^p^^^- 
metisis Septembris vi merka Uund ^j* ^^* '^• 

Eodem anno atte Lunda kirkia swa mykit j seignom till (1S98). 

prastseikiunnaer 
J prestboleno halfs fimta maerka boll 
Jtem .j. Staurssimi fim laupa landh 
Jtem j Brajnno ertoga boll, 
J Swasins asidi huda landh 
J Rudinu maerka booU 
Jtem j Jngigrof laups landh 
J Haelgha^wsBit tvasiggia 0rtogha boll j midgardenom *) Tilf^ielseme ere akrevne med forslgellige Hsender. 12 

J. Vallum ij laupa landh 
J. VsBipi tvaciggia ertoga boll 
J. Hialmdaulum y aura boll 
J. Solffiimum tvaeiggia. sivtoga. boll. 
J. TsBighenom iy aura boll. 
J. Sukkunni .h. v. laups landh 
J. Hvalenom .v. vikumata landh 
J. Skorfuodalse vikumata landh 
fol.28.a. 1. Jtem j Aslande j Hvitisajidhi sokn m*. boll gaf Porbiorn 

Petars^n 
Jtem j Haulte. half l0ypis land gaf Lajidulfwer Petars svn. Pffissarjardser stodo skrifwadar till ktrkiunnar j stora mandaudha* 

nom ok fssffiz a^inkit af 
J KlsBippi ij eiloga booU 
J Ovsene halfs annaer laups land 
J. S0ydini ertogha boll. 
J. Lundi nsBdra half l0ypis landh En J)etta atte ktVkian seer till vmbota 
J. Hialmdaulum halfra m'**'. boll. 
J. Aslande laups land, krossenow till, lysinghar 
Jtem j. Aaom vsestaste hvda land gaf Pordf .aa. I*wa3itum 
Jtem j. Kaildodalum f)riggia vikwmata land gaf Petar. Mikials 
altarenom till, lysing*. 

Jtsem j H»lghoI)waeit j Lunda soka iiij laupa landh gaf Ingibiorgh 
Geirulfs dotter Urir saall fadars ok modors siina halft till hwars 

Jtem j Aom ij laapa land gaf Bergulfuer a Waerpc firir Isegerstad sin 
inne j kirkiunne 

J Handatonne j 0fra^ gardenom iiij laapa land 

J Sofdale iiij. laapa land gaf Poriaill a Verpi o^Porgials a Saudwiiketo. 

Jtem j Skorfwodale g»nger af ij msele j landzskyldh oc segie f>e< waera 
h. jorden > 1) Tilf0iel8erne mod 4 forskjellige Hsender fra 15do Aarhandrede. 13 rx. 

Sonde Marie dedicaclo. Symonis et Jude as octbr. 

J 

Eodem anno atte k/rkian aa Hollynse swa mykit till presta^i- iij. M^^. T. 

kiannar hajr. (1398). 

J. presthboleno iiij ina^rka boll. fol.28. a.2. 

J. Prcstrudino iiij laupa landh. 
J. Holtom ij marka boll. 
Jttfin. j. Haeidreksholtom .iiij. m"*^. boll, ssem keVkian fek af 

PalaB Giurdzsyni ^ fmV m'**'. boll j Hsellisnese ok iiij laupa 

landh .j. Lundi j. Lunda haeradha; 
Jtem Lundi j Rxunanais sokn. m"^. boll, er gefvaet var firir 

mserka boll .j. Vipato 
Jtem j mserka boll, j nordra Skorfwodale ok serdseilis half 

l0ypis landh gaf 6l0df Arna svn. ok aa. nw prestrasn halfwa 

jorddaena .j. n0rdra SkorfwodalsB 
Jtem j. Sio|)wseitj SoUseimasokn .ij. aura. boll, gaf PetarLseid- 

ul&svn. 
Jtfm j. Hialmsa^tre j Haslginae sokn. ij laupa. landh gaf Hselgha. 

aa S0ydawe 
Jt^m j. KtVkiu bonom j Svndonow .j. Bruggabaerghs sokn. m"^. 

boll gaf Andres Ai*nasvn 
Jt^ni .}, L0ydliusvin .j. Biaar ha)radhae halft |)ridia laups landh 

gaf Andres fyrnaowdf 
Jtem j Namflauswm synsta ij aura. boll, firir saall. Jngibiorgho 

Bfei-ghwls dott* 

Jt^m j. Swinsfeidi j midgardenofn j Lunda sokn m^^rker boll ok halfuan 

kniemaforsen gaf Vsetelidher aa Nesi firir saalCeoilio kono sinna. Ok 

BcrdeiMs gaafuo eynir henna 
Jt^tn j Hialmdale j Lunda sokn. h. m«- boll gaf Gnnnilda Gnnnersdotter. 

oil* H»lgba syster benna, ok Alfer a Kolstadum afbende 
Jtem j t^ueit j Sandakrokenofn h. m'* b. gaf Orm^ 
JUm j midgardenom j Helgba|}ueit iiij laupa land, gaf Grnnde a Vadlom 
Jtem j Roeimi balft iij laupa land 
Jtem j Helgba{)ueit j nsedzsta gardenom m*- boll gaf Sigbiorgb Svenkes 

kona 
Jtem j Skorrodall. laups land gaf ^orbiorn a ^aeit ■) Formodentlig bam, der nsevnes i Dipl. Norv. I. No. 484 og III. No. 410. 14 

Jiem j Haolen j Helgini sokn .v. viku mata land, gaf Pormoder j Vipo- 
f>orn oc 86fligha j iyrtKBmfdvL Huolen iiij laaper land Hrir iij laaper 
land j L0ydha8am 

Jiem gaf Tiodwlfuer Lidwars^ swa myket iaerder som gar j hwd aff i 
0f8t£e garden i Ryene ftnr sail modor sin* 

Jtaem aa prcstraen hser halfwan ami? lutt tiundhar 

En |)etta aa ktrkian seer till vmbota 

j Pvaeraa halft iij laups landh 

JUem Ij. Daghsrudi iiij ertogha boll, 
fol. 28. b. 1. Jtaem j. BsBrghwm ddttoga boll. 

J. Murtarudi hlf. l0ypis landh 

J Apaldansese- ij laupa landh gaf Petar Laeidulfs svn. 

JUem aa. kirkian vij aertoga boll, j Kaalstadhtrm swa |)o kt 
Pormodaer Valdiuf8z(v)n. ok Hairborgh hvstru bans fylghse ^teirsd 
jordh sina lifdagha En sidhan ktrkian tirir saall Gl0d8ers ok 
|)^'ra 

Jiem j Paeit j Sandakrokenom h. m*- boll, gaf Ormer a Hollini 
Jiem j 0fra]unde h. m' b. gaf Niclis Pormodzs^'-^. 

Jteem aa kerkian till lysingar halfan lutt tiundhar. 

Jiem j Roemi v. laupa land j n0rdra gardenotn sem ligger j Biar herade 
ftVtr saal Ounnnlfs aa Tuftum oc Peters son bans* X. 
IS Febniar. SoMCfi Olaui dedlcaclo Ydtr« Februarii 

iij. M^. T. Eodem anno atte Haelghinar kirkia swa mykit till pr<?staei- 
(1398). kiuwnar 

prestbolaet ij marka boll. 

J I^odhstada rudi ij erto^a booU. 

J Hionna{)a8Bit ii aura boll j synsta garden om 
Jiem j ^) Tilf0ielserne med 3 forskjellige Hsender; sidste Tilf0ielse medHaand 
fra and en Halvdel af 15de Aarhundrede nederst paa f0rste Spalte. 

«) Maaske den samnie, som nsevnes i Dipl. Norv. I. No. 708 off 800- 
III. No. 905; V. No. 575. 

') Denne og de 2 nsestforegaaende Tilf0ielser med samme Haand. 15 Jtetm tekser kirkiaii seer till vmbota, 

J Langhalande ij. m"^. boll. 

JUem j. B0 .vj. aura boll. 

J Sandarhuolen ert faat. j m"^. boll 

J. Aljm|)Wffiit toUf aura boll. 

J 0ydhanese laups landh 

J NampnlaQsnm oOTsta h. merka bool 
JteiR j Steinstadhum m. b. 
item j Hialmseetre iij aura boll * XI* fol. 28. b. 2. 

Sanoti Michaelis dedicacfo in profesto aduincifle Petri 3i juii. 

ADno eodem atte Fanas kirkia till prcst taeikiunnser iij M'^. T. 

J Namlauswm j synsta gardenoiw Urir saall Olafs aa. Sio|)waBit (1398). 
0yTis b. 

Jifm j Skipawallom marker b. all iordhen Jtfcm till vinbota ktVkiunnae aa Faenses 
J* Namlausvm j n0rsta gardenom halfua m"^. b. 
JUem j Namlausum synsta tolf aura boll. 
Jkem j. nsBdra Ffen8e(s) tvaeiggia aura boll. 

Jtem j 0ydiii8ese halfaa raerka boll gaf Ponny a TQftu(m) 

Af Hioiiiioj[>aseit synsta [ij aura b. 

J AarualdKm [alia iorde^a 

Jtrm j Hwaleno .x. aura b. b. iordhen'^ *) Alle 3 Tilf0ielser med forskjellige Haender. 

<) F0T8te og Begyndelsen af 2den og 3die Tilf0iel8e med en Haand; 
4de samt Slutningen af 2den og 3die med en anden. 16 xn. 

26 septbr. Saucti Lauroncli. dedicaclo. vi^ Kalenifas Octobris 

iij M"^. T. Anno eodem atte Rumanas ktVkia 

(1398). J Holte fim laupa landh till prestseikiunncer 
JUsBtn j Nffisinv ij laupa land 
Jtem j Lundi ij marka boll 
J. Brffinno halfra mserka boll, gaf {)iostolfwaRr aa Rumantese fol. 29. a. i! Jtajm atte hon seer til vinbot* 
J Lundae m'**'. boll 
J Hwale mserkar boll 
J Moonom iiij laupa landh 
J Prestinidiuu laups land. 

JUsm j. Sandarholtffi .v. aura boll ok ij ertoi^a boll. 
Jtem j Gunildorwdi iiij laupa land 
Jtcemj. Fitiamork sydra hlf. lopi^ land 
JtsBin .j. IIiodn8ef)W8eit iy. m'. boll, saem light 

j Haelgina sokn. 
Jtsem. m'**'. boll, j Symianase er liggf j Hteitradalae lauk 

Piostolfwer aa. RwmauesfE 

Jiem (j) Uppsalum h. laups landh xm. Sancti Laurenell iiij. M^. T. Anno eodem atte Maedalhaeiins kiVkia swa mykit j seight/ni 
(1398). ^iW prestaeikiunnacr 

J pr^stboleno ij marka booll. 
J Dale merka boll. 
J. Nesffi 0yris boll. 
J Eirikstadhum ij erto^ra boll 

J. Brudaerssetre 0yris boll. Ok sumet 0yris bollet gaf Poi^aeir 
Olafsvn j samw jordh till bonahaldzs 17 

1 [J Hvmlaskor ayris boU 

J Aspseimi halfs annars 0ym .b. fol.29.^a.2. 

Jtem j Huale ertogha boll. 

Jiem j Stighi ij aura boll gaf Pordser aa. Amdalom. till. b0na- 

halst(!) 
Jtem j FlotnnsB iij aura boll, gaf Gunlseiker aa Berghum ok 

arm? iij. aura boll j samr jord gaf GvnlaBiker aa Amdalom 
Jtan j HaBstagrsetti .m*. boll. 
Jtem j Kuf})wa5it halfua .m*. boll. 
Jtcm j Rvdi vidr Fr0ylandf .h. 0ns .b. 
Jtem j Porilda rudi ertoga boll. En I)etta aa kirldan seer till, vmbota ok lysinghar 
J. Dale tolf aura booll. 

[J. Humlaskor .iij. aura boll, (ok serdeilis . . . .^ 
J. Kirkiu hwsom. halfra .m'**'. boll. 
J. Stokkom fim aura boU. 
Jtem j Aspseimi halfs annars 0yris^ .b. 

J Hvmla skor iij aura .b. ok serdeilis eit 0yn*^ boll seem kom 
fraa prcstbordeno ' 

JWm j Dale j Amdals b0 ii aura b. gaf Elina Sigurda dott^ Xnil. fol. 29. b. 1. 

Eodem anno atte Mikials bergh swa mykit till prestaiikiunnsBr (1398). 
J. Gffiitzholte ij. mserka. boll. 
Jtem j Dale ii^ ertoga boll. En. fietta. aa. BerghsBt till, bygginghf 

J Sseliugiarde j Hsaitradale .ij. marka. boll, gaf bt^cop Jon^ 

Jtem j Stighi ij aura. boll, gaf I^ordf .aa. Amdalom. ^) Fra r ndraderet men dog laeseligt. 

*) Fra [ igjen udslettet; fira ( senere tilf0iet. 

>) Denne Noiits er skrevet med samme Haand som de foregaaende 

men med andet Blssk. 
*) Biakop i Oslo 1372—86. 

2 18 

Jtssm vaxet ssem fsellser ok }>riddhiu»^hni af alio ofir. bads 
•a. altareno ok annsersstadh hwera "pat sr. litit sedr mykit 
vttan ^€et offer ssem faellr j msBSSom. j rseidhwpseininghom Yi\i. M^. T. Sancfi Johannis baptiMte dedlcacio in. vigilia. 
9 August sancfi Laurencii 

(1398). Anno eodem atte Solaelma kirkia swa mykit j 8Bignun» till. 

prestaekktuntker. 
J PsBighianzstaudum .m'. boll. 
J prcstboleno xij aura. boll. 
J adrum gardenom 0ym. boll. 
Jtem j Bokstadhum xg aura. boll. 
Jtem j Ylghissetre viij ertoga. bol 
Ji(!) adrum gardenom iiij erto^ra. bol 
fol. 29. b. 2. Jtsem j Saulfwa Biama|)W8Bit .h. 0ym. boll. 
Jtem j Galtagiardhse halfs annars 0Yis. boll 
Jtem j Skipwidadale 0ris boll. 
Jtem j Findaulum n0rsta .ij. m'^. boll. 
En j adrum gardenom 0ris boll. 
J Sio|)Wffiit twffiiggi(a) aura. boll. 
J iElfwari)wseit merka. boll 
J. Biarstadhum 0ris boll. 
J. Kaalstadhtim j Hselgina sokn .h. iiij. laups land gaf sir 

Symon* 
Jtsem j Offyssis rvdi y erto^ra. bol 
J. Gaflenom ig aura bol 

Jtem j. Holtom .j. Nsess. hsBradhse twseiggia ertogha boll. 
Jtem j KliufWo j vaestragardenom twaeiggia .m*. boll, ok j 

PflBigianstadhtan .m'. boll gaf |)aessar jardr Biom Porlsoifs 

swn*. Jtsem «) Prest her 1849 men ikke laengere 1852, se Dipl. Norv. IV. No. 349 

og 858. 
*) Se ovenfor S. 6. 19 

JUem liggia {)aDs| jardr till lysingr halft iij laups land, ok 

pundzs land j Eaalstadhtim 8Br gaf sir Symon 
Jtem j Astarudi halfwa merka. boll. 
Jtem j Ottaerholte j Gerpina sokn. halfwa jordena. vij aura 

boIL lauk hwstrv Marghreta aa. Biarna|)W8Bit kirkiunni firir 

hi. J)ridiw mark ok xx. En adra halfwa jordaena gaf hontill fol.30. a.1. 

k*Vkiunnar vmbota |)0swa at hon skall fylghia landskyldaenne 

siolf masdhan hon lifwir 

J Anue nsese j Nsess sokn m^^r. b. XVI. Sonde Margarete ded/cac/o [translata a festo MichaeU« ^^ ^c^^'- ^i^ 
iit Tumba' in cra8tin[u»t' Luce ey/angelUtB ^^ ^^^'■ 

Kliufua ktrkia Anno domini m* quatring^tesimo pn'mo skiptnm ver isBrdir milium 
Klinfuu kirkiune ok prestcns sem f)j hef». fyrsti heir ktrkian til 
hyggingf iiij m. b. j Rug{)U8eit f)0 sua at pr^stren hafue ])r af 
0yf fomna a huerio aar i)a f); byght er. ok rade f)o seinkt^'t iirir 
bygningh 

En |>d;ta liggcr til prcstekiuwer. J VidholtMm m. b. 

Jtem j Stighi j Msedallsems BOkn h. m. b. er ktrkian fek iirir Ness 

Jtem j Griotuik ij m. b. [vttan skogen' 

Jtem af Rughf)U8eit 0ym skyld. 

Jtem vj saltkietial sater vider Rambsek er Rambekkir SBitir j Griotuikr 
skoge ok skoghen hafue {>; halft kirkian ok h. prestren (1401). xvn. i Olaui dedicnelo qtiarta die mensis OctobHs ^ ^^^^''• 

J Bamblom xii m^. t. Eodem anno atte Skaidis ktrkia j Bamblum swa mykit till (1398). 

prestacikiunnsBr 
Jtflsm prestbolset Skidh ii(j marka boll. *) Fra r tilskrevet over Linien med en lidt senere Haand. ^ Fra [ senere tilskrevet. 2* foL 80. a. 2. 20 

J. Lindarygh .sx. aura boll. 
Jtem j Kambararudhi vj aura boll. 
J Hydalae -h. m'**'. boll. 
Jtem .j. AastadhtoD .x. aura boll. 

Jtem. halfwa .m"*^. boll .j. n^dra Astadhum »r prcstraii fek 
firir half iiij 0yrt5 boll .j. Stokkom 

Jtffim j Skorom vidr Rerhollt iiij erto^a boll ok laups. land. 

er gefvaet var firir saal Staeinai-s .aa. Rerholte 
[Jtaem Prundh aa Saslholte gaf til b0nahaldz firir 

halfw'a maerka boll j. HoUseimsB sam ligger j * 

Jtem. GunMker jHaukaliidh gaf halftann? 0yris boll j Braekko. 

En halfs 0yr«^ bool. er gamalt. Ok .ij. aura boll, j samr 

jordh gaf Nikulos .a. Slattanese firir sik ok erto^a booU- 

firir kono sina. 

Jtem. halfwa .m"^. boll, j Hydale fmr laghstadh Asteifwo. aa 
SviDaland«3. ok annait Lalft .m^. boll, gamalt. fa^k pet prestsen 
•j. sina paiiicipacionem 

J. Tiarnarholte mcrka boll. 

Jtem j S0ydalandhfim v^ aura. boll, ok sertogha boll. 

Jtem j Stfeiui ertogha. boll. 

J. Bamblyn. j. -Vndirgardenofw. halfs 0yvis boll. 

Jtem j H0n8B j. luta. Flseslidh .h. 0yvis booU. 

Jtem j Swrturudi .v. aura boll 

Jtem j. HaDillis|)Vffiit .m"^. boll er prestscn. fick. firir Sannajs. 

ok er j^er fiskit till 

Jtaem .j. Grvmmunstadhwm .m'^. boll, saem kirkian fajk firir 
KrakoI)V8Bitt 

J. Bakkum. iij aura. boll. 
Jtem j. Blikaliidh .h. merka. boll. 

Jtem j Vikuls nidi ij aura boll, ok ann? .y. aura. boll, firir 
.saall Ormaars ok Gvnildo. kono. bans 

Jtem j. Kffildumynim ij aura. boll. 
Jtem j Torodalfle twsBiggia aura b. 
Jtem Fos|)W8Bit. hlf. m"^. booll. 
Jtem .j. Skytiuinidhi einnar kyr vajrd 

Jtem fsek fre8taBn(l) j sina participacionem |)a veer skiptwm mil- 
fol. 80. b. 1. lium prestffins ok kirkiuwnar *) Fra [ iggen udskrabet 21 

J. Forse .h. merka boll .j. synsta gardenom ok .m'**'. bol. j 

samr jordh er gefvet var till b0nahaladzs (!) Urir saal Aulfvirs-* 

ok ligger jordsen j Gcrpini sokn. 
Jtetn j Ringissio .h. merka boll, gaf Anundrer Karasvn. 
Jtem .vj. aura. boll, j Stokkow vider Aby 
Jtem merka boll .j. Viik. iirir saall Steinars 
Jtem. merka boll, j GrOrudi firir sail ^istaeins 
Jtaem .j. Braekko .xij. aura boll, sajm prestaen. fek firir x\j aura. 

bol firir Rossalandf ok |)o hafve prestaju sialfwer skoghaen. 

til RossalandaB 
Jtem j Roastadhom ij aura bol 
Jtsem alt Vallaer saem ligger .j. Exanaese vasstazste j Bamblum 

saem skipt var .j. iiij ©rtoga. land j. Holtom saemligger firir 

svnnan Abiargraen. j Bamblum. 

Jtem j l^rseselakrom j 0ira gardenom half in< . boll afhendi her ixw firir 
OSS Signi a ]^aeito?». swa at laups land hafde gefuet Asgeir husbonde 
henna, ok hon gaf nw firir oss. half l0pi8 land til b0nahaldz. 

Jtem j samf jord h. m. boll. Bern prestrenfek af. Herleiki KolbeinsI fmr 
h. marka boll j Hasleimi. fmr oss 0y8teini soknamonnom flsBstom. 
neeryserandom 

Jtem Y} SLUT bool i Bamblene i Skedis sokn gaf Tiostolf bonde a 
Tofthom oc Thora kona bans halft til halfs^ XVII. Sk8Bld/« k/rklaB ] Bamblom foL80.b.2. 

En |>etta atte ktVkiau seer till vmbota 

J. Girikxstadhfim maerk' bol. med ^m at arfuar Bardar bonda 
aa Rugh|)vaeitom fylgi I)ui ok skulu halda vppi aeuaerdlegha 
j kirkiunni. ij kringlu kisertum ann^ fmr krosseiiom ok ann^ 
ftWr Mario altar ok vphaldzs kiacrti innar firir baaltareno 

Jtem j Gardstadhwm .h. merka boll, gaf Olafuaer Fiinnar firir 
i^egerstadh 

Jtem j. Amdale .vj. aura boll til. krosset»s 

Jtem j. Tindar holte .h. m"^. b. firir laegerstad Haluardzs .aa. 
Aby. *) Maaske 01yer Aasmnndss^n, der 1378 nsevnes at have gjort Mage- 

■kifle med Skeids Eirke, se Dip!. Norv. III. No. 415. 
^ Den sidste Til&ielse med en anden Haand. 22 

Jtsem ij aura, bol j 0ff Astadhvm till krossens 

Jtsdtn tek ktVkian j. siina participactonem fiiir oss. halfwa mserka 

boll j. Vingridhvm sydra fmVsaallbarnaStsBinarsBukssvnar^ 
Jtew .h. m^. b. j Fitium 
Jtem .m^. b. j Graeifuins holte j Nsbs herade. saem gaf An- 

laugh .a. Aby ok serdeilis halfwa .m"*^. boll saw* luku arfvar 

Pores ok Sighrido a Aby 
Jta^m j. Moe .iiij. laupa land, gaf Arne aa. YsBsestadht<in ok 

Joon .aa. Moe 

Jtem j Hydale hlf. m*. boll, till krossens. 

Jteni j. Roastadhwm .h. m'**'. booU. 
Jtem hdft Svinalandr. x aura booU 

Ji^m j midgardenom j Sundaleid. j Sundaleidz sokn fim. laupa land, gaf 

bus try Jngeborg firir son sin l^orald kaara 
Jtem j H0n8e hlf. m"^ b. gaf bustrv Jngeborgh a Tangarwallom 
Jtem j Steine yj aura boll gaf Steinar Buksson > Jtaem sein lutt tiundar xvm. 

foi.8i.a.i. Sawcfi Laurewc/I 

(1898). ^nno eodem atte Moo keVkia j Sandhauka dale swa mykitt j 
aeignum till presttcikiuwnr ^ i 

Jtem af Moonom viij laupa siuors 

Jtaem af Vaestramonom iiij laup. sin0rs 

Af Fosbrffikko ij. laupa siu^rs 

Jtem j. Potk0y .h. m'**'. boll 

Jtem j. 0frab0 iiij erto^ra boll 

Jtem af forno niaidan prester sat f)? fask ban j ricidugift tolf 
laupa sin0rs ok xij manadha mata miols 

Jten* j litdla Audnae .m'**'. boll gaf svmt Are .aa. Rindhom ok 
svmt atte ktrkian fyr *) De 6 f0lgende Notitser syncs senere tilf0icde mcd samme 

Haand. 
*) Af de 3 Tilf^ielser er den f^rste skreven med en og de 2 sidstc 

med en anden Haand. 23 

Jtfln j ^eiireidh halfl f)ri<lia laaps land halfua iordena.gafoA;afliende 
Gunstein Amnnda^ iirir saal fadhur sins ok modhor £n I)etta atte kirkian ser till vmbota 

J Farssioom j synzsta gardenom .ij. aura bol 

Jtetn j 0fraby iiij aertogha land 

Jtem .j. littla AudnaB .m'*^. boll, gaf Are aa. Rindhwm ok 

sumt atte kirkian fyr 
JUem j Lindhfieiini .m'^. booll. 

Jt»m j HoltenO hlf. annat 0yrw bol Saitc/e Marie dedlcacio die sane forum . . . . ^ foi.si.a.2. 

Eodem anno atte kirkian .aa. Monom j ^idhangre swamykit (1398). 

j seighnwm. 
Till prastaeikiunnr prestbolset allt x\j aura. boll. 
J Adalseidangf j vacstra gardenom iollf aura boll. 
Jtem j n0rdra Vallum .v. aura, boll 
J sydra Vallum, xij aura boll. 
J Nordalse J. 0y8tra gardenom xij aura. boll. 
J Awaldzase iij aura boll. 
J. Biarnarudi. ij aura boll. . 
J Ilolteno .ij. aura boll. 
J Fialleno fim ok iig erto^a boll. 
J. Biama|)waeit j n^edra gardenom 0ris boll. 
[J Gautunni .h. 0Yis boU^ 
J Birki|)wa3it j na)dra gardenom halfs 0vis boU. 
J Smikadzs rudi ij erto^a boll. 
J Budhnarase vj aura boll 

J Pwseitinnae j. Dranghadale .hs. manadha mata boll. 
J Stafd0lo fim erto^a boll. 
J Sauluarudhi .h. 0Tts boll. *) Det 0vrige bortskaaret 
*) Fn [ OTentrnget i Codex, 24 

J Bakkanom oris boll. 

J Skoghs i*y(ii ij aura boll. 

J Kanunghsklajifuinnae vij aura boll gaf Peter j KlajifwinnsB 

Jtem J Hwal» y aura boll 

J Hughstadom. ssem ligger j Slasimdalse ij aura boll ok ann^ 
y aura boll, ok .h. ert. b. gaf Liduordf aa Hwstjft j samr 
jordh seer till b^nahaldzs j 0fra gardenom Hvghstadhum 

J ^iilskoghe iij aura boll. 

J iNveeitvin j 0fra gardenom h. m^. boll ok scrdeilw h. 0yrw b. sem 

byt var ftnr h. eyria b. j Gatunne 

fol.3i.b. 1. Jtem j 0yfiawaloin j -^Eidangre I)riggia aura boll, gaf Joron aa 

0yfiawalum saem swoq var tirir oss 
Jtem j Grafwm j sydra gardenom halfwcr .m'**'. boll, gaf 

Andres .aa. PwaBitvm 
J Flottaenne .yj. aura boll, gaf Gvnnor aa Vadlwm 
Jtem j. Stodly halft attoudha 0ris bool gaf Anundhi Kara| ^ 

Jtem j Aase j n0rdra gardenom j Eidangre hlf. m. boll. gaf. hastnr 

Jhgeborg finV saal sonars sins Porald kaara 
Jtem j sammf jordeneo SBn ij aura boll ser gaf Eilifuf Anundz^ fmr 

sail sina' [Moo j Eidangx^ 

En I>6tta .aa. kfVkian ser til vf^ibo^a 
J Staudlffi j n0rdf gardenom vj aura boll. 
J. Vingridhym [.m"^. boll* viij evtoga b. 
J Ewo rudi .m'**'. boll. 
J 0rabirkil)w»it .h. m'**'. boll 

J Hughstadum j 0fr gardenom halfwa .m'**'. boll ok .h. ertoga 
boll gaf Liduordr aa Hustyft til k^Vkiunse 

Jt^m j ^ueitom j 0fra gardenom j Mooss sokn. vj. aura okterioga bolL 
lauk Sigriid aa Pueitom fmr xiij. m^ f^ . med 8an){)yk(t) sunna sinna I) Denne Tilf0iel8e er skreven med en samtidigHaand menmedandet 

Blsek. 
^ Disse Tilf0iel8er ere skrevne med 2 forskjellige Hsender. 
'j . Fra r atter udskrabet. 
*) Fra I igjen udslettet 25 Eodem anno atte Borghastada kirkia swa mykit till prestasi- (1398)- 

kiunn^r ^^^T 

Jtem prt'Stbolast ij. m"^. boll 
J sydra Borghastad«w .h. viij 0ris boll 
Jtem j n0rdra Berghi vj. aura b. 
Jtem j Hwngardom iij. aura boll. fol 31. b. 2. En pettsL a kirkian ser till vmbota 

J Sio{)weit. halfua merka boll ligger j Soleyma sokn. 

Jtm j Bydra Sandii^'. hlf. iij. 07m bol. j Gerpiivi sokn. laak Jngeborg 

a Borgham 
JUm alt Naedrabergh. j Gerpinj sokn. XXI. 

Anno eodem lagho |)8esscer jardaer till. Gyni80y klaustersfyrst (1398). 

j Gerpins sokn. 
Jtem j Gulassetr fim .m'**'. boll. 
J VessBta rudi mserka boll. 
J Straumdalse sex aura boll. 
J Skafwandae merka boll. 
J DyrkoUo i^ aura boll. 
J Kisa i^ marka boll 
J Fosse iij marka boll. 
J Fialdalae x^. aura boll. 
J Krakato fim aura boll. 
J Hwngardhum xij aura boll. 
J Klaeippi xiiij aura boU 
J Fossagffirdhi xii aura boll. 
J Bakkanom xii\] aura boll. 
J Sandini .xx. aura boll. 
J Risii i^ .m"^. b. ok iij aura boll. 
J Msne halft setta .m'*^. boll. 
J synstza Borgb«m .ij. m"^. boll. 1) Fra [ med seoere Haand og atter udskrabet. 26 

J Swanlaughar Borghum y .m^. boll. 
J Jdinghstadwm twseiggia .m. boll. 
J Haughi mserker boll. 
J Fullaam .h. setta .m"^. boll. 
J Braekko n0rdf .x. aura boll. 
J Liidh x^ aura boll. 

J sydra GaBrpini ij auruw faat aa fim .m^. b. 
foL 32. a. 1. J iEspidale * ij aura boll. 

J Findalum synsta gardenow .m'**'. boll 

J Hwalffi 0yris boll 

J Biaarstadhum ij aura boll 

J Rokstadhton yj aura boll 

J PsBigfiBuzstadhwin .m'**'. boll. 

J Grafwm xi ertoga boll. 

J Skikkiu rudhi hlfr. .m"". boll 

J Vpsalvm. hlfr. m'ka. boll. 

J Svindalum magrka boll 

J Bratzbfierghi .m'*^. boll 

Stem OSysse alia jordena ig merka bolsomlaakherraGaute' klausireno Jtaem j MaBdallaBims sokn. 

J Reennesvndi einv 0Tis bole minna sen fim marka booll 
J Stokkom hlfr. m"*^. boll. 
J Giisholte ij marka boll j sydra garden(om) 
J Stafd0lo n0rdf vij aura boll 
J sydra gardenow half? m"^. booll 
J Hvmlaskor .h. merka bool 
J BaBrghvnum haUt ix laup. landh 
J Hysa|)W8eit iij marka boll 
J litla Maclfallas vj aura boll. 
Jtem allan Vadzdalaen 
foL 32, a. 2. J Almdalum j synzsta gardenow .m'**'. bol 
J midgardenom vj aura boll. 
J Stighinum hal^. m. booll 
J Aslandse .h. m'**'. boll ok vj aura booll *) -ffispidale over8tr0ffet og ovenover tilskrevet Skifwadalie, men dette 

er atter halft udraderet. 
*) o: Rigsraaden Hr. Gaute Erik880n (Galtung), se Langes Elosterhist. 

(2 Udg.) S. 458 og P. A. Munch, Dei norske Folks i&st VIIL S. 156. 27 

J Haugsjetrso ij aura booll. 

J Eiriksstadhwm sertoga boll j vacstr gardhsenow 

J Porfldw nidhi. mserka boll 

J Amdalum vndir Berghwnum x Aura .b. 

Jiem j Amdale j ]i0rdra gardenom ix aura bol 

Jiem j Haukaliid yidr Msedalseim marka bol sem klaustret fek af Andres 

smid oc Lifuo bans bustrw 
Jiem^Berdeilis fek klaustret af herr& Gaute iij 0jm bol j Amdalum sydra 

gardenom Jtem j Fenas sokn 

J Nafnlausum n0rzsta gardenom .h. masrka boll ssem fsek 
klaustridh af bwcope 0ystaBini* J Naess sokn. 

J Nese j Ktrkiu b0now .v. laupa. land 

J Prestholte laups landh ok iij .m'^. b. ssem byyth var j 
Nfless s»m Vsetelidr atte ok hcrra^ 0ginun^ Finzsz gaf Urir 
saal herrsL Jfwars Rofwa ok Urir bans laegaBrstadh ^ Jtem j Halgini sokn. foi. 82. b. i. 

J Holtom ij marka boll. 

J Hwalse .x. aura boll 

J AliD|)waBit xij aura. boll. 

J Bserght/m 0Tis boll. 

J FsnsBS j. Faenes sokn .h. m'**'. boll gaf hiscof Joon ^' 

J Vipato iij m'**'. boll gaf hustrv Joron aa Mffirdhini 

J RanuabsBrghum .m"^. boll 

J Gardwikum j Sa^iliugserdhi sokn .v. laupa landh 

Jiem alt Bumanses aa. GrsBlandhse Jteni j Sauda sokn. aa GraelandhsB fol. 82. b. 2. 

J Flathwsum. maerka booll. BipL Norv. IV. No. 615. 

*) Drotseten Hr. Ogmund Fmn880n d0de 1388, Farbroderon Hr. Ivar 

Oginund880n Rova c. 1850, se P. A. Munch. Det norske Folks Hist. 

VII. S. 3 og 395; VTU. S. 149 og 361 f.; jfr. m. Langes Klosierh. 

(2 Udg.) S. 456-57. 
>) Bukop i Oslo 1372—85. 1 28 

J Tseighinum j Hiuxwber laups land. 

J Svndhi halfwa .m"*^. boll j midgardcnom 

J Gawtaughwin j synzsta gardenom j Hiuxwb0 iij aura booU. 

J Raustinw j Hiuxwb0 halft vij laups land ^ 

J Ararudi ij marka bool .h. jordena fask {)aQSsar jardser klau- 

strid a£ hiscope 0yst£einaB * 
J Baerghhusvm viij laupa land gaf herras Gauti Erikx(8vn) * 

firir lajghstad Marghreto Reimars dottor hustrv sinni ok 

ligger jordhen j Hiuxwb0 a. Grelande 
J Paal i L0X8efiel ix aur b. J SkaidaBS sokn 

J Rough n0rzsta iiij laupa land gaf hvstrw Marghret aa Brynla '. 
J Hicidaerimse ij marka boll. 
J Tildastadhum masrka boll. 
J JE\k ij mserka booU. 
J Slattonsese vj aura boll 
J Aastadhwm. halfwa .m"*^. boll. 
J H0n8e xj aura boll. 
3 Pwseitum vj aura boll. 
J VinghridhMin xij aura boll. 
J Prselakrom nserdra iij .m. bol ok 0ris boll med 
J ofra gardenom .h. .m*. boll. 
J Krabba rwdi vj aura boll 
J R0vrhdlta3 .h. majrka boll, 
fol. 33.a. 1. J [SaelwaghMm m"^. boll* 
J Flata dalac vj aura boll 
J Svinalandffi .x. aura .b. faek klaustra^dh af btscope 0ysta3ini * J Moo8 sokn j Sandauka dais 

J Lifaugrai ij marka boll. 

J. Haeidaby j adn^m gardenom .h. iij laups land^ 

J Langha Kaeiarf .h, m'^. b. 

J StodlsB halfwa .m*. boll. Dipl. Norv. IV. Ko. 615. 

Se ovenfor S. 26. 
^ P. A. Munch, Det n. Folks ffist Vm. S. 177 f. 
*) Fra [ ndraderet men do^ leseligt. 
*) F^rst bar der staaet: 0ns .b. 29 J Hffiidab0 halft viij 0yns boll. 
J ^idhi iiij laupa landh J Bsrghs sokn .aa. Neseno^ 

J Arosom .x. aura boll ok kva^rniia fossa^n fiialsan^ ok ser- 

deilia tweighia aura booll j samr jordh Arosom sem gaf Her- 
borgh'ok Nikalos sun hennser fir saal formodz ok sina^ ok afhendi 
088 0ysteini a Hollyni fredaghen nest firir domtnicam letare anno 4 Marts 1407. 
domini .m". cd® vij° 

J Jam0ydhw m'ka boll. 

J Klyttrvm aa klaustridh lausn. aa pni halfu' m%a bolleno 
• af Gvdnino aedr hajwnar arfwm aen* faalt kan vserda. var 

j. hia* RolIaugT aa Holgaeimi Guwteiker aa Haullum^ ok foL33. a.2. 

Pordr ^tilker 
J n0rdra gardenow .v. aura .b. 
J ^ininvm maerka booll. 
J Niflunghum xjj aura booll. 
J Holgseioii xiiij aura boU. 
J Oghmuwif rudi .m*. booll. ^ 
J Brunavallum xij aura boll. 
J ^ikiuaelli .h. m*. boll. 
J Almliidh sydri .x. aura .b. 
J ii0rdra gardenom .m*. boll. 
J Emundha rudi .m*. b. 
J adnim gardenom an merka boll 
J Skyrbrajkko .v. aura boll 
J Alfvirslykkiu .m*. boll 
J Ormsnajsi .vj. aura bol 
J Lajirunghtim .x. aura boll 
J Hors vik ij .m». boll. 
J Barka viik iij aura boll. Fol. 147 nedenfor indeholder en anden Afskrift med samme Haand 

af en Del af Gims0 Klosters Jordebog, hvorfra f0lgende Varianter: 

Bsergs ktrkiu sokn. 
*> Fol, 147: Af Arose x aura boll kucemenna frialsan fossenn. 
») Jfr. Dip]. Norv. m. No. 905 og V. No. 575. 
*) FoL 147: er faalt kan at yerda. 
*) FoL 147: var {)ar j hi a. 
«) Fol 147: Hallura. 
■») Efter dette bar fol. 147: En })etta ero 0yde jardhr. De f0lgende 

Angivelser paa fol. 147. a. ere naesten ulseselige, men synes at 

vssre de samrae som her. 30 J Hsellseiks nidi vj aura boll. 
J Porppe 0tx ij merka boll. 
J nffidra gardenom viij laupa land 
J Sandwlfs rudhi x. aura boll J Tvnaims sokn aa Naisino 
fol.SS.b. 1. J ngedra gardenom a Hioltini xx aura boll. 
J sydra gardenom halft iiij .m'**'. b. 
J Hvatasimi ij aura boll ok .xx. 
J Tvnseimj 0fra iiij .m'. boll. 
J Braekko ij m*. booll. 
J HauUum 0ystra iij .m'. boll. 
J vaBStra3 gardenom iiy .m^ boll, ok med mylno dalsen. 
J sydra Stseini merka boll. 

J EVa^itadalse sydf ij d&ttoga bol oh twasigia marka booll. 
J n0rdra gardenom slikt sama 
J Fwlu viik ij aura boll. 
J Klasifwm merka boll. 
J Baghom iij aura boll. 
J SukkadalaB ix aura boll. 
J Aso rvdi .x. aura booll. 
J Puuttu rudhi i^ aura boll. 
J Biamdalse .x. aura boll. 
J Vndhana skor .h. m'. boll 
J VaBstrmsenio sydf m*. boll 
J n0rdra gardenom iiij laupa land 
J Eanar rudi iij aura boll. 
J Gr0nidal8e iij aura boll. 
J Solasimom sertogh faat j xv aura .b. 
J Holbsek j nsedra gardenom 0rf^ .b. 
J Gronini mserka* booll. 
J Hauks vik .h. merka boll 
J Eikidalse * mserka * booll. 
J Fagraholte iiij laupa landh foi.88.b.2. J HwaranaB88 sokn 

J Skatanom xvij aura boll. *) FoL 147. b.: merk?. Overalt af for j foran Gaardenes Navne. 31 J Haidarims^ sokn. 

J Ringhdalse 0fra gardenom .m^. boll. 

J Rawdunum xij aura. boll. 

J Fossom yj aura boll. 

J Tiamar nidi' \] laupa landh 

J Ringhdals nsedra' xviij aura bol 

J Odaleno .h. ann; eris boll. 

J Haufwa hseme xij aura boll. 

J adnim gardenom merka boll. J PSodhalynghs sokn. 

J Vestadhum ij aura boll, saem lauk Porlakaer -ffiilifs svn. j ^L 84. a. L 
abuda fall. J Sandha hseradhe^ 

J Svndunum .h. m'**'. boll 

J Na£nl0ysu .m"^. boll 

J Langa b0 iij merka. bol. 

J HaTghastaeini 

[J Hagha vj aura .b. er klaustridh fsek Urir Birkiu halfua 

jordena * 
J Langha berghi^ xij aura boll. 
J Jabserghi iij .m"^. boll. J Stokka hseradhse 

J Brseidholte nsedra^ halft iiij mserka boll. J Skidaugha^ sokn 

J Flatanesae ij laupa land.' fol.34.a.2. 

J Porini mserka boll^^. *) Fol. 147 b.: HseidarheBims. 

*) FoL 147: Tiannar ru^j* 

>) FoL 147: naedra gardenum. 

*) Fol. 147: kirkia sokn. 

*) Fra [ senere tilskrevet paafol. 147. b. ligesom de 2 f0lgende Notitser. 

*) Fol. 147: Haugha bsergnj. 

'') Fol. 147: naedra gardenom 

•) FoL 147: Skieidaugha. 

^ Herefler indsat paa fol. 147: En f>etta er j 0yde. 

••) FoL 147: Af ^orin mserker boll. 33 

J Viuastada sokn. 

J Viuastadhom .m'^. boll* 
J Borghsenne .h. merka boll J Haughs (sokn)^ aa ^ikium 
J Stufw rudi iij aura boll. 'J Skaeidiofs sokn. j Vaetta haeradae 

J Hofwse viy pund korns ok ij mflerker fomar ok iiij laupar 

firir mark 
J Bogha vallom. iy pund. korns 
J Lindalse iij aura boll. 
J Buinom xvj pund korns 
J Lvndi fim aura boll. 
J Ludini 0v%s boll, ok vij aura .b.' 
J V8estb0 ij pvndh korns 
J Bi0iom. halft fimta pt/nd korns 
J M2edalb0 halft iiij p?4nd korns 
J ^llsendz rudbi iiij ptind korns 
fol.84.b. 1. J Holte y pundh korns 

J GuUu rudhi ij marka boll. 

J Myrka bakkum .h. m"^. boll. 

J n0rdT Kostom. i\j naut ok i^ laupar sm0rs 

J Langha ytgardse y naut ok laupser sm0rs 

J Eila 0fra gardenom iij naut ok ein lauper sm0rs 

J nsedra gardenom ij naut ok lauper sm0rs 

J Rwdi eit naut ok lauper sm0rs 

J Brseiduik ij naut ok ij laupar sm0rs 

J Kirkiu svndhi seit naut ok ein lauper sm0rs 

J Roghstadom iig .m^. boll. 

J Roghstada nesse J Lundar sokn. 

J Nsedan bcrghi .m'^. boll *) Fol. 147. b.: mserkr boll. Derpaa staar: £n {)6tta er 0yde jord. 

') Fol. 147 findes sokn. 

») FoL 147: vii m« b. Her ender fol. 147. b. 33 

J Fyrilaif xix pund korns ok iij aura iirir kvsernsena 

J Laeirakrom halft tiunda ptind 

J Kroskselldu hseid sex aurar fornser 

J Maura {)orppe vj aurar {orncer 

J Bakka ij pundh. korns 

J Midhb0 vij yund korns fol. 34. b. 2. 

af Vndirfiallae il^* pt^nd korns 

af ytzsta Fyrilseif .x. pund koi-ns ok ij mselse korns 

J Stnindarkisen'e halft iii pund korns 

J Hollaundom ij pund ok vj auf forna 

J Birkibrsekko ij pund korns ok ii mself 

J H»lghwI)oippe ij pund korns ok vj aur f. J Braghasaeters sokn 

J Pufna|)orpp8e ix aura boll J Pyiarstadha sokn. aa Aghdom 
J 0iarstadhum fiordongben j fiskinni af 0iastadhum 
gaf Audi loghuian firir Isegr stad sin ok b0na haldh J Bargwinar hisco^s dom® j Fortuna sokn j Sogbnse 
af Di*aBghnin xi laupar 
af Holknom viij laupar 
af Nykrin xij laupar J Dais sokn fol. 85. a. 1. 

af Sandse xvij laupar 
af 0fra nsese xvj laupar 
af Rodho .x. laupar 
af JSikini vij laupar J Arndals bVldu sokn. 
af Hserseidi xyj laupar 34 Jtem j Gaukna sokn. 

J Ormars haughi ij laupa land Psessar jardser p;af frw Ronnogh Sinidzs dottser * klaustrino tirir 

sina jvero j Gymsoy 
j GuUu rudi ffir ligg^r j Vetta haeradffi j Skidofs sokn. 
J Myrka bakka halfwa .m^. bol ser liggf j samf sokn. 
En t)8essar jardser gaf adoBrna^mfdh frw Ronnogh klaustreno j 

Gyins0y j sit testamentum, 
Jtem j BraghasaJtes sokn. j Stawgha nese 
J Porgiuls stodli toll, aura boll. 
foLS5. a.2. J Pordha rudi viii ert*. boll 

J Bruar sokn sen j Stcanga nese 

J Stafkarlse ma^rka boll. 

J Grorudi .m"^. boll. 

J Stseinars rudbi vj. aura b. 

J Hseidarims sokn 

J Lsemini vij [aura boU^ laupa land 

J Vndrffiims date 

J Holte twffiiggia merka boll. 

Swa marghf jardr varo ko^ptar till klaustrsews msBdan Asa 

. abbadiis rikti ok Roar kom j hacnnar vmbodh fyrst 
J Kliufw merkar boll 
J Badurudi .h. .m"^. boll, iij auf .b. 
J Borghom iij aura boll 
J Lindi as® ij aura boll. 
J Saudrudinw ij aura boll 
J Slatto nesse xiij aura bol 
J Hwale y aura boll. 
J Mselfallse .h. l0pis land 
J Borghom halfua m'^. b. 
J Almdalum 0yTis boll, j H0nae 

J Framstadhum aa Hadalandse laups landh ok 0yri$ .p. 
J Mylnwstadenom aa Vlatlom laups land 
J Ledreno hsefsselda boll ok pseningha 
J Braeidholte iii m"^. boll n Se Langes Klosterliist. (2Udg.) S. 456-67 og ovenfor S. 27 Note 2. 
') Fra [ igjen udslettet. 35 

J Onnarshaughi \j lau(pa) land 
Er {)a summa halft xi .m'^. booU. 

Jtem f)etta var k0yft sidhan Gelaugh abbadiis kom till 

J Sandwlfs rudhi m"" boll fol.35.b.l. 

J Vikmni jn^, boll. 

J Bierghwnam .h. .m'^. boll 

J Almdalum' .h. iij 0m boll. 

J Hiuxw laups land 

J Borghom ij aura boll 

i Barda rudi merka boll 

J Risi vij aura boll. 

J Rerholte ij aura boll. 

J Vestadhwm y aura boll. 

J Ylghisaetre laups land 

J Arose 0vis boll 

J Holbsek 0ris boll 

J Mylnodalenom .h. l0ypis landh ii fol. 86. b. 2. 

Eodem anno atte Baidastadha kirkia swa mykit till prestsdi- (1398). 

kiufinar 
J iHiraeitinni y .m'^. boll 
J Gwfwe»holte iiij .in"^. boll. 
J Grunda rudi iij aura boll En swa mykit aa kirkian seer till vmbota fyrsth 
J Sviinholte Iilaft(!) fimta 0ris .b. ' 
J Rttdstadhum 0ris boll 8* 36 

xxn. 

foi.86.a.i. ApoWolortMft Petri et Pauii dedicaclo 

(1398). Anno eodem atte Garpins kirkia swa mykit j seignum till 

prestoikiunnar 
Jtsem prestbolset alt aa Gerpini 

J L0ghsses fiallse liggia {)sessar jardse(r) saem haer nsemfnadzs 
J -ffilfti iij laupa land ssem kwkian faek after firir iij laupa 

land j DyrkoUo 
J Tottne iij laupa landh 
J Godadalse halft iiij laups land 
J Audadal^e hit. fijnta. laups land 
J Kakf)wseit ij laupa land 
J Laufasom. iij laupa land 
J Glamstodlse iij laupa land 
J Porgiuls rudi ij laupa land 
J Grafnffingenom ij aura boll. 
J viestra Moo ij ok ij aura, forna 
J Diupadalse. halfwei- .m'**'. boll. 
J Eirikxrudhi .x. aura boll. 
J Elseifua rudi rcr ligger 0fzst j Skseidt^ sokn j Bamblum xij 

aura boll. 
J Gl0daes rudi vj aura boll. 
J Hafwa rudhi vj aura boll 

J Pwseitunum ser ligger j MsBdalseims sokn msBrka boll. 
J Viinstaupi ser Boks Inter aeitir tolf aura boll. 
J Vidiu rudhi .v. aura boll 
J Hynin^e 0fra Bris boll. 
J Hiallenom laups land ok iij aura bol. 
J 0frab0 j Slseimdalse iij laupa land ok 0rir fomser 
J HaultsB \j aura, boll 
J Sandkrsekko .vj. aura. boll. 
fol.86.a.a. J Fialdalse n0rdra lauper 8m0rs ok 
J Fialdalse syuzsta iij laupa land 
J Klseifvinnse xiiij aura boll 
J Kastudalae mserka booll 
J Lindiasse lauper sm0r8 ok v au"^. f. 
J Flatanidhi y laupa landh ok .vj. au"^. f. 
J Hseghra Uidh .x. aura. boll. 
J Pwseittinnae ij laupa land ok .ij. au"^ f. . 37 

J Hanppaseno iiij laupa land 

J Kffiitiuls rwdhi ii^ laupa land ok sex aurar fornser 

J GanghW liidh tolf aura boll. 

J Hselgha fiallsB .vj. aura boll. 

J Svkkunnj laup siD0rs ok halfwa mark ertogh minnse 

J Fravnum j n0rdra gardenom xj aura boll 

J Halwardzstodlse laups landh 

J Awaldzs asse i^ aura boll, ligger j. Moos sokn. 

J Gl0des rudi' 

J Lindiasenom ^ 

J Rwdstadenom iy laupa landh 

J Asgseirs rudhi laups land ok iij au'^ f. 

J GaupassB ^ marka bolL 

J Findalum j synzsta gard^om .j. SolaeymaB hseradse ij aura 

booU 
J Gr0ynin8B n0rdra xi sertogha .b. 
J Naepo nidi 
J H0yinyruw vij aura. boll. 

J» 

Jtom sen j n0dra Gr0nynj .x. ertoga b. 

J 07stdems stodli 0ris boU. fol. 86. b. l. 

J Biaarstadhtim vidf Boluikar pund saltz 

J Porgiulsa rudi halft ann? 0Tis b. 

J Jwars rudhi .v. aura, boll 

J Kumbu rudi .h. m"^. booU. 

J 0ystra moe. xij aura. boll. 

J Dolfwinse j Kilunom vj aura boll, gam alt 

J Mykla gardhae vij aura, bool alia jordena 

J Hseillis dalse vidf JFMi laup sm0rs 

J Fossffi aa Hofwndhj midgardenom ij marka booU. 

J Borgharasenom. vj aura, bol 

J Arna liidh j Mooss sokn. vj aura boll. 

J HyninsB j naedra. gardenom xx. aura boll. 

J Folkaeimi j n0rdra gardenom fim marka bool gaf husti-w Jngi- 
giardha aa Mserdinse^ firir saal Ormstseins stiukfadur sins 
Margretar modor sinnar ok Aso systur sinnar till b0nahaldzs 

•) Skrevet over noget, der er udraderet; de nsermere Angiy elser ikke udfyldte. 
1 Ret ten adraderet 

«) Dipl. Norv. I. No. 339 og 341; H. No. 381 ; VII. No. 300 og P. A. 
M luch, Dei n. Folks Hist YUI. S. 180—81 . 38 

JtsBm alt sydra Fraunar xx aura boll gaf Rolfvser brodr Asta 

.aa. Mserdini* til b0na(haldzs) 
Jtaem j Sseilium j BiarkudalaB j n0rdf gardenow .x. aura booll. 

gaf Signi Hsellseiks dott^r firir sail Haluardz skialgbs ok 

Vebrandzs svnar bans 
fol. 36. b. 2. J R0yraa j Moos sokn. vj aura boll gaf [Porg»ir aa HolmsB 

see(r) till b0nahaldzs* Nikulos Gl0Aersvn 
JtsBm Faene j Faens sokn .v. marka boll gaf ok fymaemfdf Ni- 
kulos Gl0ders svn Urir sal hvstrw Jorownar modor sinnar 

till hmohaldjss 
J sydra GrseninaB merka booll er kirkian f»k ttrir sydra Folk- 

seims marka boll. 
J Hsemse j Sauda sokn aa Grelandse halft fiorda mserka boll 

ssBin ktrkian faek Urir iij marka boll j Akrenom j Biama- 

{)waBita b0 j Solseima sokn. 
J Hwanna naese j Sauda sokn .vij. m"^ boll ok tolf aura boll j 

Arsenesffi ssem liger j Nsess sokn .aa. Grelande gaf Astse bondhse 

Bserghwlj^ aa MsBrdinaB ' till b0na haldzs ok artidhar haltz 
J Skaljstrw j Piodalynghs sokn xij aura boll gaf Gunst^in aa 

Holmse till. h0nsLiialdz$ 
J Brsettno j Wadlab0 merka booll gaf Eirikaer bryti^ seer till 

b0nahaldzs 
J Fr0ynesa3 j Kilunum. halfwa .m'**'. bol ssem gaf hwstrw 

Vlfuilda .aa. Hohnse 
J Kwsedastadht«m saem liggar j BiarkudalsB 
J Lundhi ij aura boll j 0fT gardhom j Vadlab0 ssem Eraka 

foot eit' gaf Gunnar a Tuftum til b0nahaldzs^ 

J Nyghiahwsum j SolsBima sokn ^ aura .b. 

J Piodolfs rudhi. halfua m'ka. boll, ssem lig* j Biorkudalse gaf 

Liduordser aa Proholtom var till b0nahaldzs 
J Fossseimse sydra i^ aura boll. 

J Gunnaradi 

J needra Hobolsstadom xij aura bol. gaf herra Gaute Eriksp 
Jiem j 0fra gardenom Hymini(!) vij aura b. gaf Eilifuer f orgcrsf " *) Se Note 3 paa foregaaende Side. 

) Fra [ over8tr0get i Codex. 

) Se Dipl. Norv. V. No. 761. 

) Denne Notits er skreyen med andet Blsek men med sammeHaand. 

) Se ovenfor S. 26 Note 2. 

') Jfr. Dipl. Norv. V. No. 899. 39 

Jiem j Hiellenom .iij. aiira .b. gaf 01af< a Beroberghi 

JXem j xurrdzsto Aase .mf b. gaf Pordr Olafss^ ftnr sail modor sinna * fol. 37. a. 1. Jtann fylgr hofwtiundar af Skidho korntiundsannsB hser till 
kirkiunnar 

Jtaem allar Forssseims kwrnar nsedr gaf virdholsegf herrse 
hiscop Joon till, prestbordhzens .aa. Gserpiuj 

Jtom FoIkfiBim sydra iiy marka booU 'gaf Pormodr Valdiufs^ foL37.a.2. 
ok Hserborgh hustrw bans firir sik ok bam siin swa t>o at 
pSLVL skulu fylgia jord^nne vm sina lifdagha aen prestsBn fylghi 
landskyldinnse af Lundi j Vadlab0 swa Iseinghi till t>ema(!) 
frafall vffirdf ok eit majrka boll vfrialst [|)a* j Folkfieimae 
|>a ganghsB kirkian Jisem tsekser kirkian seer till lysing' 
J Risinghi n0rdra gardenom ij .m'**'. b. 
J K^rronom tolf aura boll 
J Lykkiu^maB tolf aura boll 
J Kausama rudhi 0yris boll. En f>€tta aa ktrkian seer till vmbota 

J n0rdr Risi j Gerpins sokn .xx. aura .b. 

J Holtom j Sol8e)Tna sokn iij .m'^. boll. 

J Nyghia hwsum j Solaeima sokn ij. aura .b. 

J Rirfs wallum .vj. aura. boll, gaf Biorn Porlseifssvii ^ En aim? 
vj aura bolaet heifwir gefwast hustrw ^ilin aa 6iarna{)wseit 
kona Bioms fymsemdzs {)a er gwdh kraBfu' haennar andr 

J Fr07iiesi .h. m. boll, ssem gaf hustru Yluilda a. Holme. 
Jtem j midgardenom j Vinstaupi h. mJ b. 
Jtem j Berghi j Bamblam yij aura boll 
Jttm j Hiellenom iij aura boU gaf Olaf* a Berobergi 

Jtem halfuflB jordene j Heem j n08tg. gaf Tiostolfuer Gunnars^^ oc fol. 37. b. 1. 
eigin kona bans halft til hwars^ Se I>ipL Norv, H. No. 707; HI. No. 817 og 823 (samt 706 og I. 

No. 568 ?). 

*) Se ovenfor S. 10. 

^ Halvt udraderet. 

*) Se ovenfor S. 6 Note 2. 

»^ Se ovenfor S. 8 Note 2. 

*) Sidate Tilf^ielse mad en anden nyere Haand. 40 

J Fr0y8f)ueit .h. m. boll amm ligg' j Mydhi j Heidarims sokn ok ij aura 
boll j Rudstade |)er ner luku arfaar Gunnars a Tyftum mcd 8am{>ykt 
Folkuards ok ^urido kono bans 

J Fr0yne8i m' bol gaf bustrv Ylfuildf a Holme * 
1454. Anno domtnj mcdl quarto sub yisitatione nostn G* sette Margrete 
Sweinsdotter' ktrkionne marksebol j ]^ormodzmdi j Sleimdal fore the 
XV m. gulls bonde henne oc hon yare skyldog ktrkionne xxni. 

12 septbr. . Sancte Marie dedicacio duodecima die mensi^ 

Septembrls 
Skidha kirkia 

(1398). Anno eodem g0rdom veer Jxjtta skipti vra seignir ktVkiunni j 
Skidq swa at ver skiftum milium ktVkiunne ok prestbordzs 
skal prestbordet seigha hsedan af alt Lund fimt^n aura bol 
er liggf vidf Skidu 

J Skidfialle xij aura boll 

J iEnglagrafwm alia jordena ix aura booll. 

J Asgseirs rudhi vj aura boll. 

J Graflidhttm vj aura boll 

J Skialdbrffiidhi 0yris boll JtsBm halft varpaet er ligg* milium Skidu ok Naustabsergset En peitsi skal kirkian ser till vmbota 
fol.37.b.2. J sydra Brsekko .xv. aura boll alia jordena 
J Siofuarholte j Haelgini sokn .m"^. b. 

Jtsem halfwan HwaUen er liggr j Sauda sokn. saem aer m*ka 
boll. *) Tilf0i els erne paa foregaaende Side (med Undtagelse af den sidste) 
og de a 0ver8te paa denne Side syiies skrevne kun lidet sencre 
end det oprindehge og formentlig med samme Haand som dette. 

>) Gunnar Hoik. 

») Se Dipl. Norv. H. No. 707; HI. No. 817 og 823. 

I 

I 41 

J RafnabscrghtOD j Hseitra dale ssem af genger iij said gr0nsk 
J HfBgsjet* j Slseiiudale m^rka boll. 
J H^ymyrum vj aura boll 
J Holka myrviD ij aura boU Jtem. aa k»rkian ein lut af kaup0yris tiundb j Skidu seer till 
vphseldis xxnn. 

Saitc/i Michaeli^ ded/eneio .v/^ die mensis 6 Novbr. 

Nouembris 

Eodem anno atte kirkian j Siaeimdale swa mykit til prestaei- (1398). 

kiunnr 
Jtem prestboleet alt xx. aura boll. 
J Saurby ij .m'**'. boll 
J TudalsB a^rt'. bol ok fim aura, bol 
J Grafnffiwgenom iiij sert* boll 
J Rudinw ertoga boll 
J Findz nidi halfs 0yris boll 
J nordra Saeilium ij .m'^. boll Jtem twa luti tiundhar Jitem tsdier kirkian seer till vmbota fol.38. a.1, 

J Pwsitum vj aura boll . 

J Graliidh halfua .m'^. boll 
J Yxnholta3 iij aura boll *) Nederst paa fol. 37. b. staar med en senere Haand: 
Baldastadz ksrkiu jardir require supra in ix. folio xnte ]^elamork etc. 
Borfliastadz ktrkiu jardn* require supra in .xiig. folio, wite Gym80y etc 
iSe forao S. 25 og 35). 42 

J Fidastadhtim vj aura boll. er. ktVkian fsck lirir vj aura boll 

j Rudinw 
J Klaefwarudhi j 0fra gardenom 0yr«5 .b, 
J nscdhf gardenom vj aura boll Jt^m tackacr k»Vkian ser till lysiiigar 

0fra Pormodzsrudi iiij aert*. bol 

J n0rdra Brekkonne vij aura .b. 

J Tuddale sert' faat j .ix. aura. b. 

J Rvdhinw ert* boll 

J Findzsrudhi halfs 0yrt5 boll. 

J Grafnaewgenom viij aert* boll 

J Kistw sydra .h. 0yri5 .boll, j vestra gardenom 

J Gamaesholte laups land luku arfwar Rolfs aa GanidQslioltse Sanc^i Olaui A^idcado XXV. 

01.38. a. 2. Jardar skra profasta demens aa Vaestfoldh 

12 Octbr. Saitc#i Olaui ded/eneio .xii^. die mcfttsis Octobris 

(1398). Eodem anno atte Tunaeims bVkia |)a3ssa5* jardaer till prestaei 
kiunnar 
Fyrst prestbolajt alt tolf aura boll 
J Birkholte .xx. aura boll 
J Tryllu maerka boll 
J Hawardzs rudi vj aura booU 
J Vlfebudum iij aura bool 
J Brokacwne .h. m. booU 
J Drauga rudi iij aura boll 
J Klacifwinuae vj aura boll *) B0r udgaa; gjaelder f0lgeQde No. 43 

J Kumsarudi .m. bool faek ktVkian .h. m. bol af Audhuni Lah- 

basyai* Urir Ilagha. Eu annadh .h. maerka bool er gamalt 
J Griflum halfs annars 0yris boll 
J ofsta Holgaeimi j Bcergs sokn. iij aura .b. gaf Sigurdr 

Jfuars sun 
J Odzsnidi iiij aeithoga boll. 
J [Lidwordz rudi aa Mydhi .h. m. booll ^ 
J Bratta staeini laups landh 
J Amdwlkum' laups landb 
J Gautvnidhi 0yiis booll 
i Folduikum j 0ystasta gardenoit ij sBrt'. bol 
J DramstadhMm aa Varnw .h. 0ris boll 
J Itellaughuin sex aura, boll 
J Griotrudi .h. raaerka booll. 
J Lajppa rudhi 0vis boll 
J Dolfuini j msedalgardenom 0ris boll ok serdeilis twffiiggia aura 

boll sffim prcstaen faek af kirkiunnffi firir ij aura bol j Fr0y- 

baerghi saem sidhara mmve seighir* 

m Jtm gaf Pordf Nikulos?.* .h. m'^. b. j 0ysta8ta Folduik. halft fol.38.b.l. 
kifkiunae ok hal/l presteno(m) aa nu prastrscn ^at seinsamasr 
after (irir Fr0yba3rgh sasm sidaiineir seigr 

Jt<w» j Hoaudh j Haeidarims sokn hit vj 0yri8 booll ok iij 
aura boll j n0rdra Asilda rudhi gaf Nikulos a Pwaeitum ok 
Asilda kona bans firir sina sal ok Gunildo fa3k f)f kirkian 
afkr firir halft fimta 0ris .b. j Hwaleno 

Jt/m twa Jadars gardha ij .m"^. boll gaf Margret aa Brynla 
ok {)a3r m? J)ridiungha)n j n0rdra Dolfvini j Baerghs sokn 
ok allan mylny fossaen pr vidf. swa at prcst' hvaar aeft* 
anuj halde aiiiidh haennae ok seighi eina messo j huaerre vilvu, 
ok Gallffi ok Paall Gyrdzsvn afhaendu sidhan ^ ^1 Levede 1376, Dipl. Norv. I. No. 434. 

*) Fra [ halvt udraderet. 

^ Med en Prik under d, dcr altsaa b0r udgaa. 

J) Her f0lger et udraderet Stykke. 

') Maaske han, der forekommer 1367—74, so Dipl. Norv. I. No. 403; 

U. No. 306 og ni. ^o. 394. 
*) Se Dipl. Norv. L No. 434 og P. A. Munch, Det u. Folks Hist VIII. 

S. 177-78. 44 

Jtasm j Pores rudi merka. boll, gaf Poron j Pores rudi till 

artidba haldzs 
J Biarn0yne j Eiosom xij aura boll swa at Saulfui lauk .b. 

m^. b. j. tiunda verdh aen .m^. bol. gafGtedr. bit til bwars 

ffin yer lagdom {xct alt til presta3ns ok adrar jardf aft^r til 

ktVk(i)unni En f)d;ta aa ktVkian ser till vmbota 

Fyrst j Fr0yb8ergbi balfua merka bol lauk Ronnogb Gseilauks 

dotter j tiunda vserd ok ann| .b. m"^. b. fek kirkian af 

prestenow firir ij aiira .b. j Dolfvini ok firir ij aura .b. j 

Folduikum 

fol. 38. b. 2. Jtew j Hualenom .b. v. 0vis boll ssetw liggr (j) Stokka sokn. 

baUt til. buars en var lagdom nw alt til ktVkiunni 

JUem j Gylnow vj aura .b. gaf Eiuindr Ylgbiwsf7n bit. til. 

. buars aen ver lagdom nw alt til kirkiunnse 

Jtsom j Haga iij aura .b. 

J synsta gardenom j Holme j Hseidarims sokn. iij aura boll, 
lauk Saulfui aa Lyngbseime m] sam{)ykt Aso kono sinnj 
firir iij merk* ok xxx. 

Jtaem j Liduordz rudi .m"^. bol seem kirkian ok prestsen atte 
fyr ok a»n? .m"^. boll aedr swa mykit saem hon atte I)8Br 
j gaf fi-w Ihgibiorgb firir saal Galla^ ok iiij adra saew j sala 
skra skulu standa balft til bwars en wer lagdbom nw adrar 
jarder til prasta^ns ok {)etta alt till kfVkiunnsQ 

Jtcem j Holonne vj aura bol. gaf Anundser Andresf balft til 
bwars sen ver lagdom nw alt till kirkiuwae firir adrar jardser 

Jiem halft m. b. j Bughlande j 0fra gardenom. gaf Ewinder Ylfdesf 

Jiem j Hwalom ij mrk. bool 

Jiem j Haghse i^' aur bool er ligger wid Hialtenffi 

Jtem j Sudrebit j 0m b. ' «) Se P. A Munch, Det n. Folks Hist. VUI. S- 178. 
^ Tilf0iel8eme med 2 senereUcender; de 2 sidste (med samme Haand) 
omtrent ira Midten af 15de Aarhundrede. 45 XXVI. 

V 

Sanc/i Laurencii dedleaeio .vi'^. die mensis 6 Octbr. 

Octobris 

Eodem anno atte Baerghs ktrkia swa marghar aeignir till (1898). 

presteikiunnar 
Jtisem prestbolaet iij .m"^. boll 
J Niflunghiim •m'^. boll 
J Laudu vajUi .m'^. booll 
J R0yruik mffirka boll 
J Ij0dhusvin X aura boll 
J Hwalakallf .m. boll 
J Budiun. halfua .m. boll 
J Arnvikum ij aura boll 
J Olafs nidi vj aura boll 
J Langholtai vj aura boll. 

J Huaulum 0ris boll fol.39. a. 1. 

J -Hogaeimi iiij art* boll 
J Fula viik 0ris holl 
J Myrghiu nidi hal/s 0tis boll. 
J Vajdra vaghe xii aura boll 
J Barmenom vj. aura boll Jta?in aa krossa;(n) ser till lysingr 

J Aamuik ij aura boll 

J Panghom 0ris boll 

J Mffiiniadalse ij aura boll gaf Amutidr Andresson Jtffim aa k^kian ser till vmbota 

J Vnnabffirghi 0ystasta .h. m'**'. boll sajm liggr j Sanda sokn. 
J Siktis 0ynnaQ j Moossokn vj. aura boll lauk Bardr aa 
Hanuik *) Fffni sYnes der at have staaet: Hwalakiarf, hvilket er rettet med 
oyere BI»k. 46 xxvn. 15 Septbr. Sanotl Bartolomei dedicac/o est (7) jo crostiiio exaltacioif/« snitc/e 

crvc/« 

(1S98). EodeiD anno atte Kiosa kerkia til vnibota 

J Oa^lstadhtim ij .m^. boll, okserdieilis laxafiskinihalfuajdhwna 
fol.39. a.2. ok tolftowgffin jn j adra ha^lfdena lauk Onner skarter j 

tiundha va^rdh 
Jtem j Kiooss iij aura booll 
J Slaitholtffi iij aura booll 
J Bserogghom sydra 0m boll En J)ctta aa Kiosa kiVkia till prestborscns fyrst, 
Prcstbolet alt tolf aura boll, sajm Nicss ait* 
JUem Lodasns rudh alt 
Jta^m alt Skoiiggiudall alt 
JUem alia ydzsta Strondh 
Jteni t)ridiungha!n j Audninw • 

Jtem till Marie altarens till lysingr ij aura boll j midgardenom j Folld- 

uikom 
J Liduordzmdi halfua m. b. 
J Pyttenom sydra 0ym bolP xxvm. foi.39.b.i. Sancte Marie et snitcfi Andree dedlenelo xiii 
^^ ^"P^^^- kalendu^ Octobris 

(1398). Eodem anno atte Kuaeldzs ktVkia s^a mykit till presta^i- 

kiunnser 
Fyst prestbolfiBt a Bergh alt iiij. m^. boll m? allom ku»rn- 

st0dhom. 
J Halladzs rudi xij aura boll 
J RainsdalfiB .h. m"^. boll *) Disse 3 Notitser ere f0r8t yed et Mserke anviste Plads S. 44 efter 
sjette Linie, men senere er Mserket udslettet. 47 

J Nese twaeiggia laupa land 

J Grundu nidi laups land 

J vffistastom Oklanghom halfs l0ypis land 

J Oklandhom j Kuseldzs sokn halfua merka boll. 

J Haughenow .h. m'*^. bolL 

J Kirldu nidi .m'*^. boll 

J Kollukin .h. l0ypis land 

J Bolunga holte ij aura b. firir saal Araundf 

J forppe iij aura boll.* 

J I^ithagha ij aura, boll 

itsBni halft Ragnilda rudh 

J KoUukin ij aura boll gaf Haluordr a Ilscidarimi firir Aso 

kono sina ok Berdfpiiis .h. 0ym boll gaf Poraldr Gnindason 

J Hanaualse nsedra gardcnom laups land gaf Ronnogh huspr0y 
firir sik ok siin born. 

Jtem j Audbergc xviij 0na b. 

Jiem j sydra Giolnes h. m* b. gaf Euindr Brandz^' 
Jt^m j Yxneholte xiij aura b. gaf Gunild i Sundby for^ siig och sin 
bonde Helge' Eoilem anno atte kirkian ser till vmbota fol.39.b.2, 

J foi-ppe iij aura boolL* (1398). 

J Haugenow halfa .m'**'. boll 

J Bithagha ij aura boll 

J OklongliMm .h. m"^. boll 

Jtem halft Ragnilda rudh 

J Koldukin ij aura boll, firir legerstadh fymsemdr Aso. ok ser- 

dailis h. 0ym b. gaf Poraldr Grundaf 

Jiasm Andrees rodonne till lysis fiin fiert*. boll, j 0ystra Svnby 
gaf Ormaer aa Synby 

Jtem Hallsedzmd halft 
JtiJn j Audberge [half^ xviij aura b. f^rtta aeighu ktVkian ok prestren baede saman, 

Jtsem j AudbsBrghi fiogur marka boll. ok. ij aura bol swa at 

*) Her f0lger en udraderet Linie. 

*) Forekommer 1412 — 22, men var d0d 1426, se Dipl. Norv. I. No. 

682 og 710, II. No. 634 og IV. No. 788. 
*) I)e 2 f0r8te Tilf0iel8er ere skrevne med samme Haand, den 3die 

mcd en meget yngre Skrift, nsennest &a 16de Aarhundrede. 
*) 1(0 en udslettet. 48 .m'^. bool er j huerre stofwnnse j fiorom gardhom en \j aura 
boll j. fimta stofwonnso ser kalladzs Gunlsoiks stofwa ssem 
loftffit er aa gaf Liduordr Haluordzs^ firir sik faudor siin 
Joroimo modor sina Einar aa Audbserghi ok Ingibiorgho 

kono bans ok Gunno Haallaugs dotior XXIX. 
foi.4o.a.i. Softcfi Olaui dedlene/o xiiii'' kalendas Octobris^ 

18 Septbr. 

(1398). Anno eodetn atte HwarahaBS ktVkia swa mykit till prestsei- 
kiunnser 
Jtsem alt prestbolet fim laupa land 
J Hwaroom iij laupa land 
J KiVkiu rudi iij laupa landh 
J Holte ij laupa land. 
J Asenom. j Hffiidarims sokn. iij. h 1. 
J Hffiillinesse n0rdra v. ffiiloga land 
J Midhusum 0yri^ boll 
J Hwaranese j. Loptzgardenom .h. l0pis .1. 
J Almdalse .h. l0ypis land 
J Vyrghunese y »rt'. booll. 
J Flotennse ij pund land. 
J Pronda rudi halfs 0w boll. 
J Skatanom sort' boll 
J adrum Skatanom ij ert' boll 
J Stodlinuw .h. 0yvis boll 
J n0rdra Holte serf land 
3. Tvftu«» j Kiosom iiij ajrt* boll 
J(t£em) halft Porpp gaf Swalaugh aa Hsellinese fol.40.a.2. En |)ctta aa kirkian ser til vmbota 
J Hwarom iij laupa land 
J Skupplamoo .h. va!^. bol. 
J Skatanom .v. serf, land *) Herved tilf0iet med Haand £ra 16de Aarhundrede't iij m'^ tinnd 49 J Asenom .h. m'^. boll 
J sydra Holte iiij ert' bol. 
J Kruku y aura boll. 
J Tuftum a. Kiosom ij ert*. b. 

J Dygra stofwo ij Audbserghi twseggia aura .b. Ok serdseilis 
ij aura boll gaf Liduordr Haluardzst7n aa Hwstyft. i Michaell^ ded/ene/o in exaltaclone snitcfe u septbr. 

crvc/« 

Anno eodem atte HaBidariims ktVkia swa mykit till prestoiki- (iS98). 

unn* 
PrsBstbolfiBt allt iiy .m^. boll 

Langhseimum x^ aura boll. 

sydra Lundi laups landh 

Haghfallffi halfra .m'*^. boll* 

T»lghdal» hlfa. .m'*^. boll fol.40.b.l, 

Grseipsnidi iiij sert*. boll 

Raudunum iiij aert' boll 

Birki holfs 0ris boll. 

Fitium 0ris boll 

Mork Jin aura boll. 

Asildha rudhi 0ris boll. 

Hnaudh serf boll 

Haughenow j Sanda sokn .m'^. b. 

Ksrre mserka boll 

Marseimum ^ SBrt' boll 

Drangh 0fr 0vis boll 

Rodbsrdhi iiia)rka boll 

Grafosenne xij aura boll 

Skidhvnnj. m»rka boll ok twseggia mV boll. *) Nederst paa Spalten staar med lidt yngre Haand: Seal her gerazst 
til abader til iij m' forng. a haerium iij aroin I 50 

J Bakkanom .m. boll' 

J StaBins vallum, j vsestra gardhtiiu laups landh 

J Skoghenom .h. 0ris boll. 

J Bscrgliota. rudi laups land 

J Butta rudi ij aura boll afhawjdi Ormaer krikk' fmr saal 

Proi»dzs Prondasmar Jtffim j samre jordh ij aura boll, gaf 

Mungiarda 
J Skalistrw. halfra .m. boll 
J 0tels rudi halfs 0ris boll 
J Kaerlinga rudi ij laupa latid 
J Haughasteini 0ris boll 
J Bolongha holte ij aura boll. 
J Stvriuallum j Styriualla sokn halfua merka booll. 

Jteifi Hafsellen sem linger wider Klockare honghen gaf Rangnilda firir 
sail ^orgeirs bonda sins oc sina saall oc attanghen j Nordbiar ydhona 
fiWr saall sonar sins Aszwr oc Gudleks soui hrei [ier vm waiter* 

fol.40.b.^ J Kaupmandzs nese j Kaupmanzness sokn [halfua merka boll^ 

halfs l0ypis landh gaf Arne bonde aa Raudunum swa {)0 at 
modf bans gaf ^tet fyr 
J Hanaholm 0ris boll er liggr j Sanda sokn. gaf Ronnogh. 

aa LynghdBimi ok annat 0ri> b. gaf Pordir ibidem 

J Rimingiuiii ij aura boll gaf Gunnar Bardasrn seer til b0na- 

haldz 
J Sannese n0rsta j Piodalynghs sokn halfua merka boll 

J Hadesaass ix aura b. halft prest oc j kirkem * En ^ettSL aa kirkian ser till vmbota 

Fyrst alt 0tels rudh aa Mydi vttan halfs oris boll er prestra^» aa. 

3Uem halfuan Ko^rUnga dall 

JUem j Audnini 0vis boll 

Jtffim j Fraest t)wa3it aa Mydi .m. b. * 

JteiW j SannieS rudi ij aura booll. [ok annat* gaf Porstein Glodfsf 
ok aMnat ij anra .b. gaf ban til prestbordscns ok \er lagdhom alt 
taman till kirkiane «) Jfr. DipL Norv. H. No. 770. 

«) Se Dipl. Norv. H. No. 739. 

') Fra [ iKJen udslettet 

*) Denne Tilf^ielse er snarest fra 16de Aarbundrede. — Angaaende 

Haletene Lazefiske, af bvilket en Trediedel ved Midten af det 15de 

Aarbundrede slgienkedes til Prestebolet, se Dipl. Noi'v. I. No. 1002 ; 

III. No. lOU— 13, 1058, 1120, 1129—30 og 1151; IV. No. 1056, 

1059 oir 1083 samt VIII. No. 502-4. Off 1 
fffige ) Her ffliTge 8 ndraderede Linier. 51 

Jt^m j Hadhansaase vj 0yri8 boll 

Jtfm j Skymmagha halfua jordhena gaf Gunnilda Jonsdott' * fol. 41. a. 1. XXXI. 

Soficfe Marie et softc#i Michael/^ dedicnelo xvi'' n octbr. 

kalendas Nouembrl^ . 

^»ssar seignir liggia vndir l^iodalynghs kirkiu^ till prcstaoi- xvi .T. 
kiunnsBr, fyrst prestbolset allt 
Gauturudhi j Tvnrcimssokn halfua merka booU 
Hawardz nidi ij aura boll. 
Managasirdie 0ris boll 
Taelgt)V8eit 0ff .m"". boll 
TaBlgh|)V8Bit nffidr .m"^. boll. 
Fiallars nese .li. m'^. booU. 
GvUaraudunow vij,aura bolP 
Almstokkae ij aura boll 
Halladarudi yj aura boll 
Baerghum vj aura boll 
Drsngh Bfi iij aura boll 
Rffikauikinnse vj aura boll 
Saxavik twaer stofuor iij .m'^. b. 

Litlavik x^ aura boll ok er ^cet halft fimta .m"^. booU. nw 
prcstbolffit* 
Klofs nidi 0iis boll 
Ki»n*e laups landh 
Hakastadhom. 0ystra vj aura b. 

Stalarudi vj aura boll fol. 41. a. 2. 

Siaugharystrw 0ris boll 
Sannes nidi ij a)rt' booU 

Skidhw xii aura boll ok ij' Aura b. gaf siro Biom till b^nahaldzs^ 

^) De 2 tidste Tilf0iel8er mcd forslgellige Hinder. 

') Om Kirken te Dipl. Norv. I. No. 578 ; V. No. 679 og 823 samt 

Vin. No. 346. 
»l Jfr. Dipl. Norv. in. No. 411. 
•) Se Dipl. Norv. I. No. 396, jfr. m. No. 392 og 688. 
*; Bjern Ogmands80ii forekommer som rrest ner 1393—97 men var 

d0d 1401, 86 Dipl. Norv. I. III. V. VII. Tilf0iel8eii skreven med 

tamme Haand som den oprindeligc Indf0r8e]. 

4* 52 

J Valnidi vj aura boll 

J Haughenom .h. m'**'. boll 

J Marffiimum tolf aura boll * 

J Kiol0y j Niotaroy m^. boll 

J Bffirghi j Stokka haeradae .m'^. boll 

J Fauskum aa Borro ^ ^^^^^ l>oll 

J Bierghum .h. ann? 0ris boll, ok .h. merka boll er gaf fru 

[Ronnogh* I^oron j Ranarudi 0yris boll. 
J Pionku rudi vj aura boll 
Jtaem gaf Jngibiorgh aa Husaby firir fodur sin halfua .m"^. boll 

sen j Baerghum 
Jtem vffistagardffin j Voom er gaf hustrv Margreta. aa Skarda- 

berghi' .X. aura boll finVartidhahaldhok jnnileghojkfrkiuw® . 
J Haugliunum j Piodaling^ soku. vj aura boll er gaf Ragnilda 

aa Siagharyst»*v ok serdailis ij aura boll er gaf liustru Ger- 

t)rwdh 
J Rwdi j Sanda sokn vj aura boll er lokset var (irir husabruna 

aa prcstboleno* 
J synsta Vik .m"^. boll 
J Klastadhom synste garden om ij ert» b. * 
J sydra Hame j ?oss0ynne 0vis .b. ok serdeilis iij ert* b. 

ok V. paeninglia boll afhrowdi Rolfuicr" aa. Ha;ma3 sajw brefu? 

seighir J)r vm. 
Jtew j adffirnemdho Ranarudi iij aura .b. gaf Asa Poll.Tifs 

dott'^ 
ol.4l.b. 1. J vffistaste Vittrixsyni ij aura boll gaf Porder aallakastadhwm* 
J Bserghi jPiodalyng^ sokn ij .ul*^ b. okjHoflande vj aurabol 

gafwo gamal GiiUa) ok hustrv Jngibiorgh kona lians^ swa at 

prestraen seigi firir I)eema(!) saall eina messo j hwar viku «) Jfr. Dipl. Norv. VH. No. 334. 

*) Fra [ igjen udslettet. 

*) Se P. A. Munch, Det n. Folks Hist. VIII. S. 185—86, jfr. m. Sleegt- 

4 ovl ATI 2 \i 

*) Se Dipl. Norv. I. No. 892: jfr. m. No. 396. 

') Se Dipl. Norv. IH. No. 377. 

•) Skrevet med en senere Haand istedenfor det oprindelige Halvardr, 

der er udraderet. Se Dipl. Norv. III. No. 511, jfr in. No. 394. 
') Maaske den, der naevnes 1391 i Dipl. Norv. I. No. 534. 
•) Levede 1372, se Dipl. Norv. III. No. 377. — Ved Foden af fol. 41. a. 

med en omtrent samtidig Haand: Seal h(;r gerazst til abudh til iij 

m*, fom. a huerium iij arom 
») Se ovenfor S. 44 Note 1. 53 

J Skrieippistadhttm j samr sokn .v. aura boll, gafwo Haraldr 

Xikulos svn.^ ok Sidzasilia kona bans 
J Olbiarna borghum j Skidauga sokn twseggia aura booll. gaf 

Gunnwlfuffir skart' till boiiabaldzs 
J ojstasta Vik xx aura booll swa att halft hafde gefwet Hser- 

Ueik' aa Skardabierghi '^ ok balft var loka3t firir tiunda 

vaerdh ok sidan laut prcsttajn alt ajinsamaen aft* firir Vit- 

trixsvni 
J synsta Viik iiij laupa landh gaf Joon skraaper 
Jt«n(!) j Skiduwnae j vaestra gardenom hit ann? 0yrw boll 

afhajndi Porlaeifu' aa Hyppistadhom firir saall Aso. m Hy- 

pistadhom 
J(tdem) j Smokstadhom j Lagardalac .m^. b. j n0rdra gardenom 

gaf f orstaein * Gl0da;rsst;n ok sidhan d0mde ajrkibwcopen s^em 

brefwet seigir 

b. J Dyrasondini j Borra sokn halft in. boU er presten fek iirir 

h- m. j Brewnissrudhi * 
a. Jtemj Smokstadum fyr<i°(in) hlf. m* boll, gaf hustrv Esa ok laxa fiflkit 

zn| firir saal sin a 
Jt^m j Hippistadum B j n0rdra g(ardenom) iiij. 88rt« boll, ok pemn^a 

boU 
Jiem j Flatasannes iiij. sert< land gaf Liifua Gunnars dotter til b0na- 

haldz 
Jt^iN j Skardabefgi zij aura .b. iirir saal Euindz Brandzl" gaf ban 

Bialf(?r ok exequtor testamenti bans afbende ¥.n ^ettsL aa ktrkian seer till vmbota fol.4l. b.2. 

J Sanna'se j Poss0ynaj fim aura boll, er lauk Haraldf Niku- 

losstn firir vi .m^. fornar j tiunda va3rdh 
J Woom j vsestasta gardenom ij aura. boll, gaf Margreta aa 

Skardaberghi ^ ok halfwa merka booll .j. Tangha |)r j hia 
JUem lauk Pordr aa HakastadliMm ^ .h, m'**'. b. j Honnonghamoo 

j Kua^ldzs sokn. j n0zsta gardenom 
J svnsta Viik .h. m'*^. boll, luku arfwar herrti Munams® •) Mon Febirden, om hvem ae P. A. Munch, Det n. Folks Hist. VII. 

»> Var d0d 1377. se Dipl. Norv. III. No. 411, jfr. m. No. 286. 

*; Skrpvet over Radering. 

*) Vistnok med samme Haand som det foregaaendc. 

*} .Tfr. Dipl. Norv. II. No. 882. 

•) Var d0d 1426, se Dipl. Norv. I. No. 710 og Munch, Det n. Folk? 

Hist. VIII. S. 186 og 194. 

"^ Se foregaaende Side. 

•; So Moncfa, Det n. Folks Hist. VIH. S. 168, 54 

J midgardenom . j Vittrixsyni ij aura boll, gaf iEiuindr aa 

SkardabaBrghi ^ iirir lagajr stadh siin Ok scrdaeilis "faek kir- 

fol. 42. a. 1. kian af prcsteno(in) j samrc jordh xiiij aura booll Urir xv. 

aura booll j 0ysta8ta Vik 

Jtajm aen j Vittrixsyni halfwa .m"^. boll lauk Porga^ir dan ^ j 
tiunda va3rdh j J)ajim gardenow sicm nest er ^ceim vajstastse 

Jta^m twffiggia aura boll j Skalistrv gaf sire Bioru' till vmbota 

Jtem j 0f8ta Holghoim j Bergs sokn mark' boll sem'gaf hustrv £sa 

firir sins bonda sail Peters Jons^^ 
Jiem j Hyppistadum j n0rdra ftardenotn iiij cert' bol ok^cninga .b. gaf 

Arne aa Berghum. 
Jiem j Hwalum j n0rdra gardenom j Bergs sokn .ij. mark* bol gaf 

bustru Esa ft'rtr sail Randidho j Jurdfalle ok sina 
Jtem' xxxn. 

(1398). Eodcm anno attc Jstra k/rkia swa mykit seer till vmbota 
J Holmenoin .m'**'. boll saim liggr j Sanda sokn 
J Mara^imum 0m booll 
J Fyi'ikxstadhttin halfwa .m"^. b. lauk Rolfwser, En kokian fylgir 

.h. msBrka bole j Krokeuom. 
Jtem j Hanaholme [ ijo oyris boll «) Se Dipl. Norv. II. No. SU. 

«) Raadmand i Tunsberg 1376, se Dipl. Norv. VII. No. 297. 

*) Se ovenfor S. 51, Note 5. 

*) Maaske den, der forekommer 1414 og 1427, so Dipl. Norv. II. No. 

634 og 692. 
*) Herpsta f0lge 2 udraderede Linier. — Om Ilaletene Fiske, hvoraf 

en Trediedel ved Midten af 15de Aarhundrede skjeenkedes Preste- 

bolet, se oyenfor S. 50 Note 4. 
') Senere tilsat oyer Linien. 55 XXXin. • fol. 42. a. 2. 

Suftcle Marie et santfx Olaui dedicacio 

Fidis virg/nis 6 Octbr. 

Anno eodem atte Sanda ktVk^^ swa mykit till prestseikiunnser (1398). 

FjTst prestbolet^ alt hal/l fimta .m. boll. 

J Vffiruikufw' xx'**' aura boU 

J Kaeitiuls baerghi* xx"^ aura boll 

Jt«m j Hesistadom j 0y8tra gardenom ix aura b. ssem presten fek af 
SaeaBins ktrkiu ok Kaupmanne iirir jordena Firiksstada syddra^ 

J Hastieinum .h. vij sert* boll 

J Klunghstadhom .m"^. boll 

J Godlifui 0yris boll 

J Arna rudi hal/t ann^ 0yiis boll. 

J Fr0yJ)W8Bit ij aura boll 

J Bnekko xij aura boll® 

ii(efn aen j Bra^kko 0ystra ij aura boll gamalt ok 8<;rligha j samre 

jord ij aura b. gaf frv Margreta ' 

J VindalsB j Vall0y .xx'**'. aura boll. 

J Bundinghsstadom .h. 0yris. boll. 

J Skaghanom j Yxn0y xij aura boll 

J HiaLmaby 0yris boll 

J Fr0ybffirghi xij aura bpll 

J Ar0y xij aura boll. 

J Mar0y .m^, boll 

J .£Dgh0y merka boll. 

J Saurby .halfs. eyvis boll 

J Giufsrudi aert* boll 

J Kringluase art* booU *) Om Sande(hercds) Kirke, Kirkevcien samt Kirkens og Prestebolets 

Gods i Almindebghed, se Dipl. Norv. I. No. 577, 593, 595, 682, 854 

og 1118; V. No. 401 og VIII. No. 243. 
«) Se Dipl. Norv. I. No. 553, 799 og 1118 samt VIII. No. 330. 
^ Jfr. Dipl. Norv. I. No. 559 og 595 samt in. No. 540. 
•) Se Dipl. Norv. 1. No. 559 og 921 ; H. No. 546—48 og 550 ; UI. No. 

540; jrr. ovenfor Note 1, 
') Skrevet over noget, der er udraderet, samt i Margencn. Se Dipl. 

Norv. I. No. 566, Jfr. m. VII. No. 334. 
•) Jfr, Dipl. Norv. m. No. 596—97. 
T Udcn Tvivl Fra Margrete Eilifsdatter, se Dipl. Norv. I. No. 553. 56 

J Vagalstadhom 0yris boll ok scrdeilis ij aura bol. sxm gaf 

Eilin .aa. •Vagalstadom 
J Haddinghs asa;. j Kwada dale .h. 0vis .b. 
J Fosse .hfllfs. 0ym. boll 
J Vbola rudi fim ok .v. aert* boll 
J Sm0rbi-aDkko aert* bolP 
fol.42.b.l. J Skialabajrglii 0yris boll 

J 0fsta Holtom j VaBll0y .h. 0yYts boll 

J Sannajs rudi j Pors0y 0ris boll 

J Torfwostadhom iiij a^.rt* boll 

J Jabffirghi 0yris boll 

J Hselgarudi halfs anna)S 0ris boll 

J HsBsistadhom halfs 0yris boll 

J Eambafioll ij serf boll 

J Emunda rudi iiij art* boll 

J Hanahohu 0yris boll gaf Bonnogh aa Lynghseiini ok annat 07- 

rw .b. \>f j gaf Pordir a Hanaholmi ' 

J Fr0ybflBrghi j nasdra gardenow .h. m'^. boll gaf Rownogh Ge- 

laeiks * dott' 
J sydra Svndi j Yxn0y ij aura boll ^ 
J Geikstadom vestra. gaxienom ij. aura .b. 
J Hwassom j synsta gardenom .h. m^. b. gafRagnildaj Hvas8om 
J 0fsta gardenom j Gaukstadhom. ij aura boll, ok serda^ilis hws 

ok tuftir ok tunajt ssem sire Botolfuaer* k0yfti ok arfuar 

bans gafwo ok afhsendi nw firir oss 
J Bwdhom j Vajll0y iij aura boll, gaf Piostolfucr a Buduw* 

Jte»» j litla Brekko ij aura .b. er prcsten fek af frv Jtfargaretto Urir 
0fra ynnobergh er gefueth hafde hustrv Margaretta a Brynlaa^ 

J VaghaatadhMm iij aura (b.) gaf Vlfucr a. B0 ftWr saaU Porstcins ok Ketiuls 
sunar sinna ok Gudruno modor sinna *) Ved Foden af Spalten med senere Haand: Seal her gcrazst til 

abudh til iij m' lorn, a huerium iij arom 
*) Thord Gunnvald8S0n paa Haneholm forckommer 1377 — 1405 og var 

d0d 1425, 86 Dipl. Norv. I. No. 446 og 478, jfr. m. 401 og V. No. 

240; II. No. 550 og III. No. 539, 575 og 681. 
3) Jfr. Dipl. Norv. UI. No. 691 og 11. No.692. — Herpaa f0lge 2 udra- 

derede Linier. 
*) Botolf Hallvards80n forekommer som Prest her 1384—88, jfr. Dipl. 

Norv. I. No. 502, 506 og 509. 
*) Se ovenfor S. 43 Note 6 og foregaaende Side Note 7. — Om Unne- 

berg se Dipl. Norv. I. No. 492^579, 563, 586-^7, 596-97 og 617 

pamt in. No. 430. 57 

» 

Jtern j Reppisskaall j HsBidarsQims sokn xij aura boll gaf Wfaer a B0 
Urir sigh .h. til huars ok xer logdhum alt til prestbordzcns. after 
firir h. m. boll j Vnnaberghi ok ij aura b. j Fifangh»in ok Urir 
Landab0 * 

J Hanadale j Audabo sokn vij 0rt< bol fol. 42. b. 2. 

item ij aura .b. j Hanabolm ok Hauk0yna er ligger vider Oor 0yna 
sem kallaz h. in«. b. jtem h. m*. b. j Amarudi ok iij aura b. j 
Skialabergbi gaf sire Hako;^ Guttormsl til artidha haldz* Kn f>et£a aa ktVkian seer till vmbota 

J Fifanghrom ij aura boll saeni gaf Gunnar aa Fifaugrhom^ 

Jtain lauk Peter aa Vaeruikum .h. m^. boll. j. Luiidab0* m? 

jayi'dse ^ilino korio siniie halft kiVkiutmie ok halft prestenom 

er prcstiBf»s ij aura boll bort lokrot 
J Ranarudi. halfwa. m"^. boll gaf Porgdeir aa Bugardenom halft 

till hwars 

J Fifangbum ij aura b. j Vnnabcrghi h. m. boll sem ktrkian fek af 

prestboleno afb^ finr ReppisskaL 
Jttm j Skrseflastadbum iij aura b. lauk oc gaf Haenike Jons^^ 
Jtem Ilanadale j Andabo vij 0rt* bol 
Jieni j Haghanum ij aura boll 
Jtem Toruostadum vj aura b. gaf frv Swalaugh 
Jtem j H0pi8tadum ii aura boll ok eingilsk b. gaf hustrv Margaret a 

Berghe * 
Jtem j Gaukstadum h. m'**' b. sire Eirikcr fore legberstad [ siin " 
Jtem sydra Pintlar alt gaf Ame a Bergonum kirkmne til vpheldiis 
Jtem j Steins holte marke bool oc 0rt* b. gaf husfrw Borghar 

VifsBons^ Cecilia Haluardz dotter fyrir saal Borghars bonda sins oc «) Jfr. Dipl. Norv. I. No. 610 og VIII. No. 479. 

«) Ved Testamente af 24 Febr. 1427, so Dipl. Norv. V. No. 579, jfr. 
m. 593. Han forekommer som f rest her 1410—30. 

^ r tilskrevet over Linien. 

*) Forekommer 1425—1440, se Dipl. Norv. II. No. 692 og739; III. No. 
681. Denne Tilf0iel8e er skreven over et Par udraaerede Linier, 
af hvilke kun f0lgende Ord staa i^en: j Vnnaberghi til prestbord- 
zens en annetb ij aura b. var gamalt oA; 

*) I et ntry^kt Diplom af 5 Febr. 1517 i Rigsarch. angives det, at 4Va 
0rcsbol i Hyppestad tilh0rer Prestebolet, samt at Presten skulde 
raade Bygselen; jfr. Dipl. Norv. II. No. 882. 

'•) Sidste Ord naesten udraderet. Se Dipl. Norv. V. No. 376. Eirik 
Kolbj0m880n forekommer som Prest her 1395 — 1410. 

') Forekommer 1404—12, se Dipl. Norv. I. og HL. 58 sina til Sanda kirkiee halft til huars. oc })er j moot war hewne 
tilgifuet iij m'^^r oc vj aura sew Borgar var skylduger ktVk*ti»e 
Jtew j Fytenne hlf. marker b. gaf sire Hakon Guttorwtson * xxxim. 

fol.43.a. 1. Stokka 

3 Mai. Sancti Andree dedicaelo jnuencio sancte crucl^ 

(1398). Eodem anno atte Stokka kirkia till prestajikiuwn* 
Fyrst pr^stbolet alt 
J Poltom fim laupa land 
J Aslastadom ii laupa land 
J Grytingh laup* land 
J Volvi|)ua3it laup' land 
J Taeighenom laup' land 
« J Tofuo rudi h. loypis land 
J AsUda rudi h. loypis land 
J Fokko half teypis land 
J SandnaBse half l0ypis latKl 
J Bffirghum ii laupa land ok ii 0iV b, 
J Flatakrom h. l0}T}is land 
J GsBilum vi aura bool 
J Rakka viik laup' land 
J Berofialle iiii laupa land 
J R0rokollo ii laupa land 
Jtem Miodrud^ alt vttan ii 0rt* b. 

J Giaelum laup* land er gefuet var fir*r saal Ronnogho aaMse- 
lesffiimi en kirkian fek |)er attcr firir laup* land j Haslffiiini 
er sidaw var sselt 
J 0fra5 gardenom j Danss room ») Se Dipl. Norv. V. No. 579, jfr. m. I. No. 659. — Anilct Gods, der 
senere har tilh0rt Sande Kirkc og Prestebol kau sees i I>ipl. Norv. 
II. No. 953 og 1019; III. No. 454; VII. No. 197 og VIII. No. 365 og 
368. Om Ilaletene Fiske se ovenfor S. 50 Note 4. 

^ • 

^ Dom af 30 Septbr. 1630 ang. Mjorad, so Bispestolens Diplomer i 
Bigsarchivet (Stokke). 59 

J Slaghrie tufCRgia aura booU gaf Jngirid aa Ilusffiimum 

.Item j Najse half mcrka b. gaf sira Gud|)ormr fek kirkiaii ^i 

j moote j Husiuimum er sidt var ^ 
J Audaberghum j Vatzaas sokii h. merka booU gaf Porbiorn j 

Voom fmr legerstad ok 0ym bool till Andres altarens j 

samf jord^ 
Jtem j vestasta Dolfuin ii aura b. gaf Pordf maghf sira 

Porstajiiis 
J (Jandastadum li. l0ypis land gaf Gud|)ornif iEwindaP till 

bdnalialdz 
i Fr0y{)ua)it fimtan peni/iga land ok tuaiggia aura bool gaf fol. 43. a. Z. 

Margaret, 
J synsta Ba;rghom h. mcrka, boll gaf Pora a Baerghow till 

b0nahaldz 
Jtem j Skseggiastadwrn j Piodling' sokn vii aur^ boll gaf Ame 

.a. Fitium firtr sik fodur siin ok modor sina 

Stem j Holte n^rdra j Fones sokn yj. aura b.- gaf Gydha a Huseimi til 
b0na haldz 

item j Hunaradhi j Tiumo halft fimta 0m b. j vcstazsta gardenom gaf 
ok afhendi Eolbein Eeetilsf swa. at iij 0jns b. til prestbordzef^s ^ ok 
ij aara b. til sancti Andres rodho. ok })r m| skal ban ok batis 
arfuar vera frialsir iirir alle tiltalu sem ktrkian her ok presten bafdo 
til |>et marker boll j nsedra gardenom j Daulini ok segiz at gefuet 
bafde Bodiar Sigt«rdaf Kn {>etta aa kirkian seer till Mubota 

J irfrae Danssroom j Slaghne h. mcrka bool gaf Jngirid fyrnaBmd 
er pet fra hseghnat 

Jtfm j Holte n0rdra j P'onessokn .vj. aura bol. gaf Gydha a Huseimi 
item j Audberghi j midstofuonne h. m«. b. gaf Porstcin a Haughunum 
Jt^m (j) Tsestaste gardenum j Hunarudi iij 0Tis b. 
Jtem j Skardab0le gaf sire Hakon^ swa mykit sem han attc {)r j ') Jfr. Dipl. Norv. rV. No. 535 og fol. 125 nedenfor. 

'1 Denne Notits er halvt lidraderet eller skrevet medmegetlystBlaek. 

*> Fomiodentlig ham, der nsevnes 1341 i Dipl. Norv. IV. rio. 247. 

*» Vidnesbyrd af 15 Aug. 1580, at det fandtes i et gammolt Register 

ira 1395 paa Provstcgaardcn i Tunsbcrg, at Stokke Kirke ogPreste- 

bol hver eiede 2Vs 0re8bol i vestrc Ilonarud paa Tj0m0 (Bispe- 

•iolens Dipl. i Kigsarch. — Stokke). 
^ Haakon Gadthorms80n, Prest i Sande(hered) yed Testamente af 

24 Febr. 1427, DipL Norv. V. No. 579. 60 fol.43.b.l. XXXV. 24 octbr. Apo^folortim Petri et Pauli dedicacio nono kalendan 

Nouembrl^ 

• (1398). Eodem anno atte kirki^n a SkaBidaughum till pr(?sta3kiunnr 
J Krakorscidri vi laupa land 
J Ginffistadom xii laupa land 
J Saurby^ iiii laupa boll ok lysir presten firir haugh altare 

m] tusDim kiortum finV ii laupa land 
J Lagharseidum vi laupa land 
J Giaeininwaj* 0YTis bool 
J Grytu halfs 0ym boll 
J SliniaC?) rudunum h. annt laupcr 
J Kaldukin vestre halfuer laupcr 
J Langa loo laup' land 

J synsta Borghow ii aura b. gaf f ora aa Borghom 
Jtem j samr jord xii aura boll gaf Groa aa Gcrdini till bona 

haldz iinV sik. dottor sina. ok maagh siin 

Jtem j Langalo ij 0yri9 .b. gafuo Anundr a Steinenow ok Gunnar a 
forinae En |)etta aa kirkian seer till ^vmbot^i 

J synsta Borghom vidr ktVkiuwa ii aura b. gaf Pora .a. synsta 

Borghom firir legerstad siin. Kn an net tuseggia aura bolet 

ligger till pr<?sta3kiunnf 

Jtem 0ym b, j Herius nidi j Kodale 
Jtew j Lindrip^ vj. aura .b. gaf forstcin Askclsl* 
fol. 43. b. 2. Jtew j Langalo. ij 0ym .b. gafuo Anuwdr ok Gunnar fyr^^* *) Dom af 17 Mai 1592 ang. denne Gaard iindcs bl. Bispestolens 

Diplomer i Kigsarch.. Stokkc. 
') Kunde maaske ogsaa Iseses GiaBirannfe. 
') LagmaudRdom af 1576 og Mageskifto af 14 Octbr. 1649 angaaendc 

Linderep (eller Korsene) bl. Bispestolens Dip), (i Rigsarch.), Stokkc. 

Jfr. ogsaa Breve ibid, af 9 Febr. 1619, 24 April 1630. 16 Jan. 163K 

5 Juni 1633 og 14 Octbr. 1649. 
*) Formodentlig ham, der nffivnes 1416 i Dipl. Norv. I. No. 651. 
*) De 2 tidste Tilf0iel8er med samme liaana, deu foregaaende med 

en anden. 61 XXXVI. 
Sufic/i Olaui dedicaelo 

Eodem anno atte Arnadals kirkia swa mykit j seighnum till (1398). 

prest tekiunnf 
Prest rud ev ffiithir Tunga. xii aura boll 
Jtem half Skr^ppa vi aura boll 
Jtem holf Kula iii aura bool 
i Grof nerdra halftia merka boll 
J Bratase syddra 0yris bool 
J midgardenoiM j Solaeimuw h. 0yvis b. ok serdaeili* ii 0rt* 

land gaf Skrope til h0nehaldz 
J Rolfs Kuaewnini h. oyris boll 
J Brattu Kusennini 0ym b. 
J Grorudi half l0ypis land 
J Aamote ii 0rt* boll 
J Hafra rudi 0rt* bool 
J Lunkunni .xv. peninga b. En I)etta liggr till lysingr ktrkiuna fol. 44. a. 1. 

J Brataase syddra 0yns bool 

J midgardenom a Soltcimum ii 0vi' b. , 

Jtem j Hafra rudi 0rt* booll 

Jtein j Lunkuwni .xv. peniwga boll XXXVII. Sancfi Olaui dedicaelo xviii kalendas Julii u Juni. 

Kodem anno attc Saems ktVkia sua mykit till prestekiunnr (1398). 

J Brusa rudi laups land gaf Pordr aa Aulini ok laup* land 

j (ralizo 
Jtem j Ilolte laups (land) j Andabu sokn gaf Roar aa Hajstby 

fek k/rkinn mote |)esso iii laupa lande mtcrkacr boUjSkaerpo 62 

J Siofuar Stokke j Stokka sokn h. iij laups boll gaf Margarefa 

a Hestby fek kirkian |)f j moot j siin lut h. merka b. 

j Hestby ok laup* laand j Lffiaensbierghi 
J Vatz botne j R0yrdale ii aura b. gaf ^wiiidf aa Tiannase 
fol. 44. a. 2. fek kirkian {)r j moot ii aura b. j Smidzrudi' 

J Haughiim j Sanda sokn h. merk' b. gaf Cecilia Suscias kona 

firir legcrstad fek k«'kian |)r j moot ii laupa land j Grafdale 
j Gr0da stadom j Vndraeims dale half iij oyxis boll gaf Arne 

Roars| 
J Klseifuewne j Haugs sokn ii aura boll gaf Andres aa Vsermu- 

liid fek kirkian \ii aa mott h. merka boll j Grautase ok iii 

aura b. j Birkidale j Suind^la sokn austan fiarda gaf fyr- 

nffjfiifdr Andres 
Jtem j Rastenow h. merka b. gaf Erlendcr j Rastenom 
Jtem j Ingielstadom j Suarfuastada sokn laups land j nsedra 

gardenuwi er prcstbordet fek af Vlfue aa B0 finV h. iij 0ym 

b. j Soolbserghom j Sanda sokn saem j registro stood skrifuad, 

er oTc jordhen Solberghar h. merka b. |)aa skal |)00 Vlfur 

bona hafua frialsa^ 
Jtem j GuUaliid j midgardenom j Ssesems sokn 0yrf5 bool gaf 

Polfur j 0ynni 
Jtem j ^mesrudi iii aura bool gaf Asgautr. Porla)ifs| 
Jtem j Mffiskistadora j Sandzsuerfue j -Sftibyti sokn 0rt' 

boll minnac en vii. aura b. afhendi sira Kajtill oh sira 

Asulfur firtr saal fadurs siins oh modor fol.44.b. 1. En |)ctta aa Saia^ms kirkia seer till vw/bota 

Jtcw foreRiwk hewer kirkcn ein ko af EilifTordz sow thj l08te til sek^ 

Jtem j Hatle j Vndraiims dale half viii 0yris bool 

J Smidzrudi j Saesems sokn ii aura boll gaf Ormr aa Baerghi 

firtr dottor sina till lajgerstader 
J LsBffinsbffirghi j na^ddra gardenom tuaiggia 0xt* b. gaf Hal- 

wardf aa Fr0ystajighi 
Jtem j Lajajnsberghi j 0fra gardenom j Sseaims sokn laups 

land gaf iEwindr a Tiannese 
Jtem en j Lsensbserghi j 0fra gardewom laup* land afhendi 

Pordr ArnaP fmr Signi iEwins kono hiauerandom heiTfle >) Se Dipl Korv. I. No. 454 og VHl. No. 174. 

a) Skrevet med en Haand fra Slutn. af 15de Aarh. over en Raderinp. 

») Formodentlig ham, der forekommer 13G7— 79 i Dipl. Norv. II— IV. 63 

Gunnr abote oh sira Andres at Peters kirkiu j Tuns- 

bajrghi * 
J Skiserpo merka bool gaf Porkiel aa iEik oTc Ronnogh kona 

bans 
J Hestby j synsta gardenow half'**' merka bool gaf SvflBin 

JfuarsI 
J Grafdale j Andabu sokn ii laupa land gaf Boar aa Hsestby 
J Grautase h. merka b. gaf Amba Gest kona 
J Rastenom half'^ merka bool gaf Erlender j Rastenom 
J Birkidale austan fiordf iji aura bool gaf Andres aa Vsei'mu- 

liid till Isegerstad siins ok kono sinni 

ium j Ryg marker bol 

hm j Swerdzstadh j Sems sokn iij m"^ b. gaf Tostein a Swerdzstade 
oc Signa kona ha(n)8^ XXXVIII. • fol.44.b.2. 

« 

Saitc#i Botulphi dedicaelo ip^o die njuni. 

Eodem anno atte Siagns ktrkia swa mykit j a^ighnum till (I3d8). 

prestaekiunnr 
J Bratase j Slagne merka bool gaf ^viwdr a Bratase fmr 

sik oh kono sina Gunnu aa Borro 
J syddra Gunlauglm rudi ii aura bool gaf Dan aa Room 
i Ragnilda rudi j sydd"^ gardenow j Skasldaugha sokn tuseggia 

aura bool En I)etta aa Siagns k/rkia seer till vmbo^a fol. 45. a. l. 

J nerdra Rughabaerghi oh j 0fra stofuonne half^ merka bool 

gaf Ronnogh .a. Rugab^rghi ^ 
Jtem j Bajrghi j Botna sokn j sydd"^ gardenom merka bool 

saem after kom firtV xiii aura b. j R0yrase ') Abbed Gunnar ved Olafsklosteret i Tunsberg nsevnes 1368, se Lan- 
jfes Klosterhist. (2 Udg.) S. 450, og Andres Arnald880n forckommer 
»om Prest ved St. Peters Kirke sammesteds 1386, Dipl. Norv. I. 
No. 502. 

-> Sidste Tilfaielse med Haand fra Slutn. af 15de Aarhundrede. 

'; Om deune Gaard se Dipl. Norv. IV — VI. Reg. 64 

Jtem j Sanda mdi merka bool m} Skogenom a Borro 

Jtem j La)istastadom ii laupa land ok serdseilt^ h. 0yris bool 

Jtem j 0ystra Holum j Ramnessokn gaf Signi .a. Tuftum 
Jtem j Grodastadum j midgardettom j Yndrseimsdale h. m. b. 
Jtem j Skoghenom h. m« boll 
Jtem j Kraflastadom* XXXIX. 

* 

3 Marts. . Sanc#i Michaell« dedicaelo octara Mathie^ 

(1398). Eode^n anno atte Vndraeims dais kirkia sua mykit j aeighnum 

till prcstekiuwnr Fyrst 
Prestbolet alt Klaepper xii aura b. 
J Anundr rudi tuseggia aura boll 
' J Gr»ttu flonda tuseggia aura bool 

J Lajifsakrom halfs 0yvis b. 
J Saula rudi 0yYis bool 
J Hatle halfs 0yi'is bool 
fol. 45. a. 2. J Rudunum j VndrsBims dale h. in^rka b. 
J Tioni h. 0vrw bool 
J Staeinbiorna rudi h. iiii 0rt* bool 
J Lifuu rudi vii 0rt* bool 
J Gerpini 0rt' land 
J Grofieimum iiii 0rt' bool 
J Iallu|)useit saBx aura bool 
J Diupwiik syddra h. 0yvis bool 
J Gerpini nseddra 0rt* bool 
J Ramps rudi halfs 0yris bool 
J Lffiifsaakrow synsta saem kallaz vestgardr half*^ merka bool 

gaf Olafuer Gunulfs^ firtV sik oh kono sina ? De 2 f0r8te Tilf0ielser med en, de 2 sidste med en an den Haand. 
Her tilf0ie8 med senere Haand: steitdr tiund ftWr iij m«. ^ening. 65 Jtem j Geipini j Yndrseiins dale j sudra gardenom ij. aura boll, gaf 
Dyre a Hfleidseimom m^ 8am}>ykt arfuingia sinne saem suoro Peter 
[a Yee * ok Mundgerd kona bans a Sandini fiWr os Jtem twa luti'tiundar En peUa, aa Yndrseims dais ktVkia seer till vntbota 

J Langa klseppa xii aura bool 

J Stasinbiorna rudi iiii laupa bool 

J Gltennu maerka bool 

J Anufidf rudi h. m'k' b. 

J GlaBttu senda iii aura bool 

J Vllofua« rudi ii aura bool 

J Lffiifs akre j Yndrroims dale halfs 0jTis b. 

J Gerpini ii0rdra ii laupa bool er k0yfti Kolbiom aa Haeme foi. 45. b. l. 

firir ktrkiunsB penitfga 
J Grautase iii aura b. lauk Andrew .a. Floom 
J 0ysta^sta Home h. merk' bool lauk Niculos aa HseidtBimum 
Jtem j HffiidsBimum eystra halT^ m' b. lauk adrnaimfdf Niculos 
J Fokko h. merka bool lauk Haluarder j . Sperro 
J Soolberghiim j Suarfuastad. sokn 0yris bool XL. 
Saitc/e Marfe dedicacio in crostino assumpcionfo le August 

Eodem anno atte Nioter0y ktVkia' sua mykit j seignom til (1398). 

prestekiunner 
J Prestrudeno sajm er prcstbolet xij aura boll 
J Ogmunda rudj xij aura bool 
J Mala biama tudj .v. laupa landh 
J Sidouik iiij laupa landh 
J Peters rudj ijj laupa landh 
J Alr0y half, merka boll 

*) Frm [ igjen OYer8tr0get. 

*) I Ordet er foretaget en Rettelse med andet Bleek. 

*) Om denne Kirke se Dipl. Nonr. VI. No. 109. b. 

5 66 

J Lseghs rudj merka boll 
• J Hauardz rudj iij laupa landh ok iij aura boll j samrc jordh 

gafuo Guwnar a Midaeime ok Signj Nicolos dott^r 
J Ott* baek .v. ok ij aert' boll 
J Arnildf rudj .v. ok h. 0yris boll 
J Biarnardale iiij laupa landh 
J Porbiornar rudj 0yris boll 
fol.45.b.2. J Nanzst rudj ij aura boll 
J Skerpo .yj. aura boll 
J Hsegrastodom h. merka, boll 
J Saeme h. l0ypis landh 
J Biamese 0yrt5 boll 
J Tiorgrof ij laupa landh 
J Kaararudj laups landh 
J Bokeholte h. l0ypis landh 
J Haugom j Vaell 0y 0yvis boll 
J Griotrudj sydr^ ij aura booU er gaf sira Porkiael 
J Ilastodom ij aura boll gaf Hermundf j Tseigom 
J Fit iij aura boll gaf herra Salmon hisco^ ^ 
J ^ilgiastadom nacdra 0ym boll gaf Gudrun a ^ilgiastodom 
J Huassom j vaest^ gardenom h. mcrka boll gaf Pordf a Stanga 

by. sua |)0 at sun bans nia hafua lausn a m} adre jamgodre 

jordh 
J Vlf0y ij aura boll sa^m presten faik finV ij aura boll j Stanga 

by j sydra gardenom j 0fra stofuonne 

J Sondini syd'**' ij aura b. er presten fek firir ij aura boll j n0rd**' 

Sondini ok f ordr f rondaf gaf 
Jiem j Olafs f orene laups land gaf Sigbi0ni j Kiol0x' 
Jiem j Fytenne iij aura b. gaf sire Hakon Guttormi halffc til b^nahaldz 

ok halft til yphseldez ktVkiune' 

En |)etta aa kirkian seer tiLvmbota 

J Fit 0yvis bool gaf herra hiscof Salmon^ 

Jiem j syd'*^ Sandene ij aura bol 

Jtem j Krokeoom j Skeidhaugha herade laups land gaf Swein Borghars^ ») Biskop i Oslo 1322—52. 

^ Be 2 Tilf0ielser maaske med sainme Haand som det foregaaende. 

") Se Bipl. Norv. V. No. 579. 67 

Jt«M nf GuMner kirkiune ij aure b. j Hoflamde oc ein koo'' 

Scall gerazst til abudh her til iij m* fornTa huermm iij aroma XLI. fol. 46. a. 1. 

Sancti Olaul. 

Eodem anno atte Tiumo k»Vlda sua mykit til prestseikiu^ne (1398). 

Pr^tbolet tuseiggia merka bool 

Af n0i*zsta Bergj ok Hnatholmanow h. v. laup smers 

J synzsta Bergj merka bool 

J ansta(!) Gerdj xij anra bool 

J Sand0y 0ym bool 

J Gufinars rudj .v. aura bool 

J Briotz 0j j badom Rudonom t)riggia aura [bool ' 

Oyris bol j txrimostadum gaf Endridr j Grimostadum ^ 

J Hyningbs 0y .vij. pund smers 

J Ysestasta Haugj 0ym bool 

J Synsta garde 0yvis boll gaf Prondr r0ykar 

J Hslgurudj ij aura bol seem gafo nyalfeikis arfuar forgaeirs aTr0g- 

domfinV ban ok Hselga sun bans til 'b0nabaldz 
item j Sandbsek b. 0yri8 bool ok serdseilis b. iiij 0yri8 bool j n0rzsta 

gardenopi gaf Rane j Huassqm finV saal Gmiildo kono sinnar' 

J Haugj j nffidra gardenom xij aura bool 

J Pyt iij aura boll faek |)es| jarder prestren firtr xij aura fol. 46. a. 2. 

bool j Tr0gdom 
item halfua Hud0yna sain(I) gaf hustru Gunbiorgh Hakon* 

dott' til aeueligs artida haldz Solfua ok flsQir ssem j brefueno 

standa En t>etta aa ktVkian seer til vmbota Tilf0iel8eme med 3 forslgelliffe HsBnder; den f0r8te vistnok med 
Hovedbaanden, den 2den med samme Haand som Notitsen om Sira 
Haakons Gave ovenfor Side 66. 

*) Tilf0iet nederst paa' Siden med Hovedbaanden. 

*) Fra [ balvt udraderet. 

') Skrevet oyer noget andet, der er udraderet. 

') Alt det tilf0iede maaske skrevet med Hovedbaanden. 

6* 68 

J Hffilgurudj ij aura bool ssem gafuo nyalaeikis arfuar Porgaeirs a 

Tr0gdonom finr han ok Hselga sun bans * 
Jiem j Auftiini j yen0y. gaf sire Hakon Guttormi' sva mykit sem han 

aatte {>ct j |>o arfuum PVodha til lausn' fol.46.b.l. XLIL 

SO August Safic#j Olaui et sanct'i Nicholaj dedicaelo in die 

Augustinj. 

(1398). Anno eodem atte Borra keVkia sua mykit til pr^stssikiune j 

seignum 
Orra tuft alt prcstbolet iy mcrka bol 
J Ryglange n0rdra iij laupa land 
J 0ystasta Adaldale 0yn^ bool 
J Bakkom ij aura bool 

J 0fsta Ase laup(s) land gaf sira Hildibrandr til b0ne haldz 
J Glffinnu rudj .vjj. laupa land 
J Gunoro rudj .vj. laupa boll 
J sydra Bergj j Botna sok(n) merka bool er presten fek firtr 

iiij laupa landh j B0 j Sanda sokn 
J Stangh j Sffims sokn iij laupa boll 
J GulasfiBtrc vij pund smer(s) 
J Sualz rudj .v. aura boll 
J sydro Tiorn vj aura boll 
J n0rdra Tiorn ij aura boll 
J Skaflastadom iij aura boll 
J. Godlifuj j Sanda sokn 0yri5 b. 
J Knutz rudj h. 0ym boll 
J Hnapstadom sydra laups land 
J Ysestasta Solbergom j Borro sokn h. merka boll 
J Aldffiimom h. merka, boll gaf Postsein a Sseme fir»V teg* 

stadh 
J Klofue j Rafnessokn h. l0ypis iandh gaf Asulfuer a Ryglange 
fol. 46.b.2. firtr saal Olafs Siguidz| 

J Piodolfs rudj j 0ystra gardenont j Vala sokn ij aura boll gaf 

Cecilia finV sal sina ok PoUseifs bonda sinzst(!) ^) Denne Tilf0iel8e maaske med Hovedhaanden. 
>j Se Dipl. Norv. V. No. 679. 69 

J Aadal dal j 0fra gardenom j Borro sokn iij aura boll gaf ' 

sira Biorn til b0nahaldz 
J Haldors rudj sydra h. mcrk* boll 

J Widisskasr j Botna sokn xij 0m bol som gaf sire Haluord* p(re)8t« 
a Borro En f>d;ta atte ktVkian ser til vmbota 

J Elofua nese 0ym bool er lauk sira Askel j tiunda vserdh 

J Bolla rudj laupslandh er loket var i tiunda vflerdh f<>l- 47. a. i. 

J Onns rudj laups landh 

3 0fsta Sondinj .v. aura boll oJc ij aura boll 

J Bolla rudj er lauk fyrnseindf Haluardr brims firir * tiunda 

vaerjdh. 
J AldsDimom h. in^rk' bool gaf Postsin a Sseme 
J Graeips rudj j Botna sokn laups landh gaf Cordis 
i ^odolfs rudj j 0ystra gardenom j Vala sokn ij aura bool gaf 

Cecilia iirir saal sina ok Pollaeif(s) bonda sins 

Jitm Bakkar vij aura bool j Wala sokn lok Hafward Jons| * j tiunda 

wserdh a weghnsB Bi0m8 a Fiwkstadhom 
J Ofraase j Nyia ktrkio sokn markabol sow byt war. fire Mik som 

Anbiorgh Borghars dott« gaf. En tetta atte krossen* seer til lysing* 

J Ryglange nordra laups landh lauk Asulfuer a Shedauaghe oh 

h. merka boll j 0fra Glasnno ok .x. ertoga boll j 0ystasta 

Solbergom lauk fyruemdr Asulfuer 
J Liduordz rudj ij ertoga bol gaf PoUsBifuer 

JUm h. m^^r bool j Adhaldalom j synsia gardanom oc waestasta sem 

Smidhr a Fyrdha afhende firir saal Thorgeirs synars sins 
iitm j n0rdsta Wiik allse jordene som hustrv Elin gaf' *) Maaske Uaavard Jon880n, der var Lensmand paa £ker 1396, se 
Dipl. Norv. IV. No. 664. 

*) Gare hertil af Dronning Margrete 12 April 1405 under visse Betin- 
geber se Udvalg af Danske Dipl. yed C. Molbech og N. M. Peter- 
sen, S. 206. 

^ Tilfj^eUeme med 9 forslgellige Hsender. 70 

fol. 47. a. 2. XLni. 

20 Juni. Sancfi Nicholaj dedicaelo xij kalendas Juiij 

(1398). Anno eodem atte Nya kirkia sua mykit j aeignom til prestaei- 

kiunne 
Prestbolet alt xij aura b. 
J Gautulfrudj ij ine/'ka b. 
J Smer dale j Vala sokn fiugur laupa landb 
J Haldors rudj iiij laupa bol 
J MosakuiiUs(!) iij laupa bool , 
J SlsBito rudj iij laupa bool 
J Fr0y bergj h. pund smers 
J Haelgalande iiij ertogha bool 
J Suidu h. merka bool 
J Knuz rudj a Borro y pund smer(s) 
J 0fsta Ase laups landh ' 
J Audigs stiidom h. l0ypis landh 
J Skoge 0ystra vij. ertoga bool 
J Gauta rudj 0yTis bool 
J Eiarrom h. l0ypis bool 
J Bergom h. l0ypis bool 
af Hurdabake puudh smers 
af Sondinj pundh smers 
af Herabergj pundh smers ' 

J Ormus rudj h. 0yris bool gaf Pora a Kiasrrom 
J Tioru a Borro h. 0yvis bool 
J Ramns rudj j Skaeidauga sokn h. 0yrw bool 
J Snaalz rudj ij aura bool gafuo Porgiuls ok Suaeinungcr til 

b0(na)haW2r 

fol.47.b. 1. J sydra Haldors rudj h. oyvis bool gaf Aslaker a Skan0yrc^ 
J Roga myrc fiordongen gaf Saule a Hicl^a lande 
J Paulom xij aura bol er k0yptj sira Hildibrandr ok oeffcer 

bans frafal d0mde herra Haluarder bi^cop' kirk(i)une 
Jtem j Skan0yre 0yrt> bool gaf Aslaker StsBinarsI* *) Om Aslak Steinar880n, Biskop Eysteins Fader, se P. A. Munch, 
D. n. Folks Hist. VIII. S. 141 f. og de der citerede Kilder, jfr, m. 
Stamtavle No. 8 ibid. 

') Halvard Bjerne8S0n, Biskop i Oslo 1358 — 7J3. En peVtsL aa ktVkian ser til vmbota 
J Laifs akrc .x. ertogha bool gaf sira Vebiorii 

J Fossimom j Myra huarue laups laudh gaf sira Haraldcr ^ol 47. b. 2. 

J Paulom xij aura bool aa k/rkian vcfter frafal fyrna?mdz hcrra 
Hildibrandz 

J Adaldale 0fra 0ym b. gaf Haluarder .a. Brasarudi ok annat 0ym 
boll gaf forgiuls vserf/ider bans* ^ XLIIII. 

Sanc/j Haluardj et sanot'i Martinj dedicaelo in die 

saitetorum Abdon et Sennen 30 juh. 

Eodem anno atte Lauf0y kirkia sua mykit j iieigaom til pr^staei- (1398). 

kiune 
J 0ynne sialfr iij laupa smers 
J Rayro sydf .vj. laupa smers 

Neseno pundh smaers gaf Haluarder 

Klofuar ase h. ij laup 

Gaukstodom .x. ert' bool 

Ryglange h. iij lauper 

Audikstodom h. iij lauper 

Klofuanese .v. aura bool 

Soidu iij aura bool 

Graeifua rudj .h. iij. 0yvis bool 

Uaeine j Vndrajims dale h. loypis landh er ver 0ystaBin lagdom 

after firir Skeggiastader fol.48. a. 1. 

Kaldakrom h. ii^ ert' bool 

Bakkom ij aura bool 

Steinsuallom 0yri5 bool 

Jlilifs 0ynne h. l0ype 

Gauta rudj h. 0yTis bool 

Knutz rudj ert' bool 

Lindiflot h. ^yvis bool 

Stongh j Slagne b. pundh 

Gylto saur 0yri5 j Sondin sokn< bool 

') Hlf^ielsen ristook med Hovedhaaaden, 72 J Skan0yrc 0ym boll gaf Aslakar Staeinarsl* finV ^et 0jris 
bool j Slaedavage er sagdez at Skioldulfuer ok Vgest* hofdo 
gefuet firtr Iseg'stadh sin En {>6tta aa ktVkian seer til vmbota 

J Holmme vestasta j Vala sokn ij ert* bool 

J n0rdra R0yro'0ym bool 

J Kuarne j n0rdra gardenom ,vj aura bool er ktrkian faek firir 

fiugur punda landh j Hildistodum j Hildistada sokn ok siau 

eii;' bool j Skajiggiastodom j Botna sokn 

fol. 48. a. 2. J Litla holme lau.is land gaf Arne j Gretto 

Jtcm j Gauta rudi ij aura b. gaf I*olleifu» Lod(i)n8^ 8Juii. Saiiclj Olaui dedicaelo in die sanctorum in Selio^ 

(1398). Anno eodew atte Vala kiVkia sua mykit j aeignom til pr^staei- 

kiuner 
Prestbolet alt ij merka bool 
J Eetostadom .x^. aura bool 
J Nolenne ij laupa bool 
J Stufna rudj ert' fat a .v. aura b. ok serdaeilis .x. ert* b'eol 

fin'r saal herrs. Jon snub 
J Gryto mork eyvis bool 
J Kalfs rudj 0yris bool 
J n0rdra Bastualom ert' bool 
J Rosteyso ert* bool 
Jr Lffiifs akrc ert' bool fat a .ij. mcrka bool ok serdteilis ij. 

aura bool er gaf sira StsBinar' 
J Luku .ij. aura bool 
J Vsel^j j Vndrseimsdale 0yri5 bol >) Se ovenfor Side 70 Note 1. 

*) Med sonere Haand tilskrevet: stender tiund firir xtj .m*. pn. 
') Steinar Thorgils80n forekommer som Prest her 1383 men ikke 
linger 1387, se Dipl. Norv. L No. 477; V. No. 337. 73 

J nasdra Haugj j Tiumo ij aura b. 

J jEidino j Hofs sokn 0ym bool fol.48.b. i. 

item alia Lseifs akers miulno^ ' 

J Sandinj xtj aura bool 

J Makkastodom .vj. aura bool > 

J Hurdarbake .vj. aura bool 

J Vlfs rudj ei-t' bool 

J Sukku ij ert' bool 

J Riukj h. merk* bool gaf Asa hus^ro 

Jt«iii firir Midriuk hener prestbole^ j koo af Elif Tordzf *' 

J sydra Svseidzlande .ij. eii;* bool 

J Sujeitzlande * 0yvis bol lauk Porbiom a Porpe ok serdaeilis 

j samre jordh ert* bool oh .vj. aura bool ok j Home n0rdra 

j Rafnes sokn ij laupa landh ok j Hvndzale .vj. aura bool 

faek I)essar .iij. jarder prcsten firiV h. v. laups landh j Nese 

j Nes haerade af Biorne Pollfeifssyni * 
J Gudlasifstodom sydra iij mark' bool ok .ij. merk' bool j 

n0rdra Gudlseifstodom firir saal Ho^lga bonda a Stongom ^ ok 

hustru bans 
J 0fra Skoge .x. aura bool er gafuo Grimar ok Gro hustru 

bans til hen&haldjs 
item j samra jordh ayris bool er k0yptj sira Kisetil ^ af Saemns 

kiVkiu ftrtV .j. ku 
J sydra Foostro h. merk* bool gaf Margaret 
J sydra Haraldzstodom erf bool gaf Jngerit 
J lokslstadom .iij. aura bool gaf Nicolos a Skoge til b0na 

haldz 
J sydra Hauga tuft .v. aura bol gaf Piodolfuer smidcr fol. 48. b. 2. 

item j n0rdra Haugatuft .vj. aura .b. gaf^irikar aa Ha|)uaeit^ 
J 0ystasta Klop merk' bool gaf Ormer a Bibeimj ok arfuar 

bans afhaendo 

Jtnn j Yalom ij m. b. sua at balf l0ypis land gaf Aslakr Sleiners^' 
h. l0j^is land Haluardf .a. Bokkom. h. I0ypt9 land ok h. m. b. fek 
prnieit af ktrkiune ftn'r jserdir Bern finz j vpbeldw iordiim ktrkiune 

') Her f0]ge 2 uraderede Linier. 

^ Skreret over en Radering. 

*) I Margenen er med en senere Haand tilf0iet: Sveinslarade. 

•) Se ovenfor S. 6 Note 2. Om Hundeald jfr. Dipl. Norv. VII . No. 373. 

*) Jfr. DipL Norv. IH. No. 606? 

') Sira Ketil Ketil880n forekommer flom Prest her 1395—96, DipL 

Norv. IV. No. 644—45; VI. No. 348. 
^) Jfr. DipL Norv. I. No. 723. 
1 8« OTCDfor Side 70 Note 1. H h. m. gaf herrsL Gaute Eriksf * ij aura .b. frv Jngibiorg Urir saall 
Nikulos Galla (ok) EUinghs sunar hans' ok ij aura b. gaf herra 
^oraldr' firir saall Roars Koarssunar ok Ragnildo kono sinni En t)ctta a kirkian ser til vmbota 
fol.49. a. 1. J Strondh h. merka bool lauk sira Nicols j tiunda vaerdh 
J Luku ij aura bool 
J Saurby xiij erf bool 
J Hauga tuft ij aura bool 
J Haraldzstadom ij aura bool 

Jtem xij aura bol j n^rdras Holt j Phones sokn 

Jiem firir Midrivk heuer kirken j ko af Elif Tordzson^ 

J Midgryto nese ert* ok .yj. aura bool gafPorbiorn aa Haugom 

J Midgioda klaep .v. ert* bool 

J Gryto nese iiij ert* bool gaf Haeilgj a Saurby* 

J Visistadom 0yris bol 

J Tuftum j Nya kirkiu sokn .v. aura b. lauk Ormer j Bitaeimj 

firir tiundh 
J Stvfnv rudj h. merk' bool lauk Haluarder Skogr 
J Hatle j Skoghonow firir ofuan ^ikiar [ .vj. aura bool* er 

loket var firir Haluardh Skogh Er f>? nu skipt j ij laupa land 

i n0rdz8ta Heidhom j Ramnessokn vidr Alf Gasason^ 

J vffistaste Holme ert* bol 

J 0y8taste Klep merk* bool lauk Ormer a Bitaeimj ok arfuar 
bans afhsBndj* 

J uestaste Skof>ufleit j Foonna sokn h. ij 0yri8 b. ok j Visisstodom 
fymemfdom 0yrw .b, fek f>e88ar iij ieerdir ktrkian af prestbordeno 
fmr ij laupa lanc^ j Yalom sem gefuet hafde herra Gaute * h. m. 
bolet. En h. \0ypis landet Haluardr a Bokkom 
Jiem j Frsedleifsstadum iiij. m*. bol gaf Jngerid a Bitteim 
Jteni j Haraldzstadum n0rdra ix aura b. gaf Hawardr a Borghum ok 
Gro etc. 
fol. 49. a. 2. J*^*** j n0rdr8B Holt j Fonnessokn xy aura bol som kirkian fik fir» ij Se ovenfor S. 26 Note 2. 

«) Se ovenfor S. 44 Note 1. 

3) Se P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VIU. S. 176—76. 

*) TiIf0ielseme med forslgellige Haender; den f0r8te over Radering. 

^) Her f0lge 2 udraderede Linier. 

*) Fra [ over8tr0get i Originalen. 

^) Tilf0iel8en skreven i Margenen med en samtidig Haand og med 

Henvisning hertil. 

^) Her f0lger en udraderet Linie. 75 

mftrke bol. j Hielxnnthweit j Walea sokn. j Bundre gardhen eft* t>ui 
•om bref ther vm gort waiter* item aa krossen aa Valom 

J Haganom vij aura .b. lauk herra Brand? a Bastualom ok 
s^Tdffiilis 0ym bool. j Haganono»i(!) er k0yptj iEil(i)fu* aa Valom 
J Kraustadom ij erf bool 
[J syndra Hialmu|)U8Bit merk* bol lauk Grseiper aa Bastualom* 

JUm j sydra Uolte j Ramfhessokn b. m« . b. luku I^ordr Porstein ok 
Fiiigardr' j tiunda yerd XL VI. 
Sancli Nicholaj dedicacio in die Ambrosij^ ^ Apru. 

Anno eodem atte Botna ktrkia sua mykit j seignom til prest- (i396). 

sikiuner 
Prcstbolet ij m^rka bool 

Lattdu Yallom .y. aura bool 

MuisL iij aura bool fol. 49. b. l. 

Bendiktz rudj \j aura bool 

Gudaeimj h. 0yri9 bool 

Rafna bergom 0yri^ bool 

Ruseidinnj 0yri^ bool 

Skaghs rudj h. 0yr»^ bool 

Gioda klsDp h. Byvis bool 

Asenom ij m^rka bool 

Aldseimom xij aura bool 

N0ytinese ii aura bol gaf sira Simian 0A; sua nykit(!)jmylnuue 

aeft' retr tiltaulo 
J Gud»imom pundh sm0rs ok viij mserk' smers Den f0nte Tilf0iel8e er skreret med en Haand, de to nseste med en 

anden og de to tidste med en tredie Haand. 
*) Fra [ oTer8tr0get i Codex og i Margen tilf^iet: istud pr^dtc^im 

Dfius httbeiur vt swc^ra patet. 
') Maaske Thord og Finngard Thor8tein880nner, der nasynes 1419 — 29 

i IhpL Norv. L No. 723 og V. No. 531. 
*) Senere tilf0iet: stender tinnd firir yiij. m'. pn. 76 

J n0r8ta Fosse 0yvis bool gaf Pal j Baase ok annat 0ym bool 

Alfuer aa Forsse j samr jordh 
Stem j Skoge 
J Bendikz rudj vij aura bool gafuo Pordr aa Huitastseinj * ok 

Piostolfuer aa Ponbergj firir sal Asulf^ ok GuuUdo aa Laudu- 

g^rdj fol.49.b.2. En l)etta a ktVkian seer til vmbota sedf lysis 

J Asenom 0yris bool 

J Lodwallom 0yrw bool 

J Gryto mork 0ym bool 

J Kuttu(?) .V. eif .b. kyptj sira Simiaw firir tiundh 

J Hildistodom b. merk* .b. lauk sira Simian fir?V tiundh 

J n0rdzsta Rivkj j Vala sokn v. penmga .b. minna ffin iij aura 
bol lauk Porkial Asgaeirs/ finr arfua Toma| aa Jadre ^ 

J Haugj .vj. aura bool 

J Hvitastaeinj h. iij 0yYis .b. lauk Alfuer aa Graeidakrc firtV 
tiuudh 

J Rudj j synstz gardenom j Fonnes sokn ij aura bol lauk Al- 
fuer aa Grseidakrom 
foL50. a. 1. J Stseinholte j Sanda sokn ij aura b. lauk I^orkial aa Fraun^ 

firir tiundh 

J Puserdale h .x. 'eyris bool lauk Pordr a Bringakr firir tiunda 
userd aa vsegna Porkiels aa Quarne ok serd»ilis h. ij 0yvis 
bool j samr jordh gaf i^iuindr aa Karagerdj 

J Jolabergj merkr bool 

Jtem j Haughi iymtemdn iij. aura b. gaf Gunlaugh Asolfs dott< 

Jiem 8Br Joleberg f^mempt selt fran ktrken m^ hi8kuip(sy samtikt oc aer 

brrf fore 
Jtem j Haughi serdelia ij aur* bol swa at nu er merkee bol tilsaman^ ») Jfr. Dipl. Norv. V. No. 399. 

') Jfr. Dipl. Norv. V. No. 257; den der naBvnte Anund Thomass^a er 

maaske en af Arvingeme (S0n). 
«) Se Dipl. NoiT. n. No. 178. 
*) Alle TilfjEfielser med forslgellige HsBuder. 77 

XLvn. 

Sattcle Margarete dedicoc/o xvj. Ka\endas Aprilis ^ n Marts. 

Anno eodem atte Hiidistada kirkia, sua mykit j aeignom til (1398). 

prestokiunne 
Pres(t)bolet alt ij met^ka bool 
J Krano xij aura bool 

J Brakko mk* bool fol.50.a.2. 

J Hennu(n)dar rudj ink* bool 

J Haeralande mk' bool \ 

J ^nda .V. ert* bool 
J Jaelstadoin ij laupa bool 
J Gustu 0ym bool 
J Neseno 0yvis booP 
J Huitinghs rudj Q aura, bool 
J Spertu iij aura .b. gaf Gudhriidh j Erununnj 
J Hildistadom n0rdzsta h. ij. 0yri^ bool gaf border klserker ok 

hlf. til lysis 

En ^cttsL a kirkian ser til vmbota sedr -lysis foL50.b. l. 

J Solbergom xij aura bool 

J ^nda ert' bool 

J Hsellaugs rudj 0yri^ b. sua at af gange 0yTis p^mnga. en 

Poraldf vil laeigia pet 
item j samr jordh 0ym .b. gaf fyrnsemdr Poraldrer(!) 
J Krokom h. Byris bool 
J Jselstadom iiij ert' .b. lauk sira Simian 
J Huitinghs ru(\j .ij. aura bol 
J Gustu half l0ypi smers 
J Spsi-tu i^ aura .b. gaf Gudrid j Krununne 
J Skseggiastodom j Botna sokn vij erf .b. gaf Poluer Haraldz/ 

]>; Ra)n] han fffik j n0rsta Hildistodom sua mykit saam fyr 

saegtr 

J Hilliitadufli n0rdz8ta ij 0ym b. *) Tilf0iet senere: stendr tiuwd ftnr ij. m«. pn. 
*) Her f^lger en ndraderet Linie. 78 fol. 60. b. 2. XL VIII. 

7 Marts. ApoWoloruifi Petri et Paulj dedicaeio sonc/arttin 

Perpetue et Felici/ot/^^ 

(I3d8). Anno eodem aate Ramnfnes kirkia sua mykit j signom til 

prest8Bik(i)un* 
Prestbolet alt 
J Skalabergj x^ aara bool 
J Klapp^ dale xy aura bool 
J Asa rudj .x. ert* bool 
J Hestby j synsta gardenom j Ssemns sokn h. mk* .b. er 

prestew fsek firir xij aura .b. j Kirkiu vallow 
J Lindi ase iiij laupa landh 
J Swidninghum merka bool 
J Blikum iiij laupa land 
J Griot rudj .vj. aura bool 
J Hoslu .vj. aura bool 
J Asenom h. merk' booP 
fol. 51. a. 1. J ^idj merk* bool 

J NoUartaeigj 0ym boP 
J Kilom 0yrw b. 
J R0fuatafle 0ym bool 
J Laeifs rudj ayvis bool 
J Dale 0yxis bool 
J Valuflot erf bool 

J Myrahuarfue j Sondyna sokn .h. ayxis b. 
J Fialabudh .iiij. ert* .b. 
. J Rana rudj ij aura bool 
J Hnapstadom .Vr aura bool 
J Hsetto 0yri$ .b. ok serdseilis b .vj. 0yn^ bool gaf l^orgiuls aa 

Hseitto 
J Laeifs rudj 0yrw bool 
J Holom 0ystra h. teypis bool 
J Skitaidj merk* bool 1) Tilf0iet senere: slender tiund iirir x. marc pen. 

>) Tilfaiet med en anden Haand nederst paaSpalten: Scall her gerazst 

til abudh til iiij m« iovng. a huerium iii arom. 
«) Se Dipl. Norr. V. No. 613 og VI. No. 390. 79 

Jietn Hseidaradzstaden allan gaf Gunlseiker iE!mks| oJc per m? 

j T^eigunam j Vndrffiims dalenom lauper(!) land hiauserandom 

sira Postaeinj Siugurdj klffirk ok Andrese aa KIop^ 
J n0rdz8ta Jadr ij in^k' bool ga Joron a Jadr^ 
J Baklutenoin j Ssemns sokn h. laups landh 
J Vlfs rudj xij aura bool 

J Bastualom j midgardenom j Vala sokn iiij laupa land 
J Totastadom j Sasmns sokn .v. aura b. ok serdseilis .vj. aura 

b. ssem gafuo arfuar Porgseirs a Haergj firir saal Porgseirs 

aa Bseirgj ok Finz .a. Hseidom 
J Lidinnj xij aura bool 
J litla Fr0y bergj j Nya ktVkiu sokn .vj. aura .b. er gaf KaBitil 

aa Vallom , foi. 51. a. 2. 

i StjTS rudj h. m^k* b. gaf H»i]gj Stseinarsl' til altida haldz 

Aso aa Haugj 
item aalt nerdra Gordal .x^'. aura .b. gaf ^ilin aa Stongom 

firtr saal Haelga* 
Jtem allan midgarden j Solbergoro er kallaz litla Solbergar i^ 

merk' bool, gaf ^ilin a Stongom tirir saal Hselga bonda 

sins^ finV Jon sun sins ok sina til b0na haldz oA; seuordeliga 

artida haldz 
J n0dra* Ase h. merkf bool gaf Haeilgj St8Binars|' 
Jiem alia Fserinj miulno gaf Aslak' StseinarsI® ssem bref haus 

vatt' 
ittm j Baldz bergj j synsta stofuonne .h. njerk' .b. gaf I^orgiuls 

aa Hseidom ok Gunnar fader bans afhsendj 
Jiem j Osmunda rudj j Slagne h. merk' bool gaf Signj j Gauta 

rudj 
Jieni j Gudulfss Room j Slaghne h. m'. bol. gaf Porsteiii GI0- 

drs^ 
item j eystra Holom .v. aura gaf hastrv Asgaerd Urir sail Guttorms a 

BergW ') Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 390. 

1 Af Biskop Eysteins Slcegt? se P. A, Munch, D. n. Folks Hist-VHI. 

S. Ul— 42. 

*) P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VIIL S. 142. 

*) Mon Helga Steinar880n? 

*) Oprindelig skreTet nctrdra men den f0r8te r tildels udraderet. 

•) P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VHI. S. 141 f. og Stamt No. 8. 

') P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VHI. S. 142, 173 f. 80 

fol.5i.b. 1. En I)etta aa ktVkian seer til ymbota ok lysingar 

J 0fra Skoge j Vala sokn .v. aura bool er kfrkian fsek fiitV 

inlaget saam loket' hafde Mungerda 
item j n0rdra Skaiggiastodom mcrk* bool. ok .vj. aura .b. j. 

samf jordh til Mari altarens oh iij aura bol til Peters altarens 

gaf Aslak' Stseinarsl^ 
Jtem j Hatle aa Skogenom fir^r ofuan JEikiar [laups landh er' 

loket war finr Haluardh Skoogh' 

Er ^\ uu skipt j laups land, j nordzsta Heidhom j RamneBSokn vidr 
Alf Gasal' 

J Solbergom h mer k*. b. er liggr j Fonnes sokn gaf sira Gunn- 
ulfuer Porg8Birs| 

fol. 51. b. 2. Jtem j Giolnesi j Enaeldz sokn iij aura .b. En |)etta aa krossen 

J 0ystra Holom h. toypis bool 

J XLIX. 

23 Marts. Soficfj Michaelis dedicaejo x: Kalentlas Apriiis^ 

• _ 

(1S98). Eodem anno atte Fones ktrkia sua mykit j seignom til prest- 
seikiunne 
Prestbolet alt. ij. merkf bool 
J Risum merk' bool 
J naedra Fones h. merk* bool 
J sydra Myrom h. 0yvis bool 
J Fostro h. 0yvis bool 
J Rseidinj h. 0yvis bool 
J synsta Bastualpm h. 0yns bool 
J Soolbergom h. 0yvis bool 
J Seom. ert* bool *) Se foregaaende Side Note 6. 

*) Fra [ over8tr0get 

') Tilf0iel8en skreven i Margenen med en samtidigHaand ; se ovenfor S. 74. 

*) Senere tilfeiet: stendr tiund firir v. m* pen. 81 

En I^etta aa ktrkian ser til vnxbota ok lysingar fol. 52. a. l. 

J Siom h. 0yris bol 

J Fones j vsestasta gardenom -ij. aura b. er loket var j tiunda- 

vserdh 
J Tiarna rudj ert' bool er lauk Asmund^r aa Myrom 
Jtem j Giodaklseppom 0yris .b. j Botna sokn lauk herra Gud- 

{>onner Kolbiomer sun* 
iUm finz j Ryggiofs kirkiu bref herra 6ud|)ormms Kolbiomer 

sunar^ at ban lauk Fones kirkiu finV tiundh 0yri^ .b. j 

Gioda klseppom j Botna sokn ok 0yri^ .b. j Osamdj j Ramnes 

sokn oh ^et meira er finsz j brefueno 

JUm j nsedra Skrikastadhiim m. boU gaf Aasa .a. Bkrikastodum skal f>o fol. 52. a. 2. 
Ifaer [a Myrom* ohhaiM kona fylg^a h. m. b. f>tfr af j sina liifs daga L. 

ApoWolortfut Petrj et Paulj dedicoeio ix 

:Kol: Aprilis^ u Marts. 

Eod^m anno atte Viuiistada ktrkia^ sua mykit j seignom til (i398). 

I>r€8taBikiunner 
Prestbolet alt ij merkr bool 
J Langhuidom xij aura bool 
J Viuilstadom merkf bool 
J Olarudino laups landh 
J Bakka ij ert' bool 
Jtem b. 0fra Lyn xij aura b. gaf Ogmundr aa VardsBimstodom 

til seuordelighs b0na haldzst *) Lagmand og Rigsraad, levede endnn 1388, se P. A. Munch, D. n. 

Folks Hist VII. (Reg.) 
*) Fra [ tilskrevet over Linien. ? Senere tiif0iet: stendCT tiund Hrir ^ marc pn. 

Jfr. ogsaa DipL Nor7. lY. No. 1118 og YI. No. 788 og 801 

6 82 

fol. 62. b. 1. En J)etta aa kirkian seer tU vmbota ok lysing* 
J Biarna dale .vj. aura bool 
J Langwidhum h. mark* bool 
J Viuilstodom y aura bool 
J Bakka erf bool 
J 0fsta Viuilstadom 0yrt5 bool 
J Tffiiginom ert* bool 
J Ola rudino eyris bool 

J ^ikl)useit j midgardenom .ij. aura \>ool lauk Gunnar aa ^ik 
{)U{eit finV h. siaunda merkf pieninga 

Ziem j Huieimi h. m* . boll LI. 
fol. 52. b. 2. Sancft Marie et sanc#j Nicholaj dedicoe/o vltima 

28 Febraar. die FebruOf*// 

(1398). Anno eodem aate Andabll ktrkia sua mykit j seignom til 
prestokiunner 
Pre8(t)bolet alt iij merk* bool 
J Kula iiidj iij laupa bool 
J Bergom ij aura bool 
J Tiarase laups landh 
J Bsergj ij aura bool 
J Stodlinum h. l0ypis bool 
J Tyrdils l0ysi h. teypis bool 
J Grana rudj h. 0yris bool 
J Gron h. 0yri5 bool 
J Dyra rudj ert* bool 
J TsBigenom ij ert* bool 
J Kirkiu rudj h. 0ym booP 

Her mangle flere Blade i Codes, hvorpaa, fornden Slutningen af 
Fortegnelsen paa Andabu Kirkes Gods, endnu if0lge Registret fandtes 
Jordeb0ger for f0lgend6 Kirker: 1) Tilf0iet nederst paa Siden med en anden Haand: Seal her gerazst 
til abudh til iij m' forna a huerium iij arom. 83 LII. 

Kuadais ktVlda LIIL 
Haugagerdis k/rkia LIV. 
Styriualla k/rkia* 

LV. 
Suarfuastada k/rkia LVI. 
iEflaiaytis M^kla *) U»\ge en Pergaments-Jordebog af 1395 eiede Kirken 2 0re8bol i 
Linaerep i Stokke, hvilke den endnu besad 1625 og 1631, se Breye 
al dissse Aar bl. Bispestolens Dipl. i Rigsarch., Stokke. 

«) Se Dipl. NoiT. II. No. 921. Jfr. ogsaa ibid. VIII. No. 291. 

«) Se Dipl NoiT. II. No. 543. 

*) btedenfor hvad der mangier, meddeles her en Jordebog, 8om fin- 
det i Rigsarchivets Diplomsamling i Afskrift fra Midten af 16de 
Airhandrede, og 8om hidr0rer fra SandsyervB Prestearchiv. Den 
afriger kan lidet fra den OTenfor under II. (S. 2 — 3) meddelte For- 
t^gnelse, og Afskriften er vistnok ikke tagen efter Biskoppens Re- 
gister men efter en paa ProTstegaarden i Tunsb erg beroende Jorde- 
bog for ProTitiett Kirker; denne omtales nembg oftere i senere 
Docamenter at voBre dateret 1395. 

6» 84 

(1895). Anno Aominj mccc^* nonagesimo qtcinto j byskop 0flthAi8 tiidh ok prosUi 

Halbi0ns. 
Eod^m anno atthee Efthel0tl# kyrchisa saa mykyt j egnom tiil pre- 

8theboler88(!) 
Jietn prestheboletb alth ii m'kse bool 
Jtem j Hiargbuneie ii 0'8bool 
Jiem j Rwdino iij 0«8bool 
Jtem j Mork y 0rtogbol 
Jtem j Gron marcbe bool 
Jtem j Sowdum m^ Engbenee j m'kebool 
Jtem j Leppoorwdy ii aw«bool 
Jtem j Mork } m'kebol gaaff Aslak aa Jad' tiil altidbalz ok j 0<8bol 

Johanni8 ro dense tiil \\f 
Jiem j Efthel0the n0rd8tb8e sj aw'bool er gyfiwetb vaa(r) fo« Hyargeness 
Jtem j 8am< iordb xix 0<8bol gaf konwng Hokon 
Jtem en j samre jordb yi awbol er kalla88 Benedikx bwss fek the^ 

presthen fo' iii 0«8bol j Steygb ok iii 0'sbol j Eyfbiu 
Jtem j Ame8tad j nordstbe gardenom yi aw<bol gaff Gwdnm aa Haa- 

tweyth 
Jtem j 8amre jordb y aw<bol gaff Jnge'd aa Ameathadb fo' dotthersyn 

tiil leghersthadb 8kal prestben ty ensamen fylgbe aftber fy' Haaff 
Jtem j Skyfinenese j n0rd8tb8e gardenom } m«k[e] bool goffwe NiculoBs 

aa Skogom ok Sten aa yydbene8e fyry 8aal Aa8e8 
Jtem j 8am< jordb j m'kebol gaaf hjSwed aa Aakre 
Jtem j westbastba Eftbel0yth8B ii aw<bool er prestben fyk affkyrcbenne 
Jtem j Skieklom j m'kee bool 
Jtem j Moossbwsam lowp88 landb 
Jtem j Meskestadum j 0st' gardenom 0<8bool 
Jtem j Awdb'gy j Hedbenstadbsokn lawpaland gaaff Sigrydb aa Aase 

tiil b0ne bals 
Jtem j Hiargenese (er) kallaz Dyg« stwgbee iiij 0'Bbol gaf Elyffw' aa 

Hyargenen tiil b0: b: 
Jtem en j Hyargeness yj 0<8bol gaff Sigrid konee ban88 j same maatbse 
Jtem fyk en prestbebolle^ j samrsB jordb j 08t' gardbenom ii aw'bol 

fo« ii 0*8bol j He 'land 
Jtem altb Aastberydb som gaff Gwttorm Rools^^ fyry Gwnnor aa Nesy 
[Jtem j n0rd8tb8e Amestadb iiii 0'8bool gaaff Neridb Persp fo' saal 

synee* 

Lvn. 

Heidingstad klrkia^ «) Se oyenfor S. 79 Note 7. 

*) Maaske bam, der nseynes i Tunsberg Len 1414 — 24, se DipL Nory. 

I. No. 696 og n. No. 619. 
*) Fra [ igjen ndslettet. 
*) Efter samme Kilde som yed foregaaende No. meddeles nssryserende 

Jordebog, der ogsaa er skreyen med samme Haand som bin. J&. 

oyenfor 1. (S. 1—2). 85 

TheUn aatiliflB Nedliaistadz pr«8(t)bol 

JUm prcstbooleth altli y pwndhsB sa|tli 

iitm j Hedhrastadoifi ii m'kchebool 

Jt^m j neithse Raadonne j Fyskemssokn ij 0«8bol gaff 6wnby0rgh aa 

LandzwerchflB 
Jt^M j Grazwallom viij 0<8bool* 
Jt^m aff W'pi rikwrnaiher landh 
Jtm aff RakchestadhsB wykwmath«r landh 
JtoR j Krogxrvdy iiii lawpsB landh 
Jtm j Maggwnrdy ii 0rtogx landh 
item j Baasarydy ii 0re8bol 
JUm aff Rwdyno wikwmathe landh 
JtfM aff Broar hwaleno } monadas mat: land 
Jt^M aff Bikeldo iii aw'bool 
iitm j Landwm lyd' marche bool 
Jitm j Brwnstadom halff monadhe mat» bool Lvni. 

Kaupmantznes kfrkla' 

Thetthe aatthsB Kannai88e(!) kirke tiil pre8(t)bollen 

JteM j Backe iij merke boUe 

item j GnettflB ij awra bolle 

[Jtew j Hoalle halis ij 0ym boll * 

Jitm j Borghfn h. 0ym boll 

itew j Myrnm h. 8drt.< boll 

item j SkynnanflBse j mydgarden SBrt* boU 

item j Skordi^j j 0ffir8B garden h. l0yp8 landt LIX. 
Tufla k/rkia' 

Aai th«tt6 Tapt ktrke tiil pmtboellen 
item preatbolet alt 

*) Ted denne Notit8 staar paa beffge Sider et 8tort Mierke. 

') Efter 8anune Kilde som yed ae to foregaaende Kirker meddeles 

denne, med en anden Haand 8kreYne Jordebog. 
') Fra [ iilskrevet med en anden Haand. 
*) Elter Bamine Kilde og med samme Haand 8om foreg. No* 86 

J Mydtnfil ij marck boll 

Jiem j ^yde viij 0rt* boll 

Jtem j Griotrudi ij aara boll 

Jiem j Gull a liidt sydhra \j eert' boll 

Jtem j F'osse ij aura boll 

Jiem j Graffdale iiij eert* boll 

Jiem j fyrnsBinde Griotrudi b. mark' boll lanck och gaff sira ^lleendr 

pro inaentario 
Jtem Seem h. marck' boll j Skedogeoken var lauket for Midtupt vtz(t) 

in rcgistro* LX. 
Hams k/rkia' 

LXL 
Hoft kfrkia* LXII. 
Haugs k/rkia' _ ■ __ 

1) Bagpaa staar: Thenne ref^s^er paa prfestebolennsjndkomst, bekom 
ieg effter min formand s^ie her Niels Pouell880nn som bethiente 
her i xlyj aar. 

Chris tenn Niell880nii Banngh 
m. p. 8. 

(If0lg[e afd. Elokker B. Svendsens Manuscript om Presteme i Chri- 
stiania Stifk (p. Univ. Bibl.)" var Hr. Nils Povel880n Prest her fra 
1556 (o: 1546?) till592ogHr. Christen Nil880n Bang fra 1592 til 1624). 

*) Af et Brev af 15 Septbr. 1618 i Rigsarchivet (Bispestolens Diplo- 
mer — Lardal) sees, at Hems K'Tkes Prestebol siden Biskop Ostens 
Tid 1895 eiede (1) Markebol i Moum, hvilket siges at fremgaa af 
^en Jordebog, af sal. Hr. Rasmus Hiort, den Tid Religionsprovst i 
Tunsbergs Provsti, med bans egen Haand skrevet, hvilken er ad- 
dragen af den R0de Bo fir, i Oslo Capitel liggendes er." 

•) Om noget af denne Kirkes Gods kan sees i Dipl. Norv. I. No. 319; 
UI. No. 474; IV. N'o. 660; V. No. 257; VI. No. 398; VIL No. 533 og 
Vra. No. 440 og 544. 

*) Begyndelsen mangier, hvorved Aarstallet, hvori OsloProvstis Jorde- 
bog er optagen, bliver nbekjendt. Sandsynliffvis er det dog skeet 
i det sidste Femaar af 14de Aarhundrede. Om Haugs Kirke, der 
var indviet Apostleme Petrus og Paulus, og dens Gods le Dipl. 
Norv, V. No. 662 og 701 (?); VI. No. 107, 109 og 309. 87 

J Stoppini 0fst8B .V. au"^. bool aLidhum ok swa mykit j Hokol- fol.63.a,l 

stadham sem atte Brynildse gaf Rolf u^r a Bf rghi ^ til aeuelegs 

aaitidhffi haldz m} salmtidhum. messo. ok vidrkusemelegho 

Taxe ok offre 
J larpase iiij 0rtog* bool. 
J Harstadhum .v. ertog* bool. 
J Steinulfs rudhi ij 0rt' bool 
J Halse j 0f8t8B gardetii/m j medalgardhenum y. au'*^. bool. gaf 

sir Jon Erliiigs| 
item Hobolstadhum n0rdhrffi h. iij 0rtog* bool gaf sir Swein' 
Jt«n j Kroke iij au'*^. bool 
J ydzste Akre y au"^ bool ok |deilis iij au"^ bool j samf jord 

er kirkian fek firir ij aurse bool j n0rdliraB Nedhberghi ok 0ym 

bool j sydhrae. 
J 0fst8B Horneidhi j 0fstaB gardhenum vj au'^ bool [gaf* Gunnae 

Clemetz dott' til seuelegs artidhaha^dlar^ 
J Skorom j vsBSt^ gardenum a Eikium xij au"^ bool afhendi 

Elin Porers dotf aft* firir xy au'**' bol j ydzstae Asenom som 

sagdez at prestbordhet atte' 
J n0rdhr8Q gardhenum j Medhalakre ij au'*^ bol gaf Asle a Akre 
J Rudlii half m«. bool. 
J Medhalhagha y au'^. bool. 
J Dalum 0yris bool 
J Koppara viik h. iii pund saltz 
J Haaka liidh h. 0ym bool 

Jt^m j Stoppini j Liidnm j no^zsta gardenum vy aura .b. er prMtren 
fek ftWr Barta aas Pools aas. ok 0fra Skrafs rad 88Bm brefuet seghir 
[Jitm i Erlenz aase halfs .ij. 0ym b .* fol. 53. a. 2. 

J D0rdhne gardenu(m) .j. Brota .v. 0rt' bool 

J Nekkis mdhi halfs 0yrt> bool 

J adhrtnn gardhenum 0rt' bool 

J Hamrum 0yrf^ bool 

J Gauttffiimum ij laupsB bool 

J Raukffiberghum xi. au"^ bool. 

J Heidhinstadum 0jris bool ») P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VIII. S. 142 og 173 f. 

*) Om Svein Ro]f880n, Vicarius paa Haug 1371 — 89, se P. A. Munch. 

D. n. Folks Hist Vm. S. 174. 

*) Fra [ tilskrevet over Linien. 

«) 8c Brev af 17 Aug. 1544 i Dipl. Norv. VIII. 

•) Se Dipl. Korv. UI. No. 452, jfr. m. VOL No. 320. 

*) Fra [ ikreyet over Radering. 88 

J GflBrpin ein lanp 8(mer8) 

J Molandam ij au'^.bool 

J Holteno ertog* bool 

J Humbl® bsek 0rt' bool 

J Osa engh. 0rf booL 

J Vagnaberghi iiij 0rt' bool 

J Lindi aase halfs manad' mat' s(iners) 

J FaghraB holte ij. au"*^. bool 

J Kl»pstadum y au'**' bool 

J DrambflB rudhi 0jvis bool 

J synzstffi Roddonne ij au'^ bool Sffim gaf Rolfu' a Erokstaduiit 

J Brodhr aase h. iij 0yris bool er prestren fek ftVtr Horgine 

J yzsta) Akre m'. bol gaf ok laak sir Haluardf l^ordfl|. ^ ok 
annet .m'. bool fek pr^stren af Ogmunde Saulasyni' Urir m*. 
bool j Sool0yso. ok xv. pennig' bool ok iij m' bool en j 
samf jordh fek prestren af ktVkiune firir Horgini ten pet 
seem meirte er atte pre^tbordhet fyr. ' Er pet nv alt saman .zv. 

p%ninga [b> ok iij m. b. ok ^deili^ en j earn? jord 0yn8 b. fek prrat- 

bordet af Hofa ktrkiu fiitr ij kyyr 
fol. 58. b. 1. Jiem j YolnstadMifi veeitra gardenum tijris b. gaf Ragnilda aa Volu- 

stadum 
Ziem j Gilflsimum n^rdra gardenum a ModsBimom .v. aura boll, sua at 

sir Haluardf ^ gaf iij aura boll, ok ij aura boll Anunder a Akre 
Ziem j Midaakre j sydre stofnonne ix aura b. gaf ok afhende hoatrv 

Vlfuildf Morgan tz doti' Beenkte husbonda sinofti* till eueligs aar- 

tidha haldz. Ok j samf jord ok stofuo .zj. aura boll gaf fry ^lin 

Bergsweini dott« sik ok herra Hakone Euindasyny fordbom husbonda 

Binotii til eueligs aartiidha haldz' Ok j Eolbeinsrud j Syltubygd .xii^j. 

aura boll gaf en fymaemd fru ^lin ok fdeilis ij. aura b. 
Jt«m j Vidhinesi j synzsta gardenum h. ia<. b. gaf Alfu* a Yidhinesi^ 

ok Gudulfu* brodf bans afhendi 
Jtem j Rudhi yj aura b. j sydra gardenum fr norden FiBkeims ktrkia 

gaf Gudf>orm? Rolfs^ fr saal Rolfs ion * sins oc annat yj aura boll 

j same iord gaf han ktrkiune til ypheeldM 

1) Halyard Thord880n (ikke Thores80n), Kannik i Oslo, forekommer 

8om Prest her 1393—1417, se Dipl. Nonr. 
*) Ogmund Saule880n forekommer paa Eker 1394 Og yar maaske en 

Broder af Rolf Saule8S0n paa Berg, 8e Dipl. Nory. YI. No. 341^43. 
*) Herfra tilskreyet med forskjellige Hiender fra Begyndelsen af 15de 

Aarhundrede. 

Fra [tilskreyet over Linien. 

Om Hustru Ulfhild Thorgauisdatter og hendes Mand Benedikt Ni- 

kola8S0n, se P. A. Munch. D. n. Folks Hist YHI. Reg. 
«) Om dem se Munch, D. n. Folks Hist VH. og YHI. Reg. 
f) Yistnok Alf Frodessen paa Yidenes 1394, se Dipl. Nory. Y. No, 363. 
*) Se oyenfor S. 87 Note 1. ? 89 

Jiem i Hambne j sydra gardenom xrij 0m boll gaf Gatthorm* fyr^^ 
firir sail sina oc bustra sinna AsgerdsB Aslaksdott'. oc tb«r m^ swa 
mykit som than atto j Hostued er ligg* j Santzswaarf. Oc seal then 
presf sem syng* a Haugbe bafua artiidb iirir thdrra sail viij dagba 
firtr Botnlpbi a hworio aar Jt^Mi sex au"^ bol i Stoppini ligg« nu til prestbord; firir xx m« Guttorms fol. 53. b. 2. 
Benif^ test^ oc fmr i messebok ktrken fek 

En {>essar jardhf liggia til ktrkiuneB vmbota. ok lysis 

J Stoppini j Lidhum vj au'*^ bool gaf Rolfu* a Berghi fyig* nu 

J Raukaberghi 0yrt^ bool j n^rdstae gardenum. ok s'deilif san 
j nerdhstte Raukaberghi vj au'^ bool. lauk sir Askiel Eetiuls| 
firir tiund 

Jiem j samf jordh y au'^. bool. lauk Porron a Lundwm j tiund* 

Jtem j synzstsB Raukaberghi m* bool lauk hevvsd Hakon Pores. • 

j tiunda y<srd 
J Doms rudhi 01'tog' booP 
J Sin0rgrof h. I0ypt^ land 
J Halse j 0fst«B gardenum j medalgardenum y au"^. bool. gaf 

su Jon Ellingsl til IsBghfstadh. 
Jiem j Paulum j Fiskeims sokn h .v. 0yr2^ bool. ok serdeiiis ij 

axt^ b. leifi Gad{)onnr RoU| k^pte af Fiskseimfl kirkiu firir viij m.^ 
J Akre. xv ^eninga b. ok iij aur'**' b. 
Jtem j Solseimum v au'^ b. 

J Drambffi nidi h. ij 0jris bool. fol. 54. a. 1. 

J n0rdrse l^orse rudi j vest^ gardenum iij au"^ bool gaf sir 

Swein* 
J Solberghum j vest^ gardenum xij au'^. bool m? einuwi fors. sem 

kirkian fek firir xij au'**' bool. j Volini ok seerdceilis half m'^^ka 

bool j samre lord lauk Gadf>orm8er Rolfs^^ firir xvj m^^ka" ■) Forekommer 1419—42 som Yebner, i de senere Aar som Rigs- 
raad og var d0d 1456. Dij>l. Norv. I. No. 662 og 718; V. No. 646 
Off 798: VI. No. 416 og VII. No. 378; Saml. t. d. n. Folks Sprog og 
Hist m. 8. 596. 

^ Om Hr. Haakon Thore880n se Mnnch, D. n. Folks Hist VII., isser 
8. 183 f. 

>) Her f0lger en ndraderet Linie. 

*) Se ovenfor S.87 Note 1. Jfr. ra. Dipl. Norv. II. No. 579. 

*) Se ovenfor S. 87 Note 2. 

*) Tilfflrielien skrevet over en Radering og falgt af et Par ndraderede 
Linier. 90 

Jtem j Horgini xiiij au"^ boot swa at sir H(aluarder) gaf m' 
bool firtV leghstadh fadurs sins. mod', ok siin. En vi au^. 
bool fek kirkian fra prestbordeno fiVtV Brodor aas. ok yzstse 
Akr ok eit 0yris bool j samr jordb [kepti * Gudjjonn* vndir 
ktVkianna' 

Jiem j Rndhi [sydra ^ vj an^^ b. j sydra frardentim ftrtr norden Fiskeims 
ktrkin gaf 6ud]>onner Rolfs^ ftrrr Rolf 8011 sins sail* 

Jiem j Varlaom mi ejris b. gamalt j sydra g(ardeDQm). Ok ij aura boll 
lauk Gutf>onn< Rolfs^ firir iiij kyyr j samr jord 

JUm j VallastadhMiD j SwiUingadale 'j Lidhum m. b. gaf hastnr Ylfdilla 
Porgautz dottf 4 ok j Liid j Haags sokn. 

J BiDgenoffi ^j- ftur'^ b. gaf en fyrnsemd hustrv Vlfuildf firir saal sina 
ok hoflbonda sins Bienkz Nicholas^ 

Jttfin j Lagbarudi yttra gardenum zneerkr boll er kirkian fek af Eninde 
ok Aslougbo fiif iEingianid m^^kf boll, ok {)et m^^kf b. tkal 
[ktrkian * aftr eeigha eftf ]>eirra dagba. bafde ktrkian f^ei m'^^kr b. fenget 
fyni af Geste ftrtr .ix. aar"^ b. j Naseno j R0rdale 
fol. 64. a. 2. Jiem j Byoree vj 

Jiem j Eikine iij m'^^ boll gaf Gntthorm* a B'ge ktrkinfie til ypheldt!9 
fir* lall sinna oc AsgerdsB hustra sinna nem brffnen seghia 

Jteift j Midbagbe ix an'^ b. sem l0k hnstrr Asgerdb ftWr tiundar werdh 

Jtem j Hopelitadham j synzsta garc^ttm xj an"^ b. gaf bnstnr AagCTdh 
ktrkiune till ypbvldez* Lxni. 

1 Februar. Sanctl OIeuI AeAloacio kaleitcfas Februarij 

iij m'. kaup. 

Anno eodent atte Fiskeims kfVkia swa marghar eighnir til 

presteBkiunu* fyrst 
J Fiskfieimi* prcstbolet xii au'^ b. 
J Darrabudum' iij au^. bool <) Fra [ tilflkreyet over Linien. 

*) Se ovenfor S 88. Resten er akreyet med forslgellige Heender fra 

f0r8te Halydel af 15de Aarhnndrede. 
*) Se oyenfor 8. 88. Skrevet oyer Radering og falgt af et Par ndra- 

derede Linier. 

Se ovenfor S. 88 Note 6. 

Jfr. Dipl. Nory. V. No. 770, 776 og 818. 
•) Jfr. Dipl. Nory. H. No. 679 og V. No. 316. 
') Jfr. Dipl. Nory. JL No 478. ? ^ i 91 

medhalgardentoD j Rodhonae * vij aura bool 

n»dzst8B Rodhonne* 0yvis bol 

Klandu nidi h. l0ypis land. 

Pinslom manadama'^ bool. 

Fosseimom 0jris bool 

Kopstadum h. manad' bool 

Teighenum ij aura bool. 

Gulorms rudi(I) n0rdrffi 0Tis b. 

Kols rudhi Bjris bool 

Sutara rudi ij au'*^. bool 

Rudi sydrsB vidf Paular niunda lutren j iordeno seghiz |)f 

Y«ra h. iiy 0m b. 

Ryg 0yrw bool 

Hcerestraumi 0yris bool 

R0yriiii n0rdrsB iy au'**' b. En frtta atte ktrkian seer til vmbota fyrst* fol.M.b. l 

Holtooom half m' bool 
Kools rudi iy au"^. bool. 
Skorom j vestagardwtim ij 0rt'. b. 

te«i yj an'**' b. j DflBirabndhom j syd^ gardenom j Fiskeims sokn sem 
g«f Grande Andrs^* oc Gadhrwn eghen kona bans LXIIIL 

Sancte Morgarete 

Anno eodem atte Bergs k*Vkia a Eikiuw swa mykit j eigninn 

til prestekiunn' fyrst 
J Litla) Aase iiij 0rt' bool 
J Lykkiunne iiij 0rt* bool 
i Hamnim iiij 0rtog' bool 
J Rnifwm manadamat' bool ^ Jfr. Dipl. Nonr. V. No. 316 og 319. 
") Her ffllger en ndraderet Linie. 

") Han forekommer 1409—21, se Dipl. Norv. II. No. 654; VI. No. 871 
og 410. 98 

J Skarde maiiadama"^. bool. 

J Kuaerk 0ym bool. 

J Kluku 0ym bool 

J Faghfolte 0jris bool 

J EmimdsB rudi h. 0rt' bool 

J larp aase 0rt«. boot. 

J Steinulfs rudi 0rf bool. 

J HaBiixstrauini h. 0ytis bool 
fol. 64. b. 2. J Vaestby j Bingenum xy au"^ b. |)f m? viij 0rt» bol j Hobol- 

stadum er gaf Rolfu' Saula^^ 

J Bradstadum 0f8ta j Lidhum .x. au'^ bool. ok j Leirberghi a 
Eikium ^ au"^. bool. sem lauk Alfu' Gaatz|' ok in' bool j 
Ronnogho rudhi. ok iij au^ bol vndir Aasom. fek {)essar ii^ 
jardf prestbordet af vpheldis godze kiVkiunnar aft' firir swa 
mykit sem prestbordeno bar j Saarby 

Jtem halft ofret er feldf j stoken. En ^ettsB a kirkian seer til vmbota ok lysis 

J Saurby h. fimtse m' bool er gefuet var firir Bergh e r staendf 

j messabokenne 
J HFBrixstadum h. 0ytis bool 
J Vinssuallum ' j Homeidis grsBQ j vest^ gardenum halfs anners 

0yrw bool. aedf ij au'*^ bool. 
J Paulum a Fiskeims strond .v. pemn^a bool ok half m'. bol 

gaf Rolfii' Saula|.^ 
Jtem j [ Fosse ij aura bool^ 
J Joronne rudi 0yrw bool 
Jtem alt halft ofret er feldf j kirkiunne. vttan a altarenum j 

messom. {)et a prestren einsamen. 
fol. 56. a. 1. Jtem [a' ktVkian einsamen alt vax. wttan konorgangse j ktVkiu 
J Kolbergi n0rdraB. ok t»o austasta j Haugs sokn xij au^ bool 

til lysis ok byging* gaf Sighridh. Ketuils(!) dott' 
J Hussmdalum 0fr8B j ^ftal0yti sokn .v. au'^ bool lauk ^ordr 

j 0ynni firir arfua Kolbiorns a Darrabudum^ ") Se P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VHI. S. 178. 

*) Levede endna 1400, se Dipl. Norv. YIII. No. 227. 

») Jfr. Dipl. Norv. VIII. No. 227, 281 og 317. 

4) Fra r Halvt udraderet se nedenfor S. 93 og Dipl. Nonr. m. No. 618. 

•) Pra f tilskrevet oyer Linien. 

•) Jfr. Dipl. Norv. H. No. 478 og IV. No. 4 68. 93 

Jiem Tiij 0ri' boll j Hedingzstadam j D0rdra gardenom j Hankz sokn. 

er kirken fik if ij aa^^ bol j Fosse j samma sokn. j skifle > 
Jiem j Kolbtfrghi j n0rdz8ta gardhm xii au"^. b. gaf hnstrv Asgerdh* 

ktrkiane till vphsdldez 
Jiem half 0llolt»(!) 0Te8 bol j midgardenjVideneBJHofssokDgaff jomfni 

Turidh her Gvaies dotf* LXV. 

Sancte Marie el sanofi Johonnis baptiste dedicoelo xx.m«.kaup 

Vi^ ydus MorC{/ lO Marts. 

Anno eodem atte FraunsB kfVkia swa my kit j eighnum til 

prestekiunn' 
Prestbolet alt xx aura bool 
Stem Grettu alias xij. aura. booL 
J Skurstadum h. m'. bool. 
J Arkuils(!) iij aura bool.^ 
J ]^ormotz rudi ij aura bool 
J Dale h. vij aura bool 
J Flatanom 0yvis bool 
J JSik fim ok ij 0rt' bool. 
J Strykt>ueit halft ptind saltz 
J Jlsberghym h. l0ypi sm0rs 
J Huamme h. 0rtog' bool 
J Landfalle yest^ ptind salz ok iiij 0rt' b. 
J Arnnlfs rudi m' bool 
[J Brum iiij span sm0rs^ 
J l^orestadum h. span sm0rs ok [ij fiordungar* 

J Haaghi riij 0ri' boll gamalt ok serdelM 0rt« boll ok iij aura b. 
ssein latik ok ssdlde Olaf a Haaghi j abndha faU 

J Yxnnanallum h. l0ypi sm0rs. fol. 65. a. 2. 

J Vikum 0m b. })f af skal ganga 0yi^ pemn^er a hwaiiu 
aare h. prestentim en halft krossenum til lysis ok jordsen *) Se ovenfor S. 92. 

^ 8e oyenfor 8. 79 Note 7 og S. 90. 

*) Tilf0ielserDe med 3 forslgellige Hsender, den sidste fra Slutningen 

af 15de Aarhnndrede. Jomfru Thnrid Gantesdatter var vel afSlsdg- 

ten Kane. 
*) Her f0lger en ndraderet Linie. 
') Fra [ OTerstr0get i Codex. Se nedenfor S. 96. 94 

16 April sialftekin ssm govt var tirir bisA^ipe Jone a Magnus messo- 

dagh anno domini mccclxxx sectindo 
J ^ngium iij aura bool 
J Stokkom ij aura bool 
J nedrse HsBnuseimi h. 0yn« bool 
J Ingulsrudi h. 0ym bool 
J Kagbastadum 0ym bool. ok serdeili^ ij 0rt' bool gaf Eetil a 

Linnese 
J Skaptastadum halft 0yn> bool 
J Langheimum ii\j 0rt' bool 
J Hasleimi halfs 0yns bool 
J Bratstadum^ j nezstae gardenum h. 0ris b. 
J Olofuo nidi 0ym bool 
J Bolstadum h. 0yvis bool 
J Ab0 halfs annrs 0ris bool. ok serdeilis half m' bol j samr 

jordh ok 0yn> bool j Malsnesi a Eikium^ er presten fek 

ftrtr Midseim j Niot*0y 
J n0rz8tse Gullaa h. 0ym bool 
J medal Gullaa' 0ym bool. gaf Porbiorn hwiti 
J Andres nidi 0ris bool. 
J n0rzst8B gardenum .v. ok h. 0yri^ b. 
J GyltsB rudi ij 0rtog* bool. 
J Eikiholtom half .m'. bool 
J medalgardenum j Fialle h. pund salz 
J NikulQS rudi h. ij 0yrw b. j 0f^ gardenum* 
J 0yguilstadum j Liidum .x. aura bool gaf hustrv As8B Salmunda 

dott' seam brefuet saeghir^ til aartidsB haldz sit ok fleira 

mannsB 
fol.&5.b. 1. J Vsestuikum [j n0rdz8ta gardentitn^ m* bol a Modheimi 

J Yxnum ij [aura® bool gaf Bioni a Husaby ok 0yrt5 bol gaf 

Bendikt a Naustt<m j samr (jord® j sydrse gardent<m 
Jtem j Sudreim 0fst8B j vestastaj stofuonne h. m*. bol gaf J^ordf 

a Reidistadunt. 
J Gipstadum vj aura bol gaf Andres Glaske •) Jfr. Dipl. Norv. VI. No. 308 og 314. 

«) Jfr. Dipl. Norv. VI. No. 406; VII. No. 626 or 766. 

>) Jfr. Dipl. Norv. VI. No. 382-83. 

*) Her f0lge 2 udraderede Linier. 

») Hendes Testamente af 13 Marts 1396, se Dipl. Norv. IV. No. 660, 

jfr. m. No. 351 og P. A. Munch, D. n. Folks Hist VIII. S. 171 f. 

•) Fra [ tilskrevet over Linien. 95 

J Dana viik j ndrdrie gardenum ii aura bol. gaf Erlinger a 

Audingstadttin ^ til bensDhals. 
J Straomi ii aura bol gaf V(l)uild8e fiii saal Giurdz a Hwale ok 

Aaso kono bans 
J Battadulum j sydrse gardenum m' bool gaf Hakon a Vpsalum 

til hmahalcLs 
item ten j Buttadaluin j Trandbiar sokn iij aura bol. gaf Jon 

Bisemal' firi saal Gudhruno kono sinne 
Item j 0f8t8B Homseidi a Eikium j 0fstsd stofuonne h. m'. bool 

gaf Halwardr Tubbas|^ til artida halz 
Jtem j sanif jordh en h. m*. bool. gaf Aslakr a Sandakre 

brodr fyneit^pdz Haluardz^ 
J Stoppini iij aura bol. gaf Rolfur a Berghi firi saal sinae ok 

Gautz a Berghi^ 
J efstaB ok austastse Sudrseimi 0yns bol gaf Eifiiindr a Sudreimi 
J ^ueittufn j n^rdstse gardenum iij aura bool. er lauk Aslae a 

Ladbsellu ftW sacnlegium^ 
Jtem j iEleuagbom .v. aura bol gaf Jon a ^liuaghom saem fol. 55. b. 2. 

svoro Paal a Hyrto^ ok Bendict Tapars| 
Jtem j samr jordh .v. aura bool gaf Hakon Sumarlidz^ fsedr 

sinum ok sik til artida haldz 
J Sudrseimi j nedzstse gardenum ok synzstae .v. aura bool. gaf 

Lifuai a Sudrseimi" firi sik ok bonda siin Kolbiorn Brat ok 

Sigridh dottor. hennar ok Gudbrandf maghf hennf afhendi 

fin OS. 
Jtem anno dommi m^ ccc^ nonagesimo v.^ teedde os sir Gud- 1395. 

t>ormer' at f)essf iardf komo til prestbordsens a Fraunum 1) MaaBke Erliofir Reidar880n 1859, se Dipl. Norv. IIL No. 298—800, 

jfr. m. 494. 
>) Uden Tyivl ham, der forekommer paa Eker og i Lider i sidste 

Halvdel af 14de Aarhundrede, se Dipl. Norv. II. No. 451 og 552; 

III. No. 296—300, 837 og 494- IV. No. 676 og VI. No. 343. Han 

maa ikke forvexles ined Jon fijerne8B0n i Thoraelfegaard i Oslo, 

t c. 1388, se Dipl. Norv. IV. No. 551 og ellers oftere. 
>) 8c Dipl. Norv. II. No. 446. 
*) Forekommer 1377—95, se Dipl. Norv. II. No. 450—51, IV. No. 580 

og 643. 
*) Gaat Haavard880n paa Berg 1359, se Dipl. Norv. III. No. 298; om 

Rolf paa Berg se ovenfor S. 92, Note 1. 
*) Her i0lge 3 udraderede Linier. 

^ Maaske Paal Gudthormss^n 1399, se Dipl. Norv. IV. No. 702. 
•) Se Dipl. Norv. II. No. 461? 
■) Sira Gudthorm Valter8B0n, Prest paa Frauner i Lider, forekommer 

mellem 1377 og 1892. Dipl. Norv. II. og IV. 96 

sidhan han kom til FraunsB. ok varo ekki inscrtfuadar j 

registrum 
Fyrst j Vallastadtim h. m'. b. gaf Porgeir a Aske fm sik ok 

kono sinsB 
Jtem j Gunoa rudi m'.' bol gaf Onnf Andres^ 
J Vefrostadum ^ aura bol gaf Bendict a Naustom 
J sydrsB Landfalle 0m bol. gaf Klemett' a B0yn8koghe 
J Nikulos rudi nsedrae gard^num h. m'. bol. gaf Jon j Hffilgarudi ^ 

liri saal fadhur sins ok modor. ok ij aura bol j samf jordh. 

gaf Sighridh j Gyrido garde ftri saal Tubba hwsbonda sins 

Ok Berdeilis ij aara b. j samf jord fek kirkian f« h. m'^ b. j Bram 
af Aslake a BsBruflot ^ 

Jtem j Medal Vallum h. iij 0ri^ bool gaf Porkiel a VoUum 
J H0uikum 08r^ gardenum half .m'. bool raeint ok steint gaf 
fol.56. a. 1. Kristin a Sandakrum firi sik ok husbondse siin Haluard.' 
J nedsta Stoppini halfs Byvis bool gaf Sighurdf sind'koUe 
Jtem j 0ystr8B Landfalle h. m' bol. gaf Aulir a Sukku. 

Jtem synsta FiseUe j Skogabygh h. m. boll, gaf Astriidh a Aadighstadoxa * 
Jtem j Stoppini nsedzsta. ij aura boll, gaf ^orstsBin a Brokom' til aal- 

tidha haldz 
Jtem j Faudadale h m'kf b. gaftio. l^ontein a Faadadale ok Astriid 

kona bans swa at ij aara b. til Trandaby kirkia prfstboU. ok ^ aura 

b. hf til prestb. 
Jtem j Beinaskoge sydra half mark« boll, fek presten f> half' mark' bol 

j Merini ok serdeilis en j Heinaskoge syd'^ gaf Olafer Hako9i| til 

artida haldz fadr sins ok moder fry Elina* * fol.56. a. 2. En I)e8sar eighnir atte kiVkian seer til vmbota 
J Arkuizlutn xv. pe. faat .j. iii aura. bol. 
J Strykf)ueit ij aura. bool. 
J SudrsBimi ^ 0rt' bool. 

J Mserini ij m* bool, er nw bort skift f^ Reinskoge 

J Vsestrauikum a Modeimi j midgard x. 0rtog' bol lauk Haluardr 

skoghf j tiunda Tserd 
J Trandaby m* bool lauk Kristin a Sandakrwm^ j tiuwda Ycerd 

«) Jon Thope860n 1392, se Dipl. Norv. IV. No. 603, jfr. m, 691. 
>) Jfr. Dipl. Norv. VI. No. 342? Se ovenfor S 93. 
. *) Se ovenfor S. 95 Note 8 og 4. 
*) Astrid Reidarsdatter 1391, so DipL Norv. III. No. 494. 
») Thorstein Alf880n 1391—97, se Dipl. Norv. III. No. 494 og IV. Ko 

671, samt oftere ibid. II, IV, V. og VI. 
•) Se P. A. Munch, Det n. Folks Hist. VIII. S. 166 f. — Til&ielserne 

med 3 forslgellige Heender fra 16de Aarkundreda. 
') Se ovenfor S. 96. 97 

J Sudneimi 0fi9te j vestast"^ stofiionne h. m' bol. gaf border a 

Rddistadum 
J Audighfltadum m'. bol. lauk kuitgh MaguM j tiund 
J Giipstadum yj aura bool. 
J Flirfianom i^ aura bol. gaf Bendict a Sandakrum 
J Kaghastadtmi vidf Gullaa bergh x^j aura bol. lauk Kietil a 

Lingnese firir iiij m'. ok .xx. 
Item j Landfalle vid Rseinaskogh h. m*. bool. er kirkian.fek af 

Lafrenz kirkiu j Tunsbergi firir Midaeim j Nioter0y 
Jtfifi j Viikum h. Bvis bol til lysing* stem fyrsegir 
item j 0yghiul8tadum .x. . aura bool. sem gaf hustrv Asae Sal- 

munda dotW sem brefuet sseghir 

JtMi j Stoppini nsBdzsta ij anra boll gaf l^orstsein aa Brokom^ 

Jtm j Reinaskogh sydra .\j. marker boll fek ktrkian fmr .ij. mark^ boll 

j Meriig en presten fek hlf. marker boll j Reinskoge fyr^n ok f>et 

meira sem Olafer Hakon| f>er j atte gaf ban til prestsekkianna til 

irtida baldz herra Hakons ok fry Elina* 
Jtm j SuerdBtadom yi anra bool. er gefuet var til at balda yppi viigs- ^^^' ^- ^* ^• 

brant gefnet prestren f>er ftrir viigsb/ant.^ LXVL 
BOOlesia n. dedicact*o sancA Haluardi 15 Mai. 

Anno eodem atte Hwals ktrkia swa myUt j eighnum til 

prcstekiuner 
J nini yj .in', bool. 
J Mork y m'ka bool 
i Huale haefssBld^ sin0rs ok. iiij 0rt' .pe. ok .iiij. pe. veghnse £d swa myUt a ktrkian ser til vmboto 
i Olofao rndi h. 0m bol 
item vL aura tol(!) vm Lidhir *) 8e orenfor S. 94 Note 6. 
*) Se OT«afor S. 96 Note 6. 
') 8e orenfor 8. 96 Note 6. 
^ TiUiiielsenie med 3 forslgellige Hander fra Beg. af 15de Aarbnndrede. 

7 98 

Lxvn. 

9 Marts. Sancti Olaui dedicoelo .vij. lius Marc// 

Anno eodem atte Husabiar kirkia swa mykit j eigh&um til 

prestekiuner 
J Skimastadum laup sm0rs 
J Brunganese a ModsBimi yj. I. s. 
J Sudrffiimi tolf. aura. bool. fol. 56. b. 2. '£n I)ettse aa kirkian ser til vmbota 

J Sudrseimi ij aura bool. ok mn lutf tiundf af Husaby Lxvin. 

Sancti Michaelis 

Anno eodem atte Trandabiar ktrkia swa mykit j eighnum til 

prestekiunnaer 
J Haldingstadum vj. au"^. bool. 
J Nordalum .v. au"^ bool 
J Hsennseimi iij au'^ bool 
J Vallum j Sindrisdalum vi^ 0r. b. 
J 0ystr8B Hsennseimi ejris bool 
J Helgha Hsennseimi ejris bool 
J Barde Hsennseimi en 0yri^ b. 
J synzstse Hsennseinii 0yri^ bol 
J Hauga rudi eyvis bool 
J Vpsalum j 0fr^ gardentim eycis. b. 
J nffidrse gaxienum h. 0ym bol 
J Rudi halfs Bjris bool 
J Ripum halft 0rt' bool. 
J oUu lindiase 0ym bool 
J Hsellaeimum 0jris bool 
J Trandffib0 halfs 0ym b. 
J Huirfuilberghum .ij. 0r. bol. 
J adnim gardenum 0rt' bol. 99 

J SkieggisB rudi h. 0jTis b. 

J Tiffirnom h. 0ytis bool. 

J IngulflB rudi .h. 0jvi8 b. 

J Stadbek j ned^ gardentim .h. 0. b. fol.57. a.i. 

J 0fira Stadbek ij 0t^ ok kolnesker peainger 

J Piodastaduifi 0rtogh ok kolnesker peninger 

J adnim gardenton ij 0rt' b. oh kol(nesker) pe. 

J B00 0rt« bool. 

J .£ikaberghi xv .pe. 

J TymfUim h. 0ym bool 

J allu Grafdale h. 0Tis boot ^ 

J Piueit h. anners 0ym bool 

J dfirse Gr0da8tadum ij 0r. b. 

J nedra gardenum .h. 0rt' bol 

J 0bte Vpsalum 07m bool. gaf Hslga huspr0y a HsBlleimiim 

JUm j Faada dale \j anra b. ssem finz j Frauna ktrlda reekinskap En swa mykit aa kirkian seer til vmboto 
J OoAstadum .i^. au"^ b. 
J nedrse Htdrfiiilbergtim h. 0. b. 
J Idndi aase 0rt' bool. 
J 0£ra Huiifiiilbergum 0y. bol. 
J Hsennffiimi 0f(s)ta 0jris bool. 
J Pueit 0yrt:9 booL 
J Ingulfs rudi \j 0rf bool. 
J Stadbek .xv. pe. bool. 
J YpBalum h. 0jTis bool 
J DIuga rudi y 0rf bool 
J Oloftto rudi 0jri8 bool. 
J Rudstad j Suangsa^e .h. 0y. b. 
J Haugarudi .v. aura bool 

J Hslleunion halfis 0jTi8 bool gaf Alfuer j oystasta gardenum foi. 57. a. 2. 
J Fokolsdalum h. i|j 0yri5 b. gaf Hakon a Vpsalum. 
Jtem gaf EetQ a Lyngnese [jtern^ j Gr0do8tada mork j sinsehselfd 
ta ktrkiunner bygningar vttan fiskin fn'alsa j minni «) Fra [ halvt adraderet; b^r adgaa. 

7* 100 Sancte Margarete 

Anno eodem atte ^ggia kirkia swa mykit j eighnum til preste- 

kiunner j n0rdhr» Rseinaskoghe ^ m' bool. 
J Hagha .x. au^ bool 

J n0rdrse gardenum j Yxnum halft viij 0yvis bool 
J 0fr8B by .V. 0rtog' bool. 
J Skiastadum 0rt'. b. j hvantmi g(ardenum) 
J Haughi iy au'**' bool. En {)etta aa kirkian seer til vmboto 
J nedzstse SudraBimi j 0f^ stofuonne v^ au"^ bool 
J 0fsta Stoppini h. v. 0y. b. 
J n0rdr8B Aske iij au"^ b. 
J Ignstadum h. 0ym bool 
J n0rdasta Landfalle 0rtogha bool. 
J Medallandfalle h. 0y. b. ^ 

fol. 57. b. 1. J synzstse Yxnnum 0ym bool ok annet 0ym bol gaf Benedict 

a Nausttim 
J Porestadum 0ym b. ok h. v. pening* bool 
J Hialmseng tirir vttan Hagha halft ij 0ym bool. 
J Langssimum a ^ikium .ij. 0rt' b. 
J Olofuo rudi a iiEikium 0ym b. 10 April. Sancte Marga(re)te et Haluardi dedicaelo iiii^ 

ydus Aprllis 

Anno eodem atte Syllingadals ktrkia swa mykit j eignum til 

prestekiunn*. 
Prestbolet alt Eirkiu rudh iij m' bool. 
J Solbergum .x. au'**' bool. 
J SkisBidi 0rt' bool. 101 

Holz mork .h. loypi sm0rs 

Gudrams rudi h. toypi s(m0rs) 

Huamme iij au"^ bool 

JEik jt. au"^ bool 

Guftna rudhi .xv. pening* b. 

Syllingum 0vV bool 

Draghe ij 0rtog' bool. 

niuga nidi 0rf bool. 

Asd0lo 0rtoga bool 

Hirtii ij. 0rt' b. j n0rdr8B gard(enum) 

Bakka rudi fim faat j .v. 0rtogba bool 

.Singium fim 0rtoga bool 

Boalz Eingium fim ok h. 0y. b. 

ladre ii|j 0rt' bool 

Fughla rudi tuseggia au"^ bol. 

Skntastadum .h. m'. bool fol.57. b.2. 

n0rdne Skutastadum h. 0rt' b. 

medalgarde iiij au"^ bool. 

aast^garde half l0ypi sm0rs 

Badi ij 0rtoga bool. 

Breidu viik h. toypi s(m0rs) 

Home ii^ 0rt' bool. 

Brekko 0ym bool. 

Nakka nidi 0rf bool 

Skisdggia rudi h. 0rt' bool 

Brekko h. m'l^ bool gaf Jon Poraldse^^ Eq swa mykit aa ktrkian seer til vmbofo. 
J Komserudi half .m'. bool 
J Skinnara Suang ijj au"^ b. 
J'Tofiio rudi 0rt' bool. 
J Brekko .v. au'**' bool gaf Jon Poralda|* 
J Eolz seng ok j Orms seng m^ lunnyndum peim ssem til gaf 
Asle a Ladhseldufti Urir sik. 

Jtem j n^rdrsB gardenom j Hyrtto ij an"*^ boll <) Hon Bidderen Hr. Jon Thorald880n, der levede opskring Midteo ^f 
lide Aarhondrede, se DipL Kory. II— Y. 102 

LXXI. 

so Juii. dedlcac/o in crastino sancA Olaui 

Sancti Olaui et in crasiim dedicado 

iijm«ti(and).£odefn anno atte SIcoga ktVkia swa mykit j seignum til preste 

kiunn*. 

J Holment^m .m*. b. 
fol.58. a.1. J lindeimi synzste vj. au'**'. b. er ktrkian fek firir irj. au 

bol. j Eilina holte. 

J Gunnars rudi .v. au"^. bool. 

J Soleimum ij au"^ bool 

J Kieldu aase h. annfs 0y. b. 

J Daelo xjj aura bol. 
' J Sighmundastadum 0yrf^ bol. 

J Grytu bakka h. 0ym bool. 

J Eidhinu haZfs 0ym bool. 

J V8BSt8B Rudhi iij au"^ bool. 

J Asenutn halfs 0ym bool. 

J H0lom 0rtog' bool. 

J Dale iy. au^. bool. 

J Stapuls rudi 0rtog' bool 

J Holmenum sydrse 0yn> bol. 

J Flatanum 0ym bool 

J Aby halfs atm^rs 01*15 bol. 

J fronda rudi v. 0rt* bool 

J Troghstadttm 0ym bool 

J sydra Holment/m 0yTis bol. 

J n0rdrffi Steini .x. 0rf . b. 

J Gunnu rudi .v. 01V bool 

J JEik iiij 0rtog' bool. 

J Furum 0yri8 booh 

J Hanauala h. eytis bool. 

J n0rdrse Hanauala y. au"^. b. 

J Andres rudi ii^ 0rt' bol. 

J Suartarudi ij 0rt* bool ^. 

J Bolstadum j medalgardentim iiij 0rtogha bool. 

J Merdenum m'. b. firir saal. Ormsteins a 0ygiulfi3tadum ' <) D. e. OrmBtein Thorkelss^O; Aasa SaUnundsdatters f0r8te Mand, 
90 neste Side "^ot^ 9. 103 

J Sigmundastaduftt h. m* bol ffVir saal Gudulfs 

J GuUa n0rstce j Liidum iij an"^ bool. gaf Jon disur til aartida 

haldz. 
J Skritusaetre iij au"^ bol j Myrahuarfue gaf Olafuer a Bakka. fol. 58. a. 2. 

til artida haldz. 
J Skia^lreimi. j nedzstffi gardentim y au"^ bool. afhendi Swein 

AiDundal ^ 
J Soleimum j 0fstffi gardenum .ix. au"^ bool til eeuelegs artida 

haldz ok b0na haldz hustrv Ase Salmtt(n)da dotf. Onnsteins. 

Mfuildu a Prondzstadum. Porkiels j Gunleiks rudi Sigridu 

kono bans ok Rognu ok Joons kuus. er {>a kuit jorden 

Rydul0si ssem brefua^ saeghir ' A krossen hr ii\j 0rt* bool j Swarta rudi. En Man rodhan 

ifjiis bool. ok annet Olafs rodhan. 
Jtmt j Porda rudi ij 0rt' b. er gaf Einar a Jadre til Olafs 

rodonne. ok 0vt' bol. j samre jord. gaf Groa a Lindeimi 

Jiem j Bvnae jord. \j seri* boll gaf Gudriid ibidem En f>fita a kt'rkian seer til vmbota j SoUeimom j 0f8ta gardenom .x. 
aura boll gaf Asib Salmanda dotter sem brefue^ seghir.* LXXIL foL 58. b. 1. Sancte Marie dedicaelo vij die Marcij 7 Marts. 

Eodem anno atte Sandinar kirkia swa mykit j eignum til tiund. 

prestekiunner. 
Prtfstbolet alt ii\j m'ka bool 
Jtem j n0rdr8B Sondini iiij m' bool 
J 0fr» Bondini h. m' bool er prestren fek tirir Kofstadr 
J Orsoese 0y9i^ ij 0rt' bool. 
J Test*^ Ormnese halfs 0yTis bool. ') Fonnodentlig Ham, der naevnes 1886 i Dipl. Korv. IV. No. 528. 
*) Se Dip]. Nory. IV. No. 851 og 660, samt P. A. Manch, D. n. Folks 
Hist Vra. 8. 171. 104 

J Saxa rudi halfs 0jTi8 bool 
J Ab0 0rtoga bool 
Jtem alt Hadaland xij au"^ bool 
J Skuggarudi 0rtog' bool. 
^ J Jadre iiij 0i*tog' bool 

J Grytubakka nssdra h. 0ym b. ok aniiat h. 0yns bool gaf 

Garder f" saal Gudruno kono sinni ok sina. 
J L0y8u half m' bool 
J Bys rudi 0yris bool 
J Hagha ix. au"^ bool. 
J Fialleno 0y8t**' 0rt* bool. 
J Dyllubergi half m' bool. 
J Stokkom .XX. au"^ bool. 
J Kleifiia rudi h. 0yris bool. 

J Haldors rudi j Nya ktrkiu sokn viij 0rt' bol. gaf sir Loden Klemtl 
J Bondini i naedrae gardentim .v. laupse land, ok bsBtr en fiordong 

j mylnonne, er gaf Ifuar rttdesmader. ' ok veer saml)yla nu 

til pr^tbordsens. 
J Skoghe xijj 0rf bool. gaf. Griotgardr h. m' bool ok 0rtog' j 

samr^ jordh gaf Randiid hu8pr0y bans 
fol. 68. b. 2. J Myrum iiij 0rtog* bool gaf Biorn bonde f saal sinae ok Olafa 

sunar sins 
J Leirbergi a ^ikium \j au"^ bool swa at annat 0yTis bolet er 

j I)etm gardenum er atte V(lf)uilda a Prondzstadum' f^ Austrini 

a Hudrimum er gaf Poraldr bonde a SaBluikum 
Jtem j Manz aase j Prygstadha sokn a Fr0ylandum .x. au"^ bool 

er gaf Raghnilda .a. Madhrul)ueit f* Isegrstad siin 
J Fiaka rudi er sumir kallse Holms rudh laups land sialf bygd 

jorden f' fulla skyld. 
Jtem GunnflBStad j sydra gardenum j vaest"^ stofuonne y au'^ 

bool. 
J Jadhdr j n0rdr£e gardenum iiij 0rtog' b. gafuo Eolbiom ok 

Vergester (o : Vgester ?) 
J Flatanum j Lidhum h. m' bool [gaf Haluarder Tubbastm til 

aiiida halz. ok j samr jord 0yri^ b. gaf Aslakr a Sandakrum 

broder bans til suelegs b0nse haldz' ? Se Dipl. Norv. VIH. No. 286. 
Se ovenfor S. 88 Note 6. 
*) Se ovenfor S. 95 Note 8 og i. Fra [ synes tilskrevet lldt senere 
over Badering. 105 

« 

J n0rdr8B Gotu j Sondini sokn iij au'^ bool gaf Astridh Griot- 

gardz dott' f" sik ok brodor sin 
Jtem fiordongen j Fiskini j Skiseruika laghe ok fimtungen j 

^eim t»ridiungeni«in er Borghar a j Kuffirnhamarsnese gaf sir 

Eiuindr 01afs|^ ok |deili^ atte kirkian fyr {)ridiung6n. 
J Skaldiereimi j Skogabygd j nedzste gardenum .^'. au"^. bool 

gaf Gudulfu' ok Bagnilda kona bans til aBuselegs artidhse haldz. 
J 0ygiulfiBtadum j lidam .x. aura b. gaf hustrv Asae Salmunda 

dott* ta artidahabs seem hrefaet seghir.^ Her manfirler et Blad indeholdende Slutningen af Jordebos^en for 
Sude Kirke samt Begyndelflen af 

Lxxm. 

Straums kirkia 

0jr» bol lauk Hselgse a ^ik f tiund fol. 59. a. i. 

J Krosgardenum 0yris bool lauk Haluardf a Sundby 
itan j Kin 0yris bol lauk Halzstein a Berghum. 
J Mymm j Straums sokn yj au"^ b. gaf. hustm Asa Sal' 
munda dott' kirkiunne til vpbygningar ^ ^ 

item j Nnstaby ij axt^ boll gaf ThoUeifu' a Tymberaase oo Signi hus- 

pr07 bans 
Jtem j Scnlabfrghi iij morka boll gaf b. Omunnd Bolt oc Henrik Geerst 

balft til krossen oc balft tU ktrkiuna bygningar * 
[J Spyateberg^ Lxxnn. 

Sancte Marie dedicnelo prima quarto yius mensis i2Juii. 
Julij que nunc translata est in octauuni diem. 
videlicet ad profestunt INargarete yirginis i9 Juii. 

Anno eodem atte Hofs kirkisB a Hudrimum^ swa mykit j eig- 
num til prestekiunn' *) Uden Tvivl den i Dipl. Norv. Vm. No. 286 naevnte Sira Eyvind 

Bonde. 
*) Se ovenfor S. 94 Note 5. — Om andet Sande Kirke vedkommende 

Gods, se DipL Norv. V. No. 782—83 og 800; VII. No. 454; VHI. 

No. 380 og 398 samt Brev af 12 Januar 1544 sammesteds. 
*) 8e P A. Munch, D. n. Foks Hist. VHI. S. 162—66 og Dipl. Norv. 

n. No. 614. 
*l Fra [vi^d Haand fira 16de Aarbandrede. 
^ Ted Foden af foL 59. a. er tilfeiet med senere Haand; 106 

Pr^stbolet alt ij m' bool ok allse ^dusBngena ssBm sidara meir 

saBgbir 
J Berghum m' bool 
J Nordby xij au'*^ bool 
En j adni N0rdby 0yris bool 
J Stokkum yj au"^. bool. bsede steint ok reint.i ok |deilur j 

samre jordh. 0yvis booL ok y 0yrw bol. er prcstren fek f* 

^} Suein biole hafde gefuet j Holtebrekko 
J Dufwstadum ij au"^. b. ok j adrttm gardenam 0yris bool 
J KidingstAdum 0ym bool j 0ysr*' gardewum. ok ^deilw half 

m*kf bool. ok j veest^ gardeptim ij aura bool. 
fol. 59. a. 2. J Viulda8tadt4m nedrsB 0yns bool en j 0fr» 0yris bool. 
J Ssem 0yris bool. 
J Austrini sydree 0rtog* bool. 
J Byrghirs rudi y 0rtog* bool. 
J Badu rudi \j 0rt' bool. 
J Husaby 0jTis bool 
J ^ik»r hofde ij au'*^ bool 
J Solberghum .xv. pe. bool 
J Fili|)ueit h. 0rtog* bool 
J Skytilsuika rudi h. iiij 0yvis b. 
J Ramuikum 0ystrse ij 0rt' bool. 
J Litlu })ueit h. 0ymvbool 
J Porgardz rudi h. 0yvis bool. 
J Grafwm h. 0jri8 bool. 
J SiggsB rudi xv. pe. bool 
J Sundb0 0jTis bool. 

Jtem j Hselga rudi j Liidhum ij. au'*^. b. gaf Olafu* a Pofto 
J Skota rudi j R0ykina sokn \j au"^ bool 
J Pores |>ueit n0rdr{e .h. m'. b. gafuo Porgyls a Prondz stadum 

ok Kolbiom sun hans^ 
J Krosgardenum halfs anners 0ym bool. gaf Olafu' j Erosgardenum 

f* sik ok Gyridu kono sinse ok 0ytis bool aatte prestbolat adr 1414. Anno domeni m®cdxiiij** 

Skal her g0retz til abudhse a huerium iij arum til viij merker pen> 
inga oc halde vpe mdning grindum oc gardum eftir boi sem net 
eer. Ok haldee vpe husom m^ torfualum oc windskeidum oc dro- 
palaasom 
<) Se P. A. Munch, D. n. Folks Hist YIU. S. 164, 170 og StamUTlen 
No. 2. 107 

Jtem j Krosgardenum hlf. .m*. bool er gaf Porgyls Asulfsl 

[f sigh ok Signi kono si'**'* ok sidan var kirkiunne d0mt 
J Hagha iiij 0rt« bool. ok eyris bool j Folkastadum ssem gaf 

Ingibiorgh 
J Birki aase iy au'**' bool j Askas sokn m? ollum lunnyndum. 

ok forsen J)en 0frffi P nordan Prondarudh gafuo Ogmuwdf a fol. 69. b. l. 

Jnglingstadum ' ok Ronnogh kona bans til b0na haldz 
J Bennulfstadum ij ett* bool 
J Porgardz rudi h. 0yn$ bool 
JUm Ladusengena vidf prestbole^ her, gaf halfusB Porkisel a 

Kidingstadum sen adraB halfua Prondf BisBrnae^^ 
Jt€m j Fr0yj)ueit j Myrahuarfue ij au'**'. bol. gaf Sigurdhf a 

Fr0y|>ueit ok serdeiiia h. 0jTi8 b. aihendu sBrfiiinghir ElinsB a 
Fr07f>aeit * 

i Straumi nso^t austan at Lidaesundi ij au'**' bool. f* saal Giardz 
a Huale ok Aso kono bans ^ En ^ettse atte kirkian seer til vmbo^a fol. 69. b. 2. 

J Grafwm 0yst^ iij au'**'. bool gaf Ingiridh a Ramfnuikum 
Jlem j synzstae garde j ladre vii au'**'. bool. gaf Vluildas a 

ProndastadMm ^ 
J 0y8trini j n0rdrae gardenom j 0y8t'^ lutanum iij aura bool 

lank Reidr a Saeme f* tiund 
J Haga halfs ann^rs 0yri$ bool lauk Bryniulfu' lensman f* tiund 
J Rudi j vestraB g(ardenum) ij au"^ bool lauk Reidar ^olfs^^ 

f skadhagiaBld ok tiund 
J Filil>neit .v. 0rt' bool gaf Haluardr a Skytiuls viik 
Jtem j Sudrseimi j Liidum j 0fsta ok synzstaB g(ardenum) h. 
m' b. lauk Oddf a Litlael)ueit f*. xvj. m'k' pe. ok m'kr 
bool j Dotool a Hudrimum m} ollum lunnyndum vttan gardz 
ok jnnan badhar jardennar. lauk Oddr fymaBmfdf en Dotool 
ft sextan m'kf pe. ok v. aur^ m} saml)ykt BrynUdu hus- ^ Fra [ tilskreyet i Margenen med nyere Haand. Den hele Notiis 

er sloreyen over en Radering. 
«) Jfr. Dipl. NoiT. IV. No. 769. 
*) Hon bam, der ofbe forekommer i Oslo omkrinff Midten af det 14de 

Aaxiiimdrede, en kort Tid o^aa som Lagmana? 
^ Her f^lger en ndraderet Lime. Det meste af Tilf0iel8en skrevet 

over R^ering. 
*) Her f^lger et Par udraderede Linier. 
<) Se P. A. Monch, D. n. Folks Hist Vm. S . 169 f. 
^ Jfr. DipL Nonr. lU. No. 444 og YI. No. 810. 108 ' 

pr0yu sinni. varo |>r neer sira Haluardf Gudleifsl^koorsbrodf 
vaar sira Gregoriu^. Eifuindr ta Bamfhuikum ' Porgasir aPofto. 
ok fleiri godf men a£ soknenne. 

Jtem Kneamar j Straums sokn ^ an'^ bol j synsta gardenoni oojnadne 

stofwunne 
Jtem j Jeodhre j n0rdlir gardhenom j Sondene sokn m8er(!) boll gaf h^nv 

Omnnc^ Bolt' halfl til ktrkiune ypheldhis oc halfb til prestbordzsenB 

foLfiO. a. 1. iiem a krossen j synzste Hneamf y au"^ booL j nasdzstc 

stofuonne LXXV. 

viij in' Anno eodem atte R0ykin' ktrkia swa my kit j ssignum ttl 
tiund. prestektunner 

Prestbolet alt iij m' bool 

J Traunusffitre iij .m'. bool. ' 

[J Askastadum h. 0yn^ booP 

J Eios 0yris bool 

J Musa rudi h. 0yrt5 bool. 

J Eals rudi 0yri^ bool ok sserdeilis j samf jord h. m'. b. gaf 

Olafuer a Myrum^ f^ sik ok Aaso kono sin a til b0nahaldz 
J Rudi n0rdr8B h, 0yri5 bool ok |deilis 0ym b. j Rudi gaf 

Aghadr a Kioos^ 
J Grof iiij 0rf bool. 
J Aulfuin halfs 0yri8 bool. j sydrae gardenum 

J Gudl)0rms rudi 0yris bool, [ok |deilw annat 07m b. gafoo Ambe 
a Gromi\j ok Sigardir Halaardzf^ 

J GlsBnnu .v. aura bool 

J Biamulfstadum h. ij 0ri^ b. 

J Gloosliid h. 0yn^ bool <) Halyard Gudleifss^n forekommer stadigt i sidste Halvdel af 14de 
Aarhundrede og var 1407 Erkeprest, se Dipl. Norv. I — VL 

') Han levede endnu 1404, se DipL Norv. HI. No. 573. 

s) Se ovenfor S. 106 Note 8. 

*) Fra [ oyer8tr0get i Codex. 

») Se DipL Norv. IV. No. 476. 

') Agad Keidars80n erhvervede 1378 14 0re8bol i Rad, se DipL Norv. 
V. No. 309. 

') Fra [ tilskrevet oyer Badering. 109 
J Gaerpini h. 0jris booP 

J Hnggenne ^ au"^ b. j sydra gardenom ok ^deilis h. 0ym b. Bern kom 

f« Askastadf' 
J lacobslande halfs ij 07m boll, gamalt' fol. 60. a. 2 

J Daulfuin-halfs 0yTi$ bool. 

J Skota nidi h[alfs^ yj 0yris bool 

J GsBllin halfs 0vis bool 

J Maudr berghum [allu^ 0yTis bool. 

J Galta rudi 0yr»^ bool 

J Mosketo .XV. pening* b. 

J tan. j lacobs lande halfb v. 0ym b. gaf Haldor [^ord^^ f« sik ok 
Elino kono sina' 

J Skeidi j vostr^ gardenum h. m'. bool ok |deilt^ \j 0rt' bool. 

Okenserdeiiis vij 0ri' boll gafHalnardr a Skeidi f' sik ok ko'^si'*^' 

' J nardrse Husaby .v. 0rt' bool gaf Olafu' Tubba| til b0na halz. 
i Asakom n0rdrs) xij au"^ bool gaf Gardr ok Joron ok \j au"^ 
b. j samr jordh. f* saal Peters Jons|. 

Jian j Askom sydra. twseggia aura boll, ssem seghiz at gaf Haluardr 
pmtson' 

Jtan j nedzstse Hsenffiunum 0yris b. j Trandabiar sokn gaf 

Eiuindr a Hofue 
3tem j Stokkum 0yTi$ bool gaf Groa 
Jtem j Saeltinga liidh h. 0yri$ bool gaf Biom a Vange 
J Gretto y aura bol gaf AasaB a Heggiunne til b0na haldz ssem 

suoro Ambe a Groneinni ok Gudulfu' a Heggenni 

Jt<m j Follastadum ij aura b. gaf Bryniulfu' a FoUastadam til b0na- 

haldc. 
Jtem j Bsestato \j. aara b. gafuo Annndir a Vangi ok Rangdiid kona 

kaiifl sem brefuet vaattar' 
Jian z^ aura. b. j Flatnm. gaf Ragnilda a Aulistadum f« sik ok ^orer 

bonda sin til b0nahaldz. ok ^orer fyr^'' afhendi j sin ytarsta Uma 

stem sworet er. ok er all jorden 
Jtnn j Gellinj halft .t. 0ym b. gaf Jngeborgh a Slimastadnm sem 

brdnet seghir ■) Tilf0ielsen ovenfor ved Grudthormsrud har f0r8t veeret skrevet her, 

men er senere ndslettet og tilskrevet ovenfor med en noget nyere 

Haand. 
*) Se oyenfor S. 106. 
>) Kotitsen er skrevet over Radering. 
*) Fra [ndslettet, gjselder maaske hele Ordet. yj er senere tilskrevet 

over Linien. 
*) Tilskrevet over Linien. 
•) Om Halvard Gard8S0ns Gave se Dipl. Norv. I. No. 860, jfr. m. IT. 

Ko. 476. 110 

Jiem j Stafauffi vg. aura. b. gftfao Alfa^ * ok Joron aa Hanastadiim. 
sesm Bworet var. Ok |deili9 Sj. aura. b. j samr iord. seem presibordet 
fek. af krossenom fi? 07m b. j Skoppa nidi ok 0ym boll j Hofae 
fol. 60. b. 1. Jiem j Eakastadiim yj aura. b. er k»rkian fek af Ganleike Anunda| f« vj. 

aura b. j lacobslande ok iiij. kyrlagh af inuentarfttm, m^ ]>ui skilorde 
at fyr^^r Gnnleik' gaf ok afhende aft' til ktrkiuna eft« sit liif fyr- 
nemt yj aura b. j lacobslande etc. 

Jiem j Kalzmdi .h. m» boll gaf Gregortw a Sandakre ok Ragna afbendi 
f' saal bans ok Jons ok sina etc,* En t>rttffi a kirkian seer til bygging* 
J Sffiltinga liidh'h. m'. b. lauk Haluardr a Sundby f^ tiund 
Jiem j samf jordh vij au"^ bool. gafuo Reidar ok Gunna kona 
bans En })ett8e atte krossen seer til lysis, j Haeggseimum 0yri^ bool ' 

J Skata nidi eyris bool 

J Hnehamf j Straums sokn iij au"^ bool j synzstffi gardenum 

ok nedzstsQ stofuonne 
J n0rdrffi Husaby j Itoykini sokn a Mari rodhan iiij^0rt* bool. 

til lysf^. ok iiij 0rt' bool krossen. halft gaf Ol^u' Tubba| 

f' sik ok kono sinse 
fol. 60. b. a. J Gronini 0yst^* y au'**' bool. 

J Eioos .XV. pe. bool. gaf Asle a Ladsello 

item j Sseltinga liidh .ij. au'^ bol gaf Haluardr a Sundby 

Jiem j Dyflini iiij 0rt' bool. gafiio Asae ok Gudulfu' f^ saal 

JSilifs 
Jtem j Aasakom 0yi^'^ b. gaf l^oron a Lundum ssBm suoro Kol- 

bein ok Peter 

Jt«m j Skoptarudi 0yTi8 (b.) 

Jtan j Hofue yeestra g(ardenum) 0yr»9 b. fek krossen peHa, ij, aura b. af 
prestbordeno fir .\j. aura b. j Stufuum ') Se Dipl. Norv. IH. No. 448. 

') Tilf0iel8eme med flere forskjellige Hsender. 

*) Her f0lger en udraderet Lime. 

^) F0r8t bar der staaet: sydrse. Ill 

LXXVI. 

Sancie Marie ei sanotorum Fabiani ei Sebastian! 

dedicaclo in vigilia Andree 29 Novbr. 

Anno eodem atte Aska kir'&ia swa mykit j eignum til preste- 

kiunnr * 
Prest(b)olet alt R0yrmi. vttan halfs annfs 0ym bool 
J Haughum m' bool sem ligg* nest prestgardenum 
J Stadbsek yj aura bool 
J B0 ij. 0rtog' bool 
J Daulin x|j. aura. bool. 

J 07krlni 0rtog* bool. fol 61. a. l. 

J Gysistadum yj aura bool. 
J Solbergum yj aura. bool 
J Grims rudi halft iig 0rt' b. 
J Blseiku j 0fr'^ gardenum 0yris b. 
J Brennes rudi 0yris bool. 
i HausnastadufTi 0yns bool ok ^deilis vij aura bool. sem gaf 

Bersuein Barda|* 
J 0firsB gardenum 0ym bool. 
J FurnssBtre halfs 0ym bool. 
J Lauka nese 0rt' b. af nedra gardentim 
[J Reidastadum halfs 0yris bool' 
J Fiaelle vj aura bool. 
]t£m j Huale h. 0ym bool. ok halfs annfs 0ym b. j Huale gaf 

Gunbiorgh. 
J Hfeneimum j Liidhum ij 0rt' b. 
J Hagha halfs 0yTis bool 
J B0 halfs 0ym bool. 
J Skogheiml 0ystast8e iij aura b. 
J Vnastadum ij aura bool 
J Skiserna rudi h. annfs 0yYis b. 
J .Mkabergi .v. ok .v. 0rtog' b. 
J ArDffi rudi i|j aura bool 
J Ingulfs rudi h. 0yTis bool 

Jfr. ogsaa Dipl. Nonr. 11. No. 449; IH. No. 410 og V. No. 319. 
«) Forekommer 1344—66, se Dipl. Nonr. I. No. 289: III. No »76 og 
nr. No. 376. '8 

*) Fra [ h^yt ndraderet i Codex, se nedenior. 112 

J Amoote .v. liispund salstz 

J Daulin 0jt%s bool j Bergheims hseradhe 

J Flseskeimi .h. iiij Byris bool j Haslieims sokn f , saal Porgiuls 

ok Jons a Grardlausu 
J Byrgini ij 0tV bool- 
J Bilianstadum 0fr^ h. m'. booL 
J 0dstadum ejris booL 

J Vakaase x^ aura bool gaf frw Gudrun swa at vij aura bool 
fol.61. a.2. j vsBSt^ gardenwm ok .v. aura b. j 03^8!;^ g(ardeauin) til 

sefuelegs artidahalz. 
J Hseggisedalum halfs annrs 0ym. b. gaf Raghna a Sioastadum 
J Austrini j vsest^ gardenum ]j aura bool 
Jtem j Austrtni j 0yst**' g(ardenum) iij. aura bool gaf Porstein 

a Askum Alfue br0dr sinum^ til artidahalz 
J Solastadum .ix. aura bool j 0yst^ g(ardenuin) gaf Niculos a 

Sioastadum til artidahaZjer 
J 0ysteins stadum m* bool j vesf^ g(ardenum) 
J 0yst^ Vakaase h. m* bool. er prestren fek f xy aura bool j 

Haughum. j Tiumu a Vsestfold 
J Skodini j Tunseims sokn vj. aura b. gaf Porstein borla til 

artida halz 
J Byi^ni j Vesong j 0yst^ gardenum hefsffildo bool. gaf As- 

biorn Poruarz|' 
J Arnulfs stadum 0yri^ bool gaf Jnga a H0ne. 

Jtem j Gileimum j n^rdre g(ardenam) .iij. aura b. swa at prestren fek 
af ktrktune 0yris b. f> g laupa land j Eidale er gefuet hafde Eigbileif 
til eaeligs b0na haldz .h. \j 07m b. gaf Anundf a Gudhini ok k. fiyris 
b. fek prestren af sira Olafue f> h. 07m b. j Reidistadum* 

Jtem j fyrnempdum Arnulfs stadum .v. pe. bool. ok ij 0rtog' bool 
gaf Biom a Bleiku ok ^er m} Bassse teighen vidr ^Idu budir 
til artida haldz Bioms ok xv pe. bool j Arnulfs stadhum gaf 
Margareta a Askum 

Jtem j Bakka m' bool f* saal Kolbioma. Astridu ok sir 
Eietiuls afhendi Eilifu' erfuingi f>eir» til sBuelegs artida- 
haldz. «) Mon Alf Thopds80n 1871^86 Dipl. Nonr. V. No. 267. 

«) 135a— 77, 86 Dipl. Norv. Ul. No. 414; IV. No. 866 og 419. (jfr, V. 

No. 136 og VII. No. 118). 
*) Den hele TilfisieLse skreyet over en Radering, se foreg. Side. 113 

Jtem allffi jordena Kodena m'. bool gafuo arfuar 6udI)onns 
Bersuein^r< honum til seuelegs artidahalz ok Hakon ok frv 
Eilin afhendo nw f' os 

J Syllingum j synzsta gardinom m. b. gaf Hakon a Sioastadum f« 
sik ok kono sina. till b0nahaldz.* 

J Leikuallum m'. bool. gaf frv Eilin til artidahalz Hakona foi.ei.b. l. 

Stumpa. husbonda sins^ 
J Gislini j sydrte gardenom ij aura bool ok j 0yst^ gardinow 

halfs 0yris b. gaf ^orgyls a Gislini f* sal sinsc ok Anstseins 

sonar sins PesBer j^erder liggn ktrken til bygning* sem her efbir sta scn'fnea 
Jtem j Leikuallum halfaa m. boll gaf (rv Elin sem segizst til bygging' ^ En t^dto atte k^rkian seer till lysing* j Ama) rudi ij aura 

bool 
J B00 h. 0jris b. 
J Galta Rudzstadh h. 0ym bool 
J Hausnastadum j nsdrsB gardenum v^ aura booL gaf Berg- 

suein Barda^^ 
J Oose i Jgnadale^ 01'tog' bool. 
item til Sebastiana altar h. ij 0yris bool j Hseggisedalum gaf 

Raghna a Sioghastadum 
Jtem j Austrini til Sebastians altar 0yn'^ bool k0ypti ^orstein 

borker firi altarens peningse 

Jtfm j Eid dale j Ho(l)nieim8 sokn j Sigdale iiij laupa land f^ saal 

Eighileifno ok RagniMo halft til hnars en wer lagdum prestens v) 

lanpa land til ktrkiuna by ggntn^ar f« 0ym b. j. Gilaaimam 
[J Fidstadhum twegge hefsselle bol oc helfben til hwars prestens oc kir- foi. 61. b. 2. 

kai ^ er nw byt j Bierke som ligger pa Ringerike 
Jirm Redestad viij V solde Sigrid pa Gipstad gafs i pundz kaper kanne 

af ktrkfn for odalz quediu anno dominj mdxxix 1629. *) Se P. A. Munch, D. n. Folks Hist. YIII. S. 166. 

*) Tilf^ielsen skreven over en Radering. 

*) Se ovenfor S. 96, Note 6. 

*) Tilf0iel8en skreven over en Radering; Stykket om Eiddal nedenfor 

har nemlig f0r8t staaet her. 
>) Se ovenfor S. Ill, Note 2. 
*) Senere Rettelse fra det oprindelige Ingadale. 
') Fra [ skrevet med Haand fra Slutningen af 15de Aarhundrede; 

herfra og til Enden af Stykket med Haand fra 16de Aarhundrede. 

8 114 

LXXVIL 

9 Marts. Sancte Marie dedicacio ix^. die mensis Marcij 

Anno eodem atte TunsBims kirkia swa mykit j eighnum til 

prestekiunnf 
Prestbolet alt x. aura b. Biorku 
J Kolsbergi vij aura bool 
J Bakka vj aura bool 
J Furu sflBtre 0rt' bool 
J Fraunum .v. pewfn^a bool 
J Ringin 0yvis bool. 
J 0ykiin 0rtog* bool. 
J Gatu iiij 0rt* bool 
J Posuallum h. 0yrf^ bool 
J Buttarudi iiij 0rt' bool. 

J Vadin 0jris bool en af adrum gardentim 0yns bool 
J Stofuin 0yi't^ bool 
J Skodin h. 0yris bool. 
J Bryn .v. ok iij aura bool 
J n0rdr8B Stofuin 0ym bool 
J Honnini j badom gardunum halfs 0ym bool 
J adru Skodinj iiij 0rt' bool 
J Esin XV feninga bool. 
J Biarsefni iiij 0rt* bool. 
J L0ykini iiij 0rtog' bool 
J Vange 0ym bool. 
J Gronini ^ aura bool. ok ij aura bool j samr jord gaf ^ora 

a Haugum 
J Bilianstadum iiij 0rt' bool. (Her mangle nogle Blade i Codex, som, fomden Slutningen af 
Tunheims Kirkes Jordebog, if0lge Registret endyidere indeholdt Jorde- 
b0ger for f0lgende Kirker;) Lxxvni. 

Haslsims kirkia. 115 Akers kirkia. Margaretto dais kirkia. Hofuinar spitali. Lxxxn. 

0stra lutum Osioars profastedame. ' Lxxxm. 

Sksidis kirkia. 

(Begyndelsen, angaaende Prestens Jordegods, mangier). 


^ Jordegods iilh0rende Presten og Eirken neevnes i Dipl. Korv. III. 

No. 7, jy. No. 559 aamt V. No. 564 og 665. 
*) Se Langea Klosterhistorie (2den Udg.) S. 487 og Dipl. Norv. in. 

No. 522. 
>) ProTitiet bar nrigiigt faaet sflerskilt Nummer; muligens har den 

manglende Fraunar kirkia staaet her og er bleven fflemt i Registret. 

Efier en anden Kilde meddeles nedenfor en Jordebog for denne 116 
fol. 62. a. 1. En |)cttae atte ktrkian seer ttl vmbota fyrst 

J Stigandzstadum 0ym b. sent ktrkian fek afl^ f' 0ym b. j Dali * 

J Stufnum m'. b. er ktrkian laut mote Audarudi 

J Midsio i 0yst^ gardenum .x. aura b. sow gaf Anstein a 

Lundi halft til huars saem sworo sir Porer ok Jon Petrs^ 
Stem halfua Aaros h. m'. b. gaf Rolfu' Paals son. 
Jt^m h. iij 0yris b. j 0yghiastadtim j Prygstada sokn j n0rdi'^ 

gardenum gaf fyrnempdr Findf 
Jtem j Porgardz rudi j Sandzstigi 0yvis b. ok j Sodzstadom 

a Valow y aura b. laut prestren mot |)essom iordom. Viuul- 

stader. Drymbuls {)orp ok JCng. 
Jtem j Hundulfs stadom 0ym b.^ 
Jtem j Stiganzstadum iij. aura b. lauk Porkiel a Dale f' 

tiund 
Jtem j B0le 0ym b. 
J Haughum ij aura b. 
Jtem j Nese 0ym b. 

Jtem j Aust'sandom .v. aura b. gaf Einar a Vale, ok Jon afhendi 
fol. 62. a. 2. gj j^^ ^j^ g^. j^^^ awuardat aft' j mote 0ym b. j Kalz rudh. 

Jtem j Siiktuns inidi vj. aura b. gaf Haluardr a Austrsandom 

ok Gunna kona bans 
Jtem j B0le 

Jtem j Stigandzstadum vj aur^^ boll sem gaf Porer a Ramstadum etc. LXXXniL 
27 April. Sancie Margarete .v.^ kalendas 

Anno eodem atte Norbiar kirkia^ swa mykit j eighpum til 

■prestekiunnr 
J Lofs inidi m'. b. 
J Too h. m'. bool 
J * rudi viij 0rt* b. ') Fra [ senere tilskrevet over en Radering. 

«) Mon ham, der naevnes 1346 i Dipl. Norv. IV. No. 300? 

•) Jfr. Dipl. Norv. III. No. 296. 

*) Jfr. Dipl. Norv. m. No. 296. 

•) Aabent Rum i Codex. 117 J Tyrduteysu vj aura- b. 

J Rampnstadom vj aura b. 

J i£Igiaii;uni \j aura b. 

J Moo h. m*. b. 

J Saade .v. 0rt* b. 

J Kaxa nidi halfs 0ym b. 

J Solbergum halfs 0yris b. 

J Folghansefui h. 0yvis b. 

J aeng einni vidf Gffirdasio ij au"*^ foru En {>es| iard' atte ktrkian neer HI vmboto 

J Tompttim V aura. bool. 

J KtVkiu rudi m'. b. fol.62.b. l. 

J Nauz{iu8eit ig aura. b. 

J iElgiartuni iiij 01V. b. 

J Kadhe 0yTis. b. 

J Liidh 0yYis bool 

J Pukastadom h. 0yrt^. b. 

J Ambarudi h. 0ym. b. 

J Randeimum u0rzsta j Vestbiar sokn 0ym. bool. 

Jiem R0iadall. 'vj aura boll. LXXXV. 

ft 

kpostolorum Petri et Pauli dedicaelo iiij ^^ -^»'^'^^'' 

kalendas Februarij ^y ™ 

kaup. 

Anno eod^» atte Krakastada ktrkisB swa mykit j eighnum til 

prestekiannf fyrst 
VestrsB garden a Krakastadom ig. m'. b. 
Jteffi er nw nykommet vndir prestbordet alf 0ystri garden vttan 

eit 0yvis bol 
J Aiisirudi Lx. au"^. b. ok 0yi'is b. j vcstras garden o/n 118 

J litte Misseimi * j vest"^ gardentini ix. au ^. b. en j 0yst^ h. 

vj 0vi8 b. 
J Fraunu n0rdras y au^, b. 
J SkraspaBimum ii\j 0rt'. b. 
J Skadstadum yj au^. b. 
J Glamoslette x^' au"^. b. alia jordena 
J Vange .v. ok .v. 0rt». b. 
J Rudstad j Nesodda ij au'**'- b. 
fol.62.b.2. J Freetstadum n0rdr^ gardenum h. Byris. b. 
J Bakka 0ym bool 
J Sokkenby eytis b. 
J Nese 0yris bool 
J Hardstadum ij au'**'. b. 
J Hiffirraitda nidi ij 0rt'. b. 
J Austby 0rt' bool 
J Biarstadom 0tV. b. 
J Tomptom iij au"^. bol reint ok steint' 
J vesr*' Myrum 0rt' bool. 
J Dyra rudi xv, pemn^a b. 
J 0y8t^ Brekko 0rt* bool 
J Karlsmyri xv. feninga b. 
J Biffirtz rudi 0rtog' b. 
J Solbergum halfs 0yri^. b. 
J n0rdr8e Holte 0rt'. b. 
. J sydrsB Fraun h. 0rt*. b. 
J Steinoro rudi 0rt* b. 
J Leifuastadum a Vim urn h. 0rt*. b. 
J n0rdr£e Ase h. 0yrw. b. 
J Kyrpu rudi h. 0yrw. b. 
J Grakalz rudi xv pemn^a b. 
J Haugum j Aas bygd h. 0rt'. b. 
J Auda rudi h. 0rt'. b. 

J Syftunum j 0y8t'**' gardenum Byvis b. gaf Gunnar fiwil fek 
ktrkian j mot 0yris bool j Hialle * 

>) En nsBSten ulsaselif? Notits oxn 08tre Misseim findes nederst paa 
Bladet; den indeholder formentlig det samme, som findes nedenfor 
p&a fol. 63. a 1. 

») Se Dipl. Norv. I. No. 276, jfr. m. V. No. 109. 

*) Ved denne Noiits findes et Mnrke, der henviser til Notitsen paa 
f0lgende Spalte. Se Dipl. Norv. I. No. 1121; IV. No. 1036; VIL 
No. 344 og 784 samt Breve af 29 Oktbr. 1558 og 16 Decbr. 1559 i 
Dipl. Norv. VIII. 119 

J vsssV^ Leifuastadom h. m*. bol gaf Loden a Mork f* sik ok 
koiio sinse sua at |>r skal lukaz af 0yrir fom huart aar til 
b0na haldz ok se sialftekin jorden^ 

Jtem j 0y8t^ Leifuasstaduw ij au'^. b. gaf Amunder a Mork ^ 
f* sik ok Olofuo kono sina. halft til huars eii \er lagdum alt 
til prestbordsens after f* Sudrseim. ok se sialftekit ^] ij au^. 
b. f^ halfiia skyld. 

gtd Ommundr lUidars^ ij aura boll j vsBst'^ Leifaastadom fore sail 
sina ok Gnnilded kono sinne 

J Gobi vj au"^ bol. gaf Basse a Vale * fol. 63. a. i 

J Misseimi iiU» 0y8tra v. au'^. b. tok kirkian J)f aft* f ij au"^. 

b. j Austansio ok ig au"^ b. j Alfuseimum gaf Asbiorn a 

Misseimuiii^ j reiknado halfs 0yris bole er gaf Porstei^^ 
Jtcm j Syftunum j vestsBgardenum ^ iy au'^. b- gafuo Tofue a 

Ynadom' ok Steinar logman, ok took kirkian' ^t j mot h. 

Hi 0ym b. j Austby. 
J Krssppo j l^rygstada sokn m' b. fek ktVkian j mote ij au"^. 

b. j Porpe, ij au'^ bool j Languliidh, y au"^ b. j Liidh ok 

y au"^- b- j Dyra rudi 
J Haellurudi halfs 0yri8. b. fek kirkian f)r j mote halfs 0yrf^b. 

j Sigurda rudi 
J Liid vidr Auduna b0le h. m' bol. gaf Peter a Leifuastodum 

J Vange ij marka bool gaf Gudrun Gunnulfsdott' 

J £ng xiiij au'^ bol gaf ]^orffi AsksBls dott« f« saal fadur sins ok adf 

Binnte foreldra ok bamss sinna saal er ]>r bref f« gort, ligg« j Era- 

luaiada ktrktu En {>etta3 atte ktVkian seer till vmbota fol. 63.a.2. 

J HiasUe .x. sdrtoga boll, er k»rkian fek f' xiij aara boll, j Sudrsein^j 
cc ]>r m; fek ktrkian .x. kyr ssdm brefuet seghr ok 0yrM. boll, j Hialle 
site ktrkian fyr.* 

J Myrum xi 0rt*. b. gaf Anbiom Suaeins^ j 0y8t**' gardenom <) Se Dipl. Norv. VIH. No. 247 og V. No. 265. 
«) Levede 1365, se Dipl. Norv. V. No. 256, jfr. m. VI. No. 306. 
') Mon den samme som Basse Prestbroder, der forekommer 1332, se 
Dipl. Norv. n. No. 197. 

Nsevnes 1332, se Dipl. Norv. II. No. 197. 

*) Kan vel neppe vsBre den samme som Thorstein Eyvindss0n, der 

forekommer endnu 1409, se Dipl. Norv. V. No. 465. 
•) Se foreg. Side, Note 3, jfr. med Dipl. Norv. III. No. 296. 

1 Han var d0d f0r 1881, se Dipl. Norv. VI. No. 806. 

*) NotiUen er skreven over en Badering; derpaa f0lge nogle udrade* 
rede Linior. 120 

Jtem |deilw j Myrum ij 0rt* bol gaf Asbiorn j Sudrffiimum 

ok j litla Myrum 0rt' b. gaf Haraldr j Skotbudh. 
Jtem I j sydrsD Austansio i Aas sokn ij au'^. b. gaf Finnf a 

Misseimi 
J Alfuffiimum iij au^ b. sua at Joron a Maedalby gaf h. ^ 0rf^. 

b. Lodhen loghskrscppse myvis bol. ok h. eyvis. b. gaf Porstein 

a Audunab0le^ 
J Snseis j Aas sokn .v. 0rt'. b. ok |>o j sydrs gardenum gaf 

Reidar j Haugarudi 
J Porpe j Mossadale ytt**' y au^ b. gafuo Asbiorn a MisssBimi 

oh Jon a Porpe 
J Languliid ij au'^. b. gafuo Porer ok Jon a Mork 
J Austby h. iy 0ym. b. gafRownogh aHaughum ok h. ij 0xis. 

b. gaf Finnf son hennr. sem suoro Arne ok \j framuatf 
J Audunab0le halfs 0ym. b. gaf Porstein 
fol.63.b. 1. J Sigurda rudi vider Stofuo mork j Aas sokn halfs 0yrfe b. 

gaf Porkiel a Stofuo mork 
J Liid vid. Missasim * ij au^. gaf Ormr a Medalgarde. 
J Dyra rudi ij au"*^. b. j vest'**', gardsnum gaf ^or0y a Mork 
J Danskarudi h. m'. b. 

J Liid vid Audunab0le h. m'. b. gaf Pet^ a Leifuastadom 
Jtem til lysing* ein lut hofwd tiundf 

Jtem j GlamaslseiBt xii au"^ b. * 

Jtem j Liidh vidhr Audhinab0le vii au^^ b. laok thessar ij jordhf sir 
SymoA Jonsp fore ^a pentn^a som ban atte luka k»>k»uiie LXXXVI. Sancfissiiite uivqinis Marie heatorum Olaui et Atine 
26 Juu. ma/ris Mat'le dedicacio ipso die sancte Anne 

iij.m.kaupp Anno eodem atteTompta kirkia swa mykit j eighnuiii til preste- 

kiunnf 
Tompt abudh prcstens xy au"^. b. <) Her f0lger et udraderet Ord. 

«) Se Dipl. Norv. V. No 276—77. 

>) Jfr. Dipl. Norv. V. No. 465. 

*) Skrevet over Radering. 

*) Forekommer eom Prest her 1391— U20, se Dipl. Nonr. 121 

J nsdrsB gardenum^a, Tompt xiiij au^. b. 

J vestrsD lutano9i» a Fiinstadom h. 0yvis b. 

J Biama rudi 0yr^. b. 

J Too iiij 0rt* bool 

J Mynim 0rt* bool. 

J Aspom XV. peninga. bool. 

J Leifuaestadom h. 0rt' b. 

J Hsennin h. 0i*tog' bool 

J Hollin h. 0rt: h. 

J ladf j 0fr^ gardenum 0yris. b. gaf 5 ora a Gordow 

J Geitabergi h. 0rt' b. 

J Brekko halft 0rt'. b. 

J Wnade h. 0ym bool. fol. 63. b. 2. 

J Stokstadtim 0fra gardenum 0rt'. b. 

J Hollini j Hob0le88okn j n0rd^gardenum 0yns b. aft* i* ^olfs haus^ 

J iEagenne v. aura bool 
J Tompta in0lno ser af geng* mork 
J Saurby h. v. 0yvis. b. sua at Polfuf gaf 0yrlE^. b. 
[item y* Finstadttm iij au'**'. b. f* saal Liodz j Krako rudi 
J Videitne .xv. peninga. b. ok ij au"^. bol. gaf Porfinn* * 
J Rudstad 0rt'. b. j Erakastada sokn 

item j Skserkerudi j Spiotabergs sokn ij au"^. b. gaf Herbrand' 
a Vaghlanom f* saal Joronno modor sinnas 

item j Guldz nidi h. SBrf . boU sialftekit 

JiflB h. m«. bol j Kisema rud j Tompta sokn gaf ^lin j Tsegxlanesi 

Jt^m j Knapstadam * En I)tftta a kiVkian | til vmbo^a 

J nffidrae Towpt xij au^ b. ok bin J)ra3ttandaD 0yveT til lysingar 
J JEngenne xiij 0rt*. b.* 
J Eikabergi 0rt' bol 
J Lashaughi h. 0yTis b. 

J Medalb0 m'. b. ok |delt^ ij au^ b. ssem k0pte Herbrandf a 
Vaghlanom f* viy. m*. 

') Notitsen skreven over Radering; se Dipl. Norv. V. No. 427. 

*) Fra [ iilskrevet over Linien. 

*) Leyede 1377, se Dipl. Norv. I. No. 443, hvor Gaardens Navn er 

urigtig Isst 
*) 8c Dipl Norv. VIII. No. 252. Tilf0iel9erne ere skrevne med 3 for- 

slgeUiffe Hasnder. 
^ Her faiger en odraderet Linie. 132 

fol. 64. a. 1. Jtem j Saurby h. v. ttyris bol. swa at ^olfii' gaf 0ym. b. 

J VidaBtine xv. peninga. b. ok ij au'**'. b. gaf Porfinnf a V«g- 

gium^ 
J Polfshusum y 0vf bool 

Jtem j Ga]dz rudi h. ert* boll sialftekit oc swa ^o\h huuB f« iiij 
0rt» pe.* 

Jteni til lysing' j Swipub0le 0ym. b. ok af huarium fullom 
bondsB j soknenne h. m'. vax. sen ij au'^. veet af oinuirkise Lxxxvn. . viij mar. Saitc/o Margarote yirqinis dedicacio quinto ydus 

tiund . ... 

9 April. Appnlis 

Anno eodem atte Hob0les' kirkia swa mykit j seignum til 

prestekiunn* 
Hobole alt iy m*. b. 
Skida3stadf allar ij m'. b.^ 
Bierghar allf .x. au"^. b.* 
J Fielle xij au"^ b. ok ^deili^ j samf jord Byvis b. gaf Asbiorn 

a Narfu8Bb0le. ok 0ym b. gaf sir Steinar l^orda|^ 
Biughuar allf .x. au"*^. b. 
J myklse Namfne m'. b. 
Jtem Skyrgunnu rudh alt vj au'^ b. 
J Stufnum h. v. 0ym. b. ' 
J Huitasteiui h. vj. 0rt'. b. 
J Sokkenby h. ij 0ym. b. 
fol. 64. a. 2. item j 0fr^ Huitasteini h. ij 0m b. gafuo Ingibiorg ok Joron 
J Birgirs rudi iiij 01*^ b. 
J GrsBidakrom n0rdr8B gardenum yij au"^ b. *) Se foregaaende Side, Note 3. 

3) Se Dipl. Norv. V. No. 427. Tilf0ielseme skrevne med 2 forskjellige 

HfiBud 61* 

«) Jfr. ogsaa Dipl. Norv. IV. No. 722; V. No. 390; VII. No. 863; VHI. 

No. 331 oa 333. 
*) Se Dipl. Norv. I. No. 665. 

*) Jfr. Dipl. Norv. III. No. 1104, VK. No. 530 og VUI. No. 588, 
•) Prest her 1366— «8. Dipl. Norv. lU— IV, 
') Jfr. Dipl. Norv. L No, ?B0, 123 

J JEng 0ym bol. 

i Gorn Byris b. 

J Too h. iy fifrt*. b. ok ^deilis 0yns b. j sydr"^ gardenum 

J Klingurudi 0ym. b. 

J 6udz{)ueit .v. faat j 0yris b. ^ 

J Andbioniar nidi h. ij 0Ym. b. 

J Leifuastadom h. 0ym. b. 

J Hwita stene j 0fira gardenom h. 0m b. gaf Jngeborgh a Bogheyma' 

J Haldub0le xv. penm^a. b. 

J Skantunum .v. peninga. h. minnsB en iiij 01V. b. ok ^deHis 

h. 0yrw b. ^ 
J Ludri h. 0rtog'. b. 
J Biamastadum h. 0ym. b. 
J T0mpt h. 0rt' bool. 
J Lushaugi ij 0rt'. b. 
J Bingstadom ij 0rt'. b. 
J Budstad h. 0rt'. b. yidr Ludr^ 
J Dalum h. 0vf b. 
J ladre v. faat a xi 0rt^ b.^ 
J iEikabergi h. *0yi'w b. * 
J Haenninj ]j 0rt' (b.) 
Stem allan Melnae bakkan ok in0lnon8e {)r j hia j Kroabygd 

swa at halft atte kirkian fyr ok halft gaf herrsB Amund Bolt 

ok Eirikf Olal^' 
J Grseidakrom h. 0ym b. 
J Kroke j luta Saxa h. 0rt'. b. 
J Fiosom h. 0ym. b. 
J NarfuaBb0le h. iij ert*. b. ® 
J Grseidakrom j sydra) gardenum h. ij 0ym b. gaf sir Eeidulfu' fol. 64. b. 1. 

Anbiorna^ til b0nahald?. er bort skipt^ •) Jfr. Dipl Nonr. I. No. 666. 

^ Noiitsen er skreven over Radering. 

^ Jfr. Dipl. Norv. VIII. No 239, 383 og 423 samt f0lgende Side 
Note 7. 

*) Her f0lger en udraderet Linie. 

*) Jfr. Dipl. Norv. II. No. 685 og VII. No. 460. 

•) Jfr. Dipl. Norv. II. No. 914; fll. No. 961—63 og VII. No. 368. 

'0 1899, 8e Dipl. Norv. III. No. 646. Om Hr. Ogmund Bolt se ovenfor 
S. 105, Note 3. Eirik OIaf880a nsevncs oftere i Slutningen af 14de 
Aarimndrede paa Folio, se Dipl. Norv. I, III og IV. 

*) Her f0lger en ndraderet Linie. 

*) Med Haand fra 16de Aarhundrede, 124 

Jtem j Kaalstadum j Krakastadasokn. m« . b. oc swa mykt't meir som 
herra 0gmund« atte i>r j er han fek ktrkiune f< Stamp arud* oc 
^deiltf .h. iij eyria b. som gaf Kolbein * f« 8(aal) Lifuo dottor sinne. 

Ok en j samre jord .xv. peninga. b. ok 0yrt«. b. gaf Stein<. a MsBrini 
I* sik ok Abo kono sina ok {>a presten alia jordena. xii aar"^ b.' 

J n0rdr8B Pengilstadum i\j au'^. b. gaf Ame a Pufn^ 
J Leifuastadum ij aa"^. b. j 0y8t'**' gardenum ok j samf jord 
0jvis b. gaf Amundf a Mork h. til huars. en ver lagdum alt 
til prestbordsens ok skal vsera sialftffiikit p} 0vi8 b. f' halfua 
skyld* 
J Eikabergi^ h. 0yris b. f^ saal Reidars j Pengilstadum 
Jtem een j Eikabergi^ j n0rdrae gardenum h. iij By vis b. gaf 

Olafu* a Pufmpn.^ 
J Greidakrom j sydr^ gardenum ij au^. b. er alt J) j kiVkian a 
I)f j vy au'**'. b. en j sydi*^ gardenum xv. penm^a. b. faat j 
vij au"^. b. olio reiknado. som fyr er scrifuat aedf vscrifaat ® 
J Holte h. 0rt' bool 

b.B J Hollini j sydra gardenum 0yn8 b. afhendi Hawardf a Berghi f* saal 
Jngibiorghu oc er |>a kwit Berg.' 

J MiolkaberghofH j Helina sokn ij au"^. b. gaf Eiuindr a Huita- 

steini 
J Haug8j)ueit ij au'^ (b.) gaf Swein a Haugi 
J Rsefaughum y au"^ b. gaf. ^° 

a* J Hollini j n0rdra gardenum .v. aura b. fek herra Ogmundr Bolt presi- 
bordeno f< imisar sina jord? ok skyld. som brefaet seghir. ** 
fol.64.b.2.b. Jtem en j sarare jord .v. penm^a b. minna en v aura b. gaf Peter I*or- 
0- modz^ fr sik ok kono sina 

Haluardf j Baerorudi tok kf rkian !>? j mote h. m*. b. j Medalby ^ 
Jtein en j Rsefaugwm y .au'**'. b. lauk f'sagdf Haluardf tok ktr- 
kian |)f j mot iy au"^. b. j Sanda rudi a Valom Se Dipl. Norv. V, No. 427. 

•) Uden Tvivl Hr. Ogmunds Broder, se P. A. Munch, D, n. Folks 

ffist. VIII. Stamtavle No. 2. 
') Notitsen er skreven over Radering. 
*) Her f0lge 8 udraderede Linier. 

») Jfr. ovenfor S. 119, Note 2 og Brev af 16 Juli 1401 i Rigsarchivei 
') Se foregaaende Side Note 6 og nedenfor Note 8. 
f) Jfr, Dipl. Norv. VHI. No. 49? 
*) Med en Haand omtrent fra Aar 1500 er tilf0iet i Margenen: er bort 

byt fore Eikieberj^ xiii aura b. \j aura b. i Kringla rud i oris b. i 

Skamptunom oc i ^ris (b.) i Bergom breff fo . . bat .... 
') De med samme Bogstaver i Margenen meerkede Steder ere paa 

denne Maade betegnede som 8ammenh0rende. 
I®) Fortsffittelsen paa fol. 64. b. 2 er: Haluardf j Bferorudi etc. 
«») Se Dipl. Norv. V. No. 427. 
«») Jfr. Dipl. Norv. I. No. 667. 125 

J ^ikabergi^ 0yris b. ok ij au'^ b. j T0mpt gaf Ogmundf a 

Saxabole 
J 6udz{)ueit^ h. 0yris. b. gaf Kolbiorn ok |deilis j samf lord a. 

0ym b. gaf Ketil j Huld 
J Hidasom h. iij 0yris, b. gaf Karl a Kroom er ^et bort byyt 0. 

J Asia nidi 0ytis b. gaf Hakon a Holdub0le 

J LeppasUdwm j sydra gardenum ftyris b. gafHauardr aBerghif' s(aal) 
Auduns fadur sins ok Joronno modor sinna' 

J Rudi .h. ij 0yTis. b. j 0fr^. gardenum gaf Olafu' a Tumfn 
J Fiosom ij au'**^ b. gaf* Nokkuir 
J Skioldini 0ystr^ 0ym. b. gaf Anzstein a Skioldini^ 
Jiem j Bserghuini j vestr^c gardenum vj au'**'. b. gaf sir Audun 
til artidahaldz^ 

Jt^m j vestra Toppom j Howeimadall 0ym. b. f< saal. Reinaldz ok 

Gnnilda^ 
Jiem j Bisertzmdi j Krakastad sokn > h. in« . boll, swa at iij 0ym. b. 

koiR f^ iij 07ns b. j Hidasom. ok ij 0jri8. boll gaf Jon Einars^ til 

b^nahaldz f< sik ok kono sina Gudruno* 

Jiem j Stykkini j Aas sokn .h. m'. b. sua at ij au"^ b. luukom 

?cr 0ystein f* Stamfnalom er gefuet hafde sir Porgeir Asla|^° foi. 65. a. 1. 
En annat ij au'^. bool gefuom ver f^ saal varae ok bans 

J Skioldini j 0y8t'^ gardenum h. mf . b. gaf Porgaat< a Skioldini 

J 6a]Df>u8eit j synzsta gardenum ij aura. b. gaf Haluardr a Hnamme 

{' taal fadnrs sins ok modhor" 
Jt^m (j) sama gardenom ij anra b. gaf Gnnnar ^ollaks^. 
Jiem j B0lutfi h. 0yn> b. ij smapentni/a b. minna f' snnnan Mserini 

gafEinar a Skiseldforsnm f>o SaxaSteinarsf *' tillausnar f^ iamgotgoz 
JteM j Greidaak' sydra gardenum ij aura b. halft til huars gaf Asgeir 

j Greidak'. ok v. ]pentnga boll <) Se OYenfor S. 123 og 124, Note 6. 

^ Jfr. Dipl. Norv. I. No. 656. 

*) Notitsen skreven over Radering. 

*) Tilf0iet over Linien. 

>) Her f0lge to adraderede Linier. 

^ Testamente af Sira Audun Hallyardss0n paa Ig^nebakke, dat. 24 

April 1373, se Dipl. Norv. III. No. 381. 

') Givet 1413, Dipl Norv. III. No. 616. 

•) Se Dipl. Norv. VIII. No. 309. 

*) Begge Notitser skrevne over Radering; se nedenfor. 

^) Forekommer som Prest paa Haab0l 1393; se DipL Norv. IV. No. 627. 

") Givet 1407; se Dipl. Norv. V. No. 451. 

««) Forekommer 1407—25, se Dipl. Norv. II. No. 686; V. No. 451 og 

YIl. No. 363. 126 

En {>ettffi atte kirkian sik til vmbofo 

J ladre^ h. m'. b. ok xv. peninga b. ok f delis halfs 0jris b. 

som laa til lysing' 
J Skioldmi j vestr^e gardenum yij au"^. b. 
J Mffidalby h. m* b. gaf Reid' a Forse' 
J Steinsb0le iij au"^. b. lauk Amund' a Haagi ok fdeUis h. ij 

0JTis bool fek kirkian af pr^stbordeno ok geiiiet hafde Dagfinn' a 

Aagaradi 07m b. en h. 0ym boll er gamalt, ok er alt j 0fra gar- 

denom. 
Jtem jVesby j ventne gardenom j Spiotab^gs tokn 0ymboll. gaf Aasa. 

a RaBggiiy. 
Jiem til ktrkiuna vpheldez. j Rodeimi j 0y8trie gardenomj Skeidiz sokn. 

b. iiij. 07m b. gaf ]^orgeir a Rikiseim* Jtem til lysing' 

J Haughi y au'^. b. gaf Solfii' a Risttiii 

J Fiosom 0ym. b. 

J Birki j n0rdr<e gardenum j Krakastada sokn 0yrt^ b. gaf 

Purid Hugha dott' 
Jtem j Myniiii 0ym. b. gaf Fromunder a B0lom^ 
J Gudislundum ij 0rt'. b. 

Jtem oein lut howdtinndr 

Jiem j Hollfb0le j Hob0le 0m b. gaf Ama a Wiflastadwm foi. 66. a. 2. Lxxxvrn. 

6 Novbr. Sancfi Laurencij. dedicacio sexta die mensis 

Nouembris 

Anno eodem atte Gardha kirkia^ sua mykit j eighnum til 
prestekiunn' j Hofusoima dale pnmo «) Se ovenfor S. 123, Note 5. 

«) Jfr. Dipl. Nonr. I. No. 667 og Brev af 27 Januar 1661 i Dipl. Nonr. VIH. 

>) Tilf0iei8eme ere skrevne med fonlgellige Heender, den sidste nederst 

paa Spalten men med Henyisning til aenne Plads. 
4) Se Dipl. Norv. III. No. 616? 
') Se Dipl. Nonr. I. No. 711. 127 J Pr^trudi m' b. 

J Drymbarudi h. m* b. 

J Hala h. v. 0m b. 

J ^yst**' Kffirstadom h. iiij 0rt'. b. 

J TSBst^ Kserstadom h. iiij 0rt' b. 

J Froda rudi 0yris b. 

J Tuft ij 0rtog'. b. 

J Geiks rudi ij 0rt'. b. 

J ^ £a petta^ a ktrkian sik til vmbo^a somt halft til huars. 

J Baerghoni ^ au'^* b. gaf Ott' Andors^ f* saal fadur sins ok 

Aso kono siuuar halft til hu's. 
J Hiidhase j n0rdzst8e gardenum hlf. Bvis bol til lysing* 
J liid j Mossadale eit 0yris. b. gaf Sigrid a Gardom ktrkiune 

til bygging' ok fylghtr f>y AslaJcr a Hseidins t>U8eit 

J ladre 0ym b. gaf Pora a Gordom h. Ul huan * 
Jt€m j Goon j Hofwaeima dale ij au"^ booll g^af Sigriid j Porogarde ktr- 
kiniie til ypheldtf LXXXIX. fol.65.b.l. 

Sancti Olaui die zanctorum Crispini et Crispiniani ^ oktbr. 

iiij m' kaup 

Anno eodem atte Sana ktrkia' swa mykit til prestekiunn' j 

eighnom 
J Prestnidi vj au"^. b. 
J Amote litla h. ij 0ym. b. 
J Angha rudi iiij 0rt'. b.^ 
J nsdrffi Augha rudi h. ij 0ris b. 

J Vidffinese v ^eninga oc ^ serf b. 

J Narfiisefitadtim 0xis b. 
J Sandliidh 0yris bool *) Her f0lge flere udraderede Linier. 

*) Se DipL Nonr. Vn. No. S74. 

') Jfir. DipL Nonr. I. No. 880. 

*) Jfr. Dipl. Nonr. U. No. 379. 128 

J Skodini 0yvis bool j huarom gar^enom 

J Austrudi ij au'**'. b. 

[J Vandradz rudi h 0ym b. * 

J Rudum j synzsta gardenom h. 0yi*»^ b. 

J austasta gardenom h. ij 0yns .h. (3 : b.) gaf Otstiin a Bserliota 

rudi f^ saal Andresa bondffi sins 
J Holme h. eyvis bool 
J Budarudi h. 0ym b. 
J 0fra gardenom ij au'**'. b. 
Halfua Brekko y au"^. b. 
J Huusgiordi h. 0yvis. b. 
J Breidaeuiik h. 0yri^. b. 
J Brandzstad n0r(lzsto alt m'kr bool. 
J sydrre Brandzstadtim m'. b.' 
J Giulfuustadtim h. 0yrf>. b. 
J Aghnbiek halfua jordena h. m'. bool. 
J Porrowno rudi iiy 0rf . b. 
J Klseppom xiij 0rt'. b. 
J Gra3ips rudi 0rt*. b. 
J Roaldzstadtfm ij 0rt'. b. 
fol. 65 b. 2. J Giulfuastadum j n0rdi'^ gardenum 0vis. b. gaf Findf ^iuinda| 

f^ saal fadurs sins, ok h. 0yvis b. j samf jord. f* saal lagi- 

mundz klukkar*. ok h. 0yr»^. b. atte k»rkian j fyr j b adorn 

gardonom 

J ^ 

J « 

J Mik m' b. gaf Oddr j Brteida^uiik f* saal Aaso j BrsBidauik 

Vlfs ok Jons sonar hennar til b0nahaldz^ 
J Kinno 1i. m*. b. gafuo Gudrun a Vaeldine ok Sigiid a Husaby ^ 

Jiem j Knapstadtim 0ym bol gaf Hauardr j Lagabadom*^ felg* sir Sy- 
mon^ maedan ban lif<. en siidhan skal f>en sem ^er a sit' Inka j •) Fra [ halvt udraderet i Codex. 

>) Se Dipl. Norv. HI. No. 244 og 360; jfr. m. I. No. 739 og VHI. No. 

312—16. 
>) Ikke fuldf0rt. 
*) Se Dipl. Norv. 1. No. 780 (jfr. m. 789) ; VIH. No. 812—16 og Brev 

ibid, af 9 Januar 1552. 
*) Se Dipl. Norv. HI. No. 369. 
*) Herfra fortseettes med en anden Haand. 
"") Uden Tvivl Simon Jon8B0n paa Haab^l, der forekommer som Presi 

her 1398—1403. 139 0jns pentn^ til presten ok annan Inrkiune til vpheeldez. f« i>et 0ym 
b. henni er gefuet En pettsR atte kirkian sik til vmboto 

J n0rcUsta Rudufii h. 0rt' b. ok ^eilis 0yvis b. lauk Ogmundr 
karpe f' tiund 

Jiem j Knapstadum 0ym bol gaf Haaardr j Laghabudom 
J Stiserteimi j m< . b. * Til lysing* 

J Vandraazst mdhi h. 0jris boll, er ktrkian fek fra prestbordeno apt ' 
firi h. 0yris. b.j Brandzstadom er kom f^ h. 0jn8. b. j Bierliota mdhi 
sem Salomon hiskup ' skipti fra kirkiune ssem saoret yar xc. 

Sancte Marie dedicacio in vigilia omnium sanctorum si oktbr. 
translata est in crastintim oitttiitf m sancfortim 2 Novbr. 

X m kanpp fol. 66. a. 1. 

Eodem anno atte VaBStbiar ktrkia^ sua mykit j eighnum til 

prestekiunu' 
Prrstbolet iij. m*. bool. 

J TroUo rudi 0yris b. ok aerdetiis ij 0rtogfie b. gaf. Groo .a. Sol- 
b^rgnni 

J Flaz rudi iij aura. b. 
Kolz rud alt iij aura. b. 
J T^mpt iiij 0rt'. b. 
J Rudzstad .v. 0rt'. b. 
J nerdrse Rudzstad 0ym. b. 
J Gunleiks rudi iiij 0rt'. b. *) Erhvenret f0r 1399; se Dipl. Nonr. V. No. 390. 

<) Biskop i Oslo 1322—52. 

') Om andet denne Kirke vedkommende Gods kan sees Bipl. Norv. 

I. No. 711, 789, 777, 780, 833, 859, 880; ffl. No. 360; VII. No. 410; 

MIL No. 306, 312—16 saint Brev af 9 Januar 1552 og 14 Novbr. 

1558; (jfr. Sana Kirke S. 127 ff.). 130 

J Elukkarudi ij aura. b. gafuo Eiuindf a Tiaerne ok Gunnilda 

kona bans 
J Biornulfstadom xv. ^eninga. bol. 
J sydrce Huolstadom b. 0ym. b. 
J n0rdr^ gardenom 0rtog' bool 
J Tofuffi rudi b. iy 0rt'. b. j badom gardonom* 
J Vgestanidi b. ij 0m. b.* 
J Idftaase 0yrw bol 
J Liid 0yri5 bool. gaf Sigrid j Gardom 
Jtetw en j samf jord' 0yr»5. b. 
J Piprastadoiw 0itog*. b. 
J Skieggia rudi 0rt*. b. 
J Gr0nabergi h. 0yw. b. 

Jtem en j samf jord i^ aura. b. gaf Syoion Haugaraudr 
J Auridabek 0rt' bool 
J Botilda rudi 01*1'. b. 
J Prondargalaby 0rt'. b. 
J Skoge h. ij 0yvis. b.* 
Jtem iEkrbolt vsBSt^ allan garden m'kf bool.* baide til Sana 

ok swa til Vffistby 
J ^kf bolte 0y8t**' ij 0rf. b.« 
J Ryniolufn b. 0yrt>. b. ok |)0 j oyst"^ gardenom 

Jtem j Astridagalaby ^yris b. gaf Hsel^a a Freds tadom ok Haluardr. 
brod? hfl&nna afhende. ok annat 0yrt> b. afhende sir Pordf ^ f^ ij. 
bordz kyyr* 

Stem j Ryniolom j naedrae gardenom h. ij 0ym b. gaf Einar a 
fol.66. a.2. Pueitom IP saal Berdoors. ok iij aura bol j samf iord* gaf 

Symon steita*" 
J Dale 01'tog' bol. Se Dipl. Nonr. VIII. No. 331 og 333. 

«) Se Dipl. Norv. VIIL No. 264 og 271 

>) Dette Ord staar over Linien; den hele Notits over Radering men 

yistnok med samme Haand som det 0vrige. 
*) Se Dipl. Norv. VIII. No. 264. 
») Se Dipl. Norv. II. No. 698. 
•) Jfr. Dipl. Norv. VIII. No. 810. 
7) Formodentlig Thord SveinunffS80n, der forekommer som Prest her 

1391—96 (Dipl. Norv. I. og Vl.) oe uden Tvivl var her endnu i 

Begyndelsen af 15de Aarhundrede (l)ipl. Norv. VIII). 
") Notitsen staar nederst paa Spalten, saa at den deler den f0lgende 

Notits, hvis sidste Halvdel staar 0ver8t paa nseste Spalte, i to Dele. 
•) Tilskrevet sen ere over Linien. 
») Levede 1865 og var d0d 1367; so Dipl. Norv. II. No. 396; IV. No. 

451 ; VI. No. 322 og 337. 131 

J Kuikastadom 0rt'. b. 

J Haughum 0rtog'. b. 

J Hlolffi h. iij 01'tog*. b. ok |deilw .v. aura. b. ok 0rt* b. er kir- 

kian fek f' Klukkara rud. 
J Rudi h. ii^ 0rt'. b. 
J Raflinge ij 0rt'. b. 
J Eroom xv. ^eninga. b. 
J Nordby 0m>. b. 
J Tufiaeimi 0yst^ 0rt*. b. ok j adrum gardenani j TuwaBim h. 

iij 0ris. b. 
J Sandby n0rdzsta gardenom xv. penm^a. b. 
J 6r0nlundi j sydr^. gardetiom 0rt' b. 
J Aatne 0rtog'. b. 
J TisBi-sliid ij 0rt*. b. 

J Aalarudi xi. 0rto. b. ok fdelis iig 0rt« . boll 

J Putigi sydr^ gardenom 0ym b. ok fdeilis j samf jord. h. iiy 
0yris b. er prestren fek f^ ig aura bool j Ramfnstadom j 
Spiotabergs sokn 

J Kalf0ysrudi h. 0yn^. b. 

J Gffiiks rudi viij 0rt'. b. 

J Kiserstadom vaest^ h. iij 0ym. b. 

J Kaerstadom 0ystra 0rt'. b. 

J Pufn 0ym. b, 

J Gauts rudi h. iij 0rt'. b. sedf 0ym b. 

J Skrffipis rudi h. iij 0iii' b. ok ^deilt^ j samf jord h. m'. b. 
er kirkian fek f' iij aura b. j Rudstad ok8erdflBi(liB)en.j8ainT 

jord gat Symon h. m'**'. b. 

J Snaldeimum 0yris. b. 

J Stikkine xv. penm^a. b. 

J Autne xv. pentn^a. b. * 

J Mng 0yrf5. b. 

J Galaby nsedi*^ ij aura. b. gaf. Anstein a Galaby. ok afhendi 

Eirikr son bans 
Jtem en j Galaby h. 0yri5. b.* fol.66.b. i. 

J Rudstad vid Huitastsein xi 0i*tog' bool gaf Pora a Huitasteini 
J Tiame n0rdi"^ h. v. 0tis. b. 
Jtem a Aase a Sanom 0yr^. b. afhendi Porgeir j Kinnu f* 

sua] Eiriks j Kinnu neruerandom Eirike a Biorku Paal j Sko- 

ghenofii ok Porstein skopponge 

«) Jfr. Dipl. Norv. VUI. No. 244. 

9* 132 J linustadom j Aas sokn h. m'. b. gafuo NsBskonong* ok Einar 

{* Sik. ok Joronno kono Sina ok fdeais ij aura. b. gaf Gnnnar 
aa 6olu{>neit 

Jtem j Rudstad j HofaDimadal^ h. m'. b. gaf Bardf smidf.' ok j 
samf jordh gaf Ingiridh h. 0yvis bol ok ^deUis gafuo Sighrid 
Borgilda ok Haelga sua mykit ssem px2dv atto per j f* saal 
modor sinna. ok |deilt> iattade Ottar Andor| at frealslega 
skal dsemmas. a Bsei^ghaland af Rudstaadh 

Jtem j Berghom ij anra. b. f< saal Otters fymsemfdz oc Aso kono hans. 

Jtem Stalamyri .wa mykla 8om]^orbrand7> k0ypti af Sunby som Beghits 
vera beet* en xl. maal. oc fimtungen j Kinrra hagha ndr swa mykit 
meira som ban atte. f* Baal Gunildo. oo ABbiom(!) fr benn' 

Jtem Timber aase ij 0ri* b. gaf Porgiuls a Galaby. oc jFdeilis sira 
ford? * b. m. b. oc y 0rt» b. j samre jord. fol.66.b.2. En pettsB aa. ktVkian seer til vmbofa: 

J TuncBimum* vsest*^ gardenom iij aura b. lauk Baerdoor a 

PusBitum f* X. m^kf penm^a 
Jtem j Aase a Sanow eyris, b. afhandi Porgeir j Kinnu P 

saal Eiriks a Kinnu nsruffirande Eirike a Biorku. Paal j 

Skoghenotn 
J Stuttseimum j VsBStbiar sokn hlf. m' b. lauk Jon BsQrdors 

(sun) f* kyyr ok kyyrleighur. ok tiundfle vaerd. sajm fadr 

hans Bardf ^ a PusBitum var skyldug* ok brodr hans Steinar. 

En Eirikf a Biorku. lauk f^ halfua ^sl skuld Austeraing allaB. 

ssem liggf vidf Stutteim^. ok afhsendo peiv os 0ysteini pet. 
1392. anno Aatnini mccc xc^ sectmdo 

Jtem tsBkr prestren ktrkia Inten hofwdtiundr. ok lysir h0gh altarenoin 
t>er fin ) Jfr. Pipl. Norv. I. No. 833. 

') Mon ham, der nsevnes i Dipl. Norv. III. No. 45? 

Mon Thorbrand Amald8S0n 1411? se Dipl. Norv. III. No. 604. 

Se ovenfor S. 130, Note 7. 
) Jfr. Dipl. Norv. I. No. 260. 
) Skrivfeil for Bserdor? 133 

XOL 

Anno eodem atte Kroa kiVkia til prestekktunnar 

J Krossom vj au"*^. b. 

J Vaelli .ix, au"^. b. 

J Raefaugum eystr**' h. vij 0rtog*. b. 

J Vadastadom v. au"^ b. er prcstren fek aft* P StutteBim* 

J Eals rudi 0yiis. b. 

J Kyrpurudi h. ayris, b. 

J iEldole h. 0yvis bol 

J Rudi h. 07ri^ bool 

J Eitta rudi ij au'**'. b. 

J Haughum h. 0rt* bol 

J Autni artog*. bol 

J Tunseimi h. eyris b. 

J GoUinum badom gardonom h. 0ytis. b. 

J Brota h- 0rtog* bool. fol. 67. a. i 

J Kaks rudi vj au"^. b. En I>etta a kirkian / tH vinboto. 

J Myklanamfne 0yT%s b. 

J Hala y ortog* bool. 

J Rudi h. iij 0yris. b. 

J Stofhum h. ij 0yrt^. b. ok tiund af ssbx gardom 

J syndzta Dale h. 0yri8 b. 
Jiem XCIL 

Sattc/to Marie yirqinis. dedicacio sexta die mensis e Oktbr. 

OctobriS xx.in.kaup 

Anno eodan atte Aae. ktVkia^ swa mykit j sdgnum Ul praste- 

kiunnar 
Aas allan iij .m'. b. 

') Om Gods, der angaar denne Kirke og dens Prester, se DipL Norr. 
IL No. 2»4 og 452; IV. No. 564; V. No. 302, samt et utiykt Brev i 
Donke Rigsarch. af 6 Januar 1349 (Dipl. Norv. IX). I Rigsarchivet 
findes offtaa Fragmenter af en Afskrift af neBirssrende Jordebog 
for Am Kirke fra Slain, af 16de Aarhandrede. 134 

Barnool alt. ij m,. b. 
J Baergi m*. b. 
J Vadastadotn * m*. b. 
J Halse h. xiiij 0yvis. b. 
J Kade h. m*. b. ok ij 0rt*. b. 
J Tang'mo vj au"^ b. 
J Sin0rdale ij au"*^. ok 0rt'. b. 
J Liid j Kroa bygd. ij au"^. b. ok 0rtog* bol. 
J R0faughum vaistre gardenom ij aura b. ok 0rt*. b. 
J Olofuo rudi vid* Askeim ij aura bool. 
fol.67 a. 2. J lorunda rudi 0yrt.s b. 

J H0ynghs dale ij au'**'. b. 

J Brynilda rudi iij au"^ b. ok |(leil«5 vj au"^. b. j samf jord gaf 

Sigurdr a Gardum 
J Kropstadom ij au^. b. 
J Sauruik 0ns. b. 
J Qunbiorga. nidi iij au'**'. b. 
J -Slgartuna h. y 0yris. b. 
J litlaB Rudi j 0ym b. 
J f orsBlfuo rudi ij au"^. b. 
J St0des rudi viij 0rt'. b. ok sua mykit meirse maed* som ktrkian 

fek f Hagha. 
J Slufrostadom h. ij 0yri> b. 
J Finstadom j Tompta sokn j Mossadale h. m*. b. er prestren 

fek f* vi. au'^. b. j Trygilstadom * 
J Rudstadom j Vaestbiar sokn h. iij 0ytis, h. 
J Forse j Skeides sokn 0rw. b. 
J Rolfs rudi h. iij 0ym. b. 
J Sokkenby 0ym. b. 
J Krokstadom a Varno 0rt^. b. 
J AustflBnsio 0yvts. b. 
J Krakamyri 0yrw b. 

J BrsBduuiik j Ignardale halfs annrs 0re.v bol 
J ^Idhole h. ij 0yns. b. 
J Elundu rudi h. 0yvis. b. 
J Berghsuseins rudi h. ij 0m. b. 
J Reidunnu rudi h. iiij 0i*t'. b. 
J Gluppurudi h. oyris. b. ? Se Dipl. Norv. V. No. 193, jfr m. I. No. 293. 
Se Brev afl2 Novbr. 1652 i Dipl. Norv. VHI. 135 

J Kueres rudi .v. 0it\ b. 

J Biarnastadom h. 0yr»^. b. 

J Mykklu Brekko ij 0rt' b. 

J Litlo Brekko h. eyris b. ok v. 0rtog' boP 

J ^ighils rudi iiij span salz 

J Haugum 0rt' bol. fol.67. b. l. 

J Hauguni j Vsestbiar sok/i 0L'tog' bool. 

J Ybnasyni 0yst'*^ 0rt*. b. 

J Bureimom 0i*tog'. b. 

J Stein's rudi 0rt'. b.* 

J Kaks rudi 0rt'. b. 

J Dulta rudi 0rt'. b. 

Jtem j Kueastadom j sydr'**' gardenom 0rtog'. b. 

J Austby 0rf. b. j 0yst^ gardenom^ 

J Smidab0le xv. peninga. b. 

J Vfaughum h. 0yi*j^. b. 

J Bi£Drnabek eyris. b. 

J Hollange h. iij 0yri^. b. 

J T0mptom 0yrw booL* 

J Eikiole 0yri^ bool 

J synzstse gardenom j Byrgisseimi Byvis bool 

J admm gardenom j Byrgisseimi .v. ok halfs 0yr»^. b. 

J medalgardcnofi) j Byrgisaiimi iij fiordongar ok halfis 0yri^. bol.^ 

J Kiolstadom va^st"^. v. ok ij 0rtog* bol. 

Jtem J vaest^ gardenom j Stykkini h. 0ym. b. 

J Froda rudi h. 0Tis. b. 

J Golu{)usBit h. 0rt^. b. 

J Ainaldzdale h. 0yvis b. 

J Maedaldale h. 0yri^. b. 

J YffilU halfs 0vis bol. 

J n0rdzstaB gardenom j Brekko 0rtogha bol.^ 

J Skutu rudi 0rt'. b. 

J Dramstad a Varnu 0ii;ogha bool 

J T0mpt j Vffistbiar sokn 0Li;ogha bool ?Jfr. Dipl. Nonr. III. No. 685. 
Se Dipl. NoiT. I. No. 209. 
>) Se DipL Norv. I. No. 296. 
Jfr. DipL Nonr. V. No. 199? 
•) 8e DioL Nonr. II. No. 182, 369, 600 og 60S; HI. No. 689; IV. No. 

194—^ samt V. No. 199 og 411. 
•) Jfr. Dipl Nonr. m. No. 686. 136 

fol. 67.b.2. J Emunda rudi ij 0rtog* bol 

En f)es8ar iardr gaf Amundr Porgardz|* j stora mandaudanofii 

J Sesteini sydr^ gardenom y au'**'. b. 

J KrakomjT h. vij 0rt'. b. 

J sydr^ gardetiom a Moom iij au^. b. til b0(nahalz) 

Stem j Msedalsolbergom j vest"*^ gardenom ij au^. b. gaf Asmundr 

GunnarsP til artidahalz ok iij au'*^. b. j Krakorudi j Vala 

sokn. 
J n0rdrai Moom h. m' bol. gaf JFAgil a Viniarskale' 
J Kiosa rudi j Spiotabergs sok«. ij au'*^ b. gaf Olafu* a Sudr- 

aase til b0naha/£r 
J Krinarudi j Fraunabj'gd. ij aura b. gaf Margai*eta a iEldo 
Jtem sen j Krinarudi j Fraunabygd. h. m' bol. gaf Eighil a 

Fola^ tH artidahaJjer Kolfs brodf sins 
J Bughenow j SkipsI)U8Dita sokn vj au^ bol. gaf Sigrid a ^Idole 

til artidahaJ^ sit ok Porlaks bonda sins 
J Rufw xij au'**'. b. j Skip{)ueita sokw gaf Porgeir Alfs| ok Eilin 

kona hans^ 
J Hagha j Vdyanes sokn h. v. 0ris bol gaf Rssidhunna Sebioma 

dotf 
J Koppa rudi ij au'**'. b. gaf annat Piostolfuf aa Fola* 
J n0rdr^ Stokstadom j Tompta sokn h. ij 0ris bol gaf Audun 

a Galgseime' 
Jtem iij aura bol j vest"^. Lundum a Valom ok h. ij 0yvis bol 

j sudra Rudum aa Sanom. gaf Gudrun Einars dotf 
J Hakone Kiolstadow ij 0rt* b. gaf Pet* Jut*® 
J Asbioma rudi ij au^. b. gaf Skioldulfuf Rolf| ok Pora 

syst' bans. 
J Hallarudstadom h. m'. b. gaf Audun a Austby. ok atte fyr 

prestren j halfs 0yris bol 
fol. 68. a. 1. J Grims rudhi j Mossadale iij au'*^. b. gafuo Swein a Biarnabek 

ok Pordf son bans <) Forekommer som Kantslerens Ombudsmand paa Folio ved Midten 

af 14de Aarhundrede: se Dipl. Norv. I—V. 
>) Se Dipl. Norvi III. No. 290. 
») Forekommer 1329—36; se Dipl. Norv. II. No. 182; IV. No. 194 og 

222; V. No. 79 og 88. 
*) Se Dipl. Norv. III. No. 296. 
») Se Dipl. Norv. I. No. 320. 

•) Han levede 1344; se Dipl. Norv. IL No. 266, jfr. m. III. No. 296. 
^) Med senere Haand er over Linien skrevet: Gafaeimi. 
•) Var d0d 1378; se Dipl. Norv. U. No. 454. 137 

J Bergi j Fraunabygd gaf Pryrikf a Hofwm * sua mykit som 
han atte f)er j. som sworo Helgi a Haugi ok Arne Lodens| 
er pet 0yvis b. ok xv. peninga bol j 0yst'^ gardenom j nor- 
dra; Giserdini 

Jtem ij au'^ bol j Holtom j Aas sokn er gaf Gaut' a Hauardz- 
stadom 

Jtem h. eyrw bool. j Olofuo rudi j Kroabygdh. er gaf Poraldr j 
Olofuo rudi 

^tjtm teker prestren kirkia laten hofwdtiundar ok lysir haughaltarenom 

^et firi [vm bwritupen wil sua' 
Jtan j iEnda h. 07118 b. lauk sira Giurdr' f« h. 0ym b. j yttra Holange. 

80111 gefaet hafde l^orstein ^iwinda^. ok alt annet j ^nda atte kir- 

kian fyr. 
Jtem j R0fangham j 0yst^^ gardenom j Kroabygd. h. myris b. lauk sira 

Ginrdr* U annat h. 0ym(b.) j ademsdmfdo HolaDge. som oc gaf fyr- 

memfder Porstein [ok aa nw^ 
Jtem j fyr«*» Maedalsolbergham j vest'**' gardenom vij 0rt« . b. sem air 

JoQ* huitbofwd B0kte af Porgeir^ a Disin oc kono bans, er bref f'' En pettsL atte kfrkian seer till, vmbota. primo. fol.68. a.2. 

J Rudi j Frauna bygd h. m'. b. gaf. Gud{>onn' a Hu8ab0. ^ 

J Solbergom ij 0rt* b. ok j ]?orpe j Kroabygd siau aura boll 

afhendi Steinar j Smidub0le f' saal Aiisteins ok Iiigiborgo 

kono bans 
J KaIf0ysum j Frauna bygd h. lu*. b gaf Piostolfuf a Fola. ® ok 

fdeHis \j ertog* bol j samr jord gaf Guiiilda lokels dott' 
J Sesteini h. m*. b. gaf Amund' Porgardz|. * 
J Snaeis j sydr"^ gardenom h. m*. bol gaf Haluardf a Austby 

til Marie rodonne ok afhendi son bans «) Leyede 1357; se Dipl. Norv. III. No. 290. 

*) Fra [ tilf0iet med en an den Haand. 

*) Gyrd Olaf880n forekommer som Prest her 1390—1410; se Dipl. 

Norv. I-V. 
M Fra [ igjen udslettet 
1 Jon Thord880n forekommer som Prest her 1419—24; se Dipl. Norv. 

V. No. 632 og 537 samt VII. No. 377. 
*) Tilf0iel8eme med 3 forskiellige Hsender. 
') 1348; se Dipl. Norv. UI. No. 262. 
*) Se foreg. Side Note 6 
*) Se fureg. Side Note h 138 

Jiem j H0n8a|>aeit, j 8kip|>neita lokn h. m« . b. gaf si? Porstein gaar. 

f« leg'stadh 
Jiem j NsBsi j Ignebacka sokn j m'^^r. boll gaf Jngnd a Tnegdam ■ En liettse aa krosscn 

J 0fi'^ Berdors rudi h. 0Yis b. gaf Gud{)orin' a Klofnosteini' 

Jiem j Laeistabergi j Veestbiar sokn m^ bol gaf Symon slsiti ' 

Jiem j Austby j vaesf*^ gardenotn xy. b. lauk adernempdf Symon 
ok gaf krossenom 

Jtem j Gordhom j syd'^ gardenam ojris b. gaf Sigurdf a Gordhom 
ail« f> |>ftt j Moom sem honom yfrialst vard. 
fol. 68. b. 1. Jtem en j Lseistabergi adrniemfdo 0ym b. 1 0pti l^ordr .a. Horgine 

f< ii^' m. af Ellseodi biikall ok eoigr nu krossen alia jordena 
Jtem fol. 68. b. 2. XCIII. 

Anno eodem atte Giardaruda kirkia f)essar eighnir til prest- 

bordsens. 
J prestboleno Grunaughuwi vj au'*^. b. 
J Vppigarde h. xij 0yvis. b. 
J Barda rudi h. 0yris. b. 
J Austagarde m'. b. 
J KudfiB rudi vij au'**'. b. 
J Holme sydrsB .v. au'**'. b. 
J Skaeruikum y au'**'. b. gaf Eigil Piostolfson* 
J Vifla^stadom j Skeides sokn iiij 01 1' b. gaf Haluardf a Holme 

som sakt var ') Tilf0iel8eme med 2 forslnellige Hnnder, den anden visinok fra 

sidste Halvdel af 15de Aarnundrede. 
«) Jfr. Dipl. Norv. II. No. 294; IV. No. 273 og 413; V. No. 712 og 733. 
*) Notitsen er skrevcn over en Radering; om Simon sleiti se ovenfor 

8. 130, Note 10. 
*) Se oyenfor 8. 136, Note 4. 139 

En |>etta a ktrkian seer tU vmbota foL 69. a. l. 

J Dale ij aura b. gaf ^igil. a Fola * 

J Haughtim h. m. b. j Skeides sokn lauk Symon a Haughtim 
f i\j m. fomgildar ok f* tunno tiserw XCIIIL 

Eodem anno atte Neaaodda kirkia^ swa mykit j ffiignom til 

prestekiunne 
Prestboleth alt sem kallaz. xvij aura boll 
J 0ystra gardenam j Belastadom j Aass sokn h. m. b. 
J Agnoo j Nessodda sokn ij aura, boll 
J Nidstad y aura. b. gaf Eilifur j Mykla rudi 
Jtem j Mykla rudi h. 0yvis boll 
J Sniedistadhom ij aura, boll 
J Haukbolte h. m. boll 
Jtem alien gardb^n n0rd^ a ladf m. bol 
J sydra gardenom a ladr ij aura, boll 
J ^inb0le ij aura, boll 

Jtem alien garden nerd"^. j L0dhusum. h. m. b. 
Jtem j syd"^ gardenam j L0dhusiim v. 0rt* bol 
J Saurby alien n0rsta garden h. m. b. 

J sydra gardenom iij aura. b. swa. at. ij aura b. er oor skipth 
J Skuturudi h. 0yrts boll 
J Flataby h. 0yri^ boll 
J Too halfs 0yTis boll 
J Bffirgbom 0ystra 0yvis b. 
J Bsergbom vestra h. 0yvis b. er gaf Ommuwdf a Blokum' >) Se oveofor 8. 136, Note 4. 

>) Jfir. Dipl Nonr. I. No. 143 of? II. No. 224. 

■) Jfr. Dipl. Norr. Vm. No. 180? 140 fol. 69. a. 2. XCV." 1401. 20 Janaar. fol. 69. b. 1. Anno ab incarnactone doinini m^ quatringentesimo pnmo })a 
vfer 0ystein m} gudz na6 hiskuper j Oslo visiteradom jrfra 
lutan a Borghasyslo sem kallaz ^idzbergs profast d0ine by- 
riadom wer ferdh wara a Askeiine a |>orsdaghen nesta firir 
Paals messo. ok letum |>a wpp skrifua nyaleikt^ iserdir kirk- 
nenna) j pm profasta d0me sem ftlnnoz j gamblom registm ok 
sidhen aero til kommr. Ok lethom wer skrifuse eft' |)ui sem 
ktrkiunnas liggia j profast d0inene. XCVI. iiijm. kanp 

(dander 

1 Oktbr. 

(1401). Sancfi Michaell# dedicaelo prima, die mensis 

Octobrltf 

Eodem anno atte Hofuina ktrkia j Lysadale' swa mykit j asig- 

nom til prcstekiunne 
Prastboleth x. aura, boll 
J Hofui m. boll 
J Nordliift xiiij aura, boll 
J Vakabserghi sex aura, boll 
J Skoro xi 0rt' boll 
J Haugalande h. 0yn^ boll 
J HsBsli vj aura. b. 
J Kara I)orpe h. 0rt' boll 
J Rudstad 0rt' boll 
J Klaufuenne h. 0L*t' boll 
J Baerghoin h. 0rt' boll 
J GlaBnnu halfs 0yYis boll 
J BsBrghom h. 0yris boll 
J Skropa ru6i h. 0yvi$ b. 
J Solbffirghom h. 0yris b.* *) Urigtigrt medtaget ved Namereringen. 
») Se ogsaa Dipl. Nonr. VHI. No. 433. 
») Jfr. Dipl. NoiT. V. No. 629, 638, 641. 141 

J LffiifuastoAom h. 0rt' b. 

J Boghsengh 0tt* boll 

J Odzsseimi xv pen. boll. En 

J 0jst^. gardenom 0Yns boll 

J n0rdzsta gardenom h. 0rt' b. fol.69.b.2. 

J B0le y 0rf boll 

J Moom ij aura boll 

J Kausab0le 0rt' boll 

J ladf h. Byvis boll 

J Sua^inaby b. 0rt' boll 

J Ainun5a ru6i h. 0rt' b. 

J Halla ru6i h. 0rt' boll 

J Vatni h. 0rt' boll 

J Rudi 0rt' boll 

J sydra Liid h. ij 0yris boll 

J Augannasta6hom h. 0yn^ b. 

J Rudstad. fiin pen. boll 

J EnOridahaeimom 0rt' boll 

J Kalla ru5i yi aura boll 

J Parme halfs 0ym boll 

J Hollme sydra iiij 0rt* b. 

J ^Ifuar bakka halfs 0yYis b. 

J 0j &m ok ij 0rt« b. gaf Olaf' a Bserghom f' saal sunai* sins 

h. kirkiunne ok h. pr^stinum 
J Haughi ij aura boll j huaiium gar6inom gaf Amba a Haughi 

halft ktrkiutttie ok h. prestinum. En wer lagh6um I)ett alt 

til prcstens ok ^er m} fiordonghen h. m. b. j Mork j nedra 

gardenom aft* f^ Bserghar ok Husaby En tetta (atte) ktrkian seer til vmbo^a fol.70.a. i. 

J vffistra gardinom j Bserghom m. boll sub cottdictone sem 

brefue^ seghir 
J Husaby ro. boll sub condictone sem bref segAtr ok fylghir 

einsamen ktrkian f)essom jj iordhom aft' f^ Mork ok Haugh 
J Hesli vj aura boll 
halft Tuna i*u6. h. m. b. 
J Hvllini fim aura boll 
J Panne h. ii 0ym boll 
J Skropa rudi 0ym boll 142 

J n0rdra Aspum fim 0rt' b. lauk Biom a Husaby j tiunda 

ver6 
J Flataby h. m. boll 
J ^Ifuserbakka h. 0rt' boll 
J n0rdra gardenom a Hofuini 0ym bol gaf Ponny Haluardz 

dottr 
J Haraldzstadom a ^idi h. ij 0ym b. 
J n0rdra Aspum ii^ 0rt' b. j tiufidauerO 
J Mula rudi h. 0ym b. er k0yft var f* kyy(I) k»rkiunne 
J Solb^rghom 0yri^ boll ok h. 0yiis boll till lioss 

J 0y8tra gardenom j B«rghom h. iij 0ym boll 

fol. 70. a. 2. J adrum gardinom a Husaby h. ^' 0yn> boll, var sumt k0yft en 

sumt lokith 

J n0rdra f^ardenom halfs annan oyris boll var k0ypt f« ii^ lioss kyyr 
Jiem m< . b. j Rudi 0{ra j I^rygxstada sokn gaf Jngerid Roarssdott* h. 
til huars * xcvn. 5 Febraar. Sancte fHwriQ dedicoclo i(bi)dem in die saitc#e Agate 

(1401). Anno eodem atte A8kaim8 kiVkia swa mykit j seignum til 
prestekiunne 
abu6. prestens*. vi aura, boll 
J Hundi m. b. at skoronne 
J Pufw .V. aurd. b. 
J Kastala .m. b. 
J Poronno rudhi .xv. aura. b. 
J Harfue koUo h. i^ 0ym. b. 
J Heidinstadhom h. ij 0yris b. 
J KnoUo 0ym b. 
J Austby ij 0rt' b. 
J Moom h. 0yn^ b. 
J Hofue 0rt* b. 
J Skorrorudi h. 0yrw. b. *) Se Dipl. Nonr. II. No. 606. 143 

J Ifuffirs rudi y aura. b. er kom mothe ij aura bole j Skaf* 

hogge 
J n0rsta Skioldini half ii^ 0tf bol 
J Rygini eyvis boll* 
J K0f surudi j Haerolande sokn ij aura, boll gaf Jngibiorgh. a fol. 70. b. l. 

Askeimi prestenum til [bordz^ b0nerhalz 
J Kulffi rudhi ij aura. b. 
J Slsegno brota' ij aura, boll 
Jtem halft Godha ru6. gaf Steifen Ions|^ sua at af gauge ij 

aura forna ok ekki annat afrsedhi 
J Hserosletto j Herolandz sokn h. iiij 0yvis boll gaf SigriiO j 

Tufuorudi 
J Tofheng' j vestra gardenam ij aura boll til b0n8ehaldz 
Jtem j Aasom synzsta. n0rdra lutanom vi aura, boll stseint ok 

rmnt f* saall Paals oh Porbiorns mnsLT bans ok skall lukazst 

af ij aura forna j fomom aura loghom aa huoriu aar 
Jtem j Kolzstodhom j n0rdra gardenam 0yris b. gamalt ok 

|(?etlis h. annars 0vm b. gaf Anundser a Hagha ok en j 

samre iord ^deilis fim ok ij sei-t' b. gaf Amundr a Geilasta- 

dom*^ f' saall Aslaks a Blonduholom 

Jtem j Oolbergi j medalgardenom .b. iij. eyris. b. gaf Sigriid a Olbergi 
J Fro8tf)ueit j nordra gardeno x 0rto b. gaf Swenung' a Heidinsta- 
dum f« sal sin a. ok Gudrido kono sinne En {)etta atte kVrkian seer til vmbota 

halfii 0jTis b. gamalt j. Ilinj ok ^deilis h. ij 0ym. b. gaf Ame 
till krossens 

J lifuarudi ayris boll P saall Porkels stala fo] 70. b. 2. 

Jtem j Lundhi sydra gardenom er gaf Ame iifrselldi kirkiune 

f xi 01-t' boll j PaiTlie ok Byris boll j Oolbergi ok skall kirkian 

^ettsL seiga aeinsamen 
J Austby y 0rt* boll.* 
J Bardhesletto iij aura, boll Kederst paa Spalten staar: Memorandum at ber ska! geraz til abudr 

a hamom iij vaettra malee til iij m. ff. 
*) Fra [ igjen udslettet 
') I en ndslettet Notits staar: Slsegno rudbi. 
*) Maaske ham, der nsevnes 1357 i Dipl. Norv. IV. No. 383. 
*) Det er formodentlig bans S0n, der forekommer Aar 1400, se Dipl. 

Nory. IV. No. 713. 
*} Notitsen er f0r8t udslettet men yedRadering atter gjort gjseldende. 144 

J Tofaengh j wsestra garienom ^ aura. b. gaf Alf' Halsteins| 
ok halft lauk han 

Jiem j Holtom j veBstra gardenom h. eBrt* b. minna en i^' aara b. gaf 

Sweinki ok l^ormodf son bans afhendi 
J R0faugho j syddrsd gardeno m« bool f *r saal Sweinungx a R^faugh 

ok fadr bans 
J medal Myrquidi b. Yiij(!) 0ym bool gaf Brandr a Skiortine < f« said 

Reidars fadera sins ok Gudmno modor sinne 
Jtem lauk sir Niclis Gunners^* Askeim kirkiu mserksB booljeerdirjurfstee 

yil8Qf)ueit er ligg* j l^enols sokn j Heggine f» xvj m^^rk fomg. Bern 

ban var skyldug' kirkiane j tiundsB wserd, oc blf. m* bool gaf Elin 

Anundie doti* j samr jord kirkiane f« saal sina' xcvm. 16 januar. Saitc/I Olaui dedicaolo ibidem Mauri abbaiis 

(1401). ^nno eodem atte Pryk8tada ktVkia sua myktt j seigaom till 

prestekiunne 
Sialfuirki ij m. boll prcstgardcn allr ok ^deilis j Pryghstadhom 

Bern kallaz GitAIo giorde yj aura, boll 

Jiem en j * sem aft* vndir prestboleth liggf 

J Stundelli xij aura, boll 
J Posofuo biergbom xi aura. b. 
J Hafnerase .v. aura. b. 
J Faghcrase h. ij 0ym boll 

J vestra gardeno9i» j austgai*dcnom j Loykini halfua m. boll 
fol 71. a.» J Etesis 8Bgg iiij 0rt' boll 
J Bakf)orpe ij aura boll 
J Skallarudi iiij 0rt' b. 
J Grof ij 0rt' b. j badom gardonom^ *) Maaske Brand Reidar880n, der neevnes 1424 — 34 i Dipl. Nonr. lY. 

No. 822 og V. No. 641. 
«) Navnes som Preat aer 1481—46; se Dipl. Nonr. 11. No. 769 og V. 

No. 608. 
*) Tilf0iel8eme ere skrevne med 8 forslgeUige Heender. 
*) Aabent Rum i Codex. 
*) Fol. 71 og 72 bave kun en Spalte paa Siden, da Bladene knn ere 

balvt saa brede som de andre. 
^ Notitsen er balvt udraderet i Codex. 14& 

Haukasse badhom gardenam v. aura b. 
Rinxstadom h. 0ym b. 
Rifennildaby h. 0ym b. 
Haaghi h. Bjtis b.^ 
Myklab0 y 0rt^ b. 
Hole vider Grafegg h. 0yrt> b. 
Aslaradi h. 0rt'. b. 
Amote h. iq 0rt' boll 
SkafdffiUo iiidi xv pe. b. 
Buskom iiij 0rt' boll 
Storolfsnidi 01-t' boll 
Brota 0rt' b. 
Aase 0rt'. b. 
Myklab0 0ym b. 
Boerghom .xv. aura b. gamalt 
Syonarhaughi h. iiij 0rt' b. 

sydra Baerghom 0yris boll gaf Salmund^r a Hserosfletrom 
Myrobollum 0Yt*. b. gaf ^ndridf gulsmidr 
Batras£(!) sydra oyri^ b. gaf Bion a Kaldakr^ 
Euzstodhom 0rt' boll 
Oyastodom h. 0rt' skyld 
Hundz{>oi*pe 0ym b.* 
Slsetzrudi y 0rt'. b. 
Gryflagerdi ort*. b. 
Haughi j Heggini oyrt> b. 
Gloymils rudhi oym b. 
Memorandum at her skal gaBraz til abud' tiU mj m. f^. aa 
httorium I>riggia vffittra mala 

Garps nidi iiij 01't'. b. fol.7l.b 

Vidinrudi nedra oyn'^ boU 
Ofra h. oyn^ boll 
Longhsrudi ojris bolP 

Bakkum viii 0rt'. b. oh §deilis iiij 0rt' b. er prestren fek P h. 
ij 0yri5 boll j Rudi af Sigurde (a) Str0ynese 
sydra Brota iij aura b. gaf PoUuer f" saal Lifuo kono 
Rayiebringho v. aura boll f* saal Rannogho 
Solberghom j Askreims sokn vi aura boll gaf Hafuordf Lodensf 
ok |>o j D0rdra gardenom 

*) Notitten er kalYt adraderet i Codex. 
'; Notitten er OYerstr0gen i Codex. 

10 U6 

J sydra gardenom h. ix« oym boll gaf Loden ok Sigriid 

J synzsta Syonarhaughi iij aura boll 

J Gryflu giorde ij aura b. gaf Gudbrandr skalper 

Jtetti Vndir Aase oyvis boll, oh ef ekki vyrdi frialst meira en 

h. 0yris boll pSL skal pref>teii fylghia. halfs oyris b. 
J Huammom gaf loon IfuersI ok afhendi Sigriid dotter hana^ 
Jtem j Ormstadhom tighiu aura boll gaf hustrv Asa Salmuttda 

dott'. sik ok fadf sinom til seuseligba bonahaldz oh arthida 

halz sem brefuet seghir' 
J Hffisedom fim aura b. h. til huars gaf Biorn Kolls| ok Ug* j 

I^gstadha lokn 
Jt«m j sydra Sionarfaaogi yij aura b. ok aeri*. boll, smm presten fek f' 
flina iardhar er bort vaarv lokn' foL 72. a. Jtem aa krossen her 

J Haugalande h. 0yris b. 

J Br^iAaegh serf boll oh annat j oystra BrffliOsegh 

J aust'sta Sionar rudi h. 0rt^ b. 

J Fagherase fim faat a 0jri8 b. 

J Brusffihole 0jYis boll 

J Hffiidom j Ignerdale j vestra gardenom h. ojtis boll 

J Rudhi vider Galtabudir iij aura b. 

J S0t£elande h. iij 0yns boll gaf Ion a Bylini 

J Skallamdi oyn'^ boll 

J Krabdsello) rudi 0yri8 boll 

J nsedra Prest|>ueith ^' aura b. 

J synzsta Rudhi oyrt^ boll 

J Hundz))orpe iij aura b. gaf SigriiA a Langusietre ok Botildf 

dottf hanna ok ^eilis 0ym b. ira prMtbordeno 

Jtem gaf Botilda fyrnsemO. j Skisefrunga rudi xi aura b. j nedra 

gardenom 
J KiiOstadum ig aura b. fol. 72. b. En t>^tta atte ktrkian seer till vmbota' 
J Haukase .v. aura b. 
J Str0ynese \j aura b. >) Mon hende, der nieynes 1389 i Dipl. Nonr. IV. No. 562? 
«) Se Dipl. Norv. IV. No. 660 og ovenfor S. 103, Note 2. 
') Her f0]ger en udraderet Linie. 147 

J Sletzrudi iij aura b. lauk Alfuer Endridz son^ t' iUj kyr ktV- 

kiune 
J sydrse Brotha iij aura b. f' saal Liifuo 
J sydra Streynese h. iij oyri^ ok .v. peningha boll 
J sydra Bserghom oyi*i^ boll gaf Salmund' a HsBtossBtrom ' 
J GriiDa]daI)weith fim aura b. gaf Alfuei* Botolfs|. fek presten 

per a moth. Solbe(r)gar' CXXVIL fol. 8B. a. 1, 

Anno eodem atte Bod8iada kirkia sua myUt j seignoni til (1401). 

prestekiunne 
Olbergh alt .xx. aura boll • 

J Hala .XX. aura boll 
J Drambstadnm. vi serf boll 
J Husarudi h. anners oym boll 
J Mostadum h. ij oyris boll 
J Bjiarta nidi ij aura boll 
J Pukarudi oyris boll 

fore |>eiB 0m. bol her atskrapad betaled ein kn fore til prestbol;^ 

J Smadalum ij aura boll 

J vestra Hofue 0rt' (b.) ok annat j 0ystra Hofue 

J n0rdra gardenatn j Bisenna stadhom h. iij 0rt' boll 

J ^ngium halfs oyris boll 

J Sffitrom h. 0yn^ boll j huorium gardenom 

J Gulborghom aert' boll ■) Mon bam, der nsemes 1340 i DipL Norv. II. No. 237? 

*) Han leyede 1311, se Dipl. Konr. VI. No. 80. Mon Hustru Aasa 
Salmnndsdatter Fader? — Herefter f0lger et Par adraderede Linier, 

liToraf kan leees: Jtem setti after ktrkinne h. 

0jTis b. j Grof f« h. Bytis b. f Pwasith 

*) Iter f0]ge tre adraderede Linier. — De f0lgende 12 Blade (fol. 78 
— 84) ere ved en FeiUagelse af Bogbinderen allerede f0r Slntningen 
if 16de Aarhondrede indsatte her istedenfor mellem fol. 190 og 
191. Dette Lseg forbigaaes derfor her og indtages nedenfor paa 
rette Sted, medens Kirkemes urigtige Nummere og Bladenes Foiie- 
ring, der er senere end Indbinaingen, have maattet bibeholdes, 
•om de findes i Codex. 

*) NotiUen er skreyen over en Radering. 

lO* 148 J Velli i Hsennes sokn Bvt' bolP 

J Porpe 0rt* boll 

Jtem ^ev en j lert' boll 

J Hauk(a)se b. serf boll 

J Baardarudi h. 0vt' boll 

J Barda rudi h. 0rt' boll 

J ProndsBimi ij 0rt' boll 

J Maggob0 h. 0rt' boll 

J Bodstadom halfoa 0rt'. b. 

J Arnainidi h. 0yr%s b. f* sal Oysteins a Armoom 

J Kaflanum ij aura boll. 

J Nese 0rt' boll 

J Gymsunganidi h. ij 0ym boll 

J sydra Sajtrom j sydra gardenam h. iiij oym b. fol.85.a.2. En |)etta a kirkiaif seer til vmbotha 

J Smadalum oyvis boll. 

J R0yabringu h. oym boll 

J Sluppenom h. oyris boll 

J K0na hole halft iiy oyris holl. 

Jtem j })ui sama E0na hole h. 0ym holl firir saall Haluardz 
ok Kols sonar bans 

J Amarudi h. oyris boll firir sail Oysteins a Armoom 

J 30plom halfua m. holl. 

J Husarudi m. boll, ok halfua 0rt' holl. ok 0rt' boU. til krossens 
sem fanz j hiskup Sighfriid' registro 

J n0rdra. gardenom. j Ssetrom ij aura boll ok j sydra Ssetrom 
ij aura boll, ok en seerdeilt^ ij aura holl. sem fanz j re- 
gistro bt^A^p Sigfriift* 
fol.86.b.l. J 0ystra Krokadale halfs anners oyris boll 

J Husesi ii aura boll *) Her f0lger en udraderet Linid. 
«) Biskop i Oslo 1852—72. 149 cxxvm. 

Saiicli Johmtitis haptiste et sanctwum Margare#e 

ei KtAhaHne dedicitelo in crostiito Scolastice n Fobruar. 

v/rglftis 

Anno eodeni atte R0dane88 (kirkia) sua mykit j oeigiiom till (uoi). 

prfstekiune 
J Knioo i^j aura boll 
J Digranese halfua m. boll 
J Skieggiosletto halfua 0rt'. holl ok .yj. aura boll mf f)ui er 

Porleifuer gaf. ok seerdeilis fim aura holl ssem gaf Astriid 

f" saal sinsB ok Gunildai dottf sinui 
J Wlfsb0 halfs oyris boll ok I)0 j sydra 

J n0rdra Klearudi h. 0yiis boll ok annat j sydra fol. 85. b. 2. 

J Dygranese n0rdzsta .v. peninga holl ok seerdeilis 0yris boll 

gaf ^orer kumper sua at af gauge halfuf 0yf forii' 
J Oysteifis b0 oyris boll 
J ^rtwiik 0yrt^ (b.) afhendi Gunnf .a. Engium 
J Husum hlf. 0rt' boll 
J ^nda jcv. peninga boll 
J Bakkastadtnn h. 0yris boll 
J n0rdra Baadom v pemVijra boll ok seerdeilis h. m. (b.) gaf Biom 

j iBrtwik 
J Foma nidi h. 0rt' holl 
J Kleinitzb0 halfua 0rt« holl 
J Stufoa inidi h. 0vf boll 

J 0fra Grof .XV. penw^a boll ok annat xv.pemmjrabo^/gafHalaardr 
j Grof 

J Bselgenom sert* boll 

J Pyssarudi a H0ylandenom h. tert' holl 

J Pufau rudi gaf herrfd loon a iEidhi (irir saal fadurs sins ok 

modor ok sagdezst wasra x. aura boll 
item i\j aura holl j Stron6. j vestra gardenom j HaBimnes sokn 
item j Krabba ru^ ix aura holl m} {)ui sem pr^tren atte fyr 

ok ktrkian laut aft' j odrtim iordmn sem wer skiptum nu 
item j neidhngift .i\j. pundda laup snnfrs ok v. span mioU. af 

hnoriom lidha ok aero xij lidhar j air sokas/tne. Ok se^r- 

deiiis gefuer huar fuluirkf boade hafsaaldz korns. Eq huar 150 

halfuirkir iij ssettonghse kom. ok |>ett sama gefs a 0yia mark 
ok AiDmark(!). En f)0 j Klundz sokn. gefuer huar fulwirker 
fol.86. a.1. saald korns. en halfuirker^ hafzsaldh 

Jtem j SkiaDmniinghs viik ij aura boll gaf Ion a Ytzta rudi 
Jtem gaf Asgiserda j Vlfsb0 0ym boU j Vlfsb0 j n0rdra gar- 
denom f' saall dottor Binne. Ok eft' Asgieerdo dagha {)a 
fylghi presten ok ktVkian fun auj a boll })f j. En ))f til hafiie 
prestren f)ridiuf?gh8 skyld af I)ui oyri^ boleno iiij m. tiaiid En |>etta atte ktrkian seer til \mbota. 

J Birkini nese ij aura boll gaf Earl Birgerf ok tert' boll er 

prestbord^^ atte fyr ok ktrkian fek nu 
J Storl0ysu fim aura boll gaf Gyiiid ok Biarnilla 
J Vlf(s)b0 j n0rdra gar denom ij aura boll gaf Haluardf As- 

mundal 
fol.86. a.2. J n0rdra Baadbe h. m. boll. 

J Porgrims rudi h. m. boll gaf Haraldr pr«st| ok Pryrikkr 

brunkkr 
J Rudhi vid^i^ Vpsalar h. 0rt' boll gaf Roaldr 
Jtem j Digranese j meedalgarcfenom halft iij mxis boll gaf Pio- 

stolfuf aa Mostadom 
Hem j Digranese oyri^ boll gaf Porer kuniper sua at af gange 

h. 0yr f^. j n0rdzsta gardenom 
J Haugarudi oyris boll, gaf Gyda I^ores dottr 
Jtem j Vpsalom j n0rdra gardenom ij aura boll gaf Piostolfuf 

a Vppsaltim firir sik ok Jngibioi^hu kono sinne CXXIX. foi.86.b.i. Sitftc#ortfiit Petri et Laurenci(!) dedicive/o in prof€*«/o 
9 Februar. Scola«/lee NlvginU 

(1401). Anno eodeiu. atte Klundz k/rkia sua mykit j asignom til pre^te- 
kiunne *) Yed Foden af fol. 85. b itaar: Scall her gerazst til abudh til ig m* . 
f^. a hueriam iij vettra mala. — Herefler er et Blad ndskaaret af 
Codex, og paa det nspste begynder eo anden onitrent samtidig 
Baaodl 151 

J Leipsb0 h. ^ oym boll 

J 0y8teinsbfi i\j aura holl sua at h. ij 0yris (b.) j huorium gardenom 

J Krosb0 XV penm^a boll. 

J Pengils rudi ij 0rt' boll 

J Ydzsta rudi h. 0yris boll 

J Leidengh halfs 0yri^ boll 

J Asgsrde rudi sydra h. oyris boll 

J 6riin8b0 ii^ 0rt' boll 

J Kreppu h. 0ym boll, swa at afgannge halfuen(!) 0yr pen. 

ok aniiat I>ylikt ktVkiutie 
J Sakkunne halfs 0ym holl 
J Stillaugh8b0 .v. ok .v. 0rf boll 
J HidhiiDi ij 0rt' boll. 
J sydra B<erghom 0rt' boll 
J ntfrdra B<8rghum h. 0rt« boll 
J Enghium h. 0ym boll gaf Porer a Engium 
J Holo h. ujy 0yris boll gaf Ariie Birghirs| ok Azstriift systf 

bans Styllaugr 0ysteins| ok Gunildai kona bans 
J Kamparudi h. m. boll gaf Haraldf 0y8teins(|; ok sumt kow 

f Lun6 
J Skeggia sleet h. 0rf boll niiniia en v. aura boll, after (• 

VL boll j Mostadum En |>etta atte ktrkiau seer til vmbo^a fol.86. b.9. 

J Klundi ig aura boll 

J Fomorudi h. 0rt' holl 

J Bsrghom j sydra gardenom 0tt* holl^ 

J Kreppunni h. oyn> holl geng* af h. 0yf pen. 

J StyDaugs rudi \j aura boll gaf Sweiu Aslaks|. 

J Langha nese 0yris holl gaf Ounilda a Langanese 

J Stufnu ru6i 0yris holl gaf Biorn Asbionisl^ 

J Medalasgierdurudi h. 0yrf^ holl gaf Lodhen Anundasun 

J Miedaldygranese .xv. pe^nm^a boll ok 0yvis boll lauk Porleifuer 

a Mosstadhtim ' ktrkiutte f* aeina ku ok ^m 0yris leighur fol.87. b.1. *) Her Mg^r en adraderet Linie. 

?Forek6mmer 1858—69, se Dip]. Norv. II. No. 321 og IV. No. 477. 
Jfr. DipL Nor?. IV. No. 678. 152 Ecc/Mla noft dedicata 

(1401). Anno eodem. atte Ryymstkoght ktrkia sua myktt j teignom til 

prestekiunne ok ktrkian til vmboto 
Skeggianes alt er liggr aa Sasidzskogho til prestbordzens 
Jtem sydre Kalfhaghan seer till byggingaQ ok 0yris boll j n0rdra 

gardenom 
Jtem alia Kur0y en til bygginga 

Jtem a presten allan nerdra Kalfhagan vttan ij aura hoU ok 
f ol. 87. a. 2. nu segizst at herrffi Helghi ^ gaf scith 0yris boll til prest- 

bordzens. 
Jtem j sydra Flotenna) h. m. boll halft til huars 
Jtem j I^osta nidi sydra xiiy aura boll lank ok gaf Gimner 

bonde a Flotenna ktrkiune til vppheldiss 
Jtem Postaru6 n^rdra alien garden mf kusernaforsse xiiij aura 

holl gaf ok lauk Gunner a Flotenne sua at sun bans Por- 

leifuer skal muga I>ett after toysa f" x. kyyr ok ktrkian skal 

I>ui fylgia. I>o skal erwinghi Gunnera seigha hogh ok h^fii j 

skogenom 

Jtem en j Kalfhaghanom. h. 0yri8 hoU gaf Symeon a ]^orbioniabj j 
n0rdre gardenom till prestekiuntta CXXXI. SoncA Marie et sottcfi Michaell^ dedicacio ix. 

21 Februar. kalendOS foi.87.b.i. Anno eodem atte 0ya markar ktVkia sua mykit j ssignom til 
(1401). prestekiunner 

Prestboleth 0yarstader uj m. boll 
J Valgardz rudi xx. aura boll 
J Bserghom halfua m. boll 
J Fliiduik ij aura boll* I) Biskop Helge af Oslo? (1804-1322). 
«) Jfr. Dipl. Norv. VII. No. 479. 153 

Holmz nidi mj 8Brt' hoU 

DMtlzsta Rudi oyris boll 

Swida b0 0rt' boll 

Anunda be b. eyris boll 

Bruar nidi ^ 0rt« (b.) 

Sydrabttdhom 0yris boll 

Leidangh halft iij 0i*t' boll 

vestra gardcnam halft iij 0rt' boll 

Skallarudi halft iy ort' boll 

Nese y 0rt« boll 

Snaeidz rudi xv peninffa boll 

Greini mork 0rt' boll 

SflBlmuudf b0le hlf. 0rt* holl 

Diupuik h. 0tV (b.) 

Stikklu h. »rf boll 

sydra gardenatn 0rf boll oft annat*j n0rdra gardenom 

Gunn fongh b. 0yris boll 

Stups rudi \\. text* boll 

Stikklu 0rt« boU 

Yttrab0le h. Bjris boll 

Grob0le 0rt« boll 

^orpe vidfr Grob0le ij aura boll er Eiriker a Grobele lauk 

ktrkiaiie f" Ottauik m} samjiykt Salamonf biskup^ eft' I>ui 

sem bans bref vattf ^er vm 

Grytlinghs aase y aura boll '°'- ®'^- ^- ^ 

I^orpe ij m. boll gaf Gudbrander Pormodz| 

Sn0da m. boll gaf Gudbrand^r (yvfuemdev iirir saal fadurs 

sins, gaf Vnas ok Ragnilda kona bans 

Myrauelli .x. aura holl j vestesta gardenom 

Skradalerudi iij aura holl gaf Gudbrand^ 

^orgrimsrudi ij aura boll er gaf Jngibiorg j Fliduik 

Klsfiiaiiom x^ aura boll 

itm j raBstra Liid. ij aara hoU halft till huen gaf Gudmn f>o till 
afUrlaosnar nrfbiiigiiiifft sinom Bitkop i Oslo 1822--51{. 154 fol. 88. a. 1. 

• • • • 

iiij m. 
tiuitdf En |»etta atte kirkian seer till ymbota 

Af nedra Yttrab0le span sm^rs 

Af 6rob0la span smers 

Af Haughe oyris boU lauk Hakon a Fangha j tiandha wserd. 

Af Sffiluiik n0rdra gardenom iij aura holl lauk Eiiker j tiutidf 

vert. 
J 0f8ta Budhom iiiy mttoga boll lauk I^order a Kirkiu b00 j 

tiundhavffirft. 
Jtem j Hughi h. fa^mta 0yri8 boll gaf Kaare 
J I^orppe m. boll gaf Gudbrander Guttormsf 
J sydra Hole lilf. 0rt' minne en m. boll 
Jtem vi aura holl h. Kolbaerna viik gaf Omutider diaull 
J [Wilinffi * Wolenne .v. 0rt* holl er skipt war f" iiy »rt« boll j Krof- 

stadhpm 
J 0fsta Budhom .xv. pentn^a holl f* saal Gudleiks ok halft 

0rt' boll gaf Wiliamm' I^oressun 
J ^orpe ij aura holl er gaf Asleifuer 
J Oysteinsb0 xv penm^a boll ok .ix. aura boll er lauk Sigriid 

f" Alf bonda sin en {>o er {>ett nu bort ssoselt f" atta kyyr 

ok fim aura boll j Seliuviik sem kirkian atte fyr j iy aura 

boll. |>ui a nu kirkian ^ev j m. boll 
Af Aaranesi span sin0rs ok er sialf tekin iordhen. fol. 88. a. 2. cxxxn. 26 Januar. (1401). Saiicli Laurencij dedicoclo jn crostino 
conuersacfoitis(!) sancti Pauli. 

Eodeu anno atte Aramarka ktrkia sua luykit J seignum till 

pr^stekiunne 
J Koppararudi x. aura boll 
Prestboleth alt ij m. boll 
Jtem j Strandlengiu h. m. boll lauk Sigriid bukana sira l^or- 

giuls firir ssina sylgiu sem Rolfuer gaf til prestbordzens ok 

Ok(!) methen war firir iy kyyr V Jgjen udslettet. 155 

Jtem j samf (iord) ij aura boll lauk Olafuer erwinghi sira Porgiuls 

firir funeralia 
Jtem en sama ior6 in'k^r boll gaf Helghi laiighi m} samjiykt 

Turidu kono sinni 
Jtem en seerdeilis ij aura boll er han fek prestbordenom attcr fol.88.b. l 

mothe 0yris boUe j Plata lande ok forsenom vida* Skalda 

bergh. En presten a nu forsen vider 8trandffila3iighiu .a 

badie landhen er {>a kuith 0ym boll j sydra Faffga f^rir 

prestbordenom 
Jtem j Duswrudi. ^ aura boll 
JtetM j Nese m. boll 
J Griotrudi 0rV boll 
J Rodh b. 0rt' boll 
J Satar nidi ij 0rt* boll 
J Mosswiik .V. ok ^ 0Tt*. boll 
J nmrdra lUeisum 0rt' bolP 
J Biierna dale 0rt' boll 
J synzsta Skallabergbi iiij 0rt' holl 
J miedal garde h. 0yri8 boll 
J synzsta gardenom en h. g 0rt' hoU gaf Wiigleiker 
J Budhom 0rt'. hoH 
J Straume 0rt' holl 
J HffiimDesrudi m. boll 
J Vegaeirsdale 0rt' boU 
J Benom 0vf boll 
J Lislumork 0rt' hoU 
J Ktrkiurudi vider Viik xij aura boll sua at I^iodgaeir gaf ftrer 

sigh ok Elif vi aura hoU. Ok annat vi aura boUgaf Gadrun 

kona bans 
J Framminegarde h. 0rt' boll 
Jtem gaf Gunildaa a Straumi firir IsbgstaA. sin. ok flasirte .x. 

aura boll iserdf j Mosarudi 
J Grasholte .x. aura boll alia jorde^a 

J Vfffiigha rudi halfua m. boll fol. 88. b. 2 

J D0rdra iEspUunA. ij aura boll gaf Olof a Ktrkiurudi til 

b0niehaldz 
J Grun8eb0 m. boll gaf Porlakr a Aspa^stranft. 
J Haughab0 maedall gardenom m. boll ') Her f0lger eo adraderet Linie. 156 

J ^spQundi n0rdzsta h. m. boU ok Merdeilis 0yris boll j samr^ 
ior6 fek kirkian af Rseidare ftnV 0ym boll j n0r8ta Skalla- 
berghi 

Jtem j Mauraholte \j aura hoU gaf PiostolP j I^ollaghsb0 g 
aura holl gaf Peter a iEngium fol.89. a.1. Anno domtni m9 ccc^ xc septimo I>a wer skiptom millom presteus 
1897. ^^ ktrkiune komo I>e88ar ierdr til ktrkiuna bygningr Primo 
J L»iruik synzsta xij aura boll gaf Skorre 
J msedal LaBiruik hlf. m. holl ^erdeHis g aura boll gaf Porstein 

aeldf 
Jtem j Fangha n0rdra gardenom oyris bol gaf Asmundtfr Styr8| 

ok annat 0ym boll er gamalt oA^lagdomwerfraprestbordeno 

ok til ktrkiuiie 
Jtem j Flata by sydra gaf Pora Anunda dotter h. jn. boll ok 

seerdeAis iy aura boll atte ktrUan fyr gamalt 
Jtein j Rifuu vi aura holl gaf Gunner a Viik firtr sik ok Lifuo 

hustrv sina ok loron dotter henna samt>ykto sidhan sua. at 

{)a see kuitb 0yris boll j Viik 
Jtem j Gaasa rudi eyvis boll ok neerdeilis j samre ior6 vi aura 

holl gaf Audun Hselgsel^ 
Jtem j sydra Rudi vig 0rt' boll gaf Helghi smift ' ok serlika 

atte bun ader h. 0rt' boll til prestbordzens er wer lagdom 

nu til kirkiune ' 

Jtem j Ktrkiu rudi vestan vadz ig aura boll 
Jtem j Moss viik h. m. hoU j n0rdzsta I>ridiungenom llauk 

Porgiuls Viglaeighsp j skuld fadurs sins firtr viij m. fom' ok 
26 Januar afheudi OSS 0ysteini j haender a kyrmesso dagh her anno 
1401. domini m^ quatringentesimo primo >) Levede 1346, se Dipl. Norv. II. No. 275 . 
s) Mon ham, der nievnes 1858 i Dipl. Norv. IV. No. 863? 
>) Forekommer ofte i Dipl. Nonr. mellem 1401 og 1481/ 1409 kaldes 
ban Kongens Ombadsmand i Heggen. 157 
OXXXTTT. fol. 89. a. 2. 

Anno eodem atte'Dygranest ktrkia' sua mykit j a^ignom til (i40i). 

I)r68tekiunne 
J Biarnab0 ^ m. boll 
J Fossagerdi vi aura boll. at skoronne 
J Gamals ru6i j vestra gardenom halts 0yTis boll at fomar 

skoro f" Stseiners saal a Haughi ok Groo kono bans 
J Hisinghs rudi ^ 0rt' skuld 

J Parme halfs 0yn^ boll gaf Reidulf' raa6. f* saall sonars sins 
J Lffiiniik n0rdzsta a Aramark h. m. boll at skoronne gaf 

Porgrimf a Haughi' f* sigh ok son sin 
Memorandtim at Yfer 0ystein skiptom nu iserdir miUium ktrkiune 

ok prestens sem nygefnf sero. Ok komo I>essa iserdir a pre- 

stens luth 
Fyrst Lseirwik sem fyr seghir 

Jtem j Hysinghs rudi ij 0rto^a boll gaf Haluarder a Hardseimi ' 
Jtem j Landema haughi. v faath j 0yri9 boll, gaf Pordf a fol. 89. b. l. 

Heidom 
Jtem j Geipparudi 0yri8 boll gafuo Haluardf ok Hselga 
Jtem j Engiom vidf Forser 0yrf^ boll at skoronne En |>etta lauth kirkian j sin luth 

J Loghb0 oyri^ boll at skoronne ok skulu gangha af viq pen. 

lenska sem suorith er^ 
Jtem j Suffido oym boll 
J Mng. 0yn> boll 

Jtem j Amoote halfua m. boll gaf Steinf Porkiels| 
Jtem j Porpe ij aura holl gaf Nikulos f" sik ok fadr sin ok nu 

f" OSS afhendu Karll ok Biom 
Jtem j ^idgothu 0yn> boll at skoronne 
Jtetn j Gtemolii6 h. iij »rf boll ok fiordongh^n j Grasido fol. 89 b. 2. Se Dipl. Nonr. I. No. 727. 

n Lerede 1847, se Dip]. Nonr. U. No. 2S2. 

") Lerede 1847, se Dip]. Norv. U. No. 282. 

*) Se Dipl. Norv. VIII. No. 279 og 376. 158 

cxxxmi, 

5Febniar. Soitc/o Marie vlrginis [v" idus^ Agathe virginis 

(1401). Anno eodem atte Rakkastada ktrkia' sua mykit j SDignom til 

prestekiunne 
Prestboleth vi aura boll 
Jtem littla Ness alt vi aura boll 
J Gatu in. boll 
J Linastadom .x. aura boll 
J Vxa dale h. m. boll 
J Bisernastadhom j m»dal gardenom xv penm^a boll minna en 

halft teks af pund koms. 
Af ]^u8Qit fiordongenom h. pund malz 
J Tuft i^ aura boll 
J sydra Sandakrom ^' aura boll 
(J) Hffiidum y aUra boll. 
J Skotab0le ij aura boll 
ol. 90. a. 1. J ]^uffirl0kiom v 0i*to^a boll 

J Rudi j Biffimastada kroke h. ij 0ym boll 

J Rolfsskeidi halfts(!) ij 0yris boll 

J F011SS dale n0rdra fim 0ttoga boll 

J Budasletto ii^' serto^a boll 

J l^orpe^ ii\j 0rtoga boll 

J ]^olfsb0 halfs 0yris boll 

J synzsta Haralzstadom 0ym boll 

J Tisernum halfs annars 0ym boll 

J n0rdra Flatastadom 0ym boll 

J n0rdra Sandakrom 0yris boll 

J Spiothlaghe 0ym boU 

J ^ikaberghi oym boll 

J Solberghom h. iig 0rt' boU 

J Riuld q 0rtoga boll 

J Aase ij 0rto^a boll 

J Flatastadbom sydra y 0rto^a boll 

J Krossb0 y 0vtoga boll 

J Bakka ij 0rtoga boll 

J Kuado j^orpe h. 0jvis boll 

*) Fra [ oyerBtr0flret i Codex. 
«) Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 689. 159 

Orra nidi \j 0rtoga boll 

Stumpasletto 0rf boll 

Runastadhom ij aura boU 

syndzsta Boadale h. 0ym boll 

syndzsta Bisemastadom h. eytis boll 

Lof8b0 h. Bjris boll 

Fridnu mffidal gardenom h. 0ym bolP 

Klaufs nidi h. 0jvi8 boll 

Kraufua mdi h. 07m boll 

Bothne h. 0yrt5 boll 

St0ytuftne halfs 0ym boll 

Haaghom halfs 0ym boll . 

R0yde8ffiik h. oym boll 

Grof 0rt' boll 

Skakstadhom a ^idhi. 0ym boll 

Sigridha I>orpe h. 0yri^ boll 

Dottort>oi-pe liUu ij 0ttoga boll 

Skraafna nidi 0rt' (b.) fol.90.a.2. 

Budhom 0rt' (b.) 

Neridz]>orpe 01I;' hoU 

^orgrims nidi 0rt'. boll 

Hsllom 0rt« boll 

veatra Boadale 0rf (b.) 

Koppenom j Kroke 0rt«. b. 

nardra B0 0rt' boll 

msedalgardenom a Haralstadom h. 0ym boU 

Gangs ]>oi*pe xv penm^a boll 

Hslghunidi xv pemn^a boll 

Sm0rberghi xv pentn^a boll 

Murtaesi h. 0rt' boll 

Ryngsb0nom j Vestby j mtedal gardenom h. 0rt' boU 

Igla nidi h. 01I'. boll 

Onramo fiin penin^a boll 

Nakkasnnom h. annat saald pors 

Hialmssengh ij aui*a boll 

Gadffiimi 0ystra ^' aura boll 

B»rgha b0 0ym boll 

Dottor ]>oi-pe ij orto^a boll •) Jfr. Oipl. Nonr. II. No. 947 Of^ VIII. No. 415, 417—20 og 449. 160 

J Dallarudi ^yris boll 

J vestra gardenom j Bisernastada krok ij aura boll 

J n0rdra Sandakrom h. ayris boll 

Jtem alia Piuertokio gaf Muuain' Stumpe ' 

J Fossom ^' aura boll gaf Askiel Haluardf sun' ok ]>o j ofra 

gardinom 
Jtem j Aslorudi j Heimnes sokn xij aura boll 
J synzsta Biffiruastadhom i^ aura hoU gaf Oudiiid' 
J Haslffiimi oyvis boll 
J Hiolperberghi \j aura boll 
J Kota nidi iiy 0rtoga holl 
J Skiol8eI>orpe fim faat a .v. artoga hoU 
J Skiolserudi 0yris boll^ 
fol.90.b.l. J Kauni oyns boll 

J SsBfissi h. oyris boll £u ]>etta atte kirkian seer til vmbota 
J Haughom j 0y8tra gardenom y aura boll 
J Solberghom halfs 0yTis boll 
J LiUu ^useith k. ayris boll 
J Haughi 0ym boll 
J Krunu h. 0yTis boll 

J ^ngium vider Stortoysum halfs 0yri8 boll 
Jtem halft Diupodall gafuo Porir ok Sw^in br0der bans 
Jtem halft Runestadr gaf Munamer Stunrpe^ 
J Skobburudi j Hserolandfe sokn halfua m. boll 
Jtem j 0fra Grssinastadom h. iij 0yvis boll at forne skoronne 
fol.90.b.2. lauk ^iner klerker ftnV alt I>ett goodz. han hafde vfhoret j 

store mamlaudanom a krossens ok Olafs rodonne vsegna 
Jtem j Mooe a Oghdhom ii\j laupa land gaf Jon Raghualdz^^ 

stem samir saeghia at ligger j ^iklanda sokn j Sognadale yaeitan 
aana Siro* >) Se P. A. Mnncb, D. n. Folks Hist. (Unionsper.) I. S. 905--9; 11. S. 

166—68 og Stamt. No. 9. 
*) Maaske ham, der mevnes 1884 i Dipl. Nonr. Y. No. 104. 
*) Her f0lger en ndraderet Linie. 
4) Yed Foden af fol. 90. a. er en Tilf0ielse med en anden Hasnd, 

hroraf knn staar tilbage : Seal her gfrazst til abudf til ; 

Resten er bortskaaret ved Indbindingren. 
*) Af Sl»gten Sm0r, se P. A. Manch, D. n. Folks Hist (Unionsper.) 

I. S. 906 ; II. S. 166 og Stamt. 10 ; Dipl. Konr. II. No. 409. 
') Tilskrevet 0yerst paa Spalten med Henvisning hid 161 

Jtem j Audhunarudi h. 0yi*i^ boll gaf Birghir 
Jtem Ru6. j Vtrans(!) skoghs fiordong. ' ^ 
Jtem j Lund j Vttenskoghs byghd y aura boi lauk Porsse Urir 
tiund sem finsz j hiskuf Haluardz rekningskap ^ 

Jtem halft Sk»idli 

Jtem j Skeide alien garden gaf fra Elin ftWr sal Hakons Stump 8e> halft 

till hwan 
J Naaleime halft annet 0ym bol staendCT til lansnr. eruingiitm Earls 

Smidzsyni(I) 
Jtem Soolbraekka halfft er gaff Bard^ Thorfp halfl til prfsthens oc 

halft ktrkione 
Jtem gaffBardCT" treya Inther j B0n oc halft ktrkione oc halft presthenom 
Jtem j Flathaby twfeggya aris, bool gaff Halffuard Niels^^ CXXXV. fol.91.a.l. 

SoifcA Margarette 

Anno eodem atte Gyrdinar ktrkia sua mykit j SBignom til (I40i). 

prestekiunne 
J Gyrdini vi aura boll 
J Krimpstadhom vi aura boll 
J Liosa brota vi aura boll 
J Flotastadhom iij aura boll 
J Vxarudi iij aura boll 
J Ksrkiu rudi iij aura holl 
J Sandakrom 0yTts boll 
J Holme ij aura boll 
J Halleimi ij 0rt« boll 
J Fyrisdale srt' boll Eo l>etta aa kfrkian seer (til) vmboto 
J Girdini h. m. boll Biskop i Oslo 1359—71. 

*) Se ovenfor S. 96 og 113. 

*) Formodentlig ham, der forekommer 1424—36, se Dipl. Norv. II. 

Ko. 680 og 705^ HI. No. 786? 
*) Af de 6 Ti]f0iel8er er No. 1 skreven med en, No. 2 og 3 med en 

anden og No. 4 — 6 med en tredie Haand. 

11 162 

J Ausu iij aura boll 

J n0r Ara Sandakrom h. 0ym boll 

J Flattberghom fiintan pentn^a holl 

J Porpe XV peninga boll 

J iEngh h. mi,' [bolP skyl6 

J Filiu|)U8eit j Hegini h. art* skyl6 

J Halausu h. SBrt' skyld fol. 91. a. 2. CXXXVI. 

(1401). Anno eodem atte Nya kiVkia vtten skoglis. til prestekiunne 
.XX. aura boll j i)essom iordhom 
J Ktrkiubcrg vij aura boll 
J Ilfiebfiek j sydra gardenom h. ij oyris holl 
J Spiotlaghe halfs ij oym boll 
J laedr eyris boll 

J Gauttrtxstadhom j sydra gardenom oyris holl 
J Brunsrudi halfs 0yris boll 
J Rudi h. 0yYis boll 
J sydrsB Varnom oyris boll 
J Ha3graJ)orpe xv pentn^a boll 
J Porbiornar hajifi sert* boll 
fol.9i. b. 1. J Bserghom sert* boll 
J Skarde h. 0yris boll 
J Lundi ij sert* boll 

J n0rdra B0 n0rdzsta gardenom a3rt* boll 
J KifleflobokkMin sydra aert* boll 
J Kalfs rudi j austro gardenom h. 0yris boll 
J Moonom j sydra gardenom y xrf boll 
J Bakka 0rt' boll 
J vsBstra Moonom h. iij sert* holl 
J Porpe j nffidra gardenom fim ok ajrt* holl ') Igjen udsiettet 1 163 En {>etta aa yrkian seer til vmbota 

J Liinastadhom iij aura holl j sydra gardenom 

J Krossb0 h. serf boll. [Prestbordc^ * CXXXVn. fol.9i.b.2. 

Anno eodem atte 088 kirkia sua mykf't til pr^stekiunne 

Pr^tborde^ Snekkines ix aura holl 

J R0dissBik iij aura holl 

J Snekkiu nese iij aura holl 

J Brotanesi h. 0ym boll 

J Odz |)orpe h. ojris holl 

J Brotanesi h. 0yTis holl 

J Skotab0le h. serf holl 

J Baerghi h. aert* boll 

J Gullarudi h. art' (boll) 

J Nordhb0 .ix. aura boll f* saal hcrra Hakons. * er |)ett nu bort 

tetit til haelningr Billeifue^ ok bans baarnom ftrir ij au 

fomg. a humo arc sem brefuet seghir /W En J>etta a ktrkian seer til rmhota 

J Skotab0 j n0rdra gardmom h. serf holl 

i Xordby ix aura holl er en J)ett bort Isetit til hsBlningr f* ij 

au'*^ forn. sem iyv seghir 
Jtem j Baudzrudi vi aura holl lauk Gunnr a Volu|)U8eit. |)0 a 

jEidzbergs ktrkia ^ev af iij aura skyld seingilda 

Jum Blakastada er giffwit til lawsnar .fore yiij keirlag gaar aff pund 
8in0r oc lygger i Twna sokn 

Waro tessar iarfiir gefnar j stora mandaudanom till Oss kirkiu foi. 92. a. l. 

saem fanz j hishu^ Sigfriidz *• registro ok sero vskiptar millium 

prestens ok ktrkiune fyrst 
J Grof j Ooss sokn iiij aert* boll gaf Olof a Austby. ok iiijajrt* 

boil j Grytulande j Rakkastada sokn *j l^en udslettet. 

'; F ormodentlig Haakon Stumpe, se ovenfor S. 161, Note 2. 

>> Formodentlig Billeif Baard8S0n 1373, se Dipl. Norv. IIL No. 386. 

V Biskop i Oslo 1352—58. 164 

J Pinghbserghom iij aura hall sem ligg^r j Oss fiordonge gaf 
Gunnr a Volu|)uffiit ok ij aura boll (j) Miulnurudi en j sama 
fiordonge f saal Sigride huspr0y Gautz maghs heiinar Mar- 
garettoAsta dottr okPormodz ffillig* .xx. m. penm^a f' skul- 
dir af arfuum Alfs a GudaBimi ok Porkiseis brond' 

J Porpe iiy aert' boll, gaf Olafuer a Tiamunsese halft til huars 

Jtem war fymemft Pingbergh 8»lt U iijj kyr sem nw 8tand» bygdr ok 
kirkian fylgir foi.92.a.2. cxxxvm. 

(1401). Anno eodem atte ^idzberghs kiVkia^ sua myktt j seignoni til 

prcstekiunne 
Prcstboleth Pufuu iiij m, boll 
Jtem Skala |)orp alt xx. aura boll er sira Fridstein* koypti xv 

aura hoU m} tiund ktrkiune oh fim aura holl m} pceim a 

aeignom 
J Klioto h. iiy sert* boll 
J Ramnese ajrt* boll 
J lodorudi 0yris boll 

J Hob0le 0yris boll sto6. a veedi iEidzberghs kirkiu P y m- 
J Aase vidf Slethnar h. aert* boll 
J Bukskieighs rudi 0ystra h. ij 0yvis holl en j vaestra evria 

boll 
J Fr0ykini rudi aert* boll 
J n0rdra Taeigh attonghcn 0yris holl 
J sydra gardenom 0yris boll 
J Piaghurudi h. aert' boll 
J Baerghom ij aert* boll 

J Swaeinaby h. 0ym boll ok |)ctt sama j Riughsb0 
J Raudzrudi iij aura boll 
J Griothrudi iij aura boll 
J Pilastiorn ij aert* boll *) Yderliifere yedkommende Eidsberf;; Kirkes og Presters Jordegods 
in. m. kan sees i Dipl. Norv. I. No. 701, 717, 727, 820, 928; II. No. 
549, 721 og 1018; III. No. 553, 557, 579 og 912; IV. No. 754; V. No. 
409, 420 og 466; VII. No. 359; VIII. No. 242, 268, 340 og 367. 

•) Formodentlig ham, der forekommer 1316, se Dipl. Norv. VI. No. 89. 165 

J Vpsaliim m. boll oh j adrum gardenom xv feninga boll 

J Holo h. mrkr boll 

J Keysurudi iiin aura boll 

J HaldisarI)Oi'pe 0yris boll 

J Holme serf boll 

naerdzsta Hamsa|)U8eit oyris holl 

Bruum halfua m. boll 

Solberghom serf boll 

Rislorudi sprt' boll 

Klffiif 0yre fol. 92. b. i. 

Vsesoldhen ij serf holl 

Austby 0yTis boll 

nf»rdra gardinom Asbiornasto6. halfs 0yris boll 

sydra .xv. feninga boll 

Skorom h. 0yris boll 

Nautarudi halfs 0\vis boll 

Riodre xv peninga boll 

sydro Vaeto. h. 0yris boll 

GlosUid. serf boll 

Lifnulsrudi iiij serf boll 

Bakmoe h. eyvis boll 

Fottdulsbsek serf boll 

Berghi serf boll j huarom gardenom 

Bylini h. serf boll » 

Porleifsbcrghi h.m. boll 

D0rdra B^rghi h. serf boll 

Dyniaitda n0rdra serf holl 

Kios h. 0yris boll 

Vestby h. 0yris boll 

Hnaepli. 0yrt^ boll 

Manzrudi serf holl 

synzsta Rudi h. 0yr is holl 

Dale 0yr^ boll gaf Porstaein stalpiik ok bans kona 

Geslensrudi 0yri.9 boll gaf Stein boade a Hagha 
tern gaf [sira |)o' Ogm\xniev bonde. a Hagha halft fiorda 0yris 

boll j Vistom a Hserolandom till b0Qahaldz f" saall siaa ok 

Siigriid hvspr0y bans Jfr. Dipl. Norr. VII. No. 836. 
^ ¥nk [ igjen udslettet. 166 

J Finnastadhom m. bol gaf Haluardr 

J Baenghindi xij aura boll 

J Suflurudi h. m. boll gaf Ogmundr aa Moonom f* saall Ions 

I^orbiornar|ar 
fol. 92. b. 2. Jtem j Haughi fim aura boU j vacstra gardenom gaf . OgmutKlr 

a Moonom ok j Aase vidr Sletno(m) h. m. boll gaf en ban 
Jtem j Rudi vidf Ma6ruI)U8Bit 0yris boll 
Jtem j Finnasta6. j n0rdra gardf^nom gaf Eannogh a Ha0y sein 

bref f osteins ok Rannogho vitnf 
Jtem j Gr0nasundi a vestra bakkanom h. mrkr boll gaf Eiriker 

a Hagha 
J I^orpom h. aert* boll 
J Gaardzsengh aBrt'. boll 
J vestra Mooe h. 0yris boll, er I)etta alt saman serf mmne en 

fim aura holl 
J Hserolandhom sert*^ 
J Mysini n0rdra ij SBrt* boll 
J n0rdra Vaeto sBrt*. boll 
J Baerghi vidf Hialmork h. aert* \ioll 
J MusuI)orpe aert*. boll 
J KlunduI)orpe aert*. boll 
J Krossb0le h. aert* boll » 

Jtem gaf Gyidf j ModruI)uaBith^ ij aert* boll j Solbrekko 
Jtem gaf sira Postein iEiriks^^ vi aura boll iaerdf j Fauske a 

^idhi h. prestenom ok halft k^rkiune 
J Skiolarudi m. boll gaf Smidf Griims| I^aessar iserdir komo til pr^stens I)a weer skiptom millom kir- 

kiuwe ok prcst^ns* 
J Hob0lae iij aura boll 

J Bondini vidr Askae kirkiu h. m. boll firir saall I^oro Gunnulfs 

dottor 

fol. 93. a. 1. J Rudhkalzrudi m. boll gaf Asa huspr0y lirir sik ok Porlak 

sun sin J) Jfr. Dipl. Norv. VH. No. 848. 

«) Var d0d f0r 1364, se Dipl. Norv. I. No. 382 og 530. 

») Prest her 1379, se Dipl. Norv. II. No. 457, 

*) Her f0lge 2 udradered^ Liaier, 167 

J n0rdra Fi»lle m. boll tirir saal Finz a Bylini* 
[J Kiaetiulsrudi j Askaeims sokn 0ym boll, gaf Ragna kowa 
Alfs» 

J Ygladale j Hnggi^j h. iij 0ym hoU ok j Hudhum a ^idhi h. iij 

07m boll komo ])e88ar ij jarder f« Heemmings Fyt ssBin gefuet hafde 

Jon Skorral' 
Jtfm j Ramstadam j Heeralanda sokn .h. vj. 0ym hoU gaf Margarita a 

Ramstadnm ok .h. vj. 0ym .b. gaf. Andres bonde hsBune^ efter sina. 

dagba. vm ban }>arf m seelia }>et sik til viderlifnis. 
Jiem fek prestbordet b. m' . holl j Suflo rudi f« h. m« . bo^^ j Br0dramo, 

af Kraka Voressyni ' 
i Suderengb xyiij aura holl gaf Thorer prest^' 
J Gnlbergum xj ^^^^ ^o^l S&f Gunbiorg Simonsdotter f* saal sina^ 
J Totre b. m« . holl gaf Ragnildee a Holodtnft 
J Gr^ntesunde m«. holl gaf Andoor a Ha}>neit 
J Brandolfs nidi* ij m'. holl gaf Omundr a Monum 
J Asg^rdsenidi m«. holl gaf Erik a Grenine* En I)etta atte ktrkian seer til vmboto 
J Bylini ij m. booU ^« 
J SkallaI)orpe xv pem'n^a boll 
J Borgh in. boll 

J Vistom j Hserolandz sokn h. m. holl gaf Anunder^^ a Hagha 
f* sik ok kono sina [Astrido^ Sigrido 

Pessar iserdir komo til ktVkiune byggingr oh vmbota • af I)(eim 

. iordhom er gefnf varo j stora mandaudanum ok sidhcn fyrst ^^^' ^3- »• ^ 

[J in. boll gaf Finner a ^idzbaerghi ^* ■) Han var d0d f0r 1403, se Dipl. Norv. VII. No. 336. Se ogsaa ibid. 

I. No. 382 og VIII. No. 251. 
*) Fra [ igjen overstroget. 
*) Se DiprNorv. I. No. 626 og 922; V. No. 420 og 426, jfr. m. IV. No. I 

279. — Gaardens Navn er Pyt. I 

*) Fonnodentlig bam, der nsevnes 1379 i Dipl. Norv. I. No. 455, jfr. 

m. No. 283. 
») Efter 20 Octbr. 1409; se Dipl. Norv. V. No. 463-64, jfr. m. No. 

414 og VII. No. 361. 
«) Se Dipl. Norv. VH. No. 234 og 238. | 

') Se Dipl. Norv. 1. No. 480; VIII. No. 260 og 319. 

■) Jfr. Dipl Norv. I. No. 1005; V. No. 510 o^ 863; VII. No. 348. i 

•) 1407, se Dipl. Norv. VIII. No. 240. — Tilf0ielseme ere skrevne med 

8 forslgellige Hsender. 
") Jfr. Dipl. Norv. Vn. No. 336. 

•0 Kaldet ovenfor Ogmnnd. — Jfr, Dipl. Norv. VII. No. 348. 
^} Fra [ igjen udraderet 168 

J Modru |>waeit m. boll gafGiurder aHaughi fi'rtr sik ok son sin 

ok ij aura holl lauk Gunner skiole^ 
J Laufswaeins gardenom h. m. boll 
J Grannini nedra h. m. boll var lok^^ j tiunda vserd 
J MsedalI>orpoiD h. iij 0yris boll gaf Olafuer j n0rdra gardenom 

ok {>o j sydra lutanom 
J Krosb0 h. mfkr boll lauk Vetelid<;r stoalpik^r^ kirkiune firtr 

tiunft 
Jtem j Karo. stigh: j I^rygstada sokn .x. aura boll all iordhan 

er ktrkian fek firir Ifuers ru6. a iEidi 
Jtem j Tangalande vi aura hoH 

Jtem j Suflorudi* m. holl lauk Swein aa Rudi j skada giseld. firir sia- 
pulen 
1448. Anno domini mcdxloctauo gaf herra Mattheis Jeepson^ m. holl i Kaone 
j n0rdre garden oc tryggia 0m(!) holl j Aueen liggia j Skawn til Mana 
rodfn oc MicbeUroden* Til krossens* J Skarfs rudi halfs eyris holl 
J Room fim ok serf boll 
J BisBroa rudi fim ok jj asrt' boll 
J Krosb0 bisBrner aert* boll 
J Skiolo I)U8eit ij 8Brt' holl 
J Pytt 0y8tra ij aura boll 
fol.93.b. 1. J Vistom j HfiBrolandz sokn' h. m. boll gaf Asmundar a Hagha 
J Rudi vidar Madrut)U8eit 0yris holl ») Se Dipl. Norv. I. No. 530. 

*) Maaske den samme som Veterlide Thor8tein880n, dernsevnes 1389 i 

Dipl. Norv. I. No. 258 og 1348 ibid. IV. No. 339. 
») Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 1126. 
*) Om Hr. Matthis Jep880n (Jakob880n) af den ynflfre R0mer8l8Bfirt, der 

forekommer 1424—55, se Saml. t. d. n. Folks Spr. og Hist. IV. S. 

561—63. 
') Tilf0iel8eme ere skrevne med to forsl^'ellige Heender, den f0r8te 

omtrent samtidig med Hovedhaanden. 
•) Jfr. Dipl Norv. II. No. 540. 
') Jfr. Dipl. Norv. Vn. No. 348. 169 C^XXIX. Eodem anno atte Haanes ktrkia sem nu er laght vndir ^idz- (1401). 

berghs ktrkiu m| ollom jngiseldom fyrst til prestens 
J n0rdra Msedalb0 i^ aura boll 
J Berghi vi aura boll 
J Mjri m. boll Kn t>etta atte HsBnes k/rkia seer til \mhota ok er nu lakt fol.93.b.2. 

iEidzberghs kirkiu til vmbotha 
J Hffinese j viestra gardenom vi aura holl 
J Kualla iij aura boll 
J Stumpasletto h. ij 0yris boll 
J Kneppi h. 0yri^ boll 

Jtem kirkiu lufhin tiunder af Hsenese er lakt til iSidzberghs 
J Skinnare rudi h. 0yris boll 
J Torttre* h. 0yris holl 
J Biaemarudi serf boll 
J n0rdra M8Ddalb0 ij aura boll 
J sydra M8edalb0 0yris holl 
Vndir Berghi ij aura holl 
J Flekkiu ru6i h. 0yris holl CXL. 

Anno eodem atte Hsarolanda kirkia^ sua mykit j asignom til 

prestekiunne 
R0faAugf abu6. prestens xij aura holl 

J Bruum m. boll fol.94. a.i. 

J L0ykini ij aura holl 

J oystra garde ok j vestra garde xv peninga holl 
J idghiartui^j h. 0yris boll 
J Rudi b. (fytis boll 

') Oprindeliff har der stai^et: Tortor. 
«) Se Dipl. Nonr. I. No. 820. 170 

J Biseiiiastadhom j badhom gardonom .v. ok. ij aert' boll ok zij 

aura holl j n0rdra gardenom * 

J Austby .XV. penin^a bolP 

J Lii6 ij Bdvtoga boll 

J Dylluhole xv pemw^a (b.) 

J Himiriki^ sletto h. 0yris holl 

J Skorom h. 0yris holl 

J Asgierdorudi ij sartoga holl 

J Berghi ij sertoga holl 

J Haldins{>orpe h. serf holl 

J Rampiistadhom 0ym holl 

J K0ysuinidi ij ajrt' boll 

J Bylu I)orpe aert' boZZ 

J Holme h. boll(!) 

J Dyniande aert* holl 

J Holo h. art* boll 

J Dale 0yn5 holl gaf Postein stalpiker' 

J Baughrudi iiij aert* boll er lauk Vaetelidf ' j Asgerde 

J BakkaI>orpe ij sertoga holl 

J Solberghom h. aert* holl 

J Graenini j badhom gardenom v. ok ij sdvtoga holl 

Jiem fek kirkian til prestbordsins ij 0m holl j Vglodale ftWr 0m bofi 
oc XV pemn^a holl j Aa8tb0 oc 0m holl j Msedalgarde * fol.94. a.2. En I)ctta atte ktVkian seer til vmboto 

J vaBstra L0ykini j 0ystra gardenom ij aura holl 

J Haedaa mork h.* 0yiis holl 

J Lii6 iiij aerto^a boll 

J Haughs rudi iiij aerto^a (b.) lauk Vaetalider j Asgardom' 

J Ogmundarudi aert' boll 

J Dylluhole h. ij 0yri8 boll 

J Bakka h. 0yvis boll 

J Himiriki^ sletto ij aerto^a holl 

J K0ysu sundi^ ij 0rto^a holl Se Dipl. Norv. III. No. 431 og 625; VII. No. 348. 

') Notitsen er over8tr0get i Codex. 

") Se ovenfor S. 168, Note 2. 

*) Se ovenfor o^; Dipl. Norv. I. No. 626, hvorefter Mageskiftet foregik 

1410. 
') Senere rettet hertil fra: K0y8arudi. 171 J Dj^niande h. 0yris holl 

J ncfrdra Gardzaengh h. 0yris .boK Urir sail Fridstseins * CXLI. fol.94b. 1. 

Anno eodem atte Folkinsborgh kirkia^ (sua) mykit j seignom (I40i). 

tUl prestekiunne 
J jElfuastadhom .xx. aura holl 
Jtem Dusu ru6 m. boll 
J Folkinsborgh .x. aura holl 
J Bekkiahuanie h. 0ytis holl 
J En t>etta a ktrkian seer til vmbota 

J ladr^ sex aura holl 

J Skrafs nidi sex aura boll 

J nffidra ladra ij s&rtoga boll 

J Hole ii SBTtoga (b.) 

J Folkinsborgh j nedra ^ardenom ayvis boll 

J Mooe 0yvi8 holl 

J Mysin h. ayris (b.) or luth Nikulose 

J Holte h. 0yrw holl 

J austa gardenom j Gardzengh 0fra halfs 0yris boll 

J Swido h. 0yrw holl 

J Hollini serf boU 

J JElghs nese ij a^rt' holl 

J Gardzengh h. ~0ym holl 

J Dygra nese a Markotn 0rt' holl 

J Tangalandum h. m. holl lauk Haluarder HakonjF s) Se OTenfor S. 164, Note 2. 
») Se Dipl, Norv. I. No, 820. 172 
fol. 94. b. 2. CXLIL 

(1401). Anno eodem (atte) Treghins borgh ktVkia^ sua mykit j seignom 
til pr6stekiunne 
Kurfucr merker boll 
J Grasbakka h. attande i3yris boll 
J Bruum m. boll 
J Neppli vj aura boll 
J Skeidi 0rt* ok vi aura boll 
J Gundrode Raunase 0ym boll 
J Lykkiu Stighi 0rt' boll 
J lithla Dyniande 0yrt^ boll f»rtr sal V{etilidz stalpiks^ fol 96. a. 1. En I)etta atte kirkian seer til \mbota 
J Flothbaerghom 0yris boll 
J Snodbo halfua m. boll 
J Skseidi viy 0i*t* boll 
J Akre 0jYis boll 
J Braennomo h. 0rt' holl 
J MsBdalraunase Haluardz b0le ij aert' boll 
J sydra Raunase h. ffirt' boll 
J Dyniande lithla h. 0ym boll. 
J Bylu |>orpe h. SBrt* boll 
J Kro8b0 j Treginborgh sokn merker boll 
J Stiore ig aura boll' fol. 96. a. 2. CXLTII. 

(1401). Anno eodem atte Penois kirkia^ swa mykit j pre stekiun(ne) oA; 
kirkian seer til vmbota 
HoU aUf .X. aura boll 
J S0plom vi aura holl 
Vsegaruft alt m. boll ') Se Dipl. Norv. I. No. 820. 

>) Se ovenfor S. 168, Note 2. 

») Se Dipl. Norv. I. No. 623. 

*) Se Dipl. Norv. I. No, 820. 173 J Aase m. boll. 

tanker prestren jj aura holl en kirkian vi aura holl 

J sydra Gardzengh sBrt' boll 

J badhom gardonom j Sletto h. ejris \)oll 

J Vndir. Bakka h. 0jris boll 

J Langa rudi y aura holl 

J syndzsta Rudi h. 0yris holl 

J vsestra Moo 0yris boll teker kirkian 

J Stiorase halfs ejris holl 

J Ealfs rudi 0rt« boll 

J Bekkiarhuarfuene ^ 0rt' holl 

J Hobne 0rt' boll 

J Notstongom h. serf boll 

J a0rdra Belgh 0rt' holl tseker kirkian 

J Skallarudi sBrt' holl 

J Berghi vid^r Asgarder 0rt' holl teker ktrkian 

J Room fim ok 0rt' holl 

J L&nganesi h. m. holl j 0y8tra gardenam imker kirkian 
J sydra Gardzseg 0ym sky Id cxLiin. foi.96.b.i. 

Saitc#e Marie dedicae/o ibidem quarto ydu# 

Decembri# lo Decbr. 

Aono eodem atte SI(ygl>U8Bita ktrkia' sua mykit j SDignom til (1401). 

prestekiunne 
Pr^stboleth vi aura boll okj n0rdra Skygjiwaeit ij m. boll 
J Smidhstoft. alia iordhf n vi aura holl m? {)ui sem Nokkuir gaf 
J Eassffiimi vj aura boll 
J H0nsa }>ueith h. iij 0rto^a holl 
J iEspinesi v^ 0rto^a boll 
J Solberghom ij aura boll 
J Gudffiimi h. m. boll 
J Langulii5 g s^rtoga holl 

U Synes senere rettet til: Dekkiarthaarfuene 

«) Se Dipl. Norv. I. No. 94 og 96 samt V. No. 289. 174 

J Frodo ru6i y Bdrtoga boll 
J Skselli h. flfyri* boll 
J Vambanesi iij aura holl 
J Va2ighiu(!) nidi iiij sdttoga boll 
J Skseppo rudi ij serf boll 
J Ions rudi 0rt* boU 
J HalstsBins rudi h. 0rt' holl 
J Stffiinars rudi xr feninga holl 
J Aslaks rudi 0yr»> holl 
J Too 0yris boll 
J BraBkko iij aura holl 
J Ringsta6 0rt'. holl 
J Bffirghi iiij art* holl 
J Spserristoft. ij serf holl 
J Brunsrudi 0yrw holl 
fol.95.b. 2. J Holmorufti ij aert* boll 

J Kuakastadhom j Helene bygh(!) vi aura boll gaf Amunder 

Porgardzson^ ok j Too iiij 0rto^a boll 
J Holme iiij s^rtoga boll a Morkenne gaf Gaute a Stufdasom 
J Glacnnu ij sdvtoga boll gaf Grimer a Glaennu. liaut prestren 
j I>essoin iiij iordom &fter fmr Lykkiuiina vider Sanna sun6. 
Jtetn j Dyrabole fim aura holl gaf Gunnf huitf * 
J Forsse vi aura holl gaf Ronnogh a Vidha nese 
J Gtennu 0yYis holl 
J j^uffiitom h. m. holl 

J Borghum j. n0rdra gardenom h. m. holl ssem d0mt er. ok brefuet 
vaattar ok }>o lagdum wer alt til ^retthordsens aft^r ftWr Lund fol.96. a. 1. Anno domini m^ ccc^ nonagesimo tercio l)a weer 0yst8Bin m} 

1898. gudz naa6 hiskup j Oslo jn die Katarine. skiptom weer 

25 Novbr. iordom millium ktVkiune ok pr^stekiunne. Laut pSL kirkian 

I)essar iserdir fyrst j Skroidi ij aura boll kom after firir 
Augunastada 
J Arnastadhom vi aura holl gaf Gunner huitcr* 
J Bughenom iij aura holl kom after firir Smidsta6. 

«) Se ovenfor S. 136, Note 1. 

*) Mon Fehirden Gunnar Thorald880n Hvit, der forekommer 1838 — 48, 
Off om hvem kan sees i Dipl. Norv. IV. No. 278, V. No. 198 og 
VlII. Reg., samt P. A. Munch, D. n. Folks Hist. (Unionsper.), 
Reg. 175 

J Lykkiowne vider Sanna sun6 h. m. holl gaf Smider a Al- 

rscinom 
J Skorgoberghom vj aura boll seder meeira sem gefuet war 
J Sm0rl>ufuu ij aura boll er gaf Olafuer a Eafaeilo oJc Jngibiorgh 

kona bans sem suoro I^orstscin Gu^ners(!) ok Gudleifuer 

Porstseinsz 
J Suardzstadhom nerdra j Rakkastada sokn xij aura holl all 

iordhen luku arfuer Munams^ oh gafuo 
Jtem j Lunde j Aska}iins sokn fim aura holl j badhom gardo- 

nom gaf Gunna. ok er j baadam gardonum 
Jtem j Miolkaberghi j Heline sokn ly aura bo^2 sem gaf EuindCTkumper' 

Jtem j Yimhofdaniim j needra gardenom viij 0rtogho bool gaf Grtmer 
Keidenf fin'r sail fadurs sins sem bref }>er vm vatUr CXLV» fol. 96. a. 2. 

Anno eodem atte Skoghs ksrkia swa mykit j seignom till (I40i). 

prestekiune 
Ladseimer aller xiiij aura holl 
Findz rudh alt xij aura bo{{ 
Vanger aller .x. aura boll Kn I>^tta atte kirkian seer till vmbo^a 

J Biuki xij aura hoH 

J Vambanesi vi aura holl 

J Rudi vj aura boll ok serdeilis h. iij 0yr%s boll j samrc ior6 

lauk Munamer a Skoghe,^ x)k ij aura holl luku arfer Endridz 

a Skoghe^ 
J SsBtzskauti ij a^rto^a boll *) Hon Manan Amund880n, om hvem se Dipl. Norv. IV. No. 363. 

^ Forekommer 1410, se Dipl. Norv. II. No. 614. 

•) Manan Thorleif880n paa Skog forekommer 1369 — 88 men var for- 

iDodentlig ded 1^3, da dog nans Hustru Gyrid Haraldsdatter endnu 

levede, ee Dipl. Norv. I. No. 455; II. No. 470; III. No. 433; IV. No. 

477—78. 498 og 552; VII. No. 336. 
*) Uden Tvivl den samme som Eindrid UnaB80n, der nsevnes 1869 i 

DipL Norv. IV. No. 477-78. 176 

CXLVL 

Petta a Viflastada kiVkia* til prestekttin^ 
Nes m. boU sumev gardhen' 
Prcstruft. mfkf boll 
fol. 96: b. 1. J Vambanese hlf. Bdvt' boll En l)etta .a. ktrkian seer til vmbote 

J Nese fim aura boll 

J Ase halfua m. boll 

til lysingr lut ktVkiune tiundr af ij m. bole j Viflastadhom ok 

anner lut^r af ij m. bole a Forsse 
Jtem X sdttoga boll j Tonby j Spyotabergs sokn oc h. m. boll 

j Rudzstadom j Wiflastada sokn sem kirkian fek af Eilifue a 

Hffiilene' firir gambla ktrkiu sculd CXLVIL Sanote Margarete dedicoelo ibidem tercio ydus 

11 Februar. Fobf^arij 

fol. 96. b. 2. Eodem anno atte SpiotabaBrghs kiVkia^ sua myktt j seignom 

(1401). til prestekiunne 

Spiotabergh halfua m. boll 

J Rudi j n0rdra gardenom mfkf boll 

J Myrum halfua m. boll 

J Dokko I)orpe alt h. m. boll 

J ofra Forssom iiij 0rt' boll 

J Pornby vj aura boll 

J Karo l)orpe 0fra h. 0rt* boll «) Jfr. Dipl. Norv. I. No. 487. 

») Se Dipl Norv. VHI. No. 360. 

*) Eilif paa Heline var Hr. Jon Hafthor880n8 Lensmand i Borgesyssel 
(Dipl. Norv. YI. No. 571) og tr formentlig den samme 8om Eilif 
Tholf8B0n, der forekommer 1382—1426 i Dipl. Norv. Ill— V. 

*)* Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 982 og 986 (gjeelder egentJig Annexe! 
Uofvin). 177 

J larls nidi fim fat a vij 0rt' holl 

J Hole h. ij 0yv%s boll 

J syozsta gardenom a G8BiIoI>u8dit fim oh ij sdtt' boll 

J Luta^ kol xv peninga boll 

J Andres nidi ij serf boll 

I Stala nidi 0rt' boll 

J Vata |>u8Bitli halfs 0yt%s holl h. 0rt' holl j huorium }>ridiun- 

genom 
J SolbaBrghom h. iij 0rf holl 
J HfiBsli hit 8erf boll 
J Ysestra Ru6sta6. fim pemn^a holl 
Jtem j SkoghfsBndi 0yris holl 
Jtem j Lislub0 0yvis boll ok annat 0yris boll fek kirkiaii firir 

Skafhog. 
J Mork j Lysadale 0rt' boll 
J nimrdzsta gardinom a Odzseimi h. ort' (b.) 
J Bserghom ^ 0rt' boll 
J Fliotom. 0yri8 boll 
J Bjstra Moldini' h. eyvis holl 
3 vestra Moldini halfs 0ym holl 
J Vesiby j lut Olafs 0rt« holl 
J KJrkiu nidi 0yris holl 
J B0aborgh j sydra gardenom h. 8Bi*t' holl 
L Litlab0 hlf. 0rt' boU 

J Gtenno j nsedra gardenom xv peninga holl ' fol. 97. a . i. 

J Siuidb0 j ofra gardenom h ii\j 0rt' holl 
J Mialkaberghom .v. aura boll 
J Grof halfua 0rt« boll 
J Sarkumd h. 0rt' boll 
J Kuado nidi hlf. 0rt' boll 
J Skogarsende j 0y8tra gardenom 0rt' holl 
J HaU8e{>orpe j syndzsta gardenom h. oym bol 
J n0rdra Mork xv penin^a boll 
J 0fra B0ar 8einfni(!) xv pentVi^a boll 
J Snagg» luth xv penin^ra boll 
J Vidini hlf. 0rt' boll 
J Gsilot>u8Bit hlf. 0rt« boll 

Feni har der staaet: lithla, som ifgen er udslettet. 

«) Jfr. DipL Nonr. IV. No. 847. 

•) Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 1006 og 1011, 

12 178 

J Peters rudi j Swindalom .v. 0rt' holl 

J Bselghenom^ halfs 0ym boll 

J Sueinunghs rudi 0rt' boll 

J Moonom hlf. 0vt' boll 

J Rudi j 0fra gardenom h. tiunda 0rt' holl ok ij penm^a boll 

J Birghirs rudi .x. aura boll 

J Rudhunum GeiloI>ueit 0yris holl 

J Vfttz{>ufiBit j Kirkiu giordi ij aura boll gaf sira 0ystein til 

artidahaldz 
J Dolini h. m. boll gaf Piostolfer ok Halstein 
J Kroke h. iij 0yris holl gaf Amunder Porgardz^* 
J Vestby j 0y8tra gardenom ij aura boll, gaf Olafu^ ftrtr saal 

I^oro kono sinni ok Ronnogo dottr sinni 
fol. 97. a. 2. J L0ykini .xix. aura holl sem fandz j gambla regtstro ok seer- 

dsBilis 0yris boll sem gaf Jngibiorgh Bardakona 
Jtem j Skalda rudi halfua m. boll sua at til Heliua ktrkiu 

prestbordz ok ijj aura holl til Spiotaberghs. ok gaf ij aura 

holl Ronnogh a Skalla rudi ok annat ij aura holl Askisall 

bonde h^nna. ok kom I>ett alt til prestboi*dzens after firir 

Aass ok Skoghr senda 
J Skokulstadhom m. boll gafSigurder aKioss f/rtV sik o% dottor 

sina Eodem anno atte kirkian I>etta seer til lysingr. 
fol 97.b. 1. J Bajrghom 0yris boll 

J Mork j Lysadale j 0ystra gardenom 0i*t« holl 

3 Flataby en pev ij 0rt* boll' 

J L0ykini halfua m. boll 

J ^ikaberghi j Mossadale 0ym holl 

Ok annat (j) Vidini j n0rdra gardenom gaf sira 0ystein 

J Velli j Dolini krok ij aura holl lauk Haluarder a Dolini j 

tiunda yterb j n0rdra gardenom 
Jtem j Skoghr sBnda sydra 0yn^ holl sem kirkian fek af prest- 

bordeno firir 0yri^ boU j Skaldarudi 


Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 1022. 
Se ovenfor S. 136, Note 1. 
») Se Dipl. Norv. IV. No. 822. 179 

Jtem j Skogr senda n0vdra 0yris boll gaf Aslak^ skalme ok 

weer lagdom alt til ktrkiune 
Jtem j Skers akre^ iij aura holl gaf 0ystein a Kafelom OXLVm. fol. 97. b. 2. 

Anno eodem atte Heiene kfrkia sua myktt j seigaom til 

prestekiunne 
J sydra Prestbo .ix. aura boll 
J n0rdra Prestb0 fim aura holl 
J Kulu iiidi iij aura boll 
J Nordby hlf. 0rf boll 
J HeidinstaO. h. iij 0yris holl 

J Kleifuum 0yi'is boll halft 0yiis boll j huorium gardenom 
J Alfuseimom 0yri8 boll 
J Blakka rudi .xv. pemn^a boU 
J MtaBJigom j nerdra gardenom ij 0rt' holl 
J Hselini 0rt' boll 
J Arnalda rudi halfs 0yris holl 
J FKotom j Suiindalom(!) halfs 0yris boll 
J SkoiToberghom h. 0ym boll j iEnundf luth. en h. 0rt* boll j 

lath Htelgha 
J Aase halfs 0yrf^ boll En Jetta atte ktrkian seer til ymhota ^^^' ^- ». i. 

J Haughom vij aura boll 

J Kl£erfuum(!) fim aura boll 

J Kesin rudi iij aura boll ok halft iij 0yrt^ boll S0kte Eiljfer 

vndir ktrkiu"*^ j fymemdo Kesin rudi 
J Heidinstaft. eyris boll 
J Gffiitlu t>ueith j sydra gardenom h. ffjris holl 
J lUrfaughom j n0rdra gardenom hlf. fiorda 0rt' bolP 
J sydra gardenom halfs 0yris boll 
J ntfrdra B0 halfs 0yrts boll gaf Biorn a N0rdby ') Jfr. Dipl. Nonr. VI. No/ 648. 
•» Se Dipl. Norv. IV. No. 716. 12* 180 

J VfiBlli tfyris boll 

J Trolla rudi halfs 0yvis boll 

J HaBidinstadhom xv peninga boll 

J Porpe y 0rtoga boll 

Jtem j Ase halfs 0yri$ boll sem ktrkian fek Urir efyris boll j 

Skaalda rudi 
Jtem tiund halft settse marka bole kfrkiune til vphaldz. skall 

huar sem tiundhcn fceker af pm h. vi m. b. luka kfrkiune 

h. m. forn. ok gefua vigh braud a huoriu aare 
J vsestra gardinom j R0faughom 0rt' boll 
J vestra Haelene h. viy ort* boll 
Jtem j Velli iiij 0rtoga boll er gaf Asgauter a Velli ok arfuer 

bans afhsendo sidhen 
Jtem j Titteimi v. aura boll halft till huars. gaf PoUeifuer 

kuaedu swen' Mellem foL 99 og fol. 100 er nrigtigt indsat en liden Pergament- 
8eddel, paa hvis f0r8te Side Btaar med Haand fra c. 1400: 

{)essar iterder vildum veer skipta milloni Holms ktrkiu ok 

prestens 
Skelduls I>orp h. m. bool ssem gaf Haralder loghman ' h. till huars 
3tenh j Arna I)U8Bitom j Skip|>U8eita sokii ii m*. bool gaf herra 

Joon I^oralda^ fmr saal Bioms sonar siius Jtem mellom Borghai- ktrkiu ok prestens 

J Solberghum j Skipl>u8eita sokn m. bool ssem gaf herra Joon 

PoraldflP en h. tiU huars 
Jt^m merka bool j Skeldul8l>orpe gaf Haralder logman' h. till 

huars Paa Bagsiden med Haand fra 16de Aarbondrede: 
Anno 70 blef forfarit om capitels fiskerie vnder Hudrumok opschreftien 
Fageruik Hengeluppen Wappene, Skerlag, ok Caniketein, ssam de 
hafue af gammelt aat ok bref om vatte, bnilke fiskit de bafde beuilgit *) Rest en af fol. 98 og hele fol. 99 ere beskrevne med nyere Haender, 

se Tilleeggene. 
*) Maaske tiarald Alf880n, Lagmand i Tunsberg, der nsemes 1346 i 

Dipl. Norv. n. No. 277. 
•) Se ovenfor S. 101, Noten. 181 

Mile Rolf fordum borgemester i Oslo • at bruge paa nokre aar, ok 
ligge strax ind fraa Haae0n vester fraa Sand, Testes d. Nicolaus. d. 
Clemens, d. Johannes 01ai:g ' CXLIX. fol. 100. a. 

Jn nomine domini. amen. Anno eiusdem dotnini m® ccc° xc° 1396. 
sexto {>aa veer 0ystein m? gvds naadh bt^kuper j Oslo visi- 
teradhom TunsbsBrghs profastad0me asfter jolsen, saghom ver 
vm Lafranz kirkiu ' ra^ikningha skapp j TunsbsBrgbi ok funnuin 
ver j gainlom registris at ^aer hafdo verit fiorar prcbende 
att forno ok serligha jardcr lagdar till bordh hseldis t)ccirra 
flora saem prebendas atto. Ok swa serligha jarder lagdar till 
Cantariam(!) Sacnstiam, et ad Guram, ok tUl jmisa altara, 
J)oot i)ui ver j langan tima hefvir 8Bi maeira t>er verit j ktV- 
kiunx sen aein prestser ssem t)ui heifutV allu fylght. Ok sei 
getom yer sbu uia^ira till skipat bsedhse Krir minkan jn- 
giseldzsens ok swa af t)ui at sei ero prestar swa marghr till 
ssni {>arf vser att. Letom veer nw vpp skiifwa baede gamlar 
jardher ok nyghiar ok skipadom ^teim ad prebendas iirir 
aminnigf skuld at ^en kerkia hefuir collegiata verit. Ok 
lagdhom hueria prebendam j siitt byghdalagh ssem likasta 
gatoni veer t)ui er fyr var at jardataleno. En sei swa vidha 
hwariffi prebendam ssBm fyr 

Ed fyrst letom ver skrifwa ^assBv jarder ssem liggia LafrsQnz 
ktrkiu j TunsbaBrghi till bygginghr fyrst j Niotar0y 

J S«me ix aura booll fol. ioo.a.i 

J Midhffiimi aen t>f .x. aura bol er kirkian faek af Frauna 
kirkiu j Lidhom ftrtV halfwa .m^. boll, j Ab0 ok .h. m. holl 
j Laadfalle ok. 0ym holl j Malnese .aa. jEikium 

J Bianese sen t>f .m^. boll, j midstofwnne *) Bolf Olafs80n (Darre) var Borgerm ester i Oslo indtil Jnli 1560, se 
N. Rigsreffistr. I. S. 295, jir. med Dipl. Norv. YIII. No. 809. 

■; Maaske Nils Ols80n, Prest i Oslo, (B. Svendsen, Oplysn. om Kirk. 
i Chra. Stiftsprovsti S. 27), Clemens Peterss0n, Kannik ved Oslo 
Domkirke 1551 (Dipl. Norv. VIII. No. 795) og 1556 (utrykt Dipl. i 
Bigaarch.), samt Hans Ol8S0n, Kannik ved Mariekirken i Oslo 1544 
iDipl. Nonr. V. No. 1111). 

>) Yderligere om Laurentii Kirke og dens Jordegods kan sees i Dipl. 
Norv. I No. 429 og 1116; II. No. 29 og 1146; IV. No. 146, 285 og 
eeO; V. No. 1116; VII. No. 768—69. ** 182 

En fjfflssar iardhcr liggia j. Tiumo 

fol.ioo.a.2. J Midsundunom .m'^. boll. 

J Huassom j veBstra gardenom .ij. in-^. boll ok j 0ystra gardenotn 

.h. m'^. boll 
J Goorn .h. m^. boll »r Wrkian fok Hrir .h. m"^. boll j Hoflande 
Jtem j synzsta Sunduin j Tiumu .m^. holl »r sira Porg»ir* 

lauk iirir garden Bratten ssem kom Urir jordena N8Biardh»im 

aa Neseno 
Jtcm j Briotz0y j midhgardonom badhom halft xiij eyris booll 
ok j Haughi merka booll. er kirkian fek Urir vij laupa land 
j. Brwm j Ramfnaes sokn. ok firir iij aura. boll, j Ase j Nya 
ksrkiu sokn 

fol.ioo.b.1. PflBSsar jardcr liggia j Slaghnse 

J Skorom ^ laupa land 

J Sffims sokn 
J n0rsta Baerghi .h. m. boll J B0ysulande iiij Bdtloga boll 2 J Vala sokn 

J HaughbfiBighi ij .m"^. boll ok ij. aura boll 

J LsBifs akre vj aura booll 

J Saurby iij. marka. boll' 

J Syrestadhom .m"^. boll gaf herred Olafuaer* ok annat til prest- 

bordzssens ok nw liggia bade till kirkiuna 
fol.ioo.b.2. J Fones sokn j Ase laups land kom firir Gudbrand Daghsson 

ssem bref uet sseigir ^ 

Jt«m j Kwaanne j BotnsB sokn \j aara holl Nttvnes 1322 i Dipl. Noir. II. No. 148. Han er vel neppe den 
samme Bom Thorgeir Harald8S0n, Pro vat sammosteda 1377 — 84, ib. 

I. og in. 

>) Jfr. Dipl. Norv. VU. No. 769,Jfr. m. V. No. 1116. 

>) Se Dipl. Norv. H. No. 1146, V. No. 1116 og VU. No. 742. 

*) Se P. A. Munch, D. n. Folks Hist. (Unionaper.) I. S. 867. 

*) Notitsen er skreven over Badering med Haand fra c. 1400. 183 J RafnsBS sokn^ J austasta Klopp .m. boll. 

J naedra Aase sen {>f .h. m. boll 

J Sanda sokn 
J Vnnabasrgbi holfua .m. bolP 

J Hseidarims sokn 
J Birki .m. booll 

A ^ikium fol.ioi.a.1. 

J Tiarnkasfto rudi hlf. m. booll 

J Hialmsa^ngb xi^j aura bol j Piyxstada sokn gaf Ifuar Sumar- 
lidzs^ 

J VikinnsB 

J Midhb0 j Ilodals sokn .m. booll aider swa luykit sdBm herra^ 

Lodhvik' atte |)ajr j gaf hc/ra Loduik 
J Austmalom j Solbrorgha sokn .h. xiij 0yris boll gaf hustru 

Adstridh a Skorby ok son bsennsB 

J Aska sokn fol.ioi.a.2. 

J BaTghi .m. booll. gaf sira Kietill 

■ 
Jtem j Ottrastadhom aa Ila^idmarka^nna; ij .m. boll gaf frw 

Joron Jamwailtzs dott'^ [asr ^et fra d0uit t)L spyridzs seft' 

seruinghiom fru Joronno^ «) Jfr. Dipl. Nonr. II. No. 1146; IV. No. 146; V. No. 1112 og 1116. 

«) Se Dipl. Norv. IV. No. 146. 

') Mon aen 1384 omtalt& Fni Ingeborg Sigurdsdatters Mand? (Dipl. 
Norv. I. No. 489) = Lodvik (ell. LocQn) £yYind880ii, Befalingsmand 
paa Baahtts 1362 og paa Tansberghus 1369—70? (se P. A. Munch, 
U. n. Folks Hist. Unionsoer. I. Reg. og Dipl. Norv. IV. No. 496). 

«> Var d0d 1360, se Dipl Norv. IV. No. 411. Hun var formodentlig 
en Datter af JaromsBlt Thoress0n, der forekommer 1323—^0, se 
Dipl. Norv. Ill, VI og VII. 

*) Fra [ tilskreyet med en omtrent samtidig Haand, 184 

PsBssar jardher liggia till Lafrandzs ktrkiu ok ero skrifuadf j. 
gamlom registris ok sumlegar j brrfwora ok neefnadzs aci 
horro {>8Br liggia ok m hwart |)a3r gefnar ero 

J Vik ij .m'**'. booll 

J Karby 0yris bool 

Af Gustu ij laaper 

J Sukku .h. ID. booll 

J PorbsBrghf rudi ij ettoga booll 

J Fauskuin ij aura booll 

J Brunase ij Iscupa land 

J Kolfs rudi h. m. boll fol.ioi.b.l. PsBSsar jarder varo nw lagdar till Aasgardzs prouento 

aer fyrst var j sydra koor t>ui at profasten fylghdi 

hsennsB jamfuan 

Aa Borro 

Fyst j Aasgardbom laups land ok twa;iggia marka booll 

J Brua rudbi sertoga booll ok ix aura bool 

J Gunlaugha rudhi sydra x aura. b. 

J nordra gardenom 0yris boll 

J nordra Tion i^ aura bool 

J Liodhusum xii aura b. 

J Kserrse half. m. b. 

J VsBStmandzs rudi .h. id. b. 

J LsBirsBlto. msBrka boll 

J nsBdra gardenom laups land 

3 Amliidh iiij nrtogha. booll 

J Yndrseims dalse 

fol.ioi.b.2. J Loftstadhom hlaf.(!) m. booll 
J Groffiimum hlf. m. boll 

J Nykirkiu sokn. J iEikatuft iiij ertoga booll 
J Skseppodalse vij aura boU.^ 
J Skan0yre xiij aura boll 

«) 8e Dipl. Norv. IV. No. 146. ^ 165 

J Haukaliidh ij laupa land 
J Skoghe j vsestra gardenom ^. aur. b. 
J AsiB xij aura booU ok serdseilis iij aura booU j nsiHare fra 
ktrkiunn PsBssar jarder liggia till Tokanas prouento j 

sydra koor 

J Niotar0y * fol.l02.a.i. 

Fyrst j Tokansese vj laupa land ok serdseilis halfua merka bol 
J SkserfuseimsB ij .m. booll [serdteilis halfua m. holl sem sira 

Halbiorn^ lauk pro iwuentario j Swilfuren»^ 
J Vlf0y merka boll. 
J Elghistadom .m. booll 
J Hoflandffi j midstofwonnse .h. m. b. 
J Hoflande ^ aura boll 
J Loferudi vij aura booll 
J Stranghs dalse. hlf. m. bol 
J Hffilgustadom .h. m. booll 
J Piffima rudi .h. m. booll gaf Nicla^ j Musanom' 
J Knwtz vallum y aura booll. 
J Skallastadhom .h. m. b. firir saal Ragnildo 
J F0ikiase 0yris boll 

Porda rudi 0yri8 boll 

J Tiumo 

J Hslgu rudi 0yri8 bool ok anne^ pet saem sir Porgroir^ sotte 
J Tiannom ij laupa land 

J Budffirdale laups land fol.i02.a.2. 

J Midh0y y aura booll 

J Gffirdawagh x^ aura bool. ok Bfrdffiilt^ halfua m'. bool sem 
sira Halbiorn. ^ lauk j wentarium j SwilfiirensB.^ *) Halbj0ni Bj0m880n forekommer som Provst ved Laorentii Kirke 

meUem 1396 og 1410 of rar tidligere Prest paa Ramnes. 
*) Fra [ senere tilf0iet, vistnok mea samme Haand som dot 0vrige. 
s) Levede 1325, se Dipl. Norv. III. No. Ul. 
4 8e ovenfor S. 182, Note 1. 
") Kotitoen er senere tilf0iet med en samtidig Haand. 186 

PsBssar jardher liggia til Borghar prouento j 

ii0rdra. koor 

J Ska)idhaugha sokn 

J EUings borghom toj aura booU 

J Langaloo ij .m. booll 

J Ginastadhom halft .ix. 0yris. booll 

J Krokenom .h. ix. 0yris booll 

J Kaldukin yj aura boll ok serdaeilis twseiggia aura booll 

J Krokenom .h. m. booll 

J Amote ij laupa landh 

J Tantaborghoin(!) .h. m. booll 

J Bagnilda rudi .h. m. booll 

J Lundenom halfuan gardhen .m. hooll gaf hervm Biariise 

J ^orinom ij aura booll 

fol.l02.b.i. J Stokka sokn 

J KlsBppum iij laupa land 
J Vidhum. merka. booll 
J Aslastadbom .li. iij laups land 
J RaudabsBrgom ij laupa land PsBSsar jardher liggia till Dais prouento j 

n0rdra koor 

J Vaala sokn 

Fyrst j Dale .x. aura booll 
J KsBttu t)orppe xij aura booll 
J Piodolfs rudhi .h. m. booll 
J Skyrbudhom xi erto^a booll 
fol.l02.b.2. J Vfaeikstadhom .h. iiij invtoga bol. ok scrdaeilis ij aertogha 

booll 
J Lindafiot ij aura booll 
J litla Holmas ij aura boll 
J.Snydhw jj aura booll 
J Tultum ij aura boll 187 

J FonsBS sokn. 

J Hwamme [x^ aura b. ok ffirt' b. * 
J Foonese .v. laupa land 

J Botna sokn 

J KringakrsB sydr .h. m. booll 

J Vierpi h(a)lfua .m. booll ok damet .h. merka bool ^ei ssbim 

[gsBfuet var iirir Draflastadhcr ' fol.ios.a. i. 

J Skoghe .h. m. booll 
J Hvitastseini sydra .h. m. booll 
[Jtem j Myklae aase i^' aura bool. sicm fyr lagho til Olafs 

altai' 

J Hofs sokn. 

Fyrst j ^idhino .vj. aura booll 
Ok alia Dalsseidz mylnu^ 

J Hildastada sokn 
J HaBgh .m. booll 

J Viuilstada sokn 
J Lanom ii^ sBrtogha booll Petta laa fordom till SacWstiam 

J Baerghom j Andabu hlf. m. boll fof. 103. a. 2. 

J'Anbiorna nidi vidcr Syra bek .h. vj 0yris booll 

J Holtom [halfwa m. boU^ SBrt' b. ok v^ aura b. 

J Rvdhom j Byggiofs sokn .h. m. booll 

J EUings rudi ij aura booll. 

Jtem alt vaxet ssem fsBllar a^sB hwerso ^et till ksem^r *) Fra r tilf0iet med omirent samtidigr Haand. 

^ Fra [ tilfifiet med omtrent samtidig Haand istedenfor en udraderet 

Linie, hvoraf kan sees : gaf h. m. booll. 

>) Fra 1 tilfi^iet med en nsssten samtidig Haand. 

*) 8e Dii)L Nonr. U. No. 1146; V. No. lua og 1116; VII. No. 768— 69. 

*) Fra [ igjen udslettet. 188 

PsBssar jarder liggia ad Curam, fyrst 

J HsBidarims sokn 

J Holte iijj laupa land 

J Vnnabserghi SBrf . bool minna SBn yfj aura b. 

J vestasta gardenom j Gasahusom viij ertoga b. 

J VUarvik j SlagnsB ij laupa land ^ 

Jtem j Kuadale 

J Swartz rudi ij tevtoga bool Psessar jardher liggfa ad Cantoriam, fyrst 

fol.ios.b.i. J Ramfnes sokn 

J Ase j 0fra gardenom y. m. boll* f)8ef!sar jarder allar laghde 
bi^il^p Salmon' till prestbordzs ok swa vilium ver. att ver 
till I)SBs ssem annor skipan gerezs. aa. Lafrana kirkia J Tunabergi 

1899. Anno domini m^. ccc®. xc^ none? pB, ver 0yst8Bin m? guds naadh 
hiskuper j Oslo letom Iseita j brefuom ok gamlum registris 
vm iardhf Lafranzs kirkiu j Tunsbeerghi ok i)a sen prebende 
varo skipadr hwar j silt bygdhalage ssem fyr er skrifuat ok 
till vpbseildis varo |)a f)essar jardr till ContmunennsB mf 
hon balden vaar. En nw till bordheeildis prestens {)er. 
fyrst, j Niotar0y. ' 

fol.l08.b.2. J iStokka sokn 

J Fsenes j n0rdra^ gardenom. viy laupa land 
J sydra gardenom vj laupa land. ') Se Dipl. Norv. IV. No. 146. 

») 1322—62. 

*) Her f0lge nogrle udraderede Linier. 

*) Bettet &a: nsBdra. 189 
J Sknidauga sokn. 

J Sanda sokn 

J Haugenom 0yris. booll^ 

J Godhlifui \j adttoga booU fol.l04.a.l. 

J Bsendikzs rudi 0yris booll 

J Skardab0le iiij laupa land 

J Linghselffiimi laups land 

J Brsekko .h. toypis land 

J Biarnseims rudi iij m. b. 

J Hauknsefs rudi .m. booll 

J Stedanese iiij laupa land 

J Steinsholte .v. aura booll 

J Haugatuft. halfua .m. boll 

Af Almstokke pund saltzs 

J Haugenom 0yris booll 

J Mylnw rudi .h. m. b. 

J Snndi j Yxn0y an. boll 

J Piodalynghs sokn 

J Sandakre j Pos80ynne xiiij aura b. 

J Tiarmadale(!) half. m. booll 

J Sannes rudi .h. m. b. 

J Holtom j Poss0y ert' ok vij aura b. 

J Klseppakre sen per .h. m. boll 

J Haughemom .v. aura boll 

A Neseno 

J Timberuikum j Tunseims sokn .h. m. b. 
J Arose j Bsergs sokn8(!) iiij laupa land 

J Gcerpinse profa8tad0me fol.i04.a.2. 

J Faenes j Fsdnes sokn aa Grelande .v. laupa land stem fyr 
atte Tokanes prouenta ok serdseilis xii aura boll j samrc 
jord ssem fyr atte Borga prouenta. Ok serdseilis .m. boll, ad 
ctiram •) Se Dipl. Norv. IV. No. 146. 190 

J(tein) halftia m. boll, stem fyr laa kirkiunne till bygingar 
Jtem j Budi j Slaeimdale .m. b. lauk sir Porgaair * firir toUsen. 

j Sanda fyrdi 
J Humlastadom j Moos sokn. ii^ laupa land saem brefue^ 

sseiger 
Jtem j 0frab0 sen t^er i^* laupa land 

J Hffiidarims sokn 

J Nsesinom ssem Loftzgarden kalladz .m. booll swa at 0ystaBin 
hishu^ lauk halft firir tollaen j Sanda fiord ok anne^ halft 
.m. bool firir Tuftir ssom ban leet bort fra kirkiunne 

J . . . tberghom iiij laupa land firir seuerdalegha artidh Gunilda 
Joksels dottor* 

J iEidspiolte iiij. laupa landh 

J TrolzasaB j Kuadale ' j ' gaf sira Gunnwlfuer 

Porgeirs|*. Ok serdseilis atte ktrkian fyr 

fol.l04.b.i. J Laghardale 

J nsedra Skodini j Swarfuastada sokn balfua .m. bool. 
J Ksera fiskini ij laupa land gaf sir EiUfuser ok hustru Adstridh 
j Gautagardse [afhaeindi^ systir bans afbsetidi 

J B0yrdale 
J Midbserghi j Vatzaas sokn .h. fiorda 0yris boll 

J Vala sokn 

J Bakka aa Swsedonne ij .m. boll luukum ver 0yst8ein biskup 
firir tollen j Sanda fiord 

J Vndrajims dale 
J Rudi. merka booll «) Se ovenfor S. 182, Note 1. 

^ Her f0lffer en ndraderet Linie, hvoraf kan Iseses : J. 

0t{^ boU. 
>) Aabent Rum i Codex. 

*) PreBt paa Thjadling 1886, se Dipl. Norv. I. No. 502. 
^) Fra [ igjen udslettet. 191 

J Ramfnes sokn. 

J Bnnn saem kalladzs Loftz braar iiij laupa land 

J Klofwe iiij ertoga booU 

J SkffiUrffiinoni vi^* laupa land 

J Lundenom .h. m. boll 

J Brwm. j synsta gardenom .h. m. bol 

J Stanghom .h. m. boll. 

J Oso rudi ^ ertoga booU ok fim aura b. 

J Lieistanghom x^' aura booll 

J Vinaase ij aura booll 

J Sffims sokn fol.i04.b.2. 

J n0rdra Bffirghi j midgardenom mrka booll 
J Totastadhom .m. booll gaf Hseilghi bi^A;up ^ till b0nahaldzs ok 
serdieilis atte kirkian till Asgardz prouento .h. m. boll fyr 

ok ligger nu tiU bordzens 

J Sselgiordi laups land ok set*deilis ij laupa land saem laa till 

Dais prouentu 
J Fannw merka booll 
J L^sens bserghi .h. vj laups(!) land 
J litla Lundi ij laupa land 
J Hnawdh vij aura booll 

J Slagnae 

J n0rsta Room .m. boll 

J sydra Rom v^ laupa land 

J Stongh ii^* laupa land 

J Teeigenom iiij laupa land 

J Karlsviik 0yris boll 

J Dysenom laups land 

J Skfierpu ^ aura booll 

J Hadzhffiimi n0rsta .m. boll gaf Haluord^r A^sksesson^ «) Biskop 1 Ofllo 1804—22. 

s| Maaake den samme som Hallvard A8kel890n 1866| se Dipl. Norv. 
IV. No. 464. 193 

fol.i05.a.l. Jtem ligger sen tOI prestbordzens her vttan kalikka hseidin- 

stykki ok annor vid^rlik stykki ssem £etlath ero till gadzs 

t>8Bne8to Serliga ait oSer sssm isBller En {>es8ar jarder liggia vndir Lafrandzs kirkiu j Oslo profasta- 

d0ine fyrst 
J Brseidholte j R0ykinse sokn. fiortaan aura boll genga af vij 

pund saltz at forno 
J Hyryls beerghi j Lidum .h. m. b. gaf sira Bryniulfuaer 
En j Boolstadhom saem kalladzs stora Boolstader iiij marka 

bol oil jordhten seder ij aura boll ok iiij. ra. booU j Sandine 

sokn. seem gefuit var firir jordena Kamborn aa Sanom^ 
J Oslof)va)it aa Hudrimom vj aura b. 
J Loghb0 j Binginum a iEikium vsBstasta gardenom vj aura 

bool « Pessar jardher liggia j Borghosyslo j 0fra lutanom 

J Sundby j Spi(o)taba3rghs sokn. fim aura booU er ktVkian fa^k 

firir .m. boll j Pvseitum saem hvefuet scigir 
Jtem j Kakab0le j Vala sokn. xviij aura boll ok ij erto^a bol. 

gamalt ok serdeilis .v. aura. b. j samre jord lauk sir Por- 

geir* firir tollew [j Sanda fiord* 
fol.i06.a.2. Jtem j yttra lutanom j Borghosyslo 

J Skseppseimom j Jalund viij ei*to^a b. firir lagher stadh Jons 

sm0r8 * 
J Prondadale j Odens0y .h. m. b. 
J Budi sen ^er ij aura. b. 
J Biarnarvagh j Vllar0y j Skiabaerghs sokn halft mnet laups 

land gaf Porder Arnsson^ till artidahaldzs ) Se Dipl. Norv. II. No. 1146, V. No. 1116 og Vfl. No. 743. 
) Denne Notits er tilf0iet med en omtrent samtidig Haand. 
) Se ovenfor S. 182, Note 1. 

Fra [ tildels bortskaaret ved Indbindingen. 

MaasKe Jon Ragnvald880n, se ovenfor S. 160, Note 5. 
) Maaske ham, der nsBvn«8 1867—79 i Dipl. Norv. II. No. 398; III. 

No, 417 og 421 ; V. No. 468. 193 

En {>8e8sar jarder liggia vttan bi^£t4p8d0met 

J Lifykiiii j Yin aa Vos vider B^ghvin vj mamata booU gaf 

Paall PsBtersson 
J Ktrkiulidh j Gausdale j Gudbrandzsdalum fim aura, bol gaf 

6erd{>rwdh Paals dotter^ 
J Farbraut a Agdum sem sidhare meir seghir En I>6ssar iardher liggisB til Olafs altars j Lafranz ktrkiu. fol. 105. b. l . 

fyrst 
J Farbraut er liggar j Spindo a Agdmn xij manada mata b. 
J Lindeime j Slaghne ^ aura bol. ok .xv. peninga bool. 
J Alfs rudhi ij laupse land ok 0yrt^ bool fornt. 
item SkieggisB rudhi h. ii^j 0yvis bool 
J Itebrekko v. aura bool. 
J Vbbarudi ij aura bool gaf f)essar iardhcr Biffirne AmundaB^ fol. 105. b. 2. 

ok I>er m? m0lnona vider Vardheims stadher m'. bool. 

Jt^iN j Yardeimstadum j medalgardentim ij Xaupts land er gefa^^ hefuer 
fjmempder BisBrne okHafuarder okKietiP Amundzsynir antuardadho 
aftfr J tern til Kr08 altarens j Lafrans ktrkiu 
J ^nda j Foonnse sokn m'. bool. En |>essar jardh^r liggise til Marill altare er Stulkan kallaz j 
Lafranz ktrkiu til prest bordsens' 

J Tiumu 

J Bukkaliidh ij m'. bool^ 
J Budardale 0rt' ok ix. aures bool. 
J. Kiffirre 0rt' bol ok .v. aurcc bool. 
J Riameruaghenum b .xvj. 0yvts boL 
J Helga rudi vij aur^ bool ') Jfr. Dipl. Norv. 11. No. 835 eller IH. No. 288 eller HI. No. 623? 

Herfra forUeettes med en anden omtrent samtidig Haand. 
*) Mon ham, der neevnes 1421—37 i Dipl. Norv. Vl. No. 411 og 469? 
•) Se Dipl. Norv. IV, No. 112, 140, 285 og 1136 samt P. A. Munch, 

D. n. Folks Hist. VII. S. 5. 
*) Her begynder atter en anden, omtrent samtidig Haand. 

13 194 

J Tangffi j Voom .x. aurec bol. ok ij 0rt* b. 

Jtem j Meghiulandeno a Vaestfold j Tunheims sokn j by {xetm 

sem Berghar eitir ij aurrc bool 
J Fresium j Srems sokn .x. aures bool 
J Lofzstadum j Vndreims sokn .h. in', b. 
J Karkoborgh vj. aur^c bool. 
J Sweins landum in', bool. 
J Katarudhi m*. bool. 

J Ramsliidh j Borro sokn 0i*tog' bol ok fim aurse bool. 
J Baggarudbi 0rt* bol. ok xiij Rwrts bol. 
fol.l06.a.i. J Skafliidh in'kf bool. 

J Aase j 0ystasta gardent/m j Sandina; sokn .x. aura; bool 

J Biorghum half .m'. bol 

J Slaumsuallum j Rodho sokn .^j. m. b. 

J Slaghne j Hazeim .iiij. IsLupae land 

J RamssDiini j Skeidauga sokn iij marka bool 

J Ramsheims rudhi .ix. huree bool. 

J Ludinom 0rt' bol ok xiij SLurte bol. 

J Aase ij m'ka bool. Spitafsens ^ 

En swa marghar jardher liggias til Spita(l)8en8 er ligger vndir 

Stulkuna fyrst .xx. anne bool. j Kalladbanese 

J vestasta Bearnese y .m*. bool. 

J medhal Biernese iij .m'. bool 

J 0ystast» Biernese m*. bool. 

J n0rdzstai Biernese viij 0rt* hool. 

J synzsta Bifernese h. in*, bool. 

J Ki0l0y j synzstffi gardentim xij anree hool. 

J n0rdzstse gardenf/in viij 0rt' hool 

J Ottraebek .m*. bool. 

J Agha rudhi vj aur^c bool. 

J Sweins rudhi ix aura^ bool ok 0rtog' bool. 

J Haukamyr h. .x. 0rt* bool. «) Se Dipl. Norv. I. No. 1055; II. No. 1154; IV. No. 112, 139 og 1127 
eamt LanKe, D. n. Klostres Hist. (2 Udg.) S. 398—99. (Jfr. DipL 
Norv. II. No. 139; IV. No. 3; VIII. No. 757). 195 

J Gaugstadum 0rt'. ok .v. aurce hooL 

J LinhoImaB ij aurte bool. 

J Biarndae^ vj anrte hool ok ij 0rt' hool. 

J Hauardz rudhi .h. m'. bool. 

J Gudhrunu rudhi h. m'. bool. 

J Strsengsdale xij. oxirce bool. 

J Radi viiiij 0Tis b.' 

J Tisernssrudhi xij. aurcc bool. fol.i06.a.2. 

J Griot rudhi .m*. bool. 

J Sandse sokn j Vaelteynni j 0yst^ Kambsefiol iij marka bool. 

J vajstre Kambaefiol ij .m*. bool. 

J Bendiktz rudhi v^ aurce bool. 

J Holtom ij aura^ bool. 

J Hialb0 half .m'. bool. 

J Aulwm xij auree bool. Eodem' anno lagho t>essar jarder til Peters kirkiu j Twns- (1S99.) 
berghM f}Tst, 

J Raudhaeldo j Peters ktVkiu sokn ij laupse land. 

Jtem j Bynom. 

prest husen. Jtem barkaebudinncr [lauk sir Stenar* f* iiij 
nobiles af tollenum j Sanda) fiord ^. 

J Tiumu 

J nordzstse Smidzrudi ij .m'. hool ok .xv. peninges booP ok 
serdeili^ h. m'. bool. sem sire Steinar * lauk [f* flora nobilee af 
tollenum j Sandse fiord.^ 

J Berghunum .x. smrce bool. 

J Heidhings rudhi .m'. bool. gaf DissB Dyrse d otter 

J Knatuallum .ij. aur^s bol. 

J Tiorgrof his. ij. 0yrw bool. 

) Srnes senere rettet til: Biarndal. 

i Med Haand fra 16de Aarhnndrede. 

) I Margenen tilf0iet med senere Haand: ecclesia sanc^i Petn. 

> Jfr. Dipl. Nonr. II. No. 519. 

) Steinar Thorgils80n forekommer som Prest ved St. Peters Kirke 

1387—95, se Dipl. Norv. II og IV- VII. 

*) Fra [ tilf0iet over Radericg med en samtidig Haand. 

') Se Dipl. Norv. 11. No. 311 og V. No. 486. 

13* 196 

J Tiumu 

J n0rdzsto Sundum iij laupaB land 
J Grimastadhum .v. aurae bool. 

fol.i06.b.i. J stokka sokn* 

Stem j Rakka viik ij laupsB land. 

J Vidhum [eyris booP y aur^c hool 

J Tanga j Voom h. x. 0rt' bool. 

J n0rdhrfe Tanga Jxcr j hia 0yris hool 

item j Grorudi m'kf bool gaf Hielghse skraaps kona. 

J Sandae sokn 

J Berghum j Yxnoy y laupss land 

J Haughenum 0ym bool. 

J Eopstadhum wc^trce iij laupse land 

J Godhlifui .v. 0rt' bool. 

J Lingileimi ij Aurce bool. 

J Rudzstade 0yris bool. 

J Fraun m'. bool. 

Jtem j samre jordh iiij laupa) land 

J Biacrndale fim ok ij 0rt* bool 

fol.l06.b.2. J Piodlings sokn 

A Neseno 

J Timb^ruikum j Twnheims sokn half m^rka boot. 

J Poralda5 rudi .v. 01!' bool. 

J Benedictz radi h. 0ym bool 

J Dottor j Kiosom b. l0ypis land 

J Lffiiristunino j Eidhangre .xij. aura bool. 

J Kuseldz sokn 
J Panneimum .m*. bool. 

J Laghardale. 
J Skodhina i Swarfusestada sokn half .in', bool. *^ Her begynder en ny, samtidig Haand. Fra [ igjen udslettet. 197 

A ^ikium 

J Biarknese j Haugs sokn h. m'. bool til artidha salz (!) 
i Onnsebcerghi m'. bool gaf Steinrodf a Brungacnese til b0n8B 
haldz 

J Viuaestada sokn fol.l07.a.l. 

J Lundenam ij aurce bool gaf Joron Hauardz dotter f' sik. 
J Kaldaknim m'. bool gaf f^ bondae siin til artidha haldz 

J Haugagiorde sokn 
J Skraelstadum half merkx bool 

J Kuadals sokn 

J Halanum iy laupsB land. 
J Razzcenum (?) .m'. bool. 

J Arnsedale 
•I Qasnoine iij laupse land. 

J Skeidauga sokn 

J Ormstadum vj laupse land 

J Almdale i^ laupa land 

J Borghom 

took sir^ Steinar* h. pund malz 

J Reidbulfs gatu .m'. bool 

J Rampnes sokn ok Fones fol.l07.a.2. 

J Skisg^aestadum nordhra; vj aurce bool. [reiknade ^i halfs 

0n>bole er gaf Aslak Steinar^^ 
i Klofueno laups land 
J Home j sydhrae. gardenum vj aurec bool. er veer 0y8tein 

bortlettim f h. m'. bool j Twftum a Gr0nlande 
i Tisernffi rudhi j Fones sokn half l0ypis land. 

*) 8e OTenfor S. 195 Note 5. 

*) Frm [ tilskrevet senere med samme Haaud. Ora Aslak Steinar880n 
le S. 70 Note 1. 198 

J Valffi ok BotnsB soknum 

J Leifs akre h. m*. booL* 

J litlae Holme ij laupse land 

J Lindse flot h. l0ypis land 

J SudhrsBimi h. m'. bool gaf sire Steinar ^ ok Asmundf bratter 

Jtem j Haugha tuft ij smree bool j n0rdhr8e gardenMm gaf sire 

Steinar^ til leghstadf 
Jtem j Sudhcreimum h. m'. bool gaf en sire Steinar* til ar- 

Udha halz. 
J Kistu j BotnsQ sokn b. 0ns hool 

fol.lOT.b. 1. J Borrae sokn 

J Toka rudhi iij aur<» bool 

J SkraflaBStadum laups land 

J Tion halfs 0yvis bool. 

J Brarudbi 0rtog' bool gaf Ingibiorgb Paals koua 

J Vndreims dale 

J Greitto h. m'. bool 

J Suflee rudhi iij aurse bool. 

J Fols aase ij aura bool. 

J Heidhings rudhi m'. bool gaf Diisae Dyrae kona 

J Slaghns sokn 

J Horghine laups land 

J Pronda rudhi h. m*kr bool. 

J Kalzuiik 0yris bool 

J Rakaase halfs l0ypis land 

J Room laups land 

J Styrs rudhi laups land. 

fol.i07.b. 2. J SaesBms sokn 

J Brekko h. m*. bool 

J sydhro R0y8fielande h 0ris hool Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 146. 
«) Se ovenfor S. 195 Note B. 199 

J JEngium half m'. bool 
J Sselgiordi h. l0ypis land. 

A Hadhalande 

J Nyodhe j Grana sokn, h. ij haefsaesslde bool gaf Iiigibiorgh j 
Hnappentim f^ Bertol maagh sin En |>ett9e aa sanctse Peters kirkia j Twnsbergc seer til fol.l08.a.l. 
vmbota fyi*st 

J Slaghne 

J Styrs rudi laups land 

J Rayraase sen ^cev laups land gaf Gyrdr Porgardz| f' leghostaeJ 

J Kaldakre j ViusBStada sokn m'. bol. gaf Joron Hauardz dotter 

J j (1) Saelgiordi h. l0ypis land 

J Heidings radhi h. m'. bool. gaf Diisse DyrsB kona 

J Broa rudhi a Borro ij ^rt' (b.) gaf Ingibiorgb Paals dotter 

J Saulffi rudi j sydhr® gardenwm j Vndreims dale iij aura bool 

J synzstsB Ryuki j Vaala) sokn ij aura bol. gaf t)essar jardhr 

sire Steinar^ f' sik til leghstadr ok weer lagdom alt til 

ktrkiunse 
J Barda Borghum j Skedoga sokn xij aura bool til leghstadr 

ok veer lagdum alt til kirkiunna 
J Leiris tunum j Eidangre helfdena af t)y sem Raghnildas j 

Steinbioma garde ^ atte ok hon gaf xii aura bool. ok annet 

xij aura bool til prcstbordsens sew fyr seghir 
Jtetn j Rudi j Krakr0y ij aura hool j Borghcasyslo. ok serdeilis 

m'. bool gaf Bergr loghmadr' ok veer lagdum alt til 

ktrkiunnsB 
Jiem j Vestbergi j Viler 0y h. ij laups land gaf Pordr Arna|* 
Jtem j Gudhruna rudi j Odens0y 0yri^ bool. <) 8e ovenfor S. 195—98. 

*) Maaske hende, der neevnes i Dipl. TV. No. 164 oe 629. 

') Ben? Hermand880n forekoniiner som Lagmand i Tansberg 1365—84 

(DipL Norv.). 
^ Se ovenfor S. 192 Note 6, hvor Dipl. Norv. Y. skal lieses lY. 2Q0 

Jtem j nedra Ealladeb^rghi j Saaruastada sokn xij aura hool gaf Ion 

Earls^' 
Jtem merka hool j Fintom j Swarfaastad sokn sem sira Halbiom ' laak 
kirkiune fyri f)an tool sem ban ypbaar af Sanda fioordh 
fol. 108.a.2. Jtem j Hanaradi j Tiumo marker boll gaf l^orleifaer l^orgeinl' (1399). EoAem anno lagho I)essar eighner til Mariu kirkiu J Twns- 
berghM vndir prcstbordet fyrst 

J Nyoter0y 

J Nese Ax, laupse land. 
J SkalliBstadunt .ix. la(u)pa land 
J PynnsQuikenne iij laupa land 
J Hoflande h. m'. bool 
J Amliidh h. l^ypis land. 
J Kleifuer aase ij laupa land 
fol.ioe.b. 1. J Porbiornae nidi h. l0ypis land 
J Hnatfallum ij aura bool 
J F0yki aase iiij 0rt* bool 
J Tiorgrof 

J BiaBrnadale laups land 
J Wlf0y h. l0ypis land. 
J Kual0y laups land 

J Tiumu 

J Aust^rgiordi h. l0ypis land. 

J Midhgardetttim j Hwassom m'. bool 

J Otresstiigb b. m'. bool. 

J Sand0y laups land. 

J Stokka sokn 

J Tangse j Voom iij laupa land 
J Fsene vj laupa land *) Nffivnes som Lagmand i Tunsberg 1395—1422 (Dipl. Nonr.). 

«) Se ovenfor 8. 185 Note 1. 

*) Jfr. Dipl. Norv. I. No. 594? — Tilf0iel8erne ere skrevne med 3 for- 

slgellige Hender. 
*) Om Mariekirkens Gods i Tunsberg By se DipL Norv. I. No. 419, 

489—90, 532; V. No. 763; VII. No. 302—3, 329, 331, 343. 201 

J Geilum [ij laupa land.^ 

J Klastadtiin h. m'. bool. gaf Liduorder ok s^rdeilis j adnnn 

gardenum h. m'. bool. 
J Vidhum ^ marka bool 
J Breidholte vi laupa land 

Jttm j Oeilam laaps land som guf Olafiier a Geilatn fmr sich oc siiia 
hustrT 

m 

J Skeidauga sokn. foLioe.b.a. 

J Borghom xij laupa land gaf Ingiborg 
J Reidulfs gautu m'. bool. 

J SandsB sokn 

J Skardab0le m'. booL 

Jtem Rodan allan 

J ^munda nidi laups land 

J Vaghalstadhum .v. laupa land. 

J Godlifui h. l0ypis land. 

J Brekko ij aura bool. 

J Bserghom j Slsedanes bygd ij aura bool forn. 

J Bendictz rudi j V8Bll0y viij 0rtog' bool. 

J Haughum j Yxn0y 0ym bool 

J Lingeleim laups land. 

J Piodlings sokn 
J Sannes rudi j Poss0y. 0rt' hool minnae. ssn fim. aura bool 

[J Tunheims sokn* fol.l09.a.i. 

J Poraldffi rudi vi^ 0rt' hool 

J Laghardale ok Sandzsuserf' 
J Skodinofti half^r m'. bool. j Suarfuastada sokn 

J Rampnes sokn 

J Lsirstangum vj aura bool. 
J Klofue laups land. V Frft r skreret over Radering, men med samme Haand. 
^ Fra [ med en samiidig Haand, halvt udslettet. 202 

J vestastaB Bergi .m'. bool. 
J stora Bruum m*. bool. 

J Vaiss sokn 
J Vfeighstadum vj aura bool 

[J Vndreimsdale* j Nya kirkiu sokn 

J Mosakuisl ij aura bool 

J Diupwiik h. m*. hool j Ynireims dale 

fol.l09.a.2. J Slagbne 

J Skserpo ij aura bool. 

J Vlleruiik ij laupa land 

J Skallse vallom j 0ystr(B gardenwn pundz land. 

J Dysine 0ym bool. 

J iEldinese ij aura bool 

J Stwfua rudi ij laupa land. 

J SaiSdms sokn 

J Daums aengenne m'. bool. er prestren fek f Bierkeroy 

J Kia5rr€ sydrai h. m'. bool 

J litlsB Lundenuin 

J stora Lundenuin 

J Gullaliid vj lati;;a land 

J Pueitenne 0ym bool 

J Borgasyslo 

J Hisinga b0 ij laupa land 
J Steins {)ori)e laups land. 
J Rudi iiij 0rt* bool. 
J Pronda dale ij laupa land 

Jtem j Haugasteini .m'. bool. t>o seghiz at ktrkian fylghir ey 
meir en iij aura bool. 

fol. I09.b. 1. J tern a Raumariki 

J Vaghastadum j Nes sokn ij .m'. hool half iordhan gaf hustn4 
Margare^a Asleifs dotter til artiida haldz ok b^na baldz ^ 

*) Fra [ tilskrevet med samme Haand. 

*) Se Dipl. Nonr. YII. No. S09, hvor han kaldes Margrete Hermnnda- 
datter. 203 

J Botna Bokna 
J Holtee viij 0ri8 bol smm presten fik af Radidare a Stangom En |)essar jardcr aera scnfuadar vndir Mariu kirkio. ok newp- 

nadz ei hwarra psiter liggi^e 
J ^ik .m*. booi, j Fokko, 
J Rreidholttim ij m'. bool. er sumir saBgia at ligger j Stokka 

sokn ok fyr var scrtfuat. 
Jtem j Amliid b. l0ypis land 
Jtetn j Kleifuaraase ij laupa land. 
J Kaarby .h. teypis land. En l)essar jarder a Marie kirkia til byggingar fol. I09.b.2. 

J Vaghalstadum j Sanda sokn .v. laupa land, ok j VsBinunda 

iiidi sen per laups land afhendi herrae Erlinger Yikunda| firi 

saal Stighs Hakonar sunar^ er p} pen sama som fyr var 

smfuadh til prcstbordsens. I)a fylgiz efter brefueno 
Jtetn j Taskoorn j Rodo sokn swa myldsB jord sam Symon Por- 

leifs^ ok sire Olafuer brodcr bans atto er |)? balf settae 0m 

hpol j n0rdraB gardenum ok j sydrac ij aura bool. 
Jtem j Jorulfs seidi i Rodo sokn vij laupa land, swa at iiij laupa 

land aera j sydra gardenum en iij laupa land j n0rdra gar- 

denum gaf herrae GudI)ormer KolbiornP som brefue^ segbir 
Jtem j Haello t)orpe j Vllaer0y j Skiabergs sokn laups land gaf 

Arne Porda|' 
Jtem j Austby en |)er iij laupa land gaf Arne Porda|' 
Jtem j Rudi j Valae sokn j Borgasyslo .v. aura hool allae jor- 

dana gaf sire Porkiael Kinadz|^ 
Jtem j Vagastaduni j Nes sokn a Raumariki ij m*. \>ool b. jor- 

den gaf bustrv Mai'gareto Asleifs dotter*^ fyrnempd. ok |)0 at 

nokot af I)essoin jordum var gefuet til prestbordsens f>a asra fol. 1 10. a. i. 

|>e8sar nw allar skipt-ar til k/rkiunnar byggingar. Se P. A. Manch, D. nonke Folks Hist. YII. S. 389 fi. 
Se OTenfor S. 81 Note 1 
Jfr. ovenfor S. 199 Note 4. 
Se Dipl. Norv. III. No. 460. 
Se foreg. Side. 204 

J Holt8B Stem ligg^ j Botnasokn iij 0m bool ssdm kirkian fik af Reeid- 
hare af Stangom fol.llO.a.2. OXLIX, 

(1S99). Eodem anno atte Olafs klau8ter .J. Twn8bergi * swa mykit j 
eighnum fyrst j Ssems sokn a Vestfold. 

J Aulina vaBstrce xiiij. 1. ok pund maltz 

J Aulinse n0rdr8B .v. m*. bool. 

J Aulinae eystrce .v. m*. bool 

J Viik iij m*. bool 

J Munamaf vj m*. bool 

J Lanser n0rdra5 viij, 1. ok h. ij pund m. 

J Lanaer sydrse vij. 1. ok h. ij pund m. 

J LansBr synstse .ix. 1. ok pund m. 

J Langa rudi i^ laupar 

J Askuhaugi n0rdrse iij. 1. 

J Askuhaugi vestrce iij. 1. 

J Askuhaugi sydr^e ij. 1. 

J Baughurudi iij. 1. 

J Vaermuliidh iiy m*. bool. 

J Pueitum. .x. 1 [= xiiij v^ in antiquo regis tro^ 

J Lsensbergi vestr« vij .1. land 

J Lajnsbergi sydr© .h. m*. hool vel .v. 1. land 

J Kiaer .ix. 1. 

J Kleppar aase |j. I. 

J Spetzholo ij. I. 

J Fadheimi n0rdzsta3 xiij. I. ok pund m. 

J Knaudh sydri iij. 1. 

J Gisellffisteini vi. I. 

J Tisernese sydra) xiij. 1. ok pund m. 

J Tisernese n0rdr8e ii^. 1. ok pund m. 

J Hatlo n0rdr8e xi. 1. ok pund m. 

J Hatlo sydriB vij. 1. ok pund m. 

J Risom xiiij. 1. ok pund m. <) Se Langes Elosterhiat. (2 Udg.)- S. 446—53. Dipl. Xorv. I. No , 

No. 365, 598-601, 669, 752 off 1115; U. No. 1157; IV. No. 191. 
*) Fra [ tilskrevet med samme Haand. 205 

J I^ufh Q0rdrse .x. I. ok pund m. 

J I^ufnar sskro .x. 1. ok pt<nd m. 

J Eiseldu fim .1. 

J ladaren iy .1. fol. iio.b. i 

J Gunnars skeft vij aura hool ok 0rtog« \)ool 

J Nyghia rudi m*. bool. 

J Gulluliidb laups land. 

J SooUiidh half m*. bool 

J Eilifs 0ynne ij aura bool. 

J 01drine y m*. bool ok 0yr»5 bool 

J Midhbergi h. xi. laupcr 

J Aulinse rudi 

J Alaeborgenne vj. 1. hefuer f iostolfucr nw a nyu bona after 

anduardhat 
[Jtem j HfiBsem a* Slaghns sokn 

J VasUi n0rdzstaB xiiij .1. ok peind in. 

J Vaelli vsBstrsB xiij .1, pwnd m. 

J VffiUi sydraB xiy .1. ok ptind m. 

J Vndaberghi vj. 1. ok pwwd m, 

J Baldzbergi n0rdr8B vij. 1. ok h. ptind m. 

J Baldzbergi sydrae vjj .1. 

J R0yrine 0ystr<c .ix. 1. h. pwwd m. 

J R0yrine vaestr^ .ix. 1. h. pwnd m. 

J Sandine 0ystr^ .v. 1. h. pimd m. 

J Sandine vfestr^g .x. 1. h. ptind m. 

J Hadzeime iij laupa land 

J Cool8(!) rudi m*. bool. 

J Jlaebrekko h. v. 1. 

J Jlaebrekko litla; iy. 1. 

J Rakaase .m*. bool. fol. lio.b.2. 

J Styrs rudi h. m*. bool 

J Lindeimi iij aura bool ") Fra [ 8 en ere tilskrevet og igjen udraderet. 206 

Nyotcr0y sokn 

J Fe0y sydrae .ix. 1. 

J Fe0y n0rdr8B .ix. 1. 

J Biserna budum .x. 1. pund m. • 

J Haukamyre ij. I. 

J Smidz rudi h. m'. bool. 

J Gudruna rudi h. m*. hool 

J Otaerbaek .x. 0rt* bool 

J Skallffistadum m'. bool. 

J Strengs dale h. m*. bool, 

J Hauksemyr vsestr^ iij. I. 

J Briotz 0y j Tiumu 

J Alr0ynne yttrae m*. hool 

J n0rdre San dene ij mrk. bool ^af Liiiiiae 
J Tieernass ij mrk. bool 

Stokka sokn 

J MsBlesheim xij. 1. ok pund in. ok serdeilis kasBmae forsen 
J Haugi 0yBtrce .ix. 1. 
J Haugi Yddstrce .ix. 1. 
J Giseilufn ij. 1. 
J Fadheimi vj. 1. pwnd* 
fol. ili.a. 1. J Siaughar senda vj. 1. 

J R0yrekollo vacstrcc iiij. 1. 
J BisBrneimuw xiij aura bool. 
J R0yrekollo n0rdra5 iiij. 1. pwnd m. 
J R0yrokollo sydri .vj. 1. 

J Piodlings ok SandiB soknnm 

Bendictz rudh j Vaill0y 

J Husab0 j V8Bll0y .iiij. 1. 

J AmsQ rudi h. ij. 1. 

J Lingileim h. i^. 1. 

J Vagalstadum ij aura bool. 

J Porpe ij m*. bool. 

J BiaQrnheimum j efrce gardenum 0n^ hool 

J Tofuastadum ij aur^ bool. 

J Colainidi m} oYltim lunnyndum 

>) m. synes udraderct efter pund. 207 

Jtem J Biaernseimum m'. bool. 
3ieni j Marseimum h. m'. bool 

J Fristadum in', hool ok ij 0vt* hool ok ssegia sumir at I)essar 
taser iarder liggise j Piodling sokn 

Jtem j H«»m gaf sire Ilakon Guttonni swa mykit sem han atte |>erj * 
J Swnd j 0xii0yii hlf. ix 0rw bool* 

- A Neseno ok Giffii'pini profastad0me, fol.lil.a.2. 

J Gunilda nidi j Tunbeims sokn 

Item af Skot0y j Hsestuik viij. I. sfn0rs ok pt«nd saltz sem 
ligg^ j Sandaugadal 

J Heidrbeims sokn 

fyrst Nannar aanse allse m} fiski ok kua^rnunt 

J Haghanum ij aura bool. 

J Nann8B8atre(I) vij. 1. 

J Roaldz rudi iiij. 1. 

J Tuftum ij .1. pund m. 

J Flffisiom vj .1. pund m. 

J Kilentfm iij .1. b. .pund m. 

J Peters rudi iij .1. 

J Gunilda rudi iij. I. 

J Driganese ok Teigbentim ij .1. pund m. 

J Steinuallom .x. aura bool. 

J Kuse(l)dz sokn 

J Nesy iij m*. bool 
J Rapastadum .m'. hool 
J Naess vj 0ris hool 

J BotnsB sokn fol.lll.b.1. 

J Gunnulfs rudi vj aura bool •) Se Dip!. Nonr. V. No. 579. 

') Tilfnieiseme skrevne med to forskjellige Heender. 208 

ValsB sokn 

J sydrae Dale A; bool. 

J Skoghenum j n0rdrffi gardenum iij m'. hool 

J RsBfuataghle .v. aura booL 

Nyffi kirkia sokn 

J Soolliidh h. m^ bool 

J MykklsB garde j n0rdzsta gardenum m'. hool 

J Baugha nidi m'. bool 

J Mykklffi gardenum \j aura bool 

BorrsB sokn 

J Soolbrekko h. vij. 1. land 
J Fiostadum iij aura bool. 
J KisBrre iij aura bool. 
Jtem j Kiserre ix .1. pund m. 
J Bruar rudi y aura bool. 
J Vllaugarudi y aura boo]. 
J Porda rudi 0rt' bool. minnae en vij 0rtog' bool 
J Moren xij aura bool. 
J Kleppar h. ij .1. 
J Grodsestadum iij .1. 
J Swalsrudi. laups. land, 
fol. 111. b. 2. J Gunlaugha rudi 0yris bool ok annet 0yris bool gaf berre 

GudI)ormcr* ef J)? er ey fyr inscrtfuat 
J Soolberghi h. vy .1. 

J Sandenee iiij m. bool gaf Salue OlafjF oc hasirv Gadmn eigbra kona 

bans' 
J RyglangsB halfb m. bool 

Vndreims dais sokn 

J Ktrkiu b0num .m'. bool. 
J Heidheimum laups land. 
J Gr0d8estadunt m'. bool. 
J Mykinesi vj aura bool. >) Forxnenilig Hr. Gndtbonn Kolbj0m880n, se ovenfor S. 81 Note 1. 
') Formodentlig dem, der nieynes 1452 i Dipl. Norv.-II. No. 795. ao9 

Rampnes sokn 

Fr0y8teigi x^' aura hool gaf Porbiorn Halzsteinsf 
teiM j samre jord xij aura hool gaf Assb Bissrnffl Aotter kona 
hans 

Reinum .x. aura bool. 
Lundenum h. m'. bool 
Gardale h. m'. bool 

Berg h. tridio mrk. bool gaf Gunne Peedeif oc hans hastrv Sigrid 
EomaBfiell fione mrk. hool 

Arnsedals Bokn 

Brataas n0rdr8B vj au'^ bool ok ij laupse land. 
Soleimtfin i^ .1. 
Dyfline viy .1. ij pwnd m. 
Qusennine n0rdra3 viij .1. ptind in. 
Quffiitnine sydr^ vij .1. h. pund m. 
Vola|>ueit y^ .L 
tern j Soleimum iij . 1. 
Boi^henne h. v, 1. r i ,,o i 

T«*«i •! • t loi* 11m. a> 1. 

Ludhenne m] miolnonne .ix. 1. 
Holte iij .1. 

Walsflot g m. bool 

J Skeidauga sokn 
RagnQda nidi h. m'. bool. 
Brsennis nidi y^ •!• 
Teighenom ij .1. 
Poryne h. y . 1. 
Myklffi garde i^ .L 
Reidulfe gotu 

Pessar iarder liggia j Oslo profastad0me fyrst 
h. nf. bool j Soleimum j Haugs sokn a Eikium 
item j Vserpi j midgardent/m m' booZ en ^er 
Jiem j Solberghum en |)er ij au'^ hool 

i Hobilttade vij 0m hool gaf Andrew AmejF oc Sigrid eighen kona 
hans 

item j Skifiprfuikum j Sandinse sokn yj au"^ bool 

item j Klieppum en |>er h. m'. bool 

Jt^fM j Wie nerdrte ij m'. bool m^ fiskinni en ^er 

14 210 

Jt^) j Ormsnese en ^er ^' m'. bool mf fiskinni 
fol.ll2.a.8. Jtem j Furusffitre j AsksQ sokn j Skogheims hffiradh xij. au^ 

boo] 

En J)essar liggiae j 0frsB lutant<m j Borgbasyslo fyrst 
iEng balfuer garden j Skip|>ueit£e sokn 
Jteni j Doline. ij aura hool ok 0rt'. hool j Askeims sokn 
Jtem j Prangainidi i Eidzbergs sokn vj. aura bool. 
Jt^m j Krosb0nt<m en per ij m*. bool lauk herrse Amund Bolt' 
f. Longussetre godz. 

En t)essar liggiae j yttrce lutantim j Borgbasyslo 
J P0ystadhum j Ryggiof sokn .x. 1. land 
Jtem j Skuggarudi j Odhen80y .ij. I. land 
Jtem j Heidbeimum j Rolfs 0y x^ aura bool 

Jtem j 0ystasta Borgbunt v laupse land 

Jtem j vestastsB Borgbum en ^er ii\j laupse land. 

Jtem j Steinunt b. x. 0rt' hool 

Jtem j Mossyg iij . 1. land 

Jtem j litlffi Mng ij . 1. land 

Jtem j Alfueimtim j Tunae sokn .v. aura hool 

Jtem j Firistadttm en ^ev ij m'. bool 

Jtem j Ha|)ueit en |)er xij aura hool 

fol. 112. b. 1. Jtem j Naleimwrn j Skiabergs sokn y aura bool. 

Jtem j n0rdzsta3 Slagbne j Ingsedals sokn laups land. 

Jtem j Bezbergi en per b. m*. hool 

Jtem j Lsersedale j Bergs sokn b. m'. hool. 

Jtem j Rudi [vid Loypaesund^ j Hualae sokn ij aura hool 

Jtem j Asmalum en |)cr vj aura bol J Vikenne j Fiaelle j Uodals ^oJcn .ij aura bol. ok 0rt'. bool 
Jtem j Sofskinni j Quildae sokn ij m'. bool. 

En J)essar iarder nentpdaz ekki huarrae liggiae 

J Poryne j 0ystr<e gardenttm b. ij laups land. 

Jtem j Eikibcrgi j Grof laups land 

Jtem j Hoflande j adrtim gardenum 0ris hool >) Se ovenfor S. 105 Note 3. 
') Fra [ tilf0iet i Margenen. an Item j ^ftattgre m*. hool m} ollum Iimnyndum 

Jiem Midhbudhir x^ aura bol 

Yzstabudir xij aura bool 

J Brekko vj aura bool 

J Akre vj aura bool 

J Hwalum vj aura bool J Hamars biscops d0me fyrst fol. ii2.b.2. 

|>ridiuitghin j Diupuiiks fiski a Modseime j Nya ktrkiu sokn 
J Berghs rudh aen |>6r 

Jiem j Amunda nidi j Vangs sokn a Biiigariki fiughur hsef- 
SBeldffi bool CL. fol. 113. a. 1. 

Jn noinine domini amen. Anno eiusd^m m^ ccc° nonagesimo i^^- 
sexto leetom veer 0ystein m' gudz naad hiscopev j Oslo^ 
▼pserifua) nyaleikis allar iardf bsede gamlar ok nyar ssem 
til biscops stolsens liggisc^ Sidhan vaar kisare son sir 
Eiriker TofuaP erkeprester j Oslo hafde skipt ok byyt m? 
mdhe ok samftykt vara ok vaars cape^uli allar fiseaer jardf 
ssem smaskiptar varo j margha stadhe . ok lakt {)8eser vndir 
stolen qummunan ssder adrar prebendas j koorsbr0draf«na 
garde saem jamnastse |>a matte |>et vsera eftir alrae varse 
samfiykt ok orgreint hwadan huart kom ssem finz sidarameir 
j huarf jordh er til bi^copstolsens kom j t>ui skipte 

fyrst j Osloar heradhe, jEikabergh tua^r stofuor viij haef- 
ssldor sm0rs 

Af Vllaruale viij hsefsa^ldor sm^r^ ok pund maltz <) 1886—1407. 

*) Jfr. ogsaa Dipl. Korv. I. Ko. &68; UI. No. 885, 495, 561, 1174; IV. 
No. aC887, 461, 591, 602, 608, 615, 620, 627, 629, 681, 648, 651, 661, 
664; v. No. 861, 575, 612, 678, 826, 969, 997, 999; YL No. 845. 638; 
Vm. Ko. 222, 828. Disse Breve angaa dels Bispestolens, dels Bi- 

?>enieB (private) Gods, dels vistnok ogsaa Kirkegods, hvis ^verste 
ilsyn henh0rte under Biskoppen. 
>) Forekommer iom Chorsbroder i Oslo allerede 1885 og som Eike- 
prcft 1396—1407. (Dipl. Norv.) 

14» 212 

Af Disine ix. hse^. 8m0rB 

Af Budi vid Akr .x. aura hool ok 0rt'. hool swa at hadf§. bool 
atte stolen fyr. en ij aura bool fengom veer j skifteno af 
qumunaenne. ok .x. 0rt'. bool af Kros ktrkiu 

Af Oo 0ystr^ ij hsef^. sm0rs 

J Forse vestry .xi. aura hool swa at ij h8ef|. bool atte stolen 

fyr. En 0ym bool fengom veer j skifteno af Imishaugs pro- 

fol. lis. a.2. uento. ok scerdeilis mylnuna S8em af gengo vij m'. penitig. 

ok mala til gardsens 

Jtem j Steini m'. bool. 

Af Skodini mykla vj hsefseldor sm0rs. og s^rdeUi^ u ^^^^ I)<>ol. 
fengom veer af Nunnu klaustri ok ij aura booL af Huna- 
borghs prouento j skifteno ok er {)et fta al jorden 

J Skodini litla m'kf hool ok 0rt'. hool swa at .xi. 0rt'. hool 
atte hiscop& stolen fyr. En viij 0rt'. hool fengom veer af 
qummunenne ok ij aura bool af Berghs prouento. 

Af Austausio iiij h8Qf|. sm0rs ok soerdeilis h. m'. hool sem bi- 
scof Jon^ skifte til gardzens vid Hsegs prouento f. h. m'. 
bool j Bunase 

Jtem j Bryne sydrse gardenom iiij. m'. bool. alien garden swa 
at af gengo iiij hffif^. ok xij aurar 

Jtem j n0rdra; gardenom* iij m*. bool ok h. vj 0ym bool 
swa at Yeer fengom j skifteno h. ij 0yris bool af qummunene 
0yvis bool af Bodeims prouento. iij 0yrw * af Velo pro- 
uento. ij aura hool af Mareima) prouento. ok xi aura bool 
af sac'^stia En. ix. aura bool k0pte hiscop Jon^ vj aura 
booZ af Sigurde a Bryyn. ok iij aura bool af sir Porgeif 
Olafssyni* ok ij aura hool k0yftom veer af Akrors kirkiu 

Jteni j Styrs rudi haBf|. bool. 

[J B0le iiij. m'. boo! ok 0yr^^ bool sua at .xx. aura bool atte 

stolen fyr allr ein garden. En xij aura bool j adrum gar- 

fol. 118. b. 1. denom fengom veer j skifteno af Hiaknunga prouento ok 0yvis 

bool af Ulfuina prouento. * «) Biakop i Oslo 1372—85. 

«) Jfr. Dipl. Norv. n. No. 19. 

*) Senere skrevet over Linien: aura b. 

*) Yistnok ham, der var Prest paa Jf^rnebakke 1874 — 1418, se Dipl. 

Nonr. II og V. Se ogsaa Dipl. Norv. II. No. 19. 
') Fra [ oyer8tr0get i Codex, og isteden derfor er den f0lgeiide Notits 

tilfjiiet nedent paa fol. 118. a over begge Sp alter. 313 

Aumo dofmnj mcdHtfroio fek gardianiM Aa8tebr0dre alt Btflss seem 1458. 
bMCOpstolen atte fyr oc ligf^er lAkCTsokn i Oslo heerade, f'* xl leetta 
gyllensa ssBm war wyrdeligae elecius herre Gunnar Hoik* hafde m} 
sek til Room pro conft'rmactone optinenda oc gardianu« syelfuer 
honom antwardade prout in Itterti sua continetur 

Item af Rudstadh xij span sm0rs 

Af Bnemsriidi h8ef| sm0rs 

Af Vpsalom iiij hsef^ hool ok m'. forn ok er ^et hofwdbolet 
ssem brefiian saeghia 

Jtem Voline alt gengo af .x. m'. pe. En nw saam Yeer pet sialfu^r 

Jtem j ^itiulstadum viij. m'. hool aal jorden. swa at iij m'. 
hool fengom weer af Mario ktVkiu f'. Husaby a Blakom ok 
XX. aura hool k0yfte hiscof Jon^ ok xx. aura hool gaf 
Pore Jons| ok yeer fengom af Erosaltareno ok Velo prouento 
j participacione 

Jtem Mylno taeighin millium Volini kusern ok iEitiulstada fen- 
gom yeer j skifteno af qummunene 

Jtem Peters SBng vider litUa Eoluatn h. m*. bol. gaf Hakon a 
Kiolbergi ok kona bans 

Jtem j sydrss Ryghini j Osluhuffi(r)fui ij. m'. hool er veer fengom 
after f/^ m.' hoolj Gatu j vestry Bergheimi af Sikulanda prouento 

J nurdzst® Ryghini en per .h. xvj 0yn^ bool. sua at Siku- 
landa prouonta atte ij haf^ hool ok ij aura, commvnan 
0yr»e hooL ij aura hool Huatualla prouenta. ok h. 0yr»^ 
bol spitalen. fengom veer alt fiettas af Sikulanda prouento - 
f. xvij aura hool j Viigsteini a Vestorpe 

Jtem j Skarde j Margareto dale ij hasfssQldce bool. 

J ^leuaghum m'. bool. alliB jordena swa at 0yri.<; hool atte fol. lis. b. 2. 
stolen fyr. en i|j aura hool fengom veer j skifteno af Hial- 
munga prouento. 0ytis hool af Hofuinar prouento. ok 0yris 
bool af Huatualla prouento. ok iij aura bool. af Lsereims 
skogs ktrkiu f^. h. m*. boo2 j Steins rudi 

J Raumini 

Jtem af Todini j Oslo hseradhe sem stacnder smfuat j gamblom 
registrif vi^ span sm0rs po fsez per ei af er pet nw xijj 
aura bol ssom Giurder Ingieldz^' lauk kirkiunne f'. m'. bool. 
j Giisls Oo. a Heidmarkenne. ok f^. rettf far *) Biflkop i Oslo 1453—82. Jfr. Langes Klosterhist (2 Udg.) S. 416, 
*) 8e foregaaende Side Note 1. 
>) Sa DipL Norv. ID. No. 797. 314 

Pessar iarder liggisB i RerghsBims bffiradhe 
J Oost n0rdr8e garden allan iij m'ka bool 
Jtetn sydrsB garden allan ij. m*. bool. faek bi^cop 0ystein ^. 
fol. ll4.a.i. m*. hool j Eik h. en annan halfuan f. m*. hool j Biamulf- 

stadum af Straums pronento 
Jtem j Brekko j 0jBtr{e gardenom en |>er g ha}^ ok iij pund 

saltz 
Jtem j Krymslo en t>er h. m'. bool. gaf broder 0y8tein 6isla| ^ 

J 0y8tra) Bergheimi 

J Haugi h. iii Byris hool sua at .h. ^ 0ytis hool atte stolen 

fyr. En 0ris hool fengom yeer af Strasngionom 
J Holme en |>er h. ij 0ri^ hool 
J Vppini X aura bool. sua at vj aura hool atte stolen fyr. En 

h. m'. hool .j. sydrae Vppini fengom veer af commvnene j 

skifteno 
J ^ingium en t>er m*. hool gaf Ragnilda Porkiels dotter ' 
J Hellurudi j Lomadale xv. pe. hool ok h. m'. hool swa at xv. 

pe. bool atte stolen fyr. En h. m'. bool fengom veer af Si- 

kulanda prouento j skifteno 
Jtem j Vffilli vider L0xo x^' aura bool gaf Prouder Biarna|' 

ok s^erdeilis h. m*. hool j samre jord er veer fengom af 

Peters altareno f*. .v. aura bool j Dolini a Baumarike 
fol. 114. a. aL Jtem j H0yuikum m'. hool gaf Haquon Pores|* f*. modor sina 

ok OS kom ad participacionem j 0ystr€8 gardenom ok j nasdrss 

stofuonne 

Jtem j Josunne. j Aska sokn. zij aura bool. h. iordhen. ok Berdeliff 
BaltksBitiols sotensB aUa |>ct j hia sBdm kallaz Holms buder. stem stolen 
fek firi laemfna buder. Kolzrudh. ok Miol0yso s»m brefuen seghia' 

Jtem skoghren aUer stem Haloardz teighren kallaz a Hudrimom' <) Mon den samme, der nsBvnes 1321^49 i Dipl. Norv. I, III off VII? 
*) Mon den samme, der nsBynes 1363—86 i Dipl. Korv. III. No. 829 

og 460? 
«) Se ovenfor S. 107 Note 3. 
*) Naevnes 1389 — 1408, men var d^d 1413; ban yar en Tidlang Raad- 

mand i Oslo, se Dipl. Norv. II, IV, V, VIII. 
») Se Dipl. Norv. IV. No. 694. 
') Noget af begge de sidste Notitser synes skrevet over Radering. 215 

Pessar jard^r liggise j Liidum ok takom veer sialfuer 

landskyld af 
Hosaby^ alt viij. m'. hool ok gek af fordom viij h8Bf| siD0rs 

ok i|j m'. fornar 
Jtem af Huale yj haef^ sin0rs ok ij aura' 
Item af Arkuisl ij span 8m0rs 
Jtem j HimiriM haei^ hool 
J Aske j sydrae gardenom halfs annrs 0ym bool 
J Sudhrseimum n0rdzstaB vj. aura hool er kirkian faek f^. y 

hffifseldce hool j Yallarstadum foLiu.b. l. 

J Gasarudi m'. bool. ok s^^deilis iiij 0rtog'. bool. k0yfte biscop 

0ystein af Porgylse Helgasj^ni ^ ok 0rtog'. hool af Audulse 

Porkiselasyni ^ ok aeit 0rtog'. hool af Gydu Greips dotter ok 

Ogmunde Algautzsyni maghe Ifuars aa Vlfuini 
J Aunine j synzste gardenom xi 0rf . hool lauk Audun tillagha 

bp. Sigfride^ ok s^rdeilis j samrejord 0rt'. hool minnce aen .x. 

aura bool. lauk Haldor profaste 0ysteini bi^copi 
Jtem j lithla; Straume vidh Lidhasund i^j aura bool. 
Jt€m allffi jordansB synzste Gullaa^ iiij. m'. hool gaf biscop 0ystein 
J Aaranese ij aura bool 
Jtem j Syllingum j synzstae gardewom m*. bool. er veer 0ystein 

gafwom after f*. h. m'. hool j iEggium ^ 

Pessar iarder liggisB a iGikium ok Modasimi fol.ii4.b.2 

J Budarudi a iBikium vj aura hool sua at h. m'. hool atte 

stolen fyr. En 0r;%s hool fengom veer af Ha3gs prouento j 

skifteno. ok annat 0yrf^ hool af Medaluaz prouetito 
J Naedueghi aBn |>er ij aura bool 
J Dalum vid Narfua rud m'. bool. 
Jtem aen j Dalum a iEikium ij aura bool. 
Jtem j fiskinne j Diupuik a Modeimi settongen 
Jtem j Sponini aen t>er m'kf bool 
J Biamadale en |>er halfuae jordena ok halfua fisldna sem per 

til ligger «) Jfr. DipL Norv. V. No. 831. 
«) Se Dipl. Norv. ni. No. 426. 
») Se Dipl. Norv. IV. No. 587. a. 
*) Se ibid. No. 587. b. 
») 1352—58. 

•) Jfr. Dipl. Norv. VI. No. 382—83. 

^ Jfr. DipL Norv. II. No. 522 og IV. No. 626 (jfr. ogsaa nedenfor 
fol. 125: a. 2.) 216 

J ^ngium en f>er xiiij aura boot k0ypte hiscof Jon. ok annat 
xii^' aura hool k0ypte hiscof 0ystein j samre jord ok fiskini 
per [medh^ tiP 

J Disini en per m m^ hoi ok iiij aert* bol skipte hiscop Ostein vid^r 

ktrkiuna seem breuen sigia' 
Jtem j fyrnempdo Badaradi ii aura bol ssbni Rollanger [Gattomu^^ laok 

00 setti 088 hiscop 0y8teine j reikningaskapp BSdm hon sagde sik 

hafua fengit Albiome a Sperine 
Jtem j Eik j Hauga sokn a Eikiam marka boll gaf Peter Nicolisl [oc 

hustrv Elin Ranadotter eghen kona bans* 8amtbycbte oc 8idben efter 

ban8 d0db afbiende bwcop Jone8e* sem breff ther vm gordh 

waatta^ 
Jtem j FioBom j Nomadale j Swein8Bfai8 8okn j Ski da bjbIo iij m"^ hooly 

00 j Flatakrom ii marka boo^ SBller swa mykit ssBm Lidaarder As- 

lak8| atte oc \>eT m} j kuemaforsB oc ii ssBtf boll till Fiosa oc eit 

til Flatakra gaf ok afhendi Liduarder A8lak88on 88Bm brefuen 

8eghia' 

fol. 116. a. 1. A Folio j vestrae lutanom 

J Sm0rdale j Aas sokn vj aura hool 

J Sigurda rudi en per vj aura hool lauk Haluard^r Tubbas|' 

ok ein fors medh 
Jtem a Saanom j Skodini xij aura bol sydri garden, ok halfuan 

Sioar skoghen. gaf Sighridh Haluardz dotter j Gyridu garde, ^^ 

byggizs skoghren serdeilis 

A Folio j 0ystr8B lutanom" 

J Haughum j Skaeidessokn iiij. 0rt^ hool 

J Bils^ueit m'. hool swa at .v. aura hool atte stolen fyr. En 

^ aura bol fengom yeer j skifteno af Bergs prouento ok 

0yTis hool af Medaluadz prouento >) Igjen udslettet. 

«) Se Dipl. Norv. V. No. 348. 

«) Se Dipl. Norv. IV. No. 662. 

<) Fra [ tilskrevet over Linien. Han nnvne8 1391—1404 i Dipl. Norv. 

Ill— V, VII og VIII. 
*) Se Dipl. Norv. III. No. 481 og 704; IV. No. 660 og 682; V. No. 

575 og 800; VI. No. 868. P. A. Munch, d. norske Folk8 Hist VII. 

S. 750 f. og vm. 8. 170—73. 211. 
•) Biskop i 08lo 1421—53. 
7) Fra f tilf0iet nederst paa Siden med noget 8enere Haand og med 

HeniriBninsf hertil. *' » » 

*) Samtlige Tilf0iel8er 8krevne med en omtrent tamtidig Haand. 
•) Se Dipl. Norv. II. No. 446. 
») Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 727. 
") F^rst kommer en udraderet Linie. 817 

J Barnakarls rudi ^ aura hool 

J Askiels i*udi iiij span sm0rs j 0ystr^ lutanom seder vestry 

J Berghum j Nesod eyris hool lauk sir Fingardar 

J Mossadale ok Lysadale fol. 115. a.2. 

J Bakka j Nyo kirkiu sokn aeder per neer ij aura bool. 
J Galtabudum j Lysadale x|j aura hool ok 0yris hool fengom 
Ycer aaf Nunnu klaustri f*. FughlsB rudh j Nses sokn. 

J Eidzbergs profasta d0me 

J Arnastadum (j) Skip{)ueita sokn h. annat eyris hool Porgeir 

prikul [gaf^ 
J Augastadunt j Askeims sokn h. m*. hool gaf Martein Lodens| ^ 
J Solbergum sen per .v. aura bool gaf Olafuer gruter' 
J Sionarhaugi j Prygstada sokn m'. hool gaf Porer Bi^oops 

son 
J Myklaby sen |>er ij aura bool gaf sir Finner 

J Heggini ok tokom yeer sialfuer landskyld af fol.ll5.b. l. 

J Langanese ij hse^ sm0rs ok ij m'. foma 

J Hseroslette j Hserolande sokn ij aura bool. 

J Glosliid ij aura hool j Eidzbergs sokn 

J vestasta Pyrt .v. aura hool at skoronne. ok iij aura hool j 
0ystr<e Pyrt ssem sero halfuar allar iardennf er bi^copen 
fek f*. Pores rudh a Neseno a Vestfold ok halft Pyringa 
rudh per j hia \j aura hool gaf hiscof 0ystein hiscops sto- 
lenom 

J Skinna? rudi j Hsense sokn m'. hool 

3 Salmundse rudi iij m^ hool all Jordan swa at xig aura hool 
gaf hiscof 0ystein .v. aura hool fek ban hiscofs stolenom 
f* .V. aura bol. j Ifuars Disini, oh vj aura bol gaf sir 
Haluardhf Gudleifsson ^ 

J Skaun seder annarstad' j |>ui profastad0me 
Af Heidum ij kyyr TUf0iet i Margenen med samme Haand. 
Se Dip]. Norv. V. No. 420. 
Om ham se Dipl. Norv. lY. No. 601. 
^ Han forekommer som Ghonbroder i Oslo, Provst i Eidsbergs Prov- 
•ti og tilsidst som Erkeprest i Oslo mellem 1869 og 1413 (Dipl. Korr 5 218 

Af L0ykini y aura forna 
fol. 115. b. 2. Af HsBimnese i^ span siD0rs 

Jtem Glaemf f*. saal Jons a Skeide vij aura bool 
J Lunde a Ara mark m*. hool f*. saal Salmundar En |>e8sar iardf liggia a Raumarike fyrst j Nitiu- 

dale 
J Holte h. m*. hool j sydrse gardenom' 
J Haugum x^ aura hool ffider h. xiij 0ym bool half jorden j 

Nitiudale, er hiscops stolen fek f*. xv aura hool j Viliabergi 

j Skaun* 

J Hakadale j Nese 0yri8 hool gaf Sighurd^ a ^idi. er nn skipt bnrt 
fmr 0ym boo? j L^ykini j Nitiudale j 0y8tra gardenom. 

A Gioleidh. 
J uEngium j Skeidesmo sokn .v. 0rf . hool 

[Jtem en z 0rt«« b. i sammsB Enginm som wer Jacob biscop* fingom 
af Yware Alwerssyni, oc af Ganb0rg NicnlassBdotter eigen konsB 
han8\ j sekt for ^et at |)e hafde laenge wntholdet fran stolsen for- 
Bcrifnadse .v. 0rt«' b. j Engium, testes sira Wlf Asleifsson* oc sira 
Olaf SigurdsBsson^ kor8br0d^ j Oslo^ 
J Sloghaeimi xy aura bool halfuer gardhren ssem kom firi Ringho nies 
Jtem xij aura b. j Stadzberg j Skeidzmo sokn som nw ear 0ydhi oc 
gaf Sigrid Odzzursdott^r* jn participacione* 

fol. 116. a. 1. J Laesem 

J Kraeppu 0ym bool 

J Leirbergi .v. aura bool gaf 6ud|)orm^r kroker firi saal Eiriks 

hffittss 
J Kroardale h. annat 0ym hool gaf dotter frw Joronno^^ j 

vestry gardenom 
J Karstadom .x. aura hool vt ietur halfuer garden 1) Her f0lge to udraderede Linier. 

«) Se DipL Nonr. IV. No. 666. 

») Biskop i Oslo 1407-20. 

*) Se Dipl. Norv. IV. No. 625, 759 'og 761 samt V. No. 512. 

*) Forekommer mellem 1394 og 1435, en Tid som Biskoppens Official. 

(Dipl. Norv. Ill— V). 
•) NcBvnes 1399—1432 (Dipl. Norv. UI— V). 
7) Fra [ tilf0iet nederst paa Spalten med Henvisning hid. 
') Levede 1390, se 1^1. Norv. FV. No. 580. Maaske den samme, der 

nffivnes 1368 ib. lu. No. 359. 
') Tilf0ielseme skrevne med tre forslgellige Haander, den sidste seldst 

(fra Biskop Jakobs Tid). 
*®) Formodentlig den samme, der nsevnes ovenfor S. 183 Note 4. 219 

J AuduLstaduifi j Holta sokn j Lssm h. m*. hool gaf Steinar j 

Steinbiornogarde j 0ystr€e gardenom 
J Huale j Holta sokn m*. hool gaf sir Porstein a Giardarinj ^ 
[Jtem j ^Ighartunum 0jns bol fornt aeder meira ssem brefuet 

seghir ssem j kirkiune ligger vm Sebiom Dagsson' haldar 

ekki som ban hafucr lofuat 0yrt^ bol j synzsta gardenom j 

Vange j Henene sokn sesm ban t>6r f* gaf' 

A V»st|>orpe 

J Stongum 0ym hool ok annat 0yris hool gaf Biorn pasntur 

J Sultartanga ea per eyvis hool 

J Liidh y hffifl hool en ^er 

J Birki j Nannastada sokn h. m*. hool gaf Sighni j Kyrning- 

enom 
J Dolini j Biarka sokn 0ym hool 
3 Hole j BisBrkse sokn x\j aura booZ gaf sir Andres a Hofue^ 

J IsBssaeimi fol.li6.a.2. 

J Hanastadom b. m'. hool gaf Gunbiorgh Asgrims dotter. ok 

s^deli^ gamalt .m'. hool saem hretxiet ssegtV 
J Audunaformo iiij haefl hool ^ 
J Amote h. m*. hoot 
J Gordum* j 0ystr€e gardenom ok j 0ystr^ lutanom b. m'. 

hool ok serdelt^ j sama garde j vestrce lutanom m^ hool gaf 

SiD0rbiom 
[J Kolby ii^' aura boll ok ij aura boP 

J iEides sokn 

J Alaborgh vid^r Eidzuol. xx."^ aura hool ok b. 0yn^ bool. 
sua at vj aura bol atte stolen fyr. ok m*. hool j samrc *) Thontein Haraldss^n nsBynes som Prest her 1893, se Dipl. Nonr. 

IV. No. 622. 
^ Nevnes mellem Aarene 1888 og 1428, 1893—1408 som Raadmand, 

1412 — 23 som Lagmand i Oslo (Dipl. Norv.) If0lge Saml. i d. n. 

Folks Spr. og Hint. III. S. 344 No. 75 og 76 skal den 1388 nsevnte 

Person af dette Navn vsere forslgellig fra Kaadmanden og Lag- 

manden. 
^ Fra [ med en an den, omirent samtidig Haanad (Biskop Jakobs Tid). 
*) Hof paa Fit. 
■) Jfr. fcpl. Norv. II. No. 19. 
•) Jfr. Dipl. Nonr. IV. No. 726 og 731. 
^ Fra [ med en anden, omtrent samtidig Haand (se Note 8). 220 

jord. gaf Audun hnater^ En h. ij 0yris hool fengom veer 
j skifteno af Glemetz kirtdu. iij aura boot af Hofuinar 
pr(7uento. 0yvis hool af Krosaltareno. ok 0yvis bool af Mario 
altareno indrae 
fol. lie.b. 1. J Pyrnis akre saem kaliaz Biormanz gardren h. m*. bool j 

Duraal. 
J Askeimi en f>er yj aura bool 
J B0ysom j Duraale m'. boo! gaf Olof j Nypingenom ' 
J Mildini en ^er x. aura boo2 gaf Kietil magher 
J Dokkanese 0rt'. boo2 minna) en m' boo2 gaf sir Andres a 
Hofue^ kirkiune til byggingar J Inga garde 0yri^ bool 
J Husum ij aura bool J Kiisa J Vesongh J Flataby .x. aura boot 

J Stongom m'. bool. 

J Byrgini m'. booZ gaf mestei*Niculos.^ ok h. m'. bool j samre 

jord fek bwcop 0ystein after f*. h. m'. bool j ^ueitum 

j Liidum er ban bort leet fra stolenom. Ok serdeili^ 

en j samre jord ^ aura bool ok 0rtog'. booZ sua at 0rtog'. 

fol. 116. b. 2. boo2 fengom \eer j skifteno af Glemetz ktrkiu ok 0yris bool 

af Rodeims prouento 

J Holeimi iij m'. boo2 sua at xij aura boo2 atte stolen fyr. 
Er veer fengom j participacione ok gaf Aasse j EusBrnda- 
lenom.^ ok serdeli^ fengom weer j skifteno o^n j samre lord 
m'. bool af Krosksrkiu. ok h. m'. bool af Spitalenom. sem 
gaf fymetnpd AassB ^ 

J Vppini^ j 0frse gardenom ij m'. bool halfua iordena «) Levede cndnu 1335, se Dipl. Norv. IV. No. 107, jfr. m. VI. No. 104 

(se Rettelse). 
*) Olof Gudbrandsdatter i Nypingen i Oslo var d0d f0r 9 April 1848, 

da der holdtes Vardering over hendes efberladte Gods, se Dipl. 

Norv. IV. No. 328. 
*) Se foregraaende Side Note 4. 

*) Formodentlig ham, der nsevnes 1830 i Dipl. Nonr. V. No. 86. 
•) Hun neeynes 1339 i Dipl. Norv. V. No. 128. 
») Jfr. Dipl. Norv. II. No. 19. 221 

J Baiunsase aein gard allan xij aura bool komo {)essar twsBr 
jarder fin Ringunes a Heidmark 

A GautsBidh 
Af ^igiuls vale ii^j span sm0rs 

[Jta» j Rwdhi en ther vi aura bool > 

J Skaun yestne ok 0ystr^ 

Af allu Rifseimi viij ha)f| smtfrs 

J Styrs rudi haef^ bool. 

J ^gnum ii0rdzsta ix. aura bool sua at m'. hool atte stolen 
fyr sem gaf Eilifuer biarter^ ok kona bans, ok serdelt^ njvis 
hool j samre jord ssem \eer fengom j skifteno af Bsergs 
prouento 

J Akrom. fol.il7.a.l. 

J Tindrini 0ym bool 

A Fiit ok Blakom 

J Pordarudi ij aura bool . 
J Hagha a Fit hffif| sin0rs ^ 
J Ku«flini a Blakom ij aura hool 
J ^indrida rudi a Fit m'. hool gaf herra) Paal^ 
[Jtem j Aurskog halft Asnes sem wer fingom af Gutthorme 
Jonssyni^ f wtzkegd^ 

A H0ylandom 

J Ringstadom xiiij aura hool 

J Nadeimi m*. bool 

J Dystanidi en |>er h. m'. hool 

3 SkrseppoBtadont ij aura hool 

J Homaase sydrce x^ aura hool gaf Narfue Jonsson ^ *) Fra [ skreyet oyer en Radering. 

>) NBBvnes 1846 i Dipl. Norv. VI. No. 172. 

») Se Dipl. Norv. H. No. 44. 

*) Uden xyivl Mierkesmanden Hr. Paal £irik880n, om hvem se Saml. 

t. d. n. Folks Spr. og Hist. I. S. 180—88 og P. A. Munch, Dei n. 

Folks Hist. VI og Vn ; Dipl. Norv. Vl-Vnf 
*) Maaske ham, der nsBynes 1889 i Dipl. Norv. IV. No. 568. Se ne- 

denfor S. 223 Note 2. 
*) Fra [ tilskrevet med en anden, omtrent samtidig Haand. 
'0 Men ham, der nevnes 1898 i Dipl. Norv. V. No. 379? 223 

J Ignadale 
J Audini vsBStrce a Strondeniie vj aura hool 

fol.ii7.a.2. A Leireimskoghe 

J Haugum iij. aura hool gaf Bard^r skadder j Q0rdr8B gar- 

denotn 
J Hunaborgh' v^' aura hool ok Berielis m\ hool gaf Gunnar 

Bresson 
J L0ykini x\] aura hool sua at h. m'. hool atte stolen fyr. 

En m*. bol fengom veer j skifteno af Sikulanda prouento ok 

er t>ett8B alt j n0rdr€e gardenom 

J Guddale 
Alt ^lauager leita j Oslo herade' 

J Nses sokn 

J Amastadom sydrce gardenom ij m*. boo! ssem gaf sir Helgi' 
til kummunan ok os kom sidhan j skifteno ok serdeli^ j 
sama garde iij aura boo2 er kom vndir stolen f*. Porlaks 
gard. En j n0rstsB gardenom iij hsefl booZ sem stolen atte 
fyr. ok 0yri5 hool fengom veer af Lautina prouento 

J iEingium j Droggunes sokn ij aura booZ gaf Sigurder langer. 
ok ^' aura bol j samre jord gaf Gud|>ormer glamer 

J Kioos j Aulinabing xv. aura booZ sed^r xiiij * gaf Paal puke ' 

ok serdmilis vj aura boo! gaf Skieelle. er nw all Jordan 

J Rudstad j Nses sokn m'. bool gaf kona Ogmundr imbse 
J Finnastadom h. vy 0rt'. bool gaf Olafuer a Kiolbergi 
J Odz nidi j Droggunes sokn xi aura booZ sua at m*. booZ 
fol 117 b. 1. atte stolen fyr. sem gaf Gudhrun Lamba dotter. En iij 

aura boo! fengom veer j skifteno af Imishaugh prouento «) Jfr. Dip!. Norv. IH. No. 118. 

>) Se ovenfor S. 213. 

*) Sira Helge Thorald880n forekommer som Prest paa Nes 1858 — ^73 

Off yar d0d f0T 1392; 1859 kaldes ban Provst i Sol0r, se Dipl. 

Norv. III-V. 
*) Tilf0iet i Man^enen med samme Haand som den f0lgende Til- 

f0iel8e (fra Biskop Jakobs Tid). 
*) Levede 1822 i Oslo, se Dipl. Norv. I. No. 169. 223 

J Hosum j Aulina sokn v. aura hool gaf VuildsB Marteins 

kona 
J Rudi vider Folberghar xv. aura bool 
J Folmo hsef| hool varo |)essar iarder gefnar mote Pollaks garde. 

Er nv bort (byt) f« Br^kko j Margretedal vider Sikulanda prebenda ' 

J Fughla rudi j Nass sokn ij aura hool ok serdeilt^ h. vj. 0yns 
bool Sffim yeer 0ystein logdom til. ok 6udf>ormer Jonsson 
lauk OS.' ok er |>et h. viij. 0yTis hool half iorden 

Jtem xij tfTis bol j Aarixstadhom j NsBSSokn a Raumariki jn participa- 
ctone Pessar iarder liggiffi j Odale ok Sool0yum' 

Af KiK j Sol0yum h. y veet iarns er ^et |)ridiungren j iordewne 

bygt f 0yf fornan swa at pet se eyn bool0x*. 
J Langa nese j Odale vj aura hool 

J Kols rudi en |>er m'. hool gaf Olafu^r gust^ i Sandz sokn. 
J Suaeinaby j Sandz sokn m'. bool. sua at h. m' bool atte 

stolen fyr sem gaf sir Eilifuer kauda. ok annat hlf. m'. bool fol. 117. b. 2. 

j samre jord fengom veer j skifteno af Sebastiani altars Pessar iarder liggise j yttrae lutanom j Borgasyslo 

ok takom yeer sialfuer landskyld af {)eim til fata- 

bursens fyrst j lolund 
Adhalby alt gek af at forno iiij laupar sin0rs. ok iiij pund 

saltz 
Jiem af Rudi |>er j hia .h. iiij 1. hool sua at ij laupa hool 

atte stolen fyr. En h. y laupa hool fengom yeer j skifteno 

af Clemetz ktrkiu^ 
Af Rffiidf iiij pund sin0rs 
Af Porbergs rudi ij span sm0rs j gamblse skyld 

Jiem h. m«* bol k0pti bi^cop Jacob' af Olofue Asmunda dotter n Med en Haand fra c. 1500. Jfr. Dipl. Nonr. II. No. 19. 

^ Se Dipl. Norv. IV. No. 674. Se ogsaa ovenfor S. 221 Note 4. 

•) Jfr. ogiaa Dipl. Norv. III. No.. 1174 og V. No. 826. 

<) Se Dipl. Norv. II.- No. 44. 

») Se Dipl. Norv. Y. No. 840 og 425. 

^ 1407-21. 234 

Af Kuirlffitis vik lauper sin0rs ok halfuer 0yr 

Af Fulauiik ^ laupar 

Jtem Kaupanes fioU 

Jtem h. Skoghen indrffiuaeghen j loliind 

Jtem salfkietiuls sotena vidher Mos ok Kuirlaetis vik a Nese 

Jtem af Odda rudi ^ laupar 

Jtem j Tordufuo v^ aura hool ok. xv. peninga hool lauk ^or- 

aelfuer smidher oc j Grimsradi ^ aura hool lauk iyr<i«r ^or»lfaer, 
in Buj^plecionem Tordufuo nidz, quia non continet iantum Bed supra 
BcrtbitUT etc. 

fol.li8.a.i. J Ryggiofs sokn aa Varnu 

MosssB kusernae fors ok allan h. Mossa bakka n0rdrai vsBgin^ 
Jtem Haslu n0rdr8B garden allan gek af at fomo iiij laupar 

sm0rs ok iiy pund saltz 
Jtem serdeilis halft Haslu uses msBdallutan ok I>SBn austastae 

ok saltkisBtiuls sotena |>a n0rdrffi ssem hvefaet saeghir 
Jtem af Rudi hia Haslo ij laupar ok iij ptind saltz 
Jtem af Porbrandz rudi ^ latipar sm0r8 ok eit pund saltz 
Jtem j Dale vid Mos 0yYis hool gaf Haluard^^r bratter 
J Krokstadum vig 0rtog' bool j naedf garden 
Jtem 0yin Slette 
Jtem a Fr0ysium 0ystr<s iiij pund saltz |>r8Bttis moot 

Jtem D7lling«07n j Wansyo sem wer Jacob hiscoper j Oslo fsengom 
af herrse Oauta £riks| sem brefwen seighia* 

J Odhens 0y 

J Tiarnum 0ystr€e xx. aura bool. 
J Tiaraum vestrse .xx. aura hool ok serdeili^ forsen 
Jtem Rudit |>er j hia Laeiro vj aura hool 
fol. 118. a. 2. Jtem j Pronda rudi .v. aura bool. J Rolfs 0y 
J Skimar 0y vestre garden m'. bool *) Her f0lge 2 udraderede Linier, hVoraf kun kan Iseses : . . . h. 0jt%8 

hool lauk . . . 
«) 1410, se Dipl. Norv. IV. No. 783 og ovenfor S. 26 Note 2. S25 

Jtem 0y8tri garden m' bool at skoronne 

J ^line mykl® [xy aura hool at skoronne' 

J iEiline litlae [h. m."^ hool^ 

[Jtem h. m."^ hool ssem Eroppen kallatz. ^ 

J Horgini ij gardanner er huar garden(!) [xij aura hool at sko- 
ronne. En at* lonelskylda burd f" h. ii^ m.' hool 

Jtem Haffiimf alt ssem er at skoronne ^ aBd^r ij m.' 

hool 

J Poffiit .ix. aura bool [vid Glimmeimar * 

J Hallarudi vid Vidseimar h. iiij. lauper. sua at ij laupa boo2 
atte stolen fyr. en h. annat laups hool fengont veer j skifteno 
af Scolastria 

Jtem Vidffiimar ij gardanner .v. m.' hool 

Jtem Trosuikar ij gardanner ssem kaliaz h. vi. m'. hool 

J Hnsepio h. m'. hool h. jorden 

Jtem GlymsBimar allan garden ssem kaliaz iiij m*. hool 

J Haslo j Lffiiande vider Sarpsborgs(!) yj aura bool gaf Por- 
biom tuppa. 

J Amordh 

foLllS.b. 1. 

Borghar wj m*. hool at skoronne en .vi. m'. at gamlom land- 

skylda burdh. 
J Lafuarudi en f>er h. v. 0yTis hool gaf Gunnilda Hauardz 

dotter> 

J Pors nsBS 

Holm .v. m'. hool at landskylda burd sen iij m'. hool at sko- 
ronne 
J Krossabergum aUan garden xij aura hool seder .^. aura boll at 

skoroniie 

J Humla kiffirrom(!) 
Pxnr gardanner k m*. hool huar at skoronne *) Fra [ skrevet over Radering mod noget yngre Haand end det 

0vrige. 
*) Aabent Rnm i Codex. 
f Hon den lamme, der forekommer 1404 i Dipl. Norv. YII. No. 840. 

15 S26 

J Mioluiik ij aura hool ok serdeili^ 07m hool k07fte bi^cop 

0ystem 
Jtem Hauka myr alia ij aura boo! 

J Skiabergs sokn 

J Skiulsestadom iij aura hool j einom gardenom ok j adrom 

0ym bool ssem bi^cop Jon * feek f vij aura boo? j B00. 
3iem h. 0yrw booi j samrc jord faek bwcop 0ystein 
fol.il8.b.2. J 0yiulfstadom synzsta garden allan ij. m'. boo2 lauk sir Peter 

a Rodo.* 
J Rudi ssem kallaz synnzsta Rud halft m'. bool. 
J Gaghnastadom j Vller0y h. m'. boo2 
J Hellof)orpe j Jngrudals sokn h. m/ booh* 

J Bsergs sokn 

Raudznes allan garden vj m'. booZ 

J Hialmungom nsedrce allan garden .xii. aura booZ 

Jiem aalaefiskit ok Baerghby ssem finz j Ranrikis profastad0me 

Jtem halft Giellastad vestasta garden ok balft Arkarad gaf sir Hakon 
Gnttormsson sen adra heelfdena til comanam(!) canonicorum etc.^ J Ranrikt^ profastad0me j Sksediofs sokn^ 

J Folkastadom* j vsestr^ gardenom medh Geilanga(!) |)orps fors. 
mylno ok mylno hagha. ok wtseingium er ligger millium Yeta- 
landa ok Vxaf)oi*ps. ok Blsesa skogs viij m'. bool 

J yttras Fialskoro iij. m*. bool 

J 0fr8e Fialskoro j synzstae Tuftum ij aura boo2 saam sseghiz. 
at er tolftongren j jordenne 

J Gral0yso j austasta Tufttim vij aura booP 
fol.ii9.a.i. J Gfleilauga Jjorpe xy aura bool® sua at m*. bool er j na^dr^e 

«) 1372-85. 

») Var Prest her 1330, se Dipl. Norv. VI. No. 136. 

*> Her f0lge ire adraderede Linier. 

*) Se Dipl. Norv. Y. No. 579 og 593. Han forekommer som Preet paa 

Sande (Sandehered) 1410—30. 
») Jfr. ogsaa Dipl. Norv. Y. No. 997 og 999. 
•) Se Dipl. Norv. H. No. 483. 
') Se ogsaa Dipl. Norv. Y. No. 846 og 872. 
•) Se Dipl. Norv. Y. No. 347. 387 

gBidenom en h. m'. hool j 0fr€S ssem hisco^en fek f" m'. hool 
j Gautabudum. ok serdeili^ j fyrnempdom 0b(B gardenom ij 
aura hool er Yeer 0ystein k0yptom ok 'serieilis en j samr^ 
jord i|j aura hool er stolen fek j skifteno af Hunaborghs 
prouento 

item j Biselfua rudi j Skeidiofs sokn xy aura bool er veer 0y- 
stein fengom af ^dmundz altareno f"^ x^ aura bol j Orm- 
stadom a V8est{)orpe ^ 

Jt^m j Lifua rudi 0rt' hool minnse sen xi aura bol steint ok 
reint er kirkian fek f" Brsekko' 

J Annilladale 
J Berghb0 all® halfua jordsena xx. aura bool ok snrdeilis j ysostra 

gardhenom ij anra hoU BSdm Jon smid^ saette oos 0y8teine ' 

Jtem j fymempdum Bserghb0 j 0ystr^ gardenom 1^ aura bool . 

ssm Yeer 0ystein fengom ok er ^et ifuer heelfdena j badom 

gardonom 
Jtem alia alafiskina j Annilladals aa fra ^Ighaliidh ok Haugh- 

bek ok alt wt til Aur^ aa.* 
Jtem alt laxa fiskit gamalt ok nyyt 

[J NflBsini sokn fol.ii9.a.2. 

J Brekko . xx . aura hool gaf sir Kolbiom ser^* prester ^ ser nw 
skift j Lifua rud 0rt' hool minna en xj aura hool ok |)er 
m? xij m*kf fomar® 

J Luders sokn 
J Haugenom j Valagrsen h. m.' hool 

J Tunseims sokn 

J Gi£^rdeimi mykla ix. m.' hool 

J litla Giffirdeimi xx. aura bol tuser stofuonnar «) Se DiDl Nonr. VI. No. S60. 

') Se nedenfor. 

') Tildela over 3 udraderede Linier. 

<) Se Dipl. Nonr. n. No. 501—2 or 606; V. No. 760 og 764. 

•) Kolbi0m £ilif8a0n, Erkeprest i Oslo, neevnes 1S8&— 93 i Dip). Norv. 

*) Fra [ OTer8tr0get i Originalen. Se oyenfor. 

16» 228 

J Pufnar f>orpe stem kaliaz Pufuan xx aura bool 
[J Hu8Btffilykkiunne vj aura bool^ 
J Eleifuom vj aura Hool 

J lE^seghnaby vj m.' hool ok iij stofuonnar at fomo 
Jtem af lE^seghnsebiar mylno ij m.' fornar 
J Haukaby xij aura hool 
J -SIlmokiaBrre m/ hooP 

Jtem Gaarn alt vj mJ hool er veer fengom af koor8br0drom f* 
adrar jardcr> 

JUm j Hallenne f>8Br hia msBrker hoU ok j Hasidi jl aura boU kfrypte 

0y8tein hiacoper 
Jtem j naedra Badale vj aara boll fek Hrkian f«* Hueti lykkiu ok annat 

yj aura hoU j samre lord k0ypti Pyatein biffcop, oA; h. m. boll j 0fira 

Badale sem brdnen seghia oik serdeiiis en j n0rdra Badale xij aora 

hall gaf 0y8tein [hiscoper* fymaemfd^^ 

fol.ll9.b.l. J Heide j Kuilda soka vj aura hool 
J Riodre j Fors sokn 

J Sotanese 

J Hauge 88B8Bm^ xiy aura hool jordena alia er bi5Cofs(!) stolen 
fek af ktrkiunne j Sotanesa aft^ f" pet ssBin nv ser prest- 
bolet a Tossini ok frw Kristina^ lauk 

Suartoborgar sokn ok Haugbiar sokn 

J Haugbby ii\j m.' hool iiij stofuonnar at fomo 
J Skottonne m.' hool 
J Lykkio iij m.' hool !E^essar iard^r liggisB j ^Ifuasyslo 

J Ysesteini vp m} ^Ifuinne j Hiarteims sokn. ok sma iard^r j 
hia XV m'ka hool sialft Vsestein viij m.' hool *) Fra [ igjen adraderet, se nedenfor. . 
«) Se DipL Norv. II. No. 128. 
>) Se Dipl. Norv. 11. No. 863. 
*) Med 8 en ere Haand. 

*) Tilf0iel8erne ere akrevne med to forslgellige Heender. 
') m er underprikket og b0r vel altsaa adfi^aa. 

7) Om Fra Knstina Nikolasdatter, ae P. A. Manch, D. n. Folks Hist 
VDI. S. 182—84. 229 

Jiem Intaka iij m.' hool 

Jtem 8ma iarder j hia fyrst Steinars rudh ij m.' hool h. iorden 

Jtem Halla rud h. iorden m.' hool 

Jtem j Aska nidi taree 0m bool 

Jtem j Austmalum j n0rdr^ gardenom h. iordena m'. booZ fol.li9.b.2. 

Jt«» BrotflBid zii aura bool gaf first gambla Jngeborg sydan samtikthe 
▼figa Jngeborg oc Helge Torlefson^ J Hser8exsta(da) sokn 

T ir ij J 1 I V. m/ hool 
J Effildodale | 

J Meistara rudi h. m.' hool ok annat h. m/ hool gaf Porstein 
brand^r V sik ok kono sinsB ok er ^et f>a m.' bool 

J Dydale mork j Dufuoskor 0m hool 

J Tranagili k 0jTis hool 

J Lanaeberghi h. m.' hool 

Af mylno leigho vj aura bool 

J Vpsalom j Forss0la sokn vj aura hool er vsedsette Askel 
blase. 

Kon nil geld e. tofif f>er som Bagga garder holder liiij alnes lang.' oc 
xiig alnsB breidsB nt liten testahtr 

Jt0M en til biffcops gardenom j Eonungelde f>ry tillogh er f>rear syster 
Baimofi^ Iiiw8B oc Sigrid d0iier Ghinnars kraks lukn ut litem testa- 
Air J Piorn J R0& hala XX aura hool 

J Brekko xij aura bool 

J Grelaughbm xij aura hool 

J Hello xq aura bool J Islsfiningha b0. j Steinkirkiu sokn ^ aura hool 

J Brolandum j Valla sokn h. i^ 0yn'^ hool 

J Sanrb0 balft v^ 0jTis bool 

J Mykinesi ^ g^dena zx aura hoU buam garden jtem til Mykines ij *) Notitsen er skreven med to forslgellige Hsender. BemsBrkningen om 
OiTeme skal maaske gjsolde den nnst foregaaende Gaard. aso 

holma Bern kaHasst Salt holma oc hlf. Alm0y oo hlf. Saiid0y sem 
brefaen yaatta oc j Tiinu (o: jyinnn?) j skoglieii^ 

J OordhorstO) 

J Varakil ok Varakils nese vj m.* hool 

Jtem serdeili^ allan Smidskogen ok adrer [skoghar til bools 
bota. 
fol. 120. a. 1. Stem j Brandadale m.' hool er stolen fssk af Straums prouento 

j skifteno f' annat m/ hool af Varo 
de istts |J Tia^rnakiserrom h. m.' hool 
dubitatur jjtem j B00 m.* hool 

J Skriksuikar sokn 

J Pitabakkom m/ bool 
J Biarna Riodre m/ hool 
J Finzlaiidab0 ij m.' hool 
J Porpe h. m.* bool 
J Haughf)orpe m.' hool 
J Wtffing vj aura hool 
J Erokom xiij aura boo! !E^essar iarder liggise j Gserpini profastffid0me 

J Gerpini sokn 
J Synzstab0 iij m.' boo2 

Jtem j B0 j midgardenom iiij m«> boll gaf hostrv ^lin a Bi8Braaf>aeit* 
jn participactone 

Jtem j S0ylini needra gardenom iij m'< boU alia iordhena gaf bivcop 

0y8tein 
Jtem j 0fra gardenom j S07lini f>riggia m'* hoU seder halft fiardha alia 

iordhena er ban k0ypti af Gym807 klaustri f* adra sina eighna 

iardhir ok gaf til hiscoya stolen 
Jtem j Badiiradi {)er j bia tw89ggia m«* boll, ok i Swinbolte h. v. 0yr»« 

holl en f>er. k0pti en biffcop 0y8tein ok gaf till bt^copstolen 

J Eiriks t)ueit j Eidhangra h. m.' booZ 1) Notitsen er skreven med samme Haand som den foregaaende Til- 

f0ielBe (om Kongelf). 
>) Se ovenfor S. 39. 281 

Jton j Heidinstadnm en f>CT h. iiij ~m'* hoU ok j Heiding^tada radi ^er 
} hia xij aura boll gafuo hustry Ingeborgh ^^ostolfs dotter ok'Eilifer 
son hefina !^ ]^orald Kaara ok sik sialfua. ^ 

J Lundffi herade 
J Skialdalagh .xx. aura hool lauk Vseterlidcr Heelgal fol. 120. a. 2. Af Pffilamork j Moo sokn 

0ystasta Aas . vi^ laupa land ok adra iq gardana ij mJ hool 
haar garden 

Jtem flain luth bafand tiondar sua vida sem Osloar bMeopsd^me er ok 
skatWn P buma lord 8 em saen Yerder* l^essar iarder liggiss a Yestfold j Slaghns sokn*' 

J Raudhsello .v. aura hool 

J Bakka er {0 : en) f)er ij m.' hool m} skogenom k0ypte hiscoip Jon> 
Jiem j Horgini iiij laupa land er ktVkian faek f B0 . Sffim sidarsB 
meir ssghir. 

J Niotcr0y sokn 

J iEikinese allse ij gardana vttan b. m/ hool ok er buar garden 

1l iiy m.* bool* 
J Tiamaase m.' hool 

J lokiffils rudi ^' aura hool ok h. annat laups land . kayfte six fol 120. b. l. 

Porgeir • 
item sn j loUsels rudi xii^* aura hool sua at vj aura hool 

fengom veer af Lafranz ktrkiu .v. aura bool. af Mari ktrkiu • 

ok vi aura hool af Peters kirkiu n Se oTenfor S. 22 og 24. Ti1f0iel8en Bkreven med omtrent samtidig Haand. 

Jfr. Dipl. Norv. V. No. 361 og VI. No. 346. 

1372-85. 
, Se Dijjl. Norv. HI. No. 397. 
*) Mon Tborgeir Harald8B0n, Frest ved Lanrentii Eirke i Tnn8berg 

og ProTBt paa Yestfold 1377—89 ? 232 

J KisBrre vider TsBigbar saem kaliaz Eisers bakken ^ m.' bo#I 

k0yfte hiscop Salomon^ 
J Nanz nidi ix. aura bool. 

Jtem j samre jord vj aura hool ligger til Bsergs prouento 
J I^orbiorna rudi v. aura hool 
J Kalladse nese ij laupa land gaf sir Porkiel 
Jtem j Kalladse nese j 0fr(8 gardenom iiij laupse land sffim 

veer fengom af koorsbr0drom j Oslo in participactonem 
J 0yranese all® iordena twa gardhana 
J Holmen yttr^ \j laupa land k0yfte bi^cop Sighfridher' 
J n0rdzsta garde j Tiumu er sumir kallsB Moon xij aura bool. ' 
J Sand07 en f)er m/ hool er kirkian fek f Sioar budir saem 

brefuet seghir 
Jtem allaB Biark0y vider Nioter0y vj laupa land. 
Jtem f)ridiungin j Hual 0y ssem I>er j hia ligger ok kaliaz laups 

land. 

Jtem halfaa Hudb^yna j Tiumo sokn k^yptam veer 078tein Bern brefaei 
seghir 

fol. I20.b.2. J San da sokn er Skaun kaliaz 

J Holtom iij m.* hool j Vall0y 

J Malm0y i l^odalings sokn m.' hool 

J Baerghom xx aura hool j Sanda sokn 

J Brunseimum h. m.' hool 

J Fitium i[] aura bool 

J B00 fordom .ij. m.' bool sbu I>et ar skift j iiij laupa land j 

Horgini j Slaghne ok iij aura bool j Gauseime j R0rdale 
J Budhujn n0rdr^ j V8Bll0y* h. iordena vi aura bool, ok iy 

aura bool fsek hiscop 0ystein 
J nsedrse Oaukstadom xij aura bool 

A Neseno 

J Sondini 0rtogh faat j .x. aura hool f>o hsdfdaz f^t vndan, SBn 
bref {>er vm vattas biscopenom f>et ») 1322-52. 

«) 1352-72. 

») Se Dipl. Nonr. V. No. 145. 

^) Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 637. 233 

J Myrghini x^ aura booL 
J Arnoikam h. m/ bool 
J Foluuiik half.m/ hool 

J KusBldz sokn ok j Laghardale foLi2i. a. l 

J Baduifi j Quseldz sokn m.' hool gaf Alfiier j Eisanom^ 

J Gronini j StyreuallsB sokn m.' hool f* saal Ifuars a Skodini 

Jtem half tianden af Kserafiskinne aire yskiserde. ' 

Jt0M j Gielpalande j nedzta gardenom j Swarfoastafta sokn ij laupa land 
gaf BnMder Gunnenson* 

J Angrseims hsBrade 

J Stamfiifleiinom v^ merka bool tamv gardanner 
Jtem j Gffiilom ij aura bool . ok xx. 

J ArnsBdals sokn 

J Fauskum .yj. m/ hogl all® jordena m^ dammenom ssem 

brrfusen ssBghia 
J Synnylfssffitre h. 0jH8 hool 
J Hangs nidi halft ii^ 0ym hool 

Aa Bee 

J NoUartsighi .ix. aura bool 
J Flffitdar klaeppom xv^' aura bool 

J larpatisBrnom xij aura bool ok h.m.'bool fsek bi^oop 0ystein 
bifcops stolenom f>er j. 

J Foones sokn foLi2i.a.2. 

J Holtom .XX. aura bool lank s^ Narfue firi hserbergi^ 

J Vaal» sokn 
J Elseppi mork 9 Maaske Alf £7Tind880n 1862, se Dip!. Nofv. IV. No. 485. 

^ Jfr. Dipl. Norv. I. No. 636, 772 og 1100; IH. No. 542; VHI. No. 

215 og 339. 
s) Lagmand i Tonsberg 1390—95 (Dipl. Norv.) 
8e DipL Norr. ni. No. 464, jfr. m. IV. No. 564. 234 

J Hseidins rudi x^'. aura bool 

J Oausenne j Botna sokn vj aura bool [er^ gaf !E^orgeir prikul 

Sfiem Ycer fengom af Sikulanda prouento fin v. aura bool j 

^ssetrom j Nordhlsem 

J R0yrdale 

J Gausenne j v8Bst^ gardenom iij aura hool ser gefuet var fir 
B00 saem fyr sseghir 

J Borro sokn 

AUffl VaBdcr0y .v. m.* bool gaf bwcop Sighfridher' 
J L0du8uin b. m.' hool gaf Ame gaaper fol. I2i.b. 1. Pessar larder liggise [vndir bi^copstole^' vttan 

hiscops d0met fyrst a Hadalande 

Af Veelo viiy (xiiij?) h8Bf|. allan vestrae garden 

Af HsBggisedale hsefl siD0rs 

Af Alme a Hadalande j Brandabu iiy hsefl 8m0i'S. sua at iij 
hse^ hool atte stolen fyr. En fiordongen ok ij span fengom 
yeer j skifteno af Hnatualla prouento . ok fiordongen ok ^ 
span af Imishaughs prouento . ok fylghde fordom 0yf huarf 
hsd{s€eldo ^ 

Af !E^orbiorna rudi j lamnaakers sokn v^ aura hool gaf frw 
Ingeridb ^ 

Af Oulloo j lampnaakers sokn h. bsef| bool. 

J Holte j Granar sokn hsefl bool gaf sir Arnulfuar vnge 

J larbaergi j Lunna sokn m.' bool gaf Einar Asualdason^ 1) Igjen ndakrabei. 

*j 1852—68. 

•) Fra [ tilskrevet over Linien. 

*) 8e Dipl. Korv. 11. No. 44. 

*) Her f0]ge 3 udraderede Linier, hvoraf kan laBses: Af 

Elanfuastadttm xij haif hool ok xij aura 

bool. 
>) Neevnes 1348, se DipL Norv. Y. No. 205. 335 

A Ringariki 
J GsBinnalabi^ hsef|. boo! Pessar iarder liggia a Valdrese ok takom yeer fol.l2i.b.2. 

sialfuer landskyld af 

J RannsBimi .x. laupa boo2 er gaf hserr^s PaaP. ok serdeili^ 

eit laups land ssem sidarameir stsender 
J Sundstrondtim vi^ laupsB land ok laups land j Bannseimi adCT- 

nssmpdo. gaf frw Sighrid kona h(errse Paals ^ 
J Boghne j 0yst^ gardenom iij laupse \>ool gaf Vnna Paals 

dotter» 
item gaf hcsrrse Paal^ ]>essar iarder fm sik til gardzens j 

Hofue yj manada mata boo{ 
J Kurfs rudi .b. kyyrlagbs hool 
J Hsellffiimi j Rseinlida sokn halfs kyyrlags bool. 
J RannsBimi j Skrautals (!) sokn er Rikulfs gardren eitS ok 

{)0 j n0rdz8ta gardenom .v. laupa booZ 
J Viflini xYig laupa land, j Hordini sokn gaf Magnus stoltekarP. 

ok kom f)? til vaar j participacione 
item j Akre i Swenes sokn xvj laupa bool gaf As® j Hondale 

ssem brefuet sseghir 

Jitm j L^ykene viiij laupa land vntte capt/vlym til bwcops stolen aS 
thy at commynet agliCT ekke fleire jerdher tlier* lE^essar iardder liggise a Pootne 

J Bakka^ vj h8ef|. sm0rs ok m.* 

J Vange iy h8Bf|. ^m0rs ok iij aur^ 

J Liidh j Hun h. m/ booZ gaf Asuald^r klserker^ fol. I22.a. l. >) Se ovenfor S. 221, Note 4. 

>) Yistnok Hr. Paals Eirikssflms Datter. Se Dipl. Norv. IV. No. 646 

Off SamL t d. n. Folks Spr. og Hist. I. S. 138. 
>) KssYnes som Rigsraad 1888, se Dipl. Konr. III. No. 477 og P. A. 

Munch, D. n. Folks Hist. VHI. S. 288-84. 
^ Skreyet med Haand fra Slatningen af 16de Aarhundrede. 
^ Synes rettet til: Balka. 
«) Asvald HallTard8S0n Klerk forekommer i Oslo 1829—40 (Dipl. Norr.) 236 , 

J B0 j Vardale haf|. hool gai GudI>ormer Gudbrandzsot i ^ ok 
bans kona 

J Apaldz j Walom* a ^otne i^j m/^ bol er gaf Saxe Andresson* jn 
participactone Pesser iarder liggia a Heidhmork 

Af Vadzakrfi ij hsefl sm0r8 

J Miisarudi ij h8ef|. smers 

J litla Lunde 0yTis bool 

J Langs rudi x^ aura hool gaf Inga Steingardz kona 

J !E^ronda rudi ij aura hool gaf Alfuer huite 

[J mykla .Oo. m.' hool gaf Gudhrun a Staure ^ 

J Lseppssbergum iij aura hool 

J Midrseimi ij bsef|. hool sen j 0yst^ gardenom ^ aura bool. 

J Midrini j Nytiuls sokn ij m.' hool er gefuet var firt Porlaaks 

gard. 
J Hildastadom a Nese iij aura hool gaf Margaret j Nsese 
J Sandom j Vangs sokn h. m.' bool gaf Ingibiorgh Orms dotter 
Af Gsesini er ligger j Ridhabu xij aura hool gaf Jon a Vard- 

eimi 

JUm x\j 0m bol j Huamme a Nesene j YUenshofs sokn jn participa- 
ctone Pessar iarder aero skrifuadr til hiscops stolsens j Oslo a 
Raumariki ok nsemfnaz ey j hwat soknom 

J Stopuls rudi .k 0jris hool ok 0yrf^ bool 
J Dufuo aase iij aura hool 
J Vessetr^ ij aura bool 
fol. 122. a. 2. J Forsom ^ aura bool 

J ^skiels rudi vidar Oslo hseradh bae^. hool *) Tifltnok ham, der naevnes som Lagmand i Oslo 1851 — 80, bo Dipl. 

Norv., P. A. Munch, D. n. Folks Hist. YIII. S. 192 og Saml. i. d. n. 

Folks 8pr. og Hist. IV. S. 118 No. 244 og 45. 
*) Apaldsvold i Hofs Sogn? 
>) Levede 1400, se Dipl. Norv.Y. No. 896 og Saml. t. d. n. Folks Spr. 

og Hist IV. S. 101 No. 114. (Jfr. Dipl. Norv. I. No. 627?) 
^) fra [ OTorstr^get i Codex. 237 

J Oslo bffirade ok f>er nser ok Baerghseimi 

J ^skiels rudi iij span sin0rs 

J Hofuini j Bfiergbeims bsBrade i^ aura hool gaf brod^r Sigurdar 

pootz a VsBSt^orpe 
J Lundi j Liidum ^ aura bool. Pessar iarder stand® gsefnar ok naBfnfhaz sey, stundum 
iardennar ok stundum ej soknsennar huar f>ffl8Br liggia fyrst 

J Lysu sokn m/ hool gaf sir GsBirmunder koorbr0drum 
J Goorslo j Moo sokn 0yvis hool gaf sir ?sdter 
J Kalssegh j iEides sokn h. 0ym hool 

Af Tuftaberghum m.' hool gaf Jon Vighleikssm ^ in vltima par- 
ticipa<»one Eodem anno sidan iardf skiftar varo milliumbt^cops (1396.) 
stolen, kumunan. ok prebendas ssem fyr Sfisgbir. 
attsD kummuna kbor8br0dhr8B varse f>essar eigbntV 

fyrst* 

J Oslo hseradbe' 

J Steini vidr Akr viij bsef. ^ pund maltz ok ij span sm^r^ 

Af Solbergi j OsIukusBrfui \j h»f| ok pund maltz 

Jtem y m/ hool ok v. 0rt*. bool 

Af GautastadMin ij m.' hool firi saal Andres Sigburda|^ 

Jtem h. m/ hool ssem gaf Sigbni Haraldz dottar. jtem h. m.* 
hool sffim gaf !E^orer tsefuerne . jtem h. m.' bool sfism gaf 
Haralder bryti. jtem y aura booZ ok h. pund miols ok 0yri 

Levede 1349, se Dii>l. Norv. lY. No. 348. 

>) I Mar^enen er tilf0iet med Claus Bergs Haand: GommansB floods 

f]rlgh(e)r her efter. — Jfr. qgsaa Dipl. Norv. L No. 124; II. No. 420, 

444 og 446; III. No. 7; IV. No. 1118—19; V. No. 806, 838—40, 

848 og 909: YUI. No. 358. 
«) Jfr. ogsaa Dipl. Norv. IV. No. 115 og 564 samt VI. No. 713. 
4) Maaske ham, der nsevnes 1354-61 i Dipl. Norv. IV. No. 878, 875 

og 418 O'fr. 389 og 399?}. 838 

Skorodal .x aura bool. 

Klemetz rudh h. [ij 0.^ hool 

Korta rud .h. m/ hool oTc ij 0rf hool 

J GrsBfsini .v. hse^ hool ij aura boo! j austasta gardenom' 

iiem j adrum gardenum h. m.' bool 

Jtein h. \j 0yn^ bool som spitalen atte. jtem h. m.' booZ gaf 

Arne j Kaerongenom* 
Stem Grsefsini vaest^ ok 0yst^ stofuan h. m.* hool 
J R0ysigiordino ^(bv nser m.' boo2 gaf Aslaker struter^ 
Jtem j Grsefsini 0yst^ h. m.* hool gaf Arne j Kiajrongenom* 
Jtem Veghai:j)ueit xyj spoQ %m0r8 
fol. 122. b. 2. Af Vaggada steini j Margaretto dale ok P0so rudi en f>^r ig 

h£ef|. 
Af Turttim eu ^cer ij spon sm0rs 
Af Strupa rudi ftnr ofuan AUna b. .x. 0rt0g'. booZ 
Af Grimulandtim h. ij pund malz ok iij au"^ 
Af Halz rudi hffif|. ^mers 
ki Ama rudi ftrir ofuan Greefsini ij 0rtog* fom. 
Af Tesin syd"^ gardenom iiij h8ef| halft fek kuntmuna af bt^- 

copenom ftW Garn j Vikenne en halfuan gaf Hakon stumpi^ 
Af Maghna md yj aura boo2. jtem b8Bf| boo2 sem bi^e^open fyr 

atte « 
Jtem Bergs lykkia gaf hcerrse Haqt^on ercbibi^e^op ^ 
Kroslykkiona iij skiolda vestan at spitalenom 
Grasgarden vider kanunka garden 
Orm0yn vttan Hofwd0yna 
Jtem Vl0yn en vttan Hofwd0yna *) Meget senere Rettelse; oprindelig yar skreyet: m.« 

«) Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 254. 

>) Arne Ogmuiid880n i KsBmngen nsovnes 1863 — 66 i Dipl. Norv. U. 

oglV. 
^ Han forekommer 1348—76 og yar d0d 1381, da bans Enke Sigrid 

Andresdatter gjorde Testamente (Dipl. Norv. I — ^VI). 
*) Se P. A. Munch, D. n. Folks Hist Yin. S 166. 

Se Dipl. Norv. IV. No. 254. 

Biskop i Oslo 1248—65, da ban valgtes til Erkebiskop, f 1267, se 

Keyser, D. n. Kirkes ffist. II. S. 2—3; Dipl. Norv. III. No. 7 og 

98, jfr. m. 11. No. 113. ? 339 

A Raumariki^ 

Tompt a Gioleid vij hsef|. &m0r8 

Holeim' en {>^r m.' hool. 

Staf en f)^r xx. aura bool gaf sir Joar Gullason' 

Sk(r)iiDStad en f>€er ij hsefl hool gaf Gudmunder blymeistare^ 

Brauta en ^aer xij aura hool gaf Margarctta Haluardz dotter^ 

Skotlandz eng en f)ecr xij aura hool gaf Hakon stumpi firi 

6udf>orm Berghsueinsson * fol- 1^- ^ l- 

Birki a Gautaeid iiij m.' hool gaf h^rrse Suale ^ ok ^ ^^c^ hool 

serdeilis 
Todini j Hakadale xij aura hool gaf PoIIof Ama kona 
SoduIf>ueit j Ignardale gaf hustrv Brynildse i Kisanom^ .y. m.' 

bool 
Omnberg en peer gaf Margareta Haluardz dott^r x^ aura bool. ' 
Skeidzmo j Kisa ij m.' booZ gafuo sir Arnulfuer ok Sigurder 

nib»<> 
Heinini j sydrse gardenom vig m/ booZ gaf b^sn-se Ogmunder 

GudI)onnsson^* 
Heinini j n0rdr<c gardenom iig m.* hool gaf hiscof Helghi^* 
Eik j Holta sokn j Larm (o : Lsem) ij m.' boo2 gaf Peter hufuse. 

ok I>ridia m.' booZ fin' In/ booZ j Husaby a Blokum «) Jfr. ogsaa Dipl. Norv. II. No. 492, 627, 649, 754; ID. No. 7; IV. 
No. 311; V. No. 536, 621, 746; VI. No. 649. 

?Jfr. Dipl. Norv. II. No. 65. 
Han nsevnes som Chorsbroder i Oslo 1353 — 61 oe Bom Official 1862 

(Dipl. Norv. I. IV. V.). Maaske den samme, der var Prest ved 

Korskirken i Oslo 1851 (Dipl. Norv. IV. No 854). 
*) Gndmund Kolbein880n Bl^mester paa Jader neevnes 1870 — 83, da 

han gjorde d^nne Gave til Chor8br0drene, se Dipl. Norv. 11. No. 

482 ; 111. No. 872; IV. No. 150 og 492. 
•) 1362, se Dipl. Norv. IV. No. 264 og 432—38; jfr. ogsaa V. No. 108 

og 140. 
5 Se P. A. Munch. D. n. Folks Hist. Vm. S. 166. 
^ Cm Hr. Svale 0lvess0n (Burner) se P. A Munch, D. n. Folks Hist. 

Vn. S. 406. 
*) Httstm Brynhild Thoresdatter i Risen, gift med Olaf Haakonss^n, 

forekommer 1353—90 i Dipl. Norv. 1— IV. 
•) 1362, se Dipl. Norv. IV. No. 433. 
**) Amnlf Steinar8S0n, senere Abbed i Hoved0 Eloster, var Biskop 

Eysteins Farbroder, se P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VH. 8. 141— 

42; Sigurd Nib nsevnes 131&— 33 og d0de c. 1340 (Dipl. Norv. 

U-V). 
*0 Se p. A. Munch, D. n. Folks Hist. VII. 8. 906—7 og Saml. t. d. n. 

Folks Spr. og Hist. IV. S. 119 No. 252—54. Jfr. ogsaa Dipl. Norv. 

VL No. dia 
«) 1304-22. Gavebrevet af 1316, se Dipl. Norv. IV. No. 115. 340 

Vpplni XX. aura hool sumpt gafdo si? Helgi ok si? Bryniolfuer^ 
Hauganid j Fos sokn xxvj aura hool halft gamalt. halft gaf 

ok si! Helgi' 
Nordby iij au'^ forn'**' 

J Pueit j Heinini sokn vi|j aura hool gaf sif Oghmund^r berserk' 
Brote j Bofuonne gaf !E^ora kolla' h. hffiQF hool 
Asmyri en fxsr xv^* aura hool gaf Sighridh Andres dotter^ 
Austby j Nitiudale firi saal sir Odz x\j aura hool 
Haluardz Bri0tnes j Nes f>ridiung h. iiy m.' hool gaf 0ystein 

j Ions garde '^ ok Pora kona bans 
Hendini alia jordena gaf konung Magnti^^ 
fol. 123. a. 2. Gronini en fxer ^ m.' hool gaf Haluardar kuist^r. jtem ij 

aura bool gaf Niculos Paus^ 
Jtem j litla Gronini 0yrf^ hool gaf sif Brand 
Jtem j litla Gronini m/ hool or bi^cops registro 
Symona rud ^ aura hool 
Helgheid j Hennini sokn xx. aura hool gaf bi^cop 0ystein til 

artida halz' 
Bratz rud ^ar hia gaf ban m] sua mykit sem sir Helghi 

Langta' atte {>esr j , jtem serdeili^ ij aura bool j sama jord 

sem fyr atte Clemetz kirkia 
Fsenastad j Nes sokn hseQF ok mark forna 
Fors vider FsBnastada ktrkiu '^ h. annat ^yvis hool ok 0jris bol 

af Rudinu par hia 
Fundeit i Hennini sokn iii[j m/ bool ok 0jTi8 hool fek com- 

mvnen firi Agaten af Henika DsBSBm ^K jtem j sama iord h. 

>) Maaske Chor8br0drene Helffe Thorald880ii og Bryigalf Earl880n? 

Se Dipl. Norv. III. No. 614 (oa II. No. 19?). 
^ Han yar d0d 1389, se Dipl. Nonr. lY. No. 564. Mon den samme 

8om Chorsbroderen Offmund Helge80n? 
*) N89Yne8 1340 blandt den OTennesynte Sigpird Nibs Arvinger i Dipl. 

Norv. V. No. 140. 
4) Yed Te8iamente af 29 April 1381 i Dipl. Nonr. III. No. 483, jfr. m. 

^)4. Hun forekommer 1360'-81 og var gift med den oyennfldYnte 

Aslak Strut, 8e S. 238, Note 4. 
*) Formodentlig Eystein Aa8ulf80n, der nsBTnes 1348 i Dipl. Nonr. lY. 

No. 326. 
") Yistnok Magnu8 Eirik880n. 
^ Forekommer 1329—47, i sidstnsvnte Aar som Lagmand i Oslo, se 

P. A. Munch, D. n. Folks Hist. YII. 8. 266. 
•) Jfr. Dipl. Nonr. lY. No. 613—14 og 633. 
•) Senere Biskop i Oslo (1304—22), se Saml. t. d. n. Folks Spr. og 

Hist. II. S. 181—92. 
») Jfr. Dipl. Norv. n. No. 432. 
") 1396, se Dipl. Norv. lY. No. 666. Henneke van Daem (maaske to 

Personer ai samme Navn?) forekommer 1346—1408 i DipL Norv. 241 

m.' hool gaf Aslak Prestsson fiW Iseghstad. en hiscopen fek 

{>€Pr j moot eina sylfua skaal firi ^et at ^et h. m/ bool kom 

ey ad participacionem 
J Oose m} Om aust' .v. aura hool 

Leikuang j 0yst^ ghvienoni ij m.* hool gaf Nissae Biornsson ^ 
Riodokia j 0fr8e gardenofn j Sudhereims sokn iij h8ef|. ok j 

adrom gardenom h. adra hsef^ ok h. pt«nd maltz, ok ij aura 

hool serdeilis.* 
Af 0yas8eters capellu j Reeling h. annat 0yn^ bool 
Hildar twn j Vesong j n0rd^ gardenom h. iiij m.* bool gaf 

Brynilda a Vettrond. * 
Langaland j n0rd'^ gardenom .xx. aura hool gaf Pora j Pora fol. 123. b. l. 

garde 
Eskibek j Natinastada sokn .xv. pe. hool minnss en vj aura 

bool gaf Grimer kal. 
Laka n0rdre garden xij aura hool gaf Bagnilda Alfs dott^r. ok 

j V.'estj)Ovpe j Asakum xv. aura hool j Akrum gaf frw 

Raghna 
Suindal synzsta a Fit iij m/ boo2 gaf sir Steinar Pordason^ 
Hareks stad a Fit ij ha*^f hool (gaf) Gudmundcr blymeistare * 
J Sandom j Durale j Eidessokn .x. aura bool. gaf Hakon 

stumpi ^ 
Porolfs b0le ok Snsedings b0le j Eidz skogs sokn j Sol0yum 

iiij 0rt* hool fom. 
Jodurdal sydr"*^ a Blokum h. x. 0yri5 bool. gaf sir Kolbiorn 

erchiprest^r^ til kummunan 
AiDOot vest'**' j Heinini sokn j Laem m.* hool gaf Sighridh 

Gsestse kona.' ok ffjris hool j saina lord gaf Sigrid Haraldz- 

dotter 
Dall j Nitiudale j 0ystasta gardenom xv. aura hool fek en «) 8e Dipl. Norv. IV. No. 493 og 663. Nisse Bj0rn80n, der en Tid var 
Raadmand i Oslo, nsBvnes mellem 1372 off 1389, men yar d0d 1391 
(Dipl. Norv. II-V.). 

«) Givet 1308, se Dipl. Norv. III. No. 70. 

») Him levede 1885, ae Dipl. Norv. VI. No. 319. 

^ Se ovenfor 8. 122, Note 6. 

») 188S, ae Dipl. Norv. 11. No. 482 og ovenfor S. 239, Note 4. 

•) Se ovenfor S. 288—89. 

"O Kolbj0m £ilif880n nsevnea aom Erkepreat i Oalo mellem 1385 og 
1893 i Dipl. Norv. Ill— VI. 

•) Se Dipl. Norv. IV. No. 450 og 455. 

16 243 

commynQii m} ad^rnempdre jordh Fuudeit af Henike Dseaem 

firi h. AgatenJ 
Styfiini j Lundz sokn j Kisa xvi^ aura bool^ 
J Vareno ^ar lua .x. aura hooP 
fol. I23.b.2. Jtcm Bierknes aller 0X811^ garden- j Nitiudale xv aura bool. ' 

fek t)essar iardf cotnmxmen firi n0rdra lutan j Hialpara 

garde 
Kondisini j Nessoku ij. m.* hool ok iiij 0rtog* hool gaf hustrv 

Pora j Pora garde 
Jtem j Kondisini h. m/ hool fek commnnen af Hunaboi-ghs 

prouewto 
J Medalb0 j Nannastada sokn iij m.' hool gaf sir Andres a 

Hofue^ til aartida haldz J Hamars biscops d0me 

Haghe j lamnsebergs (!) sokti a Hadalande h. ij hse^ ok 0yr 

.pe. 
Aulin j Vpdals sokn j 0ystrce gardetwm halffc iij haef^ ok h* 

iij 0yf pe. firi saal Peters sonar sira Ifuers parua firi legh- 

stad ok wtfserd. 
Pufua j Granar sokn .v. haef| hool gaf Bardcr j Augheno ok 

Gudhrun kona bans j n0rdra3 gardenom. en j sydr^e gard- 
. enom gaf Biorn j Aughano swa mykit som ban atte sefter 

modor sina ij aura hool aeder iij aura bool. 
Grunstad j Lunna sokn hffif| hool er Rodeiins prebenda atte 

fyr. jteni iij ha'f| serdeili^ som Erlinger aa. Vllins bofue gaf. 
Liotz rud a Nese a Heidmorkenne ix aura bool. ok eit 0yris 

hool er Strengenn' atto fyr. gaf )^et ix. aura hool Ragnilda 

Ka]fs kona 
fol. 124. a.i. T0uipt j Hamlustada sokn a HeidinorA;enne i Ridabui iig m.' 

hool gaf Vnna 
Skeides a^ng j Lautina sokn a heidmorkenne h. m'. hool gaf 

Saxe j Vidars garde.* 

«) 1396, Be Dipl. Norv. IV. No. 668 og ovenfor S. 240, Note 11. 

«) Jfr. Dipl. Norv. III. No. 449 og VL No. 375. 

») Se Dipl. Norv. V. No. 717. 

') Hof p. Fit, 86 ovenfor S. 219—20. 

*) Enten Saxe 6jame8S0n, der forekommer 1331—48 i Dipl. Norv, IV. 

No. 193 og 342; V. No. 136, eller Saxe Thore8S0D, der nsevnes 

1367 i Dipl. Norv. IV. No. 467. 243 

Pronda Nestini j Linastada sokn h. m/ hool 

Berdora Nestiui 0jris hool gaf Grimer kaaL 

Solaliid a Ueidmorkenne ij aura hool ok ij aura bool som 

hiscopen atte fyr 
Bn aller gardew j Gr0des herade iij m*. hool gaf Ingibiorgh 

Rikardz kona^ 
Hu^lpaby synzsta garden hse^ stners firi saal Magnt<5 konungs 

f>es gambla.' ok serdeil»> ij hse^ hool af hiscopenom ok er 

a Lande 
I^ykini j Kuandzherade a Valdrese viij laupa land, ftrt Kolbein 

Bolt' 
Pengilstader j Dalum m'. hool gaf Margareta Gunnars dotter. ok 

1l m/ hool j sama jord en ^(BT m?, er Hialmunga prebeuda 

atte. ok hon gefuet hafde 
Trumsunes j medalgardenom j Ringabu sokn j Dalum m.' hool 

firi saal htevrsd Gudt)orms Eiriks sonar, ok frv Eilina hustrv 

bans. ^ ok m/ hool en pter m] j sama jord er fyr atte Peters altar. 

J Nessodda 

Uoslu j sydrse gardenom .x. aura hool 

Kofaas h. ij 0yri^ hool ok h. vij linspund saltz 

A Folio fol.l24.a.2. 

Ilebbek j Skeides sokn .x. aura hool 

Kuakastad .x. aura hool ok af S00la peer hia m.' hool gaf Pora 

Hottuls kona 
Kietils iiidh j Frauna sokn alter sumir kallaBcssarudb vj aura hool 
Sauruiik vider Haugs viik pund saltz j Frauna sokn 
Hellorud i Krakostada sokn ij aura hool gaf Polleifu^r j Snau- 

denom 
Birki j Krakostada sokn ij hsefl ok ^ pund maltz 
Bergh j Aas sokn ig spon sm^r^ 
Slufrastad j sydrse gardenom .ix. aura hool gaf Gudbiorgh j 

•) Fpr 1389, 86 Dipl. Norv. IV. No. 668. 

^ Formenilig Magnus Haakon880n (Lagab0ter), jfr. Dipl. Norv. lY. 

*) Se ovenfor S. 124, Note 2. 

*) 1348, 8c Dipl. Norv. IV. No. 824, jfr. m. D, N. II. No. 922. Se og- 
taa P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VII. 

16» S44 

Hergiuls garde ok ij aura hool j sama garde gaf Ogmund^ 

Bolt^ ok ligger j Aas sokn 
Slufrastad j n0rdra gardenom yj aura hool gaf Gudbiorgh 

adernsentpd. 
Moon j Aas sokn .ix. aura bool var d0mpt capitulo af frw 

Gydu a Askeim* 
Burfleim en ^€ev m.* hool ok ij 0rt' hool 
Hioll j Vestbiaar sokn xij aura bol gaf meister Niculos' 
Austby en ptev mJ hool gaf Ogmund Boolt Uri Berdoor fadur 

siin * ^ 

Audarud j Erakostada sokn yj aura hool gaf Eirik^r Hauardz 

son. ok Astridh kona hans.^ 

J Mossodale 

Haugh j n0rdr^ gardenom j Hob0le sokn xii aura bool. gaf 

Gudbiorgh j Haraldz garde. 
fol. 124. b. 1. Yttra Huitastein j badom gardenom en ^cer h. annat 0yn> hool 

minna en alia jordena gaf Anbiorgh huspr0y j Skartas- 

lenom * 
Biorgwm en |)cer j 0fra gardenom xij aura bol gaf Jon Eiriks- 

son^ 
Graeidaker en Jxer j sama sokn 0yi1 peninga 
Jadar j Tompta sokn h. vij(!) 0yTis hool gaf Elin Askiels kona 

j Gyridffi garde 

J Borgosyslo^ 

Volut)ueit bratta iiij spon ok ein ku. 

Hamner aas iij span ok ein hwdh 

^ng a Vimum ij aura bool iiri saal Ifuars Gudiidusonar «) 1391, 86 Dipl. Norv. II. No. 623, jfr. m. Vm. No. 280. Se ogsaa 

ovenfor S. 105, Note 3. 
«) Levede 1331, se Dipl. Norv. H. No. 182 og V. No. 88. 
») Se ovenfor S. 220, Note 4. 
4) Formodentlig ham, der forekommer 1322 — 35 i Dipl. Norv. II, III 

og V. — Om senere Gaver af Gods paa Romerike til Chorsbredre- 

nes Commune se Dipl. Norv. V. No. 628 og 690. 
*) Om Arnbj0rg Thorbj0m8datter i Skarthselen se Dipl. Norv. IV 

No. 571 og 703 : V. No. 678. 
•) 1389, se Dipl. Norv. IV. No. 562, jfr. m. HI. No. 381—82. 
') Jfr. ogsaa Dipl. Norv. IV. No. 282 og V. No. 922. 246 

J Berghum j Lysidale h. 0m hool 

Xordbj j Eidzbergs sokn xij aura hool gaf Ieij)rud Sebiorna dotter 

Vaestrauiik allCT n0rdzste garden j Skiabergs sokn^ ix. laupa 

land gaf Olafuer Ogmundason 
Jtem j audta gardenom ^ ij laupa land fm saal Ieij)rud Pals- 

dotW ok j sama garde swa inykit meir som atte Reidr 

8om seghiz vsera h. ij 0yris bool 
Eng j Skiabergs sokn vider 0ris bool. 
Porp en i)<er h. iiij laupa land f* adernentpdss fry lei^rudh ok 

fadur hennar Paal. ok frw Gro. modor hennar. * er gefnet foi. 124. b 2 

hafdo Garn ok .y. aura hool j samu Porpe er gefuet hafde 

sir Eilifuer Kolbiomssem' 
Skeidrunga rudh j Prygstada sokn xx. aura bool. 
Grefsaliid en ^(Bt m/ hool fek t)essar commynen f" Langa- 

SlBtf 

JXtm halft Giellastad ok Arkarad. gaf Bvte Hakon Guttormi pro anni- 
oersario^ 

J Vikenne* 

Drymbils rud j Suortuborgs sokn* m.' hool P saal si? Botolfs 
Hesthage j Berofiierdar dais sokn* h. m/ forn j Ranriki 
J Haughenom teder Birki j Skriksyiik sokn ij m.' hool 
Vlfuaskeidi j Ranriki m.' hool gaf sir Polleifuer 
Stadby j Poresby sokn iiij m/ hool gaf Paal Sigurdason^ 
Sydrae Viik j Hserekstada sokn .x. aura booL gaf fi*w Gro 

^oUeifs dotter* 
Skaleaorudh j Lyngs sokn m.' hool gaf en frw Groo * 
Digrahowd en ^<bv yj|aura hool gaf fry Groo ademsBmpd * 

|J Bsergheims heradh 

Ringini j Tunheims sokn j badom gardonom .y. m.' hool ok 
.y. aura hool gaf Porbiom loghman* «) 8e Dipl. Norv. 11. No. 769 og V. No. 653. 

*) Se Dipl. Norv. 11. No. 835 og 863 samt V. No. 218. (Jfr. ogsaa 

ovenfor S. 193, Note 1.) 
*) Mon Feilskrift for Kolbj0m £ilif880n, om hyem se oyenfor S. 241, Note 7. 
*) Se ovenfor S. 67, Note 2. 
») Jfr. Dipl. Norv. V. No. 925. 
•) Se Dipl. Norv. V. No. 801, 
^ Se Dipl. Norv. Y. No. 218 off ovenfor Note 2. 
*) Se ovenfor Note 2 og Dipl. Norv. 11. No. 243. 
*) Tliorbj0m A8grim880n forekommer som Lagmand i Oslo 1885—89, 246 

Hualstad v. aura bool 

J Fraunum j veestr^ Bergh ok j vestry gardenom .xviij. aura 
fol. I25.a. 1. hool gaf iPvondev Biemasem^ f' sik ok Ingibiorgho kono 

sina ok Pord vsBrfadur sin ok vj aura hool gaf Alf kadung 
J Rampnstadum xij aura hool gaf hiscof Haluarder' 
Rughland h. pund maltz ok 0yf fom. 
Polfsby er sumir kalla Kietils by ij 0rt' hool 
Haraldz rud span sm0rs 
Vppini j Baergh j sydrse Vppini h. mJ hool ok yj aura hool er 

bt>copen atte J Skogheims herade 

HsBStbergh xv. linspund saltz 

Hanaual .x. pund salz ok ij pund maltz jtem en |)eer serdeili^ 

vj aura hool 
Fiolkin eyn kyr hud. ok h. pund saltz. ok serdeilt^ .x. aura 

hool f" saal h^rrse Paals Eiiikssonar' 
Ingulfs rudh iij aura hool 
Rud vider Yggiusseter Ij aura hool 
J Borghom xij aura hool gaf sir Eilifuer Porkielsson ^ ok ligger 

j Skogabygd 
J Enifwm j Skogabygd .xx. aura bool gaf hustrv Asse a SsbI- 

uikum^ 

J Myrahuarfue 

B0 j Myru viij pund saltz 
Haeggeim* en |)<;er ix pund saltz 
Af Hofue pund saltz 
Langsod iiij pund saltz. da ban gjorde Testamente, se Dipl. Norv. IV. No. 568. Jfr. ogsaa 

ib. m. No. 376, IV. No. 444 og Vln. No. 194. 
1) Forekommer 1345 — 62. som Lagpnand i Oslo 1355—58 (Dipl. Nonr. 

II, IV— VI.), jfr. ovenfor S. 106, Note 3 og S. 214. 
«) 1358—72. 

>) Se ovenfor S. 221, Note 4. 

^) Nsevnes eom Gborsbroder i Oslo 1359—61 i Dipl. Norv. I. og IV. 
») Se ovenfor S. 94, Note 5. 
•) Jfr. Dipl. Norv. III. No. 7. 247 

A Hudrimum 
Astosand pund saltz. fol. 125. a.2. 

J Liidhum 

Sta<ibek j Trandabiar sokw 0yvis hool jtem af budum j fiski- 

btckkenom ij span aurida 
Rud sen ptsi ij aura hool gaf Pronder BiemsBSon ^ 
Jugulfsrud en J)cer 0yn^ hool 
Kaatz rud 0rt' hooL ok (af) budum j iiskibaekkenom ij span 

aurida. 
Bratzstad.' j nsedzsta gardenom .xix. aura hool j adrum 0jris 

hool ok j t)ridia 0rt' hool gaf Prondcr Biernason * 
J Syllingum n0rdzsta j Syllingadale allan garden ei eittr 

Stynibugarder iij m.' hool. sua at sumpt gaf sir Hungeir, ok 

sumpt k0pte hiscof 0ystein f* Liospons rud er ban sseldi.^ 

A Vffistfoldu* 

Tuft a Sandzuerfui hlf. vj laup^r sm^r^ ok xv. pe. hool 

Gerdaruagh j Tiumu h. v. 1. 

Drengeu j Piodlings sokn iij lauper f^ saal sir Kulms 

Teppa j Kaupmanz nes sokn ij aura bool 

N0rdzstai Kilar j Ramfnes sokn xviij aura hool fek contmwnen 

P ij. in.' hool j Vetta^tadtim j Sandzuerfui er gefuet hafde 

Helgbi Steinarsson^ 
Haseim j Stokka sokn ij m.' hool -all jorden fek commvnen f fol. I25.b. i. 

li m/ hool j vestastffi Klop j Ramfnes sokn er gefuet hafde 

Aslak^ Steinarson^ 
Smidz rud j Niot6r0y xviij aura boo! gaf Margareta Porkiels 

dotter' 
Pengilstad j Sondina sokn pund saltz ok h. ejvis hool 
3 Teigbenom en ^mv h. m/ hool gaf sir Eilifuer Gunnarson *) Se forei^aaende Side, Note 1. 

«) Jfr. Dipl. Norv. VI. No. 308 og 814. 

») Se Dipl. Norv. IV. No. 626, jfr. m. S. 215, Note 7 ovenfor. 

•) Se ogsaa Dipl. Norv. III. No. 464. 

») Se ovenfor S. 79, Note 3. 

•) Se ovenfor S 70, Note 1 og Dipl. Norv. IV. No. 536. 

Jfr. Dipl Norv. V. No. 500. 248 

J Homenom 0yYis boot j Skogab^(/(2 sokn 

Ariiarud vj aura boo! j Sondina sokn gaf sir Eilifuer ader- 

newipdcr 
Medaleim a ^ikium xiiij aura boo2^ CLIL * 

Sikulandae prouenta laut I^essar iarder j Borgho- 

syslo 

Sikuland alt xx. laupa land a Varteighenom mi mylnostedeno 
Vodini j Lysudale j Hofuina sokn ij aura boo! 
Hukskiegs rud j Eidzbergs sokn yjj spon snti^r^ seder pund 
maltz 

A Folio 

Skodiui j Sana sokn xij aura bol ok halfuan Sioar skogen som 

eitir [Skodini^ akoger. en annan garden ok halfuan skogen 

fol. I25.b.2. fek bt^oopen. ok gaf |)essa iordh m? skoghenom Sighiid 

Haluardz Aotter j Gyridu garde* 

Hauger j Vrestbiar sokn ij m.* boo!* 

J Oslo hserade 

Apaldasin alt j Osluhuerfui 

Ulfs rud en t)«r alt 

Austby en J)^r ij m.' boo! er fyr atto fim prebende 

Valler ein garden .xx. aura boo!^ 

Haugher vaestrce vider Sogn xij aura boo! «) Se Dipl. Norv. IV. No. 1119; VH. No. 506, 524 eg 741. 

*) Cm mere, Domkirken eg dens Geistlighed tilh0rendo Gods se Dipl. 
Norv. III. No. 104, 567; IV. No. 546, 562; V. No. 293, 468, 501, 555, 
557, 563, 650, 672, 780, 797, 806, 846, 859, 863, 872, 895, 902, 922, 
943, 1025, 1078-79, 1106-8; VI. No. 109. e, 185, 382-83, 649, 714, 
758 ; VII. No. 557, 741 ; VIII. No. 774. 

•) Ordet skrevet to Gange i Codex. 

*) Se Dipl. Norv. IV. No. 727 samt ovenfor S. 96 og 116 Note 9—10. 

*) Se Dipl. Norv. V. No. 1004. 

•) Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 750 og 762. 249 

Sandak^r vid Frysiii alia jordena ^ 

Siaanda rud. ^cer hia h. ij 0m hool 

Nes j Margareto dale ij hssf. hool 

Brekka ]^(Bv neer viij spon Sm0rs er nv bort (byt) fmr Folmo i Nes- 
sokn videi' bwcops stolen* 

Rygine sydr^ xyj spon Hm0rs er bt^copen fyr atte. ok kallaz 
Hoftzrygine. jtem af n0rdzsta Ryghine er kallaz Bergha 
Ryghine j vestras gardenom i^ h8ef|. sin0rs ok h. 0yrt^ bool 
j Ryghine er Spitalen atte ok er nw bort byyt firi Vighstein 
a Vsestorpe ok Gotu j BaBrgheims hserade^ 

A Raumariki 

J iBsffitrom j Laem .v. aura bool. (er) Gudmunder leirta gaf. 

fek prebendan firi Gausena 
Fielastadh j Lsem ii\j hte^ ok mork gild firi saal Philipusar 

konungs^ 
Lander vider Skeidzsmo er af gengo iiij hsef| iij hudir ok j 

0f 
Holt^ en ^(sv h. mJ hool gaf Gudbiorg Asgrims dotter foLl26.a i. 

Gronini a Reling al iorden xx. aura hool 
Leikuang j Skeidzmo sokn .v. aura bool 
Huinkios en par iij aura hool 
J Haughum j Yllinshof sokn j n0rdra gardefiom afhende Haf- 

t>oor Finkielss(m^ .v. aura hool firi ^a tilltalu som Hialm- 

unga prebenda hafde til Hoslu j Nesodda. ok annat .v. aura 

hool fek I)ess8e prebenda af commvna firi m/ hool j sydra 

garienom j Heinini ' 
Bamfnaby en par j vestra gardenom xii^ aura boo! ok j 0ystra 

gardenom xvij aura bool 
Bamfnaby en peer j 0fra gardenom v^ aura booZ gaf Joron 

Haluardz dotter jtem h. iiiji0ym boo! gamalt 
Pores eng^a Skaghumo er kallaz Alfs rud i\j hse^ bool 

«) Jfr. DipL Nonr. IV. No. 115, 264 og 961. 

^ Med Haand fra 16d6 Aarhondrede. — Jfr. Dipl. Norv. II. No. 19 og 

V. No. 803—4. 
>) Se ftflffende Side. 
*) Baglerkongen Philippus (f 1217). 
») Jfr. Dipl. Norv. II. No 668. 
•) Se Dipt NoiT. I. No. 557, II. No. 464, IV. No. 621; P. A. Munch, 

D. n. Folks ffist VII. S. 896 ; Saml. t. d. n. Folks Spr. og Hist. IV. 

S. 114 No. 218. 
») Se Dipl. Norv. VI. No. 818. 250 

Viighstein a Vestorpe xvij aura bol fek iprehendan firi Ryghini 
adernsempt^J 

J Bergheims herade 

Dolini j Hasleims sokn h. viij 0m hool 

Eik en ^(sr ix aura hool 

Flesheim en J)c5r 0rt' hool miwuse en .ix. aura. bool. 

Rifuiardal j sydr^ gardenom xiiij linspt/wd saltz .ok .v. lins- 

pwnd af n0rdr« gardenom 
Staufuini j vestia) B^gheims hserade ij aura hool firi Tofuo 

Tidemanz kono. ok serdeili^ .ix. aura hool en ^ar gaf Heilgi 

Steinarsson ' 
Gata j vestrcc Bergheims hserade ij m.* hooP 

J Skogheims haerade 

Ab0 j Aska sokn .x. pund saltz 
fol.126. a.2. Eiriks stad j Dikara morkenne viij pund saltz 
Sebiorna rud Jxer hia firsB pund saltz. 

A Vffistfold 

Faghraholt j Haugs sokn aa iEikium ij laupcr* 
Gausen j Botnse sokn .x. 0rt* bool. aeder meir gaf Porgeir 
prikul ok er nw boort byyt. CLUI. 

Hofuinar probanda^ laut t)essar larder 

A Raumariki 

Hofuini j Jesseim xij haef^. sm^r^ ok viij m.* fornar 
E^aengils rudh j Skaghumo eit hd8f|. ok .iij. aura >) Se fore^aaende Side, jfr. m. Dipl. Nonr. II. No. 19. 

«) Se ovenfor S. 79. 

') Se foregaaende Side. 

^) Jfr. Dipt Norv. VIII. No. 752. 

*) Se ogsaa Dipl. Norv. VI. No. 89. 251 

.Item Dauidz rudh vid Lund j Kisa eit hseff ok iij aura 

Jtem Asliid en |)cer vid Lund hsef| ok .ij. aura. 

Jtem Hsellurud vid. Eidzuol. h. iij 0yn^ hool ftVi saal Haraldz 

aa Jossini 
Jtem Vaaler vid Eidzuol j Binganom h. iij. hfBf| ok vj aura 

foi*n. gaf Amunder loghman ^ 
Jtem Vajstby 0yiis hool j Nitiudale 
Jtem Ramfhstad an fccr 0yf for» firi saal Hselghu er 0ystein fol. 126. b. i. 

bratter atte 
Af A spurn vid^r Lysistad a Wmsong iij aura bool. 
Jtem Austerholt m.* hool j NsBSSokn gaf Haraldcr Mattiosson* 
Jtem Holkaby a Vsestoi-pe iiij span sm0r8^ 
Jtem Bioratumptir a Baumariki 0yris bool 
Jtem Vaghastad litla j Nsessokn halft vii. 0yvts bol. 

Jtem Heitaker i Nannestad j fiardong. 
Jtem a FoUog Langalid iiij au. b.** 

J Hamars hiscops d0me 

Bylkini a Hadaland hsei^. sm0rs ok 0yri fom 

Liid aen ^(Bt ix. aura hool firi saal Gutta raband.^ ok Gydu 

Halkiels dottor 
Jtem en j Liidh |)cer h8ef|. sm0rs. ok 0yri fom er fyr atte 

bffcopen 
Jtem Kjalasseter j Balka sokn a Potne gaf Eiriker brodorson 

Pordffi bwa haef|. hool 
J Skorobalka a Potne hseff sm0rs. ok h. 0yri 
Jtem Garder sen pcev 0yr»^ bool 
Jtem iij has^. ok i\j span, ok serdeilis h. iij 0ym hool er 

bi^copen fyr atte. 
Jtem Haeroberg j Gausdale vij span sm0rs. ok h. l0ypi 
Jtem j Hserobergi j Dalom nordcr ij aura bol er bweopen fyr fol. 126. b. 2. 

aatte. •) I Oslo 1279—1300, 86 Dipl. Norv. I. No. 92 og II. No. 19. 

«) Forekommer 1340—47 i Dipl. Norv. IV— VI. 

*) Jfr. Dipl. Norv. I. No. 124. 

*) Tilf0iel8eme med 2 forskjellige Hsender, den si date fra 16de Aar- 

hundrede. 
') Navnes 1385 i Dipl. Norv. V. No. 108. 253 

J Oslo hseradhe 

Lindarud vider 0ykrini .xx. aura hoi 
J VoUufw vidcr Oslo* ij m.* bol. er fyr atto iy prcbendor 
J Brseidseuollum .v. 0rtoga bol. fin saal 0ysteins j Haraldz 
garde 

J Borghosyslo 

Lundcr a Valom* lauper sm0rs ok 0yri fom 

Jtem Silkistad vider Valdens holma ij aura bool. ' 

Jglarudh j Skaun aust' ij aura hool 

Faudarudh vider Upstadr vij. aura hool firi saal Symonar 

Haraldzsonar 
Jtem Naeridz t)orp j Rakkastada sokn^ .v. aura bol font. 
Jtem Glsennae en J)^r 

Jtem af ladre j Lysadale 0yris hool firi saal Gutta Smidesonar 
Jtem Diupadal j yikenne 0yris hool 

VsBSt* fra Oslo 

Gysistad. j Bsergheims haerade vj aura bol. 
Jtem Glosliid j Myruhuarfue v. aura b. 
Jtem af Siom a Vssstfoldenne i^ lauper smers ok ix. aura 
fom. foL 127. a. 1. OLIin. 

Vlfuinar prebenda^ laut t)essar eignir 

J Oslo herade 

Vlfuini xvj htEf|. sm^r^ 

Haugher ^cev hia n0rdra xvj span smers «) Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 750 og 762? 
«) Se Dipl. Norv. 11. No. 618. 
») Jfr. Dipl. Norv. VIII. No. 319. 
*) Jfr. Dipl. NoiT. VIU. No. 466. 
*) Jfr. Dipl. Norv. V. No. 579. 253 

Jtem iij aura b. af hiscoipewom j Haughom 

Stem j Haugum j Oslo herade iiij Bvtoga b. Uri saal h^rrse 

Gu(l|)orms ok frv IarJ)rudu^ 
Jtem Tokarud h .x. aura boo! vndir Rioras 
Tungubrote vj aura bool. wt moote Rudunom 
Fosseim vider Gaelliraas vij span sm^r^ 
Jtem Barnakaltz mdh. vider Bioraas h. 0ym hool er fyr atte 

Sikulanda prouenta. ok ^ &ura b. oor bt^cops registro 

A Raumariki 

Runas j Fr0yhofs sokn xxij aura b. gaf Ragnilda j Dags 

garde. Haralder Nikulosson' ok Gunnar Ha^oorsson 
item vij aura bol gaf sir Steinai- 
Jtem Klanastad j Vsesoug' iij hsefsseld. ok pund maltz jtem en 

pter m/ bool gaf Oolbiorn Paalsson jtem ii} span er Klasmetz 

kirkia. ok Erosk»rkia alto 
Jtem Rud vider Klanastad vij 0yris b. 
Jtem Roaldzstad j EusBnnini dale h®^. smers ok ^ budir j 

Holta sokn j Eisa 
Jtem Laemsualler j Nitiudale ^ span sm^r^ 
Jtefi> Frffitterstein firi ofan Gellir aas ij aura bool. 
Jtem Ramfnstad. a Fit^ iij aura bool gaf Margareta j Snaud- 

enom jtem en |)^r vig 0i*togT ser gafuo Sigga Dala kona ok 

bsennr dotter 
Jtem 0yris bool ser bv^eopen atte 

Jtem Gloosliid a Folio 0yris bool fol. 127. a.a. 

Jtem Solbserg j Nsessodda ix. ptmd salz 
Jtem Rud j NaBSSodda h. 0yrt5 bol. 

Jtem Pufwrud. a Valom i\j span sm^r^ 

Jtem Bekkiarhuarf j Heggini span sm^r^. ok h. 0yr» sylfuers 

Jtem Eilinimork en ^cer .v. aura b. ok 0rtoga booZ fm saal 

frv Olofuo 
Jtem en m.' hool af Velo prebendo >) Jfr. Dipl. NoiT. n. No. 85 og HI. No. 70. 

«) Jfr. ovenfor S. 58, Note 1. 

«) Jfr. Dipl. Norv. in. No. 7 og 98. 

<) Jfr. Dipl. Norv. n. No. 482. 254 

Jtem L0ykini vid^r L0XO h. i\j pund saltz jtem af L0ykiiii j 
Ba3rgheims hserade halft hsef| ok ptcnd saltz er Yclo pre- 
benda atte fyr. Jtem af L0ykiiii j Tunaeiins ktrkiu sokn 0ym 
bol er Hofuiuar prebenda atte. 
Jtem UudL'idub0le j Lomadale iiiij spon siu0rs 
Jtem Grosseter j Aska sokn .v. pund saltz. ok h8Bf|. sm^r^. 

Jtem af Huatstadum j 0ystr«e dolum j Alfrneiins hierade 0ym 

f>unga af teindu iarne 
Jtem af Suiderlingum h. hae{^. sm0rs. ok h. 0yr» pe. a Hada- 

lande. CLV. 
Hielmungar prebenda^ laut I>essar iardher. 

Jtem Hialmung 0frce j 6a}rgsokn xiiij pund korns ok h. annat 
pund maltz. 
fol. I27.b.l. Jtem Sodstadh .a. Valom j hwd j Borgosyslo 

Vanneid a Valom f>o j Ryggiofs sokn. ij aura bool gaf sir Paal 
langer er song a Valom ^ 

Jtem Haugh j Hofuaeimadale aa Folio iij m/ sm0r gildf 

Jtem Kiffirstad 0ystasta viij spon sm^r^ 

Jtem Heidins J)ueit ij h8Bf|. sm0r.9 

Jtem Medalnes j Vsestbiar sokn half(I) .m.' bool. 

Jtem Suderaas j Aassokn iij m.' bool 

Jtem Bisernastadh i Hob0le sokn j Mossadale iij .m.' bool f>ui 

vi aura bole m} reiknado er bt^eopen atte. 
Jtem Fiael j Nessodda sokn pund saLs 
Jtem ladar en ^cer pund saltz 

Jtem Mylskurudh j Oslo hserade half iorden .m/ bool ») Se ogsaa Dipl. Norv. IV. No. 621. 
•) Se Dipl. Norv. V. No. 41. 265 

Jtem Tostarudh swa mykit ^m comtmnen atte. Velo pr^benda. 

ok khikkara prouenten som. er .xiij. aura hool 
Jteni Biork a Gautasid .aa. Rauina(riki) ij. m/ hool ok. ij. 0vV 

er adhcfr var skift j ssex. partse. 
Jttm Fliuxstadh en peev .x. aura bool. som fyr atto J)riir* 
Jtem Striuxstadh j Nordlsem vj aura bol. fyr atto tuseir gaf 

Hakon Steingardzson 
Jtem Gumaas j Myrahuarfue 0ym bool. 
Jtem 0fraland j Rsergheims herade h. iij. 0yris bool. 
Jtem Asobergh j Sondinae sokn a Vrestfold ij .m.* forn. fol. 127. b. 2. 

Jtem 0fr9e Sander a Hudrimum ij aura bool af commvna, ok 

0yris bool af Klemetz k^'rkiu fek prebenda 
Jtem Hof j Biridi a Heidmorkenne j 0fvcB gavienom vj aura 

bool. gaf Andres|(!) Steinars son 
Jtem Vppeim a Yaldrese ij laupa land, gaf Loden frsende sir 

Eiriks> Haegs prebenda^ laut |)essar iardha3r primo, 

Hieg j Fruuna sokw j Liidhum iiij m.' bool. ok j lauper. jtem 

'y aura bool. 
Jtem af Vollum ^cer hia xiiij spon ok ij hudir, 
Jtem af 0fraj Steini h. m.* bool 
Jtem af naedrae Steini vj spon sm0rs ok iij hudir 
Jtem af Vpsalom en ^(By hffif|. ^mers 
Jtem .Neeridznes j Myruhuarfue m.' hool gaf l^order bui jtem 

iiij ertoga bol er bt^eopen atte. 
Jtem Amoot j Skogheims hajrade Askasokn h. m.* bol. 
Jtem Paals rudh .en J>cer 0rt* forn 
Jtem Moland aa ^ikium ij aura bol forn 
Jtem Darrabudir en {)^r 0yn^ b.^ «) Se Dipl. Norv. II. No. 19. 

*) Mon Erkepresten Eirik Tofas80ii? se ovenfor S. 211, Note 3. 

») Se ogsaa Dipl. Norv. IV. No. 483. 

♦) Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 468. 266 

Jtem Bienstad a ^idi j Askeiifis sokn j Borghosyslo span 
sm0rs 
fol. 128. a. 1. Jtem Odzini j Hofuinar sokn v aura bool forn 

Jtem af Rodre a Vannu j Ryggiofs sokn 0ym bool 
Stem Holmer a Sanom a Folio eiu hud ok 0rt' 
Jtem Austby j Krakastada sokn jj aura bool 
Jtem Gygbrsefiel j NessoJda lialft ii^' pund saltz. 
Jtem Porp j Rolfsay iij lauper 8m0rs 

Jtem Veng j Ign'dale a Rauma(riki) m/ hool firt vi aura bol 

j Vffistby vider MisBr j sama sokn. ok er f)^ttae m.' bool j 

vsestasta stofuonne* 
Jtem m/ bool er gaf Gudleifuer Alfsson ok fyr atte Vlfuini 

pr^b^nda .ok Velo prebenda 
Jtem Skodini en j Ignadale ^ ^^^^ ^o<>^ 
Jtetn Ilual j Sudflseni xii^' aura hool 
Jtem m.* bol j 0ystra gardenom gaf Groa Eiriks dotter 
Jtem Poryn j Ltem viij hffif| sm^r^ 
Jtem Dolini en I>^r ij aura bol 
Jtem Sundby en pter ^ aura hoi 
Jtem Aslariotnes j Nses sokn h. m.' hoi gaf Olof kona Alfs 

gulsmidz. 
Jtem Mork j Nitiudale h. h8Bf| hoi 

Jtem Swindal vaestra j msedalgardenom x^ aura bol a Fit 
Jtem Profstad j Kisse 0ym bool firi saal Joronno modor Pores 

masa 
Jtem Raudini a L0yrinskoghe ij 0rtoga bool 
fol. 128. a. 2. Jtem Stumfner j Oslo basrade xv. aura er fyr atto fim pro- 

uentor 
Jtem Hoslu j vestasta gardenofn .xx. aura bool en ^tsr 
Jtem af Tuftum j Margaretto dale v 0ttogd bool. 
Jtem Finlauser a Hadidande h. iij 0yi*i^ hool gaf Endrider Ei- 

riksson 
Jt^^ Dysarud a Valdrese ij kupa laud oh xv pen. hool 
Jtem Dumbusffiter .v. aura hool gaf Gunnor kona Porbiomar 

struks. «) 1390, 86 Dipl. NoiT. IV. No. 677. 257 

Rodeims prebenda laut I>e8sar iardher 

Kodeim j Krakastada sokn h. xv. 0ym hool gaf biscof 0y8tein 

er aat hafde t)ess£e prouento 
Jtetn li. m'. bool j adrt«n gardenom er Ogmuwd Bolt^ fyr 

atte. 
Jiem T0mpt en peer xx. spon sm0rs a Folio 
.It^it af Medallgarde p(ev hia iij hsef^ ok h. iij hudh. 
Jtetft Vatlastad vidcr Skeides sokn en ^cev m.* forn. 
Jtem Nordby eu ^(sr xiiij spon smers 
Jtetn Nisting i Lysidale vj. aura hool j Borghosyslo. 
Jtem Vaghlen en peer ij spon smers Jteni Vffistby j Suderlaem xiiij aura hoi 

Jtem Hoeim j Nordtem xv. aura bol gaf Eilin Porda dotter* 

Jtem en peer h. m.' bol gaf Gudrid j Kisanom 

Jtem Steinrodz Bodung* j Droggunes sokn a Rauma(riki) iij. fol. I28.b. l. 

spon sm^r^ 
Jtem Stadzbergh a Gioleid iij aura hoi gaf Sigurder magher 

Brynildu j Kisanom^ 
Jtem Sill j Oslo herade .v. aura bol Jtem Dolini j Hrandabu sokn 0yri5 bol. gaf Gyda kros kona. 
Jtefw j Dolini a Hadalande j vestry gardenom h. m.* bol gaf 

Pord^ ringer 
Jtem h. iiij hscf^. sm^r^ er fyr atte Sikulanda prouenta ok 

f>essa 
Jtem a Vange a Hadalande h. v. span sm^r^ ok 0yf forn 
Jtem Horeim* a Ringariki j n0rdzst.a gardenom ij haef^ hool 

iiri saal Olafs blaasar^ 
Jtem Engiabergh en ^cbv xij aura hool fyr atto fiorar pre- 

bendor •) Se ovenfor S. 105, Note 8. 

«) 1352, se Pipl. Norv. IV. No. 369. 

*) So Dif^. Norv. IV. No. 580, jfr. m. I. No. 450. Se ogsaa ovenfor 

S. 239, Note 8. 
*) Se Dipl. Norv. IV. No. 464. 

17 258 

.Item j Haermunda rudi a Potne ij aura hool ok xv pen. hool 

gaf Angierdh j Spakanom* 
Jteni Jong' vider(!) j Bajrgheims haerade xiiij puml saltz 
Mem Hofstad j Skogheims herade vj linspund salz. ok piiml 

saltz. 
Jteni Giellini j Myrahuarfue vij aura boo? fyr atto fiorar pr^- 

bendor 
Jtem ij aura boo? er hiscopen fyr atte 
iieni Gellini a Modeimi ij aura boo? er Imishaugs prebcnrta 

atte 
Jtem Kluka a Eikium h. m.' bool. foi. I28.b.2 Aas prebenda er j gamla registro kallaz Huatualliir 

prebenda laut I)essar iarder 

Aas vider L0xo j Bergheiws herade ij hncf^. ok iiij hudir 
Jtem Heggia3dal j Skogheims heradhe vj pu«d saltz. jtem x. 

aura bol. er fyr atte ^Edmundz altar ok gefuet hafde biseop 

Jon.* 
Jtem Vakaas en Jxcr h. m.' bo? ok 0yris bol j Vakaase j 

Rergheims herade fra Mario altar 
.Item Bostastad j Myrahuarfue h. ni.* bool. 
Jtewi Gudbrandz rud a /Eikium j tiicru tunno Jtem Vaal alt j Krakastada sokn xx. aura bool a Folio 
Jtem j Fraunum a Folio j n0rdra gardenom .x. aura bol. fek 
prebendaii Jiessar tuaeper iarder af Ogmundi Bolt' Uri Ilnat- 
uallf Kios ok Kiosarud er standa (j) gamblo registro 
Jtefu Flataby j Nesodda .v. 0rto^a boo? 
Jtem Talobergh j Skiaberghs sok» j Horgh. iiij puwd korws 
Jtem j Matlobergh en ptev j sydrcc gardenom vi pu»d korns 
Jtem Solbergh sydrec j Skiabergs sokw h. in.* bol. 
Jtem Bie^snarudh a Valom. laup sm^r* j sydraj gardenom «) Se Dipl. Norv. V. No. 303. 

«) 1372-85. 

«) Se ovenfor S. 105, Note 3. 259 

item af Treighi j HaBggini vij aura hool 

item Nordby a Gioleid a Rauwariki h. m.' bol. gaf Narfue M. 129. a. i. 

bratt^r jtent ij aura bol. en J)ecr gaf sire Aaste* firi saal 

fadurs sins. 
itcni Afrekstad a Vesong iij aura hool 
Mem Leykini en |)«r ij aura bool. 
item Sanduad j Kisa iij aura bool 

item Nordby en ^<sr h. iij 0yvis bool firi saal Aslaks Kisa 
item Il0yluin a Monom j Hofuinar sokn h. m.' bool gaf sire 

Hajlgi^ Jtem en peer ij aura bol. fek prebendan af Nieulos 

kiVkiu. ok ij aura bool af b. af(!) Haegs prouewto j Eilifs 

R0ylu j Jaessffiimi 
item Norderaas j Eides sokn span sm^r^ 
.Item Nordsaetcr j Odale xviij aura hool gaf Arne kampe'* 
item Lyndi a Ringariki h. vij 0yris hool 
item Hoeim a Potne h. m.' hool gaf Gudbrandcr Gudjiorms son Straums prouenta laut I)essar iardher 

Strjiura j Vdulghianes sokn j Nes J)ridiunge ij m.' hool 

item Baugstad j Vesong iij hffif| hool 

item en J)«r iij aura hool 

item Frauner j vrcstrec gardetiom j Vdynes sokn xij aura (b.) gaf 

(iumiar j Hjalpara garde 
item Biaernulfstad j Ia3SS8eiui m.* hool fek prouentan f/rs m'. 

hool j Oost ^ 
item Oolastad j LaBm vj aura hool gaf Kolbein j Porlaksgarde fol. 129. a. 2 

jtow h. m.* hool j Oolastad en ^cer fek prauentan oor W^cops 

registro er gaf Giurder Eiuindason 
item Straum j RsBling m.' hool er fyr atto j fiorer 
item Medalb0 a Lseireimsskoge ij hsef^ hool ') Formodentlig Aaste 6aniiars80n, der forekomxner soxn Kannik ved 

Marie-Kirken i Oslo mellem 1381 og 1396 i Dipl. Norv. 
') Maaske Sire Helge Thorald880n, Prest paa Nes 1358, senere Ean- 

nik ved Domkirken i Oslo 1383—91, der var d0d 1394. (Dipl. Norv. 

IL— V.) Se ovenfor S. 222 og 240. 
*) Levede 1347 og var d0d 1359, se Dipl. Norv. I. No. 307 samt IV. 

No. 398 og 400. 
*) Se Dipl. Norv. IV. No. 644. 

17» 260 

Jtcin Rud j VsBstbiar sokn h. xv. 0ym bool a Folio 

item Liid j Krakastada sokn vj aura bol iiri saal Reidars. ok 

awnat vj aura bool af bt^cops registro er gefuet hafdc Ragn- 

ilda Steinars kona 
Jtem Poruidzt>ueit' j Skipl)ueita sokn j Borgosyslo ij m*. bool. 
Jtem Nffisiiii j Njiesinar sokn j Ranriki y m.* bol j Vikenne 
Item Hajlmbole j PiOrn h. vij 0rt* hool gaf Porkiel Ormsson Jtem Grafdal a Skeguegh vest* m'. hool iiri saal ^ndreda 

swalsa ^ 
Jt^99i SkisBllistad hsef^ smers ok 0yf fom a Hadalande 
Jtem Lyndi a Hadalande holf haef|. hadzk ok 0yr pen. 
Jt<?ni Sullarud vider Ringanes a Heidmorkenne iij aura bol. 
Jtem i Viideiinum j Gudbrandzdolom ok j Liid en peer vij aura 

hool Eilina kona Peters a Rudi foll29.b.i. ^I^"^!- 

Bergs proue^ita laut I)essar iardcr 

Af Berghi litla .v. kyyr hudir ok tuau ha^fl sm^r^ j. Skaun a 

Raumariki 
Jtem .V. aura bool j Bergi j Sudreiins sokn gaf Porbiorii plo- 

makin 
Jtem Rud vider Vylura- en peer er kallaz Vattarud h.ncf^. swi^r^ 

ok h. prmd malz 
Jtem af Kolpusum j Ingirida Asaka sokn .h. ij. span sni0rs 
Jtem Huam a Gioleid ix. aura bool. 
Jtem Kai-tarud en par vj aura bool ok ij 0vtoga bool. 
Jtem Brotnahauger j Vllinshof sokn j 0ystree gardetiom iij ni.* 

hoi ok .V, aura bol. 
Jtem j Olstaduw en par iij m.* forn. 
Jtem Skalmarud en peer iij span. 

Jtem Hual j Frauna sokn a Gauteid ij hcef| ok ij hudir. 
Jtem B0le a Gauteid xv. pen. hool ok ij aura bool. 
Jtem Laufsa)ng n0rdzst j Giierrinar(I) sokn j Lajm vj span sw^^r^ <) Moa den samme som Eiadrid Svale, der nasvnes 1318—33 i Dipl. 
Norv. III. No. 112 og VII. No. 100. S6l 

Jttm Hsclgobolstad j Hofuinar sokn a Skaghumo j lassseim ij 

h«f<f. ok y kyyr hudir 
Jiem Fyrislund ^cev hia ij hffif| sm0rs ok ij kyyr hudir 
item af Skaganom en p(sv j Kiosa sokn iij span sui0rs 
Metn Liid vider Haelghobolstad [iij^ span sm0rs 
Jtcm 0ykrin j Bierka sokn xiij [auro^ booL a Vestjioi^pe gaf 

hisco^ Salomon' 
item Kattarud i Durale hffif| sui0r8 ok ij hudtr vid<?r EidzuDl. 
item Moon j Durale j Turnings sokw iij m'. bol gaf sire Nar- fol. 129. b. 2. 

fue a Aase^ 
Jiem af Monom en ^eer haef^ sni0rs firi saal Jons h0no 
Jtem af Moe j Durale h. m.* bool er fyr atte Hiegs prouewta 
item af Dufaase i Odale j Straums sokn span sm0rs jtem ij 

aura bool af b/^cops registro en ^€BV 
Mem LitlsDSsetf j Furusa^tre sokn j Kisa ij aura bool 
item Hildrtun j sydr^B gardenom iij span sm0rs 

itetn Spitalen j iElfuastada sokn a Potne iij iiin spanna ha}f(f 

Jtem Skularud vider Lioon j Oslo herade .ix. span sm0rs 

Jtem Lofzrud firir vttan Liodn(!) viii aura hool 

item af l^akum j Furusietres sokn h. hdsf| smers 

item Lo^irdal .... Haukato ij m.' bol 

item uiykla . . . . h. x. aura bol 

Jtem Frauner vaest' .vj. span pm0rs 

Jtem Frauner 0y8trcc h. v. 0yvis bol er bi^copen fyr atte 

Jt^m Suipub0le j Mossadale h. m.' hoi gaf Asle r0fuer^ 

Jtem Litlauiik j Skiabergs sokn j Borgosyslo ij laupa land guf 

Olafuer Oginu(n)dason * 
Jt^m FUiluI)orp j Haeggini j Eidzbergh sokn ij pund malz ok iij 

kyyr hudtr 
Jtem j Bulu|)orpe 0yr«6' bol er commvnen fyr atte. ok ij aura 

hoi nf Kleinetz kirkiu 
Jtem Hiellen en |)«r auster .v. aura gilda foLiSO.a. 1. 

") Staar to Gtaif^e i Codex. 

») 1322—52. 

*) 1389, se Dipl. Norv. IV. No. 564. Han forekommer Rom Prest her 

fra 1353 og som Chorsbroder i Oslo fra 1357 i Dipl. Norv. II— V. 
') Moil den samme som Asle R0f, der omtalcs som d0d 1362 i Dipl. 

Xorv. IV. No. 483? 
') Vistnok ham, der naevnes 1363 i Dipl. Norv. IV. No. 440. 262 

Jtem j Asom j Prygstada sokn ix aura hoi gaf sir Ariie viige. Jtetii j Skogheimi ^ austasta gardenom j Aska sokn ij aura bool. 

gaf iEndrider Rolfsow 
Jtem j Skogheiiui iij aura bol. firi Vlfuedin j Kisaiioni- er 

biscopen fyr atte 
Jteni j Skogheimi en eit 0yvis bol gamalt er commynen atte 
Jtem Skia)nna yzst j Aska sokn pund saltz. 
Jtefn Marteins rudh j Myruhuarfue pu»d saltz 

Jtem Finanger j Skiedogs sokn a Vosstfoldenne iiij lauper 

sm0rs ok .x. aura 
Jtem Ormestad^r .xx. aura bol. j Valfe sokn 
Jtem Varar hajllir xij aura bol 
Jtem Skeidhaker j Skiedogs sokn ij m.' bool. 
Jtem Naudz rudh vj aura bool 
Jtem Dolini a JEikmn ij span sm0rs Hola prouenta laut |)essar iarder ok liggiu) a Va3st- 

foldenne fla^stallr 

Af Holom a. Re. j Ramfues sokn xvj .1. 
Jtem af Porolfuo rudi peer hia iij .1. 
Jtem af Orrauale a Vidum .ix. 1. 
fol. 130. a. 2. Jtem af Skoghe ptev hia .ix. lauper 

Jtem af BsQrghom ok Raudalande fim luupei* en p(ev 

Jtem af Steininom vider Haughagionle viij lauper 

Jtem af Eikt>ueit en pav viij pund sw0rs 

Jtem af Tioraasom j Andabui xij .1. 

Jtem af Stalaj rud en peer vij .1. 

Jtem af GuUaliid en ptev h. iiij .1. 

Jtem af Bergi en J)«r iij lauper 

Jtem af Valb0 j I^iodlings sokn h. xi lauper 

Jtem (af) Raudunum J)ccr j hia. iij aura forn. ok hia Sandac 

sokn. 
Jtem af Holtongom j Fon6s sokn viij lauper «) Jfr. Dipl. Nonr. IV. No. 718. 

') Levede i ferste Halvdcl af det 14de Aarhundrede, se Dipl. Norv. 
IV. No. 555. 263 

Jten$ af Byglandum ^(Bv j hia iij. 1. 

Jietn af litla Holinae j Vala3 sokn iiij lauper 

Jtem af Gatu j Hildastada sokn ij lauper ok ij 0i*t' forn. 

Jtem Soolbergh j Borro sokn ij m.' hoi gaf Salomon Sigurda- 

son 
Jtem af Valupstadunt a Eikium xij aura forn. 
item af Karauelli en ^cev ij aura hoi 
item af Haufua rudi en pav .1. sm0rs 
item af Uakkarudi en ^cer ij aura hoi 
item Balungaholt j Kuseldz sokn h. m/ bol firi saal Auiunda) 

Andres^ 
item af Biernastadum a Modeimi vest' vider Eikiar ij b8Bf|. 

sm0rs Velo prouenta^ laut |)essar iarder fol.iso.b.i, 

Af Velo a Hadalande iiij hffif|. sm^r^ ok xiiij aura forn. 

item Rudstad vider Velo ij ba5f|. sw^r^ ok ij hsef^ or* bwcops 

registro 
item af Dullom en ^cev h8ef|. stn^r^ ok 0yri 
item af Skinnenenom(I) en Jxcr j lemfnakcrs sokn h. m.* (b.) fek 

prouentan af hiscop Helgffi^ tiri h. m.' bool j Ryssostad. a 

Skeidi er bi^cops garder hafde bort latet oor prebenda 
Jtef»> af Dyrini a Potne xiij h8ef|. ok xiij aura forn. 
Jtem af Skardarudi en ^(BV iiij span sm0rs. ^ 
Jtem Valar j Varmudale a Ilauma(riki) x. aura bol j. Nes |)ri- 

diungi 
Jtem Tandstad a Skaghuino j Itesseim .v. haefl bol. 
Jtem Gamals flot ij haefl. 9m0rs ok eit span j Nordlaiin 
Jtem Gronini j n0rdra gardenom a. Gauteid ij aura bol. gaf 

Arne j Skoghenom fader sir Bassffi* 
Jtem Foluualler j Draggunes sokn xij aura bol. 

Jtem Vollom j Oslo hairade ^ ij m.' bool 

«) Jfr. Dipl. Norv. 11. No. 627 og V. No. 456. 

^) 1304—22. 

*) Her falger en udraderet Linie. 

*i Form o den tlig ham, der nsevnes 1327 ojj 1343 i Dipl. Norv. II. No. 

162 og III. No. 218. Jfr. ogsaa ibid. IV. No. 355? 
») Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 750 og 762? 264 

Jtem litla Soghn .v. aura bool. 

Stem Haugha rudh. j Osluhuerfui iij h8ef|. enters firi saal 

Nikulos Andres sonar ^ 
fol. 130. b. 2 Jtem en ^eer j Haugha rudhi vj aura bool er fyr atte linishaugs 

prouenta 

Jtem Sorgheim j Hseggiiii j Borgasyslo. ij hudir ok h. ij 0yYis 

hool 
Jtem Skeidh (j) Skipjiuaeita sok» ij aura hool gaf Rolfucr 

lange ^ 
Jtem Bekk0 j Amord. 0yvis hool 
Jtem Grorudh j Stanganes sokn j Rauriki j Vikenne h. m/ 

hool firi saal frw Jorowno.' 

Jtem af Steini vidcr Hanauals kirkiu xij aura hool j Skoga- 

bygd. 
Jtem Bareksrudh j Myrahuarfue firi saal Margaretto modor 

sir Beine^ pund saltz. ok vij linspund ef ban seldir ok set- 

tongen oor wtuegbom oUom vttan gardz ok jnnan. 
Jtem af Rffiidzstado/n j Liidhom ij spon sni0rs. 
Jtem Samfaella j Bergheims herade vj aura bool. fek prebendan 

firi h. m.' bol j Alfuffisaetrom 

Jtem 8t0rre Fraune i Fr0geB8 sokn x anre bol oc i litele Frawne i 
samme sokn vi aura bol gaffAmwnd Ualuard^on' ocGroa kona bans 
breff fore viii loco* Jmishaugs prouenta laut t)essar iardher 

Jmishaug j 0ystr(e Skaun vj m.' for». a Raumarikj 
fol. 131. a. 1. Jtem Forsa liid ^cer j hia vij aura fom, 

Jtem KaltzaBgb vider Eidzuol ha;f| bol. gaf sir Peter Gud- 

{)ormsson 
Jtem iij aura bool en Jxcr firi saal Steinoro huspry. «) Jfr Dipl. Norv. III. No. 515 eller V. No. 178? 

«) Mon ham, der naevnes 1291—98 i Dipl. Norv. II. No. 29 og 44? 

>) Se oveufor S. 218, Note 10. 

*) Maaske ham, der neeivnes 1264 i Dinl. Norv. III. No. 7. 

*) Mon ham, der neevnes 1465 i Dipl. Norv. III. No. 871 ? 

') Notitsen er skreven med en Haand fra c. 1500. 365 

Mem ii aura atte prebendan fyr. 

item Maurhaghe j Nannastada sok» a ViTistorpe h. iij 0ym bol 

item Arteid iij span sm0rs i Vesong 

Jtem Vaestby a Vsestorpe ij aura bol gaf Sigridh j Sluppenom * 

Item m.* bol. en pcev oor hiscops rcgistro er gefuet hafde 

Gunnilda bukona 
Item Auline j Drogguncs sokn span sni0rs 
item Vdiulgaues j Nies sokn span sm0rs ok h. dyrt 
item Vfiesaet* j N»8 sokn xvij aura bool gaf Pordcr bonde j 

Agatonne' 
item Auline j Odale vj aura bol gaf GudJ)orrn<?r Hakonason* 
item Vaghastad j Kisa vij aura bol firi saal frw Aso j Spake- 

nom 
item Baergh j Railing hae^f. smers puml miols. ok ij aura 

forn. er uw byyt bort j Sudcrliid j Leiri'* 
item Va?stby j Ignabakka sokw iij aura gaf Smider Arnason* 

ok bans kona 
item KasL'stad j Lassem hsefl sm0rs 
item 0yYis bol j Ka)i'stadom gaf border ploma ok ncwfniz cy 

huar ligger 
item Suderliid all jorden a L^yrisskoghe 0rt* hool ok xv. aura 

booL 

item vasstasta Rudh j Hadajande h. v. span ok xv. pen. 

item en halft vestasta Rud. j Luwna sokn fek prebenda af Se- fol. I3l. a. a. 

bastianu^ altar ij aura bol. hadzst 
item Vdadens ak^r j Suadabui a Heidmorkenne ij span smers 

ok Lauper sm0rs 
item Granheimer v. aura bol a Lande gaf Knuter j Porailfuo 

garde • >) Se ovenfor S ^0, Note 4. 

^ Vcd Testamente af 1316, se Dipl. Norv. II. No. 127. Han forekom- 

mer ellers 1311—22 ibid. III. No. 95, 107, 123, 129, 131 og V. No. 

62; jfr. ogsaa ibid. I. No. 411. 
>) Maaske ham, der neevnes 1333 i Dipl Norv. IV. No. 202 og P. A. 

Mnnchs D. n. Folks Hist YII. S. 405. Se ogsaa Saml. t. d. n. Folks 

Spr. og Hist. IV. S. 120, No. 257. 
•) Se Dipl. Norv. VI. No. 409. 
*) Foraiodentlig hara, der forekommer 1335—36 i Dipl. Norv V. No. 

116. 
•) K0r 1340, da ban var d0d, se Dipl. Norv. V. No. 133. 1336 levede 

ban endhu, se ibid. IV. No. 226. 366 

Jtem Vllcr0yn vider Fod. h, vij mV hoi 
Stem Hildci-twn vidcr L0xo vj. pMwd salz 
item af Orrauolluw j Oslo hacrade xviij span sui0rs ok h. lu/ 
fom. 

item j Orannaby j Holta sokn j Vikenne h. v. ayiis hoi gaf sire 
Asmunder piaster a Kleiuetz kirkiu. 

« 

Jtem Amoot a Sanom a Folio h. vj 0yxis hoi 

item Austensio a Folio j Aas sokn iij aura bol ftW saal sirac 

Jons Porgeirs sonar 
Jt^m af Austensio fiordong saltz firi saal Jons russa. niu/nfniz 

ekki huar ligger 
item Kepastad j Skeides sokn ij aura bol liri saal Hselgo kono 

Pores J)egiande^ 
item af Bffirglii a Folio fir* saal Skula' 0ym bol j Krakastada 

sokn. vt dicitwr Mareima prebenda laut |)essar iarder 

foLlSi.b. 1. Mareimar i Sanda sokn a Vaestfold ix. laupa. ^ 
item Tumpt en ^cev h. 1. sni0rs.'* 
item Haghe en ^(Bx vj. pund saltz 
item af Sffiine .v. pund saltz 
item af Sueins rudi en ^rnv xv. pe. hool 
item af Gislarudi j Myrahuarfue viij pund saltz. 
Jtem af Lindeimi j Skoghabygd viij span smors 
Jtem af Berdilsrudi j Bergeims herade ij aura bool. 

iietn j Joanne j vsestra gardenom xij aara bool h. garden ssem proueit- 
tan fek af tre(?) firi viiij aura hool j Ramfnuiknm^ 

Jtem medal Alfueiiner er kallaz Alfs Alfuoimer j sydr^e gard- 
ens m vj aura bol. j Borghosy^Zo 

Jtem 0fr« Alfuaeimer er kallaz Bergs Alfueinicr j nordzsta 
gardenom vider Borgh vij lauper «) Jfr. Dipl. Norv. II. No. 44 og V. No. 109. 

*) Mon Skule Thrond8s0n 1346? Se Dipl. Norv. IV. No. 286. 

«) Se Dipl. Norv. IV. No. 247 og VII. No. 334. 

*) Her f0l^e to udraderede Linier, hvoraf kan Iseses: Jtem 

.... vij pund saltz 
») 1399, se Dipl. Norv. IV. No. 694. 267 

Jtetn af Loridom en ptev j TunsD sokn .x. aura fom. 
item af llabek } Skauii j Rakkastada sokn ij. hudir. 
iienh Alahol er sumir kalla Kararud ij .aura j Nids sokn a 

Ranmariki 
item Balualdz rud j Vrdadale 0yvis bol 
Jtetn BflQrgh j Hakadale vj aura bol 
Jteni Sandeim j Laeaem j Gajrdrinar sokn h. v. ni.* bol gaf sir^ 

Eirikcr skior ok fru Sigrid Haieks dotter* hualft huor. jt^/w fol. 131. b 2. 

eu 0yris (b.) ^<sv er Lautina prebenda atte 
item Piiuxtad j Vesong haef^. hool 
item .X. aura hool j 0ystrce gardenom sua at oor b^^fcops regi- 

stro kom xv. pen. bool minnae en m.' bol. 

item af Stoksaetrom a Heidmork h. ij 0yvis bol. 

item Aloberg er* sumir kalla Jonsberg aeder Olabergh vij aura 

bol gaf Groa Jons dotter 
item Kisa j Alfuastada sokn a Potne m'. bol gaf sires ^\mon 

koorsbrodcr her^ 
item 0fv€e Laid j Dolum norder h. ij 0ym bol. ok h. 0rtog* 

bol OLVII. 
Lautina prouenta laut t)essar iardher 

Lautinr j lajsseim a Rauwariki vj hfef|. ok iiij spon 

item Fosk(ir)kia a Blokum xij aura hoi 

item j Valom vider Eidzuol er sumir kalla Hnlsgrof ij ha)f|. 

hoi 
item Pyrnisaker en peer iij span sm0rs i Durale 
item Vinierual j Sudreims sokn j Skaun m.' hoi iiri saal Alfs 

Palssanar' 
item Haukabek j Aulinar'sokn j Nes|)ridiungi span ^mers 
item Holt j Ignerdale h. v. span sw^r^ 
itefik Flotlom a Hadalande h»f|. ^nwrs *) Se ovenfor S. 285, Note 1 og 2. 

') Simon Eirik880n forekommer som Chorsbroder i Oslo 1352-53 i 

Dipl. Norv. I. No. 335 og IV. No. 358. 
>) Maaske ham, der nevnes 1337 i Dipl. Norv. II. No. 220. 268 

Jtetn af Flatenom a Siiinini h. hajf. sni0rs. 
fol. 132. a. 1. Jtem af Dale j Nierdarhofs kirkiu sok« iij spon ok 0vt* fovn a 

Ringariki 
Jtem af Haugi j Kios k/rkiu sokn a Hadalarule ij fiorai* spaniia 

h83f^ gaf Ronnogh Jons dotter. * jtcm scrdeilis h. fiyris hoi er 

Kros altarcw fyr'atte 

Jtem af Ofryni i Oslo herade iiij span sinters. 

Jtem j Vodini en ^cev vj aura iiri saal Asgautz a Vllfualc* 

Jtem Berghar j Nessodda ij aura hoi 

Jtem Gr0ust)ufua j Skeides sokn a Folio vij aura bol 

Jtem Stumfiiarud j Aas sokn in.' hoi oor bi^cops registro. jtem 

annat m.* hoi j Stumfna rudi a Folio er iyr atte Niculos 

altar, ok nseTTipniz ekki soknan. En hit fyrra) m/ bool gaf 

hez^rrae Jou Saltkaltzson ^ 
Jtem Stykkini j Aas sokn xij spa>t ^mers 
Jtem sydrae Krom i 0ystr« gardenom j Kroars sokn vj spon 

sm0rs 
Jtem GeitR)bergh i Tompta) sokn j Mossadale hsef^. bol. 
Jtem Pengilstad en ^(sv iij aura bol. 

Jtem Bakke j Lyngs skogh j ^Ifuasyslu j Vikenne m.* bool* 
Jtem Nordby j Liidow in.* bol, ok j Skurdstadum en ^eev in.* 

bol. gaf Sighrid j Spakanoiu. foi.i32.a.2. Medaiuadz prouenta laut f)essar iardher 

Af Medaluade a Gauteid iiij hajf|f. sni^r* ok in.* forn. Jtew j 
Medaluade j Frauna sokn vij aura hoi er fyr atte Strauins 
prouenta. Jtem af 0yjftrre gardenom j Medaluade span smtfi's. 
er Velo prouenta fyr atte 

Jtem Fors j Nitiudale 0yvis hoi ') Maaske hende, d.cr naevncs 1392 i Dipl. Norv. IV. No. (>(>1. 

«) Levedo f0r 1300, se Dipl. Norv. I. No. 124. 

*) Levede i f0rste Halvdel af 14de Aarhiindrede, se Dipl. Norv. 1. No, 

292 og Saml. t. d. n. Folks Spr. og Hist. IV. S. 576. 
*) Her f0lger en udraderet Linie. 269 

Item Ringunes j Skeidzmoar sokn a Gioleid y aura bol ftrt 

saal Poraldz j Kisanom 
Jtem Rud j Vrdadale v aura bol gaf hustru Sighrid j Sluppe- 

nom* 
Mem Brauta j Droggunes sokn h. yjj 0ym bol ftn saal Sigh- 

rido j Tappenom 
Jtem j Valaughum j Bierka sokn a V8Bstoq)e v. m.' bol. sua 

at gefuet hafde xij aura bol hustru Sighrid j Sluppenom ^ ok 

XV aura bool gaf Gunnar Asticson', en iij aura bol. fek 

prouentan af Yelo prouento. ok .x. aura bol af Lautine 

prouento 
Jtem Kakastad j Hreinini sokn j Lsem span sm0]'s 
Jtem Kiolstad j Vpstada sokn j Odale h m/ hoi ok ij hieff 

^{Brdelis oor bf^cops registro 
Jtem Kapparud a Va'storpe 0yri$ hoi 

Jtem Grof j Oslo hffirade href| sm^r^ ok h. m.* 

Jtem n0rdra5 Lindabergh en j Oslo herade .v. ok vij 0rto5ra fol. I32.b. i. 

boP 
Jtem Sundby en Jxcr iiij m.* bool fm saal Gudjionns strutz 
Jt^m Stoppini vajst* j Liidom ij aura bol fin saal Haluardz. 

Jteiw Ingibiorgo rud wt vidhccr Nessodda h. ij pund saltz 
Jtem Byrgini j SkialJergs sokn ein stofua h. in.' hoi j Borgo- 

hyslo 
item Porp vid«r Borgh en j Borgosy^Zo ix. span sm0r8 
Jtem Modastad j Odens 0y ij aura bol 
Jtem af Berghom j Nesodda ij aura bol firt saal Gudmundz j 

Gullanom 
Jtem Runaas j Heggini er kallaz Ilakarunaas ij hudir 
Jtem Ladhueng vid^r Treighinsborgh j 0tr{e lutanom j Borgo- 

syslo, er sumir kalla Lodeng ij aura bool. «) 1376, 86 Dipl. Norv. Ill No. 404 og 433 samt ovenfor S. 240, 

Note 4. 
«) Nadvnes 1376—81 i Dipl. Norv. VI. No. 291 og 306. 
») Se Dipl Norv. V. No 564. 270 

Hunaborgs proueitta laut |)essar iardher 

J Hunaborgh j Aurs sokn a Rauiwa(riki) v. auro hoi ok vj m/ 

hoi er prebenden sialf atte, Jtem j Hunaborgh m.* hoi er fyr 

atto Straums prouewta ok Hola prouenta. ok .x. aura bol af 

fol. 132. b. 2. Margaretto altar, ok er |)a swa niykit er nu eighcr {)cssa 

prebenda ptev j Hunaborgh. 0yvis bol minna; en ix. in.* bool * 

.Item L0ykini j Steins sokn a Ringaiiki h. ij h{ef| ok h. ij 
0yns hoi 

Jtcm j Bestunum j Oslo hfcrade 0vis bol gaf Pronrt/^r Bia^rna- 
son.' jtem h. 0yvis bol er commwnn, atte. 

Jtem Folghanefia j Nordbiar sokn a Folio m,' bol. 

Jtem Haukholt j Nesodda ij aura hoi 

Jtem 0ystr<s Kura j Ryggiof sokn ij. aura hoi. jtem en ptev 

laups land j sama b0. 
Jtem af Asgarde en par h. m.' bol 
Jtem Rudstad vid^r Hisingab0 j Rodo sokn h. iy lauper 
Jtctn Auridabek vij aura bol ok fiordongren or saltkietiuls 

sffitrow firi iiij 0rto^a bol. 
Jtem j Sandakrum j Girdiner sokn j Skaun vider Rakkastada 

sokn V. aura bol 
J synzsta Buadal j Rakkastada sokn iij aura bol 
Jtem Pororud j Eidzbcrgs sokn xii aura hoi 
Jtem Laufaas j Pryxtada sokn m.* hoi 
Jtem Kruflarud j Askeinis sokn h. ro.* hoi 
Jtem af Borgenne j Lumulanda sokn j Ranriki j V<Ttta herade 

sex aura bool. 
Jtem j B00 j Varakils nese j Ordost m.' bol. 
Jt^i Filinikierra j Tuna>ims sokn merkcr bool fol. 133. a. 1. CL VIIL 

Cantoria^ laut t)essar iarder 

Austby j Nordlajaem 0vis bool er kom mote 0yvis bole j Fiadrr- 
aase ok m? Oom aust* fyr atte Sikulanda prouenta ») Se Dipl. Norv. III. No. 160 og V. No. 924. 
») Se ovenfor S. 107, Note 3. 
«) Jfr. Dipl. Norv. VI. No. 780. 271 

Jt^ni en J)ccr ij aura bol. gaf AstWd j PoUaks garde 

Jtem af Austby en |)«r ffider j Irosseim som j gambla rcgistro 

slender vij aura bol. firi saal sir^ Gierlaugs' 
Jtem Gagneim vider Jesseim h. m.' hoi 
Jtem Birki eng en Jxcr ij aura hoi 
Jte»i Breidini j Bierkar sokn a Va)Storpe ij aura hoi firi saal 

Robba* 
•Item lodurliid j 0ystr« gavAenom a Hadalande xviij aura hoi 

tin saal Ragndidu Knutz dottor^ 
Jtetn Haugarud vidcr Sogn^ iij ha5f|. hoi firi saal Gydu Gudh- 

I>onns dottor 
Jteni af Hualstaduin j Skogheims hcerade xiiij linsptmd ok 

ptind saltz 
Jtem af Stokkoin j Liidom Uri saal mags Gud|)orms .aa. Stafni 

ij aura bool. Sacristia^ laut |)essar iarder a Ranmariki 

Hellghorud j Fos sokw a Blakowi ij hffif|. bol. ok ij aura (b.) af 

hiscops regisfro fol. 133. a. 2 

Jictn af Solbergum j Sudreims sokn ij aura bol. Jtem en ^eev 

xij aura bol firi saal frw Jai{)rudu er fyr atte Cantoria^ 
M^m 0yn Skodini j Odale vj. m\ hoi gaf h<crra; Giurder^ ok 

frv Mildridh koua bans 
Jtnn Strond j Eidzualla sokn .x. aura bol. gaf sire Bierne 

Audunsson fin Kros altarens vax. 
Jtem Amalom j Bierka sokn a Vajstorpe xij aura bool. gaf 

bi^eop Jon* ffW vax til saneti JEdmundz altar. «) Ved Testament af 24de Juli 1304, se Dipl. Norv. II. No. 76. Fore- 

kommer som Kannik i Oslo allerede 1267, se Dipl. Norv. II. No. 29 

Off III. No. 10. 
') Uden Tvivl Robbe i Steinbj0rnegaard i Oslo c. 1800, se Dipl. Norv. 

in. No. 45. 
») Levede 1298, se Dipl. Norv. II. No. 44. Jfr ogsaa ib. III. No. 400 

OK VI. No. 628—29. 
*) F0rst skrevet: Sokn. 
*) Jfr. Dipl. Norv. II. No. 493—94 og 497; IV. No. 475 samt V. No. 579 

og 808. 
•) If0jge Teitaraent af 1307, se Dipl. Norv. II. No. 85. 
^ Om Hr. Gyrd Gyrds80n, se P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VIII. 

S 186 
•) 1372-85. Se Dipl. Norv. II. No. 492. 272 

Jtem j Pueit vid^r Heinini j LsBin vij aura bol gaf meist' 
Ogmundcr berssBrker' 

Jtetn j Rudi vider Hauardzsta j Fraunabygd a Folio ij aura 
hoi gaf Pormoder HaIladasot»' jtem en ^<er ij aura bol. or 
hiscofs registro 

Jtem Fretstad j Krakastada 8okn h. ij 0yrf^ bool. ok xx. gaf 
sire Eiuindcr Piostolfssow ' 

Jtem 0ym hoi en |)^r ev fyr atte Rodeims prouenta 

Jtem Kuika j Vala sokn-j Bovghosyslo iij aura bol. gaf Audun 

bonde a Lundum^ 
Jtem j Berghi j Hffiggiiii x. aura hoi gaf sire Haluardcr skiem- 

tan ok .h. m.' hoi til Marie ktrkiu j Tunsberghi 
Jtem j Berghum en J)c»r xiij Brtoga bol oor biscopn registro 
fol. iSS.b. 1. Jtem Fiskarud j 0y8tr« Morkum laups landf ok er laupew swa 

soiK span vart 

Jtem Slimastad j Myrahuarfue ij. in.' bol. gaf Asa Vidm*s kona ^ 
Jtem j Slimastad en |)«r j 0frcc gardenom 0ris bol fiW saal 

Eiriks skior.® 
Jtetn Langaliid j Vmastada sokn m.' bol. ok v0rder ^et ey 

frealst \>(ev er m.' hoi j Gronlaiidre j Hildastada sokn a Vrest- 

foldenne 
Jtem Gudrangs rudh j Swillinga dale j Liidoni vj aura bol gaf 

sire Hongeir. 
Jtem j B00 j Nitiuls sokn a Heidmorkenne 0yr/.? hoi ok ij 

aura bol oor b»5cops registro. 

Jtem Ollini^ synstae h. garden .xx. aura bol. gaf sire Joar Gul- 
lason® «) Se ovenfor S. 240 Note 2. Jfr. ogsaa Dipl. Norv. VI. No. 318. 

*) NaevneB 1398—1420, 1393 som Ogmund Bolts og 1895 somKongens 

Ombndsmand paa Vime, se Dipl. Norv. Ill — V. og IX. 
») Levede 1349, se Dipl. Norv. IV. No. 347. 
*) Levede 1333, se Dipl. Norv. III. No. 174. 
') Her synes en Linie at veere ndraderet. 
•) Se ovenfor S. 267, Note 1. 
') Feilskrift for Ossini, jfr. Dipl. Norv. II. No. 627; IV. No. 406—7; 

V. No. 242-43, 246 og 493; IX. No. 128—29. 
■} Se foregaaende Note og ovenfor S. 239, Note 3. 273 

item j 0ystr<5 OUini* ij aura bo? gaf Audun a Possofue, Jtem 
j OUini* iiij span sm0rs er fyr atte Vlfuinar prebenda. 

•Item j Ollini * xij aura boL stod fyr scrtfuat til Sacristiam 

Mem Fundisrud j Oslo hserade iiij spon smors 

Jtem j 0ykrini j Oslo hserade xi aura bol. fek Sacnstia af 
bt^cops registro fm h. xj aura bol j Bryni^ 

Jtem j Krakeyal j Heineoe sokn etc, j piind halfiben garden* Skula prouenta laut f)ess ar iard^r fol. i3S.b.2 

Strond j Rolfs 0y viij laupar j Borghosyslo ^ 

Jtem Gluppa en }>^r iij laupar sm^r^ 

Jtem Bienna rud. en }>«8r iij laupa lan^ 

Jtem Kiolbiergh j Odens 0y viij laupa land firi vj laupa iant2 

j Modefiiiu ok ij laupa land j Vsedrabergi 
Jtem Koshaug j lolund ij pund saltz. 

Jtem medie^atem decimanim presbtY^ralium j Eidzbergs sokn. 
Jtem af Mylskurudi j Oslo hserade viij spon sm0r8. 
Jtem Hasleim j Bergheims hserade vij aura bool. 

J Anbioma rudi j Rolf80y. vj aura hool 

Jtem j Rndi ^er j hia. ij aura bool. fek t>e88er ij iarder skulin firi jor- 
dena Skelini xii aura hool Campanistria^ laut }>essar iarder fyrst a Raumariki 

4 Jamais rud j Vrdadale ij aura bol f»ri saal Findz. ok I^orsteins 

todda 
Jtrm Mykidal j Nessokn ij aura hoi 
Jtem af Ficrseuollum hsef|. sm^r^ 
Jtem af Ask fm saal Bardar j Kuendalenom span sp0rs(!) j 

I.«a;seu) 
Jtem af Haugum a H0ylandum span sm0rs firi saal Odz prestz 
Jtem Litlsesaitre vider Eidzuol 0vrt^ bol firi saal Ketiulz kadzo 
Jtem j Lygini j Durale 0yYis hoi gaf Groa Orms dott^r 
.Itrm Fosi* vidcr Val^r j Borgosyslo ij aura bol. fol 134 ^ j 

*) Se foref^aaende Side, Note 3. 

'; Jfr. Dipl. Norv. II. No. 19 as 384 saint IV. No. 337. 

*\ Med Haand fra 16de Aarhundrede. 

•I Jfr. Dipl. Norv. II. No. 75 og V. No. 146. 

16 274 

item Strond a Vimum ij aura bool gaf Orm^r bonde 
Jtem Askeiiu- j 3kip{)ueita sokn span ^nwrs 
Jtem Vpdal j Fr0ylandow 0yvis hool firi saal Onus boiida 
Jtem af Gr0ynstigi en p€er halft xiij aura bool. 
Jtem Rakmoon en J)tf?r er sumir kalla. Heradzmo v. tivtoga bol 
Jtem af Bakkamoonow haef|. sm0rs 
Jtem af medal gardenom en par h. ij. 0ym bol. 
Jtem Bakmoon j Heggini ij aura bol. 
Jt^w j medalgaidenoi?! en peer ij aura hoi 
Jtem af adrom gardenom en peer .v. ok ij 0rto^a bol 
Jtem j Reidulfsmo er sumir kalla 0yarsmo a Bakmoonom a 
Froylandom 0m bol. ok i medalgardcwow a Bakmoonom 
0ym hoi 
Jtepi j Vgludale j Heggini iij aura bol. fin sal. Arnfp rades 
Jtem j Treghins borgh vider Heggini ij aura hoi 
Jtem Missfeim j Krakastada sok« a Folio ij aura bool 
Jtem Skutustad. j Syllingadale j Liidom 0yvis bool. gaf sir^ 
fol. 134. a. 2. Hongeir 

.Item Ivrypilsb0 vestanfia^rdar iij aura bool. a Vestfoldewne 
Jtem Skitaker j Dolum vidn* Dofrafiel .x. alna vadmals. CLIX. 
Pessar iarder liggia; til Haelgha andz altars. 

Pausen allcr gardew j Oslo, gaf Ion a Vardeimi ok Anbiorgh j 

Pausenom ^ 
Jte^n Langarud vider Appaldasyn sydri g. xij aura bool. gaf 

sire Vlfuer Olafson*^ 
Jtem j Nidberghi a Gioleidh. twa lutina. gafuo en Jon ok 

Anbiorgh ^ 
Jtem Vardheim alt a Heidmorkewne gafuo en pan Jon ok 

Anbiorgh. * *) Jfr. Dipl. Norv. V. No. 280. 

«) Levede 1370, se Dipl. Norv. IV. No. 498. 275 

CLIX. 

Kro8 altare^ laut f)essar iarder fyrst a Raumariki 

Sikarl)0le j Igiierdale iij haef|. bol. gaf sire Hiarande erchiprestcr 
JUin f iostolfs rudh j Heinini sokw j Lffispin h. m'. bo? gaf Gud- 

biorgh Asgrims dotter* 
Jtefw Baergh j Vesong j Vlliiis hofs sokn in*, bool. fol. I34.b. i. 

Mem Stumfnustad en })«r ij m*. bol. ok 0yris bol maeder sua 

at Ainund^r Petersson gaf xij aura bol. sir^ Alfuer ij aura 

bol, ij aura liool Margaretta Haka kona. ek 0vi$ bol Gyda 

er I^orer I)ingotte atte 
Meni Musarud vider Eidzuol .iij. aura bol. ok ij 0vtoga hoi fm 

j>aal Jons j Flugubytanow ok siraj Niculos 
Jtef»i Hiadal j Kisa ij aura hoi Uri saal Haft>ors j OIb0rna 

garde, item annat ij aura bol. af bi^cops registro 
Jtem af Iladdingastad j lesseim iij laupa bool 
Meni af Pundabergi a H0ylandow j Heimnes sokw iij m'. forwar 

gaf hcrra; Suale * 

Atern Guwbiorgorud iij aura bol. j Nessodda 

Mem Myklanid j Nessodda h. ij pund saltz 

Jtem Rud j Rakkastada sokn j Borgosyslo ffvr/.s^ hoi fek altaret 

Uri 0yvis hoi j Iloghnarudi en J)<»r. 
Mrm RiTinc en peer j Skaun austr h. m\ bol 
M^w Grodastad j Nesodda ij spon snufrs j nrtrdr^ gardenom 

Mem Lyngbergh j Ba^rgeims hajrade j flystrr<^ gardenow iiij span 
sni0rs ok h. pu«d nmltz. jtem j va5Strre ^ardenom x aura 
hoi. ']{em iij aura bol. j Lynbergotn Uri saal Eiriks logga.^ iol. 134. b. 2. 

Jt/^w af Byrgini j Ilasleinis sokn h. v. span, eina hud. ok puwd 
salt/. 

Mem af Byrgini j Aska sokn v. aura bol. gaf Kietil Kols son ^ 
ok xij aura bol en j Byrgini gaf Bierne Audunaso^i^ »> Om andet Korsalteret tilh0rencle Gods se Dipl. Norv III. No. 459, 

IV. No. 433 og V. No. 1128. 
«) Se ovenfor S. 249. 
») Se ovenfor S. 239, Note 7. 

M Forekomraer 1310—16 i Dipl. Norv. III. No. 87 og 107. 
-) Korekommcp 1349—78 i Dipl. Norv. II, IV og V. 
•) VistDok Fehirden Hr. Bjarne Audun880n (f c. 1320), om hvem se 

SamL t. d. n. Folks Spr. og Hist . I. S. 136-41, P. A. Munch, D. 

n. Folks Hist. VI og Vll sarat Dipl. Norv. 

18* 2t6 

.Item af Aske j Fonses sokw a VfiBstfoldetme h. vij. 0m bol. 
Jtem Byrgini j Akcrs sokn pwnd rnalz ma;dcr Paals teiginow 
|)c»r neer 

Jtem Bicrg j Hofs sok« a Lande v. haefsselde bool. 

Jtem Rawfnaby j Ringabui j Gudhbrandz dolum .v. 0vtoga bol. CLIX. 
Marie altare^ indrae laut |)essar iardhei* 

Af Rakkastadom a H0ylandofN iiij hsef^. ok ij hudir a Raumariki 
Jtem af Sandeimi .ei) J)ecr i n0rdree gardenom ij hfief^. }tem j 

sydree gardenom ij aura bol. 
Jtem DighriBiies j Sandeims mork 0ym bol. 
Jtem Stiakabudir er sumir kalla Myrbeksbudir h. 0ym hoi 
Jtem Fiosarud steint greint ok reint ij aura bol. 
Jtem Brautu moot viij span Bm0rs 
Jtetn Vidiu rud.en J)e5r m*. hoi 
Jtem af Skeidzino en ^cev h<Tf|'. sm0rs 
Jtem af Loghne en J)ecr span Hm0rs 
Jtem Gagnes en J)eipr m*. hoi 
Jtem Heinof j Nessokw iij aura bo? 
fol. 135. a. 1. Jtem Rofsajtf j Kisa .v. aura bol. 

Jtem Litlarud span sin0rs 

Jtem Amoot j Auis sokn xviij aura bol. gaf Margareta Hal- 

uardz dottcr* 

Jtem Gata j Ignerdale .x. aura bol gaf hustrv Brynilda j Kisa- 

nom ^ 
Jtem Brenna j va^strrc Skaun h. v. span sni0rs. 

Jtem af Murakotloni j Sondiiia sola* a Viestfoldo 0vm bool. «) Jfr. Dipl. Norv. V. S. 151 og VL No. 318. 

^) 1362, 96 Dipl. Norv. IV. No. 433 og ovenfor S. 239, Note 5 og 9. 

>) Se ovenfor S. 239, Note 8. 277 

Marie altare wtaar aa golfueno laut {)essar inrder 

Arnulfstad a Blokum xv. aura bol. a Raumariki 
item Haghe j Hasleims sokn iij m.' hoi gaf Loduiik swarte * j 
Bergheims haerade 

Jtem Nokkarud j Bakka sokn a Potne h. m'. hoi firi saal Og- 

mund' skolla* 
Jtem Hamarstad j Sastada sokn a Heidmorkenne vj haif| fior- 

dong ok iijj span huor gaf Loduiik swarte ^ 
Mem Skafuella j Aursdals sokn a Valdrese xiiij manada mata 

bol 
item Fosseim j Sollubu sokn en ^cer xij manada inata bol. 
Jtem Huale j Huams sokn en peer xij laupa bol. 
Jtem af Hangdum j Moosokn viij laupa bool. gaf |)essar fyr- foi. 135. a. 2. 

sagdar fiorar iardcr frw Sigrid Hareks dotter^ 

Jt^m Yggestad xviij linspund malt oc ii span 8in0r hustrv Randid gaff 
Jtem lisle S0drem j f. salt her Haluord gaff* 

Jtem allan sydra) lutan j PoUaaks garde gafuo. Ugmund Bolt ok 
hustru Gunilda Bergsueins dotter bans hustru^ Michials altare laut {)essar iardher 

LBvkini a Gioleid vider Skeidzmo kirkin h. v. m*. bol. gafuo 

Holte (vunnarsson^ ok Ronnogh bans bustru 
Mem Viik alt j Skeidofs sokn j Vsettse hajrade vj. m'. hoi gaf 

(jauti Eiriks son^ 
Jtem j Slodenne en |)«r j 0fra) stofuonne ij m*. hoi gaf fyr- 

nepmder Gauti Eiriks son 
Jtem j Pores nidi vider Tuneim j Tuneims sokn vj aura bool. 

gaf en Gautj ») 86 Dipl. Norv. II. No. 65. 

«) Levede 1821, se Dipl. Norv. I. No. 169. 

') Se ovenfor S. 221 og 285. 

*) Tilf0iel8eme ere skrevne med en Uaand fra 16de Aarhundrede un- 
der f0r8ie Spalte saaledes, at do staa inde i den foregaaende Notits. 

*l Se ovenfor S. 106, Note 3. 

*) Tu forskjellige Personer af dette Navn forekommer mellem 1839 og 
1371 i Dipl. Norv. Se Saml t. d. n. Folks Spr. og Hist. IV. S. 121 
No. 265 og 266. 

-) Se oveofor S. 26, Note 2. 278 

Jtem af Takunni j Bakkasokn j Hising vj aura bol. gaf fyr 
nempder Gautj nota signum 

fessar*) jorder liggge til Miche(l)8 altarc 

Frimo Room j Slagne sokn ga af iij laupa Bm0r8 

Jtem Wndreim j Seras sokn gar af j pund maltz 

Jtem Bi0gnse j Ramfnes sokn gar af j pund maltz. 0dhfiB 

[J tew bygd'uk') 

Jtem 08tra Borgagard j Skediw sokn gaa af iiii la(a)pa 

Jtem westra Borgagard t>er samma stedz gaa af iiij laupa 

Jtem Saurby gaa af v laupa j Sande htiercdh 

Jtem Amodh. Peters altare^ laut })essar iardher. primo 

Af Hole j Durale vidcr Eidzuol iij. m' bol gaf Bryiiiulfuer j 

Skartffilenom ^ 
fol. 135. b. 1. Jtem Dolini j lajsseim j sydiYC gardenom x aura bol. gaf Helgi 

Steinarssow * 
Hem Dolini en peer j n0rdrai gardenom x aura bol. gaf lians 

hustrv Margaretta Eiuinda dottcr 
Jtem Dolini en pcev j medal gardenotn iiij m'. bol. gaf en fyr- 

nempd Margarcrta 
Jtem j Dolini en pcev ij htet^. bol gaf Ingirid j Kisanom^ jtem 

j Dolini en peer v. aura bol af b*6"cop8 registro er gaf Gudin 

fek bi^copsstolen after iiri li. in*, bol. j Velli ' 
Jtem af austagardom a Reeling ij. m*. bol. gaf adenuempdei* 

Helgi Steinai'sson 
Jtem j Skopoualom a Gioleid gaf Hiulgi adernieuipnder vij aura 

bool *) Tilf0ielBen er Bkrevet paa et til Blaclet fastsyet Pergamentstykkc 

OS ved et Mserke henf0rt hid. 
*) Ira [ igjen over8tr0get. 
3) Synes stifbet 1302 af Lodver Svarte Uenriks80n og f0r at have he- 

det Jons Altar, se Dipl. Norv. II. No. 65 og IV. No. 639. 
») Naevnes mellem 1319 og 1343 i Dipl. Norv. I. No. 158; II. No. 256 

og V. No. 88. 
») Se ovenfor S. 79 Note 3. 
») Ingerid Thoresdatter i Kiscn levede 1362, se Dipl Norv. IV. No. 428 

og 435. 279 

item lloslu j 0ystr6e gardenow j Oslo hacrade xij. aura bool. gaf 

Kiiistin 
item j Hoslu j Akers sokn .x. aura bol gaf adernsewpder Ha3lgi 

Steinarsson 
Jte/rt Fr0ne en peer ij 0vtoga hoi niinnaj en iij m*. bool. gaf 

oftnaomfder Haelgi 
Mem j Riisi en peer v. aura hoi gaf ok Ha3lgi fyrnewpd^' 
Man Tesin j n0rdr8e gardenom .v. m*. bol gaf Margarerta Ei- 

uinda dotter 
Meni j Tesin hae^ bol. er Hunaborgs prebenda atte nsefwfniz 

ekki huar p€ei liggcr a Rauwariki aider hscr j Oslo hacrade fol. 135. b 2. 

iyingiz 1)0 at pat er haer ok j n0rzsta gardenom '}t4m j VaiUi i BsBrgheims haerade ij. m*. bol. gaf Eilin Niculos 

dotter 
Mem en j Vaelli h. m'. bol. gaf Elling^ Gudbrandzson. 
Mem j Velli ij aura hoi Uri saal Sigridu Hallae kono. Hem j 

Viestr« Vaslli iij aura bool. fin saal Brynildu Porgilsdottcr 
M^m Aby j Liidom vij laupa land gaf Eilin Niculos dotter 
Mem af HaskoUom en posr vj aura hoi gaf adernaempnder (!) Eilin 
Mem af Lindanese en p<er .v. aura hoi gaf ok Eilin optnaempnd. item Royni j Nitiuls sokn a Heidmorkewne gaf Bryniulfuer j 

Skartaelenom * xij aura bool. 
Mem af Gulaase en peer xij aura bol. gaf en Hryniulfuer * 
.Item Skrastadtim vider Nesaugha kirkiu j Vangs sokn. iiij m'. 

bool. gaf Rownogh Faals dottar som atte Porder a Bui* 'j Sc foregaaende Side. Note 4. 

*) Se Dipl. Norv. IV. No. 639, 648 og 715. Roiinog Paalsdatter neev 
nes 1395 i IV. No. 648. 280 

Andres altaire^ laut |>es8ar iardher 

Aim a Hadalande xij hsDf^. bol. gaf Porder Eiriksson' ok vj 
fol. I36.a.l. aura hoi j sama jord gaf lenes kamarlin. ok Gudrun j Hsr- 

giuls garde bans hustrv' 
Jtem af Bloykini ij hsef^ ok b. pund maltz gaf Roniiogb Jons 

dotter kona adernewpdz Pordz er I)e«n8B altai'c leto vpbyggiaj 
Jtem Heideim v. ba3f|. hoi gaf adei'nsempnd Ronnogh. 
Jtem af Sande bsef^. hoi gaf en Ronnogh 
Jtem af Skedzfinni b. ba^f^ bol. gaf ok Ronnogb adernempd Jtem Slogbeim j Skeidzmo sokn a Gioleid xv aura bol. gaf 

adernempder Porder 
Jtem af Skoro j Sudereims sokn .xx. aura bo J gaf en Porier Jtem Kioos j R0ykina sokn j Myrubuarfue. vij aura hoi gaf 

Pordcr Eiriksson 
Jt6«n I^rondarud en ^ter .ix. aura bool. gaf en Porder 
Jtem Foldustad en {)asr .v. aura bol. gaf en Pordei* 
Jtcfn j Foldustad vidcr Gro b. pund saltz Uri saal Sigmund* 
Jtem Drag j Syllingadale j Liidom iij .m'. hoi gaf optnempnder 

Porder, ok jordena Bestuto eighi j vinno j skogbenom vider 

Bestuto til bols boota ok ey meire 

Jtem j Giellastadum j 0y8ta8ta gardenom iiij 0m hoi j Bergs sokn 
gaf sire Hakon^. t>o til lausner odals monnom *) Jfr. Dipl. Norv. V. No. 950. 

*) Forekommer 1335 — 49, mellem 1340 og 43 quniLagmand i Oslo, se 

Dipl. Norv. I— V. 
*) Mon Gudrun Lodinsdatter, dor 1339 var gift med Ame Thof860n, 

se Dipl. Norv. V. No. 131. 
*) 1427, se Dipl. Norv. V. No. 579. Se ogsaa ibid. No. 787 og 796, 

jfr. m. 760. 281 

Sebastianus aitare laut |)essar iardef fyr^^t a foi. i36.a.2 

Raumarikc 

J Feuikum j Holta sokn j Lsea^m h. m'. hoi gaf Gunner vargher 

item j Grofue j Eides sokn iiij 0rtoga hoi 

Mem Himastad j 0y8tra gardenom hajf|. bol gaf Margare^ta 

Haluardz dott^r Uri sik ok Bierna Anundason husbonda siin ^ 
J tern Foluualler j Droggunes sokn xij aura hoi seldi Olafuer 

?eter^on altareno* 
item Bleikadal j Jem(n)akers sokn a Hadalande hsef^ bool 
item H0neng«r a Hadalande hse^ hoi hadzst firi saal 0ysteins 

gassekoltz 
item Austby j Vika sokn a Heidmorkenne ij aura hoi gaf Ingi- 

leif Gudbrandz dotter 
item Sinzini j sydr^e gardenom v. ra. hoi j Oslo haeradhe ' 
item Solastodum j Aska sokn xj. aura hoi j Skogheims ha^rade 
item af Budouelli sud^r vide^r Sker j Vikenne gaf fyrnempd 

Ingileif 
item Rrakones budir suder j Tunheims sokn m'. hoi laukt(l) 

sire Arne Kietilson Uri herbergi J)au sem sire Arnulfuer atte. ^ 

ok altareno voro gefuen^. 
item Birgisrud a Hudi;imum v linspund ok ij pund saltz ok 

0yf fom. 
item 0ykrin j vestree gardenom j vestrcc Bergheimi ij aura hoi 

ok vj pem'nr/a bol. gaf 0ystein Olafson 
[item Sueinaby j Odale h. m*. bol.* 

item H0nene j Askesokn half m«. bol gaf tsirc Olaf Beronis" 
item Vaggastein i Margretadale 'I Se ovenfor Side 276, Note 2. 

^) 1349, se Dipl. Norv. II. No. 298 og IV. No. 348. 

») Se Dipl. Norv. IV. No. 354. jfr. m. II. No. 420. 

*) Kanniken Arne Ketils80n forekommer 1349 — 53 i Dipl. Norv. So 
ogsaa ibid II. No. 493, 94 og 97. Om Amulf Steiiiar880n se oven- 
for S. 239, Note 10. 

*) Fra r halvt ndraderet i. Codex. 

*") ForeKommer 1436—72 som Kannik i Oslo og 1440 — 64 som Prest i 
SkecUof i Viken (Dipl. Norv.) Se navnlig ibid V. No. 854 og 872. 282 
fol. ise.b.i. Edmundz' altare ' laut. })es}^ar iardcr fyrst aRaumar^ki 

Greidakcr j Bierka sokn a Va^storpe m'. hoi 

Jteni Kraknauale j n0rdr^ gardenom j Heiniiii sokn j La^a^ui 

vj aura boZ* 
item Glosliid x. aura bol. j Nitiudale' 
Jtem Omnberg j Yttra bygd j Igiicrdale iij m'. bol. tuder inoir 

swa mykit som laemmiBlter Holtason atte t>«r j 
Jtetn Hielleim j Nes sokn iij aura hoi 
Jtem j Vodini en t>^r annat iij aura foi*n. fek altaret a( hiscop 

0ysteini fin ij sioarbudir syndzst a haoaesta) bryggionom* 
Jtem siorbudana a Klemetz alinenningenom fek altaret on m} 

af hiscop 0ysteine* 
Jtetn Kisan allan sydrec lutan j Oslo gaf htscoj} Jon er |)^ttaj 

altaic leet gera* 
item Poi-shof j Oslo hajrade* iij m'. hoi gaf bi^cop Jon^ mi 

|)eim fleirum jordum hsef fylgiae 
Jtem Sinzini i n0i'dv€e gardenom xvij aura bol. ^ 
Jtem Dunskeid j Hasleims sokn j Bergheiins hajrade .xv. aura 

bool 
Jtem Kggiar j Liidum xij aura bol gaf Kristin j Eiggiuni. fek 

{)essa iord altaret fiW .x. aura bol j Heggiadalenow. er hiscop 

Jon hafde gefuet til altaret fol. 136.)). 2. Jtem Hofuini j Hobble sokn j Mossadale ij m*. bol. gaf sire 

Ornulfuer kors broder her.^ 
Jtem Tisbernarud en J)e^r h. m*. bol gaf hisco\} 0yBtein firi 

Gulbergh j Kidzbergh sokn er han Sicldi.*" 
Jtem Peghuaby j Skiabergs sokn xij aura bool. gaf hiscoi) Joii «) Jfr. Dipl. Norv. II. No. 627 og V. No. 751. t 

3 

i 
& 
(i 
7 
8 
SI 
10 Jfr. Dipl. Norv. VI. No. 317. 

Se Dipl. Noi'v. VI. No. 508. 

Se Dipl. Norv, IV. No. 565. 

Jfr. Dipl. Norv II. No. 491 oj? V. No. 805 

Se Dipl. Norv. II. No. 444; III. No. 402; IV. No. 49U or VI. No. 294. 

1372—85. 

Jfr. foregaaende Side, Note 3. 

1349, se Dipl. Norv. IV. No. 350; jfr. ovenfor S. 239, Note 10. 

1389, se Dipl. Norv. IV. No. 6C>\ 283 

item Bielfuarud j Skiedofs sokw j Vikenne al iorden xij aura 
bol. er J)enna3 jord nu bort byyt iiri xij aura bol j Ormstad 
j Nannastada sokn^ JUrm af 0y8tra budum' j Sauda sokn .a. Viustfold xij aura hoi 
gaf hiscop Jon. 

item Midrofua j Siokka sokw vj aura hoi gaf hisco\} Jon. 

Jt^fw Bardabergh j Skeidaugha sokn ni*. hoi gaf hiscop Jon. 

Jiem af n0rdzsta Hakastadom j Valse sokn. iij aura hoi gaf 
hiscop Jon. 

item Soleimer j Botna sokn 0ym hoi minnse en iiij m*. hoi 

Jiem Rol0y8i j Valse sokn ix. aura hoi fek altaret af hiscop 
0ysteini ftVi iij aura hoi j Yxnowj j Lidow, ij aura hoi J 
Byrgini j Vesong, ok h, m*. hoi j Iserpatierno/?* j Ramfnes 
^okn a Vicstfoldo er altaret fyr atte. ' lol. 137. a. i, jteui alt Steindar j Vlfnes sokn a Valdrese .xl. laupa land gaf 
sire Eirikcr skior* Haiuardz altare laut {)essar iardber fyrst aRaumariki 

Yssiiii a Gauteid vj. m'. hoi gaf Hafuarder Eiriksson'' 

Jiem Lygistad n0rdzsta3 j Sudhreiuis sokn xij aura bol. ok j 

sydra' Lygistad li. m'. hoi gaf J)essar jarder Solomon hiscoy^' 
Jtefn Blindarin j Oslo haerade j n0rdra3 gardanow ix. aura hoi 

gaf sire Hungeir 
Jtem j Blindarin xiiij aura bol gaf Gudrun GudJ)orins dott^r 

atte fyr comuiuna 

') Se Dipl. Norv. VI. No. 350. 

*) Se Dipl.- Norv. II No. (W7. 

») 8e Dipl. Noi-v IV. No. 565, jlr. m. 631 og 690 samt II. No. 6^7 og 

III. No. 426. 

*) Se ovenfor S. 267, Note 1. 

'") Se Dipl. Norv. IV. No. 311. 

•) 1322-52.* 284 

Jtem j Rlindarin m*. bool. gaf ko»a Auduha hnatz ^ fek altaret 
^etUid m'ker bol. ok aievnempt xiiij aura bol. ok ij. ni'. 
bool. j fyrnempdo vj m*. bol. j Yssiiii af communa. Baergs 
prouento. ok Hunaborgs prouento tiri i^. m'. bol j Syllingum 
n0rdzsta j Liidum allan Stymbu garden, ok fin }>et yj. aura 
bol. j Grojsiii. ok Uri xiij aura bol. j 0ykrin j Bievka soku cr 
altaret fyr atte, fol. 187. a. 2 Jtem j Brekko a Hudrimum a Strondenne .v. aura bol gaf Einar 

aeins 
Jtem Brettoiiid alt i Liidum gaf sire Hungeir 
Jtem Fauskar alt j Botna sokn a Vestfoldo ^ gengo af x^ laupar 

ok pund maltz gaf Eiuar aeins 
Jtem j Rod vider Borro ktrkiu h. m*. bol 

Jtem j Faxfalle vider Jjunuer a Hadalande h. iiij 0yris bol gaf 
Kinar asins. 

Jtem j Vaestrin a Ringariki ij aura hoi gaf hu8pr0y Auduner 
hnatz * 

Jtem j litla Stangum j Linastada sokn m'. bol som sire Lodhen 
fek af Sigurdi j Austbonow' ftri xviij aura hoi j Holtom. ok 
vj aura bol j Heidi j Sanda sok« a Saurbiom ok ligger ftri 
hiscop^ Haluardz^ bref hia bondanom j Holtom. at ef iordeii 
verder ey frials })a skal huor vilka after til sins Anions aitare^ er biscop Haelghi leet gera^: ok bt^cap 

0ystein leet flytia wt. 

j ransB j korenom ok viighdi gudi til heiders. saw^tis eonfes- 
8ortbu5 Theobaldo et Antonio, et beate Marie Magdalene, ok 

') Se ovenfor S. 220, Note 1. 

«) Se Dipl. Norv. IV. No. 349. 

') Se Dipl. Norv. I. No. 296. 

•) 1359—71. 

») Se Dipl. Norv. II. No. 627. 

") 1316, se Dipl. Norv. IV. No. 115, hvor alt Jordegodset opregnes. 285 

gaf til biliaten, sancti Theobaldz biliat, ok sancti Aiitons 

bOiat, laut f)essar iarder fyrst a Raumanlci fol. I37.b. i. 

Hegbergh j Nes sokn haBf^. hoi 
item Liidh j Hakadale ij hsef|. hoi 
Jtem Vittal j Kisa xij aura bool. 
Jiem Fserekstad a Vaestorpe iij hsefsseld^ bool. 
item Aas vider Eidzuol h8Bf|. hoi 
item vy aura bol. en ^cev gaf Viliiilmer a Eidzuelli. ]tem j Aase 

en p(Bv m*. bool. af bi^cops registro 
Jtem Marteins giordi ^ j I^sesBm vij aura bol. 
Jtem Fenastad j Nes sokn m'. hoi 
Jtem Jorundaf>ueit a Fr0yland j Borgosyslo iiij m'. bool.* 
Jtem GeiUabergi a Hadalande .v. hsei^. ok m'. sm^r^. jtem adrar 

fim hsef^ ok h. fimtse 0yri er atte Marie altare yttri. spitalen. 

ok sacrastia(!) adfter {)ui som j gamblo registro finz 
Jtem af Akre a Ringariki iij hsef|. sm0rs ok pund maltz. 
Jtem Sundby a Moonom j Ijesseinr iiy haBf|. bool. Nicuios aitare^ laut t>esRar iardher 

0yasa^tr j Odale h. iiij 0\'is hool 

Metn af Straumi en Jxer ij aura hool 

item Ormsby j Heinini sokn j LcTUi ij aura, bool 

Jtem Duneim vider Eidzuol iij (aura) hool fol 137. b 2. 

Jteiw Tubburud j Furus.Ttre sokn ha}f|. sni0rs. 

Jt^ni Dal wt a Rudintini li. m'. hool 

Jtem af bi^eops registro ij spon oh h. m'. 

iitfn af Solberghu/n j Bergheims hssrade ha)f|. sm^r^ iiij hudir 

ok 0vn fon«- 
Jtem af Solbergum j Lomodale j lauper sui0rs firi saal Ketils 

Sueiika uiaags. 
Jtem Kad j Aas sokn a Folio 0rt' f' 
.Item Dulturud en pac vj si)an sm^r.? 

M Jfr. Dipl. Norv. V. No. 806. 

*) Jfr. Dipl. Norv. 111. No. 158. 

') Jfr Dipl. Norv. I. No. 292 og II. No. 153. 286 

Jtewi af Myruw j Krakastada sokn .x. 0rt' forw. 

3tem af Holte en J)^r ix. aura hool 

Hem af Einars hau^ j Skeides sok« alia jordaenw 

.Itfwi af Dolini a Vpiiiimifw j Spiotabergs sokw j Rorgosi/rfo iiij 
span &ni0rs 

Mem af Vidanese j Skip{)ueita sokn h. m'. bol. 

item Eikiol j Skeides sokw aa Folio j nordrte gardenom ix. aura 
hoi p;af sire Hajlleifucr* 

Jtem Rudstaden peer j hia h. m*. hoi 
(1396). Jt^» a sama aaic petts} registnim var gort lagde 0ystein 
hiscof til altarens firi saal sina; af sino eighno gudi til hei- 
ders. ok heighlaghrc kirkiu sa^m brff pcpv vin vatter ok ligger 
fol 138. a. 1. j sacristia*) J)e8sar iardcr sam hajr aefter najwpnazst. fyrst 

Bffirgh j Sudhreims sokw .a. Rauma(riki) viij in*, bol. twa gardana 

Jtem j iEajSffitrom 0ystra? j Nordlanu iij. m*. hoi er sumir kalla 
ma^dal garden 

Jtem j Hirdmanz klingu a V»stoiT>e xviij aura bool. 

Jtem j u0rdzsta? Klingu en pcpv vj aura bool. 

Jtem j Ifuars Disine j VUereims sokw j Na)s J)ridiuwgi v. aura 
, hoi sem ban fek af bt^eops stolenom firi v. aura hoi j Sal- 

munda rudi 

Jtem vj. aura hoi j Aase j Nips sokn sem lauk HafJ)orer'* 

Jtem j Hselgo Myklaby alia iordpna ij in', bol. er ligger j Bin- 
geiiom j Prygstada sokn aa preu liaat, at prester hwa3r a>ft^'r 
awnen soin Niculos altaren aa. vere skyldugher |)a |)ionesto 
veitffi sem brefuet sa^gbir. Ok miwnizst ok j buarie messo 
saal Nissffi Biorwssonar sem Adzzara garden atte.* 

[Jtetw gaf en hiscop 0ysten |)e8sa!' jerder srom hrev fylger fyi-st 
j Valom XX aura hoi er ligger a Aurs skoge 

Jtem j Autni* en peer xij aura bol 

Jtem j Hunaborgh en pter v aura hoi 

Jtem j Bokom vnder Gellerase j Akers*^ sokn b. m*. hoi ») Forraodentlig Ilerleif Jon880n, der var Prest paa Ullinshof 1369 op 

forekoTnmer som Chorsbroder i Oslo indtil 1889. (Dipl. Norv.) 
•) Her f0lffer 3 til 4 udraderede Linier. 

') Formodentlig Hafthor Finkelss0n. se ovent'or S. 249, Note 0. 
*) So ovenfor S. 241, Note 1 og Dipl. Xorv. V. No. «7ft, 
») Jfr. Dipl. Norv. V. No. 931. 287 

.Item j Ase j Bergheims haerade 0ystre xiij aura hoi halfua 
jordena eder bajtir^ 

Jt^fN en j Hanaborg oc j 08toat.e garden eith marke bol gaf Gudlek' 

OP Joon j Anthnen or renther j pt«nd l)yg aarlige fol. 138. a. 1 

Jt^tN Ragnild j Tokerud gaf iij 0m boll j Heense liggendw j Eidxberg 
sokn. oc renther vj. lisptiitd l)ygmi0ll oc er the^ bref fore Margaretta altare laut {)essar iardh^r fyrst 

I^ikuang j Gerdrinar sokn h. m'. bool. j Laem gaf Gudleiker 

skiolder 
.Uem Sletta j Ignavdale v. aura ,hol laut altaret firi v. aura bol 

j Sikarb0le 
Jteni V0n a Heidmorkewno vij. in*, hoi firi saal hcevriG Alfs ok 

Gudridu. 
,}tem Skoghcr j Nesodda .v. aura bol. gaf Polleifucr j Snau- 

denoni fol. 138.1).!, 

Jt/tn Mvklabv j Krakastade sokw a Folio .x. aura bol. firi .x. 

aura bool j Hunaborgh' 
Meni Kura vaistra* j Ryggiofs ssokw j IJorghosyslo iij. in*, bol. 
.It/^i Rleika 0frffi j Aska sokw all jovden vj. in*, bol. gaf siir 

Porkiel raottul* 
MfM j Kroppom j BcMgheims hjprade vj. aura bool. <) Frs r senere tilf0iet men, sooi det synes, med samme Haand som 
det foregaaende. Dette Gods erhvervedes 1392 af Biskop Eystein 
ved Mageskifte fra Gims0 Kloster, se Dipl. Norv. IV. No. 615 og 
ovenfor S. 27—28. Om Aas se Dipl. Norv. VI. No. 376 og 378. 

«) Jfr. Dipl. Norv. V. No. 924. 

>) Jfr. Dipl. Norv. III. No. 160. 

*) Se Dipl. Norv. II. No. 167. Mag. Thorkel Gunnar880n M0ttiil naev- 
nei mellem 1291 og 1830 som Kannik, Erkedegn og Erkeprest i 
Oslo i Dipl. Norv. I, II og VI. 388 

^essarjarder ligga til Heltgalikt titan Bom jnnar er vridA* kors- 
duranom * 

Fyrst j Tynmo 

J Kurken iij aura hoi jarde 

Jiem j Pyttin j Tyumo yjj aura hoi 

Jtem j Giffirdawak ij m«. hoi 

J Nyotcr0yen 

Jiem j sudregardenom j Skieerweimfe h. m». hoi 
Jietn nordras garden j Skiaarfweifike x 0rto^a hoi 
Jiem j Onnnulf8tada(l) xij aura hoi 
. Jtem nordstagarden j Hoflande h. m*. hoi 

J Stokke sokn 
Pnmo j Tufta m». hoi 

J Skediufs Bokn 
Deighebaerg ij m». bo/* 

fol. 138.b.2. J Walie Bokn 

Berghe j suste gardenom m«. bo/ 
Jtem RioBteghse j n0rd(r)8e gardenom ij m«. hoi 
Jietn j Stuwaerudi j 0fre gardenom vj aura hoi 

J Nykf'rkiu sokn 
Pnmo j Fr0berghe j sustagardenom h. m«. hoi 

J Botnse sokn. 

Pnmo j Myrum iiij 0rtuga hoi 
Jiem j Karaegarde xij aura hoi 

Jtem i Suaruastade sokn 
Pnmo j Fitia ij m« hoi 

, ^ftaE^Iode sokn 

Prtmo R0sholte ij aura hoi 

J Slagn sokn 

Ringxhang m'. hoi j 8udr<e gardenom oc ij laupa land, oc iij aura hoi 

j sammas Ringxhaugh 
Jtem n0rdra Ringxhaug ij aura hoi *) Alterets Stiftelse bley begyndt af Biskop 0y8tein og fuldendt at 
Eftermanden Biskop Jakob ; det stod i Fonnndelse medHelliglegems 
Gilde i Oslo. Se Dipl. Norv. II. No. 635 og 726; jfr. ogsaa ib. II. 
No 893, V. No. 898 og VII. No. 550 Maaske er ogsaa Dronning 
Margretes Gave i 1388 henlagt til dette Alter (Dipl. Norv. I. No. 510). 
Begyndelsen af Fortegnelsen er skreven over Radering. 

>) Herfra begynder en ny Haand. 289 

J Podlingee sokn * 

J Holtenom xij aura hoi oc iiij 0rtu{^8B bo/ 

Jton j Sndermonuffi j Hildsestade sokn som ligger wider Warkar08t m' . 

bo/ 
Jtem j Sundzrudj j nordasta oc westastsa gardenom raf. hoi som kallas 

kalfskin 
Jtem twa delenas af jordene Holte som ligg^r j Hwal0y sokn j Hualam 

j Borgsesysle 
A Romarika xx vara hoi jordhes som ligger j Fianastada sokn* 
item gaf sira Halbi^m profasten j Tonsberge ^ sua myget som ban atte 

j Frastadnm a Fiit a RomarikeB. sua gaf oc sira Halwarder arcbtpre^- 

btter* j Oslo saa myket som ban eette j SBdemefnde Frastadum til 

Helga likamsB alta?. 

J Borgbasysle 

Fyrst j synste Bergbe m«. hoi jarder som ligger j Walse sokn. j yttra 
Intinam * 

m 

Jitm j aden]8Bf(n)de Yale sokn ij aura boo(l) jorder j Broo rudi oo ij fol. 189. a. 

aura bol j Belgenom jietn sen j Broa rudi balf marke bool jorder* 
Jiem j Belgenom eit oris bol jord«r j buarium gardenom' 
iitm j f>rigge aura bol jorder j Snekkef>orpp j vestr<e gardenom som 

ligger aa Yd 
Jiem j Grof sem ligger j Prygstade sokn a Fr0landom j yttra lutanum 

item gaf ok sire Jon Gunnnlfsson prest a Tuneim j Tikene sua mekit 

som ban atte ]><?r vti til for^o alta? 
item y aura bool jorder j Austrudi sem ligger j SansB sokn a Folio 

torn sire Simon. ^ gaf t>^er til 

Jtem marke bool jorder j Berge j Yale sokn vid Tunsbergb som biscop 
Jacob gaf par til 

A Soloyum' 

Jtem a Soloyum Roogho j Winger sokn sem sireVlfuer gaf til adem8Bd(l) 

altar 
Jtem marke bol jorder j Asnes sokn 

Jtem sua mykit j Husaby j Groue sokn sem Sebiom a Saettrom th^er atte 
Jtem Midgarden sem ligger aa Romarike <) Andet Oods paa Romerike, tilb0rende dette Altar, nsevnes i Dipl. 
Nonr. V. No. 572 op VI. No. 649. 

^) Cm Provsten Hallbj0m Bj0mss0n se ovenfor S. 185, Note 1. 

^) Hallvard Gudreif8S0n nsevnes som Gborsbroder i Oslo mellem 1369 
eg 1407, 1376—84 som Provst i Eidsbergs Provsti eller 0vreBorge- 
tytsely og* 1407—13 som firkeprest i Oslo (Dipl. Norv). 

*) Herfira begynder en nyHaand; foL 139 og 140 bave kun en Spalte. 

*) Givct 1412 af Biskop Jakob, se Dipl. Norv. V. No. 477-79. 

*) Se ovenfor S. 120. Note 4. 

T Jfr. Dipl. Norv. V. No. 662. 

19 290 

Jtem Enrflenee j*Fo88 sokn a Romarike 

Jt^m Kaysarudh j Aanses sokn j Soluyum gaf border a Botnam oc bans 

hwstrv 
Jtem Skeidz j Skeidis sokn a FoUo lem sire Simon a Krakastadom * 

sselde alt'niim 
Jtem j Holte fiordungen j Sandz sokn j Oodall 

Jtem mserka bol j Asse j Bergeims hserede sem gaf herrm Anunder' 
fol. 139 b. Jtem nota vm nire 0y8ten j Eitzbergh* gaf sua mekin jordh til foH* 
altar ok seal scalde eit pund malt fol. 140 a. Cesser jorder eig' Silt tlt«nu«i(l) jnnan aat stukkafine j 

dom kirkiunne j Oslo 

Prtmo j Biemastad j Badstadee sokn v aara booP 
Jtem j Mostadum j samre sokn ij aura bool 
Jtem j Raknae rudi j samre sokn iiij m'^ bool 
Jtem j Frams vallum m'^ bool j Prygstad sokn 
Jtem j Breideg tiw aur bol j samre sokn 
Jtem 

£n f)e88er jorder liggia j Askeims sokn 
Prtmo j Blonduholo xx aur bool Jtem 
Jtem 
Jtem 
Jtem 
Jietn 
Jtem 
Jtem 
Jtem Biarnastadom x aura bool 
Bekkia bwarfwe tueggia m'*^ bool* 
Hodal halft attendee arts bool 
Hole ba/ft attende 0Tis bool 
Porpe vij aura bool oc 0rt« bool" 
^rsetaengh xij aura booP 
5 oronno rudhi m'**' bool 
Ilini ij aura bool" J Folkinborgb sokn 
Jtem j Hagha marka bool jorder *) Se foregftflende Side, Note 6. 

*) Langs Si dens yderste Rand staar f0lgende Begyndelse af etKonge- 

brev (Landsvistbrev?): Eriker med gudz nad Noregs Dan 
') Fystein Tbord8S0n naevnes somPrest paa Eidsb erg 1400— 1443 (DipL 

Norv). 
*) Se Dipl. Norv. V. No. 496 og 527. 
») Se Dipl. Norv. III. No. 613, jfr. m. II. No. 590. 
«) Erhvervet 1413, se Dipl. Norv. V. No. 494. 
') Kj0bt 1413, se Dipl. Norv. HI. No. 613, jfr. m. V. No. 492. 
») K^"0bt 1413, se Dipl. Norv. V. No. 495. Her f0lger en udraderet 

Linie. 291 

RomariksB 

JUfft XX aura boll j Geitastyghane j Henene sokn 

item j Aske j sama Boknene j 0fre gardeno(m) xyij aura bol 

item j Kabbaradhy j Nannastada sokn xv aura booU j 08tra gardenum 

ok XY penoiftgha bolP 
Jiem j Vesby j sama soknene xij aura bool 
Jiem j Flataby j yestra gardenom j Wllasof sokn 0ri* booll mindra en 

merka booll sem jek fek af skiper Aske* oc serdelis ij m'^ bool 
Jiem merka bol j Nesse j *Eidzwalla sokn 

Jiem merkar bool j Biemulfstadhum j Eiossokn' fol. 140. b. 

Jiem 0ghio8aalom j Nessokn iij aura booll 
Jt«iii j Fyry j sama soknene alien n^rdra garden 
Jiem j Borgalstadhum j Straum sokn m'^ boolP CLX. fol. 141 a. 1. 

Jtem Stakkeberg j pund var byt i Frogner j Fragio j Ness renter xv 
linspund aarlige oc breff fore ' 

Clemetz kyrkiae^ laut |)essar (iarder) til prestekiunnr 

fyrst. 

StakkabaBrgh alt j Stara husBrfui j Faenastada sokn j N8Bs|)ri- 

diunge iij ha;ff smers ok pund maltz. 
Jtem af Haughi j IsBSseim viij spon sm0rs 
Jiem Bufstad j Matlausae gracin j Aursskoglie in*, hoi gaf Hal- 

fuardar kuister til bygningh. 
Mem Biork j NaBS sokn m'. bol. gaf en ban til b0nahaldz •) Erhvervet 1413—14, se Dipl. Norv. III. No. 621 og V. No. 489. 
') Nfeynes i en Paaskrifb paa Brevet No. 62 i Dipl. Norv. V. 
») Kj0bt 1413-14, se Dipl. Norv. III. No. 617 samt V. No. 497 og 499. 
*) Se Dipl. Norv. V. No. 491, 555 og 557 samt VII. No. 332. b. — Om 

andre, formentlig senere stiftede Altere i Domkirken, se Dipl. Norv. 

n. No. 838 og 1018; IV. No. 324, 1006 og 1011; V. No. 749 oer 980; 

VI. No. 649 og VIII. No. 795. Det i IV. No. 324 naevnte Johannes D0be- 

rens Altar er formodentlig det ovennsevnte Peters Altar (lb. IV. 

No. 639) og Altare (juinque vulnerum (Helge L0sens Altar) maaske 

det samme som Helliglegems Altar. Se ogsaaN. Nicolaysen, Norske 

Fondevn. S. 33—34. 
*) Med Haand fra 16de Aarhundrede. 
') Om mere denne Eirke tilh0rende Gods se Dipl. Norv. II. No. 85; 

III. No. 7; V. No. 340 oa 425. Gaver i Penge og L080re, se ibid. 

II. No. 75, 627 og 668; m. No. 160 og 433; V. No. 512. 

19* 292 

Jtem Stokkastad j Eiisa h. 0ris hoi 

Surkunes j Sol0yum .j. in*, bool. ok viij 0rtoga bol. gaf Hal- 

fuarder daelpcr^ 
Jtem Prondanes j Stanga. sokn a Heidhmorkenne h. m'. bool 
Jtem Ramfnaklif j Ringabu sokn j Gudbrandz dalom ij aura. 

bool. 
Jtem Loykini a Hadalande j Lunnasokn h. iij 0ym bool gaf 

Bryniulfuer j Skarthelenom '. jtem af L0ykim en pCBV haBf|. ok 

0yf er Spitalen fyr. atte. 
Jtem Lirbek alt vider FurussBtre m*. hool j Oslo herade 
Jtem j Furusffitres ktrkiu by ij aura. bol. 
Jtem Biendal iij aura bool 
fol. 141. a. 2. Jtem Langarud j n0rdrrc gardenom v. aura hool oh vj pen. bol. 

gaf Aslaker langer. Jtem h. m'. hoi er fyr atte Medaluadz 

prebenda j Langarudi 
Jtem Haellorud jnnan Lioon ix aura bol er fyr atto fioref 
Jtem Snedingstad h. 0m hoi j Nesodda 
Jtem j Haughum vider Skeides kirkiu a Folio h. vj. 0rt'. bool 
Jtem Ifuaers rud. j Aas sokn h. iiij 0rt*. hoi 
Jtem Rolfsrud j Frauna sokn 0vis bol gaf foUeifuer bonde' 
Jtem Gallabudir j Spiotabergs sokn ij aura bool 
Jtem Alfs rud vider Sleduikf j Odens 0y. iij aura bol, 

Jtem Kielda j Bergheims haerade vj aura hoi 

Jtem Liid en pcev .v, aura bool 

Jtem Bakke j vsestra Baergheims hasrade ij. aura bool. 

Jtew Beiulsudreiin j Husabiar sokn m*. hoi gaf Gudrun j Haer- 

giuls garde j Liidum 
Jtem Fugldal j Skogheims haerade xv. liinspund saltz 
Jtem naBdra Bleika h. pund saltz en par 
Jtem 0ysteinstad en peer 0yvis bol. 
Jtem Odzstad en peer 0yvis bool 
Jtem Rudarud vel fiadorud a Hudrimum h. m'. bool. er fyr 

I)ripartat vaf. «) Forekommer 1310—24 i Dipl. Norv. I. No. 153, V. No. 65 og VI. 

No. 81. 
») Se ovenfor S. 278-79. 
*) Her f0lge 2 udraderede Linier. 293 

Pessar iarder varo lagdar til ktVkiunner 

byggingar fyrst 

Polfs rud a Fit h. x. 0rw bol gaf sire Steinar Pordason* fol. ui.b. i. 

Jtem Lioon xiij aura bol. 0ystasta garden swa at h. m'. bool. 
fek ktrkian af Sacristia. en .ix. aura hoi gaf Gannor Halkisels 

kcma* 

Jtem Mildridu Rud alt gaf Sighridh j Gyridu garde* 

Jtem Porestad j Aska sokn xij aura bol gaf Porbiorn loghman * 

Jtem j Hseneimtim j Lidhtim iij aura hoi sem kallaz Ranahsenseim after 
ftW ClemitzdaU er f^efuet hafde £lin .a. Clemitzdolum. Nicui08 klrkia^ laut {)8essar iarder til prestekiunner 

Krakostad a Gioleid vij aura hoi gaf Clemetter Pores son. 
Jtem Sundby j Nses sokn xi. aura hoi gaf Porder bui. Jtem sydrffi Tiaem a Saanom a. Folio ij aura bool. 

Jtem IorundaI>ueit j Pryxtada sokn j Borgosyslo xij aura bool 

Jtem j adrom gardenom ij aura bol. Pessar iarder lagde biscop 0ystein til kirkiuwnse 
J)a hon bygdiz fyrst til byggingar 

Allaj Efuiu j Bergheims hcrade .x. aura hoi . 
Jtem Gr0destein en fxsr h. v. eris hoi 

Jtem Valler alt j Botna sokn a Vestfoldo wttan Angars kleif 
xij aura. bol. ') Se ovenfor S. 122, Note 6. Han nsBvnes som Prest ved Klemets- 

kirkcn 1376—77 i Dipl. Norv. II f. No. 404 og 410. 
*) TilffdeUen vistnok med sarnme Haand. 
>) 8e ovenfor S. 248, Note 4. 
*) Se ovenfor S. 245, Note 9. 
•) Om andre Gaver til denne Kirke, se Dipl. Norv. II. No, 75 oa 85; 

m. No. 7 og 160; V. No. 512 og 835. 394 

CLXI. 

Kr08 ktVkla^ laut {)essar iarder fyrst .a. Raumariki 

til prcstekiuwwcr 

fol. I4l.b.2. Konong* rud j Akrom vij aura hoi 

Jtem Rygini vidcr Stadberg aa Gioleid 0yris bol 

Stem Joarstad en pcev m* bol. 

Jtem Aamoot j 0jstr<B gardenom j Laem m* hoi firi saal Ingi- 

ridu j Pora garde 
Jtcm Saurby j Kisa xxij aura hol^ 
Stem Rudstaden peer j hia h. m* hoi 
Jtem Angar j Eides sokn ix. aura bool. ok 0i-t* hoi j nedrse 

gardenom firi saal Anbiorgho Balda kono' 
Jtem n0rdzst8e Liid en ^aer 0vis hoi 

Stem va^stasta Liid en ^cev 0ris hoi firi saal Aso j Gamals garde 
Jtem Sundby austasta j Isesseim h. iij 0yris bol. gaf Biorn j 

Aughano 
Jtem j Sundby en J)(cr xv. pen. miwnfle en h. m' bol. af bwcops 

registro 
Hem j Myrdrum i Naes sokn j syndzsta gardenom xij. aura bol. 

gaf Sigrid j* Sluppenom*. jtem sccrdeilis en ^cev iij aura bol. 

er Vlfuina prebenda ok Clemetz ktVkia atto med J)esse kirkio 
Jtem Grinder en ^cer j Na3S sokn ij aura hoi firi Ay aura bool 

j Gileimuw 
Jtem Mork j Loyrinskoghe xij aura bol ok vij. ^rtoe^a bol ftW 

saal sire Hakons 
Jtem Birgisliid en ^cev iij aura bol firi saal Saxa fleka dryk, 
fol. 142. a. 1. Jtewi Mork j Hakadale ij aura hoi gaf EUinger broder Anundz 

j Sluppenom 
Jteni Fosseim j Ignabakka ij aura bol gaf Ogmunder Asbior- 

nason 
Jtefn Audiksstad j Furusaetres sokn a Raunia(riki) iij aura bol 

gaf Porgeir Audunason'^ *) Om andre Gaver til denne Kirke se Dipl. Norv. II. No. 85; III. No. 

160, IV. No. 359, 490, 704, 707. 
') Yed Mageskifte for 08tre Askheiin i Aas Sogn paa Folio Aar 1300, 

se Dipl. Norv. II. No. 59; jfr. ogsaa V. No. 668. 
3) Maaske BaJde Ivar8S0n, der nsevnes i Oslo 1359 og 1877 i Dipl 

Norv. V. No. 235 og VIII. No. 200. 
*) Ved Testamente af 29 April 1381, se Dipl. Norv. III. No. 433. Se 

ovenfor S. 240, Note 4. 
6) Forekommer 1333-48 i Dipl. Norv. II. No. 201, 283 og 292; IV. 

No. 229 og 250. 295 

Jt^m Pronda rud a Blokum ij aura bool. 

JUm Toghaland j Hofuinar sokn j Isesseim halua jorden gaf 

Ronnogh Fridka dotter 
3tefn Bearnes a Fit h. iij 0m bol. gaf Ogmunder j Kierongenom ^ 
Jiem \^0 a Ignabakka 0vis hoi firi Sigridu Gulla dotter 
Stem j VlIuiQ a Rseling 0ris bol j einum gardenom. ok h. annat 

j adrom 
item Frauner vidcr Folbergh j Nses sokn xv. aura bool. 

Jiem NaeS j Hakadale ij aura bol er nw burt byyt vider profasten 
b^rra Ama> j ii aura bool j L0ykini j Nitiadale j 0y8tre gardenom 

Jiem Hellurudh vidcr Tesin j Oslo herade 0ym bool 

item Uaugs{)ueit m'. bool. 

Jiem Brunhella v. aura bool. 

Jtem Steiu er sumir kalla 6uQualdzb0 xij aura bol. ok ij 0Ytoga 

bol j Bergeims herade 
Jiem Botnarud a Hudrimum eris bol. firi saal. Gerdors bonda 
Jtew Sundby en Jxcr xij. aura bol gaf Prouder Biarnasow* 
Jtem Sander en Jxcr adher .a. Myruhuarfue h. 0vis bol. fol. 142.a. 2. 

Jtem j Klaeppom j SohdinsB sokn a Vsestfoldo h. m'. bol gaf 

Eilifuer binna 
Jtem Skard j Haugs sokn j Syltufiordongenom iij aura bol. firi 

Solfuir Jons son 
Jtem j Kleppenont j Sondina sokn 0rt' ok .v. aura bool gaf 

sire Eilifuer Gunners rudh(I) Jtem Nfles a Folio ij aura bool 

Jtew Porp j Kroars sokn 0yris bool gaf PoUeifuer j Snaudenom 
Jtem Midsio j Skeides sokn iij aura bol gaf Jon Biernaeson^ 
Jtem Huolstad j VsBStbiar sokn xij aura bol. gaf frw Cecilia 

Hakon' dotter til b0nahaldz^ 
[Jtem Lundeim j Swindalenom j Borgosyslo vj aura bool fiW 

saal sire Biorns er atte Clemetz kirkia^ «) Jfr. Dipl. Norv. n. No. S22 og ovenfor S. 238, Note 3. 

^) Formodentliff Arne Sigurdsscm, der nseynes 1392 — 1402 som Provst 

yed Mariekirken i Oslo og som d0d 1406 i Dipl. Norv. 
*) 8e ovenfor 8. 107, Note 3. 
*) Se ovenfor 8. 95, Note 2. 
») Sc P. A. Muncb, D. n. Folks Hist. VII og VIII; Dipl. Norv. VII. 

No. 141 og IX. No. 184. 
*) Fra [ over8tr0get i Codex. 296 

3tefn Nses j Lysadale h. iii}(!) 0riff hoi gaf Sighridh Gulla dott^r 
Jtetn j Porpom j Hseggini ij. m*. hoi ok ij heBf^ bol 
Jtem j Strsengenom j SkygI>ueit8B 8okn m'. bool. 
Jtetn i Strengenom j Pryxtada sokn h. m'. bool. 
Jtem Solbergh j Skyg|)Ud&ita sokn m'. hoi gaf sire Joar.^ 
Stem Gudbrandz held, j Skeidofs sokn. v. aura hoi firi saal 
Steindrs murt. 

fol. 142. b. 1. Jietn j [ Yelli* vidher Fadhee h. xy. aura bo/gaf Jn||;ibiorgh Hakonadotter 

firi sik ok bondha sin Erik til b0nahaldB sem suoro Jngielder ^or- 
giulflsoft' ok Gadbiorgh Eriks dotter 
Jiem j Jngegeirde j Lundz sokn j Kisee gaf Herriwlfoer Porezssofi oc 
Eliin Porgeirsdotter hustrv bans helften aff thy f>aw atto j jordena 
oc serdelis atte Kross ktrkio iij aura hoi tillforAi Pessar jarder varo lagdar til til(!) kirkiunnse 

byggingar 

Kin j Vpdale j Lunnasokn .a. Hadalande .vi. aura bol. gaf 

Gunilda Haluardz dotter firi legostad 
Jtem Kioos a Hadalande hsB^. hoi firi Rowghno(I) Siaunda dotter 
fol. 142. b. 2, Jtem Solbevgh er sumir kalla sydrae Bergh iij span sm^r^* hae^f. 

hoi gaf Gauti prioren 
Jtem Hardstod j Nitiuls sokn a Heidmorkenne m' hoi gaf Saxe. 

j Viders garde* 
J Langarud j Hofs sokn a. Potne ij aura bol. firi saal Ellings 

Gud|)orins son 
Jtem Sondini j Margareta dale 0yris hoi. jtem iij. aura hoi er 

commvnen atte j eystrce gardenom *) Formodentb'g ham, der var Prest ved Korskirken 1851 (DipL Norv. 

jy. No. S54) og den samme som Joar GaUas0n, der senere var 

Chorsbroder i Oslo, se ovenfor S. 239, Note 3. OvennaBvnte Sigrid 

Gulladatter var vel bans S0ster. 
*) Fra [ igjen udslettet og over Linien skrevet med en senere Haand: 

Woll. 
») NiBvnes i Oslo meUem 1390 og 1407 i Dipl. Norv. U— IV. 
*) Her synes en Linie udraderet. 
*) Se ovenfor S. 242, Note 5. 297 

Jtem j vestrce gardenom v. aura hoi. jtem gaf sire Eilifuer 
Gunnars son iiij 0Ttoga bool j Sondinj 

Jt«in gardhen allan nest Kross ktrkiu med oolgognum oA; odrum lunnyn- 
dttm sem kallasz Marteins gard. OLXII. Spitaien ok Lafranz klrkia^ lutu I>essar iardher fyrst 

kiVkian til byggingar 

Beipstad j Oslo hserade ij ij(!) m'. bool. 

Jtem Baugharud' en par .xx. aura bool. ok ij aura bool 

Jtem Skroparud en peer ij aura hool fol. 148. & i. 

Jtem Bleika a Fit a Raufnariki iij m'. hool ok ij aura bool. 

Jtem Solbergh j Ignardale m' bol. ok iij aura bol. 

Jtem Langanes en peer 

Jtem VaUa rudh a L0yrinskoghe 0tis bool 

Jtem Trolznes j Lsem vij aura hool 

Jtem Rud (j) Starahuarfue iij aura hool 

Jttm Skotta j Bergheims hserade h. m'. bool. 

item 6ardl0ysi litla en peer h. m'. bool. 

Jtem Nordby j Bergeims hasrade vij aura bol. er fyr atto Lautina 

prebenda ok Medaluadz prebenda 
Jtem Hasla en peer 

Jttm Hual vider Eldu j Skogheims hsBrade h. viij 0ri^ bool 
Jtem j Too en peer ii^ avtoga hool Jtem Haghe a Folio ij aura hool 

Jtem Kongarud a Fr0ylandum j Borgosyslo iij. aura bool 

Jtem Bakskyrta j Hegginj x. aura bool 

Jtem Ldykini 0yrt£ hool nsemfniz ekki huorrsB ligger O Se Lange, De n. Klostres Hist. (2 Udg.) S. 397—98. Jfr. ogsaa Dipl. 
Norv. 11. No. 627 og 1163; UI. No. 160; IV. No. 112; VI. No. 649. 
*) 9: Haagharad. 298 

foll43.a.2. En J)essar iarder liggi» folkeno til vidcr 

liifuis. fyrst 

Kolby j leBSseim j 0{roB gardenom vj hffifl hool^ 

Jtem Holeim ein garden j Vesong iij m*. bool. 

Jtem Vneim j Laem ij h»f|. ok h. m* 

Jtem Vinia haBf|. ^mers ok h. m*. 

Jtetw Ofreidi j Varmudale hsefl Sfwr^ ok .v. aura, jtem 0m 

hoi af Bergs prouento 
item Pueitcr j Raeling xij aura bol gaf hi^cop Hakon' 
Jtem Arnse rud j Droggunes sokn j 0ystr£e gardenom ij aura 

bool. 
Jtem j Valom a L0yrimskoghe(l) .x. aura bool. gaf Thomas j 

Gamals garde 

Jtem Knutzstad a Hadalande viij h85f|. ok m*. font. 

Jtctn j Hof en J)«cr viij hffif|. bool allan annan garden 

Jtem Halmeidh en ^eer ij haef^ ok ij aura. 

Jtem Diupuiik en ^cer iij bsef|. ok iij aura 

Jtem NflBdraebergh en J)^r hsefl ok 0yri 

Jtem j Holom en ^eev haef^ ok 0yri ok xv. pen. bol. 

Jtem j Nitiuls sokn a Heidmorkenne j Holom h. hte^. hoi af 

Sikulanda prouetito. ok .v. 0rto^a bol af Clemetz kirkiu 
Jtem Giufua a Sinninj ij h{ef|. gaf Porleifuer j Spakenom 
Jtem af Lund ofuan a Potne xij h85f|. ok ij m'. jtem kyrhud 

ok h. 0yri ok ligger j Haldesola ^ sokn a Nese var gefuet ftri 
fol. us.b. 1. saal Asia skoUa 

Jtem af Bionaltum a Hadalande ij h8ef|. ok ij aura 

Jtem af Noreimum a Potne iij haef^.* 

Jtem Etandzstad j Ringis akre sokn vestan at Mios . . .^ bool. 

ok gengcr af ein hwd nw. 
Jtem Kletta j Ottrastada sokn aa. Heidmorkenne hsef^. hoi 
Jtem Leirskalle a Rudunum h. m* hoi gaf hcrr® ^ndrider 

Kyrninger 
Jtem Gronini j Bergheims haerade x aura hoi gaf bweop Andres.* 
Jtem Fiel j Nesodda iiij pund salz 

«) Se Dipl. Norv. V. No. 933. 

«) 1248-65. 

*) 0: Baldesola. 

*) Se Dipl. Norv. II. No. 627. 

*) Aabent Ram i Codex. 

•) 1267—87. 299 

Jiem Langanes a Eidj .x. aura bol gaf hiscop Uakon ^ 

Jtem Steinsb0le en par m\ hoi ok h^^. gaf hiscop Hakon^ 

folkeno tU fasto drykkiar 
Jtem Sueins mi. en peer vj aura bol. 

Jtem {>essar iarder nempnazst ekki huar liggisB. 

Prodeim h8ef|. Sfn0rs ok .v. aura, alia^ dicitt;r Trandeim j Berg- 

heims hserade 
Jtem Jorunda rud vi^j aura booL 
Jtem Naleimer h. m'. hool 
Jiem Bergh vij aura hool gaf Giurder mote grsesgarde ^eim er 

ban k0yffci af Spitalenom 
Jiem Sffi&'trer ij aura hoi gaf l^ronder mar 
Jtem Steinb0le ij aura boL k0yfti ^et Biei ne af Ogmundj atofisk 
Jtem Solbergh 0ym bool.' En eighnir I>aBa3r sem liggise til Hofuinar spital. standa fol. I43.b. 2. 

skrifuadar vider Akers ktrkiu' OLxm. 

Anno eodem t)a veer visiteradom a Akre. atte f)a (1S96) 
HannMddier j Oslo^ I>essar eighnir. fyrst j Oslo 

hccrade* 

« 

Alt mykklse Aker ok ktrkiuna med ollom prestleghom ingioldum 
Jtem liUa Aker xij aura bool. 
Jtem Aaros alt y. m'. bool. 

I^iostolfs rudh alt I>aBr j hia sem sumir kalla Loftzbyn xx. aura 
hool ») 1248—66. 

«) Sc Dipl. Norv. U. No. 86. 

*) 8e ovenfor 8. 116. 

*) Jfr. ogeaa Dipl. Norv. II. No. 75 og 668; III. No. 160 og 433; IV. 

No. 359; V. No. 975. 
*) 8e ogsaa Dipl. Norv. IV. No. 364. 300 

Kusernae forsen ok haugen med vider Aker. ok kuflBinffl forsen 

vid Vodinj ok lykkiuna 
fol. 144. a. 1. J Rudj allan annan garden .x. aura bool. 
J Vodini xii aura bool. 
J.Tossini vj m'. bool.* 
J Lindarini .v. aura bool. stseint ok rsBint 
item j Vindarinj .v. aura bool. 
J Fren j sydraj gardenom ij m*. hool 
J Fraunuwi* j 0y8tr«c gardenom vj. aura hool 
J VUarini j westrce gardenom iiij m*. hool 
J Gautastadom h. m' bol. 
J litla Soghne j Bfrsd gardenom xvi^ aura bool ok serdeilis i^'. 

aiira bool. som klaustret fek firi Giislabergh 
Jtem j nedrffi gardenom .v. aura hool 
J Ossini m'. bool. gamalt ok serdeilt^ gaf Ciscelia' 
J 0ykrini ij m*. bool. sem ligger j Akcrs sokn* Jtem firi austan aanan. j Oo. iiij m*. hool 

J Ossini ij aura bool 

J Brekko j Margareito dale j 0frsQ gardenom x. aura booP 

J Asta rudi i^ aura bool 

J Sandini h. v. Byris bool 

J Kiolberghi allfe twa gard' x. m'. hool 

J Todini allan n0rdr8B garden iiij m'. bool. 

J VoUum ij m' bool. ein garden 

J Haughum vider V4uinj iij m'. hool j badom gardonom. po 

stender sei meira3 sen vj aura bool. j aelzsta registro 
J Ambarudj .v. aura bool 
J Lindaberghi ij m'. booP 
J Grimaughi a Rudum vj aura hool >) Se Lange, De n. Klostres Hist (2 Udg.) S. 430. 

») Jfr. Dipl. Norv. II. No. 353. 

*) Fru Cecilia Haakonsdatter Bolt, om hvom se ovenfor S. 295, Note 5, 

Lange, De n. Klostres Hist. S. 429 og Dipl. Norv. lY. No. 611. 
368, se Lange, De n. ElostrcR Hist. S. 4'^9. 

Se Dipl. Norv. IV. No. 479; V. No. 504, 665, 673, 803-4; VI. No. 

633. 
•) Jfr. Dipl. Norv. II. No. 564 op ovenfor S. 269. *} ^ 
*) s 301 
J Berghseimi 0ystr8B* fyrst. fol.l44.a.2. J Fasffiimi' xiij aura bool. 

Jtem j adhrom gardenom .x. aura bool. 

J Eik ix. aura bool. 

J Austrini h. m'. bool' 

J Aamote j Surkudale ij m'. hool 

J Pinslum sen ptsr m'. bool. 

J Griotffiiini en pcev vj. aura hool 

J ^ngiom ij aura bool J vsestrsD Bergheimi 

J Himangum^ vj aura bool 

J Bryn h. m'. bol. ok serdeilis k0pte syster Purid. annat h. m'. 

hool' 
J Bisernffiimi ij aura bol. j 0ystr€e gardenom ok halfs 0yvis 

hoi j vestr^e gardenom 
J Esini j 0fT€B gardenom halfs annars 0vis hoi 

item gaff Signrdh j Byaarempne j 08tr<e gardin 0rtogha booll ok Y\j 

0m booll 
J Urn j tamastadz j vteaira gardin 0rtoga booll myitdre en vij 0m 

booll 

J Aska sokn 

Blakkastader alt viij m'. bool 

J Gileimi m' (bool) 

J Skogheimi j vestry gardenom m'. hool 

J Amulfstadom xviij aura hool sua. at iij aura bool. komo tiri 

Askar, x. aura hool gaf frw Eilin \ ok v. aura hool komo ftW 

Balkarj OdiBns0y. 
J Bene xij aura bool lauk Porstein a Askum'. r i ,^^ v , 

lOi. 144. D. 1. «) Jfr. Dipl. Nonr. I. No. 307 og 809. 

*) Senere rettet til: FossflBimi. 

*) 1338, te LaDge, De n. Klostres Hist. (2 Udg ) S. 428. 

*) Senere rettet til: Hamangum. 

*} 1838, te Lange, De n. Klostres Hist. (2 Udg) S. 428. 

') FQrmodentlig Abbedissen, der nsavnes 1347 i Dipl. Nory. I. No. 307. 

Jfr. Lange, De n. Klostres Hist. (2 Udg) S. 428. 
') 1380, se Lange, De n. Klostres Hist. (2 Udg.) S. 429. Jfr. ovenfor 

^. 112. 302 

J Myrahuarfue 

J Haseimi ij. m^ bool. 

J Aaros 0ym bool 

J Naeres nsese iiij 0Ttoga hool ok skoghen 

J Birgis rudi a Hudrimum ij 0rtoga bool. 

J Bsedo rudi en ))ser ij. 0rtoga hool ok serdeilis iij aura bool 

gaf Olbiorn* 
Jtem Dyflini alt. 

J Liidum 

Jtem Trandaby m*. bool. 

J Hauga rudi m'. hool al. jorden 

J Kuakstadum .x. aura bool. 

J Haenemum h. m'. hool gaf Anbiorg 

J Lindanese m'. bool. 

J Vallum V. aura bool 

J Kietilstadum h. iij 0vis bool 

J Nordalum vid Trandaby y\j. aura hool ssem kom tiri Ask^r 

J Haka vallum x. aura bol. ssem kom fm aseto a Kuakstadum 

J Vpsundum ij. m'. bool. 

J sydrae gardenom v. aura bool A iEikium 

J Aase iiij m' bool 
J Rudi m' bool. 
J Hagha 

fol.l44.b.2. A Modheimi 

J Sponini ij m*. bool 

J Bergi j ^Eggisedolum iiij m\ hool vid Naumadal 

J tiundena af Diupuiik^ *) Maaske Olbj0m Ketil880n, der eiede Skogheim i Asker 1883 — 1443. 

ae, Dipl. Nonr. II. No. 663 og V. No. 719. 
*) Jfr. Lange, De n. Klostret I&st. (2 Udg.) S. 428. 303 

A Vffistfold 

J Raudhello vid Twnsbcrgh .v. laupsc land 

J Eik j Slaghne xx. aura bool. 

J Eskibek a Borro iiij. m'. bol. alia jordena 

j Ludre h. m'^T booll 

j Skegge mdhi h. marka booll 

J Vikenne 

Mardal allan j Skeydiofs sokn ii\j stofuor 

J Folkastadom einse stofuo 

J Bergi en J)^r iiij m'. bool. 

J Saeilu twa gard'*^ gek j korne af huarium gardenom ij ptind 

koms ok seit slater naut 
J Riisaeng j Gaeita grsen nedrse garden allan. 
J Flseigia krokenom Grauasdalen halfuan 
J Bierna rudz holte twa lutina 
item Briazst rudh. alt. 
itetn Fiskibekkiar holt. alt. vttan h. 0ym bool. 

J Borgosyslo^ fol. I45.a. l 

J Riodre j 0mnene dale h. jordena. ok h. m*. bol j adre haelf- 

detine ok ij 0n8 booll 

Jteift laxa fiskit j Auru wt til siouars^ 
item Ti8Bms|)orp alt. j Bergs sokn m'. bool. 
J Viik j 0fr8B gardenom m' boOl. 
J Husaby prisLV stofuor 
J Klsefuinne i Skiaberghs sokn ij aura bool 
J Porpe en ^cer ij m*. bool gaf sire Haralder 
J Vistum j Tuna sokn h. m'. hool 
J Ynuini j n0rdzsta gardenom allan a3in garden 
J Lundenum allaen 0ystrea garden 
J Hestuallum twa gard^ xij aura bool. 

J Holmom vj aura hool allan mn garden, gaf |)essar tuser 
iarder frw abbadiis Gudrun' Jfr. ogsaa Dipl. Norv. I. No. 798. 
') Se LaDge. De n. Klostres Hist. (2 Udg.) S. 429. 
*) Gadron Haakonsdatter Bolt. Da der i Codex staar Henvisnings- 
mierker ved Yister (ovenfor) og Holme, er Meningen vistnok, at 304 

J Kuru j Ryggiofs sokn sein garden allan h. m'. bol 
J Eobba rudi ij. aura bool 

fol.l45.a.2. A Folio 

J Huitasteini j Vsestbiar sokn ij gard"^ xij aura bool huar ok 

serdeilis skoghen 
J msedal Nsese ij aura bool. 

J Klofnasteini j Aas sokn \j. m'. bol ok allan halfuan skoghen 
J Dyra rudi en ^(ev h. m'. bool 
J Eldo en ^(bt .x. 0rtog' bool. 
J Tomptom en ^av \j aura bool. 

A Raumariki^ 

J Haughom sem ligger j Skeidzsmo sokn h. m'. bool. 

J Asmyrom' j vestrce gardenom sem ligger j Heninne soknxv. 

aura bool 
Jtem halft Sueins rud. j samra sokn 
J HardsBStaf. j n0rdr£e gardenom j Holta sokn 
Jtem Hyllini j samre sokn 

J Rudi j Vaestorpe j Nannastada sokn .xx. aura bool.' 
J Heghlidom j samre sokn vj. aura hool 
J Ormstodom j samrc sokn m*. bool*. 
J Beislar j samre sokn iiy. m'. hool 
J iBngiom j vaestr^gardenom iiij m'. hool j samre sokn 
J austgardenom iij m'. hool j salnre sokn 
J Valom iiij. m'. bool j samre sokn 
J Medalby m'. hool sem ligger j Nannastada sokn. ok heef^. 

bool j K0n0stodofn^ det er disse to Gaarde. Fru Gudrun skjaenkede Klostret, og ikke^ 

Bom i LaDges Klosternist. (2 Udg.) S. 430 antaget, Hestvold o^ 

Holme. 
') Jfr. Dipl. Norv. I. No. 854; II. No. 85, 313 og 336; Lange, De n. 

Klostres Hist. (2 Udg.) S. 427 og 429. 
») Jfr. Dipl. Norv. II. No. 245 og V. No. 139. 
a) Yed Mageskifbe 1383, Begistr. p. Akersh. af 1622. 
*) 1307? 86 Langes KloBterh. (2 Udg.) S. 427. 
•) 1377, 86 ibid. S. 429. 305 

|)essar iardcr liggia j Hofuine sokn* i Isesseim 

J Kioos XX. aura booP 

Jtem Gardar j medalgardenom eit 0m bol minnfle en iij. m'.M.Ub.h.i 

hoi j samre sokn 
Jtem Rud iij. m'. hoi j samre sokn 
J Gaxisleuallei' x. m*. bool. 
J Haughom j oystrtB gardenom iij. m*. bool 
Jtem m*. bol. j vestrcc gardenom j samre sokn 
J Vodine x. aura hoi j samre sokn. 
3 Biorku xij m'. hoi j samre sokn 
J Toghalund iij. m'. bol. j samrc sokn 
J gerdj j Kerstodom j n0rdra gardenom sem ligger j Fos sokn 

j Nordlem Pessar iard^r liggisc j Giaerdereims sokn 

Olaestader halft .v. m*. hoi j vestry gardenom ok m*. hoi j 

0str^ gardenom 
J Sudhreim xij. m*. bol j samre sokn 
J Arteidh iiij. in', bol. sem ligger j Asoka' sokn. lessor iarder liggifle j Va)Song j Vllins hof sokn. 

Alt Pueitar 

Jtem Afrexstader eit 0Tis hoi ok iij. m'. hoi 

J nerdras Jla) vij aura bol 

J Raums ase h. m'. bol 

.1 VrsLunnm allan vestr<c garden 

.J Stongum allan medal garden xx. aura bo{ 

.1 Saurby vij aura hoi sem ligger j Lundz sokn j Kis». 

J Priuxstadow ij. m*. hoi j sydra3 gardenom j Vllins hof sokn 

J Ospom ij aura bool. 

item j Flataby xiiij 0m booll^ «) Jfr. Dipl. Norv. V. No. 530 og Langos Klosterhist. (2 Udg.) S. 431 

**> 1385, 86 Lange, ibid. S. 429. 

') Senere rettet til: Asaka. 

«) 1410, 86 Lange, De n. Klostres Hist. (2 Udg.) S. 431. 

20 306 
fol. I45.b.2. Pessar iardcr liggia j -ffiidis sokn* 

• 

J vaestrcc Fosseimi h. m'. bool 

J 0ystr« gardenom a Vinium h. vj. m*. hool 

J Birki .v. m'. bool' 

J 0fr8e gardenom a Ase iij m'. hool 

Jtem Valer halft xviij aura bol. Pessar iarder liggise j Starahuarfue. 
J Grindum allan austgarden 0vis hool minnsd en i|j. m'. bool. Pessar iarder liggiae. j Nses sokn' . 

J Biarknes xij aura bool^ 
J Skodiue xv aura bool 
J Runnini viij m*. bool. 
J Vermunesi iiij. m*. bool 
J litlse Fsenestad^r xiiij aura hool 
J Biork ij aura bool. 

J Tesini ij aura bol ok iiij m'. bool j samu sokn. 
J Konowgs hofue iiij. m'. hool sem ligger j Grono(I) sokn a 
Sool0vum 

Jtem Audestada alt^ Pessar iarder liggise a Blokum J Swaualdzstadom viij m'. bool 
J Kuseflini x. aura bool. 
J Rudzstadenom .v. aura bool. 
J Dolini xij aura bool. 

Jtein j Hanghum x 0m booU ») Jfr. Dipl. Norv. V. No. 98. 

») Jfr. Dipl. Norv. II. No. 313 ? 

") Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 674. 

*) Se Dipl. Norv. IV. No. 404, jfr. m. Lanj^es Klosterhist. (2 Udg.) S. 

429. 
^) 8e Dipl. Norv. VIII. No. 327. 307 

Pessar iardcr liggise aa Fiit* j Hofs sokn fyrst. fol.l46.a.l. 

Gud|)Oiins rud. xij aura hool 

^ndridas rud h. m'. bool. 

Jtem alt Holter 

Jiem Hagha h. i^ 0tis bool. 

J n^rdrai gardenom a Ramstadom h. m'. bool. 

J sydra gardenom iij aura bool. 

J Huale iij aura bool 

J L0ykini iiij. m*. bool. j samrc sokn ok ij mr. booll 

Pessar iard^r liggiae j Akrom 

J Fallum halft viij. m'. bool. 

J Pueitum ij. aura bool 

J Hofuini viij m*. bool. 

J Tinderne h. iij. 0ym bool 

J L0ykini xv. aura hool j samre sokn 

Pessar iarder liggise a Gioleidh. j Skeidzsmo 

sokn. fyrst. 

J Kioos ij m'. bool. ok h. m'. bool j admm gardenom 
J Ringstadom iij. m*. bool* 
J Nordby ij m*. bool. 

Jtem Byrgina ix 0m booll Pessar iarder liggise a Ringariki j. Steins sokn. fyrst. 

J Leykini iiij 0rtoga bool 

J Borgardale ij. aura bool. 

J Grffindale h.^m*. bool fol. 146. a.2. 

J Viik hlf. m'.^bool. 

, J Vajgharsteini h. m'. hool j N0rdrofs sok(n) ok v 0m booll » 
J Vppa iiidi halft v. 0yrt^ bool. j Vangs bygd j Haugs sokn M Jfr. Dipl. Norv. YI. No. 649 or Langes Klosterhist (2 Udg.) S. 483. 
*j Jfr. Dipl. Norv. I. No. 1001 og Langes Klosterhist. (2 Udg.) S. 433. 
*) 1412, se Langes Klosterhist. (2 UdgO S. 431. 20* 308 

J Bolgini ij aura bool.* 

J Prygistodom halfuce jordena 

Pessar iardcr liggiflB a Hadalande j lampnakcrs 

sokn. fyrst. 

J Rodone vj aura bool. 

J 0stini vj haefl- bool* 

J Nsese h. m'. bool ssem ligger j Brandabu 

J Rahe marker bool 

J Hualaby m'. hool j sydrae gardenom j Horghini sokn. 

J Skellistodum h8ef|. smors ok ein 0yri fornan. 

J Netbergi hsB^. sin0rs ok j 0yri fornan 

J Sk0ni ))rear hsef|. ok iij aura fornsB 

J Geislobergi i^ aura bool. 

Jtem alt Dunnar er ligger j Granar sokn 

item eit giordj j Ledrj j Granar sokn Pessar iarder liggia a Potne j Hofs sokn. 

Ranarby iij .m*. bool' 
fol. 146. b. 1. J Sk0le h. m*. bool. 

J Mykklaeby .v. aura bool. 

J Medalleimi j Vardale .v. aura hool Pessar iarder liggia) a Heidmarkonne j Vangs sokn. 

fyrst 

Fraunar .xx. aura bool. 

M0yastad6r xiiij. aura bool. 

J Holl. iiij m'. bool. 

Jtem Ryg halft 

3tem Holter alt 

J Brotnaughum h. m'. bool. ») Jfr. Dipl. Norv. V. No. 229, VIII. No. 422 eg 477. 
«) Givet 1371 if0lge Regist. t). Akorshus af 1622 (Mscr.). 
*) Magcskiftedes 1530 tn Biskop Mogens af Hammer mod en Gaard i 
Rygge if0lge Regist. p. Akershus af 1622. 309 

Pessar iarder liggiae j Rumadale j Vangs sokn fyrst 

Fead^rstader .vj. m'. bool 

J Swinabergi xii. aura bool. 

J Wthusum yj. aura bool 

J Finnaestadom xv aura bool. 

J Linsestadom vj m'. bol. sem ligger j Stanga; sokn 

J Aastarudj xij aura bool. 

J iElghastunj xij.* m*. bool. 

J Dolini j Ottastada sokn xij. m'. hooU 

J litlse Reidhi j Sastada sokn v. m'. bool. 

J AUangstadom j Stanga sokn vjj aura bool. 

J Liodastadom nykla(!) ^. aura bol. 

Jt«ifi Kausawaall alt j mr. booll 

j Sndiss holma alt 

Ballas holma xx 0ris booll ^ CLXIIII. fol. 148. a. 1. 

[A]inio' ab incarnaceone domini m® ccc® Ixxx® viii** |)a \er 1388. 
0ystaBin med gudz nad bwcopr j Oslo byriadom vaara visite- 
i-ada (!) faerd aa Skediofue da3ighi firir ha^lguna inesso var gor 31 Octbr. 
f)a3nne jardar skra vm jarder kirknanna j Ranriki ok ^Elfua- 
sYslu. atte Molanda kirkia fyrst til prestbordsen^ iij m. tiund ') Se Dipl. Norv. VIII. No. 407. 

') Her begynder i Codex et nyt Blad (fol. 147), der ved Indbindingen 
aabenbart urigti^en er kommet ind. Det indeholder samme For- 
tegnelse over Gims0 Elosters Jordegods, sora findes ovenfor S. 29 — 
32, skrevet med samme Haand. Bladet synes at have ligget yderst 
i ei Hefte eller Leeg, hvorfor Skriften paa dels ferste Side, der bar 
▼endt udad, for den 8t0r8te Del er afslidt og ulseselig. De Afvi- 
gelser, der findes mellem de to Afskrifter, ere angivne i Noteme 
S. 29—32, naar undtages rent uvoBsentlige som „half** for „h.^, samt 
ayi^ige Afvigelser i Orthografien. Variantens ^maerker'^, som den 
almindelige Form for gen. sing, paa fol. 147 istedenfor „mffirka** paa 
det andet Sted, er heller ikke optaget i Noterne. 

*) . I Codex staar aabent Rum til et st0rre Initialbogstav, der ikke er 
udfyldt. Her begynder en ny Haand. 310 

[ vndir Lundenom v aura boll 

Jtem j Fiskibffik v aura boll 

J Gr0n8ho(l)te viij 0rt' boll* 

J Forsom viij aerto^a boll 

[Jtem j 0y8tra Molandtim h. iij 0yris boll* 

Jtem j Lafey h. m'. boll j 0fre gardenom 

Jtem j nedra gardenoin ij aura boll 

[Jtem j Saurbodhum half. m'**'. boll.' 

[Jt^m j Bakka ij aura boll* 

Jt/m j Mall0y aart' ok v aura boll 

[J Suan vik v aert' boll alibi h. ij 0ym' boll de nouo 

J'Husaby ij dsrtoga boll 

J Skaft0y yttri» half iij mV boU 

J Flat0y j StsBinbudum h. m. boll 

J KiaBipa riodre ij aura boll 

J Ralandf4m ayvis boll 

J Kiaerre j Hsesta kiseldir ij aura boll 

Jtem j Arna husBk x ddttoga boll lauk sira Piodgasir 

Jt^m j iEplastodli ij. p. minna en vj aura boll fol. 148. a. 2. liln ))8essar jardir stodo j gamlo registro ok sagde prestin sik 

J)aBim 8By fvlghie fyrst 
Ai Gr0Dsholte viij 0rto^a boll 
Jtem j 0ystra Molaadum h. iij 0vis boll 
Jtem j HflBlga vik 0ym boll 
Jtem j Halanum v rerto^a boll 
J GsBiterhselli ij B^rtoga boll 
J Flat0y j Krosgardenom iiij sertoga boll vacat 
J Stufw rudi 0yvis boll Pffissom iaerdom fylger ktrkian till bygningh. 

Vndir Lundenow v aura boll 

J Fiskibffik .v. aura boll 

J Hffistakieldo .ij. aura boll, ok m. boll saem ssBgir 1) Fra [ igjeii udslettet. Dei udstr^gne findes indtaget paa et andet 

Sted lidt Dedenfor. 
') Vrti [ skrevet over Radering. 
•) Synes senere rettet til: ytf" 311 

J Bakka ij aura boll. 

J Suan vik v. sivtoga boll, alibi h. ij 0yris boll de nouo 

J Dale .V. aura boll. 

Stem j Brsekko .m'*^. boll, lauk Rolfu^r a Langouatne fire .xvj. lu"*^. f. 

ok Skof^hcr af hende fire os. anno dominj m^cccc® secunAo * 1402. 

Jtfm j Steinsbudhum h. m'. boll 
item Ponaeng h. m». hoU \e\ jilus 
Jietn Uelghaviik j ytzsta gardenu(m) 0ym boll, fylgh»r k»>kian f)e8so(in) 

iii iardhum frialzligha CLXV. 

Sancti Michaelis dedicacio pridie nonas Nouembris. 4 Novbr. 

vj m. tiund 

Hodem anno atte Myklabiar ktVkia swa mykit j OQighnum till (I888.) 
presteikiunner j prcstbolet vj aura boll 

tfm j Hindariodre xij. aura bol. jtem en fol. 148. b. 1. 

Hinda riodre xii^ aura boll 
Ikomadale h. 0yris boll 
Karls rudi ij Bdrtoga boll 
Bagals brsekko m. boll 
Tiasru stetto h. m. boll vacat* 

Vatzaadheime h. iij teris hoU 
Um j Bisem' audre j f>eim gardhenom sse?/! busader er .iij. aura holl 

stem presteH fek fire .iij. aura holl j Br8Bttoi)orpe er gefuot hafde 

Sknle ^orbiornsson 
ion j Tisem' yikenotn ij aura holl 

Piladalenom .x. aura boll. 

Annanflese h. 0jx%8 holl 

Ktetilt rudi h. eeri*. boll. 

Vik nyvis boll. 

Bakka terf. boll. 

Vndir aasenom iij aura boll. 

Sapltineese 0yr» holl Resten skrevet paa fol. 148. a. 1. med Henvisning hertil. 

') Her f0l&:or en udraderet Linie : Resten skrevet med flere (mindst 4) 

forskieliige, kun lidet yngre Hsender, den ene vistnok fra 1402, se 

ovenfor. 312 J Vndir Vpsum 8Brt» holl 

J lola md .iiij. aart'. holL 

Jiem Aabeerghi 8ert<. holl. 

Jtem j Kara rudi 0jn8 holl 

Jiem j Aulis dall .y. paenninga faat aa ij aert' boll. 

Jiem j Baghe»ne h. 0ym boll. 

Jiem Flatenne iij aura holl 

Jiem j Hakon' aase iij aura holl Jiem j Dana dall iij aura boll lire le^^erstad Po8tein< Poressonar luge- 

biorgo kono bans. Haluardz brodf bans ok bama i)eira 
fol. 148. b. 2. Jtem j Brsekko j Ausmala sokn vij aura boll fire laegerstad Andreser a 

0pe. ok Margretto kono bans 
Jtem j YilnoBsi j Ristarioderst sokn b. m. holl &re Isegerstad Anfinz a 

Grobeidi 
Jiem j Brsekko j SnsBkkio vik b. m«. boll ok vj aura boll j Baerglyota 

rudi ok i)et er skipt j vi aura boll j Piladalenum fire laegerstadb Ifusors 

Bisemasonar ok bans bustru. ok t>eira bam. 
Jtem j Bagbals brsekko m* hoU fire frv Ingeridu > 
Jtem j Haugbum 0yris holl fire saal Nichulos j Swanuik 
Jtem j Kiaerre j Paegnaby sokn b. ayris holl 
Jtem j Budanaesi b. m« bo^^ fire lasgstadb Gaertrudo kono Anfinz. 
Jtem halft ofiVr krossens vttan vaxat(!). 
Jtetn j synzsta gardbenom j Biaerna audbni b. m. boll fire laegstadb 

Jons Biaemasonar ok Naeridbz. ok ver lagdom^ nw till prestbordzens 

apter fire iij aura holl j Erokenom saem loket var arfunm Guitnaers 

skurrae j kt'rkia skuld 
Jtem j Krossakaerrom .x. aura holl gaf Peter skorre til b0na baldz ^et 

sama saem wer lukum bonom f0r. £n t>etta aa ktrkian sik till vmbota fyrst 

J Gauzt riodre v^' aura boll j Lyngs sokn 

Jtem j l^rette j Langalanda sokn iij aura holl^ 

Jtem vij aura bull j Audni fire tiundh a Halsteins Biaemasonar vaegna 

Jtem j Haugaenum j Giaellis vikar rudhum m< . boll fire laegstadb Jons 

baeitogbans oc Aaso bustru bans, ok j samre iordb skillings boll fire 

.Cecilio a Vik 1) Formodentlig Fru Ingerid Magnusdatter, Hr. Erik EetiIss0n (Pukes) 
Hustru, se Dipl. Norv. IV. No. 581, jfr. m. Saml. t. d. n. Folks Spr. 
og Hist. III. S. 597. 

>) Her f0]ge 2 k S udraderede Linier. 813 

Jtem j Kails mdhi 1^ aura hoU fire laegstadh Ealz j Nsesi ok hustru 

haos 
Jt«m j Audni iij aura boll sem fyr laa till prestbordzsens 

3 tern fire sail Eaterino hustrv ^aindz ok hsDnne sonar v. aura boll fol. 149. a. 1. 

Jtem j Ytt sengh half merka boll fire iumfru Ceciliu 
Jiem halft ofifer krossens ok alt vaxet. 
Jteni j Krokenom vij aura holl gaf Peter skdrre til b0nabaldz ^et sama 

ssBffi wer Inkum honom f0r.^ CLXVI. 

Sanc/e Marie dedicac/o xiij kalendas Nouembris 20 Octbr. 

iij m. tiund&r 

Eodem anno atte Porps ktrkia swa mykit j seignum till pr^stsei- (isds.) 

kiunner 
A Porpe V aura boll 
Jt^m af Porpe ij mitoga boll 
Jt^m af Gusa bakka iij aura boll 
Jtem af Sneckiu vik iij aura boll 
Jt^m vndir Klajifuum oym boll 
Jtem a Klaeifuum 0yHs boll 
Jtem j Asmunda rudi sivV boll 
Jtem vider Bru tert* boll 
Jtem j Tangha vj aura boll' gaf Gudrun gamla. 

Jtem j Kirkio b0num vj aura holl j ii0rdra gardenom seem var prestbolot 
Jtem j samre iord j sydra stouunne h. m. holl gaf hustru forgers Simi- 

anssonar till b0na haldz 
Memorandum vm m< holl a f oxpe som seghitz at gaf f orgeir Symi- 

ansson 
Jtem h. offer krossens vtten vaxet*. fol. 149. a. 2. <) Her f0lge flere (mindst 7) udraderede Linier. 

*) Resten er skreven med en kun lidet yngre Haand, tildels over Ra- 
dering. 

>) Her f0lge flere (mindst 10) udraderade Linier. Resten tildels skre- 
ven over Radering. 314 

En l)e88ar iserder a kirkian seer til vpbyggingar 

Jtem j Geita brekko. ix aura hoU lauk f orleifucr fiskatroll. vij aura 

holl fire tiund. eii ij aura holl gaf ban til b0nahaldz seem sworo ij 

vitne ok ^et med at ban {)et atte 
Jtem j Foxemfni j Riodra sokn b. m* holl gaf Einar klserker til le- 

gherstad. 
Jtem balft offer Krossens ok alt vaxet 
Jtem j Tylaase ij aura hoi gaf Symon Porgersson 29 Juli. Saiicti Olaui et in die eiusdem dedicacio ecc^esie 

viy m- tiund 

(1388.) Anno eod^m atte PsBknabiar kiVkia ^ till prestbordzsens 

Prsestbolet x aura boll 
J Buks vik 0ym 
J Kiarre 0yns 
Jtem j Igla baerghi ij fert* 
J FlaBsksBimi aert' boll 
Jt^m j InguJ)orpe ajrt' boll 
Jtem j LoppoI)orpe iij aura holl 
Jtem j Nauskiarrum asrt' holl 
Jtem j Vndaergarde ij s^rtoga holl 
Jtem j Poi-pe halfs annars eyvis 
Jtem Dana dall 0yrf^ boll 
Jtem j Wndirbaerghi serf holl 
Jtem j 6r0fue h. iiij 0yrt5 holl gaf Sigurder a Grofue till 

b0nahal(dz) 
fol. I49.b. 1. J Skrseidis rudi ij mrtoga boll 
J Hofue 0yvis boll 
J Moldo rudi h. 0yTis holl 
J LoppoI)orpe asrt* holl 
Jtem j Stodla dale iiij serto^a holl 
J Hagha iiij Sdvtoga boll 
J Almstoks aase iiij Bbrtoga bolP 

Psessa jarder ssBm hser f0lgbia komo till prestens j skifteno 

J Roalandum h. m^^. boll, gaf Lifua .j. ^skikieerre fire laeghaerstad: 

Jtem j ^plariodre h. m'^. boll. Se ogsaa Dipl. Norv. III. No. 389, 446 og 549. 
^) Her begynder en ny, kun lidet yngre Haand, formentlig fra 1402, 
se ovenfor. Tildels over Radcring. 315 

Jiem j Porpe h. iiij. 0ym boll er ktrkian fek fire iiij. 0rioga bol j Ha- 

gantim 
Jteifi »ii j 0fre gardenom j Porpe iij. aura boll, gaf Polleifuer 0lkrokcr 
Jt^nt j Lafey iij. aura boll. 
Jiem j Vndsergardhe ij 0rioga bol. ok .h. iiij 0ym hoi gamalt. ok sser- 

deilis fek kirkian af sira Olafne * h. annars 0ym hoi fornt. j samre 

iord fire 0ym boll, j Strond. • 

3 tern j ^iklande h. marka holl halft till hwars. en wer lagdom alt till 

pre&tens 
jiem } m* . hoi j B0 j Warakils nesi gaf ' 
Jiem j Amstoksase h. iiij aBrt* bol 
Jiem j. Lundenom .iij. aura hoi halfua. iordena. gaf ^rdVider a Hofue' 

ok nu 8am|)yktom wer anno domtni m^ cccc^' secundo ok ErikCT ma- 1402. 

ghir hands, at ^et skal. standa fire skillings legho. * Psssa iarder fek Hrkian j sin lut j skifteno fol. 149. b. 2. 

J Ladhello mdhi nsedra. b. m"^. bol. fire IsBgserstad. Roa. aa Nydiusundi. 
Jiem j Rudi j Langalandz sokn. ij aura boll gamalt ok S8erdeili<3 ij aura 

hoU seem gaf. Jon Ambason til b0nahaldz. 
Jiem j BrsBkko j YarakilsnsRse. ij aura booll. gaf Biom a Skana{)orpe. ok 

wer lagdom til ktrkiu'**' bygging 
Jte»i j Bakka. j Stodla sokn ij aura holl 
Jiem Gunnserud. j Pegneby sokn xiiij aura holl som gal sira Olaf * aom 

for sangb j Pegnssby. CLXVIl. 

Sancti Nicholai. dedicact*0 Jn profesto sunc/i DyonisiJ 8 Octbr. 

.Y. m. tiundh 

Anno eodem atte Langalandz kirkia swa mykit. (1388.) 

Abud prestens vj aura holl ') Olaf Jon880n nsevnes som Prest her 1374 — 96, se Dipl. Norv. III. 

No. 389 OR 446. 
*) Res ten (4 Linier) er udraderet i Codex. 
») Se Dipl. Norv. III. No. 624 
*} Herfra tildels over Radering. 316 

J aire Prsetto x sDrto^a boll 
J Staeinum iij aura booU 
Jt€m j. Mylnub0 h. aert* boll 
•Jtem a Fuglheim serf boll 
Jt6m a Langalande v paening. ok ij B&vt* 
J Gseillauga rudi asrt' boll 
Jtem af Hagha halfs 0yris boll 
Jtem af Tokastaudli mailer korns 
Jtem af Staudli 0rt' 
Jtem af PorpB h. iij aert* 
Jt^ni af R0hirdi aert' 
Jtem j Kolonga rudi aert* holl 
Jkm j Kolonga rudi xj aerto^a holl 
Jtcin Lopsboll viij s^rioga boll 
Jtein Bukka dall ii^ sdvtoga boll 
Jtcm j K0paugliuwi art* 
fol. 150. a. 1. Jtcm j Angrims rudi 0fra h. aert* holl 
J nacdra Angrims rudi h. asrt' holl 
J Staeina bakka aertog' holl 
J Arasundzrudi 0yiis holl at forn 
3tem j 0ystasta Ryodrom h. m. boll 
En af naedzsta Ryodrotw xv paening. 
Jtem af Baaghacnne saald korns 0yri 
Jtcm af Hialparudi ij ^vtoga boll 
Jtcm af Bracddenow aert* boll 
Af Gr0ymi half aert' boll 
Jtem af Rudi half 0vri 
Jtem af Halse acrt* 
Af Mula|)orpe h. 0yf 
Hem af Angrims (rudi) h. 0yYis holl 
Jt^m af Halse ij Vdvtoga holl war skipt j BannaBt)orp^ 

Jt€m j Vazrudi vi aura boll gaf Porir kraka 
Jt€m en ban h. m' boll j B00 

Jtem en ban vij aura boll j Mula{)orppe j 0fragardenom 
Jt€m j needragardenum h. m«. boll gaf Biorn piunker fire Isegerstad Azst^ 
ridu hustrv sinnas^ M Resten vistnok med Haanden fra 1396 nedenfor. 

') Her synes at f0lge flere (mintlst 10) udraderede Linier. 317 

Anno domtni m^ ccc^ nonagesimo - sexto lagdom yer 0y8tein }>e88r fol. 150. a. 2. 

iBBrder ktrkiunne till vppbyggingar fyrst 1396. 

J Langalande h iij. 0ym boll sem lauk Alar a Buderase anno domtni 

m* ccc** xxx^ pn'rao fire h. viii m*. f*. seftir f)ui sem skrifuat staendcr (1331.) 

j gamblo registro hiaverande sire Olaue preste/ Osmundi a Tiaru- 

bfrgi ok fleirom androm godom monnom 
Jt«n j 0ystra Langalande h. m*. boll gaf Gyda ?organtz(l) fir« leeger- 

stad. 
Jt^m T aura boll j Langalande fire tiundh [ luku oc gafuo arfuar Rei- 

den Klagssonar oc Pals Alarsonar* 
Jtfm j Melnabynum m«. boll fire leegerstad gaf Naeirider Arfuidzson 

fire sik ok Asto hustrn sina. Ok bar sire Olauer* landskyld af meedan 

ban atte ktrkiunnse 
Jtera h. m». boll j Tangariodre jPiorn gaf border Su8Bnka(8on?)ftre Ingi- 

gerdo hustru sinse. 
hem j fiuderaasi iij aura hoU gaf Gro Asmunda dotter seem svoro 

Asmunder Jonson ok 01af7er Niclisson Sai9C/e Marie dedlrac/o In ooiaua Miohael/« 6 Octbr. 

vj m. tiuwd 

Anno eodem atte Staudia ktVkia till prestbordzsens. swa mykit (i388.) 

abwd prsBStens xij aura boll. 
J Surnase halfs ij 0yvis holl 
J Huiniilb0 j sydra gardenom cyris booU 
item j Moldffi rudi oyvis holl 
Jtem j n0rdra Haugum iiij terto^ra holP 

Mem j oystre Dale serf boll fol. 150. b. i. 

J sydra Haugum balf iij airt* 
•1 Kijefthielfuo rudi aert* bol gaf Rratter 
Jtein j Tumptutw balf sert*. bol 
i Hfekkiar boleno 

Jtnn j sydra Haugum j I)din 0ystasta gardinum h. m. boll 
Jtem j iEinangum b. m. bol gaf Andres a Langalo til b0nahaldz 
Mem j Hialmuikum iij aura bol gaf Nichulos j Suanuik iire 

Isega^rstad sin fylgi prtest^n *) Se ovenfor S. 315, Note 1. 

*) Fra [ tilskrevet i Margenen med samme Haand. 

*) Her uilger en udraderet Linie. 318 

Jtein j Gutina rudi xij aura bol 

Jtem j Haerbiorna rudi h. m. hoi 

3iem j Vatzrudi j Langalanda sokn half m. boll 

Jtem j Varakils naese j n0r8ta gardenom seem Ba eitir h. marka boll 
fl^af Giurdfr aa Varakils nesse* Jtem till kiVkiuni yphseldis j Dale x aura boll 

Jtem j Haughum m. boU. 

Jtem j Hialmuikum iij aura boll i vaestra gardinum gaf Stillaugh 

j Langa kia3rre fire Isghstad 
J Bakka j Snsekkiouik h. m. forn' 

Jtem j Litlarossimi hlf. m. bool gaf Nikolos j Suanuiik fire Ragnildo 

kono sina til vphaeldis ok ligger j Kuilda sokn 
J Kolungarudi iij aura holl CLXVIII. 

14 Octbr. Appo«/olort#JM PetrJ ei Paull dedl<rar/o Kallxti 

fol.l50.b.2. iiij m. tiund 

(1368.) Anno eodem atte Riodra ktVkia swa mykit. abwd pra3Stens xij 
aura boll* 
J Huonnuw '0yris boll 

Jtem vider Huseine spt Halengen asitir half ij 0ym boll 
J Aasa Porpe aert* boll 

Jtem a krossen j samu Poi^pe 0yri ok faez aikki 
J Riodrom halfs ayris holl 
Jtem j Bajrgi ij sen-toga boll 
J Rudi SBrtog* boll 
Jtem Vndergarde xv pseniwg. 
Jtem vndir Tiarna fialle iiij d&rtoga holl 
Jtem j Skraeidis rudi half ij 0yvis holl 
Jtem Bezza skor half rort' boll 
J Brazase 0yris boll *) Tilf0iel8en skreven over Radering. 
') Her f0lger en udraderet Linie. 319 

Jt^m j FoghsseiiBi h. serf boll 
Jtem j Paradisi iiij (ertoga boll 
Jtnn j Baghal braekka aert* bol 
Jtem j Haellinum half 0rt' boll 
J Brsekko [crt* boll 
Jtem j Poi^pe iij aura boll 
Jtem j NaBfra kiarre ajrt* boll 
Jtem j Haukalid aert' boll 
J Rudum eyris boll 
Jtem j HaBina riodre h. acrt* boll 
Jtem j Vazaudum aert' boll 
Jtem j Raembadale h. 0yns boll 
Jtem j Danadale ij aura boll 
J Rafna baerghum ij aura boll 
Jtem j Yzsta rudi ij aura boll 
Jtem j Toka staudli skillings boP 

Jt^nt j Snekkio wiik yj aura hoU er ToUeifuer kare. fek kirkiune f? fol. 151.a. 1. 

vj aura j Kolbuks rudj. 
Jt^m j Dalb0 h. m«. bool. gaf Baeidulfuer j Dalb0^ en annai h. m. hool 

er bnrt sselt ssem brefuet seghir Sascti Johiriffifis bapiMe dediene/o [vj kal AugustP in orastino Olaui dO Juli. 

viij 111. tiund 

Anno eodem atte Valla brkia swa mykit prapstbolet vj aura (1388.) 

boll 
J Hialtab0 halfs iiij 0yvis boll 
Jtem j Kiaeldubole iij aura boll 
Jtem j Kill half mV boll 
J Askrsty aert* boll 
Jtem j Mioin j Nese'half iij rcrt* 
Jtem j Rudi aci-t* boll 
Jtem vndir Haughenum h. aert* holl 
Jtem j Tacso rudi half acrt* boll 
Jtem vidcr Krossen* aert* boll V Paa en mellem fol 150 og fol 151 indhseftetlidenPer^amentseddel: 
jtem til ktrkiuna byggingar j Riodre .ij. 0jTis boll j Kserre swa at 
ftyris boll, er j hwarrom gardhenom 

^ Indl08t af Arvingerne 1422, se Dipl. Norv. III. No. 664. 

^ Fra [ igjen udslettet. 

*) Senere rettet til: j Krossenum. 320 

J Pymu vik half 0ym boll 

J Sundb0 art* boll 

Jtcm j Fiala bru half annars 0yvis holl 

Jtem j Diuphylti half soii* boll ok vij aura boll 

Jtein j Rudi ij aura boll 

J Litla hamre half aert* boll 

J Grims kiarre half sert' holl 

J Tanga riodre h. 0yris boll 

J H0yuikum 0ym boll 

J Klaeifuuw 0ym boll 

Jiem j Jludi j Vallae Bokn ra. holl gaf ok lauk f orbiom preBUon fire 

sik ok sinsB konu ok serdeih^ .v. aura holl smm kom hre Hiseltab^. 
Jtew j Hanakolle vi aura boll gaf Kristiam 

fol. 151. a. 2. J Bils bole XV paeniwga bol 
J Hamrc iij xrtoga boll 
J Furussetre half 0ym holl 
J Odznese v aura boll 
J Possom X aert* boll 
Jtcm ij tajighar fire iij aura 
Jtcm j Raflandum 0rt* holl 

Jiem j Hseinariodre ix aura boll gaf Biaeme j A8kar0y j Riodra sokn 
Jtcw j Tokastudli vj aura boll gafuo Gudlauger ok Aasa 
Jiem j Naufsneisi vij certo^a boll gaf Nichulos* 
Jiem en j Hialtab0 j n0rdra gardenow h. m. boll.* 
Jiem j Saurb0 h mark, holl feek ktrkian fire h. m. holl j Fialabrn skipti 
herra Vinalder^ En {><PtteB aa ktrkiaen sik till vphaeldis, 

J Rudi j Odznese fire Haelga dultin vj aura boll j Stseinktrkiu sokn 

Jiem j Tangariodre vij aura boll, er kirkiam feek fire m. boll j KTumrau 

rudi S8sm Amonder ok Kiaetil son bans gafuo till Isegaerstad^ 
Jiem j Grimskieerre h. vj 0yrw holl 

Jiem j Audulfs rudi m. holl gafuo Haluarder ok Aasa kona bans 
Jietn j Diupbylti h. vij 0yr*5 hoU 
Jt«»» j 0ystra Saurb0 iij aura boll* 
fol. 161. b. 1. J^'* j Hialtab0 j sydra lutanom h. m^^. holl saew wer lagdotn after 

ftre Rud *) Her f0lge 2 udraderede Linier. 

') Her f0lger en udraderet Linie. 

>) Erkebiskop Vinalde Henrik8s0n 1386—1402. 

'•) Herfra over Radering. 

*) Herfra begynder en ny Haand. 32l Sancti LaureitciJ dediene/o tmnalata in craatinum om- 2 Novbr. 
ntum smtc/oruifi. Conaecracio duorum aitarlunt ipso die ^ Novbr. 
omititfm aniicAirum. xij miirlca tiuitd 

Anno eodem atte StainlciVlcia sua mykit ^ till pr^stbordzens. (1388.) 

fyrst .X. aura holl j gambla pr^stboleno ssem kallaz Sida- 

brsekka 
Jt€in j Tuftum saem ligger vidcr preestbol^t x aura holl sajm 

kom vnder kirkiuna firir x aura holl j Snsekkio viik smn 

loket [hafde Porbiorn Preestson ftrfr tiund* 
item j Porpe b. xj 0yrt5 boK saetn pr<;est8Bn fsek ftWr Krassa 

kiaer ok Skor ssem brefuet peer vm gort var os teeth' 
Mem j Arna rudi .y aura boK s<»m gaf Porer lonscm* 
Jtrm stsender j gambla registro at ktrkisen atte j. Arna rudi h. 

ffirt* fat a .v. aura boll [sagdoiw yer nv at pr^cstren skal 

apter teita j hvat Arna rudi pcet tev ok Porgaeir Porersson 

laeiti vm prof a sina vsgna^ 
item j Haughbudum ij aura boll 
item j Fifla borgh h. iij 0yvis holl 
Jtew j Buda dale viy serto^a hojl 
item j Hofnese a Forsom ij aerto^a holl 
item j KoUo kiarrum iiij serto^a boll 
Jt«»i j Vgla fialle aert* boll* 
Jt€i» j Audnum h. 0yvis boll 
item j Villu kiaiTc iiy SBi-to^a holl 
Jtcw j Bneddenum j Ordost h. m. holl 
item j Rseflandum art* boll 
item Hafragrindz myulna ser skipt var j h. m. boll j Rudi 

item j Odnum sfem segiz vaera j msedalltwftonom .xj. aura hooll ssem 
w«r lagdom fra kirkiune ok til prcestens Urir adra jarder ssem t>^rfol. 151. b. 2. 
finz loak |>8B88a jard. HsBrbiom a B0. x. aura hooll firir .xv. m^^kipr 
f'. anno domtni m*^ cccc^ secundo ok f0r hafde ban loket eit 0yri8 1402. 
hooll t>8er j *) Herira skrevet med en ny, omtrent samtidig Haand, tildels oyer 

Raderinff. 
^ Fra [ tifflkrevet i Margenen. 
') Mageskifte af 1326, se Dipl. Non^. I. No. 184. 
') Men ham. der forekommer 1899—1436 i Dipl. Norv. III. 
') Fra [ tiUKreret i Margenen med en an den Haand. 
^ Her f0lger en udraderet Linie. 

21 322 

Jtem j Hfellebffik rid^r pr^stbolet m'^k. booll ^malt seri* hooll minna 
ok 88Brdeil»9 j sambre jord esrt' hooll ok h. m^^. hooll ssem prirsten 
fek af Orrae Poresf. fmr »rt* bool. ok h. m^ bol j HakaJ)orpe 
er gefuet hafde Amunder stubbir 

Jt«» »n j Heellebask cert* hoi gaf frv ^lin fmr Hakonar Stompa. * 

Jtem en j HfoUebsek .x. mrioga bol k0pte sire Porer af {0Tneemdom Orme 
l^ores^. ok gaf vndtr pr^estbolet. keendos f>^ta alt ftrtr 08 biedhe sire 
?orer ok Ormer f0ni8emder 

Jtem j Grindareidi h. marka hoi louk ^orbiom Frtestzson ftrtr tinnd ok 
f0r atte hon |>8er j m^^k boll stem nw er alt lakt til pr^stisbordzeNs 

Jtemj Ramfnabaergixij. aura hoi var gefuet ft'rtr leeg^erstad Stiigs Arfnidz- 
sonar ok Ingerido Ions dottor. ssem sworo ftrtr os 0y8teine Porer 
Aslaksson ok Arne Beeinsson' ok pmt med at preestar at Stseinktrkiu 
j ^iorn hafua fylgt }>ui xij. aura boole sea) sidhan storsB mandauden' 

Jtem j Skora{)orpe j^oresbear sokn iij aura bo/ gaf ^orgrtmerfo steins- 
son ok Gunnilda Vigleiksdotttr firtr sail })etra ok |>etra bama fol. 152. a. 2. Anno domin} m® ccc® nonagesimo sexto pa, \er skiftum iacrdhtini 
1396. millom precatens ok ktVkiune lagdhtim vcr I>esse iflerdfr till 

Steinkirkiu vphaellis 
Fyrst j Skeidi iij. aura boll 

Jt(?m j Kulanduw skillingS boll viij orw bol fek ktrkin af Haluord 
Anbi0r(n)8son fore Sked oc ij ort.9 hoi j Repsale 

Jtem j 0ystra Audnuw 0yris hall aa pet nu presten. lauk IIa»r- 
biorn fiWr Ion drotning* 

Jtem j Norduik .v. aura hall lauk Sauli j Islffiwningaby 

Jtem j Hsello half m*. boll 

Jtem j Raeflandwm xvi * aura boll 

Jtem j Rudhi ,v. aura boll 

Jtem j Eingilsrudi iij. aura boll 

Jtem j Budadale viij. 0vtoga boll ok saghiz at hon eiglifi* per 
meire j. gafuo Cesser iserder Bulsungar Gamal Bulsi. Karll eilf 
Karllvngi^ Alar. Botolfwer. ok Aslakcr synir Gamals Bulsa. «) Se ovenfor S. 96 og 97. 

•) Formodentlig ham, der nsBvnes 13)7 i Dipl. Norv. III. No. 413. 

') Herfra skrevet med en ny Haand over Radering. 

*) Snarest Lcndermanden af dette Navn, der omtues af P. A. Munch, 

D. n. Folks Hist. V. S. 6 og fl St. 
*) Der bar f0rst staaet: xviii, 
") Det er vistnok disse to Br0dre, der nsevnes 1326 i Dipl. Norv. I. 

No. 184, medens det rel neppe kan vaere nogen af dem, der naav- 

nes i Dipl. Norv. V. No. 322. 323 

Jt^m j Rudhi j Odznese h. m'. boll, ser \^et nv bort skipt. sua at 
ktfkian fsek aft^r ftrir iij aura hoU j Haukariodre ok ^er till lagfdom 
yer fra pr^stbordeno ij sdrtoga holl j samre iordh 

Jtem j Hsello j Ausmala sokn h. m. boll firir Isegstad Suaenka* Stem ij aura holl j Brook, war loket firir tiuwd a vajgna Pores 
lons^.* ok sterdeili^ lagdom wer fra prestbordeno 0yvis holl 

Stem j Budhanese vij aura holl halft kirkian til bygniwg ok li. 
til b0iiahaldz firir saal Nicholasa j Norduik* ok Margreto 
kono bans ok wer lagdom nu alt til ktVkiuna ok 0yvis holl j 
Brook med ssem f0r seghir after firir .xi. aura bool. j Odnun (I) 
s»ii» loket hafde Hserbiorn a B0 9 

MeMorandum quod capella beate Marie virginis prope ecclesism Stein, 
dedicata erat crastino Bancti Blasij yer veneraWlew in Christo pafrem 4 Februar. 
ilotittfium Johannem eptscopnm Atloensem. Anno domiivj etc. xxx^^ • 1430. CLXIX. Srmc/i Oiaui. dedimeio cra%t\no saiffo/i oiauj toi. 152. b. 1 

30 Juli. 

Anno eodem atte Klailfuadals kirkia swa mykit (1388) 

Pnestbolet, sax aura boll 

.Item vndir Kirkiu fialle ij 0rt* 

Jtem j HualsaBng v fat a xj 0rto5ra boll 

Jtem j Syidale h. iiy 0rt* holl 

Jtem j Hualsseng xv pseninga holl 

Jtem j Oostfieins kiarre h. 0rt* holl 

i Langa kiarre v fat j 0yr>^ holl *) Her f0lge flere (10 k 12) udraderede Linier. 

*} Se S. 321, Note 4. 

*) Resten indtil Klaufuadals Kirke er skrevet paa fol. 152. a. 1. med 

Henvisning hertil. 
>) Jon (J0n8) var Biskop i Oslo 1421—53. 

21* 334 

Jtem j iEUings haugi 0rt' boll 

.Item j Sundufw 01V boll 

Jtem a B0 ij ssivtoga boll 

Jtem (j) Kraka rudi 0rt* boll 

Jtem myr aein ftrtV sertog* 

Jtem j Pores rudi ij sdrtoga boll 

Jtem j Rffiflandum a'.rt' boll 

Jtem j Sa^ltibudum sefra hlf. m. boll lauk .k. Jorutider logmader 

Jtem xij aura boll j naedra gardenum j Sffiltibudum firir laegter- 

stad halft til huars })es8ar tusBSBr sidharste iardher 
Jtem til kirkiuna byfjfgingar j Solhoghenom h. in'^^. boll louk Sjmon 
Dyrason * j skuld firir Jserundz logman ok sserdelis atte ktrkian f0r vij 
Sdrioga boll j samre iard. 2 Novbr. Sancti Olaui dedicact'o Jn [craatino OMtnitfin aanctortim * 
15 Novbr. die aniicfl Machuti 

fol. 152. b. 2. xij m. tiund 

(1888.) Eodem anno atte Siofiiar ktVkia swa mykit till priestbordzsens 
PrsBStbolet iij m. bolP 

Jtew j Skogheme h. m'**'. booll 
Jtem j KsBrrom ij aura booll 
Jtem j Asgoudzb0 iiij masle saad 
Jtem j Asmunda{)orpe h. pund saad 
Jtem j Leirbsek iiii msele saad 
Jtem af Gunnob0 .y. skeeppo saad 
Af Skolnis rudhi iiij skeeppo saad 
Jtem af Bynnia riodre ij mselis saad 

Jtem af Jngobsek h. serf booll gamalt ok saerdeilM iij aura hooll 
firir saall Bardz Katherina sonars:^ 

Jtem af Hauga kiseldu mseles aker 

Jtem af Lffiirgu h. mselis aker 

Jtem j Laeirbcek sein aker gaf l^orkisBll stuter till b0nahaldz 

J 0fstasl8etto h. m. boll gilt gaf Porgiuls a Lyngby *) Maaske ham, der nsevnes 1377 i Dipl. Norv. III. No. 413. 

•) Fra [ over8tT0get i Codex. 

') Herfra over Radering. 

-^) Her f0lger endnu et Par udraderede Linier. 325 

J Latsigh ij aura boll 
J Kalfs hffiidi SBrt' boll 
J Gserin bakka ij aura boll 

Af Asmunda t>orpe viij stanga brteidau taeigh j sengh 
J KisBmim iij aura boll 
Jt^m af Haugi vider SuderslsBt ij ssrtoga holl 
Af 0fstasl8etto ij sdttoga eker 
Af Hauga kiseldu mseles aker 
Jtem Nestseigharen a Bserbe ij aura holl 
Jtem j Kiserrum ij akf gaf Inguar annan, ok annan Nikulos 
mseider 

Jiem af Beinade riodre h. sert* skyld fol. 153. a. 1. 

JtAn af Leeirbnk h. eert* . ' Anno domtfii m^cccxc nono in profesto Machuti logdom ver f)8essar 1399. 

inrdtfr till kirkiune byggingar 14 Novbr. 

J Bnina riodre h. m. boll. 

Jtem j KifBiTom m. boll, gaf ^oWmfuer GisBrlaagsson til h0iiahalds 
Jtem j Yxna.nesi j Gunnae bole m. boll f gaf Yigladiker Asmundason' 
Jiem j stora Kieerrom j Syofua sokn m'. bo/ZgafGregonu^ j Kerroiiit>o 

til lausn firir atta m'. forn 
Jiem ein t»ig j JSlfaakiserrom nordan ftnr laBttabudum gaf Ake litzle iiij m. tiund Anno eodem atte Bakka kirkia swa mykit, prsestbolet iij punda saad (1388.) 
A Ping8talz(!) pund saad ok xl lassa aengh 
Jtem a Backum millium baekkia pundz laand 
Jtem j sama Bakka aein aengilykkia .ok ij akrar .... 
Jtem j GrsBnna lykkiu pund land 

Jtem Broke ok Gudlangsgard pundz landz fol. 163. a 2. 

Jtem DaudlaBnde .iiij. msler land 
Jtem j LaBlrgu Vuildar akra ij maela land 
Jtem j Lffiirgu h. aksBi* 
Jtem j Skor ii^ msele land 
J Toko rudi aBit* boll 

Jtem j Hffilsli brskko ij akrar ok iiij lassa aengh gaf Gunnar 
tarfuale I) Her f0ige 7 ndraderede Linier, hvorpaa en ny Haand begynder. 
^ Her begynder atter en ny Haand. 326 

15 Juii. Soitc/e Marie dediencto l(hl)fiem in diuieione appo«/oioru#Jt 

ix m. tiund 
(188b.) Eodem anno atte Biorlanda kirkia swa mykit j a3ignuw til 

[pr^estbordzens * 

Prsestbolet j Porpe vj aura holl 

Jtem j L8Bifsb0 xj sdvtoga boll ok j Horom stadum at byguiiig 

ok at vttaku vttan tuft ok hus 
Jtem j Liotzb0 h. m. holl 
Jt^m j Biorlandum ij punda saad 
J Kuslungab0 vij msele saad 
Jtem j Lasifsb0 tuaeggia msele land vndir kaugeuum gaf Marga- 

reta Barde dottir 
fol. 153. b. 1. J Lifris vik hlf. ajrt* booU 
Jt6m j Grims rudi ij akrar 
Jtem af Sudua rudi halfs annars 0yvis boll, j fioro^n stadum 

vttan hus ok tuftir' 
Jt^nt j Biorlandum 0yris boll gaf Sigrid Poress dottir 
^rt' boll, gaf Ronnog Biserna dottir 
Jt6m j Liozb0 m. boll, j Porkisels garde so^m gaf Aasa aa 

Porslandum 
Jtem j Biorlandum halfuan aker gaf Aasa sasm ligger j Grinder 

akrom 
Jtem j Biorlandum ij aura boll gaf Asmunder 
Jtem j Euslungsb0 SBrt' boll, ok x aura boll, gilt gaf Astiid till 

b0nahaldz 
Jtetn j Kutlungabo .iij. aura boll gaf Gudbrander nooss. 
Jtem j Kutlungsb0 h. m. boll, gaf Karlunger 
Jtcm j Porpe vider prc»stbolc^ ix aura boll swa at sira Botol- 

fuer' sumt lauk han. ok sumt gaf ban til preestbordz 
Jtem j Biorlandum h. iy. 0yvis boll j Gunildo bole lauk Bioni 

Ormson j tiunda vaerd firiV (iunbiorn a Nomk 
Jtem (j) Porpe skyllings boll 1) Senere, maaskc urij^rtigt, tilskrevet i Margenen; ^PrsBstbolet*^ bor 

da tilh0re den foregaaende Linie. 
*) Herfira begynder en ny, omtrent bamtidig Haand, vistnok den fra 

1399, der oftere forekommer. 
') Formodentlig Sira Botolf Thorgeirss0n, der forekommer som Prest 

paa Hising 1381—82 i Dipl. Norv. III. No. 438 og V. No. 382. 327 

Anno domtwi in® ccc® xc° nono ^ |)a ver visiteradow a Bioiiaadiim t'ol. 153. b. 2. 
lagdom ver |)8B8sar iaerder till ktrkiune vphseldis '^ 1399. 

J Leif8b0 sunnan baekken [vidhir^ h. marka holl f. gaf I'ora Arfuitz 

(loiter Jsem svoret rar firir os. anno do?mni m^ cccc° ij 1402 

[item j Kutlunghab0 iij aura holl gaf Gudbrandher nooss * 

Mem j Liotzb0 mssles aker 

Jtem j Hieidi .iiy. aekror. ok fimtu gaf Olof firir saal dottor 

sinuai 
Jt^m j Riodrom serf skyld 

Jtem j Litlab0 h .ij. 0yns boll iirir saal Biorus a l^orslandum 
item j L0yf8b0 0yre5 boll 

Jt^ni j Audhuna rudi .ij. aura boll gaf Porbiorn PorkisBlsson 
item j Litlab0 v. aura boll gaf Biorn hausi 
[item j Vovpe skyllings boll* 

item j Stffiinaby vj. aura boll ^ gaf Suaeinunger Arnason 
item j L8Bifsb0 seiii aker 
item j Liotzb0 .ij. aura boll, gaf Anbiorn Gudt>ormsson til 

b0nahaldz CLXX. 
dedicac/o ntflla 

XX aura tiund 

Anno eodeni atte ]^or8landa ktrAita swa mykit j aeignuin (1386.) 

Hraestbolet vj aura boll 

Jtem j Almholte ij serto^a boll vttan bus tuft«r ok tieng [var 

loket firir tiund* 
Jtem j Ha)sta vik halfs annars 0ym boll j t)rim stadum vttan 

hus ok tuftir Vistnok om Htfsten, so foregaaende Side og Dipl. Norv. III. No. 549. 

*) Dei f0lgende skrevet over Kadering. 

') Fra [ ijKJon udslettet. 

*) Fra [ fSni skrevet over Spalten med Henvisning hertil men senere 

udraderei. 

*) Her f0lger en adraderet Linie. 

*) Fra [ ti!f0iet med samme Haand. 328 

3tem j Rudi ij ddttoga boll - 
Jtem j Poslandum sein skev firtr h. oyris 
fol. I54.a. 1. Jtcm j Rudi acrt* boll firir saall iEnnlseifuer j Rudi 

Jtcm j Poi-slandum ij e^ttoga boll gaf Gunbioru boiide a I^ors- 

landum 
J Pumla hseidi v aura boll gilt till b0nahaldz 

Jtem ein aker j Amolte gaf l^urid Jon8(!) 
J Syrelle ^oslanda kirkia til byKning 

Jiem j 0ym boll j Catzluragaby ktrkiune til bygning sem seegitz at 
hustrv Asa j Poslandum gaf kirWune 0ykra k^rkfa 

(1388.) Anno eodem atte 0ykraBi ktrkia swa mykit till pra^stens bord- 
bald 
J 0ykra3i vj aura boll gilt pr^cstbolet 
Jtcm hlf. V m. boll gilt j H0yn0y, ok alia Buraiy 

Skal nw kiVkian hafua halfua landzskyM af Il0yn0nne. Eu presien Bar* 
0yna alia, ok alt pr^stbolet j 0yker0nne Marin ktrkia 

(1388.) Anno eodem atte Maria Mrkia J KuitgaBllo^ swa uiykit 
xii aura J Ytti'u PusBit xij aura bol 
tiuwd Jtem j 0froJ)U8eit vj aura boll 

J Skyrfbaghum h. m. boll, ok h. annan ta^igh fii*fr iij aura boll 

J Praestby xij aura boll 

Jtem j Bakka m. boll 

Jtem vndir Ramfnaase vij a^rto^a bol 

Jtem a Kffilha^idi halfr m. booll 

Jtcm af Pores brytia* b0le x aura boll 

Jtem j Taeigham j Anbiomabole er sumir kalla Skrambaboll half m« . 
boll gaf sire Kolbiom erchiprtester j Oslo'. 

fol. 154. a. 2. Jt^*w j Skinbraekko vj aura boll ») Jfr. Dipl. Norv. III. No. 160. 

') Kail vel neppe vaere den, der nsevues 1397 i Dipl. Noit. VI. No. 362. 

>) 8e ovenfor S. 241, Note 7. 329 

Jtem Wndir Hamrum ijj aura boll ok haUer annar tsdigev hasim 
fra Borghenne j Hisingi^ 

Jtem j Sasnto rudhi iij aura holl 

Jtem j Sandom vndir Pilom j Klofaadals sokn .vj. aura bol. ok ij SBi'to^a 

hoi j Tadsarudi J. Mion fek prtfrsten t>»8sa \j iardar Urir Borghena. 

For80ll ok Fulakeer. som brefnet ssegh^r 
Jtem j Skriksvika b0. m«. boll, halft til huers. bref fmr' 

Jt^m j Tabraekko hlf. m. boll En {lessar iserdtr liggia ktrktune til vtnbota 

J Grannab0 0iii' holl ok ij m'. holl er gaf herra Haelghi 

bwcop^ 
Jtem j Bollastadht«m m'. holl lauk Markuard van Stofuen firir 

skuld sina sem ban var skylduger. 
Jtc^m j Krakar0y 0yris holl sua at gangi ful skyld 
Jtem V. aura holl j Ormaugbum ok vj. aura holl j Lsefstadhum 

88BIW kirktan feek ftrtr xj aura holl j Krakar0y 
Jtem kirkiu teighen j GautfiBlfuarudhuiu a Hiisingb 

Jtem j Harundastaf. iij aura boll gaf Peter bonde * Psessar jaidir lago till Nichulo8 ktrkiu J KonongaBllo 

J Lunda m. holl 

Jtem j Tseighum x aura boll 

Jtem Vndir Ranifnaase j l^oresbiar ktrkiu sokn. iiij 0rtoga boll Ytrablar k^rkla* 

X m. tiutid 

Anno eodem atte Yttrabyar kirkia swa mikit (1888.) 

Praistbolet x aura holl 1) Tilftfielseme tildels over Radering. 

^ Her begynder en ny, kun lidet yngre Hovedhaand. 

») 1304—22. 

^) Herfra begypder ifljen den forrige Hovedhaand. 

^) Indviet StHalvaraif0lgeHolmberg8Bahu8 LansBeskrifn. HI. S. 385. 330 

Jt6m j Sildar rudi iiij 0vtoga boll 
fol. 154. b. 1. Jtem j Ha;lga {lorpe iij aura boll 
J Bakka j Skyruaghalida 0yvis boll 
Jtem ibidem j b0le Polfs fola h. ayris booll 
Jtcm ibidem j bole Porbiorn' gasa halft 0rt' boll 
Jt6iD ibidem j bole Olafs notara hlf. savf boll 
Jtem ibidem j bole Kiaetillz Sua)irmf»gs xv picninga 
Jtem j Porpe halfs 0yvis boll 
J Wpsakim sertog' boll 
Jtem j Skyruaghum sein taeigh asinskiftan or CLXXL 
14 Oktbr. Smtcfl Olaui dedicaejo %anol\ Kalixti pupe el martirls 

xy m. tiund 

(1888.) Anno eodem atte Poreabiar kfVkia swa mykit j asighnum 
Preestbolet xij aura boll 
J Pyofua kill halfs xj oyri^ boll 
Jtem j Mathamre vij aura boll 
J Skotonne vj aura boll 
fol. 154. b. 2. J Glosobseidi iiij Sdvtoga boll 
J Haughenom ij aura boll 
J Lseifstadom m. boll 

J Kiserseidi ij aura boll 

Jtem j Grunda rudi viij sivtoga bol al»a« lorunda mdh. 

J jEindrida rudi m. boll 

Jtem Vndir Vindaase ort' boll 

J Halbiorna [rudi* porpe ij aura bolP 

J Kirerna [ rudi* vj aura boll *) Fra [ overstr0get i Codex. 
*) Her l0lger en adraderet Linie. 331 

J Rouno rudi 0rtog' boll 

JteiD j Stafb0 vij sdrtoga boll 

J Skoro |)orpe eert* boll 

J Prsela |)orpe 0yris boll 

J Dotto |)orpe 0yvis boll 

J Kampa [lorpe hlf. SBrt' boll 

J Audunser [|)orp^ rudi ij sdvtoga boll 

J Diupa dale halfre m. boll 

Jtem j Vgla hseidi halfs maeles aker^ 

Jtem j Tumftam a R0yrbsek 0ym holl 

Jtem j Pomby j Harandastafs sokn .xiij. aura boll, seem ktrkian fek 

firtr .xiij. aura holl j HsBrxnotzb^. ssem konungs bref ok skiftes br^ 

vaatta. er Nicholas brigge hsdfaer 
Jt«m firtr tiund waerd j Kissneidi hlf. vj sertog' boll' En {>aissar jardir lauk sira Styr |)o a jmisum aarom ktrkiune fol. 155. a. l 

finV tiund sina 
J Haugenum ij aura bol 
J Saurhirdi a R0yirb8Bk hlf. lu. bol 
J Bamnabaerghi ij aura boll' 
J Skoro |>orpe hlf. iij aert' boll. 
J 0fra Rudi halfs 0yrf^ boll 
Jtem j Haugenum ij aura boll 
J Lsciiilykkiu iij aura boll 
Jt«n j Ronno rudi iiij serto^'a boll* 
Jtem j Rudi ij aura boll gaf Olafuer suiider till b0uahaldz 
Jtem j Lykkiu ij aura boll gaf Olafuer Haluardzson firtr sik ok 

dottser sinse till b0nahaldz 
Jtem |)ridiung j Askr0y h8er0y (!) ssew sira Pore atte eer gaf 

Ingigiserda finV sik ok Rualda son sin ba3de fmr Isegserstad j 

ktrkiuni ok b0nahald 
J Rannab0 halft iy 0yvis boll er gaf Kiaetill firir sik ok brodf 

sin till b0nahaldz 
J Brsekko 0fra gardinum iij aura holl er gaf Asmunda^r^ 

*) Fra [ igjen adslettet. 
*) Tilfeiielseme skrevne over Radering. 
>) Her f0lger en ndraderet I^inie. 
*) Her f0lge to udraderede Linier. 

*) Vel neppe Aasmund Bj0m8Bon, der naevnes 1315 i Dipl. Noi-v. IV. 
■ No. 110. 332 

Jt6in j Tuptum 0ym boll er gaf Aruider firir son sin till b0- 

TiBhaldjs 
fol. 155. a. 2. Jtem ayris boll j Hakhyrdir er gaf sira fore 
J Halbiarna })orpe xx paenninghs booll 
Jtem en j Lseirlykkiu SBrt' boll er gaf Kristin * 
Jtem 0yrw boll j Kiserrseidi gaf Porgiserde j Gloso firir sik ok 

Porbiom bonda sin til b0nahalz 
Jtem j Hoolme j RseyrbsBk .iij. aura boll gaf PoUaifwer lonsson ' 
Jtem j Halzhyrdi j R0yrb8ek iij. aura boll j Asniunda garde 

gaf Aste. 
Jtem j Leifstadtcm ij. aura boll lauk Porer Gautason' fmr las- 

gaBrstadh 
Jtem j Bakkum skillings boll fiWr sail 01fuers j Biaerkasi till 

b0nahaldz 
Jtem j Leifstadum iiij. 0rto^a boll gaf Andres. 
Jtem j Ramnabserghi h. iij. 0yris boll gaf Kiaetill. 
Jtem j Brsekko iij. aura boll gaf Asmunder pampe 
Jtem j Lykkio .ij. aura boll gaf Olafwer Haluardssoti Urir sik 

ok dottf sina 
Jtem j Patsebole j Holma viij. ortoga boll gaf Gunbiom Audo- 

nasem firir sik ok hustrv sina till b0nahaldz 
Jtem j Stighande riodre ij. 0rto^a boll firir saal Polleifs floz^ 
Jtem j Laeifstadum h. iij. 0yri^ boll firir saal Gautars 
Jtem j Braekko 0yri5 boll firir sail Purido 
Jtem j Saurhirdi 0yvis boll firir saal Haelgha 
Jtem j Bakkum vij. 0rtoga boll firir saal Audresa 
Jtem j Kiaereiu\j ij. 0rto^a boll firir saal Reiders Greips ok 

Margi'etto hustrv hans^ 
Jtem j Halbiorna |)orppe 0yris boll firir saall Audonar kaaz 

ok Groo 
fol. 155. b. 1. 3tem j Lacifstadum iij. aura boll gaf Gunnor a Bakkum [Er ^et 

nv i^ aura boll j Ormaugum vttaBn annat prof findz sannare 

huarra ^et ligger j Laeifstadom^ 
Jtem j Leirlykkio h. 0yri^ boll 

Herfra begynder igjen anden Hovedhaand. 

>) Mon ham, der nsBvnes 1396 i Dipl. Norv. lY. No. 667 og U20 ibid. 

III. No. 650? 
') Kan vel neppe vaere ham, der levede i Skedjof Sogn 1420—47 og 

var Lensmand i Vettehered 14:20—37, se Dipl. Norv. Y. 
*) Mon ham, der naevnes 1357 i Dipl. Norv. IL No. 335. 
*) Her f0lffe 2 ndraderede Linier. 
**) Fra [ tilf0iet over Spalien med Henvisning hid. 38S 

Jtem finV saal Sweins bussa 0rt' boll 

item ij. aura boll firir sail Nichulosar a Rudi j loruiidar rudhi 
Jtem firir sail Asbiornar a HsBibiorna |)Oi*pe 0ym booU ibtdf^m 
3tetn j Harondastaf h. m'. holl firir sail Haelga a Gloso ^ 
Jtem j Audunar rudhi h. 0ym holl firir sail Ottars ok Aulis 

sonar bans 
Meni en till Porsbo kirkiu j R0yrb8pk j Saurhyrdi j Basse boole 

h. iij 0yn* boll j tiundffi v8Brdh.' Anno dofiif'nj m*^. ccc®. nonagesimo sexto skiptum wer iordwni *'oJ- 155- ^^ 2. 
milloni pr«stens ok ktrkiuwner a Porsby. laut preestren allef 1S96. 
|)aBr S8Bm fyr standa skrifuader. En till k«rk(i)uwner byg- 
ginger lagdum wer swa mykith sem fanz j registro att gefueth 
var eder loketh j Glosakia^rrom ok Prondeimj ok ssBrdeilis 
adrer .ij. iserder sem sidara meir naempnadz 

Er j Glosakiserrom .iij. 'm\ boll, ok iij. aura boll |)0 halfua 0vi^ 
boll minna. |)ui at af aldr laa till vj. aura boll, oc sserdeilis 
half m'. holl sem fanz j gamlla registro. En sira Styr lauk j 
tiunda vserdh .v. 0rtoga boll. Ok herra Vinaldcr erchibi^cop • 
half m'. boll 

Jtem var nygefueth j Glosakiserrom h. 0yvis holl oc serdeilis 
ij. aura holl en |)er j Simona lyggio gaf Aasa kona Guttners 
j Glosakiserrom. ok serdeilis var gefueth en j Glosakiaerrom 
vj aura boll finr Iregecrstadh. ok s^crdeilis viij. a^rto^aboll en fol. 156. a. l. 
firir Isegserstadh 

Jtem j Prondeimi xv. aura boll, swa att Pordcr greiper gaf 0i-t* 
boll ajder 0ym holl ok hlf. m*. boll var gefueth fmr sail 
0ysteins Bisernassonar ok Kristina Haraldz dottor. ok 0rt' 
holl minna en vj. aura boll ftnr sail Rolfs Pallssonar ok 
Margretto. ok v. aura boll var loketh j tiunda vcerdh 

item j Kampa })orppe xij. aura boll, gaf Andres Vigfos seem 

suoro ij vithni 

Jtem j VadsBsbakke j Piorn hlf. m'. boll fiWr sail Ions preest- 

sweins 
Jtem *) Her f0lge 2 adraderede Linier 

*) Her f0lge mange udraderede Linier. 

>) 1S86-1402. 334 

CLXXII. 1 

iiij. m. tiuml. ntflla ieilcacio 

(1888.) Ecidem anno atte Harundarstafs k(ir)kia swa mykit till prest- 

bordzens 

PrsBStbolet iiij punda saad 
.Item Poruby iij aura boll ok Byvis tseigher 
Metn j Flatab0 x 0rtoga boll 
Item (j) Kolz rudi ij serto^a boll 
fol. 166. a. 2. J Rudi artog- boU 

J Fitenne vj aura boll 

J KtVkiub0nuw iij aura boll gaf Peter bonde 

Jtem fien j Kirkiub0nuw aert' boll gaf Olafuer Gtedfvsson 

J Birghis garde ij serto^a boll gaf Birgir Pffissar jardir »ro nykomnar till, ok lagdom wcr |)8Br till allar 

nu til kirkiunar bygningar 
J Poruby j Nichulos krogs garde gaf Pollfleifucr suarte till b0- 

nahaldz h. annat 0yri:9 hoU 

Jtem j Hamre iiij akrer j Langanese 

Jt^m j Sselsslostto ij ffirto^a boll 

Jtem j Flaugheime aert' boll 

Jt6iD j Hselga i*udi serf boll 

Jtem j Hoskols rudi ij ^vtoga holl 

Jtem j Kampa f>orpe. m. boll gaf Andres vifuus fol. 156. b. 1. iiij m. tiuwd 

(1388.) Anno eodem atte Lykkiu ktrkia swa mykit 
Praestbolet m. boll 
Jtem j SkoUa rudi ij aertof/a holl 
Jtem j Lykkiu xv pteniwga holP *) Her be^nder igjen f0r8te Hovedhaand. 

') Her Mge to udraderede Liuier, hvor der maaske har staaet: Jt^m 

ktrkiune til bygeinga hlf. m. boll j Lykkiu; derpaa begynder en ny, 

kun lidet yngre Haand, tildels over Kadering. 335 

Jtem aid Maadalkrakar 0y gaf Birf Biaerne 

Jiem j l^ofuakyll .vi. aura boll BSdtn liggir neesest veestan at Bfiergzbo- 

leno gaf Astridh Polleifs dottor .h. til hwars ok vreer lagdhum nw 

alt til pr^rstb. P<etta aa ktrkian till vmbota 8»m w«er skiftum nw ok f0r la til f0r8t 
J Rudhi .b. m'^ka boolL 

Jt«ii j Lykkia h. m^^k. booll gaf Jngrid , 

Jtem en j Lykkiu ij nurd hooU gaf Olafuer Halnardzson til b0nahaldz 

ftWr sek ok dottor sina 
Jiem j Piofuakill 0yrt^ hooll j Krakobole gaf Ame Haluardzsonok annat 

0yrt;9 hooll gaf Biorn j Piofiiakill til b0nabaldz ok weer lagdbum ^at fol. IfiO. b. 2. 

nw til kirkiuna bygning 
Jiem j Hweinariodre iij aura hooll j Holta sokn louk Erikir pipar firir 

tinnd CLXXIIT. 

V. m. tiimder 

Sr##ic/e Marie dedicacio xv^» die menSM JuniJ 15 Juni. 

Anno eoAem atte Holta ktVkia swa inykit praDStbolet m. boll (1388.) 

Jtem j Gauta garde ni. boll 

J Hseidi ij aura boll 

Jtem ^ Braiida stoini ij aura bol 

[Jiem (j) Piofunkili j Torfuabole 0yr«5 boll gaf Gunnar stut/r 

Mem j RrsDidastseini h. m. boll gaf Margaret j Stffiinung0y ^ 

Jtem j Raeidhstadum 0fsto j bale Pores ij aura boll 

Jtem ibidem j bele halfs mvis boll 

Jtem j Midrffiistadum lein akertaeiger o^rt' 

Jtem j ytzstu Rseidstadum j b0le j b0le(!) Gubba Suseins h. liij 

lert* holl 
Jtem j Skoro ij aertog* boll 
Jtem j Granntcb0 j Suanka fiordonge halfs 0yris boll 

') Fra [ med en an den, omtrent samtidig Haand. 336 

Jtem ibidem j bole Arna krabba aert' holt 
Jtem ihidem j bole Arna R8eidarsj(ni(!) halft sertoga boll 
Jt^m ihidem j bole Asmundar kononghs sertoga holl 
Jtem ibtd^m j bole Asmunda rauz serf 
J Bardhar rudi halft ij 0yn^ boll 
fol. 157. a. 1. J Vefrini j bole Andbiarnar 0yri* bol 
Jtem ihidem ij tertoga boll skipt or 
Jtem ibtdem j b0le Neiridz Amunda sonar halfre 0rt.' boll 
• Jtem j Lauka bffirgi j bale fordar kalk . 0yris boll 
Jtem ihidem j b0le Gautars Andressonar si^vtoga holl 
Jtem j bole Asbiomar halft sdvtoga boll 
Jtem j bole Hselga hialz h. 0yris boll ix aura holl 
Jtem j Bseckiar huarue 0rto^a boll 
Jtem j Skamhnllu iiij sertoga boll 
J ytzsta Huaeina riodre sertoga boll 
J Haiiindastad j bole Jofr0yrs i^ aura boll 
J Skorby j Hakabole iiij sertopa boll 
Jtem j Akulid \j aerto^a boll 
[Jtem j Rudi j Lykkio sokn 0yri^ boll gaf suera Amuwdrr a 

Roifaughum 
Jtew en psdv 0yvis boll.* fol. 157. a. 2. P^tta a ktrkian ser till vmbota 

J 6rannab0 j Haellobole h. v 0ym boll, ok skillings boll j 

Skorobole lauk.Ronnog a Laukabaergi firir tiund^ 
Jtem en j Grannab0 ij paeninga boll, ok ij aura boll stem ktr- 

kian atte fyr ok ver logdom fra prcestboleno till ktrkiuHe 
Jtem i Akulid x aerto^a boll. 
Jtem j I>rondaBimi v aerto^a boll, er Pollaeifiier pirall lauk kir- 

kiune firir v. m.' 
Jtem j Akulid viij aerto^fa boll, lauk Halstaein Syirionai'sofi * 

firir tiund *) Fra r nied anden omtrent samtidig Haand. Derefter f0]ge nog^Ie 
ndraaerede Linier, hvorpaa en anden Hovedhaand begynder. 

*) Derpaa er f0r8t indf0rt den nedenstaaende Notits om Akulid, men 
den er atter udslettet. 

') Herfra tildels skrevet over Radering. 

*) Vel neppe ham, der naevnes 1847 som Bidder i Dipl. Norv. V. 
No. 198. 337 

Jtem en j samu iord ij fGvtoga holl lauk Pollaeifiier pirall en 
fiWr tiufid 

Jt^M j We&ene j Holme bole 0m holl war loket fmV tiund 

Jietn } marka boll j Rolstorp gaf hnst9T Gertinid for sail brodhfr sins * CLXXIIII. fol. 157. b. 1. 

x^ m. tiund 

Sa#ic/e Marie. Dedicacio in crastirio lohamiis ante 7 Mai. 

portaifi 

Anno eodem atte Solbserga kirkia swa inykit j FP.ignut?} till (I3d8.) 
praestaskiunar abwd prsest^ns xij aura boll Solb/irgf 

J Langulande x aura boll 

Jtem j Kotom vj aura boll 

Jtem a Hseidi vj aura boll 

J Poralfs nidi hlf. m. boll f«l- 157. b. 2. 

[Jtcm en |)^r hlf. marke bol gaf Suen j Rolfsboo 

Jtew en l)er hlf. m* bol. gaf Reidulfiur Jonssow oc Olaf Jons- 
son fr fadur |)eir oc model'* 

J Backa iij aura boll 

J Ormsnese halff m. boll 

J Skoro rattan J)ridiung till skiptis 

Jtem j Orms nese halfs ^sxis boll 

Jtrm j Au>:malum h. 0ym boll 

J Hfieidai*s gili SBrt' boll ') TilfiSielsenie ere skrevne med to forskjellige yngre Haender over 
Raderinff. Herira begynder igjen fisrste Hovedbaand. 

*> Fro [ skreyet med en anden, lidt yngre Haand. — En Reidulf 
JoD880n forekommer i Oslo 1387 — 96, 1402— -19 som Raadmand 
aammesteds (Dipl. Norv.). Han kan altsaa ikke vtere Broder 
af Raadmanden sammesteds Olaf Jon8S0n, der naevnes 1431 — 59. 
(iltid.) £n anden Olaf Jon880n levede i Oslo ved Midlen af 14de 
Aarbundrede. Jfr. ogsaa Dipl. Norv. HI. No. 312, 446 og 554. 338 

Jtern j Biajidajsteiui h. m* boll 

Jtem j Ormsnese holfs 0ym boll* 

En I)^'tta lagdom ver 0ystein til pruestbordsens nu 

J Karariodre xij aura bol gaf siiT Anundffi gamble firiV sik ok 

sin varnadh 
Jtcm j Morwikahala j SteinktVkiu sokn ij aura boll gaf Pordcr 

j Karariod firir Saebiorn ok Ingiga^rd dotter bans 
Jtem j Klofraonduni vj aura boll gaf Brattc;r a Vallum finr sik 

ok hustru sina 
Jt^m j HalloI>orppe 0vt' boll 
Jt^m j Ski8egsI>orppe 0it* boll ok 8<»rdeilis iij. aura bol gaf 

Porkiffill j Skaldall till b0nahaldz tok vidcr sire An under a 

Solberghwm ok tok landskyld af Pore a Hamra • fol. 158. a. 1. Skall ktrkian j Solberghtim I>essom iordwm fylghia fyrst 
J GuMno|)orppe .x. aura boll. 
Jtcm j Skaldalffi h. m'. boll ok srcrdeilis ij. aura boll j siunrc 

iordh gaf Ion Stufssow 
Jtem j Ormsnese half m*. boll 

Jtam j Auzmaluw h. iij. 0yris boll lank Haluarder Gl0dessow 
Jt6m j Hrelghorudh x. 0vtoga bol. gaf Neridcr a Sletbudum finV 

IdBgerstadh 
Jtem j Sioar lykkiu h. m*. boll j nordzta gardenow gaf Karl 

Gunnersson firir leg(?rstad 
Jtfm j Porgiuls rudhi iij. aura hall Urir tiund. fol. 158. a. 2. Kallabiar 

30 Marts. SivitcA Marie. Dedicacio penultima die mensM Marcij 

vj m. tiuwd 

(1388.) Anno eodem atte Kaliabyar kirkin swa mykit till pr^stivikkr. 
J Kirkiu Kallaby xij aura boll 
Jtem j Ra3fsala m. boll 
Jtern j Rolfs|)orpe ij aura boll ') Herfra begynder den anden Hovedhaand (fra 1396?). 339 

» 

Item j Kirkiu Kallaby h. 0yris bol 

.Item j LuQ(Ib0 halfs eyvis boll 

item j Arnabudom v 0vtoga boll 

item j Rimusio halft 0rt' boll 

Jtem j Nitiu|)orpe ij 0rtoga bol 

Jtem j odru Nitiu|)OiTpe ij mtoga hoi 

Jtem j Rudi halft aert' boll 

item j Lyfsutorpe ij akaer aei* geenger af 0yri 

item j Lyfsa I>orpe vj paening* senska af allom benom fol. 168. b. i 

Jtem j VidarsI>orpe aeiii akaer 

item j Skorb0 ij 0Ytoga ok aein hialmsasngh 

.Item j Budardale aein'aeng ok iiij pa)niwg* aenska* Jtem a kiVkian til byggingar 
J Rollastadum ij aura hoi loket firir tiund 
Jten» j 0fst.a Reidzstadum ok |)o j vestasta tuftunum h. m". hoi 
jjaf hustru Astrid a Skorbv. afheude Porlefer Porleifssow OLXXV. 

vj m. tiuwd 
Sancte Marie, dedicaci'o. jn die apoMtolorum Simonis ef lude 28 Orthr 

Anno eodem atte Rimalanda k»ikia swa mvkit (1388.) 

IV^estbolet vj aura boll 

J Saudum h. m. boll 

J liosta kiarre h. m. boll 

J Stiganda riodre h. m. boll 

Jte»i (j) Krokeuom hlf. m. boll 

Jtem j Akarna braekko aefra* halfs 0yr«.9 boll 

/Kn j mudra Akarnavik 0rt' holt *) Herfra med en anden, omtrent aamtidig Haand. 

22* 340 

■ 

Jtem j Lysi gaidum 0yvis boll 
J Wollum tureggia 0yvis{l) hoU 
fol. I58.b.2. Jt^m (j) Huna rudi halfs 0yvis boll 

Jtem j Haughi ij aura boll ok win ak<pr 

Jtem j Riodre holfs 0yris boll 

Jtem j Baeck 0rt* boll 

Jtem j Budum idem 

Jtem j Hselga rudi halfra 0rt' boll 

item j Stiganda riodre 0yris skyld af allom b0Dom ok t>ri- 

diungen j fosse aeinom 
[Jtem Rimulandr foos^ En f)etta a kirkian ser till vmbota 
J Gyfuorudi* ij aura boll, lauk 0yulfuer firir tiundli 
Jtem j Bonnorudhi ij. aura boll 
Jtem j Glosokiaerrom h. 0yns bol lauk sire Styr 
Jtew j Aso rudi h. m. bool med tuft ok serdaeilis [m»Dle^ saald/ 
land j bole Guwners gaf Pore Andres^ kone 25 April. Sancte Marie. Dedicacto Marci B¥/angeliste 

vij m'. f*. tiund. 

(1388.) Anno eodem atte Jorolanda k/rkia swa niykit 
Abud pr«?stiens 0yf ok iij m. boll* 
J StsBinsplflBtt ij aura boll 
Jtem j Sm0rhaQllu vij 0rtoga boll 
Jtem j Knafrastadum .xij. aura boll 
Jtem j Skialdunguw xiij aura holl 

Jtem j Ki>kinb0 iij aura boll, ok serdeli* ij aura boll j. samrtf iordh 
sesin pr listen f«ek firir ij aura holl j Haupjby 
iol.159. a. 1. Jt^'* j Haugenow .iij. aura boll gaf Hauardher j. Kaal fiaasit 

Jtem j Porpe ij aura boll 

') Fra [ skrevet med en anden, omtrent samtidig Haand. Derpaa 
f0lger et Par udraderede Liiiier. — I den f0lgenae Afdeling vexle 
to kun lidet yngre Haender. 

*) F0r8t synes der at have staaet: Gifuarudhi, men dette or udslettet. 

') Fra [ igjen udslettet. 

*) Her f0lger en udraderet Linie. 341 Mem 

m 


i Viglasiks rudi 0yvis boll 


item J 


i Garpeaom 0yYis boll 


item 

< 


j Hagha £ert' boll 


• 


i SkaJi'8|)orpe iiij edvtoga boll 
j Karll|)ua)it SBrt' boll 


Jtern , 


i Porda rudi id^m 
i Vidhins|)orpe halfs 0yvis boll 


Jtem 

< 


j Haugby halft serf bolP Pastta aa. kirkian sik till byggingr 

J Akre .ix. aura boll 

item j Siofuar lykkiu .v. aura boll 

item j Oradal aein kuaernafoss gaf Ha^rborgh til Isegerstad ok 

btfuahaldz 
item j Ilaudz|)orpe h. m. boll saein 8a}g»^ 
.Iteiw j Hffirgautzstriodre .ij. aura boll, lauk Porer Praestsson^ 
Jtem j Stscinflot vider loiianda ktrkia iij aura boll lauk Jon 

snaper finr Suaein vsBrfadr gin x^ m. tiund Sanctorum Martini ei Nicholai. DedicacJo in profesto 

Martini lo Novbr. 

HliBrtem8 k^rkia 

Vnno eod6m atte HiartaBims ktrkia swa rnykit (1388.) 

IV^stbolet m. boll 

Hem a Krok8|)orpe ij m. boll 

Jtem af Ryuki xij aura boll 

•Item af Hafstteins riodre v aura boll 

Jtem j Rudinu wp af intaku ij aert* fol 159. a. 2. 

Mem j Solseimum 0yris boll 

Jtem j Molarudi a)rt* boll 

JteDi j Rishofda riodre aert* '; Her Mger et Par ndradcrede Linier. I den f0lj?ende Afdeliti(|r vex- 
ler en kun lidet yn^i^e Haand med den fore^aaende, nied hvilken 
NotiUen om Oradal er skreven. 

') Kan vel neppe vaere den samme, som neevnes ovenfor 8. 167. 342 

item j Rindatuftum aeit' boll 
.Item j Porpe xiij ssvtoga boll 
Jtem j Lscikuselli serf boll 
Jtem j Vpsaase hlf. m. bolP 

Jtem j yttra Porpe h. m. holl gaf Vemumler kol bekka;r. til 
b0na halz Petta a kirkiau ser till vinbota 

J yttra Straumi ij. aura boll lauk Sauli 

Jtcm j 0fra|)orpe v surtoga boll firir tiundh* 

Jtem j Leikuallom h. m'. boll j hwarom ^ardenom gaf hustru 

Iiigegerdh firir br0der siiia Haiga lang ok Aslak lang.^ ok 

serdeilis gaf hoii ok lauk j Blags |)orpe j Foi*s sokn swa 

mykit sem hon atte 
Jtem j yttra Leergharudi skilliiigs holl lauk Reider lauger 
Jtem j Bratta|)orpe Mym holl lauk Porkiel Joiissot*. ok j sawre 

lord ayvis holl lauk Lafrandz. ok serdeilis gaf ok lauk Svrei- 

nuHger ij aura bol j samre iordk vi. m*. tiund 

(IdQS.) Aimo eodem atte Vistulanda kirkia swa mykit j a^ignum. 
Abud prepstens. m*. boll. 
Jtf»m j Raudz|)orpe iiij. ssivtoga boll 
Jtem j Ab0 0yrt5 boll 
Jtem j Kakkum 0rt' boll 
Jtem j Guwbiornarudi 0yrw boll 
Jtem j vestra Vistulandum .ij. aura boll 
Jtem j Braneidi li. iij. s&vtoga boll 

Jtem j Baldcna budhum h. iij. K)rtaf/a boll ok halfs oyrid boll 
gaf Porif huite* *) Herfra begynder en ny, omtrent samtidig Uaand. 

') Herfra maaske skrevet seuere men vistuok med satnme Uaand. 

3) Vel iicppe dc samme Personer, der uaevnes ovenfor S. 155 og 21*2 

*) Herfra begynder igjen f0r8te Hovedhaand. 343 

item j Kuars rudi 0rt' boll lol. 159. b. i 

JU'iu j :Sk0reng8 budum 0fve halft iij ajitog* boll 

item j Suffiins rudi h. iij aert* 

J Agmunda rudi h. vj aert* holl 

Mem j Back halft SBrt' boll ok tussggia aura taeigeer 

Jtem j Grunda rudi 0yvis boll 

Jt^i j Ilaghanom aert' boll 

Mem j Gro rudi h. aert' boll 

Jt^ui vosdseetti Anbiorn iij aura boll j Mula rudf CLXXVl. 

vj m. tiund 

Anno eoAem atte Auklanda ktVkia swa mykit (1388.) 

Prjestbolet m. boll 

J Swida^nde h. aert* boll •fteiu j Haughariodre bole Jons granna h. aei*t' Gryote h. iij oyri.v boll 

Skialdungum h. vij 0rt' boll 

Bakka halfs 0yns boll 

Daale h. iij jcrt' boll fol.i59.b.2. 

Rudi halfs 0yrf^ boll 

Polfs rudi 0yvi8 boll 

Biergi 8Brt* boll 
Jteni j Postaeins riodre aert* boll 
item j Tunda rudi xv paBninga bol 
item j Haergaute riodre iij aura bol 
item j Daghfinzrudi h. 0yris boll Picssar jardir ajro uykomnar till ok aero vskiptar uiillium praest- 
ODs ok kirkiune. 344 J Daghfinzrudi 0ym boll fir*V Kristiiio kono SaniuHdar a Rakka 

Mem j i*atto bakka 0yris boll Urir Gro modf hans 

Jtem j Bakka h. 0ym boll fiWr Oimna fadurs haiis 

Jtem j Vlfs ^ovpe halfs 0yri5 holl sdv gefuet war ftrir Proiidh 

fra^nda hans vithuade |)6tta fyriiBimfder Samumler firtV sira 

Haluarde sokna prseste sinom fol. 160. a. 1. 24 August. (1388.) CLXXyiL 
SancA Bartholomej dedicacio Jn die ip«iu8 

vj m. tiund 

Anno eod^m atte SpikkariodaBrs k«Vkia swa niykit j a3ignum 

Abud preesta^us m. holl 

Jtem vudir Klsefuinne v. aura boll 

Jte^ni j Appallariodre 0rt' boll 

J tern j Kiarre iiij 0rtoga boll 

Jtem j G0yrsb0 h. vj 0rt« boll 

Jtem j adruw G0yrsb0 halfs 0ym boll 

Jtcfw j Gunnulfs|)orpe a3rt* boll ' 

Jtem j Harase halfs 0rtog* boll 

Jtem j Holte idem 

Jtem j Akaf)oipe h. iij 0rt* boll 

Jtem j Haugi h. 0rt* boll 

Jtem j Beergi 0fro h. 0rt* boll 

Jtem j Haallz ^orpe 0rt' boll * ok serdeilw ij. mra boll 
Jtem en j nsedre Ha]lz{)orppe ij. aura boll laak Haslghi ribber .k. firtr 
tiiindh ok lag^dom wer J)ctta nu til pr^cstborsena* aft«r finV Tanf^ariodr 
Jiem j samre jord ij aura holl gaf herra Laurens Vlfsson *) Herfra begyiider en kun lidet yngi-e Haand, iildels over Radering. 
*) Her begynder en anden, lidt yngre Ilaand. 345 
[Ea j>essar iaerdn: logdom ver kirkiune til vmbota* 

JU*m j BiTjrgi j GryndariodaBrs sokn h. in. boll gaf Oginuwder 

bondae ^ 
Jtew j Auzinaloin j Solbergasoku h. m* holl 
Jtem j Tangariodre j Piorn. h, m*. holl er gaf Reidulfuer a 

Lundby. 
Jtem j Ingo |)orpe vj. aura holl j Solbergha sokn gaf oh lauk 

Porbiorg Pores dottcr (CLVIII.) 

Sn/tc/i Laure#tciJ dedicac/o dominica proxima poir/ ao septbr. 

Michael^ 

vj m. tiuwd 

Kodem anno atte Norsima kirkia swa ray kit (\^^) 

J Norseima vj aura boll ok attong or b0noni^ fol. 160. a. 2. 

•Item j Algffiirs |)0rpe h. 0ym holl 

item j Kolz povpe ij aura boll 

Jtefit j Nansnese ij aura boll 

Mem j Nansnese halfs 0yvis boll 

Mem j Laufhamre ii\j 0rto^a holl 

Mem j HiallubsBk serf boll 

Mem j Holme h. sBil' boll . 

item (j) FirifisBlli sert* boll [ok serdeifo ij. aura holl gaf Karl 

a Firifielli* 
item Sinita rudi aert' boll 
Mem Mada rudi h. ajrt* boll 
Jtem j Gatu gardi h. serf boll 
Mem 0yiis sngh 
Jt^m j Stscinunguin h. m. boll ') Fra [ med en anden omtrent samtidig Haand. 

*) Herfra skrevet med flere, kun lidet yiigre UsBnder. 

') Her f0lflrer en udraderet Linie. 

*) Fra [ sKrevet med en kun lidet yngre Uaand. 346 

• 

Jtcm j Haugb0 iij aura boll ser gefuet var firir saal Hajlgo ar 

Porbiorn stakkcr atte 
Jiem j Akulid h. m. holl finr sail Porbioriia staks. 
Jtem j Klaepp h. m. boll firtV sail Porkiffils staks ok ij auro 

boll lauk ban kirkiu ^cer j samu jardu firir tiund 
Jtem j Klaeifwm j Piorn h. m. holl 
J StsBinkiVkiu sokii j Raeflandum ij aura boll som kirkian fa^k 

fmr N[BS j Myorn gaf Asta Br0kils dottir firtr b0nahald 
Jtcm j Boldastadum j Karlaby sokn gaf Andres sladh firir b0- 

wahald h. m. boll 
fol. leo.b. 1. Jt^m j Hagha j NoreeimsB ij aura boll j Brsekkp jordh 

Jtem j Basrgi b. m. holl fylgi ktrkiau, d3u landskyld af Kla3- 

funni fylgi huar siith aar CLXXIX. 7 Septbr. Dedicactfo vij Ydu$ Septembris 

vj marka tiund (1388.) Anno cod^ni atte Auzmala kirkia swa mykit j leighnuiu 
Prrt?stbolet xiiij 0ii,oga boll 
Jtem i Halla riodre ij aura holl 
Klffipp h. m. holl 

oystre Halla riodre 0rt' boll ok vj aura boll 
Argreeini h. 0yris boll 
Biaek 0vrw holl 
Mialkarudi h. 0ym holl 
Stjerkiserre 0rt' holl 
Lunda ij 0\*toga holl 
Akre halfs 0rt* boll 
Litla Haiore 0rt' boll 
0fra Riodre b. 0yns holl 
llaiUu h. serf boll 
Askr0y h. 0rt* holl j iord Roa 
Litla Uamre x 0vto(/a holl 
Gartabole iiij 0rto^a hoU Jtem j 
Item j 
Jtem j 
Jtem j 
Jtem j 
Jtem j 
Jtem j 
Jtem j 
Jtem j 
fol. 160. b. 2. Jtem j 
Jtem j 
Jtem j 
Jtem j 
Jtem j 347 

item j Mula J>orpe h. 0yr%s boll 

Jtein j sydra Klaeff ij aura holl gaf Jon Ambasoii 

Jtem j Vitazgiof iij aura holl gaf Vilialmcr finV Ceciliu hu8tru 
sina iij m. tiutKl Anno eodem atte Gryndariodaers kirkia swa mykit till pr«sta3i- (1388.) 

kiun^r 
Abudh praestens vj aura boll 
Jtcm j Polfs rudi ij aura boll 
Jtem j Basenom ij aura boll 
item j Riodre 0i'V boll 
Jtem j Polfs rudi teigh sein 
Jt>?m j Vndir Aase 8Brt* boll 
item j Akre 0yvis boll 
Jtem (j) Bakkum v p^enninga boll 
Jteni j Kalfhaghanom 0rt' boll 
J tern Vider Bakka h. 0vt' holl [ok skogata^ig sein sunn an at 

Bakka 

Petta a kirkian sik till vmbota fol. I6i.a. i. 

J Kolbaeins rudi 0yrt6* boll, gaf ok lauk [I^orkisel a Skiselbrseidum ' 

Jtein j Skiaelbraiidum ij 0rtoga boll. 

[item h. m'**'. boll j Cleif ok jj aura boll j Kwatrawda rudhi gaf 

{>te8sa iardir Ounilda Poiinodz dottor firir saal sina ok 

Biarna broders sius.^ CLXXX. Sii/ic/e Marie. Dedlcacio [in profesto vndecim milia 20 oktbr. 

virginam ^ 

iij marka tiund 

Kodeni anno atte Lyngs ktrkia swa mykit (IS88.) 

J Skoptariodre xij aura boll 

*) Fra I tilf0iet med en omtrent samtidig Haand. 348 

Jt^U) j Rols hscitu halfs 0yris boll ok 0rtog' boll 

Jt^m j Anfasta rudi h. vj 0rt* boll 

.Item j Porgarz rudi 0rt' boll 

.Item j Gautz riodre 0yvis holl ok v pmiinga holl 

Jtem j Piostolfs rudi h. ij 0m holl 

Jtem j Arna rudi h. 0yr«5 boll 

Jtem j vsestra Ania rudi vndir Bsergi halfs 0yvis boll 

Jtem j Polfs rudi v aura boll En t>^ssar jardir stodo j gamblo registro ok sagde sik prsestin 

t)«im ajy fylgia 
J Branz rudi h. 0yvis boll 
Jtem j Kiarre halfs 0rt* boll 
Jtem j Wlfs sundi h. 0rt' boll 
Jtem j Haugi vider Kolbaiiis ind halfs 0vtoif' boll foi. i6i.a.2. Sancfe Marie. Dedicacio in crastino omnium ^ancloruM 

2 Novbr 

ix m. tiuwd 

(1388.) Anno eodeui atte For80la k»rkia ^wa iiiykit 
A bud prrestens x aura boll 
.Item j 0stra Fors0lom xij aura boll 
J tern j Porkiaels riodre v aura boll 
.Item j Klffifuinne j Grindariodeers sokn iij aura boll 
Jtem j Solffiimuw 0iif boll 
Jtem j Drams vik 0rt* boll 
Jt^'m j Pakka rudi vij 0vioga boll 
.Item j Laeirbudum h. 0yvis boll 
Jtem j Hfieidi .h. 0yvis boll 
Jtem j Broks rudi h. 0rt* boll 
Jtem j Timbraskiarre h. m. boll 
Jtem ieu J)<»r 0yri6- boll 

Jtem j Solbt«rgum h. iij 0yvi6' holl med ollom lunnindom 
Jtem j Hiesli riodre h. 0rt* holl 
Jtem jBn J)rer halfs 0yvis boll i^af Symou Poressow 349 

Jtein gaf Biorn klajrkcr kiVkiuni ij aura boll till vitnis Pyot- 
g^rs bonda ok I^ores a Budum skall ban siaelfuer fylgia jor- 
defme ma^dan bans liif aer, sen k/rkian aefter bans dauddagba 

Jtein gaf Ingiborg kona Porksels a Strandu fir/r sail bans balfua 
uiylnu med allom rseidskap [vider HsBlgba riodbif 

Jt^m j Kalklaepsbffidi b. m*. boll er gaf benra Peter .v. 0rtoga fol. 161. b. i 
boll f* artidha baldb sit. ok iiij ^rto^ra boll lank ban k/rkiiwue. 
En Cecilia gaf 0ym boll j altidba baldb fadurs sins 

Jtem j Gilmo 0ym boll, gaf Steinor j Hselgba rudbi 

Jt€in j Leirbudbuw balfs 0ym boll gaf Porer j Budbum ^ 

Jiem .j. litla Solbergom iiij 0rioga boll var geefuit fmrsaalAso a Rudi 

till b0nohaldz 
Jtem j Kiarre h. m. boll gaf Olaf^ Dansson' 

J Langa riodre b. m. boll 

Jtem j B0kker boleno idem 

Jtem j Snffikkio vik iij aura hoU ok j skogenow ser till saalt- 

kia^tiuls ligg^er sdfteT boll rike 
Jteni j Baergi ort' boll 
Jtem j Piorfs vik 0rt* boll 
Jtem j Rudi 0rt' boll 
Jtem j Amutid^r nese oyris boll 
Jtem j Haldgiers riodre b. vj 0rt* 
Jtem an J)^r balfs 0yvis boll gaf Tbomas af Haugbum vj 

aura boll 
Jtem j Siunda rudi wrt* boll gaf Thomas a Hangi k?Vkiu«e, ok 

annat prffstenom [Jt<^ j Kianpa riodre .vj. aura boll firi sunnaii ba^kka3U. gaf fol. 161. b. 2. 

Vover Karasot* till b0na baldz barna siiinar 
Jtem .vj. aura boll j /Engiar j 01reka!rre reiiit ok steint gaf 

Porer skafter b. til bwars sen wer lagdom alt til prt'stbordz- 

sens. en ktrkiuwe lagdliom yfer aftir viij m'toga boll j Kffild- 

augbum *) F'ra I tilf0iet med en kun lidet yogre Haand. 

*) Formodentlig Broder af den hos P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VIII. 

S. 81 og 9S neevnte Hr. Jon Dansson. — Tilf0iel8eme skrevne med 

2 forskjellige Hiender. 350 En })6tta a kiVkian ser til vmbota 

J Rapase h. m. holl gaf Olafer Dansson * Fyrst j Kiacpa rudi h. m. holl gaf Astrid j Stodffinna til bena- 

halz ok Sffirdelis ij aura boU j samrc jord gaf Polla»>ifucr j 

Stodsenne ' 
Jtem j Bryniulfs tuft iii aura boll gaf 0ygiulfucr skrubbi. ok 

Audbiorgh kona bans, halfua iordhena. Eu halfua atte ktr- 

kian fvr 
Jtfm j Nordmanna rudhi 0yvis boll gaf 0y8ta^Jn snuider f* son 

sin ok 0yrt^ boll gaf Joron a Ifuars budhoui till b0na haldz. 

ok \er lagdufii alt till vphffildis' kirkiuna 
J 0ystra Garn ij aura bol 
J Bakka xij auro bolP 
Jtem en j Nordmannarudhi ij aura holl gaf Poskall Lifuosoi* 

sfiem sworct [war] fivir sira Pora 
Jtcm j KfiBldaugum viij a^rto^fa holl gaf [Marjgareta a Hauka- 

riodre til b0nahaldz ok wer lagdhow til ktrkiuna aft^r fcWr 

fengh 
Jtem j litzla Soolbergum v aura holl gaf Porer Eindridzsst/w 

f' Baal Arn .... ok Halstein suuur hans^ Jtem til For80la ktVkiu 

J tern ero })eB8a iardhir nykomnar til ktrkiunar 

Frimo j Rapaasum ij aura holl gaf Gl0dar Steinarsson f* saal Eriks 

brodhr sins til bensehaldz 
Jtem j nordra gardenom j Gislinga rudhi h. m^r. bo// gaf Borgilde Helgha 

dott^r til b0n8eh8eldz 
Jt«w j Haughenum h. m^^T. hoil ktrkiune til vphseldz, j Sunde vider 

Laane sund. j n0rdhra gardenom j Fors^la sokn 
fltem j yttra Porpe j Hiaerteims sokn h. m'*^r. holl gaf Haluarder a 

Haukeriodh^r >) Fra [ skrevet med 3 omtrent samtidige Hsender, tildela over Rade- 

ring og med flere udraderede Linier imellem. 
*) Herfra skrevet med en kun lidet yngre Haand 
*) Her begynder en noget yngre Haand. 
*) Det f0lgende findes paa en liden Pergamentseddel, der efter Sog- 

neprest A. M0rch8 ifotat oprindelig feilagtigt var fsestet til fol. 

147, men af ham 1806 fiyttedes til fol. 161. p[otitserne ere skrevne 

med 4 forskjellige Haender. 351 

Jiem i Helgioriode half m'^k. bol gaf Por^ Jonsson * f« saal fadhur sins 

ok modhf 
Jtem nordre Keiperioder vj aura holl gaf Nicla^ j Budom med goduilia 

Anide eigne kono bans till kirkiune OLXXXL fol.l62.a.l 

Anno eo(Uni atte Rista riodrae kirkia swa mykit j a^ignum (1388.) 

J Rista riodie v aura boll 

J Haugbenom ffiitog' boll 

Jtem j Stighande rudi ij 0rtoga hoU 

Jtem j Sl»tta holte h. 0rt* boH 

Jtetn 

.Item 

Jtem 

Jtem 

Jtem 

Jtem 

Jtem 

Jtem 

Jtem 

AtefH 

JUm 

Jtffn Klaufua holte 0vm holl 

Fisunni 0ym holl 

Faghra bsergi ij 0ttoga holl- 

Vlfs sundi ij 0ttoga holl 

Vilhiaese ij 0itoga boll 

Ragnavs liodre xv pieniw.v. 

Luudenow 0rt* boll 

Vaegg riodre xv yeaning. 

Barka gato 0rt* boll 

Timbraskiarrum 0ym holl 

Bickkenoui 

Rista riodre sydra j Pila stofuowne iij aura boll gaf Brander a Vestrabv Sivitc/i MichaeliJi ieilcucio \n crristiito festiriYritM q/ifji foi. i62.a.2. 

80 Septbr. 

Aiiiio eodeiu atte Befuia kerkia swa mykit (1388.) 

J Fase li. ni. boll 

Jtein j Brffikko v aura boll 

.Item j Bordelom ij aura holl 

Funnentlig bam, der forekommer 1399—1436 i Dipl. Norv. III. 352 

Jtefn j Vghla holte ij aUro boll 
Jtem j Haugs nidi 0yris holl 
Jtem j Holte halfs 0yris holl 
Jtem j iEspiriodre h. iij 0rt* holl 
I Jtem j Glymhaeime 0rt* holl 

Jtem j Kirkiu Taa ij aura holl 
Jtem j Graskiarrum 0ym boM 
Jtem j Buda riodre 0rt' boll 
Jtem j Siaunda rudi 0rV holl 
Jtem j Sighl(?) holte h. ffirt* bo«i 
Jtem j AnstsBinz nidi h. 0yris holl 
Jtem j Skyii)ua5it h. 0ym holl 
Jtem j Sigurdz rudi iij aura holl 

Jietn j Siwnda rudi h. ij aura holl ^f l^orleif Porleif^(f) 
Jiefn ten ^ner h. ij aura holl gaf Sweerke Ragualsson 
Jtem j Kaaker ij aura holl 

fol. 162. b. 1. J Finz budum m. boll firir Astride kono Andresa a K<Tipariodre 

ok*modf bans 
Jtem sen ban j Klaefuarudi h. m. boll finr IsBga^rstad 
Jtem praostbolet j Arkuils xij aura, boll 
Jtem j Breniiohom ij aura boll 
Jtem j Gili hlf. m. holl 
Jtem j Halstains rudi h. m. holl 
Jtem j Olofue rudi ij aura holl 
Jtem j Baergi ij 0vtoga holl 
Jtem j Faghaerholtft ij aura holl 
Jtem j Budum ij aura boll 

Jtem j Haughariodre j naedra gardenom halfs ayvis boll 
Jtem j Ilaughenom m. boll 
Jt^m Stufua rudi j Riodra sokn half in. boll 
Jtem j Gr«>ini aase h. m. holl 
Jtem j TiaMin^r holte h. m. hoU 363 

OLXXXII. foi. m. b. 2 

Sonc/e Marie. Dedlcoc/o. vilj die metnia Octobrif s Octbr. 

vj m. tiund 

Anno eod^m atte Hserastada kirkia swa mykit j aeignum (1888.) 

J BadunguiM m. boll Jtem 
Jtem 
Jtem 
Jtem 
Mem 
Jtem 
Jtem 
Jtem 
Jtem 
Jtem 
Jtem 
Jtem 
Jtem 
Jtem 
Jtem 
Jtem 
Jtem 
Jtem 

Mem 

k. m 
Jtem 
Jtem Jtem 

Jt(eiD 

Jtent 

Jtem 

Jtem ^llsendzrudi half? m. holl 

Brffinnisik h. m. holl 

Knypplum h. m. holl 

Smitzrudi u aura holl 

^ikibraekko h. m. holl 

Lykkiu v aura holl 

Porpe vj aura holl 

Gro rudi ij aura holl 

Dale idem 

Suaeins rudi 0rt' 

Grind 0yr*5 holl 

Porpe art' holl 

Dydalum ij serto^a boll 

Hnizrudi a5rt* 

Hseidi ij serto^a holl 

iEUeendz rudi h. aert* holl^ 

RadungQba; .ij. a^rto^a boll 

Skaptabudum h. m. boll firi saal Gunilda Peters dott' 

Stufuerudam h. m. holl fivi saal Lifuo j Kiserre ok annat 

". holl j 0dheradi firi Jon slagha 

Hraikko 0yrt^ boll firi saal Sta^inars 

Haluardzbudum h. ui. holl firi l^eg^rstadh Porstseins liiaerrandasonar Lina bratkko vij aura boU gafuo Kristin ok St^inar 

j Stufua rudi h. lu. boll. 

Kristeuik .m. boll. fol. 163. a.1. 

Bffikkerbolum 0yr»^ boll, gaf PoUsQifuer hyskeegger 

Porpe 0yris holl gaf Aslaker Jonsson *) Herfra begynder en anden, kun lidet yngre Haand. 

23 354 

Pffitte aa ktVkian ser till vmbota 

J Solar aase m. boll firi saal Arnulfuer ok Groo kono bans 
Jtem J Helluby xiij 0vtoga boll 
Stem j Hallarudi j Haukaase sokn. v. aerto^a boll 
Jtem j Kamparudi j Haukaas sokn .ij. 0rtoga boll. 
Jtem j Baerghum j Badungum .ij. ^ttoga boll 
Jtem j naedra gardenom j Solar aase m. boll gaf Gudbrandei* 
Jtem j Grytingi ij 0rtoga boll firi saal Guwnars koma 
Jtem Hokabrsekko .m. boll firi saall Pete(r)s a Holloby 
Jtem lauk Ogmund^r Oimsson^ kfVk(i)uni fin' tiund m. boll j 
Spangenne 

Jtem j Akre h. iij 0ym hoU firi inlieji^hti Halwardz Herbiorna|. 

Jtem en j Akre j samr^ jord h. iij 0jris boll firi inlsBghn Jons Hser- 
biom| ok hafum wer Jacop hiscoper j Oslo. bygtf>es|y auraboi/Nikn- 
lase j Akre ok Porbiorge kono bans modur Haloardz ok Jons H^pr- 
biornasonar f* halfda leigu sua leinge ssam bon Porbiorg lifaer ok 
eigi lenger ok sidan gifue af fulla leigu sa er leigia yil* 
fol. 163. a. 2. Jtem j Akre fyr^n iij 0jTis boll gaf Porbiorg fymewd. oe Andres 
1480. Haluardzson 8amf)ykte pet anno domti^ etc. xxx. ^a wer Jenes 

etc, visiteradom a Skriksvik oc eigber nw ktrkian alia })a iordb t>ui 
at Cecilia aa Akre langu fyr gaf iij 0yri8 boll, prout nobis dicebatur CLXXXIII. 

3 Juii. Dedioac/0 crastino visitaci'otfis sunc/e Marie v/rgmis 

iij m. tiund 

(1388.) Anno eodem atte Haukaas ktVkia swa mykit j a?igniiin 
J Pr8BSt|)orpe 0yV bol ok x aura bol Jtem 
Jtem 
Jtem 
Jtem 
Jtem Haerbrandzbakka iij aura (b.) 

Porguwna brsBkko halfs annars 0yris boll 

Hallarudi iiij 0rtoga boll 

Suselti iii aura boll gaf Audun j Hallamdj 

Glamo rudi h. iij 0yns boll *) Maaske ham, der forekommer 1346 i Dipl. Norv. IV. Ko. 305. 
•) Her begynder en ny, lidt yngre Haand. 356 

Jtem j Strrndo h. 0yns boll 

Jtem (j) nsBzsta Haugheno?72 0yvis boll mn j 0fra Haughenom 

xiiij pffininga (b.) 
Jt^m j Bffirgi halfs 0ym boll 

Jtem j Holte xv paeninga boll fol. I63.b. i. 

Jtem j Porpe vider Pr»st|)orp hlf. 0i1;og* boll 
Jtem j Nauta sundi h. 0ym boll 
Jtem j Vlfua vik ij 0Ttoga boll 
Jtem j Klsettom v. 0rtoga boll er sira Gud|)ormer skyfti fin 

halft annat 0yi-w boll j Skiaerbudom. 
Jt^m j Raalandum 0rt* boll OLXXXIIIL 
Sofic/e Marie. Dedicaci*o sectiitdo die INarci 2 Marts. 

yj m. tiund 

Anno eodem atte Sicriicslliic ktVkia swa mykit (I888.) 

Prtestbolet xx aura booll 

Jtem j Skamhsellu ij m. bol 

Jtem j Staeins riodre a Saurbiam xx aura boll 

Jt^m j Asenom b. m. boll gaf border f>r8ell. 

Jtem j Nauta sunde xij aura boll 

Jtem j Raalandum x aura boll 

Jt€m j Hnughcnom ix aura boll fol. 163. b. 2. 

Jtem j Hacsta riodre ni. boll 

Jtem j Akreno ix aura boll 

Jtem j Bijerna riodre h. m. boll 

Mem j I^orpeno litla idem 

Ok idem j Hambre 

Ok idem j Garde 

Jtem j Ytraralandum(I) iij aura boll 

Jtem j ytzsta Rudi ij 0vtoga boll ^ 

Jtem j Styrs rudi iiij 0Ytoga boll 

Jtem j Klsettom vij sdvioga boll er sira Gud|)ormer skypti f* 

ayris boll j Kiacrre, ij 0vtoga boll j Skarde ok ij aura boll j 

Kara haugi 

28* 356 

Jtem fivi iij aura boll j Maur£Gt)orpe a ktrkian ij aura boll j 
0fsta Haughi. ok 0yris boll j Skalmahaugi ok ij aura boll j 
0f8ta^ 

3 tern j Anbiorna rudi ij aura boll 

3tem j Hikabokkum iij aura boll fol. 164. a. 1 Paetta aa ktrkian ser til vmbota 

m. boll j Bakkuni 
Stem j Karahaughi m. boll 
Jteni j 0fstahaugi h. m. boll 

Jtem j Garde h. m. boll gaf Petar ^Einarsson firi siin bam 
item j Uamve .x. aura boll alia iordena 
J Uaukaasa sokn firt inlegho Saemundz a Bru, Asto hustini 

bans Olafu'^ ok Symonar suna bans 
Jtem j Karahaugi .m. boll firi Gunnar j Holte ok Porgrimber 

son bans firt inlegho 
Jtem j Dwfua skor h. m. boll fiit" inlegho Andrcsar Philippus- 

sanar OLXXXV. 
lejtini. Simc/i Nicholai. Dedicaci*o in profesto Botulphi abbati# 

vj m. tiund sed nunc ij. m« . f« . 

(1388.) Anno eodem atte Boknaes kirkia swa mvkit 
Pr^stbolet vj aura boll 
Jtem j 0ydab0nom vj aura boll 
Jtem j Bodungum j Heerastada sokn vj aura boll 
Jtem j Maedal stodli ij aura boll fornt 
Jtem j Haufua stodli h. oyvis boll 
Jtem j Askisels rudi h. 0rt' boll 
Jtem j Lindibudum h. 0yTis boll 
Jtem j Kirkiu rudi ij aura boll fornt 
Jtem j Kalflande iiij 0rta^a boll *) Herfra med en knn lidet yn(p*e Haand, tildels over Radering. 
•) Vel neppe ham, der nsevnes 1422 i Dipl. Norv. I. No. 678. 367 Jtem j Budum hlf. 0rt' boll fol. 164. a. 2. 

Jtem j Staudli halft x 0rt' holl 
Jtefn j Klaeifuuin iij aura holl 
Jtem j Kalflande h. m. holl 
Jtem j litla Bierlandzaa h. m. holl foru 
Jietn j halfre Vrdar vik j Kiarre 0rtog* boll 
Jtem j Ar vik 01-f boll 
Jtem j Kiaerre 0yris boll 
Jtem j Brsekko 0yris holl 
Jtem j Knarra vik ij 0rto^a boll 
Jtem j Boknsesb0 0ym holl 
Jtem j Svseins nidi 0i'tog* holl 
Jtem j Pintils rudi ij 0itogsi holl 
Jtem j Hseidi ij aura boll fornt 
Jtem j Valdiulfs rudi iij aura holl 
Jtem j Lana SBidi 0ym boll 
Jtem j Bsergi 0yrts holl 
Jtem j Jkorna staeini 0ym holl 
Jtem Vndir Bsergi h. 0yrw holl 
Jtem j Hasllu 0ym boll fonit 
Jtem j Vlfua vik h.' m. boll 

Jtem j Karulfs bakka 0rt' holl till aft^erlausna * , 

Jtem j Elofuo ayris holl 

Jtem j Jkorna stseini ij aura holl er gaf Pore Kallunxson 
Jtem j Hauxriodre 0yrw boll fol. 164. b. 1. 

Jtem vasdsaetti Gudrid huspr0y \j aura boll j B0nom, ok ser 
h. m. at landsky(l)da burdh Ad edificium ecle^ie j vaBStaste Kiarre iy aura boll gaf HaBr- 
mimder I^olfson fin' laBgserstadh ok I^olfuer afhsendi ok son 
hons 

Jtem j Ludes brsBkko iij marka boll ok j eystri Hurdauik fek 
ktrkian af Rasidare Darre ^ fin badha Haugha, fossen Pores- 

rud Blindikiaer ok fm xv m. f.* af tiunda verdi.« D0d 1S69, se P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VII (Reg.) og Saml. 

t. d. n. Folks Spr. og Hist. III. S. 345. 
*) Tilf0ielsen over Radering. 358 

Jtem j Skalma bakka ij aura holl lauk Gieermund^r j Pores 

rudi 
Jtem ssBghistz at Vikingc^r .j. Skoghsenom gaf iij aura boll j 

n0rdra Jkorna steini scrfuingi kono Pordr a Brattaby j So- 

tanese 
Jtem j Pila brsekko ij aura holl 
fol 164. b. 2. Jtem j Riodrom j Bsfuia 8oku iij. murka boll aiiduardadhe ko- 

nonger Hakon Hakonartst^n fin henne tiutkl vt didtur in 

ItYera non nomir»atur 

Jtem j Tseppa 8 out genger af viij eng. 
Jtem j Brsekke som genger af iiij eng. 

Jtem j Hauganom er ligg^ i Haukas sokn vsestan IV'rt Riodwik ij anra 
bol er gaf Swenunger Ellingsson j Jordfallo * foL 165. a. 1. CLXXXVL 

NafVastadz k^kia 

1391. ^no dofwini m** ccc^ nowagesimo primo ta er wer Eystain 

mad guds uaad hiscop j Oslo visiteradom Raurikis pro- 

fuastd0nie. atte t>a Nafuarstada ktrkia^ sua.mykit j sig- 

num till prc^stekkiunn^^ 

Prestbolet merka holl 

J Dyra sengh vii aura boll 

J Hurdar bak tuseggia aura holl [ok ssBrdelis h m. boll j sa^iibre 
lord* 

J Lindi aase v aura boll 
J Bsergbi tuseggia aura boll 
J Lifuarudi halfs iij 0yns holl 
J Sundz holte ij aura boll 
J Bakka 0rtogh 
J Fisu rudi halfs 0yri^ boll <) Tilf^ielseme med 2 forslgellige Hasnder. 
«) Jfr. Dip]. Norv. IV. No. 475. 
') Fra [ tilskreyet i Margenen. 359 

J Biodrom ^ aBrtogh boll 

J Birkiklseppom II 0ym boll 

J Skakka^tadum h. 0yvis boU 

J VaBterlida lida ij sei-togh boll 

J Tuft Bjxis boll 

J n^rdre Tuft sertogh holl 

J Stala rudi h. 0ym boll 

J Jadreiiom sertog boll^ 

J Skoronne hlf. m. holl 

J n0rdre Nafuastadum 0yris boll 

J Amunda rudi halfs 0ym boll fol. 165. a.2. 

J Hylskikiarrum ertogh boll 

J Gardum tuseggia ertogh hoU 

J iEIfuarudi h. ert' boll 

J ^Igilandum ij aura boll 

J Marteins rudi ij aura holl 

J H&ugassetre ertogh holl 

J Dotto rudi ij aura boll 

J Jardsegbar hiolte xv peningga holl 

J Haluardz rudi h. 0yris holl 

J Audzstadum h. 0yri^ holl 

J Snaghu rudi ertogha boll 

J Griothaughum sdvtogh boll 

J Pinguselli h. 0yri^ bolP 

J Bakka jdem 

J odrum Bakka evtogh holl 

J Arkiarrum 0yris boll 

J Biarnarudi 0yrt^ holl 

rl Klseifuenne j Ba)ssarudutn Sbviogh holl 

J Haugum 0ym boll 

J Tungunne h. 0ym holl 

J Kaldukot i^ aura boll ok 0yri^ holl j inlagu gaf Peter aa 

Austadum 
J nsedra B€erghi ij aura holl gaf Jon Porlseifson' 
J Ma)dalbakka halfi m. boll gaf Jngibiorg Biarna dotter fol.l65.b. i. «) Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 476. 
>) Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 210. 

') Mon nogen af dem, der usBvnes i Dipl. Norv. III. No. 650 og 719 
Bunt V. No. 619 ? 860 

Jtem en j Bakka h. m. holl gaf Helghe j Budadall 

J Hylkikiamim sertoga boll 

J Gardum ij aura boll 

J JElfuarudi h. 8Brt' holl 

J Haugasaetre ertoga boll 

J Suanghurudi ertoga boll 

J Oriothaugum ertoga boll 

J Pingualium halfs 0yvis holl 

J Arkiffimim eyvis boll 

J Haugum 0ym holl 

J Tungunni halfs 0yr%s boll fol. 166. b. 2. Paessffi jardher aeigher kirkian till vphaeldis 

J Skramastadum n0rdra gardiuum ij aura holl gaf l^orgarder 

skramer 
J Dufhalzrudi v aura holl gaf linker a Budarholte 
J Flatholte Vj aura boll 
J Smidzholte h. ui. holl lauk Porer busti 
J iSlmholte iiij a^rto^a boll lauk Poralder smidh^r 
Stem j samre jord ij evtoga holl lauk sira ^inar' 
Jtem fsek kirkian annat h. m. holl j Smidzholet(!) ok prcesten 

skall fylgia vi^ sdrtoga holl j Skor 

J Akastadtfr 0y8tre v 07m holl ok 07m holl 8»m gamalt er ok serde- 

lis h. m. holl gaf Gudileifuer loarsson' 
J Mi0labflBrghi h. m. holl ed^ sua mykit som gaf Elin Porkiels jdotter 
Jtem j Qardom viij 0rto^a holl er gaf Asa a K0na8tadom 
Jtem j Odzrudi h. m. holl gaf Hakon a Lako 

fof 166. a. 1. J Flatholte vj aura boll 

J sudre gardom j Sandzholte iij aura bol gaf 0yulfaer dokka 

Jtem j Riodre j Nafuastada sokn gafuo Biom ok Birger Sigwrdatynyr * 

> oc er i)et } markee bol >) Levedc 1334, se Dipl. Norv. IV. No. 210. 

«) Mon ham, der nsevnes 1332—37 i Dipl. Norv. I. No. 216 og 247? 
') Kan maaske vaere dem, dcr napvnes 1 Dipl. Norv. II. No. 790, samt 
m. No. 687 og 733. S61 CLXXxvn. 

Anno eodem atte Moa kiVkia sua mykit (1391.) 

Moar alter m. holl 

J vsQstra Moom h. iij eert* holl 

J Fr0ysIandum iij aura boU^ 

J Rsemfnu I>useit halfs 0yris holl 

3 Aaso rudi h. 0ym holl 

3 Smidiu vik h. annars 0ym boll 

J Bakka erU>gh boll 

J Puseitenne h. 0ym boll 

J Ozmalom 0ym boll 

J Poro rudi 0Y\/>gh holl 

J Bions rudi vj aura boll 

J Porpe aerto^i boll 

J Sukkunni h. Tj 0yri^ boll 

J Budar holte sertogh boll fol. 166. a. a. 

J Apalder holte erto^A boll 

J Birkimork ayvis boll 

J Knaks rudi iij aura boll CLXXXVIII. 

Anno eodem atte Krokstada kirkia a Saurbiam sua mykit j (1391.) 

ffiignum till pr^stbordzsens 
Prcpstbolet vj aura boll 
J Kirkiub0noni x aura holl 
J Hellissetre ij aura boll 

J Kroka rudi er sumir kalla Troga rud vj aura boll 
J Aulinna I>orpe vj aura boll 

J Porpe h. ij 0yrw boll fol.i66.b. i. 

J KiarraffiBgh ij aura boll 
J Paulum v^ ertogh boll ») Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 475. 862 

J n0rdra HaellissBtre eBttogh boll 

J Holtom h. 0ym boll 

J Midb0noiii Sdvtogh boll 

J SolbsBrgum jdem 

J Haganom xy aura boll 

J Vikstoins nidi ij ettogh boll 

J Gislabudum evtogh boll 

J Holte h. 0yn^ boll 

J Banna holte aerto^A boll 

J Vatnarudi ij aura boll 

J Stanganese h. 0i*t' boll j Toka braekko j Brua sokn 

J Paulum 0yris boll er gaf 0yulfuer stufuer 

J H0ys8etre ii^j a^vtogh boll 

J BsBidzstadum xij aura boll 

J Krokstadom ij m. boll er kiVkian fffik fin' kalfskin fol. 166. b. 2. En |>8esser jardher liggia kirkiunni till vpbyggingar 
J Olafs budum y aura boll er lauk Symo^ firt v m. 
J Bergi j Krokstada sokn iiij aertogh boll er lauk Biorn gadder 

fin tiund 
J Rseidstadum vndir vsegh xv aura boll 
J Holte h. 0yris boll sydre 
J Solbergum sdrtogh boll 
J n0rdra Hafoss h. m. boll er afha^ndi Gudbrander GudI>orms- 

son 

Jtem h. Asbi0marudh gaf Ingiborgh j Gudnina rad 

Jtem j Badham vj cfym boU gaf Swen j Riodri firi saall Hotilda Jons 

doiter 
Jtem j liUa Riodri h. v. 0ym boll gaf Ormer 0yar88on fol. 167. a. 1. CLXXXIX. 

11 August. Simcti LwrencU, Dedieoelo In cmstJito Laureiietf 

(1391.) Anno eodeiu atte HflBida kit'kia sua mykit j teiguuni till preest- 
^kkiunncer 868 

Aftse xiiig aura holl 

Kffkiubole halfr m. boll 

Rudi yj aura boll 

limasholte iiij sdrtogh boll 

Fialle Byris boll 

Eolte ij ertogh holl 

Aslaks rudi ij ertogh holl 

Saupholt ij aura boll 

Stseinsriodre vij ertogh holl 

Vatua rudi vij 0ttogh holl, 

Siaunda rudi 0vU>gh boll 

Porbiorna rudi h. 0yvis holl 

Kara rudi ii aura boll fol. I67.'a. a. 

Braghans rudum iiij 0rtogh holl 

Porpe 0Ytogh boll 

SunuuUs rudi h. 0rt' boll 

Arna rudi 0Yiogh boll 

Apalda' rudi 0rtogh boll 

B00 0rtogh boll 

Nordba n0rdra 0Ttogh boll 

Delonne h. 0ym boll 

Rudi vidher Gunnulfis budhir 0i*toga boll 

Haellu ij aerto^a boll 

Puffiitenne 0Yioga boll Lligger p€etta, kt'rkiunni till byggiugai* aeder lyse^settoiighkorus foll^^.b. 1. 

huar bonde 
J Kara rudi h. m. holl er gaf Sym'ou stai'te till Mari rodonue 
J Krokholte h. m. holl er lauk hcerre Sighurder skulle firi 

tiund 
Jtem j samre jord iij aura boll gaf en ban till Mari rodonne 364 

cxo. 

(1B91.) Anno eodem atte Sandarudz kirkia t)86ssar teignir 
Prccstbolet xij aura holl 
J Sua3iiis rudi ix aura boll 
J Riodre h. 0yns boll 
J Gunnals rudi h. 0yr»^ boll 
J Birkibrffikko h. 0yns boll 
J Pi£6gs rudi aeitogh boll 
J Aslaks rudi h. 0rt' boll 
fol. 167. b. a. J Stfibinars rudi 0Ytogh boll 

J Haugeuom 0rtogh boll er gaf^ Gudt>orme;r j Lasrasastre CXCI. 
Ectdesia nulla. po88(e88)loite8 vnite ad Suartoborg 

(1391.) Anno eodem atte A8panga kiVkia sua mykit 
J Aspanggum n0rdra [iii' m. boll 
J Skula t)orpe xij aura boll 
J Vatzaenda h. ij 0yris boll 
J Skana rudi iij aura boll 
J Hsermanz rudi h. m. holl 
J n0rdra Vatzssnda Bdrtogh boll 
J Haugenom 0yrt^ boll 
J M0ydurudi ij 0rtoflF* boll fol. 168. a. 1. item till lysinggar j Skanarudi ij marka boll *) Efter gaf staar i Cudex halyt udskrabet: lauk. 
*) Ffifrst bar der staaet: ii\j. 365 

oxen. • 

Snnc/e Marie ieilcado die INacliuti i& Novbr. 

r 

Anno eodem atte Suartuborgh ksVkia^ sua mykit j aeignum till (1891.) 

prccstekkiunncer 
Prcestbolet xij aura boll 
J ^idzstseini iiij m. boll 
J M8Bdalb0 xij aura boll 
J Stakku kiarre h^ m. boll 
J LoghsBimi h. m. holP 
J B8Brb0 vj aura boll 
J Maura t>orpe xix aura hall 
J Dynglu ij aura boll 
J Jvridho mdi iij aura boll 
J Lunda rudi iij aura boll 
J N0rdzstarudi h. 0yrf^ holl 
J Dynggiu vale 0yrw boll 

J Hsedffinne 0yris boll *^^- ^^- *• ^• 

J Frsetabakka ij 0rto^A boll 
J Alda dale halfs 0yrt« holl 
J Haugs rudi h. 0ym boll 
J Getsio h. m. boll 
J Bamnabergi half 0rt' boll 
J Bo^rgi ij aura boll 
J Fosbaergi v 0ttogh boll 
J 0frabakka iij aura boll 
J Pr^estariodre h. 0ym boll 
J Stumpa rudi h. iiij ayris holl 
J Ausmalom 0yrf^ boll 
J Fiifludale 0Ytogh boll 
J Aulis lengh ij aura boll 
J Guitnulfs buduin v aura holl 
J Finda f>orpe .^j. aura bool 
J Kuffinbergi vj aura boll 
J Bserghi ij m. boll 
J Bakka naadra h. m. holl «) Se ofl:8aa Dipl. Norv. V. No. 801. 
^ Her tulger en udraderet Linie. see 

J Hsellaugs bakka viij s^vtogh boll 
J Kusenbergi m. holl er gaf MinsLV aa Dynglo 
fol. 168. b.i. J Kornadale j Tunaeims sokn v aurar boll er gaf Pore naiit firi 

styukson sin 
J Brandeb0 j Kuilda sokn iij aura boll er gaf sivq Haralder 

^ J Manraf>orpe xiij aura bool [lauk * 
J Digrastofw ssBin llauk Peter ^inarsson 

J GlsBrborghom xj 0vtogh boll ok fsesez sekki af 
J Ristiuls rudi iij aura boll 

Jiem n^rdrse Stakke kiaer med kaem» foss oc fiske wnder Sandebakke 
oc halft Bergs rndh ghf Rolfaer GattormsBon f^ Baal fiidur sins til 
altidhee haldz efter ])ui Bom bref |><er fin' liggee wattn* fol. 169. a. 1. En I>€6tta aa ktVki^n ser till vmbota 

J MauraI>orpe fiyvis boll lauk Orm^r Siaunda son 

J HaBidi 0yris boll 

J Islande 0yrf^ boll j Vllalandum 

J Lunda rudi h. m. hoU 

J Olserborgom 0yri^ holl er k0ypt{ sira Haralder 

J Fiflagerdi j Bruarsokn viij ertog boll lauk Olafun* huit CXOIII. 

14 ^''^^^' Snncti Olaui dedleae/o die Kalixti 

(1891.) Anno eodem atte Po88side8 kirkia |>8esser jardh^r till pr^estse- 

kiunn^er 
Pr^stbolet m. boll 
Jtem j Mauraf>orp .iij. aura holl gaf Kolbiorn grest.' firi iij 

aura holl j Room, sent ekki fekz af 
J Stafsffing 0yrf5 holl* ') U(J6n udslettet 

*) Her f0lKe fire ndraderede Linier. 

*) Vistnok den Benere Ridder off Riggraad Eolbj0m Gerst, der 1430 

forekommer i Yiken, se Dipl. I^orv. II. No. 702. 
*) Her f0lger en udraderet Linie. 367 

[En piBttsL a. krossen. fol. I69.a.2. 

J B£erb0 ij aura. bool. 

Jtem tfdnev ktVkian tiund ifiiir' CXCIIII. 

Sancte Margarete dedicaeio In crnziino lohanniz anfe 7 Mai. 

portam latinam 

Anno eodem atte Haugbya ktrkia sua mykit (1391.) 

Skodin iiij m. holl 

J Yxnom i^j m. boll 

J Haellu h. m. holl 

J Logseimi ^ Aura boll 

J sunnara gardenpm a Logroimj h. in. holl gaf Porakkr krokrr En I>€etta aa ktVkian ser till vmbota 
J Glaerborgum ^ aura holl 
J Bekkihuarfui mykte ayvis boll 

J midstofiionne j Lseirbergi x peninga holl gaf JTon rane fin 
Isegstad kono sinnj 

Jtem issker ktrkian ftillan Inth tiandr ifwtV Haugbiaar Hdha 
Jtem j naedhrse Sselasby j Fossokn j markae bol" OXCV* fol. 169 b. 1. 

Johaifitis bap/i«te dedieacto in crastino Machuti trans- i6 Novbr. 

lata iff octav^m dieiff Marti nj is Novbr. 

Anno eod^m atte Fo88 kirkia sua mykit j fieignuiii till pr^ste- (I39i.) 
kiuf?ncpr I) Fra [ med 2 fonkjellige, kun lidet vngre Hsender. 
^ Tilf^neUeme skrevne med 2 forakjellige Hsender. 368 

Prcestbolet iy. m. boll 
J Kambstadf4m iij m. holl 
J Naeridzstadtim h. v. m. holl 
J Stseinj ij m. holl 
J Porpe X aura boll 
J Bakka 0yris boll 
J Lykkiu x aura boll 
J Bioraeidi vj aura boll 
J Arnabakkum yj aura boll 
J ^ikinesi iiij sdttogh boll 
J SaBlob0 ertogh boll 
J Holme ertogh boll 
J Vesold 0ym holl 
J Hseidi 0ym boll 
J Brseidi vik 0yvis boll 
J FridI)orpe ij aura holl 
J Pr<estbakka ij aura boll 
fol. 169. b. 2. J Riodi-e ertogh boll 
J Sseme h. 0yri^ boll 
J Skagastodli h. ayris boll 
J Karls aase m. boll 
J Braekko j Skrixuik 0yns boll 
J Haesta riodre ij aurd boll 
J SaBm V aura boll 
J Bordb0 ij ertogh boll 
J Ormdalum ij aura boll 
J Vaisby vj aura boll 
J Lykkiu 0yri5 boll 

Jtem j Bwangstungom j Tuneims sokn j Ringhs ^sannd. twa gardana. 
ij. m«. boll, hwar gardhin er pi*<;p8tren fek af Tunems ktrkiu aft^ firi 
Skidestadh^r, er krunonne var lateth a Tunems ktrkiu vsBgna 
f Jtem j Berghi n0rdz8ta stufuoitne v. aura hoU gaf Gunnilda a Berghi 
8 em atte Olafer 
Jiem j Sflslabfif .x. aura holl gaf Ragnilda Olafs dotter* 
Jtem j Smidiuberghi mark', bol gaf Olafer Ormsson' ') Mon hende. der nsBTnes 1416 i Dipl. Norv. V. No. 618? 
") Vel neppe nam, der nsevnes 1882 i Dipl. Norv. DL No. 470. — Ffinie 
Tilf0iel8e er skreven med en Haand, Resten med en anden. 369 

En |><8tta aa kirkian ser till \mhota fo]. 170. a. l. 

J Mvdi V m. boll 

J Skeliariodre x aura boll 

J ^ikinese h. m. boll 

J Skridu ij m. boll 

J ollum Saurbiom h. v m. boll 

J Hsesta riodre ij aura boll 

J Ormdalum y aura holl 

J Bordb0 0yris boll er gaf Porkajll Arnason 

J Hermantz rudi m. holl lauk Olafuer Ormson' 

J naedra S{elab0 m. boll gaf Haluardher kort^r firt IsBgstad 

Jt^m j HsBlgharudhi j Tonems sokn m*. boll, er ktrkian fiek af Tniiems 

ktVkia firi Mnlaf>orp.* ok wcr logdhom till ktrkiunner bygninger 
Jiem half markebol j Lykke j Liusae sokn. 
Jtem j Sselab0 x. aura hoi gaf Ragnilda Olafs dotter 
J tern j Smidiubtfrgi marker bol gaf Olafuer Ormsson* CXCVI. Saitc/e Marie dedicaei*o xvj kk. Aprilis n Marts. 

iiij m. tiund 

Anno eodem atte Lysa k?Vkia sua mykit j aiignum till pr^cstfc- (1391.) 

kiunnar 
Prccstbolet xviij aura boll 

J j£p]a stauli x aura boll fol. I70.a.2. 

J Hukofui vj aura boll 
J Lykkiu ij aura boll 
J Diupadale h. vj 0yvis holl 
J Haugenom iij aura boll 
J Sandbra^kko ftvtogh boll 
J PrsDlabergi h. 0yns holl 
J Birkabrsekko ij 0rtogh boll 
J Midfota hamrc h. x 0rt* (boll) Se foregaaeDde Side, Note 2. 

*) Slprevet over Linien istedenfor: SkidhestadhCT, der er udslettet. 
^ Tiiftfielseme med tre forskjellige Hsender, de 2 sidste med samme 
Haand. 

24 \ 370 

Jtem sen j Pra3lal)ergi vj aura holl er gaf Banxe a Ly8u till 

[Jtem j Tunscimi j Hragassetre sokn xiiii aura boll fin saal 
Sscmunda Pordasonar halfua jarriena. Iffitom wer 0ysteifi 
t>8essa h. jard Porgeirc Porers^ y alders maala. ftW 0yrt 
gildan a hwario aare, ok bans hwstru. Cristine ok t)au hiwn 
Porgeir ok Cristin andwardado ok gafuo. annat xiiij aura holl 
en h. iardena med 0dhe rudhum ok adrum lunnindom. swa at 
t>au seder t^^t I>eiria stem Is&ngir lifuir folghe |>ui leigbo 
loust. en sidhan pr^sten till b^nabalds Gristino. Jons Kara- 
sonar bonda liaenna. modhor baenna. ok barna htenna 

Jtem seal nw th<^ta f0r^« Tunaeim Hggia ktrkiunne til vpheldhes' En pattsL a kirkian ser till vmbota 
J Lykkiu v aura holl 
Parbellu iij aura boll 
[J 01isrudi x aura holl gaf en Banxe ^ 
fol. I70.b. 1 J BfiBrgi j Tossina sokn h. m. holl firi tegstad Borgildo Bor- 

gars kono gaf Saemund^r a Hseguallam 
J Haugenum iij aura boll 
J Saendbrffikko 0rt* boll 
J Gr0nskoltum j Skaft0y j Pore paramus jord h. ni. holl gaf 

Gro Vesieta kona 

[Jtem j Hambre j Lysis sokn h. m». boU. er bref Uri* 

Jtem iij aura boll j Praelaberghe vti sudhra stofwna gaf Porleif 

st0ta j Iffigrrstadh Gudhrvna a Sletnom liustrv sinno 
item Lykkia wider Hiugualle j m'**'r. holl gaf hustrv Sigridh 
Jtem j Hagha wider iEpplestadhuw iij aura boll luko n?rfuar 
Porleif st0ta ok pet andre atte ktrkiune fyr 1) Herfra begynder en anden, knn lidet yngrc Haand. 
*) Fra [ er overstr^get i Codex. 

overstr0get. 

over Radering. Derpaa begynder en anden Haand, kun lidet >) Fra 
*) Fra yngre end Hovedhaanden. 371 

CXCVII. 

Satic/i Oiaui dedicae/o dom/nica ante Calixti pape Octbr. 

Anno eodem atte Bragasstes ktVkia sua mykit j aBgnum till (1391.) 

prcestsekkiunnar "y- ^^' *• 

Prcastbolet vj aura boK 
J Bragasa^tre m. boll 
J Moii>orp half 
J Bigsebergi h. m. boll 
J Hffiidi h. m. boll 
Vndir Garde h. m. boll 
J Kiarre iij aura boll 

J 0fi5tabole ij aura boll fol. 170. h.2. 

J Kuffind0]om 0ym boll 
J Angarde 0yris boll 
J Kaldakoto BdTtogh boll 
J Porpo ij 0rtogh boll 
J Lidh 0yrf^ boll 
Vndir Baergum SNrtogh boll 
J Tuftum viij 0rt;o^A boll 
J Klsefua h. m. boll 
J Riuki iij aura boll 
•J Porinne h. m. boll 
J Halse 0vtogh boll 
J Tunfeim evtogh boll 
J Budi ij BdYtogh boll 
J Jmistadum n0rdra h. m. boll Faek I>sesser jardhcr prcesten |)a er sira Kolbiorn erkipr^st<»r fol. 171. a l. 

j Oslo^ skifti jordum nii]loi»» pr^stens ok kirkiunn; 
J Hamr^ h. m. holl 
J Akre vj aura holl 
J Hanauik h. m. boll «) Se ovenfor S. 241, Note 7. 372 

[En |>8esser jard^ r fsek kirkian j |)ui skiptj till byggingar ' 

Fyrst aeit breuiarium ok seina handbok gaf sira Arnulf* 

J Audistufnt h. m. holl er liggcr j Sotanese firi saal Gud|>orm 

Pores^. hefuer Nisse j Audistumft k0pt af kirkiune ftrt iiij kyr 
ok se loket firi Marimc«»o fyrre. ellifi^er fylf^e ktrkian til enerdelig? 
eignar 

fol. 171. a. 2. J Hanauik vij xrtogh boll er ligger j Humlakscrs grsen gaf 

Aulfu^r bagge ok Gudrun bans kona 
J Audzinalom hi. m. boll 
J Bsergom h. m. boll 

Jiem j B0nom sBriogh hoU ok xvijj aura holl jjaf Pelle hak foLm.b.i. CXCVIIL 

30 Juii. Saitc/e Marie el sancti Olaui dedicacJo jn crasUno Oiaui 

marfiris 

(1891.) Anno eodem atte Bru ktVkia sua mykit j lignum till prtBsUe- 
iiy. m.^ t. kiunnar 

Fyrst Bru iij m. holl er gaf herte Erik Ketill son till pr^cstboU 
med samt>ykt hustru bans fru Jngeridu sua at sein msassa 
skall sseigiaz j huerre viku ffift^r |)ui sem bref |)^r vm gort 
vattar ' 

Pr^stbolet gamla Hale h. m. holl 

J Botillda rudi v aura holl 

J Hallandum v aura boll 

J Riodre h. m. holl 

J Najfra kiarre h. m. holl 

J Klofuonne xi 0vtogh holl 

J Fiskibfi^k h. 0yvis boll 

J Skor 0rto^A boll 

J Borgars |>uffiit fiv\/)gh boll *) Fra \ over Radering. 

*) Her f0lge 3 udslettede Linier, hvor der synes at have staaet: J 

l{0nom bol ok vii aura boll er liggw j Borgunda garde firt saal 

Lafranz ok hans kono. 
>) Se Dipl. Norv. IV. No. 681, og ovenfor S. 312, Note 1. 373 

J Oimdalum v aura boll 

J Ararudi v aura boll till b^na haldz 

J HiaQi'iia'riodre iij aura holl var gehxet till b0nahaZeier fin sail 

Porbionrs(I) Smidzsonar 
J Miolbergi ij auro holl fol. I7l. b.2. 

J Jngurudi ij aura (boll)* Fick t^a^sser jarder prccsten {)a er sira Kolbiorn ^Eilifsson 

erkiprccster j Oslo * skifti jorduin millom pr^stens oikirk(iunnar) 
J Birgisrudi iij aura holl er ligg^r j Aspanga sokn ok var 

gefuet firi saal herra Biarua VUfuede| j Hallandum v aura 

holl 
J Glasrborgum h. m. holl |)0 0ystr^ gaf Margaret Banxa kona' 
J Krossabaek vj aura boll sem gaf Borgar Hcelgaeson* ok Sae- fol. 172. a.1. 

munder son bans 

En |>e68a jardhir fek presten anno dominj etc. xx. octavo |>a wer Jenes 1428. 

visiteradttfn 
Primo j 0fratnnuw j Sveinaby sokn ij m' . holl sew Ronnogh Smidz 

dotUr* hafde gefaet 
Jietn j £idb0 x. aura holl 
Jiem j Hafb0 j Askeims sokn iij. aura, boll 
JUm j Markmanna R0yraik skiUings boll 

Fylghir uu kirkian t>ffissom jordum j Bragasa^tre m. holl gaf 
Porer howd ok bans kona 

Jiem j Berghi j Tossini sokn j Sotanaesi ij. aura holl gaf S»mafider a 
UflBguaUam fm laBg^rstad bams sins' J Pauluui j Krokstada soku ij aura boll 

Jiem anno domiuj etc. xxviij laut kirkian .till vphsBldez etc 

Pritwo j OrmdaU klf. m'. holl 

Jiem j Sauri)orpe m'. holl gaf Sssmunder a HsBguallu/n 1428. *) Her f0lge 6 udraderode Linier, skrevne med nyere Uaand. 

«) Se ovenfor S. 371. 

*) Penoner af disse Navne nasvnes 1358 i Borf^esyssel, se Dipl. Norv. 

II. No. 320. 
*) Mon den samme, der naevnes ovenfor S. 34? 
') Tilf0iel8en over Kadering. 374 

Jiefn j Vikingsbnekku h. m* . hoU gaf Peter Vetersson *, jiem j samre 

jord .ij. aara gafuo arfuar Giordz, {)o till lausnar fm .j. vxa 
Jiem fol. 172. a. 2. En t>8BSser jardhcr varo gefnar j stora maudaudauom [oc 

ero nw skiftar til prcestens 
Primo t>et sem gaf Ronnogh* Sinidz dotter j 0fia Tunum j 

Swffiinaby sokn ij m. boll 
J iEidb^ X aura hoU 
J Hafb0 j Askseims sokn iij aura boll 

J Markmanna Rcfyruik skilldings boll* CXCIX. 

18 Novbr. Snitc/i Olaui dedicae/o Jn octara sancA MarfinJ 

.V. m'^. tiund 

(1391.) Anno eodeiu atte Asksims ktrkia sua mykit j SBignum till 
prcestsekkiunnar. 
Pr€5stboIet alt vj aura boll 
J Biarna riodre 0vtogh ok ix aura boll 
J Gunnars budum h. in. boll 
J Hafb0 X 0ttogh boll 
J Vlfua dale ii aura^ boll 
J Basrgi 0yvis boll 
J BaBriase iij aura boll 1) Mon ham, der naevnes 1334—36 i Oslo, se Dip!. Norv. IV. No. 225 
og V. No. 98. 

>) fra [ med en omtrent samtidig Haand over Radering. 

>) De her nsevnte Eiendomme ere med en senere Haand opforte un- 
der det Presten tilliggende Gods, se foregaaende Spalte. 

^) Rettet fra: 0yT%8. 375 

J Rygs aase h. auuars 0yvis boll fol. I72.b. l. 

J Swaeinaby h. m. boll 

J Roonne ij s&vtogh boll 

J Diapadale halfs 0yris (boll) 

J StiaDrnukiarre v 0Ttogh boll 

J Gaeita riodre h. 0yvis boll 

J Rams yik iiij tBrtogh hoU 

J Suna rudi ij Bdvtogh boll 

J Ala tunum h. iiij 0yvis boll 

J Lindale 0vtogh boll 

J Kiarre 0yYis boll 

J Sparra riodre 0rtogh boll 

J synzsta KisBrsfirdi ij aura boll 

J Mffidal rudinu h. 0yrt^ boll 

J Bordb0 h. m. boll 

J Kika 0yris boll' 

Skiftom veer 0ysteiD millom prcestens ok kirkiuna I>8essa ny- 

komn' iarder [til* ok lout t>a pr^sten |)aBSsa iarder. fyrst 
J litla Ask8eini(!) \j aura boll gaf Olafu^r a BrsBttaby till b0- 

nahaldz. 
Jtdm j Biarrum iiij 0rto^a boll gaf Olafuer j Atlarudhi til 

b0nahaldz 
3tem j Sweinaby h. jj 0yvis boll gaf Asmunder sote fin- Hal- 

uard Porkelsson 
Jtem en j samu iard. h. ij 0yW6* boll en gaf Porbiorg. Starta 

dotter. ok segiz at |>et er m'^k: boll alt er pr^sten aa pmr j Ed t)8essa iardar fek ktVkian till byggingar j. byteno fol. 172. b . 2. 

J Eidb0 y aura boll er louk Neridhir a Bakka ok annat gaf 

haa k»rk(i)uni 
Jtem j Stalarudi x. aura boll er frv Kristin "^^ vsedsette krosse- 

nom firi eit heiden stykke er Giurdcr a Hauganaese fek wt ^) Herfra begynder en anden, omtrent samtidig Haand. 
^ Tilskrevet over Linien, mon maaske atter udslettet. 
*) Se ovenfor S. 228. 876 

ca 

17 Novbr Saitc/e Marlo dedicaejo .xv. kk. DecembrM 

xij aura tiund 

(1391.) Anno eodeiu atte Abya ktVkia sua mykit j asignum ^ 
J 0fstarudum* xij aura boll 
Jtem j Vlfua grsein iij aura holl 
Jtem j Stokka budum h. iiij 0yvis boll. ' 
Jtem Skalla. h. marka boll. 
Jtem j. PaiTake. h. m. boll, 
fol. 173. a.1. Jtem j Audils tuftum. h. 0yTis bolP 
Jtem j Gotu ribdre h. 0yHs boll. 
Jtem j Kiserre. iiy. m'toga boll. 

Skiftom Vieer iardar millom pr^stens ofc kfrkiunafek{)apr<esten, 
j Geita hamre j nsedra stofuone . .' . . ' holl firi la^gstad. 
Andresa. a Rosoimi ^ En ^(BttSL fek kirkian j sin Iwt. j. skifteno 

J 0ydab0nofH j 0jstra stofuonne h. 0yvis boll gaf Porgsuir 

Vlfson* 
Jtem Skeelis Jiorpe h. m.'^ holl Uri tiund 
Jtem til lysinggar j Bakka x aura holl COL 

* 

19 Novbr. Scritc/e Marie dedicaelo xiij kk. DacembrM 

vi m. t. 

(1391.) Anno eodem attc Tossinar kirkia sua mykit j asignum till 
prcestaikkiunnar >) Herfra begyndcr igjen deu ovenomtalte samtidifj^e Uaand. 

') Herfra tiluels over Kadering. 

') Aabent Rum i Codex. 

*) Her f0l^e flere udraderedo Liuier. 

^) Denne Notits er skreven med f0rste Hovedhaand. 377 Pr^estgerdi vj aura boU^ 

Jtem j 0{Tb0. ix aura boll. 

Ok j. Vpsolum sydr vi aura boll, lauk fru Kristin* sem bre- 

fiie^ vattar. oh ver giordom till priestbol. ok tokum after til 

bi^cops stolsens. med prcestens samt>ykt adra lord 
Jtem j n0rdre Vpsalum m"^. boll gamalt 
J Aulinum 0yi*f^ holl 
J HffiUu yj. aura bo2{> 
J Vardase vj aura boll 
J Skralundi x aura boll 
J Suseiuaby ^ aura boll 
J Raggardale ij aura boll 
J Eiffin-e [eyrw * ii aura boll 
J Strupa h. ^yvis holl 
J Porpe 0yre holl 
J Hamadale 0rt' boll 
J Gauta riodre h« 0yrf^ boll 
J Audistuftum 0yrif boll 
J Rudi y 0rtoga boll 
J Lodna kiarrum h. m. holl 
i adrom Lodna kia3rrum h. 0yri^ bolP 
J Finna t>orpe 0rt' hoU 
J ^ppla slette h. 0rt' holl 
J Helgo rudi 0rt' holl 
J Skffilli 0rt' holl 
item j SksBlli h. 0rt' holl 
J Glarborg gaf herre Birghir ij aura boll* 
Jt«m skiftom weer 0ystein millom pr^estens ok kirkiunna ok fek 

i>a prcesten {)6tta 
J Bakka j Tossina sokn h. m"^. holl gaf Pormoder a Skselli 

ok Botilda kona .bans 
Jtem j litla Geitzstadum ij aura holl firi saal Porbiorgo ok 

Amunda bonda haennar er biuggu a mykla Geitzstadum fol 173. a. 2. fol. 178. b. I. <) Herfra begynder igjen anden Hovedhaand. 

«) So ovenfor S. 228 og Dipl. Norv. IV. No 539. 

') Herfra besynder igjen f0rBtc Hovedhaand. 

^) Igjen adslettet. 

^i Her f0lge to udraderede Linier. 

*) Maaske den Svenske Ridder Birger Ulf880n, der neevnes 1378 i 
Dipl Norv. YIU. No. 202. — Herfra begynder den anden Hoved- 
haand. 378 

Jtem j Ragardale 0ym boll ei* liggir j Rrua 8okn ok annat til 
AsksBim 

Jtem j Hamadale h. m' . boll * fol. 173. b. 2. [En t)ett;a fek. kirkian j sin lut j. skifteno ' 

J Bladiupu rudi ij aura holl er ligger j Brua sokn firt sail 

Pores a Audztuptum 
J Poi*pe nest kirkiunni h. 0yns boll firi sail Jons Asbiornasonar 
J 0ydib0num er ligger j Botna sokn. h. 0yris boll firs sail 

Vlfs bonda a Fornanese 
J Rams vik h. 0yvis boll j 0ystrastofuonne fiit' sail Jons a 

L8eirb0k^ ok Margareto kono bans 
J Bsergi 0yris holl liggir j Tossini sokn er gaf Biarnekriuger* COIL 

iij m. t. 

(1891.) Anno eodem atte Beroflardardals ktVkia sua mykit j scignum 
till pr£Bst(8Bkiunnar) 
J Vatna rudi vj aura boll 
fol. 174. a. 1. J Haufna inidi iij aura boll 

J Nokka rudi h. iiij 0yrt^ holl 

J Bseghers kiarre v aura boll 

J 0ydab0noni j Botna sokn hi. annars 0ym boll 

J Skyrbudum 0rt' holl 

J V»lz rudi 0rt* boll 

J Tvptum j SusBinabiars (sokn) 0yre 

J Hffiidi ij aura holl Her f0lge flere udraderede Linier. 

*) Fra [ skrevet med den anden Hovedhaand, hvorpaa f0r8te igjen 

begynder. 
*) Herira alter skrevet med anden Hovedhaand over Radering. 
*) Her f0lge flere udraderede Linier. 379 

J Kalz t>orpe i^j 0rtoga hoU 

J Arna rudi j Aspanga scfkn iij aura hoU 

[Jtem j Fflbeins rudi ix. aura boll 

Skiftofti veer 0ystein millom pr^estens ok ktrkiuna ok lout {)a 

prtBBten. 
J litzla Geitstadum ij aura boll er gaf Basse a Geitzstadum til 

b0nahaldz Ed {>etta fek kiVkian j sin Iwt j skifteno ^ 

J 0ydib0nom j 0ystrastofuonne er ligger j Botna sokn h. 

0yr%s boll gaf Porgeir Vlfsson 
J Kiarre j Tossina sokn ij aura boll gaf Olafs sota kona till fol. 174. a. 2. 

b0naha!der' ok liggir i>et vidh Haughassesom 
Jtem j HsBst hagha m"^. boll 001 IL V m. t. Anno eodem atte Suainab0ar kirkia (i39i.) 

Haugsletto xij aura boll 

Jtem j Raangstadom j 0Btra gardenom m. holl ssew prcestbordhet fsek 

af ^orde langh* firi m. holl j Biamlandum 
Jiem j annare stownnj j K8Brb0 ij aura hoU* 

J Skffirpu rudi h. ij 0yres boll 
J Audnffinne iiij 0rtoga boll 
J H0noskor vj aura boll 
J Skagab0 ii^ 0i*to^a boll 
J Tuptunt h. 0yTi8 boll 
J Rudi ^' 0Ytoga boll 
J Arna rudi m. boll 
J Karls sengh ij aura boll *) Fra [ begynder igjen anden Hovedhaand. 

*) Herfra med anden Hovedhaand over Radering. 

') Kan vel altsaa ikke vsere ham, der neevnes i Oslo 1302, se Dipl. 

Norv. I. No. 93 — MeUem denne og den f^lgende Notits Andes 2 

adraderede Linier, skrevne med samme Haand. 
*) Tilftfielsen skreven over Radering. 380 

J iEidhi iiy 0vtoga holl lauk Nikulos a Joro ftVi tiund ok 
ver lagdom after till prcsstbordzseiis after(I) firt y aura boll j 
Hseidi er ver budum sella till byggingar 

J Y^laker vi aura bol som gaf Ragnild Ketils kona til k»rki<mna foLi74.b. 1. En {)cetta aa Su£Qiiiab0ar kirk(La) till lysingar 
J Poresb(!) rudi m. holl 
J Karls sengh h. m. holl 
J Vglu kiarre x 0Ytoga holl 
J Audnsenne 0rt' fat a vij aura boll 
J Tuptum h. ij 0ym boll 
J Rudi 0yn^ boll 
J Sunda dale m. holl 
J Puseitum xviij aura holl 

J SusBinab0ar ludum halfs 0ym boll [alias j m. bool. * 
J Skyrolmanttm h. m. holl lauk hustrv Ranna5y* Uri viii m'**'r. 
J Lioska m. boll 
J Rudniiigenom m. holl 
J Svandale' in. boll 
J Gelajiks mork vj aura holl 
J SOlssmum m. holl g(af) Borgar Yinzaon 
J Ilornborg0y in. holl firi saal Finz 
J Kia3rb0 ij aura holl Uri l8eger(stad) Sigurdz 
J Gunnara rudi h. m«. holl gaf Borgar Fiuzson ocmi. fol. 174. b. 2. 

4 Decbr. SuhcIb Marie pridie nonas Decembr/« 

iij m. t. 

(1891.) Anno eodein atte Botna ktrkia sua mykit 
J Raugstadum xij aura holl 
J Ilala ui. boll *) Fra [ senere tilf0iet over Linifii. 

^) Maaske den 1861 forekommende Uusfra Ranveifj^ Thordsdatter, se 

Dipl. Norv. II. No. 863. 
^) Senere Rettelse fra det oprindclige: Sundale. 381 J Haugi m. boll 

item j Haugi m. boll 

J Poi-sta rudi h. ij Byrui boll 

J Riodrom m. boll 

J Brffikko y aura boll 

J Aldena t)orpe ij 0rtoga boll 

J Gisla gerdi 0yri5 boll 

Jtem j annare stofuonue h. 0yn> boll 

J Bergi j Askroims sokn 0ym boll Jtem till lysingar 
J Strupa h. iiy 0ym boll 
J Brffikko y aura boll 
J Gislagerdi h. 0ym boll^ 
J Valaby halfs annars 0yri8 boll 

J Honborg0y j Bserghi j synsta stofuonne ij aura boll lauk 
Helgi a Joro fin tiundh CC V. fol. 176. a. 1. 

SanclB Marie dedicac/o sanctorum Crispin! et Crispinianj 25 Octbn 

XX m. t. 

Anno eodem attax Kuilda kfrkia suamykit j rpignum til prrcstrok- (1391.) 

kiunnf 
Prestbolet xij aura boll 
J Hsellu xij aura, boll 
J iEngh ix aura boll* 
J yzst Uidingium h. m. boll 
J Skor vi aura boll 
J JEnda rudi vj aura boll 
J Borgom j Fossokn b. m. boll 
J Rotilda nidi h. m. boll V Herfra skrevet med en kun lidet yngre Haand. 
>) Her f0lger en ndraderet Linie. 382 

J Jsaks rudi vj aura hall 
J Hseidi vider Grind iij aura boll* 
J R0yruik ij aura boll 
J Fitium V. 0rtoga boll 
J Basta kiarre iiij ertoga holl 
J Brandaby 0rt* boll 
J Asgautz rudi 0ystra 0yTis boll 
J ytzsta Rudi j Honborgo ij 0vtoga holl 
J Utla Rudi 0rf holl 
J Vndirbergi ij 0Ttoga holl 
J Haka rudi ij 0rtoga boll 
J Poresbudum h. 0yvis boll 

J Aldina potpe j n0rd2Sta stofuonne halfs 0yri^ boll. En j 
annare stofuonne h. 011;' boll 
fol. 175. a. 2. J Grimsletto h. 0yrw holl 
J Kltieifuum h. 0yYis holl 
J Auduna rudi h. 0yri« holl 
J Bakka vider Aspanga h. 0yvis holl 
J Karls rudi h. 0jns holl 
J Huldarhseidi 0rt' holl 
J ^ifuinda rudi 0rt* holl 
J Aaso rudi 0rt' holl j Riuks sokn 
J Porpe wiiev Vindseid 0rt* holl 
J Roa rudi 0yrw boll 
J Stafb0ar |)orpe h. 0rt* boll 
J Asgautz rudi ij aura holl j luta Gudlseifs 
J Nordby 0yvis boll 
J Samab0 xv pe(ninga) holl 
J Audunaby j luta Rams v pe(ninga) holl 
J stofuo Aslaks kuuks h. 0rt« holl 
J Atla rudi h. m. holl 
J HialpastsBini j yzsto stofuonne 0rt' boll 
J Puseitum ij aura holl 

J Lorta pyil iiij 0vtoga holl })ett8B behaldnr nw ktrkiann alt 

J Stafboar klsif ij aura boll 

Jiem j Aldins {)orpe j sydra gardenam. x. aura holl qusBmhusiBt ok 
aller beekkrsen ssem ktrkian fek firi m. holl j. Fitiom. ok f»n h. m. 
holl j Miedhalyidhingiom Her Mger en udraderet Linie. i 383 

Fffik |)8BSScr jardher pr^sten Jia er sira Kolbiorn iEilifsson 
Qvchiprte^ter j Oslo * skiptum(!) jordum millom pr<BStens ok 
ktVkiiinni 

J 0fra Grimsletto xiij aura boll gaf Olafuer bonde fol. I75.b. i. 

J n0rdra gardenum j Hornborg 0y |)o j 0ystra h. m. boll gaf 
6udt>orni6r logman* 

J Kalfskinni xi aura boll fin xij aura boll j Krokstadum 

J Suffilti h. m. boll gaf Nikulos kane^ En {)^tta fsek ktrkian ser till vmbota 

J Rik m. boll 

J R0ruik h. m. boll after fin Lseiristaein oh Budhadall ssem fol. 176. b. 2. 

sselt var j fiord till prc^stens 
J Biola{)orpe h. m. boll 
J Hseidsengh j Skediofs sokn v aura boll lauk sira Ssemunder^ 

ftW jardher |)FB8Br er ban hafde sem seita Asgffiirs rud 

Jiem .j. Jsaghs mdi vj aura hoU seem kirkian fsek af pr^stbordeno ftn 
m. holl j F . . . . 

J Bakka ij aura boll^ 

J Vndirbergi j Honbor0y h. m. boll firi tiund lauk HsBlgi aa Joro 
Jtem j Ausmalum fin vttan Joro h. m. boll lauk en Ha'lgi 
J Hialpastasini h. m. boll lauk Olafuer a Hialpastseini 

Jieni Lortse pytten j mi^rkse bol 

Jt«m Hselghse rudhi j Tuneymssokn j mserkae bol 

Jietn Yataerud i Homborg0y 

Jtem j Soflkin oc j Hseida eeiger alt ktVkian gaf frv Astriid fm her 

Erik Ssemundsl^ ssel och synse 
Jtem markee bool j Hielpestein j synste stofuone, fek ktrkian fore markse 

bool j Fliik oc qweme fossen med lawk Thore Biornson' ') Se ovenfor S.871. 

^ Gudthorm Thorleif880n nfevncs som Lagmand her 1816, se Dipl. 

Norv. rv. No. no. 

*) Mon den senere Bidder Nikolas Gunnar880n Kane? 

*) Hr. Ssemund Thorlak8s0n forekommer som Prest paa Kvilde 1361, 

se Dipl. Norv. II. No. 363. 
') Her i0lger en udraderet Linie. 
*) Om Rigsraaden Hr. Erik Sseniundss0n, der f0r8t blev Ridder efber 

1440, se Dipl. Norv. 
') Maaske den samme som Thore Bjames80n, der nseynes 1415 i Dipl. 

Norv. in. No. 624. Tilf0iel8eme skrevne med 3 forskjellige Heender. 384 
fol. 176. a. 1. CCVL 

xij aura tiund 

(1391.) Anno eodem atte Rosims ktVkta sua inykit j lignum 
Havallor^ aller xij aura boll 

Synzsta Porp alt ij m. holl er f)et lient ktVkiune till bygjfiiij? 

R0regs {)orp allt x\j aura holl 

Jtem j Aldyns f>orpe j sydra gsTdenom .x. aura holl »mm ktrkian fek 

Uri xij aura hoU j Doualandum 
Jtem j Rangstadhmn h. m"^. holl gaS Nicholas a Roeme* 

J Peklubudum {iridiungen h. m. holl^ 

J Kalz {>orpe xy aura holl ok serdseilis forsen sem pr<pstjrn 
fsek firi 0fsta Porpanna sem brefuen ludba fol. 176. a. 2. En J>ctta aa kirkian ser till lysingar 
J La^irustiein eyris boll fornt 
J Orms rudj [.m.* boll 

Jtem j Geita bamre h. m"^ boll geS Andres a Roeme firi liegbstad. CCVII. XX m. t. 

2'octbr. Soncle Marie dedicaeio LeodegariJ 

(1391.) Anno eodem atte Tunsima ktrkia sua mykit 

Pridiungen j Tunffiimi xx aura holl ok serda5ilt.9 v marka hoU 
j Tunseimi er ktrkian fffik af Hakone konongh^ til pri7stl)ol- 
sens fivi t>8essar jarder sem ktrkian hafde aat fiugiur marka 
boll j badom* *) Synes senere rettet fra: Haadillor. 

•) Tilf0iel8eme skrevne med 2 forskjellige Haender. 

>) Her f0lffer en ndraderet Linie. 

*) Rettet fra: . . . aura. 

») Formodentlig Haakon VI, jfr. Dipl. Norv. I. No. 452—53. 

^) Her f0lger et ndraderet Ord. 385 

Rwanstungom ^ marka boll j Haalgarudi ok xij aura holl j Mu- 
lseI)orpe 

J Haeidi t>er J hi& xij aura boll 

J Hafdiarfs vik h. m. holl 

J Lykkiu jdem 

J Arnadall jdem. En j adrom gardenom iij aura bolF 

J Kolbakka h. m. holl 

J Hagha vt j Nese vij 0rt' holl 

J R0yr uik sydri ij aura holl 

J Roars brsekko iiij 0rt' holl 

J Hseidi j Bistadale fim ok 0yvis holl 

J n0rdra gardinum ^ev j hia fim ok 0yris boll fol. 176. b. i 

J Vtb0 0ym boll 

J Brams rudi 0yris boll 

J Gffiirpini 0ym boll 

J Porpe j Arnadale 0yri^ holl 

Jtem j sydra (!) eym boll 

J Pores rudi iij aura boll 

J Pufna t>orpe 0yris boll 

J Budum vider Krakones ij aura boll 

J Hu8erl0ysu h. 0yris holl 

J Alfs t>orpe h. 0yvis boll 

J Langab0 h. 0yvis bolP 

J Vtb0 h. 0yvis boll 

J Liodbusum h. 0ym boll 

J Langab0 j nicdrastofuonne vj aura boll gaf Botholfuer Nicu- 
lodson med samt>ykt modhor sinnj ok nu sidans samt>ykte 
magher bans Olafuer ok syst^r bans Sigridh sua at ^et se 
laeighulaust maedan modher bans lifuir ok sidans gefue ij 
aura gilda a huoriu a&ve vm ^eivrSL lifdagha. var {)a ner 
• Sft^mund logman * ok Ormcr a PaBgnab0. Galte. Biarne ok fol. 176. b. 2. 
Sighurder a G^rdaBimj ok roteira annat got folkt (!) ^ *) B0r yistnok, trods Anordningen i Codex, laeses i Sammenhaeng med 

den forodgaaende Linie. 
') Her f0lger en ndraderet Linie. 
>) Her f0lge 4 udraderedtf Linier. 
*) Snmand Thorgil880tt forekommer som Lagmand i Viken 1396 — 1418 

i Dipl. Norv. f-VI. 
*) Den mdste Noiits er vistnok skreven lidt senere end det 0vrige, 

dog maaske med samme Haand. 

25 386 

(1397.) Anno Aomini in°ccc®xc° septimo. |)a er yer Eystein med guds 

nadh hisJcupev j Oslo visiteradom Ranrikis profoastdeme 

skiftoin Yer jordom millom kirkiunnj Tunieim ok prestens. 

fajk |)a presten |)fes8ar jardhtr fyrst 
[J Miedallhugseimi j synzsto stofuonnc vj aura boll gaf Jngi- 

biorg Giurdz kona sem byggi a Nesi^ 
J [sama ^ Huga^imi j nordzsta stofuonne v aura hall gaf Aagseir 

j Alnaros ok scierdeeilis atte presten fyr j samre jord iij aura 

boll 
J Orrakleppo ij aura boll* 
J Porpe j Asgfffin m. holl gaf Magnus StoltekarP 
J Porpe vidher Bakka ij aura baZZ 
J Gudmunda rudi h. m. holl 

J ^ikibrsekko h. m. holl tirir saal Gunnu dinars dotW 
J Budum. h. m. boZZ fivir sail Brandz Jonsonar 
J Borgasnne j Valdalum h. m. holl 
fol. 177. a. 1. J Korndale h. m. holl iim* saall Pord(s) aa Kallaby. Gunilda 

hu8pr0y. ok. born bans 
J Suandalum ij aura holl fivir (saall) Jons a Porpe 
J Porpe j Aspanga sokn ij marka boll iinr saall sira Giurdz 

[er thet i gli^n ]0fit^ 

J [half m. bol j Beerghi som stolen atte fyr oc skipt^ war fore etc, h. 

m^ hoi j Ilallenne 
Jtem h. 0yTis bol j Hwitewalle gaf Sig^urder Olafsson" fiWr Giurd son sin 
Jtem half markae bol j Heidhe (raf Galte j Skyrbudbom 
Jtem y 0m boll, j Bakke m (!) medell gardhen f^&f GaltaB af Peji^sehy 
Jtem j Borghinne j Valdall .v. aura boll, ok s^rligha .b. m*. boll, oc v. 
aura boll, j Sighurdabudhum j Luders sokn. fek pr^stbordet {lessft 
iardbir af Andrese Jonsp f»Wr ix. aura holl j Arnadale j n0rdni 
gardenom sem gefnet hafde Borgilda Porda dotter ok Jnga dotter 
henna * *) Fra [ igjen udslettet. 

*) Her f0lgo 8 udraderede Linier. 

') Her synes at f0lge et Par udraderede Ord. — Om Magnus Stolto- 

karl se ovenfor S. 235, Note 3. 
*) Fra [ med Haand fra 16de Aarhundrede. 
') Fra [ over Radering. 
^) Formodentlig bam, der var Lensmand i Tunheims Sogn 1416, se 

Dipl. Norv. V. No. 618—19 (jfr. ogsaa VI. No. 480). 
') Vistnok ham, der nsevnes 1416 i Dipl. Norv. V. No. 519. 
*) Her f0lge 4 udraderede Linier. Den sidste Notits er skreven med 

en Haand, der er forskjellig fra den, der Rudesi de foregaaende. Pen J 

f0lgende Notits er igjen skreven med samme Haand som de nsest 

forudgaaende. 387 J MsBdelhogeim j synzste stowene yj aura boll gaf Jngeborgh Giurdz- fol. 177. a. 2. 
kona som byggi a Neesi Fylghir nu ktVkian |)8essoin jordum till vphseldis fyrst* 

J Bakka vider Tunaeim h. m. boll gaf iEiuind^r Gunnarson foi. 177. b. 1. 

finV sik ok sin brodher 
J 0fra Vppini ij m. holl er ktVkian fa)k finV Saurtungu er 

ligger vidhcr Alnaros* 
J 0fra Saeaem m. boll gaf Ragna ok Hafuarder son hosnnar 
J Nordb0 j Kuilda sokn vj aura boll 
J Skeggia rudj j Tunseims sokn ij aura boll gaf Biarne ok 

Gunbiorgh Kolbiorna dotter 
J 0fra Hallena m. boll finr saall Ylfs busta ok bans sona 

befer )>etta nw bt^copstolen 
J Vndibeerghi h. m. holl firir saall Gud{)ornis a Kallaby 

Jtem half marke hoi j Heidhe gaf Galtee j Skyrbudhom 

3 tern half fimtae 0yre8 hoi j Bakke madel (!) gardenom gaf 6 alias j 

^egnseby. j Luders sokn 
Jtem half m» . bol j Porppe j Moosokn gaf Porgeir diekn. 

J Ryghilandum j 0stasta stofuonne ssem lauk Jfuar a Ryghi- 
landum^ m. boll firiV xv. ma^rker forng(ildar) ok skall luka 
aa hiioriu are ij aura gilda huaavt peet haelder vserder saeth 
seder osaeth 

J Budhaualdum sem ligger j Sksers grsen j Skediofs sokn vj 
aura boll gaf Andres a Kallaby 

J torpe j Mo sokn j Bord^ne h. m» , bol gaf Porgeir diekn firir Iseg^- f^j 177 jj 2. 

stad 
J Siesem j Nafuastada sokn. vj aura bol gaf Pal j Audb0 * covin. 

Anno eodem atte Ludaers ktrk(ia) sua marghar nyar jardher (1391.) 
sem nu ero nykomnar till prcpstkiunnar *) Her f0lge Here (3 ?) udraderede Linier. 

») Jfr. Dipl. Norv. VI. No. 480. — Her f0lge 3 udraderede Linier, som 
det synes med Haand fira 16de Aarhundrede. 

») Se Dipl. Norv. V. No. 518. 

*) Her f0lge 4 udraderede Linier, skrevne med Haand fra 16de Aar- 
hundrede. Jfr. ogsaa Dipl. Norv. V. No. 664, 684, 849, 85L 

26* 388 

J Poronno rudi h. vj 0yris hall oh 0yvis holl j Sigt«rdabudum 

j austasta stofuonne finV IsDgstad ok bonahaZd jtem j litlu 

Lygi {)orpe h. m. holl finV Ragnildo Porgautzdotter 
fol. 178. a. 1. J Krabbu |)orpe h. m. holl firir Asbiorn Gautason * jtem j 0fra 

stofuonne a Vollu v aura holl firir laBger(stad) oh b0(nahald) 

Rings a VoUum 
Jtem j Valab^crgi v aura holl firir Orm Olafsson 
J Hellunne m. holl sem ktrk(ian) faek firir h. m. holl j Haugc- 

nom n0rdra sem gaf PorMfuer oh firir h. m. holl j ma^dal- 

gardenom a Nordby 
Jtem j Nordby j m8gdalgard(en)oin j ofra stofuonne ftnr ^irik 

Semundason ^ V. m. 

(1891.) Anno eodem atte Lude(r)s ktrkia sua mykit godz 
Pr^stbolet xij aura boll 
J Vallum 0yris holl 
J GaBitu eyris holl 
3 Smariso halft iiij tivioga holl 
J Arna rudi ij 0x\.oga holl 
J Ludsei^s sengh ij 0vtoga boll 
J Bakka iiij 0vtoga holl 
J Pyrbarde iiij 0vioga holl 
J ollfim HaBstseimum viij 0vtoga holl 
J PusBitum 0rt* boll 
J VflBsby 0rt* boll 
J Bakka h. 0ym boll 
fol. 178. a. 2. J Rffiirkcerre 0yri> boll 
J Liodzrudi 0yYis boll 
J Midkoppcnum h. Mrt' boll 

Jtem till vph8el(dis) ktrk(iunnar) x aura holl] mtedal gardenum 
j Arnadale ftr^'r Gotulf a Suderb0 Osmund ok Gudt>orm synir 
bans 
J Midkop h. m. holl firir Porbiorgo a Suderb0 *) Vel neppe den samme som Asbj0m GautsBdo, der nsevnes i Bergen 

1333 i Dipl. Norv. IV. No. 208. 
«) Se ovenfor S. 883, Note 6? 389 

Jtem j Vtb0 half? m. holl gaf Piodolfuer a Vtb0 firtr leeg- 

stad sin 
J Porpe j Asgrfen h. m. holl firir Ronnogo Asbionia dotter CCIX. XXX m- 

Saitc/i Olaui dedicaeio xix k. JanuariJ h Dccbr. 

Anno eodem atte Skediofs Wrkia* sua marghar aiignir [till (1391.) 

prcisstbordzens ' 
Skediof presstbolet ^* m. holl 
J Frodaengh ix aura boll 
J Seliu vik v aura boll 
J Aaso nidi vj aura boll 
J Halz SBngh 

J Vanskero holte ij aura boll 
J iEigils ha^idi ij aura boll 
J Folkastadum v 0rtoga boll 
i Saulu{)uaBit v auia holl 
J Skffiiri 0yvis boll 
J Barda rudi 0ym boll 
J Slodsein^e h. 0ym boll 
J Risaengh halfs 0rt' boll 

J Skaganom 0yvis boll fol. I78.b. i. 

J Haughum halfs 0ym boll 
J Holte V aura boll 
J lisli Miduik 0rt' ok iij aura boll 
J Karls rudi h. 0yris boll 
J PriggiaBm \j 0vtoga boll 
J Gautars rudi 0jr%s boll 
J Haukabudum 0rt« boll 
J Gautabudum 0rt' boll 
J D0lo{)orpe ij aura boll 
J Lyghi {)orpe h. 0yris boll •) Jfr. ogsaa Dipl, Norv. IV. No. 347; V. No. 664, 742—43. 

^ Fra [ tilskrevet med aodet Bltek men maaske med samme Haand. 390 

J Joronno rudi 0rt* boll 

J 6radl0ysu iiij 0vioga boll 

J H8eidab0 0rt' boll 

J Tiarnadale ij Bvtoga boll 

J Gasholte ij aura (boll) 

J Glibbu rudi iiij 0vioga holl 

J n0rdzstom Rukstadom h. ij 0yrt^ holl 

J Jarlseifua skoghe xv penm(/a boll 

J sialfrc Jarlaifw h. m. boll 

J Stseinars rudi h. 0yri5 boll* 

J Lidini ^ 0rto^a boll 

J ^ist halfs annars 0yvis boll ^ 

J Huld m. boU 

J msedal V8esb0 h. 0rt^ boll 

J Forse ij aura boll j lutanum [t)eim sasm ligger til Steins 

0yri5 boll 
foj. 178. b. 2. J Gautabudum m'^^k. holl er presten fek af bwcops stolenom 

Urir adra jord. er nw bygt aUers mala' 
J Biarku 0yri5 boll 
[Jtem j Audni j Luders sokn .vj. aura holl ok skillings boll j 

Toosta rudi halft til hwars gaf Andres a Viik' 
Jtem nyghar jardher till pr£cst®kk(iunnar) 
J Spals |)orpe xij aura boll finV sail Kolbiornar a Skere' ok 

Vlfuildo huspr0y bans 
J Gislagiaerdi j Kuildom ij m. holl gaf Rolfuer Stseinarson ok 

Sigridh hustru bans, ok ^er med m. holl j SkraiUdandtim j 

Suartuborga sotn ok ^tst var byt vider Hauard triona j 

markar boll j Kros0ykiar j Skediofs sokn ok ^(Bt er a;i 

frialzst 
J Eolnese j Tiarn0y xij aura holl firtV sail Biorns danska 

Kristino hustrv bans ok Haluardf sonar ^eirr$L* 
J Hardskalle xij aura holl gaf Bardber slaper vj aura holl ok 

Aulfuir aa Husatyfti iij aura holl. Lifua ok ^ifuinder 

saltkubbi iij aura boll 
[J 0ifsta JEist xij aura holl j Bergastofuonne ok iEskistofuonne • 

1) Her f0lger en udraderet Linie. 

*) Fra [ med en anden, kun lidet yngre Haand. 

») Naevnee i et Brev af 1339 i Dipl. Norv. V. No. 132. 

*) Mon Chorsbroderen i Oslo, se jDipl. Norv. 11. No. 243. 391 

sem ktVkian feek Ogmunde lugganum firir x. aura holl j 

n0rdzsta Rokstadtim 
Jtetn en ^ev j {)ridia stofuonne vj aura hoU gaf Porer Ogmur»- 

dasoM ^ oA 0ym boK j Rudi ^ 
Jteni firtr artidahald Gunnars a Rollini ok hustrv bans Reid- fol. I79.a. i. 

unne iEist forss 
J Pelli rudi n^rdra vj aura holl gaf Porer vngi ok Elin kona 

bans 
J ma)dalstofuonne j 0fra Fialskoro m/ holl gafuo HaiUaug. 

Viglseik ok Aulfuir br0dber 
J Barderudi vider Skaer olio raeiknado v aura boll gafuo Aslaker 

j Bardarudi Asulfuer ok Gudbrander symr bans 
J Sigburdabudutn iij aura boll gaf Ogmunder a Gral0ysu 
J Ilsellikffillinese vj aura boll gafuo Bendikt Postaiin Haldol* ok 

Grimcr 
J Tiffirnadale ij aura holl gaf Hnut^r j Holkadale 
Jt^m en j Tiasrnadale ij aura holl gaf Hakon a Sylt 
J Gral0yso j JE^ki stofuowne h. iij 0ym boll gaf Jon j Nusta- 

rudi ok Joron kona bans 
J yttra Sand0y j 0fsta Tuftum ij laupa land gaf Otte j KidQla 

bolte 
J Skarde vij aura holl gaf Botolfuer j Arnarudi 

J Dapt0y * 0fra stofuonne iij aura holl gaf AskajU stiaertcr fol. 179. a. 2. 
J samo stofuonne j Dapt0y ix aura holl lauk sira Sa^munder 

firtr V marker fornar sem gaf sira Gunnar a Nesine, xy 

aura f. HsBlgj j Bardarudi ]tem ij m. sem gaf Jacopper a 

J5ist jtem finV xx aura f. sem gaf Pora a Jola|)orpe 
J Hseidislondom' voistra b. m. boll gaf Ha)lgi galte ok b. m. 

holl atte ktrkian fyr j 0y8tra Ilseidislandom 
J Stadlom vj aura holl gaf Asa Aulfuirs dotter 
J Salu{)ua;it ij 0Yioga holl minna en m. holl gaf Asga^ir jarlen 

ok Gunilda kona bans fivir barn sin Biorn Anund ok Ase 
J Yxna vadc h. m. holl gaf ViglsBiker j Kangarudi ftWr 

barn sin 
J Stufnarudi b. m. holl gaf Piostolfuer fadber sira JEiuinda^ ») Mon ham, der forekommer 1338—45 i Dipl. Norv. V? 

*) Fra [ maaske med on andeo, samtidig Haand eller samme Haand til 

en senere Tid. 
») Jfr. Dipl. Norv. V. No. 693 og 743. 
*) Han var Prest paa Skedjehof 1349, se Dipl. Norv. IV. No. 347. 392 

J Anuundi j Kepaualla rudum h. m. boll gaf Gadnm Asia 

dott€r 
fol.l79.b.i. J Litlastofuo j Vffirpi ^ aura boll gaf Onner a Kampa {lorpe 
J sama stofuo ij aura boll firir Biorn brat 
J innara Vard0y h. m. boll gaf Poralder glamer 
J Ramfdale j Kepaualla rudum ij aura boll gaf Poralder fisk(er ?) 

ok Asta koua bans 
J HsBllom en {>er ij aura boll gaf Olafuer fdgh ok Htelga koua 

h(aiis) 
Jiem en j same Hicllo iij aura boll ok j nurdra Hrogsletto h. 

ij 0yri^ boll gaf Haluarder Borgarson 
J 0fra gardenom j Buda uallum i^ aura boll gaf Susein foter 
J Myklab0 j Tiarney sokn firir sail Steinar Asle ok Hafuarder 

br0dher h. m. boll gaf Olafuer kotkarll ok fim aura hoU 

firir sialuan sik j samre jord 
J ^ist j Briamslykkiu j n0rdra stofiionne xij aura-boZI gaf 

ma jEifuinder firir altidahaM 
J Lidhini ij m. boll j austastofuonne gaf Asa a Skere ok 

herre Jon snub^ heiuie bonde afheude 
fol. 179. b. 2. Jtem en j Lidhini j stofuo sem aiitir Komdall viij 01I' boU er 

sira Kolbiorn' lauk firir lausa pe(ninga) sem gafuo Nikulos 

Jonsson' Stasinar j Rannadale ok ^orgrimer j Skra'.ppakiar- 

rum ok fyr atte ktrkian ^ev j iiij 0rt' boll * 
Jtem en j sama stofuo v aura boll sem k»rk(iaii) fsek af herra 

Loduik^ 
Ok ix aura boll j Redestofuo sem en fa^k ktrk(ian) af herra 

Loduik * firir m. boll j Mork j Hodal sokn 
J 0f8ta gardenom j Kolsne j Tiam0y h. ij 0yrii boll 
J BudauoUum vij aura boll tirir Gro Gunnars dotter^ 
Jtem j Pores rudi j Tunroims sokn iii aura boll ok iii aura 

boll j ytsta JFAst j Skffidiofs sokn gaf hustrv Sanniua (!) aa 

Skaere, ok Simon afhendi h. till huars. ok sidan kom f>et j 

skipti prestens 
Jtem j Bra)kko vider Stodiar .xii. aura boll gaf sira Kolbiom 

^lifs son* «) Jfr. ovenfor 8. 72. 

>) 8e ovenfor 8. 241, Note 7. 

*) Maaske ham, der neevnes 1396 i Dipl. Norv. lY. No. 667 og 670. 

*) 8e ovenfor 8. 183, Note 3. 

*) Her begynder en ny, kun lidet yngre Haand. 393 Jtem j Dapt0y^ .ix. aura bool j 0fra stofaon[ne] lauk sira 

Ssemunder 
Jtem j sydra. Vattadal^ .v. aura holl |>ridiunghen j iordheniie 

gaf sira iEilifuir a Nesini^ tirir saal fadurs sins. En |><etta aa kirkian ser till vmbota ok lysingh fol. 180. a. i. 

J Hialmabcergi videi* Mardall xx aura boll allan garden lauk 

sira Mathios 
J 0fra Hadustadum h. in. holl lauk Kolbiorn Krakason 
J StrsBngini 0ystra gardenum j vsestra stofuonne ij m. boll kom 

m. holl finV in. holl j Stodum ok annat m. holl gaf Biorn 

danske ok Gunnar. murter ' 
Jtem j jarlsens stofuo j Strsengini vj aura holl gaf Porbiorgh 

Gunnars d otter 
J 0fra Fialskoro m. holl j n0rdzsta stofuonne ok Tuftum ok j 

synzsta Tuftum ^ev vj aura holl lauk Biorn danske ok Kri- 
stin kona bans 
J Miduik mykla x aura holl gamalt, 0rt' ok xj aura holl j 

adrom gardenom gaf Vlfuedin a Buinom ok Jngilssif kona 

bans 
J Piodastadum j 0fra gardenom xii aura holl sua at Porbion 

slaper Azstrid kona bans ok Barder son j[)ma gafuo hlfr fol. 180. a. 2'. 

m. holl [en annet xii aura holl var bort skipt^ 
J Midbo j Hodal sokn iij aura holl lauk herre Ogm under Gtid- 

|>ormscm * 
J Husatyfti sydra v aura holl lauk 0yst£ein Orinssot»^ ok 

serdffiilf^ ij aura holl gaf Jon j Nustarudi ok Joron kona 

bans 
J Vesby j Baergs lutanom j Nesine sokn vj aura holl lauk 

Ormer sooper ij aura holl ok h. m. holl firir kegstad Aaso 

systur bans <) Se ovenfor 8. 391, Note 3. 

^ Eilif Ste]nan80n nsBvnes som Prest her 1391, se Dipl. Norv. V. 

No. 347. 
*) Mon ham, der navnes 1338 i Dipl. Norv. V. No. 122? 
*) Fra [ tilf0iet i Marflfenen med en knn lidet yngre Haand. 
») Se ovenfor S. 239, Note 11. 
*) Uden Tvivl S0n af Drotaeten Hr. Orm £y8tein880n, se Dipl. Norv. 

11. No. 389 og P. A. Mnnch, D. norske Folks Hist VII. 8. 4(58. 394 

J HsBsta skffiidi yj aura holl gaf Gunnar a RoUini ok Rffiidun 

hustru bans 
J Botadale j Lumulanda soka v aura boll 
Jtein b. i^* 0yri5 holl j Birkibrota ok j K0no ij aura boll gaf 

Ilaluarder baggen ok Kristin kona bans 
Jtcm j n0rdragardenum j Galt0y xij aura boll firir Giurd Ma- 

dridason ok Porbiorgo bu8pr0y bans 
J 0ygiulf8rudi b. m. holl firir Porgrimcr kata 
J Lumulandum sialfuum j no^dra gardenum m. holl gaf Kristin 

kono Haluardz baggans b. till buars 
fol. 180. b. 1. J sydra Haegsletto b. xii^ 0yri^ holl sem ktVkian fask firir xij 

aura holl j Haganom j Nesina sokn sem g8ef[uet bafde^ 

Viglseiker j Kangarudi b. m. holl ok Jngibiorg j Bardarudi 

ok Aulfuir son benner m. holl^ 
Jtem j Haeidi b. merka holl till afterlausna ok ii aura holl j 

Gautars rudi gaf 0ygisBrda Gudbrandz dotter b. till buars ok 

sidan kom pet j skipti ktrkiuna 

Jtem j KaBtilrudhi iij aura boll gaf Andres Jacopsson. Olafer Sveinsson 
Halkell Andresson' ft'rtr saal Sweins Eara^ Gudrido 0y8teins 
dott', ok 0y8tein8 Andres^. 16 Marts 
1409. Jtem seigb^r krossen a Skediofue 

J Solu|)uajit ij 0rt* boll 

J Skeriom iiij 0ri;* boll 

J PursBimi j Ludaers sokn 0ym boll lauk Gunnar murter 

J Velli \j aura boll gaf ^irikcr j VicUi* var sua vitnad fiWr 
OSS ok SMOvet anno dominj mcdix sabbato ant<? letar«; nerue- 
random Symone j Budum Bierne Gunnars^.* Peter Anduns^.* 
Andres Jacops|. ok morgum odrtim godtim monnum ok Karle 
j Daft0y saem f)ett ij aura holl bafde, oc d0mdom wer |)ct • . . ' Fra [ tilskrevet med en kun lidet ynere Haand. 

Herfra med en kun lidet yngre Haand. 

Formodentlig ham, der naBvnes 1447 i Dipl. Norv. V. No. 743. 

Herfra tilf0iet senere men maaske med samme Haand. 

Uden Tvivl ham, der ncBvnes 1416 i Dipl. Norv. V. No. 518. 

Yistnok ham, der forekommer 1414 i Dipl. Norv. V. No. 503. 

Resten bortskaaret ved Indbindingen. 395 

Pffissa jardher lagho till pr^stbordzens a Vettalandiim ok nu foi. 180. b. 2. 

fylghii; preesten 
J Kaldu kin xij aura hoU 
J Jngialz rudi xvij aura holl 
J Pippru rudi xij aura holl 
J Hasdenne viij aura boll Eli t>^tta atte ktrkian ser till wmboto 
J Skotbru X aura holl 
J Mula {)orpe vj aura holl 
J Basta kxne ij m. holl OCX. 

Anno eodem atte Rollina kirkia sua marghar seignir [ tfll (1391.) 

pr^stbordzens ^ 
J Motla baergi litla xvig aura holl 
J [ Prcst* |>orpe y m. boll 
J Bakka vj aura boll fol.181. a.i. 

Jtem till vphasldis ktrkiuni 
J Vxa {)orpe xviy aura boll COXI. Anno eodem atte Tiarn0y kirkia sua mykit j seignum till (1891.) 

prtesifokiunar 
Halfua 0yna Sudsegarden xviy aura boll 
J Nordagardenum vj aura holl 

Jtem en serdasilis j Nordagardenum h. m. boll gaf Kinadher 
Lindholma allan x aura boll 
J ^idb0 0rt' fat a vy aura holl 
J Jnward0y h. m. holl 
Rann0y all x aura holl Fra [ tilf0iet med en kun lidet yngre Haand. 396 

Skard h. xij 0yri8 boll 
J Ross0y iij aura boll 
J Haghffiimum ij aura boll 
J Staksffingh v ssrt' boll 
J VrtsBtholme eyris boll 
J Kristin holme eyris boll 
J Huan skser 0ym boll 
J Lang0y 0tf boll 
J Tiarn0 budum 0rt' boll 
J Saltini 0ym boll 

J yttra Vard0y h. m. boll gaf Gunnar hserden ok h. m. boll 
fol. I8l.a.2. j samre jord gaf sira Kolbiorn' er ban fek af Gunnare 

fyrsagdom ccxn. 

(1391.) Anno eodem atte 0nyndadal8 ktrkia sua mykit j aeignum till 

pr«staek«Mnar 
Preestbolet ^ m. boll 
J ^nda m. boll 
J Rudi m. boll 
J 0ydi Rudi v aura boll [ok B.nnet v aura bole^ gaf Porgiuls 

aa Gyltuj[)orpe' 
J Bakkanom h. m. boll^ 
J Haugenom fim faat a 0yr»^ boll 
J Bakkanom v faat a ^ 0rt' boll 
J Odale 0rt* boll ok annat j nsedra gardenum* 
J Grofuonne 0rt' boll 
fol. 181. b. 1. J Rudzstadenum 0rt' boll 
J KiVkiu b0num 0yrf^ boll 
Jtem Bserb0 j hu^rii stofuonne xv peninga boll 
J 0fra BaBrb0 0rt' boll j annara stofuonne. En j annare half 

0rt' boll Se ovenfor S 392. 

') Fra [ tilskrevet med en kun lidet yngre Haand. 

') Her f0lger en ndraderet Linie. 

*) Her f0lge to udraderede Linier. 397 

J Ksefladale 0rt' hoU 

J Hallarudi [01V holl^ xv penin^a holl 

J HffiIgab0 h. 0yris holl 

J n0rdra .Slghilid h. ij 0yn^ holl 

J sydra iElghilidh h. 0yrt^ holl 

3 Tosta rudi j Ludsers sokn h.' ij 0ym holl 

J Bsergi xv pe(ninga) holl firir sail Pet^ a GIsBnnu 

J Kirkiub0nom j vasstre stofuonne vj aura boll ok j 0ystre 

stofuonne ij aura boll finr (sail) Olafs skiolms ok siraRseid- 

ar(s) sonar bans ok h. m. holl hefdar Gudbrander kalibber 

setn faadgadner gafuo 
Jt^m en j 0ystre stofuonne Ktrkiub0nom y aura boU firsr fol. I8i.b.2. 

Porbiorgo a Pellisase 
Jtem en j sama stofuonne h. m. holl fsek kirkian af HsBlga j 

Skeggiinidi 
Jt^fn j 0ynne 0rt' holl finr saal Porgaeirs goda naks Jtem till vphaeldis kirkiunni ok lysing 

J Prccstrudi half m. holl 

J Langabrota vj aura holl 

J Austa garde vj aura boll gaf Haelgi j Skeggirudi 

J Pormodz rudi j Ludsers sokn v aura holl gaf Kolbiorn j 

^Ighilid 
J Baergi h. m. holl gaf Olafuer Rimsson fol. 182. a. 1. CCXIII. 

Saitc/i Oiaui dedicacio vj. k. Nouembris 21 Octbr. 

vi m. t. 

Anno eodem atte Hodals ktrk(ia) sua margar jarder (I39i.) 

Pr^stbolet Hodall h. m. holl at skoronne I) Fra [ igjen adslettet. 398 

J Bergi h. m. holl 

J Hssmiii kisDiTum vj aura holl 

J Saudagarda holte yj aura holl 

J halfuu Vanskero holte iy aura holl 

J Dndir kteif x 0rf holl 

J Sighurda rudi ij aura boll 

J [Hallffi^ rudi ^ aura holl 

J n0rdz8ta Rudinu h. ^' 0yris holl 

J Kunga [bffik' ^ 0rt' boU 

J Gasholte y aura boll 

J Budharholte h. 0yri8 holl 

J Myra holte h. 0yr%8 holl fornt 

J Granarholte 0yvis boll 

J Strond 0rf boll 

J Haellu 0yris boll 

J Husa tyfti 0rt' holl 

J synzsta gardenom j Gasholte v 0rt' boll 

J Folghanffifuiu h.«0rt' holl 

J i£ddu rudi ij 0rt' boll 

J Brefuo rudi 0yvis holl fornt 

fol. 182. a. 2. J Porpe j lutar Biiernar h. 0rt* boll 

J vaistra gardenom j Midb0 h. 0yrt^ holl 

J Marku xv peninga boll 

J Poralda rudi j vsBStra gardenum 0rt' boll 

J Amoote xv p(eninga) holl 

J Kafla rudi 0rt' holl 

J Stufua rudi 0rt' holl 

3 Budum h. 0iV holl 

J Brseidz rudi 0rt' holl 

J Puffiitsenne vid^r Rannadal 0rt' holl 

J Sundbe h: 0rt' holl 

J Skaga rudi v p(eninga) holl Jtem till lysingar oh vmbot 

J Gaasholte xv pe(ningA) holl ok m. holl 1) Rettet hertil med lidt senere Haad fra det oprindelige: Halroda. 
') Saaledes rettet; f0rst har der staaet: brok. 399 

J Bnekko vsestare m. boll er ligger j Nesina sokn gaf Ifuar 

Sigurdzson 
Jt«m j Sigurdaradi j Hodals sokn fol. 182. b. 1. 

J Riodre nordra gardeiium h. m. holl gaf Gud^ormev Gud- 

mundaso^i^ ok Jngerid stiukinod^r bans 
J Smidzdale vj aura holl gaf Ragnilda 
J Stufuai'udi b m. holl gaf j Mork (!) firtr laegstad ccxnii. Anno eodem atte Nesinar kiVkia sua margar a^ignir till (I39i.) 

priBStsekiunnar 

J Sundb0 abudb pr^stens [tveggia^ mmrker boll ok I>ridia marker 
bolet fsek prd^sten af Straums prouento ftWr mserker bol j Brekko 
8sem gefuet hafde ^orgrimer kate « 

J 0fra gardenom iij punda laup 

J Brsekko ij 0\V boll 

J Karls rudi ij aura holl 

J Halz fengb tuseir ij ptindda laup (!) 

J Granarbolte v penm^a holl 

J Pua^itonne fim pe(ninga) faat a ij 0vV 

J Sandakrom art' holl 

J n0rdra gardenow h. erf boll 

J Vfcsby b. iij 0rt' holl 

J Nordbd j vaestra gardenum ij 0rt* boll 

J inscdalgardenom 0i*t' holl 

J Autnum j n0rdra gardenom 0rt' holl 

J Hanka budba holte t>ridiung6r 

J Myra holte h. m. holl er ligger j Hodals sokn 

J Haga sem ligger j Nesina sokn b. m. holl er gaf Jngibiorg 

Pores doiter^ 
J Sundby b. m. holl gaf iEirikcr kalfuer fol. 182. b. 2. ») Mon nogen af dem, der naevnes i Dipl. Norv. IV. No. 311 eller V. 

No. 231? 
') Fra [ skrevet over Radering. 
») Vel neppe nogen af dem, oer neevn&s i Dipl. Norv. JI. No. 640 eller 

VII No. 340. 400 

J l^orpe j Oppinj bygdh j Hodals sokn ij aura holl gaf Ormer 
soop^ firir Sigurd Guiinai*son^ 

J Lifraas dale finr saal Karls iEilifssonar oil* Olafs Htelgasonar.' 
Ok {>ridiungen j Brasida vikenne austan at Langh j Nesina 
sokn lirir b0nahaM ok seina ku sem Hslgi Paalson ' afhsendi 

J Haga h. m. holl gaf Jngibiorgh a Barda rudi 

Jtem j Bnekko merka booU j n0rd(r)a gardenum gaf ^orgrimer kate * 
ler {)et nv bort skipt ntem fyr ssBghir En {)aBtta aa ktVkian ser till vmbota ok lysinggar 
J Vffisby h. m. holl 

J Nordby j veestra gardenum oyris holl 
J Granar holte 0yris boll 
fol. 183. a. 1. J Krankadale xv pening^ ' 
J Krampadale h. 0rt' holl 
J Dale h. 0rt' holl 
J Porgeirs budum 0ytis holl 
Af Vrorpi laup^ 8m0rs* 

J Gaudabudhom xij aura bol lauk Pore a KonungabsBk ol 
Borgildha^ kona bans dotter Orms soop firir gambla skyld 
tyrnemdz Orms 

Jiem j Krossakaer j skilling ccxv. (1S91.) Anno eodem atte Lumulanda k/rkia swa mykit till pr^estek- 
iunne «) Maaske ham, der nsevnes 1360 i Dipl. Norv. III. No. 311 (og TI. 
No. 806?) 

«) Vel neppe ham, der luevnes 1327 i Dipl. Norv. VII. No. 117—18. 

s) Vistnok ham, der forekommer 1360 i Dipl. Norv. I. No. 368 og III. 
No. 311. 

*) Herfra med samme Haand som Tilf0iel8en ovenfor ved Sandb0. 

^) Her begynder nye Hsender, og to Blade ere indsatte. Oprindelig 
bar fol. 185 fulgt amiddelbart herefter, og der sees ogsaa Spor 
derpaa og indtil fol. 187. a. 2 af samme Indhold som paa de nu 
indsatte Blade, men alt dette er adraderet os tildels overskrevet. 

•) Herfra med en anden, knn lidet vngre Haand. 

^) Maaske hende, der nsvnes U26 i Dipl. Norv. IV. No. 828. 401 J Gseirmunda rudi .v. laupa sm0rs 
J Pre8t|)orpe .v. laupa sm0rs 
J Bffigudale ij laupa sin0rs 
Af Tofua nidi iij laupa 
Af Dale iij laupa Jtem til vpheldw ok lysingar halfs 0ym boll faat a xx aura boll. 
Alt Holt vider GsBirmunda rud 
J Riodr^ |)rir lutinr 
J Riodr6 vi aura booU 

Jtem alt Rosholt lauk Brander Gunnersscm firir skuld fia er 
Olafcr a Lumulandww ^ var skyldug^r Jn nomine dowini amen anno ab incarnacione eiusdem m® ccc® fol. 183. b. i 
nonagesimo tercio |)a veer 0y8tein med gudz nad biscoper j (1393.) 
Oslo visiteradom Raumarikis profasta d0me byrdom 
yeer ferd vara a Jgnaebakka a frsedaghen nesta lir Andress 28 Novbr 
messo letoni veer {)a vp skrifua iaBrder ktrkiuner {>e8S pro- 
fastad0mes ok sua Sooll0yar profastadomes loftir |)ui sem veer 
funnotn j registro bi^eops Hselga* godrar aminni(n)gar. er 
han leet skrifwa fordom. jia ban vis(i)terade jiessa profasta- 
d0mc anno domfni m® ccc® decimo sexto. Ok swa j[)aer sem (1816.) 
sidan ero til komnar^ CCXVI. 

SancA Botolphi Aedicaeio die saitcA Gregorj pape 12 Marts. 

Atte Jgnaebakka ktrkia^ till prestekiunns sua margar aoigner 
Fyrst prestbolet xx aura holP 

•) Uden Tvivl dem, der nsBvnes i Dipl. Norv. III. No. 587. 

>) Biskop i Oslo 1804—22. 

■) Denne Notits er skreven over begge Colonner. 

*) Se ogsaa Dipl. Norv. IV. No. 444 og 1014 ; V. No. 274, 569 og 635 

VI. No. 618; VIIL No. 194. 
^) Her f0lger en ndraderet Linie 

26 402 

J Stonghum vi aura holl j nordra gardenum ok serAeilis j 

samr^ lord ij aura holl gaf 0ystein 
J Byrgini. j 0ystra gardenum 0ym bol ok ] vestaste annet 

0ym booU 
J Gestongh 0yris boll 
J Stongtim j sydra gardenum h. m'. booU 
J Audini j vestra gardenum h. 0yn^ holl 
J Seliub0le 0rt' boll 
J Vangie 0rt' boll 
J Kwatarudi ^ ^rt' holl 

J Bsargum v aura holl gaf Postein. j 0y8tra gardenum ^ 
Maalsteig j Afr0ynne gaf Botolfu^r a Gronine ok halfwsen 

Maalstacig j samre 0y gaf Halwardcr brod^r bans 
Jtem j Medalgarde 0ym booU 
fol. 183. b. 2. Jtcm j Ktrkiu liordongeniim 
J Toka b0le xij aura holl 
J To[ka' b0le 0y8tra vy 0iV holl 
J Myrow xv aura holl 

J Miulnuliid m'. holl ok ^erdeilis kusernaforssen j sama stad 
J Klukkare sscttreno .v. aura holl 
J Skodini .v. 0rt' [boolP pen. 
J Byrtom h. iij 0rt* boll 
J Stutffiimi k. 0yvis holl 
J Orra rudi j vestra gardetrnm 0rt* holl 
J Holte j sydra gardenum 0rt' 
J Hob0lfe 0yV booll 
J Gudislundi vi aura holl ok ^erdeHis vi aura holl seni presten 

laut j skipti sith. ok war |)a kuit ^eti k^rkian atte j Vengli 
J Rakkastadtim h. m'. boll 
J Hunanese a Neseno .v. [aura holl^ ok ^erdeilis h. ij 0m 

holl er gaf Olafu^r Askiffilsson^ 
Jtem j Fleidom j 0fra gardenum h. m'. holl 
[Memorandum at her skal g0raz till abudhar vm huarn iij vastra 

maala till iiij marker . . . .^ Her f0lger en udraderet Linie. — En Thorstein paaBerger nsevnes 
1865 i Dipl Norv. V. No. 256, men er vel neppe denne. 

') Fra [ igjen udslettet. 

*) Saaledes senere rettet fra det oprindelige : 0m holl. 

^) Viatnok ham, der naevnes 1386--90 i Dipl. Norv. IV. No. 533 og 578. 

^) Fra { er tilf0iet nederst paa Siden over begge Colonner. Yed Ind- 
bindiDgen er Slatningen oortskaaret. 403 

Jtem j Dala fiordongenum fol. 184. a. i 

J Saeliuase j vsestra gardenum vij | span 

J Krokstodum h. 0m boll 

J Mysini [h.* 0yris holl 

J Sletto 0rf boll 

J Onnsrudi viy 0rt* holl 

J Hidase h. m«. holl 

Jtetfi viij 0m hoi (j) Tninase i K(raka?)8tadhe8okn f0r0r Bredevyk 
halft til hnars Jtem j yttra Byfiordongenum 
J Brffiida vik [.v. ok 0rt* boK* 0yris boll' 
J Austby 0rt* holl 
J MisBrskoghe viy 0rt' holl 
J Vbbai-udi ij 0rt' holl ok h. 0m bo!{ 
J Vestby h. 0ym holl [sialftekit firir h. 0m pe'^* 
J Dufuorudi ij aura holl 
J Forsse 0ym boll 
J Ombbergi iiy 0rt' bo22 

J BsQrguini j Hob0la sokn vj aura holl er gaf sira Audun til 
b0nabalz ok altida haltz^ 

Jtem j Kro8b0le iij aura holl ok annet iij aura holl ktrktune til 

hyggingar gaf Amander a Hoh0le, href firir 
Jtem j Pueitunt a RaBlingh m^ holl en halft til hwars ok er j sydra 

gardenum ok 07stra lutanum bref ftWr Eo {)etta laut ktrkian seer til vphelde^ ok vmbo^a sem veer fol. 184. a. 2 

skiptom millom prestens ok kirkiunne 
J Solbergom .j. 0ystra [gardenum^ lutanom a Hambrenom v 

aura holl gaf Ingiri6 a Hab0l8Q 
Jtem j Solbergom j vestra lutanotn xiiij aura holl sem gaf 

Sweinke I) Fra [ igjen ndslettet. 

*) Her f0lger en udraderet Linie. 

') Fnt r_tilf0iet med samme Haand. 

*) Yed Testamente af 24 April 1373. Han var d0d 26 Mai s. A. og 
nsBYnes som Prest her allerede 1364, ae Dipl. Norv. III. No. 381—82 
og rV. No. 444. Jfr. ogsaa ovenfor S. 125, Note 6. 

26* 404 

J Vpsalom h. m'. boll 

J Rofuonne halfua merka booll er lauk Eiuinder foUonger j 

tiunder vaerft 
[Jt^m Seliuase . . j 0y8t' gardenom m' boll^ 
J Dala fiordongettom 
[J By vi aura bol gaf sira Arne' 
J Forsemi ayris boll 
J Hosludalum a Fit h. m'. boll 
J Huitasteini ix aura boll 
[J Killurudi halfua m' boll fek presten halft af(t)er j Mooe j 

likiim iordtim^ 
J Nordby a Raelingh gaf Porbrander Aslaksson vi aura boll ftw 

sik ok Ragnilde kono sinni 

J Ybbanidhi iij aura hall 

JUm j Krokadale a Nesine v aura holl f^vS sire Haluorder Gudleifssoii* 

Jiem j Nese a Hambre j J^naedale markee hoU gaf Jngeriid Kws kona CCXVII. 

(1898.) Anno quo supra atte Rsllnghs kirkia swa mykit j iieignom 
till prcstekfwm«<c 
Af Biaernar holte iij spon sm^r^ ok m'. 
Af Jolasegh iij aura oh ij spon ^m0rs 
Af Tranneimi iiij spon smiir^ ok 0yrt 
Af Stuttarudi halfua hefseldo 
Af ladre h. m'. boll halft til huars 
Af Amote j ofra gardenom .v. ok ij 0rt* boll 
fol. 184. b. 1. Af Strauini vestra .v. pe(ninga) boll 
Af Straumj 0y8tra ij aura boll 
Af Holte ij 0rt' boll 
Af Barna kalz rudi |)ridiunghen ») Fra [ igjen udslettet. 

>) Arne Iiallvard880n forekommer som Prest her 1346, se Dipl. Non'. 

n. No. 278. Fra [ igjen udslettet. 
■) Han forekommer som Eannik 1369, som Provst i Eidsberpfs Provsti 

1384—1409 og som Erkeprest i Oslo 1407-9; jfr. ovenfor S. 108 

Note 1. 405 

Jtem gaf Botolfuer a Gronini v aura boll j Vllum [a prestren 

per af .h. m. bool. ok aeina ku Sficm somt kom af Botolfs 

giof ok somt iirir iordena By * 
Jtem j Budum v ok 0rt' boll gaf Gunner a Amote 
Jtem j Kirkiu mdi fim aura holl 
Jtem hlf. lutt tyunder vm soknena. En fuller luter af fiorom 

gardom. af Fiardanaby gardom badom. Kastamo ok Biserna- 

holte En swa mykit atte kirkian seer til vmbota 

J Smidzstodom vij aura holl 

[J Vllum hlf. ix oyn^ bool. sua at sumt kom af Botolfs giof a 

Gronini ok h. yj. 0yri^ bool kom fiWr iordena By ok ij aura 

bool fra Jgnabakka kirkiu^ 
J Amote V. ok ij 0rt' holl j 0fra gardenom 
J Fiardanarby 0jvis holl ok n0rdra g* 
J Kirkiu rudi .v. aura holl bade af forno ok nyo til gefueth 
J Liid n0rdra halfu' m'. boll 
Af Berghi h. 0rt' boll 
J Stutta rudi h. hefsaeldo bo{{ 
J Barnakaalz rudi {)ridiunge(n) iij aura booU 

Jtem j Skafholte 0rt' holl minne en xiiij aura boll fol. 184. b. 2. 

Jtem atte hon b. fiordongh tiunder 
Fill Fiora bia fuUan luth 
J Broardale ' j LaBsem 0yri^ holl 
J Torfuo h. 0yTis boll 
J ladre ij aura holl 
J Straume vestra iij aura holl 
J 0ystra gardenom 0yris holl ok 0yri9 holl j samre iord. ok ij 

aura holl j L0ykini er ktrkian fek firir [self h. ij 0ym holl 

j vestagarcfettom 
J Holte ij 0rf holl 
J Nese vider Swipub0le 0yris booll 
Jtem j Budton nedra .v. ok 0rt' boll gaf Gunner j Amote 
J Mork a L0yreims skoghe j synzsta gardenom ij 0rt' booll *) Fra [ skrevet over Radering, men med samme oiler do^ kun lidet 

SDgre Haand. 
jnes retiet hertil fra: Kroardale. 
') Fra [ igjen ndslettet. 406 

Jttfm j Tomptam xv. aara hoU all jordhen gafao Helgi Sigurdaaon ol 

Ingriid kona bans halfl til haan 
J Sella b0le tfym hoU^ coxvm. (1393.) Anno eodem atte Leireimt tkoght ktrkia sua margar signer 
til prestekfumke 
Af Ri^rrini iiij span Sfn0rs ok m'. pe. 
Af KJrkiu rudi ij span Hm0rs 
Af Fsegringum ij span ^fn0rs ok vij 0rt« 
Af [Valom * odrum gardenom v ok ij 0rt* [boll * 
Af Valom ij span smers ok 0yri 
Af Austagardenom v. ok ij ert' 
Af Finstadom xv pe(ninga) [bolP 
Af Liid h. 0ytis boll 
Af L0ykini 0vi* boll 
fol. 185. a. 1. J Hofuordzrudi 0yYi8 boll 
J Hofuordzrudi 0yris boll* 
J Skorom h. i^' span sm0rs 
J adrum helninghenom 0rt' 
J Rolfs rudi 0rV boll 
[Jtem j Steinsrudhi .ij. aura holl lauk hiscop 0y stein firtr h.- 

y 0yris holl j ^ElsBuaghum ^ 
J Kulande 0yn ok span smtfrs 
J Birghi liid h. hekteldo holl 
J L^ykini h. ij 0yris holl 
Jt^m aein fiordongh tiunder^ *) Tilf^ielseme Bkreyne mod to fonkjellige HsBnder. 
'J Fra r ander8tr0ffet. 
*) Fra [ inen nds^ttet. 

*) Denne Xinie staar baade nederst paa fol. 184 og 0vent paafol. 185. 
*) Fra [ skrevet over Raderingr med lidet ynsTe mand. 
*) Her f0lge 5 adraderede Linier af en tioligere Skrift, bvorom ae 
ovenfor 8. 400, Note 5. 407 

En swa mykit ager ktVkian seer til vmbota 

J Birghiliid halfua haefseldo boll 

J Kvlande^ span ^m0rs ok 0yri 

Af Fsegringom v 0rt' halft til hwars 

Af adrom nedra gardenom v aura boll 

Af Valom span sm0rs ok h. oyri 

Af Mork .V. ok halfuan 0yri 

Af Finstadqm xv pe. 

Af Ii0ykini h. ij 0ym holl 

Af Liid halfuen 0yri 

Af Rolfrudi 0rf 

Af Skorom h. hefseldo boll 

Af Haugum j sydra gardenom iiij 0rt* holl gaf Ilaluarder Tub- 
bason' iirir saal fadur sins 

Af Steinrudi ij aura holl gaf hiscop 0ysteiM iirir h. annes (I) 
0yr»5 holl j ^Isevagom 

Jtem atte hon ok fiordongh tiunder COXIX. foL 185. a. 2. 

Anno eodem atte Falla ktrkia swa mykit j sBignum til prest- (1398.) 

ekiunne 
J Folium halfua m'. holl 
J Holom vi aura holl 
J Thin halfs 0yris holl 
J JEnghBL 0tf boll 
Jt^m halfuen fiordongh tiund vm soknuna 

Jiaa j IhiBBitum h. i^ 0ym holl gaf Gndleifer Alfsson* En swa mykit a kirkian seer til vmbota 

J Vllasuor h. hefseldo boll [altVu Hollasio j Skaan * 

J Viliamsrudi ij span sm^r^ ok h. oyri ■) F0nt bar der staaet: Kyrlande. 
*) Se ovenfor S. 95, Note 2. 
*) Se ovenfor S. 256. 
*) Fra [ tilf^iet over Linien, 408 

J Pwffiitom h. 0yri gamalt 

Jtem halfuen fiordongh tinnier vm soknena 

Jinn j Pa8e(i)tam h. iij 0ym holl gaf Gudleifoer AUboh * fol. 186. b. 1. CCXX. 

(1898.) Eodem anno atte Byrgina kfrkia 8wa mykit j (seignum) tU 

prestekiunne 
Af Haug6r|)weit 0yri ok hef| 
Af Berghom vii 0rf holl 
J Lykkio 0ym boll 
J n0rdra gardenom j Skiselfuo h. 0vi' 
J Vindilsnese v aura boll 
J Ramstadom h. iij 0yr%s hoU er hen*a Smider' fek ktrkiunii^ 

firir h. ij 0yris boll j Birgini 
J Staksrudi j Odale ij aura boll 
J Holte 0yri ok ku 
J Asgarde h. 0ym boll 
lama berghom h. 0ym boll 
Jtem halfuen fiordongh tiunder vm sok™ ' fol. 186. b. %. En swa mykit aa ktrkian seer til \mhota 
Af Hole hef| ok ij aura boll 
Af Berghom 0rt' ok v aura boll 
Af Asgarde h. 0ym boll 
Af Skiselfuo h. j3fyrf^ boll 
Jtem halfuen fiordongh vm soknana *) Se foregaaende Side, Note 8. 

') Ridderen og Rigsraaden Hr. Smid £irik880n, der forekommer 1316 
—21 i Dip]. Norv. H. No. 186, IV. No. 160, VII. No. 100, VHI. No. 
60 og P. A. Munch, D. n. Folks Hiat. VII. 

•) Rimeligvis Skrivfeil for sok'**', hyilken Forkortning eUers fore- 
kommer. — Herefter f0lge flere adraderede Linier af den celdre 
Skrift. 409 OCXXI. Anno eodem atte SksBidzmo kirkia^ swa mangar [eigncr til (1393.) 

presteldunntB 
Af n0rdra Kios hefseldo ok segiz at Ion a Brautu gaf j samre 

lord jjj aura boll 
Jtem prestboleth alt xij aura holl 
Af sydra Kios ii\j span Bm0rs 
Af Fosseimi span ssm0rs ok ij 0rf 
Af iBingium h. 0yri 
Af Slogheimi* v aert* 
Af Vllerengh 0yii 
Af Stafue 0rt« boll 
A Tuft 0rt' holl 
Af Rise h. ij 0yvis holl 
Af L0ikini j Nitiudale helsteldo boll 
Af Brotha 0rt' holl 

Af sydra Kios h. m*. holl fek presten fcWr Holt 
Af LaBffims huale span sm^r^ 
Af Vestby halfs 0yn^ holl 
Af Nitberghi h. 0ym holl 
J sydra Stadberghom 0rt' boll 
J Vallsestadom halfuen b00n 
J Brunase ij he{^ ok ij aura booU 

J 0y8tra gardenom hefseldo sm0rs ok iij aura holl fol. 186. a. l. 

J Holmom x aura holl sem ktrkian fek lirir Skotlandz aegh j 

0fra gardenom 
Af Ringanese halft hefseldo holl v ok jj 01V 
A(f) Leikuange 0yri 
Af Kiole h. heiseldo 

Af Brunasom j maedal gardenom h. vj ayris holl 
Af nedzsta gardenom 0rt' 
Af Markom h. hefseldo 
Af Moin[h.^hefseZdo sm0rs ok m^ enseerdeilisii} aura holl gaf 

Arne a Sudreimom 
Af Skrimstadom h. 0yri 
Af Liid ij aura ») Jfr. Dipl. Norv. VI. No. 768. 
^ Syaes rettet fra: Skogheimi. 
') Fra [ udraderet. 410 

Af Husaby j Nitiudale hekeldo 
Af BisBrknese h. hebeldo 
Af Holtom hefseldo 
Af Slatteimi 0rt« holl 
Af Biaernaholte j Hakadale 0yri 
Af Fretarsteini v ok ij 0rt* 
Af Ladaughtim ij 0rt' 
Af Lukie h. 0yri 
Af Bakka 0yri 
Af Dignistadom 0yrt 
Af Skiaeldulfs rudi u 0^'^' 
Af Smidzi-udi j Skaun ij aura 
Af Bruardaltim j Lsem li. ij oris holl 
Af Kurodzrudi h. 0yrt 
Af Vidiu rudi h. 0yri 
Af Fr0ylandum ij aura 
Af Nordby iiy ort* 
Af Mffidalby y 0yr 
Af Haellorudj ij aura 
Af Fleti h. oyri 
Af Solberghom 0yri 
Af Skinnarudi 0yri 
Af Bautaberghom 0rt' 
Af Berghom j Jgnardale ij aura 
fol 186. a. 2. Af Y8Bstra Baerghom fim aura 
Af SkinfiUo mark 
Af Brunasom j synzsta gardenom sajx aura boll gaf Porgasir a 

Tioldhum * 
J Skoglandzasgh j nasdra gardem>in fim aura boll gaf sira Giisle. 

En halfua hefsasldo j sama gardenom fek kirkian af [Gunnare 

Holt«#* Holta Gunnerssyni* iirir L0kina^ 
Jtem j Hanastadhtim j Isessseimi half^ marker boll gaf sira 

Asgrimer 
J Aske halft annat 0yi*is boll *) Formodentlig ham, der naavnes 1404 i Dipl. Norv. IV. No. 741, jfr- 

m. 743. 
*) Fra [ igjen udslettet. 
>) Se ovenfor 8. 277, Note 6. 
^) Herfra senere skrevet men maaske med samme Haand. * 411 

Jtem j Skinnare rudi 0ym holl gaf sira Gamall, ok annat 
0yri8 boll j sama ior6 gaf Poralfuer pane ok ij aura boll 
lauk Helleifuer a Tiollum^ 

J El«stolfss rudhi j Laesem 0rf holl gaf 0ylin a Nordby, fek 
ktrkian h. isBmfnar isBvder after j mothe 

Jtem fiillen luth tiundhar 

Jtem j austra gardenom j Brauiom iij anra bol gaf Annulfer a Nid- 
beiiG^hi oc Jngrid kona bans En pettBL a kirkian seer till vmbota fol.186. b. l. 

J Elukkare s^ttra vij aura boll 

Af Skiffittiiie 0jr%s boll 

J Holte halfua m"^rk boll . 

J Vesby a Ve8tI>orpe 0rV holl ok vij aura holl gaf Gunner a 

TioUum^ ok Elin kona bans 
J Kaxrudhi a Ve8tt>orpe ij aura boll gaf Astrii6 a Brautom, 

fek ok kirkian isemgodar isBrdir after j mooth 
J Holte vider SksBidzmo markar boll, sua at Sigriid fylghi vm 

sina liifdagha halfuaB landskyl6. 

Jtem en j Holte h. m. bol som gaf Eriker knigger 
Jtem j Kins iij aara hoi j 0f8te ok nBrdne gardenom 
Jtem af Finstadnm ssbx pentit^a skyld* OCXXIII. fol. 187. a. 2. 

Smncn Olaui dedicactfo vltima die mentis JanuaNi 31 januar. 

vj. m. kaup 

Anno eodem atte Dals kjrkia^ swa mykyth j SBignum til prest- (1S98.) 
aekkionna I) Han forekommer 1825—42, ae Dipl. Norv. I. No. 182 og V. No. 160. 
s) Formodentiig bam, der nsBynes 1404 i Dipl. Norv. lY. No. 741, jfr. 

m. 748. 
') F^nte Ti]f0ielBe er skreven med en og de to sidste med en anden 

Haand. — Herfra begynder en ny Haand. 
*) Dais Kirkes Jordegods er ogsaa opskrevet paa foregaaende Blads 

sidste Side (fol. 186. b. 1—2) og bar derfor laaettoGangeNummer; 

de to vigtigste Afvigelter ere nedenfor angivne. 412 

J Joarstadhum hse^ boll 

J Haughum h. 07m boll 

J Vlfwa myre hae^. boll 

J Forse 0i-t' bol 

J Lffims hwale spon ^ sm0rs 

J Gauta stadhum ii aura boll 

J Haught4m 0rf boll 

J Ladaughum v. 0rt' bol 

J Toka rudi 0rt* bol. 

J Skotlandz segh h. 0rt' boll 

J Flaeti 0ym boll 

J Biorn holte h. 0rt'. boll En f>etta a k»rkian sigh^ til vmbota 
J SkytrusjBtre vj aura boll. 
J Aase maerka boll 
J Markarudi xv psenninga bol 
J Slateime 0vn> boll 
J Haught4m v. 0rto^a bol 
J Aske 0ym boll. 
J Rudi ij aura boll 
fol. 187. b. 1. J Gauta rudi h. 0yrts boll 
J Holtom h. 01-t' boll 
J Glos Uidh 0rf bol 
J B00le 0ym boll 
J Steinsaetre m'ker bol 
J Dale h. 0ym boll ok sacrdeilis h. xj. 0ym boll gaf Gudbrandcr 

a Naesgatu' halft til hwars. 
J nordra Holme iij aura bol 
J sydra Holme h. eyris bol 
J Pueitom. iij. aura boll 
J Guddale 0ym boll I) span. 

V\ B66I* 

») Han forekommer 1342—61, se Dipl. Norv. IV. No. 427; V. No 160 
og 168. 413 

Jtem j Mork haefl bol gaf Anunder ^ (irir saal Sweins fadur 
sins 

[J Riidi j Nitiadale ij aura hoU* ccxxmi. Saftc/I Laureitcj/ dedicaet'o die GregoriJ 12 Marts. 

iij. m'. tiundh 

Anno eodem atte Hakadais ktVkia swa mykith j lignum til (1S93.) 

prestffikkioner 
Alt prestboleth 
J Aske h. oyris boll 

J 0fra gardenom a Myre xv psenm^a boll 
J Vlfs rudi 0yvis bol 
J Liidh h. 0rt' boll 
J Bisern holte h. 01V bol. 
J Bergbi h. 0rt' boll 
J Ilaughe h. annat v. pa^ninga bol. 
Af Uffillaru(ii half iij. 0vV. 
JtetPi halft ofreth sem ftjeller firir krossenom j stokken. Kn |)ctta liggcr ktVkiuwni til vmbota fol. I87.b. 2. 

J Myre .v. auf boll 

J Ru6i XV pseninga bol 

J Oimsnsese .ij. aura bol 

•I Myrum xv. paeninga bol 
J Aske half, ayris bol 

J Liidh .h. 01V bol 

J Arnaby .h. ort* bol 

Af Haugenom .h. adra .v. psDninga 

J Riffirn holtom .h. 0vf bol *) Maaske ham, der nasvnes 1878 i Dipl. Norv. V. No. 311. 
■) Fra [ ti]f0iet senere, mtn kun paa fol. 186. b. 2. 414 

Jtem halft offef sem teller j stokken tirir krossenom. oc alt 

vaxseth. 
Jtem j Kirkiu rudhi 0ym hoi gaf 0yfiiinder a Kirkiu by coxxv. 29 JanoAr. SajtcA Michaelb iedicaeio HiJ^ kal^ittfas Februarij 

(1398.) Anno eodem atte GudleifB Asaker (kirkia) swa mykith i sBignom 
til prestekkionar. 
Prestboleth alt, Gudleifs Asaka 
Af Vpsalum. mork 
Af KisBllu .h. mork 
Af Geislu rudi .h. mork 
Af Kirkiu rufti h. spon 8m0rs 
Af Sandrufti h. annan 0yr> 
Af iEngla ru6i h. 0rt' 
Af Aasgar5e .h. 0yri 
f 01.188. a.l. Af Koppara rudi spon sm0rs oc ij aura holl 
Af Haugha lidh. 0yris holl 
J mscdal Asakum .ij. aura holl 
Af sydra gardenom j n0rdra Asakum h. 0yvi 
J syndsta Asakum a vcstra gardenum h. iiii. hse. holl 
Jtem j 0ystra gardenom oc t>o j sydra lutanum halft viij oyn> 

bol. gaf Haluarder dtelper^ 
Jtem haluan fiordongh tiundh vm soknena En t>etta atte ktrkian ser til vmbota 

J n0rdra gardenom j Asakum hsefs'. ok vij aura pee(ninga) 

Af Vpsalum. mork 

Af Kiffildo holf mork 

Af Geisla rudi .h. mork 

Af Hauga liidh .h. 0yr« 

Af sydra gardenom j n0rdra Asakum .vij. 0rt' >) Se oyenfor S. 292, Note 1. 415 

Af odhrom lutanum h. 0jTi 
Af msedal Asakum .ix. 0rt' 
Af Sand rudhi h. annar(!) 0yri 
J SkisBldulfe ru6i .vij. 0rt' holl 
Af Branda ru6i .h. v. 0yri 
Af Koppara ru6i spon sm0rs ok .ij. aura 
Af A88gar5e h. 0yr» 
Af iBngla ru6i. 0rt' 

J synzsta Asakum a vsBstra gardenum h. iiij 0Tis holl 
J 0ystra gardenom ok |>o j sydra lutanum .h. yi\j 0m holl gaf 
Haluarder dselpar^ CCXXVI. fol. 188. a. 2. 

Soitclorifm ^posMorum Petri et P(auii) iBdieaeio 

Mauri abbotiS 15 Januar. 

Anno eodem (atte) GiFrdirinar k»rkia swa mykit j seignum til (1393.) 

prestaekiunne 
Fyrst j Austby prcstbolet, allt 
J Roglistadhum iiij. h8ef|. holl ok mork 
J Hiller tunom h«)f| oc 0yri 
J Laufuastadtim h. 0\n 
J Flatabv 0rt' boll 

J Olastadhum spans bol gaf sire Gilaugher^ 
J Vange .ij. artoga bol. 
J Hamra xv paeninga holl 
Mem j Hixsaberghe h. m\ holl gaf Paal blaam 
J Skorum j Falla sokn ayris holl gaf Ormer a Ga^rdrine 
J n0rdra gai*denom a Vange v. 0rtoga holl gaf-Gudbrander a 

Porshofue 
J Rampnaby j Vajsongh 0yrf5 holl 
J Flataby j Va)Songh. 0yri 
J Vlfua myrc eytis boll gaf As® a Gerderinj <) Se foregaaende Side. 

*) Se ovenfor S. 271, Note 1. 416 

Af Todini j Hakadale 0yn pseninga. 

3tem fiordhongh tiund^ ifwer Smizstadhei* Gerderinj. Porshof. 

ok nffidra gardin ok Rokstadhum n9Bdra(!). 
En halfuan fiordungh tiunder ifwer alia soknena 
fol. 188. b. 1. Jtem j Soliid en sumir kalla Haeluiti half merka boll gaf sire 

Postein ^ t>o j 0fra gardenom. 
Jtem j Flatnum n0rdra .h. hoU{\) gaf sire Olawer, ok annad hsefs'. 

boll gaf Ragniller a Smidastadht4m En {>etta aa kirkian ser til vmbota 

J Hilleiluno .h. haefs'. ok h. 0yri 

J Skinnara' nidi h. 0yri^ boll 

J iiffidra gardenom j Rogstadhtim tiundh. ok af Poi*8hofue. af 

Giaerdirinj. ok Smidastadhum 
J Skorom j Falla sokn ayris boll gaf Ormer a Giserderinj 
J nordra gardenom a Vange v. 0vtoga boll gaf Gudbrander a 

Porshofue 
J Flataby j n0rdra gardenom 0ii;* boll 
J Vlfua myre. oyrt5 boll gaf Aasa a Gia^rderinj 
J Flatnum n0rdra h^fs'. boll gaf Ragniller a Smi6astadhum 

J Heelfuiti h 0ym boll. 

Jtem fuUan lutt tiunder af swa morghum gardhtim sem prestren 
talker [ok haluan lut vm soknena' 

fol. 188. b. 2. Jiem Litzlu rud h. m«. hall gafuo Erode oc Hakon. oc afhendi nu Porder 

Frodason * *) Thorstein Harald880n nsevnes som Prest her 1393 i Dipl. Norv. IV. 

No. 622. 
*) Codex bar: Skimara. 
•) Fra [ igjen udraderet. 
*) Han forekommer mellem 1384 or U03 i Dipl. Norv. IV. No. 661, 

726, 728, 734; VI. No. 816. 417 CCXXVII 

Saitc/b Mar/e et saitc/l Michad<« iedicacio iercio i3 Juii. 

\ius lulij 

Anno eod^m atte Heininj kirkia swa mykith j seignum til (1393.) 

prestsekionne 
J Ormstadhtim .iiij. hsefs'. bol 
J Sweins ru6i. halft .ij. hfi^fe*. bol 
J Flatum. hsBfs*. 
J iBikabserghi half' hsefs*. bol 
J sydra Vange 0yris bol 
J n0i'dra gardenom a Heininj viij. 0Ytoga hoi fsRllev nu til 

hffilfningar 
J Skeide hsefs'. bol 
J Gseita stighe ij. 0rtoga hoi 
Af Pueith 0yri. ok vj pa;n.* 
J Porinj. 0yi'f5 bol 
J Liodhar tcgg 0yrf . 
J Hamre xv. psening'*^ 
J HsBluiti .V. ok .ij. 0rt*. 
J Flataby halfs 0yvis hoi 
Jtem t>essa ierder liggia til ktrkiunne ok seighiz prestren sekkie 

fylghia I)eim. 
J Finnastadhum half^. 0rt'. bol 
J Kserstadhum 0yn^ bol 
J Trolznese 0ym bol 

J Haugha rudi xv. fxninga bol fol. 189. a. 1. 

J Maiieins giierde 0yrt5 hoi 
Jteni j Byvghini j n0rdra gardenom j Vsesongh. half', merka 

bol gafuo Asgrimef ok Porder ftVtV sina saal ok Eilifs 

skiffinkiffir ' *) Om Br0drene Asjirrim ofirEilif Thorbj0m88ilnner, af hvilke denf0r8te 
levede og den anden var d0d 1364, se Dipl. Norv. III. No. 338: IV. 
No. 563; IX. No. 158—69 og P. A. Munch, I), n. Folks Hist. VIII. 
8. 192. 

27 418 

En I)«tta a ktrkian ser (til) vmbota 
J Hffiluiti hffifs*. ok half*, mork 
J Heininj halP. hsefs'. sydra faellcr ok til haBlfningf 
J nerdra gardenom iiij spon ok viij 0rt' 
Item j Skeide hsefs'. ok iij. aura bol 
J Nesi 0yri 

J Nsesby halfs cfym hoi 
J Liodar segg half!, (lyri 
J Ha3insini xv paeninga bol 
J Pueit 0yvis bol ok xv. pseninga bol 
J Hamre xv. psemnga bol 
J Vange j sydra gardenom xv psBninga hoi 
J Flataby. halfs 0ym bol 
J nsBdra Rudi .v. ok halfs 0yris hoi 
J Gaeita stighi 0rt' 

J 0fra gardenom j Aske spon sm0(r)s 
J 0ystra Aamote 0yri 
J Krako uaale. half*. 0yrf 
J Pi0stolfsrudi .v. faat j iiij. 0rt'. 
Jtem fiordhongh tiundar af Heninj 

Item j fyrnajmfdo Pueit. 0yri .ok. vi. pae. gaf Tofue a Njet- 
bserghe. 

J. Hauf^ha. nidi, eart' skyld. 
Af Kalfskinsgiierde. sart*. fol. 189. a. 2. CCXXVIII. 

5 Februar. Saitc/I lohnititis bap//«te dedicact*o ibidem in festo 

Aghathe 

(1393.) Anno eodem atte Nannastadha ktVkia^ swa mykith j seignum 
til prestaeikiufine allar Skiefuilstadcr abud prestens .xij. merku 
bol 
Af sydra gardinom a Biorku .vij. hsefs*. ok span. «) Jfr. ogsaa Dipl. Norv. II. No. 876, V. No. 526 og VI. No. 320. 4id 

J nardra gardenom half* .x. 0rt* bol fornt, ok sserdeilis gaf 
p0rki8ell Saxsason* swa raykit sem han atti j ok fylghir nu 
prcstren aire jerdenne 

J Amalum a Hoole .ix. aura bol fornt 

Af Dolini .halP. 0yri 

Af Logheimi j Pyrgylstaw. half*, ij. 0yri 

Jttfw j Logheimi .iii. spon sm0rs 

J Valaughum .xi. aura bol 

J Byy .ix. aura bol oh serdaeilw ceit 0yrw hoi Urir sail Olafs aa 

Klin^m. 
Jtem Norby alt j Biorvikenna er prestcn fek af Haralde Styrssyni " fire 

synsta Hnmbla 

J Skineimi j sydra gardenom .v. 0rto^a hoi oc serdeilis liij nvtoga 

hoi sem gafuo Eireker^ oc Kaetild Asbiornass^ni 

J Slatteimi^ ma^rka bol 

J Austby 0yris bol 

J Nordby litla. half* 0yn 

J lasdre .v. ok half*, oyri 

J Ormstadhum half* m*. boll. 

J Biaerkna^se .v. aura 

Mem j n0rdra gardenom a Klingom .x. aura hoi 

J Vacsby. half", oyr* 

J Kaxrudi .viij. 0rt'. 

Jt^iA j Jfedre j Nordlaem ij aura boll gafao Alfuer j Vnasrudi og (t) 
Gudnin bans kona 

J K00nastadhttm .v. 0rt* pa^n*. fol. 189. b. i. 

J Frauda sffitre ii. aura 

J Hdcglidh .xii. aura 

J vffistra Kabbarudi ii. aura bol 

item j 0ystra Kabbarudi ij. aura bol 

Jtem af Staf j Gioleidh 0yri pain* 

J Koppara rudhi .ii. hsBfs*. bol 

Af n0rdra gardenom j Skineimj .v. ok .ii. 0rto^a bol 

Af Gauta rudi .ii. aura^ 

Af Masdalby j 0ystra staufwwne 0yri ») NaBvnes 1348 i Dipl. Norv. IX. No; 332. 

«) Han forekommer 138&— 93 i Dipl. Norv. III. No. 495, IV. No. 570 

og 627. 
») Nievnes 1371—96, se Dipl. Norv. II. No. 415, III. No. 414 og IV. 

No. 661. 
I Codex egentlig: Slatteini. 
-) Jfr. Dipl. Norv. II. No. 668. 

27* 420 

Af Amunda Klingom .x. aura boP 

Af Hyrdmanz Klingom .0rt'. 

Af n0rdsta Klingom. halfuan .iii. 0yvi 

Jiem Jngalfsrndh iiij 0m bool gaf Halaordo'HaraldzBsofi* oc Siwgurd/r 
Keetiulsson sigh til b0nahaldz, oc ferwingiar afhende [En f)etta sro 0yda ierder ok sumar ero vpbygdar ok fxscz 

sekkie af sumleghum sem fyrst skriuatz ' 
J Rota rudhi .ij. ha;fs\ bol 
Af Breidini. 0rt'. 
Af 0ykrini. 0rt* 

Af vffistra gardenom a Valaughtim. erf. 
Af Vpakrc .vj. aura 
J Liidh. halfs 0yri5 bol 
J Amunda rudi alt, half ma^rka bol 
Af Holkaby half* 0yri 
Af Steins sastre .v. aura ok ii 0rt' 
J Br0dra garde j Bioruik .iij. aura 

1388. [Anno domtni m^ ccc^ Ixxx^ octauo var d0mt af ssdx mannuw 
at firir prestbolet aa gerazst a hueriom {)riggia vettra mala 
till abud^r her .vii. marker f.* 
fol. 189. b. 2. ^f JaerdhbaBrghi. 0yri 

Af Stangum halfuan 0yr» 

Af Maur hagha. half. 0rt' 

Af Aust J)OiT)e j Buxinidi .v. aura 

Af 0yrtiornuin j n0rdra gardenum .iij. aura 

J sydra gardenum half*, masrka bol 

J sydra Birki. halft ha^fs*. bol 

J Vigsteini halfs. 0yrf5 bol 

J Hanastadhtim .ij. aura bol 

Af Fiskenefue a Matlaus [grcne^ halfuan .ij. 0yrf 

Af Yxne. 0rt* 

Af L0ykini j Vajsongh. ort'. . 

Af Birkiesegh. half*. 0yrt ») Jfr. Dip!. Nonr. VIII. No. 189. 

») Han naevnes 1413 i Dipl. Norv. V. No. 489. 

•) Fra [ over8tr0get. 

*) Fra [ tilskrevet, maaske med samme Haand som det foregaaende 

*) Fra [ synes skrevet over Radering. 421 

Af Prondarudi. half. 0rt* 

Af Borghars rudi. 0rt'. ok .vij. aura 

Af Hoklingom 0rt' 

Af Gudbrandz klingom .iiii. 0rt*. forn*. 

J nordra Skseuilsstadht/m. m'. bol 

Af Humli half*. Byri 

Af Vnas rudi .v. ok 0rt*. 

# 

Af Baerghi .v. aura 

Af Ingelstadhum .xv. paeninga 

Af Sunleifstadhum 0yri 

Af Frignareim j Kise 0yris bol gaf Porer bonde a Holtum ok 

kona bans. 
Af Skinnara rudi 0yris bol 
[Jtem ^kran. ^ oUdh. mserka bol 
Af Flatum half. iij. 0rt* p8Bni(n)ga 
Af Vlfsmo 0rt' 
Af Tidurudi. half. 0rt'. 
Af Vppagardi j Gordhum, 0rt* item |)£e(er 0yda5 iarder er skr(i)fuada standa j maesso bokenne fol. 190. a. l 

[ok lagho* halft till hwars [oc^ hafwm ver laght til prest- 

bordzsens. sem fyrst er 
J Ilaughi j Nytiudale. halft .iii. 0yn5 hoi po at Porgiuls Amun- 

dason gaf halft til hwars.^ 
Jtem j Bia^rku .xx. aura bol. ok .ij. 0rto^a hoi gaf p0rkia)ll 

Saxsason* oc ymiser adrer 
Jtem (j Nannastada sokn' half^ m«. bol j Sogrie j Oslo hserade 

£d adrar jarder her j mot lagdum ver till yphseldis. En t>^tta a kirkian ser [til^ vmbota sem wer logdhtim henner til 

vphselh'^. 
J Laerbserghi j Lsdmm vj. aura bol gaf Angunna a [Jsedre ^ *) Fra [ skrevet over Raderin^. 
*) Reiiet no&;et senere fra: oc liggia. 
') Senere uoslettet. 
*) Her f0lger en udraderet Notits. 
*) Se ovenfor S. 419, Note 1. 
*) Tilskrevet oyer Linien. 

^ Fra [ skrevet over Radering. Angunna Amundsdatter nsevnes 1386 
i Dipl. Norv. lU. No. 471. 422 

Jtcm af Haughi j Nordlaem v. aura bol. gaf Alfwer a Nanna- 

stadhtim 
Jtem j Hyrdmanz kringlom (I) .vj. aura bol gaf Bagnillf 
Jteni j synsta Klingom alt. xx aura boll, gaf Sigridh ^ oc sumpt 

atte ktrkian fyr. 
fol. 190. a. 2. Jtem j Akustadhum 0ystra .v. oc oyris hoi sem gamalt aer. ok 

sserdeiliz half merka boll sem gaf Gudleifw(;r loarsson^ 
Jtem j Gardhum viij. orto^a boll gaf Aasa a K0nastadhttin ^ 

Jtem j Oodz stadum h. m^^. hoi gafHakon aa.Laako.' ok annat h. m'^- 
hol lank Porleifuer a Austby firir aatta kyrlagh' 

Jtem j Miselabccrghi half». [xij. 0yiis bol ajdcr ok xij aura boi- 
hwart sem hoellcr er. gaf Elin p0rki8Bls dotter, Angerdcr,' 
ok ymiser adhrer* 

Jtem en ij aura hoi j Gardum graf jomfrv Gyriid* fol.l90.b.l. OOXXIX. 

27 Januar. Saitofi Michaeli# iedieacio vj. kk. Februarij 

(1893). Anno eodem atte Biaerka kirkia swa mykith j seignum til 

presteikiunne 
J Ktrkiu b0nom Bia^rko j va3Stra gardenom .ii. lutine .viii. 

hsBfs* bol ok eit span 
J Liidh halfs 0ym bol 
J adrum gardenom half .x. 0rt* 
J Valaughfim .x. aura boll 
J laerdbaerghi 0yr*5 bol 
J Breidini. 0rt'. bol 
J Daulini. ort'. hoi 
J Tirarudi h. 0rt* 
J 0ykrini 0rt'. bol ») Sigrid Gudleiksdatter nsBves 1369 i Dipl. Norv. VIII. No. 189. 

a) Se ovenfor S. 360. 

>) Denne Notits er skreven over Radering. 

^) De fleste af de ovenstaaende Kotitser paa fol. 190. a. 2. finder 

ovenfor paa fol. 165. b. 2, hvor de vistnoK ere indkomne ved en 

Forvexling af Kavestads og Nannestads Eirker. 
») Maaeke hende, der nwvnea 1376—77 i Dipl. Norv. VI. No. 293. 423 

J Mauragha half. ort'. 

J Logheime iij spon sm0rs 

ok j odrum gardenom. halft .ij. 0yns hoi 

J Stongiun halfs eyvis hoi 

J Lauf aase 0yris bol 

J Byy ix. aura bol 

Jiem fullan lut tiundar^ 

Jtem var swa mykith k0yft firir tiundh 

J 0yrti(ernui» .ij. aura bol j sydra gardinow, en j n0idra 
gardenom iij. aura bol. COXXX. foi. 190. b. 2. 

Sanofi Olaui Aedicacio — ^ Ambrosii 4 April. 

Anno eodem atte F088 kirkia swa mykyt j seignum til prestsei- (1393.) 

kiutine 
Af Lagho rudhi .ij. hsefs'. smors 
J Fosse. 0ym bol 
J Gilmlandom .ij. aura bol 
J Haughi. halfs eyvis bol 

Jtem fullan lut tiundar iivtir Fossa gardana af Krseppu, ok 
halfuan lut ifwtr soknena alia En f)etta a kirkian ser til vmbota fyrst 

Af Lagho rudi .ij. hsefs' 

J Fosse j nssdra gardenom .iij. aura boll. 

J Laufuastadhum 0yn^ bol 

J Dalini 0yri 1) Her t0lffe 4 ii 5 udraderede Linier. 
*) Aabdnt nam i Codex. 424 

J. Piostolfsrudi. 0yvis bol 

J Sundby 0vtog ok .ij. aura bol Jtem fullan lut tiundar af Fossa gardhom ' af Kneppu ' foL73.a.l. XOIX. 

30 Januar. Soitcfl LaureitciJ iBdicado Battille regine 

(1393). Anno eodem atte Holtae ktrkia' swa mykith j ssignum 

prestaeikkiunne 
Af L0ykim prestboleth alt. 
Af Hwale m*. psBniwg^ 
J VnsBimi .xv. paen*. bol. 
Af Haughi. 0yii 
J Soetrom .xv. pen', bol 

Af 0ykrinj. 0rt* fatt .a. v. aura • 

Af Gamalflott half .m'. boll. 
Af Flata uaelli halft xiij 0ym boll 
Af Friggareini (I) 
Af Strygsstadh m'. bol 
Af Daulini .v. 0vtoga bol 
Af Audigstadhom j vrestra gardenow vi. aura bol. gaf Haluardcr 

a ^ik. ok halft annad 0ym boll gaf Haraller a Raefolom^ 
Jtem j Amote a Raelingh half m'. hoi 
Jtem af Rirki aegh. 0vt\ oc .v. aura 
Jtem halfuan fiordongh tiundar vm soknena. En fullan lutt af 

Holta gardhfim badhum ok Striukstadht<m adrum gardenui». >) Efter gardhom synes ai have staaet hueryom, men Ordet er na 

niBBteii ganske forsvundet. 
>) For den urifftige Indbinding, der har foraarsaget Forvirring i BU- 

denes og Kirkernes Numere, er der gjort Rede ovenfor S. H7, 

Note 3. 
») Jfr. Dipl. Norv. V. No. 856. 
*) Jfr. Dipl. Norv. II. No. 439 og 447. 425 

En {)etta a kiVkian ser til vmbota fol 73. a.2 

Af Loghasimi \j spon sin0rs 

Af nordra gardenom .ij. aura 

Af Fosse halfs annars 0ym bol 

Af F0mskoiD 0yv%s bol 

Af Hardastadh. 0yvis bol. 

Af 0ykriiii .vj. aura bol 

Af Amote 0yr%s bol 

Af Plata vselli halft xiij. 0yYis hoi 

Af Daulinj .xi. 0rto^a bol 

J adru half .v. 0yn 

Af litla JCik 0ym bol 

Af vsestra gardenom j Audigstadhom .vj. aura bol gaf Hal- 

uarder a JEik. Ok halft annath 0yn> bol gaf Haraller a 

RsBfolom ^ 
Af Eisellu halft viij 0ym hoi 
Af Yrpistadt<m xv psenm^a bol 
Af Ausby. 0yrw bol 
Af Birki segh .ij. aura bol 
Af Strygstadhum halfs 0yri^ hoi 
Af Oosmo .V. ok 0ym bol 
Af Piostolfs inidi .iiij. orto^a hoi 
Af Surko nese 0yrw bol 

JUm j Yneimi ij aura [bol] 

Jt^m j Laufaegh > 

Jiem Sadby j Jeseim 0ym g. 

Jiem tiundena af badhom gardunom a Holtom fuUan lut oc a 
Striugstadhom adrum gardenum. 0. fol.73.b.L 

Saitc/e Marte Aedicacio \bWem in vigilla Mathie ^3 Febmar. 

Anno eodem atte Hofuinar kirkia' swa mykith j aeignum til (1393> 
prestaBkiunne *) Se foreffaaende Side, Note 4. 

«) Se Dipl. Norv. VI. No. 320. 

») So Dipl. Norv. IV. No. 1063-64. 426 

Fyrst [Lautini halft sem er prestboleth* 

J SandsDimi iiij hafsaello bol 

J Kiffillu' .ij. hsQkaello bol 

J Ryghini .iiij. hsikcello bol 

Stem lagho {)essf iaerdf fyr halft til hwars ok yfer bytom nu 

millom ktrkiunnar ok prestens. ok lagdhom }>etta til prest- 

bordsens 
Fyrat j Adffistadhom xx. aura boll all iardhen lauk ok gaf Arue 

a Hofuinj 
Jtem j iEldistadhom iij. aura bol. gaf loar. a Laku. ok serdeilis 

0yvis bol gamalt 
Jtem j Hagha .v. aura bol gaf Pora a Hof[uin]j 
Jtem j Gatu. ht^hcello sm0rs. ok ii. aura pe*. 
Jtetn af Haeidrby. hsdfstello ok .ij. aura 
Jtem j Ausby. oym bol 
Jtem j Gseislaualle sydra. 0yrt5 paen* 
Jtem j Fauskom. half. m'. bol 
Jtem j Viliaberghi. halfs oyri^ bol 
Jtem j Forsse 0yvis bol 
J Geislauallum n0rdra 0ym pae. 
J Geita stadhom j 0fra gardenom half .iij. 0yris pro. 
Jtefn j Kittorudi m'. hoi alia iserdena. 

Jte^n gerdo ssex men med rade ok till lagho va ' 

fol.73.b.2. J Skarra rudhi .ij aura boll 
J Lagharudhi .iiij. 0rto^a bol 
J Daulini. halfw 0yrt • 
J Msedalby. 0yr» 
J Ospum. 0ri8 boll 
J Akulstadhom 0ym hoi 
J Viniu. halfs sfyvis hoi 
Af Vppaberghi spon sm0rs 
J Sudreimi .v. ok .y. 0rtoga bol 
J sydra gardenom 0rt*. hoi 
Af mykla Adaestadhom 0yvis pan*. 
Jtem aeru {)etta 0ydhe iaerder. ok po summar vpbygdar ok se- 

ghistz at asngin faBstz landskyldh af. oc hafwm f)0 lagth til 

prcstbordsens Fra [ igjen udraderet. 
') I Margeneri yngre: Kieslda. 

') Resten utydeligt og bortskaaret. Den hele Notits er senere til* 
skreven, men vistnok med samme Haand som det 0vrige. 427 FjTst j Gudmunda R0ylom halfs 0yris bol 

J adrom gardenom .v. pse. ok h. i^. 0ym hoi 

J Vigsteini. 0rtoga bol . 

J Hanastadhom .iiij. 0rt'. bol 

J Oolstadhom .ij. ertoga bol 

J Hardastaf. halfs. 0ym bol 

J Trsenneime. halfs. 0yYis bol 

J Dunneimj. 0yr»^ bol 

J Gystadhom half .m'. bol 

J Baugstadhom .h. m\ bol 

J Hffiidf by. 0ym bol 

J Flatastadhom .iiij. 0rtoga bol 

J Husum j Kise. 0yris bol. Jtem tseker prestren fullan lut tiundor af badom Hofuinar gar- 

donom. Ryghini. Sandeimi. ok Eiseldu 
Jtem Geislaualler ok Kios. 
En half lut ifwtV soknena alia 

En t>essar isdvier lagho fordhom til Gseislauallir. ok 8era(!) 

nu lagdr til prestbordsens a Hofuinj. fyrst 
J Kaghastadhom .ij. aura bol fol. 74. a. i. 

J KvLxnninx dall. hsdlstello ok x. aura 
J Vigsteini. 0rt*. boll * 
Jtem j R0ylum halfuen garden j Eioss sokn halft ktrkiunne ok 

halft prestenom gaf Gudrun a Henzini firi saal HaQ)ors 

bonda siins. ^ sinna ok Ragnildo dottor sinni En |)etta laut Hofuinar ktrkia j sin lut ser til vpbyggingar 

Fyrst j Frigaraeimi .xx. aura bol 

Allan n0rdra. garden, x. aura bol gamalt. ok .x. aura bol gaf 

sire Porbi0ni 
J Ki0na8tadhom. half. hB^kcello smers ok 0yri pseninga 
J Brothaughe ix. aura bol 
J Kabbarudhi j badhom gardonom 0yi'» paeninga 
J BlsBikastadhom j Rofdale. xi aura hoi gaf sire Kisetil a 

VUinshofue ') Resten kan lidet yngre, maaske skrevet med samme Haand som 

det foregaaende. 
«) Se Dipl. Norv. IV. No. 675 og 698. 428 

J Valastadhom .x^. aura bol 
J Gatum 

En {>essar iserder lagho fordom til Gasisla valla kirkiu. ok seru 

nu lagdf til Hofuinar kirkiu 
J iEgnum .ij. aura bol 
J Arnaby .ij. aura bol 
J Sundby 0yrf5 bol 
Jtem fuUan lut tiundar af badom Hofuinar gardonom. Rygini. 

Sandeimi. Kiseldu. ok Gseislavalla 

fol. li. a. 2. J Fonse j 0friB gardenom j Lsem h. m« hoi ok h. m< bo^ j Craihn j 

Fors sokn g^af hastrv Pores a R0faolam OL 

21 Janaar. Soitcfl MichaelM iedicacio ibidem Agnete v/rgjitli 

(1393). Anno eod^m atte Kiosor ktrkia swa mykith j seignum til prestsk- 
kiunne fyrst 
J Prestb0nom xx. aura bo J ok .ij. hafs* bol 
Af Bruardaltim .y. hiefs' ok ij. aura 
J Sudieimi hedkcello ok 0yr» 
J Austrusum. halfua hfefs'. 
J Piostulfs rudi 0yvis bol 
J Gagneiini .iij. aura bol. 
J Vigsteini. half* 0rt*.bol 
J Liidh ij. aura bol 
J frygstadhom .vij. 0rtoga bol. gaf fru Margrota Bryniulfs 

dotter * 
Jtem j 0ykrinj. 0rt*. bol • En fietta ligger ktrkiune til vmbota 

J Lidh .ij. haBfs* bol 

J Broardalum hxheello hoi ok iij. aura ») Om hende se Dipl. Norv. II. No. 368; VI. No. 83 og 84; P. A. 
Munch, D. n. Folks Hist. VII. 8. 400 og VIII. Stamtevle No. 3. 429 J Austrusum. half. haBfs'. ok 0yn 

J Sudreimj .h. hafs* 

J Priugstadtim .h. hasfs' 

J Furu saetre .ij. aura bol 

J Vigsteini .h. 0rt' bol 

J Dalini halfs. 0yvis bol 

Jtem fuller luter tiundar j Nordkios. OIL fol.74.b.l. 

Saitc/e crvcj« ef aposMorum Petri et Pauli iBdieacio 

die Scolastice v/rginis lo Februar. 

3t€fn XX. m*. kaup. tiundhen 

Anno eodem atte. ^idzualla ktVkia swa mykith j seignum til (1393). 

prcstaskkiunne. 
Prestbolet allt. Austerhusa. iij. m* bol 
J My mm .iiij. hs^f siello boll. 
J Hamarstadhoni .iij. hsdUcello bol 
J Skopta saetre viii. span sm0rs 
J Ilunadale xv. paeninga j hwarom gardenom 
J Amote half .iij. 0rto^a bol. 
J Halsgrof. half'. 0rt*. bol 
J Borghastadhom 0\V, bol 
J Frodha rudhi hedkcello bol 
J Amote .ij. hsdhiello boll. 
J Gyls rudhi .h. ftyvis bol 
Jtem j Duri. vorpen. med x. aura bol 
J Habbardzstadhom .xx. aura bol 
J R0ykholte .viij 0rto^a boll. 
J Sunajlde .h. ij. 0yri5 bol 
J Sundi. half*, m'. bol 
J iSngium XV. paeninga bol 
J Valum 0\V, boll 

J Frillaugs saetrom haefs«//o bol oc .iiij. aura boll 
J Vnnargardhom .ij. 0rto^a bol 430 

J Aske j LaeaBin .v. aura bol 
J Dokkini .h. iij. 0vtoga boll 
J Blakinz rudhi h. 0ym bol 
J Smizstadhom .v. aura bol. gaf Porir kausi. ok Gunillr kona 

bans, til aeuaerlighs b0na halz 
fol, 74. b. 2. Jtetn j Valaughom span smors 

J Hole j n0rdra gardeaom .ii. aura bol 

J n0rdra Hole viij. 0rto^a bol gaf Olafwer a iElfstadhom firi 

sik ok fadir sin til b0na halz. 
J Nese halfs eyvis boll. 

[En |)essf iardr aera vpbygdr ok sfegistz pre stren ajkki af fa * 
J iEggiuw XV. pen.* bol 
J Kaupmanz rudhi h. 0ym bol 
J Lynnese .h. 0yris bol. ok 
J Pynnist akre 0fra gardenom 0yiis hoi 
J maedal gardenom 0rt*. bol 
J naedzsta gardenom h. ij 0yri^ bol. 
J Angre v. fatt a 0yri5 bol. 
J iElfstadhom j n0rdra gardenom xv. peninga bol 
J Grofw n0rdra gardinum ,h. 0yvis hoi 
J Bajrghom 0rt* bol 
J Steins garde .h. 0ym bol. 
[J Dokkini h. iij 0yri5 bol* 
J lile h .iij. 0viogd boll. 
[En {)aBSsf iaerdcr aero j 0ydho^ 
J iEgnum h. iiij. 0rt' bol. 
J Stokstadhom .ij. aura bol 
J Finnaskote h. 0yris bol. 
J Krabba rudhi vj. span sm0rs 
J Vaosby. 0yri5 bol 
J Svanga rudhi .v. ok 0rt*. bol 
J Trollarudh .h. ij. 0yus bol. 
J Austteidhi 0yns bol. 
J Musa rudhi h. 0rt' bol 
J Vpsalum .V. ok .iy. aura bol 
J Daulini. 0rt*. bol 
J Rudhom .iiij. 0rto^a bol 
J Askeimi .ij. 0rto^a bol. 

') Fra [ igjen udraderet. 
V Fra t igjen udslettet. 431 

J Gacilaugstadhom .ij. aura bol 

J^Skoghe hajfs^Ho ok kyr hudh.^ 

J 0fra Myrum iiij. span sm0rs fol.75. a. i 

J Bffidho rudhi .h. ij 0jYis bol 

J 60dhsenghe 0yris boll 

J Strondh 0ym bol 

J Mildini 0yTis bol 

J Lidh h. 0ym bol 

J Krako hole h. m'. boll 

J Humle 0rt*. boll 

J n0rdra gardenOTw j Bioruik 0rt' holl 

J VaBsby h. 0ym boll 

J n0rdra Strondh 0rt' bol 

J sydra Strondh eyris boll 

J Kattarudhi half, hsefs' ok ii aura 

J Poraelfuo rudhi .h. 0rt*. bol 

J Sundby .h. 0ym boll. En t)ctta a ktVkian ser til vmbota fol.75. a. 2. 

J Grofw j sydra gardenom xx [aura boll, sumpt lauk Eirikker 

a Dokkini. sumpt gaf Hcdhin a Moom. oc sumpt var loketh 

4iri tiundh 
Jtem j Krakole vj aura boll. * 
Jtem j Vinium j vsestra gardenom J)o j sydra .m\ bol. allan 

garden, luku arfua Poriz skafls 
Jtem j R0ylum j sydra gardenom j laesseime .v. aura boll, lauk 

Arne a L0kinj. 

Jtem j StadaDghnm j Nes sokn gafuo Asbiom oc hustrv hans. oc Aaste. 

8wa mykit sem Pordir atie oc Rangdidh hustrv bans 
Jtem j Nese j Forseims Rordang haUua jordena <) Nederst paa Siden over begge Soalter bar staaet en no udraderet 
Linie, bvoraf kan leeses: Jtem skal ber gerazst till j . . . f>riggia 
vetra male till sex marka paen. 

*) Fra [ skreyet over Radering. Jfr. ogsaa Dipl. Norv. IV. No. 714 
og I. No. 606? 432 cm. 

Soitc/i Thone CantarnrieBJi^ iBJieacio 

(1393). Anno eodem atte Fsgringor kirkia * swa mykith j segnuiN til 
pr^sta^kkitinne 
J BiBBrnastadhom .iij. m'. bol 
J Birki. 0rt'. bol. 
J Maedalby h. ij. 0yTis bol. 
J Broz haughe. halfs 0TTt^ bol 
J Fteyghis vik eyris bol 
J Foghru nffise h. 0yn^ bol 
J l^orgunna rudhi h. 0rt'. bol 
J Hole h. adnim .v. pse. fatt. j 0yns bol 
J tern eru t)essr iserdar j eydhi ok tez sekki af. 
fol.75.b.l. J ^osteins rudhi. art*, boll 
J Strondh .h. ert'. bol 
J Holinom h. ij. evtoga bol. 
J Ba^dho rudhi h. ij 0rt'. bol 
J Dottoby .V. ok 0rt' bol. 
J Sweinaby. 0rt* bol 
J Rioma rudhi h. Byris bol 

J Steppans rudhi 0rt'. bol / 

J Vpsalidh .xv. pen*, bol 
J Raudz rudhi .v. fatt j ij. avtoga hoi 
J Rffiisa lidh xv. pseninga bol 
J Mungiaerdhu rudhi h. ^yris bol 
J Arflseti xv. peninga bol 
J Kuiklinghs rudhi h. 0rt' bol 
J Alfnese halft' (!) 0\V bol 
J Hisenna dale. half'. 0rt*. bol. En t)6tta aa ktrkian ser til vmbota 

J Stangum j Skarde a Potne .v. aura hoi 

J Ormsby a Potni v. aura bol. «) Se Dipl. Norv. II. No. 302. m J Aim nese j Balka sokn .h. xiiii 0yvis hoi 

J Langu rudhi a I^otnj ix. aura hoi 

J Porgutina rudhi h. 0rt* bol 

J R0ysilidhenne .ij. aura bol 

J Sweinaby .vj. aura bol. 

J Rirki hddfstello bol 

J Dottoby .h^ hdbfsallo bol 

Jtem alt Aranes xii aura bol. 

J Swinstadhum h. m'. bol 

J Holmom fiordhongen. 

J sydra Myrum h. ij. 0yris bol 

J 0ystra gardinom j Krakolum 0vV hoi 

Jtem halft Rauz rudh a Fsegringom. CIIII. fol. 76. b. 2. 

Saitc/e Margarete yirqints dedicacto 

Anno eodein atte Vrdhadals bVkia swa mykit j aeignum til (1893.) 

prestffikkunne • 

J G0d0nge 0ystra. alt. 
J G0d0nge vestra half* m'. bol 
J Lundaby .ij. hscfstello bol ok .m*. bol 
Jieni j Rudhi 0rt'. bol. 
£a ^ettsL ero 0ydi iserdtr 
J Alniimork. htdheelto boll 
J Vppirudhi .v. ok 0rt*. bol 
J Aarfleti xv. psenin^a bol. 
J Austrudhi .v. ok ij. 0ii;o^a bol. 
J Gamals rudhi 0rt'. bol 
J Sande .xx. psenin^a bol 
J Faghru rudhi xv. paenin^a bol 
Jtem Naudzlidh halft 
ok halft Folghe nsefuio 8S 4U En t)<?tta a ktrkian ser til vmbota 

J Vpperudhi halft haefsecMo bol. 

J vsDstra gardeaom j G0d0ngiom ii^. 0rtoga bol. 

Jtem j Lundaby .ij. aura boll. CV. 

(1S93.) Anno eodero atto Holz kfVkia j Kise swa mykit j segnum til 
prcstaekkiunner 
J Aurmodz stadhom xv aura bol 
Jtem (j) Drumsrudhi m*. bol. Jtem fiordhongh tiund^r vm soknena vttan af Holtom fallan 
hit. af Vilnum j vsestra gardenutw. af ^Egnum j aydra gardinow fol. 76. a. 1. En |)etta a ktrkian ser til vmboto 
J Kausa rudi iij. aura bol 
J SteinssBtre .xv. paeninga bol 
J Skadalande v. aura boll Jte^n \mUer fiordongh tiundf vm soknena. vttan af Holtom 
fullan lut. CVL 
S<mc/e Margarete 

(JS93). Anno eodfm atte Lundz kirkia j Kise swa mykith j lignum 
til prestaekkuwner 
J Napstadhom ^. hiekceUo oh h. m'. hoi 
J Yittalum .v. oJc 0rt». bol. 
J sydra Vittalum xv. paeniw^a bol 
J Gystadhom .xv. pa^win^a bol 
J Skaeidzmo. 0rt'. bol 435 

Jtcm prestboleth. Lund, j Kise xx. aura hoi 
J 0yde Giaerdi j Rimadalum 0rt' hoi 
J Mazstadhom .b. 0yr 
J Reiderstadhom xv. psenin^a bol. 
J Stifrum iij. kolnesker pseningr 
J AkusaBtrom h. iij. 0rt' ok y. fiordong* 
J Vigsteinj. half'. 0rt'. boll. 

J Vittalum j sydra gardinum ok po j n0rdra gardinu(m) .h. ij. 
0yTis hoi 

Jtem halfuer fiordonger tiunder vm soknena. En allan lutt af 
0fra gardinum a Lundi. En pettsL a ktrkian ser til vmbota. fol.76. a. 2. 

J Ingigia^rdi .ig. aura boll. 

J Vittale V. ok. 0rt'. 

J sydra Vittale .xv. psenin^a boll. 

J Fktum ij. aura boll 

J Rffiiders rudhi xv. paenin^ra boll. 

J Stifrum. kolnaesker psBninger 

J AkussBtrom .h. iy. 01I;*. ok ii. fiordong* 

Jtew j Skfieidzmo 0rt'. bol 

J Vigsteinj half. 0rt'. bol 

Jtem j Stafue a Gioleid. 0yYis skyldh. CVII. 

Anno eodem atte Furusaeters ktrkia j Kise swa mykith j (1393.) 

seignum til prestsekkiunnef 
J Nordby. halfs 0yrt5 boll. 
Af Haughi j Rimudale ij. hsefs' ok h. m». 
J Raefsaetre h. haefs*. bol ok iij. aura hoi 
J Haghab0 .iiij. 0rto^a boll. 
J Mysa tunum .h. 0yri5 boll. 

28* 436 

J Bserghi j Raumadale xv. psdmnga hot 

J Syndzstaby. pseiiinghs boll. 

J Alfu8Breimj j sydra gardinum iiij. 0rt*. 

J Akussetre j vsestra gardinum .h. 0rt' hoi 

J Hagbardzstadhtim span smors 

J 0ydi Gicerdi iiij. 0rtoga bol. 

J Hiadale ij. aura boll. 

J Sundby a Aust|>orpe xv. psenin^a hoi 

J Rakkastadum h. 0rt'. hoi 

J Fanaboek h. 0rt* hoi, Jtem j Furusetre j 0fra gardinum xv. 
aura hoi gaf.^ Jtem haluan lut tiundar vm soknena vij. b0a fullan lut af 
Grasinadalum. fol.76. b. 1. En |>etta a ktrkian ser til vmbo^a 

Af Rudhi hsdscello sm0rs. ok h. m'. bol 

m 

Af Raefssetre h. hiefs' ok h. iij. 0yf 
Af Sundby .v. aura hoi 
Jtem af Sundby .xv. pteninga hoi 
Af Hiadale v. fatt a 0yr 
Af Husum. 0rt' boll. 
Af Haegnum half 0rt'. 
Af Grimdalum h. iiij. 0rt' bol 
Af Grindalum 0ystra h. 0yris hoi 
Af 0ydi Giffirdi ij. 0rtoga bol. 

Jtem fullan luth tiundar af Furusfetr gardom ok Alghara^ims 
gardom *) Aabent Ram til en Linie. 437 
C VIII. fol. 76. b. 2. 

Sancti lohimnis bop/Me ei sanc/i Olaui regM et marft'ris 
dedicacio ibidem vndecima die natiuifat£t dominj 

Jt^m tiundin .xij. m' nw. 

Anno eodem atte Villnshofs ktrkia * swa mykith j aeignum til (1393). 

prestekkunner 
Fyrst prcstboleth alt vj. m* boll. 
A GautaBidhi. j IMasrku j 0ystra gardinum v. aura bol. ok half* 

0rt« boll* 
J Skalma rudi span 8iD0rs. 
J Gunners rudhi. ^ aura bol 
Jteni alt MsBdalinidh. 
Jtem alt Jserngrefs rudh 
J sydra He iiij. 0rto^a bol. 
J n0rdra He 0ym bol. 
J Raums aase 0ym bol 
J Myklafraun. 0ym bol 
J Makarudhi 0ym bol 
J Vilialms rudi .h. vij. 0ym boll 
J Vppini nBedra lutanom .v. 0rtoga hoi 
Jtem j adrum gardinum .h. 0yr»^ skyldh 
Jtem j Flitaby hddhtello boll, ok .ij. aura hoi fornt, ok gamalt 

er, ok sacrdeilw ij. aura bol er gaf Porgrimer a Flataby sef 

til b0na haldjs [ok serdteilis .j. Flataby sex. aura holl gaf 

Margareta aa B0le. kona Por' 
J Ringunffise 0yrt5 skuldh. 
J va^stra gardinum a Roonnaby .h. 0ym hoi 
J Ladsengh .vj. aura bol. |>o j nordra gardent<m ok serdeilis ij aura 

holl firir saal Halsteins a Holte. ok Sigridha kono bans 

J aust^rgarde j Stangum h. eyvis holl 
J mffidalgardinum ayris boll 
J Stufnastadhum .h. iiij. spans holl 
J litla Baukstadhtim 0yrt^ holl 

J Langalande h. 0yrf^ holl ok scerdeih'^ half merka bol. gaf 
Jarunder aa Koolby^ «) 8e Dipl. Norv. II. No. 85. 

*) Her f0lger en udraderet Linie. 

') Fra [ er skrevet nederat paa Siden med Henvisning bertil. Slut- 

ningen af det sidste Navn er bortskaaret ved Indbindinfi^en. 
*) J0nind Qudleik8s0n paaKolby naevnes 1358 i Dipl. Norv. lY. No. 225. 438 

J 0fragardinom a l^riugstadom Bjris holl 
J nffidra gardinum .ij. aura boll. 
fol.77.a. 1. ^ Hagha h. hmhcBllo boll 
J Aspum 0yris boP 
J Bserghi .ii. aura hoi 
J Olstadtim 0rt'. hoi 
J Kolpusum .h. m'. hoi 
J Kise. j Saurby. eyris hoi 
J Napstadhtim 0yrt^ bol 
J ^gnum ly. aura pffin(i)nga 
J RaBidherstadhum h. 0vrf^ bol 
J Roalstadhtim halfs 0yvis hoi 
J Nsetstein .h. 0rt'. bol 
J Hagbardzstadtim 0rt'. bol 
J Gystadum iiij. 0rto^a bol. 

J Hagbardzsiadum j sydra gardinum halfs 0yr»5 boll 
J Braennum halfs 0yn^ boll. 
J Husum halfs 0yris boll. 
J Haurghini .h. eyris boll. 
J Bserghi j Varmudale h. Byvis hall 

J Aust|>orp6 a Fosseimi syndzsta j ^idizsokn .ij. 0vtoga bol. 
J Kabbarudi 0ym hoi 
J Hurdedale. j Lundeby .ij. aura hoi 
J Sundlsem j Ba?rghi .ij. 0rto^a bol 
J Skeidhi .ij. aura boll 
J Trollznsese .ij. aura bol 
J Bardharudhi b. 0\'vis hoi 

Jtcm j Iffisseimi j Haugi. m*. bol j vaestra gardinum 
Af Sandum j Skaun j Gudbrandz rudhi .xv. paeninga. bol. 
J Kykin ij aura boll, gaf Sigrid a Kykini' 

En f)es8ar iaerdf r ero j gamllu registro ok saeghiz prestren aekki 

fylghia |>eim 
J Brothaugi j Vaesongh. 0ytis hoi 
J Roonnaby j naedra gardinum 0rt' hoi 
J litla Fraun h. 0yYis boll *-) Her f0lge to udraderede Linier. 

*} Denne Notits er skreven med en anden, omtrexit samiidig Haaod. 
Jfr. ogsaa Dipl. Norv. IV. No. 1053. 439 

En {)essar iardir eero nygfefiier til fol. 77.a. 2. 

J Aspum sem fyr saeghir 

J Hildrinj 0jvis boL gaf Ifwer a Hildrinj 

J Raugstadhum m'. boll gaf Alfwer a Stangum ok Aasa kona 
bans, ok Jon Marteinsstin sam|>ykti ok bustru Agriseis.^ 

Jtem j Haugbum j sydra gardinuw. sem ligger vider Vllinsbofs 
ktVkitt .b. iy. 0yris hoi gaf Gudleifwer a TioUum ser till 
sefwerleghs alti5a. ok b0na. balz ok ij. aura bol garoalt 

3tem j Haugbi .b. vj. 0ym boll, ligger vider Stang^r j Vllins- 
bofs sokn. 

[item j Byrgbini j 0ystra gardenom 0yri^ bool gaf Arnulfuer a 
Byrgbini 

Jtem j Broardale vsBStra b. annars 0yris bool gaf Saxe Pordason 
til b0nabaldz ok dott^r huns Sigriidh' afhsBndi firi oss 
0ystaeini * 

JUm j Ladffing cvm. foi.77.b.i. 

En f)e8sar larder atte kiVkian fordum ok varo benner lokner j 
tiundar vcerdk Ok berra Salamon hiskup^ lagde til prest- 
bordzsens. presti bwaruni ajfttr annan er synger a VUins- 
bofue Rafter ])ui sem seolfs bans bref |>er vm vatta ok basr 
saBgbistz. ok med |>essom baetti. at |>eir skulu lysa kfrkiu»me 
sem baezt. vacll ok viderkuacmiligba. ok vppi balla vigdo 
braude sem gamal sidua;nia er til. macsso klasdhum alluf^i 
ok adrum klaedbum sem ktVkunnj til. b0yra. med |>wot ok 
soum. ok aire annare r0kt. ok b0kfr bennar allar smaorre ok 
8t0rre lata binda sem baestz. ok vmu0la. spaentslom ok neiniutn 
vppi balda. Ok skulu |>eir |>a. ])essom iardhom fylgbia sem 
baer aefttV na&mfnastz. maedan fieii* syiigia at fyrnaemdre kirkiu. *) Om Rigsraaden Jon Marteinss^n (1371 — 1400) og bans Ilustru Agnes 
Signrdsdatter se (foruden Dipl. Norv.) P. A. fiunch, D. n. Folks 
Hist. YII. Off VIII. samt Sarol. t d. norske Folks Spr. og Hist. 
I-IV. 

^ Maaske hende, der forekommer 1386—1400 i Dip). Norv. lY. No. 
629r 704 eg 707. 

*) Fra [ skrevet med en omtrent samtidig Haand. 440 

forsion ifwtV hafua. byggia. ok landskyldh af at taka ser til 
handa^'sem raetU'r seighu men sem fyrst er j Fanabsek. 0rt' 
boll mina en xiiij. aura boll. ok. ij. merka bol j Aske 8em 
lauk Mathios a Arteighi. item j Bakka iij. aura bol. ok j 
Vlfsrudhi h. hd?fs<8{Zo boll, ok j Sudreimi j Skaughamo h. 
hsefscBZZo boll, 
fol. 77. b. 2. Ok j Bakka vidcr Leiro .h. v. spans bol lauk Gudbrandin * 

iiem bsefs^J/o bol j Eios vider Runninj lauk Porir a Holtom 
ok half merka boll j Msedalby 

iiem j Bserghi a Gioleidh ij. Yidnhtello \ioll lauku (!) arfwar 
Poriz a Rifseimj 

Jtem h. m'. holl j Aase j Else lauk Jon a Prygstadh(u)m ' ok 
s^rdeiliz oym bol er lauk sire Swein ok .^'. aura bol j Pla- 
taby. ok .v. aura boll j Pynnis akre j Durall 

item h. m'. bol. j Afrikstadhum 

iXem ij. aura hoi j Mia^lab^rghi. lauk 0fuiuder a Porssofue. 

Ok j Msedalby m*. bol a 0ystra Skagha' En I)6tta a ktrkian ser til vmbota 

J Dolinj j Isesseime j austasta gardinum v. aura bol. lauk Jon 

Arnasstin* iiri me Kisetil \ok |)ui fylghi kirkian siolf. 
iiem j Hol£eimi ij merka boll j. medalgardenom med skilorde 

saem skrifuat er j. skulda rcgistro * 

J Aspom .V. aura boll gaf. Joar aa Lako. halft till huars. ok 

ver lagdum nu till ktVkiunncr mot Flataby* 

Jt^m j Skaga j IsesBeim xij aura holl fj^af Gadniii a Henzsini Urir saal 

Haf{)orB bonda siins sina ok Uagnildo dottor Binni" 
iieai j litlee Fraunum vj aura hoU gaf Olof ^onXdiZ^otter *) Fonnodentlig Gudbrandin Gudbrands80n paa Lautin, der levede 
1331 og var d0d 1335, se Dipl. Norv. II. No. 183 og 213. 

') Vistnok ham, der neevnes 1331 i Dipl. Norv. II. No. 183. 

') Herfra begynder en anden, samtidig Haaud. 

4) Yistnok Jon Ame8B0n, der forekominer i Oslo mellem 1368 og 1361 
i Dipl. Norv. II, IV og VI. 

*) Fra [ skrevet med en anden Bamtidig Haand, 

«») Se ovenfor 8. 427, Note 2. 441 
CIX. fol.78.a.l. 

Anno eodem att^ Frail nar ktVkia swa mykit j eeignum til (i393). 

prestekkiunncr 
J Kolphusum 0rt'. boll. 
J Hole ii^. 0ttoga bol. 
J Msedallstad ij. h?efs' hoi ok iii. span sm0rs 
J Symonar rudi m*. 
J Graninj .xv. pacning' hoi 

J Vale. m*. ok y. spaw sm0r8. ^ 

J Hagha xv. pseninga bol 
J Bferghtim h. 0yris bol 
J Skinnarudi h. iij. 0yn> hoi 
J jEikabcsrghi .v. ertoga bol 
J Vpsalum iij aura boll 
J Vigsteni h. 0rt'. hoi 

item halfwer fiordonger^ tiundcr vm soknena vttan af Fraunum 
[allev Inter ^ En {>etta a k^Vkian ser til vmbota 

J Myrum iii. m'. 

J Graninj xv. paentw^a boll 

J Vpsalum iij. aura boll. * 

J Ausu h. ij. 0yris bol 

J SkraBifwm iij. aura ok .ij. hsefs' 

J Hole iij. aura ok hsefs'. 

J Koifhusum. 0rt'. 

J Kiasldu. eyris hoi 

J Haga .XV. psBninga 

J Surku nese. iij. aura 

J Eighils* hwale vj. aura hoi " fol.78. a.2. 

J Symons rudi. h. m'. 

J Skinnara rudi h. iij. 0ym hoi 

J Vigsteinj h. 0rt*. bol. 

J Vange j Sundlsem .ij. aura hoi ^) Ftfrst bar der staaet lut^. 

•) F0r8t bar der staaet: fuUum latum. — Derpaa begynder en anden 

samtidig Haand. 
') Funt bur der staaet: Helgbis, 442 

J Hildar tunj. 0yrt^ bol 

J Frastadhtim a Fit. Byvis hoi 

J AuBU 07m skyld ex. 

(1393). Anno eodem atte Rifseims ktVkia swa mykith j seignum til 
• vmbota* 

J Viliaberghi nordra xix aura bol 
J tern k0ypti border a Rifseimi . halft vj. 0yvis bol. j sydra 

Viliaberghi fin* henner godz. 
Jtem ein lutt tiundar af B0nom En prestren tseker ]isds€ello smars ok .x. aura paenin^a af. 
Sulla rudhi. CXL 

(1393). ^^^^ eodem atte Asaka ktVkia swa mykit j asignum til prestsk- 
kiunner 
J Prestrudbi i\j. aura ok hsefs' 
J Moe vi. hsefs'. bol ok xviij. aura 
J Saurua5lli .iij. hsefs' ok pund malz 
J Kolfhusum .ij. aura 
J Bffirsegh 0yrt 
J Vigils vale .xv. paen. 
Jtem haluan lut tiunder vm soknena En |)ctta a kirkian ser til vmbota 
J Viliaberghi iij. hsefs*. ok mork. 
J Klaefua hsefs'. ok ij. aura 
J Kolfhusum .ij. aura 
J sydra Viliaberghi iij. aura ^) F0r8t synes der at have staaet prestaokkiuNn' . 443 

J Nordlidh. 0jvis bol. fof 78. b. i. 

J Rudh h. hsdhoello sm0rs ok .h. m*. Jiem anno domtnj m^' cccc^. tercio lagdum wcr 0y8tein med gudz nad 1403. 
hiskupr j Oslo ktrkiu latin tiunder af gardenom Asakr' allum til 
kirldvLnner bygginger CXII. 

Sancte Mar<e dedicae/o in crastino Blasij 4 Februar. 

Anno eodem atte Imishaughs ktVkia swa mykith j seignum til (i393). 

prestekkunner ok swa ser til vphalz 
J Bratta rudhi. er af gsenger hsefs' ok kyr 
J Yffisby {>ridiungen. ganga af ii. kyr 
J Krosrudi .yj. aura bol. 
J Sundinu .ij. aura bol. 
J OlofiiorudT .v. aura bol CXIII. Apo^folorum Petri el Pauii. iedicacio Ibiiem BlasiJ 3 pebruar. 

Anno eodem atte Sudreims ktrkia swa mykith j seignum til (1398). 

pr^staekkiunner 
Prcstboleth. Husaby alt. 
[Jtem sydra gardin^ j Vsesby. halfuan. ok viii. [art* peninga* 

[annare hselfdini^ af oUum gardenom 
J Austby .V. ok ii. 0rto^a boll. 
J Sunnselfuo rudhi .ij. aura bol. 

•) Jfr. Dipl. Norv. vi. No. 758. 

*) Fra r senere tilskreyet i Marginen istedenfor de aairnne Ord, der ere 

udraderede i fore^aende Linie. 
>) Fra r over Radeimg. 
*) Fra [ igjen ndslet^tr 444 

* J iEndridar rudhi 0yris bol 
J GudJ)orms rudi. 0vrw boll. 
J Dighningst4idhum h. Bjris bol 
J Skiaelfuo xv. paenwga bol. 
J Styrs rudi vj. aura boll. 
J l^orgeirs rudi .b. ^yvis boll. 
[J Noreime 0yris boll* 
J HoUaesio h. iiij. 0yris bol. 
J maBdalgardinum a Vilnum h. iij. 0ym hoi 
J Bauna rudi 0ystra hvdktello boll 
fol.78.b.2. J vaestra Bauna rudi hsafscello 
J Sigmundar rudi xiiij. aura hoi 
J Olofuo rudi .h. eyris bol. 
J Linaakrom 0yvis boll.* 
J HaBlgho i-udi h. annars 0yvis hoi 
J Blffisa rudi .h. 0yr^ bol 
J Narfua rudi. hajfs^Wo bol 
J Hauka bsek iij. span sm0rs. 
J Folgho nsefue h. m*. boll. 
J Haughi j Haeimodale. 0yri5 hoi 
J Draugha rudi h. iij. 0yvis 
J Griothaughi h. 0yvis boll 
J Finstadhwm v. fatt a. viij. 0vioga hoi 
J Paals Asakum 0yvis boll 
J Lseirinj .xi. 0vtoga boll 
J Bffirghi* ij. aura boll. 
J R0ylum .ij. aura bol ok .h. 0yrt5 hoi 
J Vigsteini .ij. aura boll. 
J Vigsteini j naedra gardinum ij aura hoi 
J synstzta gardinuw a Vilnum v. aura hoi 
J Vpstadum 0yris boll 
J Fygsu rudi. h. 0rt* boll. 
J Aulguwncr rudi .h. ij. 0yns holl 
J Auduls rudi h. 0yr»^ boll 
J Tokoinidi .h. ij. 0yvis boll. 
J Stufnastadtim h. hsBhtello boll »)' Fra [ igjen udslettet. 

') Her f0lger en udraderet Linie. 

») Jfr. Dipl. Norv. V. No. 885 og 887-88. 445 

J Joluto halfs 0yris boll ok s^^erdeik'^ halft iij. 0ym boll gaf * 

fru Ragnilda.^ 
J Potne j Biserka sokn a VflBstI)orpe h. iij. 0ym boK gaf Froode * 

firi sail Styrs a Ymishaughi ' 
Af Room j msedalgardinum j Sastada sokn. m'. boll. 
J Viliabetghi sydra ok po sydra gardinum iij. aura holl 
J H61te £1 Gioleidh h. m'. boll 
J Sundby [h. iiy 0yYis* m'. boll j lesseimj 

Jtem j Ofreidi j Aulinabingh xx. aura 'boll, gaf Andres sksebba* fol.79.a,l. 
Jtem j Vsesby j n0rdra gardinum sem ligger a Sandinum x. 

aura bol gaf'herra Sigurder Haf|)orsst4n^oknyoleikizafhsende 

Jon Marteinssun^ med sama skilorde sem brefueth sseghir 
Jtem viij 0rt' pseninga af sama gardinum gamalt 
Jtem j Nordlidh hs^kallo bol ok forsen yzsta. gaf Guniller 

Porkiffils dotter firi son sin. til altida haLz 
Jtem j Bokstadum j VUinsbofs sokn vj. aura bol. gaf Alfwer a 

Stongum^ ok Aasa kona bans. 
Jtem j Viniaruale m'. bol. gaf Jon Marteinsstin {iri xi. aura 

boll j Gaeddu nidi med sam|)ykt hustru Agneis Sigurdz dotter^ 
Jtem 0yris bol j samre jordh. gaf Porgauter Jonsswn^ 
(J adernemfdo Nordliidh h<e/s8Bldo holl sem gaf sire Guttormer *** 
Jtem gaf ban en [iij^' |>riggia 0rt^ holl j Liidhum som ligger a 

Aurskoghe ftW sina saal oc Sigridha *) Maaske hende, der neevnes af P. A. Munch, D. ii. Folks Hist. VIII. 

S. 107. 
*) Jfr. ovenfor S. 416. 

») Han nsBvnes 1319 i Dipl. Noi-v V. No. 213. 
*) Fra f igjen ndslettet. 
*) En Mand af dette Navn omtales 1487 i Dipl. Nonr. V. No. 934, men 

maa vel vaere en S0nne80n af den her naevnte. 
•) Om ham se P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VII, isaer S. 392 if. og 

VIH; Saml. t. d. n. Folks Spr. og Hist. IV. S. 128 fif.; Dipl. Nonr. 
') Se ovenfor S. 439, Note 1. 
•) Se ovenfor S. 439. 
*) Om Thorgaut Jon8S0n (Sm0r), se P. A. Munch, D. n. Folks Hist. 

VII (is®r S. 868) og VIII: Dipl. Norv. H-IV. og VIII. 
*") Qudtiiorm Thorsteinss0n lorekommer som Prest her 1364 — 97 i Dipl. 

Norv. I, II og IV. 
**) Skal vistnok udgaa. 446 

Jtem alt Viliabergh n0rdra garden sem er {>o medalgarden gaf 
Gudnin a'Hinsene ftVt sik ok bondse sin Olaf ^ hlf. tiU hwars.' foL79 a. 2. En j)€tta a ktVkian ser til vmbota 
J Pueitom j Falla sokn h. m'. bol 

Jtem j Ofreidi j Aulinabingh xx aura bol. gaf Andres sksbba' 
Jtem j Vacsby j nordra gardinum sem liggCT a Sandinum i. 

aura bol. gaf herrs, Sigurder Haf|>ors8fin^ sem fyr Sffigir 
[Jt^m j Aase j Ness sokn Yi aura boll gaf Gudrun a Henzsioi 

ftrtr sal Haf}>ors bonda siins ok Rangdido dottor sinni ok 

siffilfra sinni saall' 
Jtem mark hool j samre jord gaf herras Jon Marteinsstm oi 

herrsB Alfuer* afhende 
Jtem j Fraunom litlae j Vllinshofs sokn yj aura bool gaf Olof 

Poraldz dotter* fol.79.b.l. 0X1111.7 

1894. Jn nomine Aofnini amen. Anno m^ ccc^ nonagesimo quarto {)a 
ver [0yst£Din^ visiteradhom Sool0ya profastademe. byriadom 
so Jannar. veer fserdh vara .a. Fit fraedagcn nesta fiWr kyndilsmsesso 
Atte {)a Hof8 kirkia a Fit ' sua margar eignir til prestsoikiuna^ 
Fyrst prestbolet alt Byrgini .xx. aura booll «) Se ovenfor S. 427 of? 440, jfr. m. Dipl. Norv. 11. No. 760. 

*) Fra ( senere tilskrevet med 2 forskjellige HsBnder, isssr den finvta 

Notits kun lidet yngre end det 0vnge. 
*) Se ovenfor S. 446, Note 5. 
*) Se ovenfor S. 446, Note 6. 
*} Hr. Alf HaraId8B0n, gift med Hr. JonMarteinsstfns DatterEatharina; 

om ham se P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VII og VIII, isuer S. 

162 f., og de der citercde Kilder. 
") Fra [ lidt senere tilskrevet med 2 forskjellige Hsender, ftfrste Til* 

f0ielse omtrent samtidig med Texten. Jfr. ovenfor S. 440. 
^ Her synes f^rst at have staaet: Sanc/e Marte dedicocto iiij^ ^® 

mensttf Februarii, men detto er igjen udraderet. Her begynder en 

ny Haand. 
')«Fra [ tilskrevet over Linien, maaske med anden Haand. 
^ I Marginen staar med en anden Haand: tiunden ftrtr .x. aura f'. 


Jtem j Bia nese marka boll 

Jtem 0yri. pe'^. af Audstada naese 

Jtem 0ris boll j Gestadum 

Jtem ij 0i1i' boll j Blesa sydra gardenom ok .h. 0yris boll j 

n0rddra 
Jtem j Jaedre .ij. 0rtogho boll 
Jtem h. 0yris boll j Harsestadum 
Jtem xv/pentn^a holl j. 0fra By 
Jtem af Hofue 0yr» pe"^. 
Jtem iij aura [boll ^ (j) Ramstadum j sydra gardenom ok ser- 

dailis(!) iiij 0rtogho holl gaf Ingirid hu8pr0y' 
Jtem .h. 0yris holl j Gudhthorms rudhi 
Jtem j Tindz rudi .vj. aura boll 
Jtem j Torfuo 0yris boll gaf Gudmunder a Jadre' 
Jtem j Grffiiniu .vj. aura boll 
Jtem j Biterknese j Nitiudale halfua m' holl gaf Steffen Olafsson 

til artidffi halz sith ok dottor sinni^ En I)se8s'er seignir a ktVkian seer til vphseldis: fyrst fol.79.b.2. 

Alt Langarudh .vj. aura boll 
Jtem ij aura holl .j. Viliamsinidi 
Jtem h. iij 0yris holl .j". |)rondarudi 

Jtem j Torfuo .h. 0yris. boll ok serdffiilis oyris holl gaf Gud- 
munder a Jadre' 
Jtem 0yris holl .j. GuUterudi 
Jtem 0yris holl j. SkiaI)U8eit 
Jtem h. ffyris boll j Tonnorudi 
Jtem .h. 0yris holl)} Snacres rudi 
Jtem 0yris holl j ^ndrida rudi 
Jtem j Haughaflatnum .v. 0rtogho holl 
Jtem j Hasludalum .h. 0yris holl 
Jtem j Autni h. 0yris boll *) Fra [ tilskrevet oyer Linien. 

*) Maaske Gadmund Kolbein880n8 Hustni, se Dipl. Norv. II. No. 482. 
«) Se ovenfor S. 239 Note 4 og 241 Note 6. ,. „ ^ o. r 

*) Denne Notits er Bkreven med en anden samtidig Haand. Stefan 
Olaf8B0n niBvne8 1354 i Dipl. Norv. IV. No. 871. 44d [Jtem j Nffise j Ignadale. 

Jtem j Gerstadmn a Fit iiii Bvioga hoU lauk Hafuarder a 

Suimdalom (!) firt iiii kyyr 
J Fleti h. iij 0ris booll gaf Halward^r aa Roalzakrom 
Jtem j Haugum j Nitiudale Yider Ramstader h. iij 0m holl 

firir sal Steffens Olafssonar ok Poro dottor hans^ fol. 80. a. 1. cxv. 8 Februar. gcMtclB MarA iBdteado viij die mentis Febroaril (1394). 
yuj m. u. 16 Febmar 
1862. Anno eodem atte Laykina kirkia' sua mykit .j. seigniun til 
prestffiikiunner: fyrst 

Prestbolet alt Loykini .v. m. boll sua att af aldf atte ktrkian 
.X. aura boll ok JEifnmier Asta^un' ok Pora kpna bans 
gafuo xv. aura holl til SBueligs artidabaldz ok b0nahaldz med 
salatidom ok messoro. En annat .xv. aura holl luku |)au 
ktrkiunne firi .h. iij. 0yris holl j L0yrini j sydra gardenom: 
ij. aura boll j Branga nidi. 

Jtem h. ij 0yris boll j Klofue er ktrkiunni hoyrdi fyr til er 
^iuiudi var afhaent 

Jtem fffik asn iBiuinder her firi tua arganga tiunder: oi vij 
merker forner er ^iuiwder ok Pora voro skyldugh ktrkiunni. 
Ok nu jamnadom veer ]^et milium kirkiunni ok prestbordzens 
Vax petta. gefuet skift ok loket: ok afhaent ktrkiunne fiiv 
bwiup Haluarde:* tysdaghen nesta teftir: dominicam septua- 
gesime Anno iomini .m®. ccc°. Ix® secundo. I)a ban visiterade >) Fra [ skrevet med tre omtrent samtidige Hsender. Ved Foden af 
fol. 79 b. er tilf0iet med en anden, lidt senere Haand : Memoran- 
dum her bkal ^eraz til abuder a prestbolet a hueriom t>riggift 
vaettra mala til lijj m '. fomg. eftir bui s^m domt var. 

«) Jfr. ogsaa Dipl. Norv. I. No. 942; IL No. 297 og 1068; V. No. 361 
og 880. 

») Han forekommer 1846—62 i Dipl. Norv. 11. og IV. 

*) 1368—72. 44d 

a Hnimnsese neruaBrandom sira Haluarde Arnaldssyni erki- 
preste j Oslo* siraHselga foralda syni* koorsb(r)0dr j sama 
stadh ok margum adrum godom monnom ok var J>a skilt at 
prestcr skulde sitia a L0ykini saem bref J)er vm giort vattar 

J Ofrini .XV. aura holl fol.80. a. 2. 

J Homnase ij aura holl ok scrdseilis j samre iord ij aura holl 
er prcsten aa Auri lauk firi .h. marka boll j Kseldoi ok en 
med Homnase fek presten her: j Hnyttabergom ij aura holl 
ok 0yris holl j Ringstadom Jtcm j Finholte j Olini sokn iiij 
ertoga holl gaf Asgauter Alfsstin 

J Ilaba)k j msedal gardenom .vj. aura holl gaf Botolfuer .a. 
Botnom .h. til huars ok veer lagdom nu alt til prestbords- 
sens after j Kammanes •Item j 
Jtem j 
Jtem j 
Jtem j 
Jtem j Jtem j Bergi a Skogenom 0yrt^ holl Jtem j 
Jtem j 
Jtem j 
Jtem j 
Jtem j 
Jtem j 
Jt^m j Jtem j 
Jtem j 
J^em j Drogurudi' xij aura holl 

Fossom 0yris. boll. 

Naddeiml vij aura holl 

Skeidesmo .v. aura holl 

Bergum .vj. aura holl gaf PosUein .a. Skattseimi Bergom firi sunan bruna xij aura boll 

Suidurudi marka holl 

Fielle .h. marka holl 

Tofuina gordom ij 0i'toga. boll 

Biffirnabrota ij 0rtO;^a holl 

Vaestreng j huarium gardenom .h. 0yris holl^ 

Pufuonne iiij 0rto^a holl Jtem j Skorom 0rtogo holl nsedra iEidi .v. 0rto^a boH* 

Angerdu rudi 0yrw holl fol.so.b. l. 

Gudbrandz bergum j n0rdra gardenom ^ >) Erkeprest i Oslo og Provst paa Romerike, d0d f0r 1376. Se Dipl. ' 
Norv. I— V. 

») Se ovenfor S. 222, Note 3. 

*) F0r8t bar der staaet: Drougurudi. 

*) Jfr. Dipl. Norv. I. No. 830, 837—41, 844, 856. 

^) Ved Foden af fol. 80. a. ertilf0iet med en anden, noget senere Haand: 
Memorandum at her skal gerazst til abuudar a prestbolet abumom 
briggia vsettra mala til saex m. fr. efler {)ai saem d0mt var 

*) Herfra begynder en ny Haand. 

29 En petUi a kfrkian seer til vmbota sa^m veer samdom nu mO- 

lum ktVkiunne ok prestbordssens. fyrst 
J Eamanaise xiiij aura boll, en prestbordeno lagdomm veerfult 

j staden 
Jtem Oginu»7da gerdi .vj. aura holl gaf iEiuinder Astasun' 
Jtem Hnyttab^rgi' jj aura holl gaf l^ora kona bans foi. 80. b. 2. ex VI. 

22 Januar SaifcA Oiaul iedicacio jn die saitcli Vincencii 

(1S94). Eodem anno atte Hsimnss ktVkia «ua mykit j seignum til 
viij . m. kaup. prcstaeikkiuner 

Prestbolet Haeimnaes iij .m. holl^ 

J Gangnnese synzsta gardenom .iij. aura holl 

J nordzsta gardenom .v. aura holl 

J maedal gardenow .h. 0yns holl 

J Haugenum iij aura holl 

J Saxab0 0rtoga holl 

J Naruastadom .ij 0rto^a holl 

J Hole .ij. 0rto^a holl 

J Austby .h. 0ym holl 

J Birkinese n0rdra 0rt'. holl 

[J GaBmsrudi* 

J Btergum h. viij. penm^ fat j 0yrf5 holl 

J n0rdra Hauginum .xv. penm^a holl 

J 0nynda rudi .h. 0ytis holl 

J Morku .h. 0yYis holl 

J sydra Strond iij aura holl 

J PostsBinsstrond .xv. penin^a holl 

J Biork a Fr0yland .h. 0yvis holl 

J Pufwrudi ij 0rto^a holl 

J Saalstroko 0rt^ holl «) Se ovenfor S. 448, Note 8. 

») Jfr. Dipl. Norr. II. No. 359, 882 og 399 

') Her f0lger en ndraderet Linie. 

*) Fra [ igjen udslettet 451 J 0fra Strondh .h. 0yvis holt 

J Dallu|)orpe 0rt' holl 

J Guwnulfs Strond .h. 0yris holl^ 

J Biota h. 0rt' holl 

J ^ingiium 01V holl 

J n0rdra iBingium 0rt' holl 

J ^ruddsebsergum 0yri5 boK 

J Hroimnsese .xv. peninga holl 

J Vaelli h. 0rt' boZZ 

J 0ystra gardenom h. 0rt' holl 

J Lunde h. 0jm holl 

J Snap.'asimum 0yrf^ bo!{ 

J Kraekomyie a Folio .ij, aura holl 

J Bajlgenom 0ym holl firiV saal GWms a Olbaergom 

J Siurdar b0 0yiw holl fctta .a. ktVkian seer til vmbota fol.81.a. 1. 

J Haugenom h. marka boollauk sire Styr' 

Jiem lauk Salmander Omunsson ix aur bool j Bjdra HelgardsB j gambke 
skuld testes Birger ^orgiulsson' oc ^ormoder Haralsson Jtem aa krossen her Sffix aura boll j Authni j Hofs sokn a 
Fit lauk Pryrikker Finzswn* firir h. iii pwwd vax ok i ku 

Jt«n j Tompt j Valum h. vij 0yrt8 holl kom h. m. holl firir VsBstby er 
Kros giaerde er kallat ok h. iij 0ym holl gaf ^orald^ Karlssun' ok 
Sigrid Rolfs dotter kona bans ok skal ^^t li{(gia till vigt brand seem 
brefuen seghia I) Her f0lger en ndraderet Linie. 

*) Styr Jon890n forekommer som Prest her 1361 — 94, se Dipl. Nonr. 

IV. No. 426 og V. No. 361. 
») NKvnes c. 1457 i Dipl. Norv. I. No. 844. 
*) Naevnes 1413 i Dipl. Norv. VII. No. 359. 
•) Han forekommer mellem 1362 og 1883 i Dipl. Norv. II. No. 399, 

III. No. 450, IV. No. 431 og 492. 

29* 452 

cxvn. 

yiijm.tiund Quoiidam sancfB Margareto ecc/Mia modo non dedicata 

(1894). Eoiem anno atte Aurs ktVkia sua mykit j seignum til prestsi- 

kiunncr fyrst 
Prestbolet alt Aur xx aura holl 
Jtam Keldu alia .xv. aura holl 
Jtem alia Bukstader .xv. aura holl 
Jt^m alt Spakarud xij aura holl 
J Vigganese, vj., aura holl 
J Harka. rudi ij aura holl 

J iEikabergi j sydra gardenom ok f>o 0ystra .vj. aura holl 
J va5stra iEikabcrgi .xv. penm^a holl minna en .vij. aura holl 
Jtem Stubbarudh halft 
J L0desum 0vt* holl 
J Fixarudi h. 0rt* holl 
J Dolini synzsta gardenom .h. 0yri^ holl j msedalgardenom ok 

j 0y8tra gardenom 0rtoga holl 
fol.8i.a.2, J Frakna Kseldu 0vtoga holl 

J nrodra Ksellingamo vij 0rto^a holl 

Jtem. j Roshofn j sydra gardenom .h. .v. 0yn9 holl gaf Gunilda l^ronda 
dotter ok ssegiz at prestbordet atte fyr swa myket ssem jord er 
meir^B 

J Haugi ij aura holl 
J ^nda iiij 0vtoga holl 
Jtem j Linakrom iij m. holl 
J Rudi 0rt' holl 
J Hausajstadum ij aura holl 
J vsest* Lidhum h. 0yris holl 
J aust' Lidum vij 0Ytoga holl 
J Majdalbergum h. 0yri5 holl 
J n0rdsta Bergura 0rt' holl 
J Balta rudi h. 0rt* holl 

J Manga 0yris holl gaf eira Gudleeikcr 

J Hafuosrete sa^rn ligger aa Skiajrfuceingia mork laups holl 
J Budanaesi j synzsta gardewwin j Ha)inma}S sokn. tua3ggia 
0iioga bool gaf Steeinbiorgh^ Denne Natits er skreven med andet Blffik, men maaske med samme 
Haand som det 0vrige. 453 

Jtem j Harkaradi xviii anra boll gaf sira Gudleeiker ktrkiuna til brades 
ok Bdin braadkaBtiull ok per med Fyxarudh CXVIII. 
Quondam sanc/i Laurene// nunc non dedieata viij m. k. 

Eodem anno atte F0P8 ktrkia sua mykit j coignum til'prcste- (1394). 

kiunner 
Fyrst prestbolet xy aura holl 
J Risum .xv. aura hall 

J Skennissaetre alia iordena .XX. aura hoU 

J Haluardzrudi h. v. oyvis holl 

J Hnyttubergi ix aura boll 

[J lodru dale tuseggia aura bool j huarium gardenom 

J Mork va^stra gardenom fim aura bool Taker prcstren fuUan lut af tuajim biam af Fosse, ok af Sofual- 
stadom. En af aire soknenne halfuan lut tiuindher(!) * fol.8i. b. 1 En f>etta a. ktrkian seer til vmbota. 
i Kiolstadum tuaw ga^rdi xii aura holl 

[Jtem Uxikev kirkien fullan luth tiunder af Sw.aualdzstadtfm ok 
Forsse ' *) Fra [ er skrevet med andot Blsek men maaske med samme Ilaand sora 
Resten. — Ved Foden af fol. 81. a. er tilf0iet med en anden, om- 
trent samtidig Ilaand: Memorandum at h^r skal geradz til abuder 
a prestbolet a huorium iij vsettra mala til fiora mcrkcr fornf^. eftir 
{>ai Bern (d0mt) var 454 CXIX, 
9 Februar. Soitc/i Olaul Aedtcacio Ix die mensM Februarii 

(1394). Eodem anno atte Hofs ktVkia j Sol0yum sua mykit j aeignum 
vijj.m. tinnd. til prestaeikiunner 

J ^nghaugh. abudh prestens xx aura boll. 

J Hofue h. xj. 0jTis holl 

J Biffirknffise sydra gardenom .h. m. holl 

J n0rdra xv. penm^a holl 

J Borgh .h. m. holl ok .xv. pentn^a holl 

J Lundenom xij aura holl 

J Holstadhum ij aura holl 

J Baeitanese 0yris holl, med bygning ok .h. 0yris boZ{ til afra^de 

J Sioarbotne ij aura holl 

J Geridhanese h. m. holl 

J R0yni 0yrt5 holl 

J Hole h. 0yvis holl 

J 6r0n0nge xiiij aura holl 

J 0ystrarudi j Gaeisase 0jvis holl 

J Berghi 0yrw holl 

J Baltabele halfua jordena h. m. holl gaf Ingibiorgh a Saetrom 
[ok annat halft m. bol gaf bonde hennar Eriker^ 

J Vnaberghi h. vj* 0rt* holl 

item j Moe 0yvis holl [j Grafuu sokn * 
fol.8i.b.2. J Fluxer 0y j Grofuo so An h. ij stowgh gaf HalzstsBin .a. 

Quesactre ok h. ij stongh j Krakaengh 

J Raudase h. 0yvis holl 

J iEngh j Strondh h. 0ym holl 

J Titurudhi .v. oh 0rt' holl 

J Fyglungharudi h. oyrw holl 

J Aas vppi h. 0rt* holl 

J Andors saetrom .xv. p^ntn^a holl j Asnaes ^ohn 

J Flatastongh iiij 0vioga holl 

J ^ngh h. ij 0rt* holl 

J Hofsaengh .xv. peninga holl 

J Tunnurudi .xv. pcwm^a holl *) Fra [ er tilf0iet med andet Blsek, tildels i Margenen. 455 

J 0y8trarudi j Gaeisase 0yrt5 holl 
J Sioarbotne ij aura booU 
J Fyxer0y 0ym Iseiga 

Jtem j Hafoals ase vi aura holl ssem gaf Eriker aa Hofue ok Berdora 
huspr^y bans ok serdBdilia gaf OgmnndCT blsBzs iii aura holl j samre 
jord *J Haeiggini 0ym Iseigfle 

Jtcm gaf Jon stymbe j stora mandaudanum seina stongh j Val- 
lar 0y finV Isegerstadh 

Eq t>^^^ A kiVkian ser til bygiiinger 

J Augharudi .vj. aura holl luku arfuar Siguuatz a QusBSsetre 

finV tiund 
J Baldanese f)ridiungen j alle jordenne ok kallz pet vsBra h. iij 

0yvis holl 
J Krakob0le .h. sydra garden gafEiriker pinni*. ok Pora kona 

bans til lysingcr 

J Biarknsesi vaastra gardenom .h. m. holl ok 0ym holl til preaiens 
Jtem h. m. boU .j. R07ni j Hofs sokn lauk Eriker Palsson firir v. m'^- 
kCT f. Hofs ktrkiu* ' Apostolortim Petri ei Pauli dedicae/o iij^ kalendM ^^^ ^^ ^- ^ 

FebPUaPlJ ^O Januar. 

[ij. m. tiwwd fordow nu hsefucr leget til Hofs* 
Eodem anno atte Moo ktrkia j seignuw til prcstffiikiunner (1394). 

J KfVkiumo iij aura holl 
J 0ystramoo iij aura holl 
J Ballanese h. 0yvis holl 
J Haugi 01-t' holl <) Ftfrst bar der staaet to, nu udraderede Linier. 

*) Han naevnes i et endnu utrykt Diplom af Jali 1403 i Rigsarcbivet. 

En Mand af samme Navn forekomraer 1432 i Dipl. Norv. III. No. 714. 
*) Ved Foden af fol. 81. b. ertilf^iet med en omtrent saratidig Haand: 

Memorandum at aa prestboleno ber skail gerazst till abuudb a 

huarium briggia vettra mala till tvaer m. f. saem d0mt var tirir vi. 

aarom. En vm abund rseiknadezst sira Gunner kuitt«r her till 
*) Fra [ tilskrevet i Margenen. 456 

1398. [Anno domini m^ ccc^ xc^ octauo lagdom yer 0yst8Bin tiundana 
after vndir Moo kirkiu ok settom \er bona Urir saex aura 
forng. nw* cxx, 

3 Februar. SaiiCfB Mar/e Aedicacio In crastino puriflcacionis 

iiij. m. tiund. 

(1394). Eodem anno atte Vala ktrkia j Sol0yum sua mykit j seignum 
til prcstajikiunncr 
Fyrs.t j Hool xij aura holl 
J synzsta Berghi h. 0yvis holl 
J MsBdalberghi eyris holl 
J Hnausum .xv. penin^a holl 
S ^idhi j n0rdragardenom h .x. 0rV boll 
J Forssetrom alt .h. m. holl 
J Haluardzsffitrom ij aura holl 
J Suarhole 0ym holl 
J Jardaeimni 0rt'. holl 
J Krafui 0rt'. holl 
J Ormsaetrom ij aura holl 
3 Kataforsrudhi ij aura holl 
J 0ystffiinsrudi iiij ploghsganga 
J Bardarudi _ 

Jtem .aa. kerkian til lysinger ij aura boll j Suseinaby 21^ Febraar. Sa#fc/e Marie iedicacio in pi'ofesto chatedre Petri 

vj. m. tiund. 

(1394). Eodem anno atte Asnes ktrkia {)essar SBignir til prestasikiunner 
Fyrst Asnes alt iiij m. holl 
J Pelli X aura holl 
Jtem .j. Asnsesgardum ij aura holl j huareum gaxdenom *) Fra [ skrevei raed en anden samtidig Haand. 457 

Jtem j Sadhasffitre 0yvis holl ok serdselis iiij 0Ttoga holl gaf 

Halsttein a Quessetre 
J synzsta Rudi j Gaeisase 0yvis holl 
J Joarsgarde ij aura holl 
J Lofzb0 h. 0yvis holl 
J Haughi 0yTis holl 
J Bisernaby 0yris holl 
J Kalighsholma 0yns holl 
J Kill ii^ 0rtoga holl 
J Gloruik j Gseisase .xv. ^eninga holl CXX(!). Sanc/i Johannis bap/£ite dedieae/o vij die mensis 7 Noybr. 

Nouei9tbri*8 »j. m. tii*n<«. 

Eodem anno atte GrofW ktrkia swa mykit j SBighnum til prest- (1394). 

taekkiuner fyrst alia Grofw tolf aura holl abuud prestens. 
J ^ingium tua^ggia 0rtoga bool. j badom gardonom 
J Siorudi sydra. hlf. m. hool^ 
J adru Siomdi 0yvis hool 
J Dyransese .m. hool 
J Brunni h. y 0yrt5 hool 

J msedalgardenom a GriotsaBtrom .h. ij 0yr}^ bool 
J Gautlande L ij eyris hool fol.82.b. i 

J Kiasrtisffitre ij aura hool 
J Aase 0rto^ af hueriom gardenom 
J f orda rudi .h. ij 0ym hool 
J Porstseins rudi fagart skin 
J Gr0n8engh [j Hofs sokn * .h. iij 0yns hool 
J Stafka^llinghunne 0rt' hool 
J Aslaks rudi tuaeggia aura hool 
J Sandom tuaeggia 0vtoga hool 
3 Kuaeberghi h. 0ym hool j badom gardonom 
item j Kuaeberghom 0ystra gardenom ij aura hool gaf Margret 

a Berghom finr saal Pores bonda sins 
J GrinduiD 0rt' bool. 

') Fra [ tilakrevet over Linien. 458 

J Grofwusengenne. vi stengcr 

J Jsakx holmanom ij stenger ok I)ridia firir Haughs moon. 

J Ingseldz rudi h. stangh 

J synzsta Rudi i Gseisase. h. 0yns hool 

J Kuaennini .h. oyris hool 

J Kulubliki h. 0yrt^ hool 

J Flyxar0y aeina stangh gaf Loden a Skulastadom. ok adra 

atte ktVkian fyr 
J Ludrwin h. 0rt' hooL 
J S£eta. h. 0ym hool er f>et skipt 
J fiske vatn j Smidi hanom j seaw niBtlagh 
J H8Bidarb0 h. 0yvis hool 
J Vansvm* h. y 0ym hool 
J Hseillings gsBira rudi 0rt' hool 
J Siguatz baergom 0rt'. hool 
J Loftzb0 0yV hool 
J Holto 0ym hool gaf Porder kaza* 
Jtem scina stongh j Skrombuls holma gaf Porgriiner skarfwer 

ligg^y* j Hofs sokn. fol.82.b.2. En I)etta a kirkian seer til vrobota* 

J Prikus garde i Giokstadom iij aura hool seder sua mykit 
mseira s&'m Joron atte. ok seifuingiar henner anduai'dade 
finV OSS. CXXI. 
24 Januar. Sa#tc/i LaurencH iedicacio \n profesto eo/tuersioitis 

iijm.tiand Sa/tCA Pauli 

(1894). Eodem anno atte Fyrirlunda k/rkia sua mykit j seignum til 
prestffiikiunner 
J Kirkiu husum .h. m. bool 
J Fosse .m. boll 1) Kunde roaaske o^saa lasses: Vansbui eller: Yansbru. 
•) Her f0lge to udraderede Linier. 459 J Brseidini ij aura holl 

J Bisernastadum h. 0ym holl 

J Liid 0yris holl' 

J AsnsBse 0rt' holl 

J Vikum aa Lundasom h. iiij 0rt' holl 

J Nore ij 0rtoga holl 

J synzsta Nore .h. 0yns holl 

J -Sidi ij oyvis holl 

J Solbergum fim ok 0rt'. boZZ 

J n0rdra Daulum .xv. penm^a boZZ 

J synsta Daulum h. oyris holl 

J Husc0y .XV. peninga holl 

3 Haukarudi .xv. jieninga holl 

J Straumsnaese h. 0rt'. holl^ Jtem .a. kirkian til byghninger fol.83. a. i 

J Somarudi .h. annars 0ym holl lauk Haluardcr klffirkajr oh er 

pet |)ridiungen or jordenne 
Jtem j Saetrom sydra ij aura holl 
J Ogmundastadum ii aura boil 
J Ormstadtim iiordongen j iordenna ssitn ssoghizst at lauk sira 

Andres a iEidzvaclli^ 

J Brandaolam ij aura hoU CXXII. Sa#tc/e Marie iedicacio in profesto piirificac/o/tis i Februar. 

iiij m. tiund 

Eodem anno atte Bsrgha keVkia sua mykit j seignumtil presto^ (1394). 

k(i)unne 
J Lysastadhum .x. aura holl 
J Astastadtim .v. aura holl *) Ved Foden af fol. 82. b. er tilf0iet ined en anden Haand: Memorandum 
at her skall gerazst a buaria/n f)riggiavettra mala j(!) till pr68(t)bol8ens 
till xviii aura forn. 

») Han forekommer eom Prest her 1330—35 i Dipl. Norv. IV. No. 191 
og V. No. 85 og 109. 460 

J Prondcrb0le 0ym holl 
J msedal Lysistadum h. m. hoU 
J Haukase 0ym holl 
J Sandseimi .h. f^yvis holl 
J Brigdharudi .h. 0ym holl 
J Botnom h. iy 0rt'. holl 
J Digranese ij aura holl 
J Barnarudi h. 0rt'. holl 

Memorandum at Bergha k»rkia a halft ofret till lysis ok halft prestren 
peem f>er synj^er 

Jtem .a. ktrkian ser till byg^ging^r 

J Oddom h. m"^. holl ok ij aura boll j HiflBlkuna lauk Margarita a 

Berghum* hri h. xi mark f'. 
Jiem j Berghum ij aura holl gaf Peter a Bjergum fol. 83. a. 2. Vinger 27 Januar. Saitcfl Joha/titis bap/£ite iedicacio vj. kaleiti/iM 

Februarii 

(1394). A.nno eodcm atte Vingaers ktVkia suamykitjaiignumtilprcstsBi- 
kiunner 
Fyrst Hof alt prcstbolet 
J L0ykim .m. holl 
J Skarnsaetrom .vj. aura holl 
J Stra3nddings rudi eyris holl 
J Kabbarudi .vj. aura holl 
J Giossffigardew sydra 0rt'. holl 
J Ausubele .xv. penin^a holl^ 
J 0fsta gardenom Langalande 0yn'^ holl 
J Bogho .h. 0yrt5 holl 
J Germunda husum h. 0rt'. holl 
J Gumppungharudhi ij aura holl 
J Strsendinghs rudi h. 0rt*. holl ') Se ovenfor S. 467 og Dipl. Norv. V. No. 790. 

*) Med Klaus Bergs Haand. 

*) Her f0lge to udraderede Linier. 461 

Jtem taeker prestren ktrkiu lutin hofuudh. tiundher ok lysi {>er 
fir» a. h0ghaltarenom 

Memorandum at a prestbolet her skal g0raz till abudhar a hnariam iij 
yffitra mala till iij msBrker f'. oxxin. Sancn Olaui ieMcacio \blAem iij die fHwcii 3 Marts. 

yj m. tiund 

Anno eodem atte /Eidesslcoglis ktrkia j aeignum sua mykit til (1394). 

presteikiunner Matrander allar abudh pr^stens xij aura bool 
J Katab0le .vj. aura hool 
J Raudab^BTge ij aura hool 
J Porolfsb0le .h. 0yris hool j huarum gardenom 
J vffistra Kisa ij aura hool 
J 0ystra Kisa h. 0jTis hool 
J StanganaBse 0rt\ hool 
J SnaBres b0le .xv. penengra hool 
J Astob0le h. 0yr/5 hool 
J Klandarudi 0rt* hool 
J Kulubliki 0rt' 
J Alma^nningenom h. 0rt* 

J Gautastadom h. 0yri5 hool fol.83. b. 1. 

J Diupuik 0rt*. hool 
J nordro. Grasmo .h. 0yri5 hool 
J Ilaghe .h. 0rt'. hool 
J Loghnffise h. 0rt*. hool 
J Kappastodum .h. 0ym hool 
J sydra Grajsmo ij aura hool 
J Pramhusum h. 0rt'. hool 
J Skyrbjerghum h. 0yri5 hool 
Jtem Prfstb^ergh alt h. m. boo J 
J Hffiidinghs b0le 0yvis hool 
J Forkarudhi .vj. aura boo2 
Jtem .h. Porolfsb0le 
J Gy j Gautabnxk h. iiij 0rt' booi 
J Kolfs rudi f)ridiungen 462 

J Magnort/m .h. 0rt'. hool 

J Klyppis I)orppe ij 0rtoga hool 

J VsestraI)orppe h. 0rt*. hool 

J n0rdra gardenow xv. pentw^a hool 

J Skottorude j sy(d)ra hselfdenne iij aura hool gaf Porbiorgh j 

Straendinga rudi 
J Oklangha bergum j * sydra lutanom m. hool gaf Pora a 

Baerghum iiri saal Pores bonda sins 
Jtem serdajilis j Skottarudi 0rt*. hool j huare h^elfdene. saBm 

gamalt er vnder ktVkiuna ok veer lagdom nu alt til prest- 

bordsens. aft^r firi Fiall. ok serdseili^ sett nautz kaup ssbid 

seghiz at kirkian hefuer sei fylgt. 
Jtem j Diupwik [|)riggia^ 0yvis (!) hool sam prcstren fek. af 

Halstaeini a. Langaforse^ fin .h. 0yri5 bool. j sydra Langafors. 

ok sua mykit ssem prestenom bar j n0rdra Langafors ok iij 

aura hool j 0ystsBins rudi 

J Tofhusum h. jordena saem seghiz vsera .h. m. bool. saem gam- 

fol.83. b.2. alt er vnder kfrkiuna. ok serdseilis tua?ggia aura bool. Sffim 

gaf Halstsein pinni 
Jieni j Syrpob0le h. ij 0ym hool gaf JDgebor^ a Midskoghe Jtem Sdiger kiVkian til lysingar h. 0yre5 bool j Porolfsbole j 
sydra gardenom lauk Haluarder klserker 

[J Langalande vajstra 0yvis bool. 

J Kolbaeins rudi tvjEggia aura hool^ 

J j3Einghium eyris bool 

J G0ylistadom n0rdszta gardenom ij aura bool er k<'rkian fiek 
firi h. m. boll j Odzrudhi 

Jtem j Diupuik [Jriggia* 0yvis bool. ok j Fialle halft annat 
0yvis bool. er ktVkian fek af Halstaeini a Langa forse. firi 
h. annars 0yri5 hool j sydra Langa forse. ok sua mykit sa?m 
kirkian atte j n0rdra Langa forse. var |)et j nordra Langa- 
forse saem keVkian ok prestren atte nighiu aura. bool. ok nu 
er anduardhat Halstaeini 

Jtem taeker kfrkian her til lysis aein samen. sua mykit offer 
saem fajller j stokken. vti firi ktVkiu durunom. En alt annat *) Fra [ skrevet over Radering. 

«) Han nsevnes 1406 i Dipl. Norv. III. No 581. 463 

offer vttan j msessom. huart t>et felkr. j stokka sedher altare 
halft ktrkian ok halft prestren. 
Memorandum at anno domtni m^ ccc^ nonagesimo quarto 1394. 
odcns daghen nest efter dofwtnicam Ijcx* |)a veer 0ystaBin is Febrnar. 
med gudhs naadh hiskuf j Oslo varom a Vingri visiterande 
tokom veer fiughur manna vitni ssem flsBst all. varo. vppa 
seau tighio sedher attatighio. aara. er pet suoro at t>a t)au fol.84.a. 1. 
yngh varo. stoodh sein kross stoor vaestan at ^idzskoogs 
kirkiu .a. aeuangenom. ok var offrat til. at ban skuldi vppi 
haldazst ok leto pelegr/mar mffissor seghia per ok suoro 
{)8eir at f)8Bir(a) foraeldre. pceim sagde. at {>en kross var per 
fyrsto SBdtter j sancti Olafs hseider. |)ui at ban per builtizst. 
pui letom \eer nu at t>^n kross. vppi baldezst. ok at per 
gerez litit b0na buus j sancti Olafs bolder med altara ok 
durum vttan laas. sua at f)et stande iamfnan opet. at pele- 
grimom se |)er rffiidt maesso bafua j varo lofue. pa, psdiv koma 
m in j ktVkiuna. ok offer sscm sokna msen jatta. ffidber 
gefua. t>iit £igbi alt kiVkian. siolf. til bygginger, sidban t>6t 
b0na buus er vp bygt, En alt offer, stem fsBller j stokka. av 
krossenom sedber j b0na busino vsQndzst balft kerkiune til. 
bygginger en balft krossenom ok b0na busino til vpbaeldzst.^ 

J tern j Takanne 0rt<. hoU 

J ]f orpe 

Jiem j Syrpob0le h ij 0ym holl gaf Jngeborgh a Midskoge ' CXXIV. fol. 84. a. 2. 

Sancte Margarete dedieaeio peniiltima die mensi^ 30 Januar. 

lanuarii 

Eodem anno attc Bysaeters ktVkia sua mykit til prestekkiune (1394). 

fyrst. 
J Graeidakrom x^j aura hool 
J 0yiassetre. balfs 0ym hool 
J Gunnoro rudbi ij 0rto^a boo! 

•) Dette Vidnesbyrd er aftrykt i Dipl. Norv. I. No. 645. 
') De to f0r8te Notitser ere skrevne med en Haand, den tredie med 
en andeti, nuget yngre. J Hufiiunsesi 0fra. halfs 0ym boot 
J yttra Hufuunaesi halfs 0yr%s hool 
J n0rdra Hufuunassi ij aura hool 
J Rudhi sydra gardenom h. ig 0yri^ hool En I>etta .a. ktrkian seer til vmbota. 
J Ossim 0yn^ bool j huarium gardenum 
J 0yiar aase .v. aura hool 
J Giurudhi ij aura hool 
J Msedalgarde vi aura hool 
J Vaestragarde .m. hool 
J Fosse .V. aura hool 
J n0rdra Hus oxxv* 

23 Januar. Safic/i Olaui dedieac/o in crastiiio Vinceitcii 

(1394). Eod^m anno atte Sandz ktVkia sua myket til prestekkiunne 

fyrst 
J Sadhulsnsesi 0rt'. hool 
J Hanorom halfs 0ym hool 
J niagodho halft iij 0rt'. hool 
J sydra Staeini vi. aura. bool. 
J ^spo holma .h. iiij 0rt'. hool 
J Soolauso. 0rt'. hool 
J S0plom halfs 0jris hool 
J n0rdra Stteini ij 0rto^a hool ok genger af huart {iridia aar. 

hlf. iij 0rt'. 
J Galta rudhi oUu .xv. pehm^a hool 
fol.B4.b. 1. J Biarnastadhom xv penm^a hool 
J Fauskom 0ym hool 
J Rudhi hlf* 0rt*. hool 
J Liidh svdhra 0ym hool 
J naedra Fauskom hlf. 0rt'. bool. er fordhom gek af kolnaesker 

pentn^er 465 

J ll0yni 0rt*. bool. 

J Rughlastadhom .xv. penm^a bool 

J -Siiiarsb0le xv. penin^a booZ 

J Austb0 0ym bool 

J 0fra gardenow j Prautenom halfs annars, fim pentn^a bool. 

J nffidra gardenow halfs 0ym bool 

J Skalab0le h. 0rt'. bool. 

J 0fra Holte 0ym bool. 

J iEikab^rghi orV. bool. 

J Vfieisu .h. 0rt'. bool. 

J Skatiz rudlii 0rt*. bool. 

J Skipastadhom halfs oyris bool 

J n0rdra lutanom a Haughi fim faat aa 0yris bool. 

J sydra lutanom h. iij art*, bool. 

J Nesi 0rt'. bool. 

J nffidra Holte. 0rt*. bool. 

J Sua;inab0 0rt'. bool. 

J Brffiidab0 01I;'. bool. 

J Flicku rudhi 0rt*. bool 

J Daghfinz rudhi nrt*. bool. 

J iiiedhra Hffidh .h. 0rt'. bool 

J Brattab0le h. iij 0rt'. bool. 

J larpsaase. xv Yi^ningu bool 

J ofra IlaifBdh j ofra gardenom oyvis bool. gaf Alvar (Awar?) 

Joonsstm halft til huars^ 
J Porb^ighs rudhi fim pen/n^a bool. oor huarum gardenom Kii I)etta a. kiVkian seer till vmbota. fyrst. j Hiarnastadom fol.84. b. 2 

0yri5 bool. gaf Erikcr hafre 
Jtem j Lindi vi iiura bool. gaf Finner a Lindi 
Jtem j Flikko halfs aniicrs ayvis bool gaf iElleiukr a Bratta- 

bole 
Mem j 0fra Hajajd j 0fra gardenom halfs oyri^ bool srem fyr 

sttender skrifuat. *) Her f0lger en udraderet Linie. 80 466 CXXVI. 20 Januar. Sancfi IKchSLelis dedicurto Fabiani et Sebasfiani 

(1394). Eodeiu anno atte ingramooss ktVkia sua mykit j {eighntim til 

xij aura prestekkiunne 

tiundh J porgrims Fialle 0ym hool 

J adru Fialle halfs 0vrw hool 

J |>ridia Fialle oym hool 

J Tandrar ase ort* bool. 

J Skrseppurudhi h. 0yvis hool 

J Bffirghi h. 0yris hool 

J Katziiidi h. 0rt*. hool 

J Pymtum ert*. hool 

J Valabudh .h. 0rt*. bool. 

J Hoaeimi .h. 0rt' bool. 

J Nicse j Sandz sokn 0rt* hool 

J Porbacrghs rudhi iij aura bool 

J sydra gardenom 0ym bool. 

J Skalla rudhi 0yn^ bool 

J Hffirghi austan vatz .h. 0ym boo2 

J n0rdra gardenom j KiVkiu moo .v. aura bool.* 

fol. 191. a. 1. J Su^inaby iij aura boo! er prestr^n fek ssem sidbaremseir 

seghir 

J Ingramoo nordra; gardenum 6m minna en iiii 0rto^a boot 

J 0ystra Moo h. annars 0yrt> bool En J)etta .aa. k/rkian seer til vmbota. 

J Suffiinaby vi aura bool. ok iij aura boo? j sainre jordh fek 

prestren. sam fyr sta^nd^r skrifuat ok kfVkian ok prestren 

fengo {iri vij aura. bool. j sydhra Rudhi ok .h. m. hool j 

n0rdhra Rudhi j Moo sokn. 
3tem Ba^rgh halfua jordhena. staeint ok rseint. med husum 
J Garduik iim aura bool. 
J Ingramoo j sydhra gardenom ssex. aura. bool. stem ma3tit var 

kirkiuni iiri skuld |>a stem Olafuer a Monom var skyldugrr 

kirkiuni ') Om den feila^j^tige Indbinding se ovenfor S. 147 og 424. 467 

J Rudhi j Sandz sokn. halfs annars 0yvis bool. gamalt til keV- 
kiune ok s^rdseilis fimtan ^eninga hool ok v. aura hool ssem 
gaf -Sligiul ok Alfuer Omundasow afhsendi nu firi oss. ok fol. I9i.a. 2. 
SusBnki vider sagde ajlan reet sa^m han f)00ttz hafua f)esr til. 

Jtem j D«rrdra Moo h. merkar boll gaf Ogmunder aa Monom 
Jiem ij aura hoU j 0ynne gaf Haldor j 0stravatne * CCXXXL 
Sancti Haluardi dedicac/o in crastino Scolastice wirQinis n Febmar. 

Eodem anno atte Vpsfadha keVkia sua mykit til prestekkiunne. (1394.) 

fyrst. 
J Byrghini xiiij aura bool. 
J Bakliidh .h. iiij 0vi' hool 
J Oose .h. 0jvis hool 
J Skinbaelghs sengh ij 0rtoga hool 
J sydhra. Vffistby .h. 0rt*. hool 
J n0rdhra. Vastby. 0rt'. hool 

J n0rdva Skylistadom j vrcstra gardenow 0rtogha bool. 
J Aulini j luta Asgautz ok Olafs 0rt* bool 
J Kalostoxrudhi v. ^eninga bool. 
J Porbiorna rudhi 0yvis hool 
J IsLvp' aase .h. 0yrt5 hool 
J Kroks rudhi 0yr?'5 hool 
J Vllar0y j nffiddra. garde/^om 0rt*. hool 
J Kiolstadhowi j n0rdra gardewoin h. 0rt' bool er fordhom 

gek af kolncesker .p. 
Af Lekra rudhi 0rt' 

[Af Tandas ncBsi 0yrw hooP fol. iDl.b.i. 

item alt Vpstadar. abud. prcstcns .ij. m. hool 
J adrom Vpstadoni hlf. m. hool ') Tilf0iel9erne ere skrevne med to forskjellige Jlsender. 
*) Fra [ igjen ud alette t 

30» 4C8 

J Valaughom a Vaestoi-pe. iiij 0rtoga hool gaf Astriidh a Skiala- 
stadom seer til b0nahaldz ok ligger j Biarka sokn 

JUm alt Porgardz rud gaf Olafaar aa Porgardz. mdi. till b0nahaldE. En |)d;ta a. ktVkian seer til vmbota 

Tandaas nsBSS. 0ym hool gaf Gudrun a Monom 

J Byrghini iij aura hool 

J Skylistadbom j n0rdra gardenom iij aura bool. 

J Aulini 0yvis bool. 

[J Haanorom 0yTis bool. 

J Bcrghi halfs 0yvis bool. 

Jtem |)riar Vatz aengiar* 

Jtem halft Brynis rudh ccxxxn. 

2 Jaii. Sancfi Olaui dedicac/o die Process! et Martiniaiti 

(1S94.) Eodem anno atte Vllernis kirkia sua mykit j seighnum til 
prcstekkiMwe 

J Strighaliidh. ij 0rtoga bool. 

J Staeina rudhi .h. 0ym hool 

J 0fra. gardewom j Toghastadom halfs 0yvis bool. 

fol. I9i.b.2. J Dystalandom ^ j sydra gardenom fimtan peniw^a bool 

J 0fra gSLvdenom j Dystalande' 0rt* bool 

J Hylli (Hylki?) rudhi xv. penm^a bool. 

J Dystu rudhi h. 0ym bool. 

J Austerholtom 0rt'. bool. 

J Hffilga?idi 0rt'. hool 

J Staks rudhi h. iiij 0rt'. hool 

J Skodhini j sydra gardewom .h. x. 0rt*. hool 

J ma^dalgardenom fim ok h. 0yris hool 

J austasta gardenom j Ssetrom xv penm^a hool 

J synzsta. gardenom Ssetrom h. 0rt'. hool 

') Fra [ skrevet omtrent samtidigt, maaske med samxne Haand soin 

det 0vrige. 
')Hettet hertil fra: Diskalandom. I 469 J 0ystra gardenom Sajtrom .xv. penm^a hool 

J vaestasta gardenom SaBtro(in) .h. vi, 0rt* hool 

J Disini fim peninga hool ok 0rt*. booi 

J Thomas Disini. 0ym boo? 

Af litzla Ssetre .h. iij 0rt*. hcol 

Af Andoors b0le 0rt*. bool. 

Af n0rdra gardenom VUemi h. m. hool 

Af sydra gardenow VUerni ij aura hool 

Jtem ^ifuiunses alt. 

J n0rdra gardenom j Togha stadom halfs 0yns bool. Eu |>etta a. kiVkian seer til vmbota 

J Rudhi j 0yias8eters sokn. fiordonghen oor ollom bynom. gaf 
herrie Gaerdhar Eriksson* CCXXXm. fol.l92.a.l 

9 

Sancfi Olaul dedieae/o ip«o die eonuersionis Pauli 25 Januar. 

Eodem anno atte Sfrawms kiVkia sua mykit j aeighntim til (1394.) 

prestekkiunnee. 
J Strawmi 0fsta. abuud prestens tolf aura bool. Jtem KfVkiu. 

Strawm alt. saem kallazst fim .m. bool. 
J SIo. vi aura booZ 
J Moom XX. aura booZ 
J Porgasirs [rudhi* oose .h. xij 0rt' hool 
J Kroks rudhi h. 0ym booZ 
J Garduik. ij 0rtoga hool 
J Tunum ij 0vtoga hool 
J Slastadhum 0fsta gardenom .h. 0/rt^ bool 
J Langaaesi iij aura boot 
J Jonslaups aase. eyris hool 

*) Mon den samme sora nogen af dem, der naevnes i Dipl. Norv. IV, 

No. 633 og 578 eller VI. No. 143? 
') Fra [ igjen udslettet. 4G8 

J Valaughom a Vsestoipe. iiij ^rtoga hool gaf Astriidh a Skiula- 
stadom seer til b^nahaldz ok ligger j Biarka sokn 

J Urn alt PorgarJz rod gaf Olafaar aa Porgardz. rudi. till b0nahaldz. En |)etta a. kiVkian seer til vmbota 

Tandaas nsBSS. 0yri^ hool gaf Gudrun a Monom 

J Byrghini iij aura hool 

J Skylistadhom j n0rdra gardenom iij aura bool. 

J Aulini 0yvis bool. 

[J Haanorom 0yris bool. 

J Berghi halfs 0yvis bool. 

Jtem |)riar Vatz tengiar* 

J tern halft Brynis rudh ccxxxn. 2 Juii. Sanc/i Olaui dedieacio die Processi et Martiniani 

(1894.) Eodem anno atte Vllernis k»Vkia sua mykit j {cighnum til 
prestekkiune 

J Strighaliidh. ij BTtoga bool. 

J Stjeina rudhi .h. eyvis hool 

J 0fra. gardewoni j Toghastadom holfs 0yvis bool. 

fol. I9i.b. 2. J Dystalandom* j sydra gardenom fimtan pem'w^a bool 

J 0fra gSLvdenom j Dystalande^ 0rt* bool 

J Hylli (HylkiV) rudhi xv. pentn^a bool. 

J Dystu rudhi h. 0yvis bool. 

J Austerholtom 0rt*. bool. 

J Haolgffidi 0rt*. hool 

J Staks rudhi h. iiij 0rt'. hool 

J Skodhini j sydra gardewom .h. x. 0rt*. hool 

J majdalgardenom fim ok h. 0yvis hool 

J austasta gardenom j Saetrom xv penm^ia hool 

J synzsta. gardenom Ssetrom h. 0rt*. hool ') Fra [ skrevet omtrent samtidigt^ maaske med samnie Haand som 

det 0vrige. 
')llettet hertil fra: Diskalandom. 469 J 0ystra gardenom SsBtrom .xv. peiun^a hool 

J vaestasta gardenow Saetro(in) .h. vi. 0rV hool 

J Disini fim ^eninga hool ok 0rt*. hool 

J Thomas Disini 0yvis hool 

Af litzla Saetre .h. iij 0rt*. hcol 

Af Andoors b0le 0rt*. bool. 

Af n0rdra gardenow VUerni h. m. hool 

Af sydra gardenom Vllerni ij aura hool 

Jtem ^ifuiunses alt. 

J n0rdva gardenom j Togha stadom halfs 0yyis bool. En t>etta a. k/rkian seer til vmbota 

J Rudhi j 0yias8Bters sokn. fiordonghen oor ollom bynom. gaf 
herrse Gaerdhar Eriksson* CCXXXIII. fol.l92.a.l. 

Sancti Olaui dedicacio ip«o die conuersionis Paul) 25 Januar. 

Eodem anno atte Sfrawms ktVkia sua niykit j aeighnum til (1394.) 

prestekkiunnee. 
J Strawmi 0fsta. abuud prcstens tolf aura bool. Jtem Kirkiu. 

Strawm alt. ssem kallazst fim .m. bool. 
J Slo. vi aura hool 
J Moom XX. aura hool 
J Porgasirs [rudhi* oose h. xij 0rt' hool 
J Kroks rudhi h. eyris hool 
J Garduik. ij 0rtoga hool 
J Tunum ij 0rto^a hool 
J Slastadhum 0fsta gardenom .h. 0yri^ bool 
J Langanesi iij aura hool 
J Jonslaups aase. eyris hool 

1) Mon den sammo som nogen af dem, der neevnes i Dipl. Norv. IV, 

No. 633 og 578 eller VI. No. 143? 
') Fra [ igjen udslettet. 470 

J Rudhi fim ok 0rt'. hool 

J Laups aase er Ogmunder KiBtilsson atte .xv. pentn^a bool 

J Borghalstadom art', bool. 

J Hamre 0yvis bool. 

J Kiadabserghi iij aura hool 

J Bserghom. 0yris hool 

J Pauli .h. iiij 0rt'. hool ok serdBdlis ii aura hool siem gaf Joon a 
Falo 0^ Pora kona hans 

J Obogha sastrom ij 0vtoga hool 
J Bakkat>auli h. iiij 0yri^ hool 
J Vppin ^ aura booZ 
J Vallastadhom h. 0yri^ hool 
J Grimslande sydra gardenom ij aura hool 
J n0rdra gardenom ij aura hool 
J Angri halfs 0ym hool 
J Skidunni .h. 0yr/^ hool 

J 0ystasta. Rudino j Fala rudum 011;'. ok vi aura bool. 
J ^Igha tuni 0rt'. hool 
J Kingils rudhi forner lauper* 
fol. 192. a. 2. J Hemnesi afrse 0yYis hool ' 

J Baerghi forncr lauper 
J Akrom h. ij 0yri5 hool 
J laelsnacsse span sm0rs. ok 0yr«^ boo! 
J Sutarab0le. 0rt'. boo! 
J Mangubfek .h. 0rt'. boo! 
J Authni .X. aura hool 
J Glaumsase. halft vi 0yris hool 
J K8Buisb0le halft iiij 0rt'. boo! 
J msedals Straumi 0yris hool 
J Fauskum iij aura boo! 
J yttro HajranaBsi 0rt'. boo! 
J Fr0su8Blli 0yri5 boo! 
J Hauga garde .h. v. 0yri^ boo! 
J 0fra. Moe 0rt* boo! 
J yttra Moe h. iiij 0yris hool 
J adrom lutinum x. 0rt'. boo! 
J Dolini .h. ij 0ym boo! *) Under Spalten er tilf0iet: Memorandum at her skal eerast a nya 
prestboleth till abudar a haarium iij. vettra mala till hlf. iiij. m'. f* 
8 em d00mt var 471 

J Biarnalaufase ij aura hool 

J tern gaf 0ystffiin skremer j Laufaase 0yvis hool halft. prest- 

enom ok halft krossonom 
J Pauli 0ym hool gaf. Joon a Falu. 
Jtem alt Herorudh h. m. hool gaf Alfu^r a Sundby 
J Klemetz Laufaase 0yris hool gaf Aasa .a. larpstadom 
J Biorku a Gaut^idi vi aura hool gaf Anbiorgh a. Skylista- 

dom j 0ystra garden om 
J Pingosom vi aura hool sua at tuscggia aura hool gaf Aslaker 

a Folbaergom ok h. m. bool gaf Ha^oor a Folb^rghow* En |)etta a. kiVkian seer til vmbota. fyrst iij aura boo?j0fsta. fol. 192. b. l 

garde, j Strawms sokn s^em Eriker Ogmundason ^ lauk henne 
Jtem j K8erisb0le. 0yris hool 

item j Hamre .h. 0ym hool gaf Sigurder a Kserisb0le 
Jtem vi aura bool j Pingosom krossenom ok kirkiuni til lysin- 

gar gaf HaQ)orer a Folbaerghom ' 
[J Staks vallom j Starahuarfwe .vi. aura bolL j(!) luku ai*fuar 

Vikins ftri .v. merker forng* 
J Kuillum halfua iordena 
J Ormstadtim fiordongen j iordenna sscm sseghizst at lauk sira 

Andres a -Slidzvselli ^ 

J Suttnaldom vj 0m hool j Eidizsokn som gaf Finkel * CCXXXlIll*. 

Anno eodem atte Nsss ktrkia ^ sua mykit j eighnom til prestso- (1394). 

kiunne. 
Fyrst Ness aUt prestbolet «) Se ovenfor S. 249, Note 6, jfr. m. Dipl. Norv. I. No. 189 (og III. 

No. 289?). Sidste Notits er skreven med en anden, omtrent sam- 

tidifi^ Haand. 
*) Maaske ham, der forekommer 1348 i Dipl. Norv. V. No. 200. 
*) Fra [ skrevet med en anden samtidig Haand. Om Sira Andres so 

ovenfor S. 459, Note 2. 
^) Herfra begynder en ny Haand. 
•) Jfr. Dipl. Norv. V. No. 497 og 499. 472 

Jtem allt Pueit^raugh xx. aura holl 

Stem j Biajrknese sydra merker holl 

Jtem Arna stader allt ma^dalgarden iij hsBfsaelda boll. 

Jtem j Katarudhi iij aura holl gaf herra Gudleiker a Holtom* 

til b0nahaldz 
fol. 192. b. 2. J Flyghstodhum a Gauteidh ij m*. holl 

Jtem j fyrnemdum Arnastodhum j Ness sokn ij m*. holl} sydhra 

gardenom {irir avtiidh sir Ha5lgha toralda sohslv^ 
Jtem j Rudhi j Vesong h. m*. holl^ 
Jtem xij aura boll j Vodhine saem prcstbordhet fa)k aptcr firir 

merker boll j Ifuajrsdisinj.* 
Jtem j Ilange allan vestra garden sem fyr varo iueir gardar 
Jtem j Kiolstadhuni xij aura holl 

J n0rdra gardenom j Hofuiiu j Starahuarfue. ij aura holl 
J n0rdra gardenom j Rakkastodhum iiij 0rto^a holl 
J larnsidhu 0yris holl 

J Finnastodhum j ntedra gardenom h. anners 0yds holl 
Jtem j Sandakrom ij in*, holl * 
J Fughlarudi 0yris holl 
J Byrghin .xv. penmga holl 
J L0ykini 0yYis holl 
J Mykidale 0ystra allan gardhen vttan x. 0rt^^a holl eigher 

Facnastada ktrkia 
J Amote h. awners 0yri^ holl 
J Folmo j sydra gardenom 0yre> holl 
Jtem j n0rdra gardenom en ^ev j Folmo 0y\'is holl saem at 

forno heifuer leghet till prestbordzsens oc serdeilt^ j sama 

garde h. anners 0yns holl sajm gaf Sebiorn Gudhleiksson 
J GuUini ij auro holl 
J Liid j Starahuarfue 0rt* holl 
J Biaerknese j sydra gardenom m*. holl sua at h. ni». holl gaf 

Gro a Vaghastodum oc h. in*, holl firir Biork.^ >) Formodentlig Hr. Gudleik Kri8tineBS0n, der naBYnes 1299 i Dipl. 

Norv. II. No. 47. 
2) Om ham se ovenfor S. 222, 240 og 259. 
«) Se Dipl. Norv. V. No. 852 og 8G5. 
*) Her f0lg:e to udraderede Linier. 
6) Se Dipl. Norv. V. No. 808. 
^) Nederst paa Siden er tilf0iet: Memorandum at her skall gerazsttill 

abudar a huan'um t)riggia vettra mala till fim m' . forn. — Derpaa 

begynder en ny Haand. 473 

J Varmunese j sydra gardenom h. anners 0ym boll fol. 193. a. l . 

J Sajtrom. j VUsernissokn h. m*. boll 

J oystra Holtom eit gierdhi 

J Grimssrudhi m*. boll 

J Viik j Ignerdale ij m*. boll. 

J Ose j Odale m*. boll 

J Rygliin vider Stadhzbergh<?r iiij 0vtoga boll 

J Aulin j Runninbing h. m*. boll 

J Arnarudhi ij aura boll 

J Sande j Hsenninj sokn m'. boll 

J Eiuersrudhi j L0ykini sokn a Htfylondum iij aura boll 

J yzsta Ose j Odale ij m'. boll 

Jtem j stora Raumine j synzsta gardenom ij marka boll gaf 

Ha^ore Finkajlsswn * oc sevdeihs vj aura boll gaf herra 

Sighurdcr Ha^oresswn^ 
Jt^ni h. m^ boll j Myklahagha gaf Haralder a Lithlahuamme 

til artid 
[Jtetn j Hnebryte h. iij 0ym boll gaf Jon Gudbrandzsww ok 

annet h. iii 0ym boll fader bans * 
Jtem j Straumj j Faenastada sokn vj aura boll sem Jon Holta- 

sun* afhendi ok gaf [firir saaP Hselga a Straume sua at 

ban skal sialfu^r byggia iordena ok presten take fiordong [af 

aire landzskyldenne ^ 
J Klingum 0yri^ bo/{ gaf Ion [bonde^ a Huamme 
J Gudrunarudi 0yYis boll guf ^OYsalfner pans til artidh 
J Hofuini h. oyris boll gaf Tofua a Hofuinj oc 0yvis boll sun 

hetiner 
J aust' Holtom^ 0yrf^ boll gaf Botilda a Huamme 

J ilaughi ij spanna boll gaf sire Ualuarder griis fol. 193. a. 2. 

J Fiwderase oyris boll gaf Gudbiorg a Grofuu 
J Dufase j Odale iij aura boll gaf Porder Gelaugsstin ® firtr 

artiidh ») 8e ovenfor 8. 471, Note 1. 

») 8e ovenfor S. 445, Note 6. 

•) Fra f igjen udslottet. 

*) Formodentlig snarere den yngre Jon Holtess^n, der forekommer 

1891—1427 i Dipl. Norv. IV, end den seldre, der neevnes 1279-93 

ibid. U. og III. 
*) Fra [ tilskrevet i Margenen med Henvisning hid. Begge de sidste 

Notitser ere skrevne over Radering. 
*) Fra [ tilskrevet over Linien. 
f) Jfr. Dipl. Norv. V. No. 886? 
•) 1381—1406, se Dipl. Norv. III. No. 581 og V. No. 324 474 

J Holtom 0yrt^ holl gaf Amunder kampe Urir artiid, oc annet 

til FdBnestadha ktVkiu 
J 0yesuale h. 0yris holl gaf Ogmunder strandkaiil. 
J iSkorom h. 0yvis holl gaf Sigurder paus. 
J Flatastodum 0yre^ holl gaf Kristin a Flatastodhum 
J Aulinj iiij 0rtoga holl gaf Joni(!) a Borgharhaughi til artiidh 
J Hundstodhum j Skoghabasrgdrykkiu iij aura holl gaf iBrlen- 

der brsela Urir artidh 
J Breidini j Voimudolum 0yvis holl gaf Ion Alfssun^ 
J Biserknese j n0rdra gardenom 0rt' holl forot gaf Joron er 

atte Eilifuer a Holtom^ 
J Kararudhi 0ym holl gaf Paall a Holtom [oc annet 0ystein 

KsmfdiSun ' 
J Suindalum j Vormudalum viij 0rto^a holl gaf Randiidh systir 

Sighurda paus. 
Jtem en j Suindalum 0ym boll gaf Sighriidh huspr0y a Ase till 

artida haldhz 
J Skinnaraiiidhi 0ym holl gaf Porselfuer pafue^ til b0na- 

haldz 
J Staksrudi 0rt* holl gaf Porleifu^r Riotn»sforker ftrir artid 
J Forsarudi h. anners 0yYis holl gaf Olafuer Halkaelssttn* 
ol 193. b. 1. J Vestby a Vestj)orpe h. 0yri5 boW gaf Poraelfuer a Finnastadhum 
Jtem fiordongen j Rudhstadh j Rottaroepp gaf Erlinger a VI- 

linshofue^ till b0na haldz 
J(tem) h. m*. holl j Sknegsrudhi j Runnine bing. gaf Andress 

Gudhbrandzstin ^ ftrir b0nahald oc artid Gudbrandz fadur sins. 

oc Gyiidu modor sinne oc br0dra sinna eit sinni a huariu are 
J Dokkinj j Eidessokn ij aura holl gaf Sighridh Audhuna dott^r 

ftWr artidh.® 
Jtem j Folmo sydra^ gardenom h. fimta 0ym holl lauk Haf|)or 

0ystei«ssu» ^® «) Jfr. Dipl. Norv. IV. No. 445 og V. No. 110? 
«) Jfr. Dipl. Norv. V. No. 194? 
•) Fra [ tilskrevet i Margenen. 
*) Se ovenfor S. 411. 
') Her f0lge to udraderede Linier. 
») Se ovenfor S. 242. 

^) Vifitnok ham, der forekommer mellem 1392 os 1420 i Dipl. Norr 
IV. og V. K 1* 

■) Herfra begynder en ny, maaske noget yngre Haaad. 
') Ordet sydra synes igjen udskrabet. 
») Naevnes 1384 til 1397 i Dipl. Norv. I. No. 486 og IV. No. 675. 475 

Jt€iii j HnsBbryte h. iij 0yvis boll gaf Jon Gudbrandzstiw.* ok 
annat h. iij 0yris boll gaf fad^r bans ok en serdeilt^ h. iij 
0yris boll ok v. peninga boll, swa at Clemetter Haluardzstin 
gaf ij SRttoga boll oh h. annat .v. penm^a boll, ok Audgiuls 
a. Odenshofue. ij sbrtoga boll ok halft annat .v. peninga 
boll. 

Jt€m j 0ystra Raumini ij aura boll gaf. Porstein Aslakssun', 
saem sworct var 

Jtem .j. Vdyna^si ij aerto^aboUj n0rdra. gai*denom gaf Margarita, 
ok Joar broder ha^nua sam|>ykte saBm sworet er 

Jtem j Diustalandum ' 

J sydra gardenom oc westra stofwnne j Sundby j Ness sokn ij 
aura holl som gaf Ka^til aa Roalstadum 

J Hnebryti b. 0m holl oc xv peniwg' boll gaf Sigurder j 
Vagastadum 

Jtem halft Bryyn j Henninj sokn gaf Haftor Finkellssiin ^ En fiettsL atte kirkiaii seer til vmbota ok lysinggar fyrst j Bru- fol. 194. a. 1. 

stadom .x. aura bool j alle jordhenne. 
[Jtem j Ilanghe tyttugho aura bool j nsedsta gardenom lauk 

Paal brsBle* 
Jtem j Stadaughom iij aura hool gaf Andres a. Huamme ^ 
Jtem j Blsekistadom j ^idz sokn tuseggia aura bool gaf. Sigriidh. 

a Hofuini 
Jtem j Hseinhofue tuseggia aura bool gaf Joon Gudbrandzsstin ^ 
[Jtem j Hynno xv. aura bool. a V8BStt)orpe alia jordena lauk 

GsBilaugher Pordarssun fir» tiundh^ «) Jfr. ovenfor S. 473. 

«) N«vne8 1393 i Dipl. Norv. IV. No. 623. 

*) Herfra be^nder atier en ny Haand. 

*) Se ovenfor S. 473. Derpaa begynder ifjen en af de foregaaende 

Hsender, der sluttede paa fol. 192. a. 
*) Fra f over8tr0get i Codex . — Paal Brsele naBvnes 1385 i Dipl. Norv . 

II. No. 495. 
•) Han naevnes 1335—38 i Dipl. Norv. IV. No. 230 samt V. No. 101 og 120. 
') Fn ») Fra [ over8tr0get i Codex. — Geirlaug Thord880n naevnes 1359 
Dipl. Norv. IV. No. 398 og 400. 476 

Stem j Ifuarsdisini j VUernis sokn. vij aura bool. luko arfnar 
sir Haelgha.^ ok serdseilis asit m. bool. s^m k»Vkian fsek af 
pr€St(b)ordeno firi Vodini 

[Jtem j Aulinj j 0y8tra gardenom fim aura boll lauk Paall 
Narfuasun j. tiundss vaerd. ' 

[Jtem j Haga h. m. holl j jEidzualla ' sokn lauk Haluarder a 
Vormonaese fir* tiund ok scrdelis h. ojris boll er kirkian 
fffik af prestbordeno firi aein stool ok gefued hafde Amunder 
braedder til prcstbordzens 

Jtem j Folmo j . . . . gardenom h. fim^a 0yrt^ holl lauk 
Ha^or 0ystemssuw ' 

Jtem j Diustalandum 

Jtem j 0yswole ij aura holl gaf Sigurder j Vaghastadwm* 

fol. 194. a. 2. Memorandum at anno domtni m^ quadringentesimo. {>a er ver 

1400. 0ystein med gudz nad bt^coper j Oslo visiteradom a Nese 

skipadom ver f)e8ser ierder fra kfrkiune vppiheldis goze oc 

logdum t)eim til lysingar h0galtareno |>er. {yi*st xx aura boll 

j Jlange oc |>er med xv aura holl j Hynno. fol. 194. b. 1. CCXXXV. 

(1394). Eodem anno atte Droggones k/rkia {)essar jardir till vphteldez 
fyrst j llange fim aura holl gamalt j vsBstra gardenom ok 
serdeilis j samu jord halft 0yr»5 holl ok xx 0ris holl lauk 
Paal braela * 
Jtem j Vylnom ix aura holl j allre jordenne 
Jtem j Finolte fim aura holl staeint ok rsQint 
Jtem j Berghi vj aura holl *) Om Sira Helge Thorald880n paa Nes, se ovenfor S. 472. 

'J Fra [ er skrevet med en anden samtidig Haand. 

•) Fra [ skrevet med en ny, lidt yn^re Haand. — Den sidste NotiU 
over Radering. F0r sfardenom aabent Ram. Derpaa begynder att«r 
en nv, omtrent samtidig Haand. — Qm Hafthor £y8teins80a se 
ovenwr S. 474. 

*) Jfr. ovenfor S. 475. 

*) Se ovenfor S. 475, Note 5. 411 3tem j SkisBttene a Giolfieid ij aura hoH 
Jtetn alt Aurdal Jtem mn lut tiundar af gardenom CCXXXVI. Eodem anno atte Vdynes ktVkia sua mykit j a^ighnum til vp- (1394). 

hffildis fyrst alt Litlahagha .xv. aura bool 
Jtetn j Ilae j VsBSong h. iij 0ym hall ssem. gaf Ion Gud- 

branzsstiti ^ 
Jtem j Symona rudi 01!? boll 
J tern af huamm gardenom j Vdynes 0yf pen. j sky Id ok ©in fol. I94.b.2. 

lut tiundar^ ccxxxvir. Eodem anno atte Fr0yof8 kfVkia sua margar eignir til prest (1894). 

ta^kiunnar 
Prestbolet allt per af genger ha;f| ok xij aura 
Af Byrgine j Stara huaifue ii eitoga boll 
J Eiderb0 h. 0yris boll, j Austby h. ii 0yrt5 boll 
J 0rlexstodum ii aura boll 
J Biork h. 0rt. boll 

Jtem j Steinrodzbodungum j n0rdra gardenom 0yris boll 
J Danzrudi j Runninebing 0yvis boll 
J Grimkels rudi 0yYis bolP 
Jtem fullen luth af Kirkiub0nom 
Jtem j Fohno j . . . . ' gardenom holft fimta 0ym booU lauk 

Han>oor 0ystelnsson* ») Se ovenfor S. 475. 

') Herfra bef^ynder en anden samtidig Haand. 

*) Aabent Rum i Codex. 

*) 8e ovenfor S. 474 og 476. fct 478 

J Skodini h. iij 0vis holl 
J Kiesinrudi xv. pe(ninga) holl 
J Heidarby h. 0yvis boll 
Af ForsssBliid h. 0vm boll 
Af Hofs radi xv pe(ninga) boll En |>etta aa kiVkian seer tQ vmbo^a 

J Steinrodzbodonghum ij aura boll 

J Dandznidi 0ym boll 

Jtem af Austby h. ij 0yn* boll 

Jtem af Grimkiffildzrudi 0yi*t^ boll 

Af Skodini h. iij 0yris boll 

Af Kiesiunidi xv pe(mQga) boll 

J Heidarby h. oyvis boll 

Af Forssa^liid h. Byris boll 

Af Hofsrudi xv pe(ninga) boll 

J 0rlexstadf4m h. ij 0yrf^ bo oil 

J Follmo j ^ gardenom halft fim^a ffjris boll lauk Haf- 

|)Oor 0ysteinson* 

Jtem j Byrginj ij xrioga boll. foi.195.8.1. CCXXXVIIL- 

(1394). Eodem anno atte Aulini kirkia sua mykit j seignum til vpheldis. 
J Forsse 0yr pe. j skyld 
Jtem j l0dradalum 0yr pe. j skyld 
Jtem j vestra gardenom j Aulini 0yri gildhen j skyld 
Jtem j sydra gardenom m' boll |)ridiungheu j iordhen En J)etta a prestren til bordheldis j Aulini j sydra gardenom 
ij m* boll Jtem af Finholte 0rt' pe. Aabent Ram i Codex. 
*) Se forpp^aaende Side. 479 

Jt^m af 0ystra gardenom 0yr pe. Jtem af Grendale .x. aura 

holl 
Jtem j Tiffirnsmo ij aura holl Jtem af Ofreidi ij aura pe 
Jtem af Forsse ij aura pe. Jtcm af Forsse h. 0yr pe 
Jtcm af Rudstad 0yr pe. Jt(?in af Haukabek v. 0rt* holl 
Jtem af Stafua greiui h. 0yr pe., af lodradolttm h. 0? pe ^ Eodem anne atte. Haennini. ktrkia sua mykit j seighnuiw till (1394.) 
prestsekiunna) fyrst j. Skraegs. rudi. halfua. jordena vttan skyl- 
dena. seem, konongren tsdker gaf. loon Gudbrandzson ' 

Jtem af Hunstoduw i Runninebing h. |)ridia 0rtog pcninga skyld 
sem suoret er. 

Jtem i Gumrudi 0ym holl 

Jtem Yne prestbolet allt 

Jtem j Auliiane j Bingenom h. 0ym holl 

Jtem j Folmo 0rt*. holl. j Eidi 0rt*. holl 

J Sandakrom h. 0rt'. holl 

J Quislom 0rt*. holl j Straumsokn 

J Roalzstodufw 0yYis holl gaf Eiuinder Holtasow 

Jtem alt Aareenes ssem brefaen seghia ' En |)ett8B aa. ktrkian till byggingar. halft Skrffiks. inid. vttan 
skyldena konongsens ssem. gaf. loon. Gudbrandzsow* oiGyrid. 
mod^r bans. 

J Sandakrom .h. m. holl gaf. Fiwnksell .aa. Folbargom* 

J L0ykini 0yrw bool 

Jtem halft Bryyn gaf Haftor Finkelssow* Eodem anno atte Fenastada k/rkia j |)essom eignom til prest fol. 195.a.2. 

bordsens, alltHusar (1894.) 

En j vestra gardenom a Faenestadom 0yri 
J n0rdra gardenom 0rtog 

«) Herfra begynder en ny Haand. 

') Jfr. ovenfor S. 475 og 477. — Herfra begynder en anden, omtrent 

samtidig Haand. 
*) De f0lgende Notitser ere skrevne med forskjellige Hsender (de 

samme som ovenfor). 
*) Jfr. ovenfor 8. 476 og 477. 
•) Se ovenfor S. 471. 4g0 J Fosse h. ij 0yri 

J Nordstofuo lutenom j Roalzstodum ij 0rtogf 

J Byrgine h. iiii 0rtog 

J Skodin j Vormudoluiw 0yvi 

J Hioiiadale 0yris holl 

J Liid h. 0yrf. j Use h. 0yri En {)etta a kiVkian ser til vmbota « 

J Myki dale x 0vtoga holl 

J Ilange xv. pem'nga bo// 

J auster Holtom 0rt*. holl 

J mscdal Holtom 0rt'. holl 

J 0ystra gardenom a Fenastodum ii aura holl sua at |>et er 

attongr^n j peim garde |)y at ktVkiu gerdi lagdez |)er til. 

til fulkomes afrsedes 
J vestra gardenom 0yrt 

Jtem j n0rdra gardenom a Fenastodum h. iij avtog 
J LaufsDg h. 0rto^ af Iiuarom gardetiom 
J Grimkelsrudi 0rtog. 
J Suindolum h. 0rto^ 
J Birkikaupanger h. 0rto^ 
Jtcm j Finnaskote 0rt*. holl lirir Prestfit 
J Bergi fiordongen er afgenger ii span sm0rs oh fult afrasde 
J Hofuine j Stara huarfue xv. p. 
J odrum gardemi h. 0rto^ 
J Byrgine .xv. pentngr 
J lie 0rto^ J Liid 0viog^ en fmV saall Anundar Gudleiksonar 

gcfuet 0yns holl j nrcdra Holtom * stodo |)essar iardhcr j miesso bokenne skulu profasU?n ok 
presten. spyriazst vm flajri ok kuwgiora oss |)a w<?r visiterom 
hex neest 

Pessar eighnir liggia Turninghs ktrkiu til vphseldis 

Af Dokkini h. 0rtOj^ 

Af Sfletrom h. 0xiog 

Af Holtom h. 0rto^ 1) Dei f0lgende indtil fol. 195. b. er skrevet paa en senere tilsyet 
Seddel. 481 

Af Br03i;astadom j 0ystra gardenom 0rtog 

Af Saudum j 0fra gardenom h. 0Ttog 

Af Holi j 0fra gardenom xv. pen. 

Af ^Ifuastadom j 0ystra gardenom h. 0rtog 

Af Fridlaugs saBtrom xv. pen. 

Af Grofw j sydra gardenom m'^rk vax 

Af Ypsalum j sydra gardenom h. annr .v. pen. 

Af Hffimlini ij aura for(n)g. 

Af Raeimsinni j n0rdra gardenom h. i^ 0ym bool gaf Odder 

Olafsson ^ 
Turnings kirkia j Dural a |)esscr iardir* 
[Jtem ero 8Dkki vp skrifuadar jarder Frondzstada kirkiu* COXXXIX.-* foi. 195. b. 

Jn nomine domini Amen. Anno eiusdem m° ccc® xc® septimo 1397. 
|)aa ver 0yst8Din med gudz naadh hiscoper j Oslo visiteradom 
yttra lutan j Borghasyslu, |)ridia sinni, leetoiw wer vp- 
scrifua jserder kir(k)nenna per, |)aa yer byriadom ferdewna a 
Valom manadaghen nesta finV langgafastu 19 Marts. 

[tiunden viij. m*. pn.* 

Atte |)aa Vala kiVkia sva mykit j SBignum till prest tsekiunna b. i. 
sacm ver funnum j gamblum registris oh addrum loglseghum 
skynssemdt/m fyrst prestbolet alt Kioss tvseggia merka booll 
jtew j Forsom |>er j hia |>riggia aura bobll |>ridiuwgan j iord- b. 2. 
enna aldra(!) 

Jtem j Gotulfs rudi i)riggia aura bool 

Jtem j Siaunda rudi h. niunda 0rt' bool 

Jtem j Gudridurudi tua^ggia aura bool 

J Belghsenom .v. peninga bool fol. 196. a. l. 

J Stseinsrudi h. merka hool ok serdffiilw .vi. aura hool hefuer 
presten fylgt 

J Kiseras rudi |)riggia aura bool 

J Risengsrudi. 0Ttog minna en srcx aura bool «) Han nsBvnes 1878 i Dipl. Norv. I. No. 460. 

') Denne Notits er skreven med en anden, omtrent samtidig Haand. 

*) Fra [ iRJOQ udraderet. 

*) Her begynder en ny Haand. Det f0r9te Stykke er skrevet over 

begge £olonner. 
>) F» [ med en anden samtidig Haand. 

81 J 0fra Kioss 0rt' bool 

J Vin synsta [fighur* iiij 0vioga bool 

J Vin vesfra fim faat j fim 0vioga bool 

J Kula rudi halfs 0ym bool 

.1^ Hellurudh alt tuseggia aura bool 

J ^ Geldar halft j n0rd(r)a gardenom iii aura hool 

J 0yda Gioldum 01I;' bool gamalt 

Jtem j 0yda Giold«m h. annes Byris bool gaf Anunder a Gioldum 

J Vesaetta rudi t^riggia aura hool gaf Gunbiorg kona bans tirir 
husbonda siin ok fodur bans ok uiodor 

J Flffikastadt^m iij aura bool fiordongcn 

J K0r8undi 0rt* bool 

J iSngh halft fiorda 0rt' bool 

J Toka rudi halfs 0yns bool 

J Amote a Sanom ii aura bool 

J Ambotz rudi j vcstra [gardenom .v. peninga hool 

Jteiw half atmes 0yvis hool j Prowdaviik ssbw ktrkian fek tirir 
ii aura hool j lungstaeini ' 

J Tierns rudi j Suindalom 0yn« bool 

J Kakab0le j n0rdra gardenom 0rt' bool gaf Kolbiorn a Kaka- 
b0le firtr sik ok Aslak son siin ok [serdeilis 0yris hool j 
vestra gardenom gaf sira Olafuer ok hefdet var. ok nu and- 
wardada after ^Eilifucr ok Ogmunder Steinerssytitr ' 

J iEuinda rudi 0yris hool 

J Rudi jSvindalom h. iij 0yi*t* hool 

[J Dalum j Mossadale ii aura hool* 

J Hakarudi j Ignadale h. m'. hool 

J Manga rudi iii aura hool 

J Krosffing ii aura hool 

J Brotaengh ii aura hool ok scrdajilt^ 0yrw hool lirir saal 
Porbiorgo 

J Berghi mellom Kisenggsrud ok Kotar 0yvis hool 

J Bajrghi vider Vok 0yvis bool 

J Sodstadum ii 0rto^a hool j sydra gardenom 

Jtem alt Kallarudh 

J Hardbakka j Svindalom h. m'. hool ') Fra [ igjen udslettet. 
') Senere tilskrevet i Margenen. 
•) Fra [ skrevet over Radering. 
*) Fra [ iKJen udraderet. 483 

J Solberghom j Svindalom eyris hool 

J Bffirgha flot h. m*. bool fol. 196. a. 2. 

J Skodini a Vpvimuiit 0yYis bool 

J Brattarudi h. 0rt* bool 

J Siaundarudi 0yris bool seem nykomet er till oh serdmlis h. 

ix. 0rt' bool sasm gamalt er ok fyr scrifuat er 
J Liotzrudi h. m*. hool 
J Nafuastadom ii aura bool 
J vestra Vaeghdalom .xx. aura bool 
Jtem j Tofua rudi vii. aura hool sva at prcstew aate fyr .v. 

aura hool en nu fek ban 0yr»^ bool af Krosaltar^nom oJc 

0yris hool af Maria altare 
J* Nordby alien 0ystra garden m*. bool 
J L0ykini j n0rdra gardenom merka bool 
Jtem alia vestra Vok ii m*. hool gaf herra Ogmundcr Berdoors- 

son^ fiWr |)essar iffirder er ban fek af keVkiuna h. vii 0yri5 

hool j syddra gardenom j L0ykini, ii aura boo? j Biaerna- 

rudi ok h. m'. boo? j Greppu nidi, ok |)oo aate sumft ktVkian 

fyr j vestra Vok 
Jtetw j Folkastadoin h. xii 0yr» sva at kirkian atte fyr h. m*. 

hool, ok h. viii. 0yri5 booZ fek hon af hem Ogmundi^ firtr 

Greppurudh Bisernarudh ok L0ykini 
J Sigurdarudi fim aura booP 
J Rudi 0ym booZ 

J Rudi vulev Audarud j sydra gardenom h. ij 0yri5 boll. 
J Kakab0le 0Yis bol gaf Amunclcr Steiuarp|V til b0nahald 
Jtem j Vajstrudh. hlf. iiij. 0yrj5 boll gaf Ion PoUeifsson* 
Jtem j Kalfuarud j Vala sokn .iij. aura holl fek kiVktan ok 

prcsten firir ij aura holl j Dalum j Mossa dale Pessar iajrder higher bVkian till byggingar ofc krossen fol. 196. b. i 

J ii0rdzsta Vicghdalom .x. aura bool saim lauk Porgiuls aKios 
[J L0ykini a Wimuw 0yri ') Senere tilskrevet i Marge nen. 
«) Se ovenfor S. 105, Note 3. 

*) HerfrA skrevet med flere, kun lidet yngre Haender 
*) Maaskc ham, der neevnes 1890—96 i Dipl Noiv. IV. No. 677 og 
VIII. No. 223. 

31« 484 

J Kraakxrudi j Vala sokn vj aura holl^ 
J n0rd(r)a Folkastadom 0yvis bool 

J Gelletwet lig^g^i^ i Spiotab^fir sokn iii aura bol oc ori* bol 
J Atte stade i Rygg^of sokn 0m bol geng^ af iij linspMfid 

J Botlange ii aura bool sua at anne^ 07^ bool kom fra prest- 

bordenom 
J Sanda rudi 0ym hool lauk Rseidar .a. Forse* ok serdseilt^ 

h. 0ym hool fek krossen af prestbordenom * 
!^ Kroom a Folio h. m'. hool fek ktVkian af prestbordenom ssem 

gefue^ hafde Rodbiert Bardason til b0ne haldz 
Biofsrud alt m'. bool lauk Sighurder vselske 
J Kakab0le vestra j sydre gardenom 0ym holl gaf her Ag- 

mund Bolt^ krossenom til lysinger^ fol. 196. b. 2. COXL* 

[tiu»|d .iiy. mcrker pn.* 
(1397). Eodem anno atte Sviindala ktVkia |)esser isBrder j seignum till 

presttaekiunna 
Prestbolet merka hool 
J^ Foka oil iii aura bool 
J Odens akve j austtasta gardenom alia iordena vttan ii aura 

bool sseghizst iorden vera oil xii aura bool 
Jtem j FIsesio m*. bool aller nsDddra garden 
Jtem j FlflQsio iii aura hool j 0fra gardenom 
J Vatz|)U{eit syddra j vesta(sta) gardenom alia jordena ssx 

aura hool 
Jtem j 0ystra gardenom fim pening bool 
J Skuggarudi j ^ystra gardenom 0yris hool 
J Langa brota ii aura hool 
Kirkiurudh 0ystra h. m'. bool *) Fra [ skrevet over Radering med omtrent samtidig Haand. 

«) Jfr. ovenfor S. 126. 

') Her f0lge 6 udraderede Linier. 

*) Se ovenfor S. 105. 

*) De to sidste Notitser ere skrevne med to forskjellige, lidt yngre 

Haander. 
') Fra [ skrevet med en anden, omtrent samtidigr Haand. 
^) Senere tiUkrevet i Margenen. 485 

J KtVkiu inidi vestra ii aura hool ok h. iii peningh vteghen 

J Langa {>u8eit h. iiii 0rt' hool 

J GriotI)U8eit j msedslgardenom ij 0Ytoga hool 

J vestasta gardenom ij ertoga bool ^o\. 197. a. i 

J Drsellistadom 0ym bool [fimtungh' 

J Huitasteini h. iii. 0jvis hool 

J TsLuirsLgardenom a Puaeitum 0rt' bool 

J Sukku 0rt' bool af m^rka bole 

Af Sandaoimi h. pund smsers 

J Vlfsrudi 0rt' bool 

J Tiaernsrudi iiy 0Ttoga hool j n0rd(r)a gardenom 

J Fliotom syddra gardenom iiij 0rto^a bool 

J Lundaeimi j n0i*d(r)a gardenom fim ok 0rt' hool 

J synsta Fliotom .xv. peningh hool 

J Rudstad 0ystra h. 0yn> hool 

J Vnacimi h. viida 0rt* booZ ok scrdsBilf^ nykommet till .v. erioga 

bool er kirkian fek firir Gunnarudh 
Jtem j Fr0ylandom j syddra gardenom 0\ri$ bool 
J [Sokn allt^ ^Iftana^se iiii 0rto^a hool 
Ok j Hardbakka h. m'. bool sumft aate kirkian fyr ok siunft 

gaf Auduls a Seby 
J Borghilla rudi 0rt' hool 
J GriotzI)U8eit ii aura hool 
J 0ystsins rudi h. 0yYis hool 
J Griot|)U8Bit j vestra gardenom 0yris hool 
J Amdale 0rt' bool 
J ^ngh 0ym bool 
J Skodini a Vpvimuni 0yrf^ hool 
J GffiilaI)U8eit en ^er h. 0yris hool 
[J AinbaI)U8Bit a Valom 0yri^ booP 
[J Ambadz I)ueit a Valom 0yYis holP 
[Jtem j Sukko ij aura holl g^f Aasa lonsdotter' 
Jtem j 0rrorudbi i^ aura holl vt infra scnbiYur halft til huers^ <) Fra r udslettet. 

*) Fra [ Bkrevet med en lidt n^ere Haand. 

>) Maaske hende, der omtales i Dipl. Norv. IV. No. 830 (jfr. m. No, 

726?). 
*) Fra [ skrevet med to forskjellige, noget yngre Hinder, 486 

fol. 197. a. 2. Pessa iaerder liggia kirkiuna till bygginger oh till Michials 

altarens 

J Hagha I)ridiungau j alia jordcnna lauk Anstscin Iseaensman 
ftVtr iiij m*. f. oJc serdxilis stood j gaiwbla rcgistro 0rt' 
faat j .V. aura holl er \er logduw nu kiVkiuna till bygginger 

Jtem allan Rudstaden 

Jtem j Anunda rudi iiii 0vioga hool 

J Brunnadale .vii. 0vioga bool 

J Tiserps rudi iii aura bool 

J Seby j n0(r)dra gardenom 0ym boo? 

Jtem j Seby j 0fra gardenom ii 0vtoga hool ok serda;il»5 en j 
0fra gardenom iiii 0rt* booZ lauk Herbiorn a Seby Michials 
altar^nom. Ok j samr^ jordgafhan h. 0yYis bool til b0nehaldz 
ok \er lagdum nu till ktrkiuwa bygginger 

[J 0rrarudi h. annat 0vis holl bade kirkiune oc prestbordsens^ 

J Nordby 0m bool 

J Kopparadi j marka bool 

J Ktrkio rudi ij 0n$ bol gaf her Amund Bolt* 

J Soolbergom halfuan garden then 08tre ol. 197.b. 1. . CCXLI. 

(1397). Eodem anno atte Roda kiVkia sva uiykit j aeignuni till i}resi 

tsdkmnns, 
Prestbolet, halft Aughabergli, j syddra gardenom .v. aura hool 

oh sajx pemw^u hool at skoronnse 
J Porpe vider kirkiuna vi. aura booJ er ktVkian fek linr Hau- 

ghastaBin .vi. aura hool 
Jtew en j Porpe ii aura hool Urir ii aura hool j Dyllingerey. 
J SkarnI)orpe. j Odens0y. ij aura bool gaf Dotta j Taskorn. 
J Aughaberghi fim oh vii 0Yioga hool 
Hem oil Halwardzrud xix aura boo! 
Ziem Giffirorud alt h. merka hool 
J Solu rudj h. iij 0yrt* hool 
J Saundinij h. 0ym boo? 
J Greidakrom 0ym hool *) Fra [ skrevet med en noget yngre Haand. 
') Se ovenfor S. 105. 487 

J Rofaughum vj aura boo? j vestra gardenom 

Ok j mx(\fi\gardenom vij 0vtoga bool ok 

J 0ystra gardenom 0vtog ok v aura bool 

J Straumshaughum ij 0vtoga hool fol. 197. b. 2. 

J KIupu m*. bool. alt. 

J Kolbiorna rudi. h. iiij 0rt* booZ 

J Grimstadum 0yrig boo? 

J Sogne 0yvis bool. 

J Auon h. 0ym booZ 

J Fr0ylaiiduwi j Swindalum h. ij 0ym hool 

J Audunakila iiij 0rto^a boo? 

Jtem Klukkararudet ij aura boo? 

J Jorunda rudi a Sanom 0yris boo? 

J Straums nese. 0yris bool 

J Brajkko 0yris bool. 

J Mossig. ij 0rtoga bool. 

J Maktilda rudj. iij aura boo? 

J Myrutw 0rt* boo? gamalt ok scrdeilis h. m*. boo? allern0rdzte 

garden, med tweim kwernastodom. firir saal Poraldz. Por- 

biorner. ok Alfs. en t>ridia kwernast0det |)et bajtzta varskilt 

til Onnabsergs. med vaeghenom til ok j fra 
J Kapokote. h. iiij 0yris hool firir s(aal) Ogmuwdz ok Jorowno 

kono bans 
J Lffimmendom ij 0rto^a boo? 
J Sandakrom ij aura boo? 
J Hufuu rudi a Valom. ij 0rto^a boo? 
J Krosseng en |>cr .h. 0yYis hool 
J Brota en ^ev h. 0yvis hool 
J Gatulfsrudi. en |>er ij 0rto^a boo? 
.1 Vok a Valom. h. 0vn\9 bool. 
J Hattarudi ij 0rtoga hool 
J Rarudi h. 0rt' boo? 

J Moldastadum .v. feninga hool inirana en iiij 0\'toga hool 
J Nylendo h. iiij 0rt* boo? 
J Ausmalom .xv. penm^a boo? 
J Meisingom h. m. boo? 

J Leirstangum j RamfnessoA;n xij aura boo? gaf sira Gutthorm(er) 
Jtem j RjBinu m*. boo? gaf ok ban 
J Mossukwisl j Nya k/Vkiu sokn 0rto^ minna en ix aura boo? 

gaf ok adernsemfder sira Gutthorujer 488 

fol. 198. a. 1. J Fauskuin en ^ev x aura hool gaf en ban 
J Haldors rudi en I)er ij aura hool 
J Ringshaughi j Slagne ij aura hool 
J Skaliistre j Piodlingssokn. gaf Arne Gutthormsson 
J Room ' j Rolfs0y j austasta ' gardenom h. v^ 0yris hool half 

iorden. gaf Hakon swenske j fyrsta barna daudanom efter 

stora dauda. ok Ragnilda kona bans sain|)ykti. bsede {>a. ok 

swa nu. som bon vider gek. 
Jt^m j n0rdre Vidbemum j synzsta gardenom iij aura hoU gaf 

bustry Gudrvn. fin'r saal. Olafs bonda sins 
[J Lamba I)orpe j Odens0y v aura bol gaf Ion Karlsson' En I)ess8er jardir a kirkian seer til vmbota. 

J larulfs eidb j 0y8tasta gardenom iii aura hool 

J Biergbi .v. aura bool 

J Fula viik ii aura boo{ gaf Haluarder Porbiernason 

Jtem sein kua^rnafors pen nsedsta lauk berra Ogmunder Gud- 

|)ormsson* j tiundavaerd 
Jt€m j Hattarudi ij laupa land j Tuna sokn 
Jtem j M0lnorudi j samr« sokn .xv. pemn^a hool 
Jtem j Eaatarudi j Ryggiofs sokn 0yrt^ hool lauk |)8BSsarjarder 

ok forss berra Ogmuwder Gutormsson* 
Jtem j Agnaltum^ j austfgardbe j Tuna sokn. 
3tem j Kolberghi j Odens0y 0yris hool ok j Frakkastadum iij 

aura hool gaf Jon kampcr ^ 
J Grimstadttin b. ij 0jv%s hool gaf Alfucr Porgeirsson ok Por- 

garder sun bans^ *) F0r8t bar der staaet: J Raar, som er udraderet 

*) F0r8t bar der staaet: ^ystra, som er udslettet. 

') Fra [ skrevet med en kun lidet ynffre Haand. — Jon Karlss^n er 
n^aasKe Lagmanden i T^nsberg, om nvem se ovenfor S. 200. 

<) Se ovenfor S. 239, Note 11. 

») Jfr. Dipl, Norv. VIII. No. 249. 

0) NflBvnes 1346 i Dipl. Norv. II. No. 277. 

') Alf Tborgeirss0n neevnes 1374 i Dipl. Norv. II. No. 433 og V. No. 
274 og er maaske den samme som nsevnes 1358 — 62 i Oslo i Dipl. 
Norv. IV. — Thorjjfard Alf880n forekommer mellem 1399 og 1419 i 
Dipl. Norv. II— VIII. Se ogsaa Saml. t. d. norske Folks Spr. og 
Hist. III. S. 336 No. 4. •— Herfra begynder en ny Haand. 489 

Eodem anno atte Tesala ktrkia sva mykit j SBignum, (1897.) 

Prestbolet xii aura hool 

J Ringsrudi 0TU>g faat j .xi. aura hool 

J Poralda nidi iiii 0rloga bool 

J L0ykini 0yTis hool 

J Grimstadom iiii 0Ytoga bool' 

J Ormaberghi b. 0yris hool CCXLII. fol. 198. a. 2. 

Eodem anno atte Pufna ktrkia (1897.) 

J Norseimi ii m^rka hool 

J Kalb0le 0Ttog ok .v. aura bool 

J Porilda rudi merka bool' 

J Maktilda rudi viii 0rto^a hool . 

J Akfaello* iiii 0ii;o^a bool 

J Karls rudi h. m'. bool 

J Kile halfua merka bool 

J Bffirghi h. ii 0yri^ bool 

J Klaustre j Rakkastada sokn h. m'. hool gaf Pore lonsson* 

ftWr brodor siin 
J Kastiuls rudi j syddra gardenom h. merka hool gaf Margareta 

Dyra dotter COXLIIL Eodem anno atte Tuna ktrkia I)esser ^ signar til prest taekiunna (1897). 
Fyrst prestbolet ssDm kallaz ValaskioU iiij merka hool at 
skoronna *) Her ftflger en udraderet Linie. 

') Senere rettet hertil fra: Aklsello. 

>) Maaske ham, der forekommer 1867—71 i Enebak og 1372—94 i Aas 

i Dipl. Norv. U-V, 
*) Jfr. Dipl. Norv. I. No. 1106. — En Afskrifb fra 16de Aarbundrede 

af Biskop Eysteins Repster findes nu i Rigsarchivets Diplom-Sam- 

ling og er vistnok gjennem Bispcarchivet indkommet fra Kalds* 

arcnivet. 490 

J ^^nda b0 h. m^rka bool 

J Uorghagiflcrdi 0yris bool 

J Sandum 0yiis bool 

J Agiioltutw j ma?dal gardcnum iii aura bool 

J Agnoltum 0ystasta tva lutanna h. m'. hool ok j vestasta lu- 

tanom ii aura bool gaf Harald^r a Vpstadtim 
Jtem j vestasta Agnoltum .v. aura hool fek ktrkian Urir .v. 

aura hool j Audzakre 
Jtem j Agnoltum j austasta gardenum h. iij 0jvis hool vrnfram 

j)et er kirkian atte J)rr fyr j 
fol. I98.b. 1. J Rerghi h. m^rka bool vidcr liso 
Jtew j Berghi laups land 
Jtem j Rerghi gaf Gudmuuder a Rikastadum firir saal Auduns 

a Oniiberghi ok Margareta hustrv bans laups landh 
J Racrgha Alua^imom j synsta gardivuom vi. aura bool ok 0tV 

hool sa?ni kirkian fek firir Grof oAr Rorghastader, 
J litla Vestieini ii aura hool 
J vestra Vcsta^ini ii aura hool 
J Ruku j Rolfs0y ii aura hool ' 
J Riodre 0yri5 hool 
J Alfsrudi j Odeus0y 0yri5 hool 
J Solberghum 0yris hool 
J litla Wistum iiij 0Ytoga hool som Gyrid lonsdotter' fekkir- 

kiunne firir 0yvis hool j Greidakrom 
J Arnuida rudi ij aura hool 
J Vaghasta^um h. 0yri6* hool 
J Ringhstadum ij 0rto^a hool 
J nedra Rydini h. m'. hool 

Jtem Roar alt ij nierka hool som gamalt pr('s(t)bol var 
J sydra Rieruastaduw j n0rdra gardenom iij aura bool gaf 

herra Ion Hafthorsson' 
J Amdale 0yris hool jtem scrdeili^ j Amdale vider Mingu .h. 

iij 0rt* hool gaf Hakon a Stong. ok Margareta kona bans *) Her f0lger en udraderet Linie. 

•) P'ormodentlig enten hende, der na^vnes i Eaade 1401 i Dipl. Norv. 

V. No. 406, eller hende, der levede i Oslo 1345—57, se Dipl. Norv. 

I. No 292 Off IV No. 383. 
3) Om ham se P. A. Munch, D. norske Folks Hist. VII. og VIII. saint 

Saml. t d. norsko Folks Spr. og Hist. IV, S. 124—30. 491 

J Blakastadum ij aura hool item serdeilis j Blakastadiww j Alnese 

oyris hoot gaf Guflbiander a Maghasteini 
J Yuini j syndzsta gardenom h. 0yris hool ok serdeilis j Yuini 

ayris hool som kiVkian fek firir h. iij 0rt*j hool Mykklaby. af 

Einare Oimssywi * gaf GudmuMd6r fyrnamder 
J KoUarudi ij aura hool gaf en Gudmundcr 
J Stong* h. 0yris hool 
J SsBtrom h. 0yvis hool 
J Mingu* 0yns hool 
J Fendale alia* Lundrem. 0yvis hool 
3 Vpsawiik 0yris hool 
J Kiili j Rodosokn 0rt* hool 
J Kyklu h. ij 0yris hool 
3tem j annara Kyklu ij aura hool 
J Haukariodre h. 0yns hool 
J Haughenom h. . 0yris hool fol. 198. b. 2. 

[J Porpe h. ij 0yris hool ^ 

J Skoghe fifyris hool 

J Skipdale 0yri^ hool 

J Asorudi. iij aura hool 

J Halwardzrudi ij aura hool 

J litla Finstadum 0yri^ hool 

J Ketilsrudi. iij 0yris hool 

J vestra Timberholte .h. ij 0yrw hool [ok scrdeil/5 b. 0yYis hool 

j Timberholte afhende Anuwder sarper* 
J Porpolandum vj aura hool 
J Stufuurudj ij aura hool 
J Lyghistaduw j Skygj)ueita sokn h. m*. hool gaf Audun 

Tofuasow 
J Frakkastadum j smstergardcnom iij aura hool gaf Halvarder 

straker 
J Strond j Vller0y ij aura hdol gaf Margareta a Alreiinuin(I) 
J Kwighaberghi ii0rdzta. vij aura hool gaf Asbiorn. 
J Stiorshamrc h. ij 0yvis hool gaf Ogmunder a Nese ') Formentlig ham, der nsevnes i Borge Aar 1400 i Dipl. Norv. III. 
No. 550, og som maaske er den samme, der forekommer i Oslo 
1392—94 i Dipl. Norv. 11. No. 541 og III. No. 504. 

«) Se Dipl. Norv. VIII. No. 727, jfr. m. No. 249. 

') Fra [ igjen udraderet. 

*) Fra [ senere tilf0iet med sammo Haand. 492 

J Skieggaby^ xv pe(ninga) hool minna ea iij aura hool gaf 

Porbiorn a Skieggaby ok Byris hool j samre jord. gaf Eiuin- 

der hialpunger 
J Jngulfsrudi j Rolf80y 0yTis hool gaf Saxe a Greidakrom til 

b0nahaltz. 
J Katakrosse' h. 0yrf^ hool gaf Ion a FinnsBstadtim tQ b0na- 

haltz 
J Mykkla Modefuiu h. ij 0yn^ hool 
J HDeplom' 0yris hool^ 
J 6un]iei*srudi h. m'. hool 
J Kampanese h. 0yr»5 hool 

[Jtem j Lykkio vider Grindh laups land gaf Aski^l aa Hollaby^ 
Jtem j Biserku j Vala sokn m'. hool gaf herra Halaarder 

Finsson * 
Jtem j Stafsseng halft til huers ut infra p(at)et 
Jtem allan 0fsta kuaernafossen j liso. ok balft Mylnanidhet sem 

per til ligger gaf Gyrid Haraldz dotter til b0nahaldz sik ok 

Kolbiorna bonda sins.^ sem brefuet seghar fol. 199. a. 1. En |)essar seignir a kirkian seer til vpheldis. 

J Biodastadum xij aura hool 

J Spitalenont j Rolfs0y vj aura hool gaf Gudinund(er) fym8emd(er) 

J Eifuinda rudi en per ij aura hool j vestra gardenom 

J Vppiberghi j Vller0y h. m*. hool gaf Sigrid Porgardz dotter® 

J Viole 0yvis hool 

J Vaesteini austasta h. m'. 

J Porpe h. m*. bool. ») Jfr. Dipl. Norv. V. No. 864. 

«) Jfr. Dipl. Norv. VIII. No. 249. 

») Se Dipl. Norv. VIII. No. 727. 

*) Her f0lger en udraderet Linie. 

A) Era [ skrevet med en auden, omtrent samtidig Haand, iildels over 

Radering, medens Res ten er noget yngre. 
•) Se Saml. t. d. n. Folks Spr. og Hist. IV. S. 113, No. 215; Dipl. 

Norv. III. No. 698 og V. No. 622. 
f) Se P. A. Munch, Det n. Folks llist. VIU. S. 167 f., Dipl. Norv, II. 

No. 537 og 541, IV. No. 552 og VII. No. 836. 
*) Resten er skrevet med mindst sex forskjellige, omtrent samtidige 

eller lidet yngre Hsender. .493 

i Liotz i)ueit j Skygf)ueita sokn ij merka hool gaf h^rra Ion 

Poraldason Urir saal sina ok Biornss sonars sins ^ .h. til 

hwors en wer logdum f)et nu til ktVkiune 
J R0yri iii aura hool lauk Loden a GralsDimum firir .xx. m'- 

peninga ok iii aura 
Jtem j Omberghi j Saxa garde ij aura hool gaf Botoluer Biser- 

nasoyi finV sik ok fadur siin 
J Ions Alfueimum' iij aura hool 
J Koolstadum j Aalnesi xij aura hool alia iordana lauk herra 

Ogmunder GudI)ormsson' firir tiundb 
J Borgagerde h. m. hool gaf Symon Porg6rss(>n ^ firir saal syna 

ok kona sina 
J msedal gardenom j Alfs Alfuseimum^ ij aura bool gaf Einar 

a Myklaby^ ftrir sal sina oc sam|)ykte son bans Rolfuer Ein- 

arsson 
Jtem j Rudh j Eidzbergssokn .x. aura j n0rdra gardenom gaf 

Eriker I^ordzson^ 
Jtem j Stafsseng j sydra gardenom 0rt'. hoi ok h. m'. bol. gaf 

Ormer a Sroabergbum halft til buers COXLIIII. fol. 199. a. 2. 

Anno eoietn atte Borghar ktrkia sva mykit j sGigiium till prest- (1397). 

taekiunna 
Prestbolet Vpbus xviii aura hool at skoronna 
J Modseifuio litla merka bool 
J Hafslundi litla .x. aura hool 
[Jt€m j Sandbraekko j Hvaluiw h. ij 0yvis hool gaf herra Kri- 

stofuer ok Otte fadtirbroder bans afhende^ «) Se ovenfor S. 101 oj? 180. 

«) Jfr. DipL Norv. VII. No. 727. 

>) Se ovenfor S. 239, Note 11. 

*) Om Rigsraaden Simon Thorgeir880n, der nsBTnes 1864 — 1415, se P. 

A. Munch, D. n. Folks Hist VIII. S. 179 og Dipl Norv. I— VI. 
•) Jfr Dipl. Norv. VIII. No. 727. 
•) Nttvnes 1381 i DipL Norv. III. No. 435. 
^) Maaske ham, der forekommer 1419 i Dipl. Norv. II. No. 660. 
') Fra [ er skrevet i Marsenen med en lidt yngre Haand. — Om Hr. 

Christopher og Otte Michelsthorp. se P. A. Munch, D. n. Folks 

Hist VIII. S. 184 f. 494- 

J Halstadt4in 0rt' bool 

J Vestaeini 0rt* hool 

J Gliosliid h. Byvis hool 

J Skalla h. 0yris boot 

J Solberght/m j Skyg|)uaeit sokn merksi hool [h. til huars * gaf 

herrsL loon Poraldasow* ^ 

J Skeldulfs J)orpe mcrka bool gaf Haralder loghmader' [h. ti 

huars* 
J Sandfim ii aura hool gaf Olafuer Alfsson^ 
[J Banka rudi ij aura bool gaf fru Borgilla^ 
J iEngh laups land 
J Omberghi ayris hool 

J Dall j ^osnesi ij aara hool gaf Andres Porkelsson h. till hu«8^ En petUx aa ktVkian seer till vmbota 

J KolstaduiD k. annes 0yvis hool gaf Audun Asgautzson 

J Lindadale iij aura.booJ gaf hustrv Gudruun 

[J Skioldulfs I)orpe vt supra 

J Banka inidi ij aura boll gaf fru Boi*gilIa^ 

Jtetn j Solberghum vt supra 

J Vndabcrghe j Vller^y 0yvis holl ^ 

[J Sandbraekko j Hvalum h. ij ori^ holl gaf herra Kristofuer ok 

Otte fadwrbrodtr haws ^ afhe/«(le ok er pet Siem kiVkian ok 

presten aa hlf. jordhen^ 
[J Oniberghi vi 0rto^a.boll j nordzsta gardenom po j medal- 

stofwnne gafuo Einar a Skiwnart- oynne ok Gunnor huspr^v 

bans lurkiioiQ till vphell/6'^ 

Jiem Geileifsrudh j Rodho sukn ') Fra [ skrcvet med en andcn, ikke meget yngre Uaand. 

») Se oveiifor S. 101 ojr 180. 

') Jfr. ovenfor S. 180, Note 2. MuligviB kan ogeaa menea Oslolag- 

manden Harald Kolbj0rnss0n (1389—1408). 
4) Maaske ham, der nsevnes 1347 i Dipl. Norv. I. No. 303 og V.No.l93. 
*) Ora Fru Borghild OgmundsdatterBolt, der var gift medllr.Hennan 

Molteke f0r 1413, se Dipl. Norr. I. No. 767, II. No. 710, HI. No. 

615 og V. No. 875. 
6) Han nc-evnes 1412 i Dipl. Norv. V. No. 480. — Fra [ er skrevet med 

to, noget yngre Hsender. 
') Fra [ skrevet med noget yngre Haand. 
«) Se ovenfor S. 493. 
'^) Fra [ skrevet med en ny, omtrent samtidig Haand. 495 CCXLV. 

Eodem atino atte Glimaeima kiVkia j Rolfs0y^ sva mykit j aeig- (1397). 

num till prcst tsekiunna, fyrst 
Pr^stbolet Haugh .x. aura bool at skoronne 
J adhrom gardenow 0vtog faat a xix. aura bool 

J Suggarudi iii aura hool at skorowne fol. 199. b. i. 

J Hneplom iii aura hool at skoronne 
J Vpsaviik iii aura hool at skorowne 
J Fula viik ii aura hool at skoronne 
J Rikalstadwm 0yvis hool at skorowne 
J SLxdharudi 0ym hool 
J Saltnsese h. 0yris hool 
J Yuini j synsta gardenom h. 0yri5 hool fek kirkian firir h. 

0yri j Mykklaby 
J J^Tig h. 0ym hooP 
3 Ilaukariodre h. 0yvis hool 
[Jtem j Vneimi j Svindale till vphaeldez k/rkiuwa 

Prime j maidal Alfueiwwm j n0rdra gardenom h. m*. holl gaf 
Rolfuer a Tiall firir modor siua Guwnildo etc J 

Jtem j Oraberge vj 0rt* bol jaerder *j n0rdzsta gardenom j 
niedalstofwnnc gafuo Einar j Skiwnarc 0ynne ok Guwnor 
liuspr0y bans ok Randidh syster henncr kirkitme till vp- 
heldes * 

[J Ingulfsrudi ij aura hool gaf Nikulos a Gliineimom 

J Lseghe h. merka booP 

[J Room j nedra gardenom j Rolfs0y ij aura hool gaf Rowtiog 
Httjrdors dotter firir heger stiiad. ok er sworet at hon gaf 
ok liggcr j kirkiuwe *) En Afskrift af denne Kirkes Jordebog fra 16de Aarhundredes Slut- 
ning findes i Rigsarchivets Diplomsamling (indkomraen fra Preste- 
archivet gjennem Bispearchivet). 

') Her f0lger en udraderet Linis. 

•) Fra [ flkreyet med en noget yngre Haand. 

») Her f0lge 2 ndraderede Linier. 

') Fra [ sk revet med to andre, omtrent samtidige Hsender. 496 

Jtem j Landam j Tuna sokn .h. i^ 0jYi8 hool 
Jt^m j iBline j n0rdre gardenom .vj. aura hool lauk |)ffissffir ij 
jardh^r hustrv Jngrid Tomasdotter ssem brefuen seghia^ OOXLVL (1397). Eodem anno atte Olafs ktrkia j Borgh * swa mykit j ffiignum 

til prestekiunne 
J Ruku iij aura hool 

J Bergha Alfuseimuin 0yTis hool gaf Porger Roarsson 
J Krosby j Leighiande 0yri^ hool gaf Jon Halwardzson D 

Flatenom ' 
J Grytulandtim ij laupa land. 
J Borghar gierdi^ v aura bool gaf Olof. 
J vestre gardenom a Varteighum ij aura bool 
J Kiengsrudi .h. m'. hool 

[J Krosby j Lseghiande 0ris hool gaf loon j Flatenom ^ 
J H . . . .^ norbora0y j Kuilda sokn [iij aura holl ' 
fol. 199. b. 2. Jt^m gafuo Biorn Widerson ^ oc MargretsB kona bans tuft t)a 

oc gardb j Borgbaense som ligger naBst austen widber Borgber 

armen ok nscst waBsten widber MuraDmeisttere garden til 

ktVkiuna ftVir bseggiasa t)^ira saat 
Stem ij aura bol j Natticrudi som gaf Porinoder Swensson j 

sydrae gardenum oc Niculos son bans* sain|>ykte paet 
(1397.) [Eodem anno atte sanc/sQ(!) Olafs kiVkisB j Borghsense i>esser 

tuftir *) Fra [ skrevet med to, lidt yngre Hoender. — Huatru Ingerids Gave 
er fra Aaret 1400, se Dipl. Norv. IV. No. 708. Hon var formodent- 
lig d0d 1425, 86 ibid. I. No. 704. 

>) Jfr. Dipl. Norv. V. No. B79. 

*) Fra [ SKrevet med lidt yngre Haand. — Jon Halvard880n kan maaske 
vesre ham, der forekommer 1351 i Dipl. Norv. IV. No. 351 (jfr. P. A. 
Munch, D. n. Folks Hist. VIII. 8. 171) og 1875 i Dipl. Norv. II 
No. 435 og 440—41, eller ham, der nsevnes 1413 ibid. IV. No. 793 
(jfr. m. No. 670). 

*) Jfr. Dipl. Norv. I. No. 957. 

') Fra [ ijden udslettet. Derpaa begynder en ny Haand. 

*) Aabent Kum i Codex. 

') Fra [ skrevet over Radering. 

*) Formodentlig ham, der nsevnes 1432 i Dipl. Norv. II. No. 710. 

») Jfr. ovenfor S. 14 og 29. 497 

Primo ])en tuft oc gard som kalletz Raudhkops gard 
Jtem gard oc tuft som kalletz J'wis gard oc liggiae |>esser 
gard^r nordwsBst aff kirkiuna oc norden at gatunse ok wit- 
iisedhe vm |)esser tuftir Jon a Stong^ oc Asaej Sands garde ^ En |)6tta a ktVkian seer til vmbota. 

J ladre j EidzbergssoA^} vj aura bol at skoronne. gaf herra 
Jon Hafl>orsson. ' fek |)etta ktVkian einsonian. after firir 
Rorghar giordi ok Vestergarden. er kirkian atte fyr halft 

J . . . .* Horboraey j Kuilda sokn iij aura hoi 

J Sionarangba CCXLVI. 

Eodem anno atte Nicilios kiVkia j Borg j seignont (1397) 

J BorghagiaBrdi .xx. aura bool [ok ^eriMis seit giordi |)er neer 

h. m*. hooP 
J RisBrnastadom iii merka hool 
J yttra AlfusBimom ii merka hool j badom gardom 
J nerdzsta Aluieimom .v. aura hool [alt Ions Aluseima^ sa^m 

kallaz loons Aluseima 
J . .' Aluffiimom ii 01-to^a bool 
J Stffiins rudi h. merka hool 
J Raudz rudi h. merka bool 
J efsta Rudi h. merka hool 
J Saulis n»se a Vartseighom vi aura hool 
J Kola|)orpe ii aura bool <) Han nsvnes 1412 i Dipl. Norv. VIII. No. 249. 

*) Fra [ er skrevet paa en senere tilf0iet Pergamentseddel med Hen- 

visningr bid. 
') Se ovenfor S. 490. 
*) Aabent Ram i Codex. — Notitsen er skreven med en no^et yngre 

Haand. 
*) Fra [ er tilskrevet under Siden med en nof^et yngre Haand og med 

Henvisning bid. 
*) Fra f igjen ndalettet. 
"0 Et SkrmtraBk, der maaske dog intet skal betyde. 

32 4d8 

J Spiotaualdum .x. aura hool 

J 0ystra gardenom j Spiotaualluin m'. hool 

J iEikiahoIte iij aura hool 

J litla Klffipsdale iii aura hool 

J miBira Klspsdale 0yvis bool 

J Lindamork iij aura bool 

J Skaghanom 0jris bool 

J Aruida rudi ii aura hool 

.Item en j Aruida rudi 0yrf^ hool 

J Jsa|)orpe a Varteighom h. m. hool 

J Sioar senda 0ystra xii aura hool j v^stra ii m'. bool 

J Stiorshamr^ j ^Slidzbergs sokn h. ii 0jris hool 

J Lundi a Vartseighom [0fra gardenom ^ ii aura booZ fek ktrkian 

af JEinsxe a Myklaby' finV ii aura booZ j Mykklaby 
[Jt€fii j Borgagiffirdi ' 
fol. 200. a. 1. [Jt6fit j Kola|)orpe fymemdu serligha ij aura boll gaf Olafer 

a Dolinj* En |)essar iarder higher ktrkian seer til vmbota 

J Jffilsntese m'. bool 

J Finna stadum xii aura bool 

J litla FinnastadMm vii aura booZ 

J Maghastaeini .vi. aura bool 

J Lykkiunna j Borghagiserdi ssem kallaz Peters lykkia pund 

sasdhe 
J Krosby j Lseighiande 0yris hool gaf Joon j Platenom^ 


ccxLvn. 

Pessar feignar aa VariflBigha ktrkia oh ero scrifuadar scft^r 

saltaren j pmre stom tidubokenne seem ktrkiune til h0yrir 
J Bergarudi pr^stbolet m'. bool *) Fra [ skrevet med noget yngre Haand. 
«) Se ovenfor S. 493. 
*) Fra [ igjen ndalettet. 
4) Se ovenfor S. 496. 499 

J sydru Soiusnese h. 0yris hool 

J BnisauoUum h. vita 0rt» bool 

J Kaltzrudi h. iii nyris hool ok j adrMm lutanow 0rt' hool 

J Piostolfsb0 j Grytalanda lida h. 0yYis hool 

J Vnnofda .v. peninga bool 

J Ktedl0ysu h. 0rt* bool 

J Botildu rudi h. 0rt* hool j nasdra gardenom 

J KokhaBimi 0rt' bool 

J Mossafielli h. 0rt' hool 

J Fraendaflok ii 0rt* bool 

J Knatta rudi 0rt' hool per sa3m Aslakcr atte j syddra garde- 
nom ii ertoga hool 

J Spiotauallum j austasta gardenom h. 0ym boo? 

J iEikiholte h. 0rt' bool 

J Krokstadtim .xv. peninga hool 

J Berghab0num .xv. peninga hool 

J Prondffiimi .xv. peninga booZ 

J 6riiDsb0 . .* 0rt' hool fol.200.a.2. 

J Vndiraase h. 0rt' hool 

J Porpala(n)dtim per ssem Frode atte .v. pentn^a bool 

J Svajinungs rudi ii 0rto^a hool 

J Rudi 0rt' bool 

J Ktepsdale xi 0Ytoga hool j n0rdra gardenom at Bergs .xv. 
peninga hool 

J Gunleiksrudi ii 0rto^a bool 

J Hoslu j n0rdra gardenom 0yvis bool 

J Kinnudale h. 0rtog 

J Porpe norden at(!) ii 0rto^a bool 

J Lundi h. 0yris hool j n0rdre gardenom [j n0rdra gardenom^ 
0yns bool 

J Nese h. 0yrw hool 

J Autni h. 0yris hool 

J Ksengs rudi 0rt' booZ 

J Brundzb0 vestra h. 0yrw hool j austra gardenom ii aura 
hool *) Aabent Rain i Codex. 
') Fra [ i^jen over8tr0jfet. 32* 500 

J Hflflfha h. 0rt« l)Oo/ 

J BraiaoalliiM ij 0jTis holl j hnerium f^ardenmm ^ GndhrwH'BMm^raBon^ 
ok Raipiilda «te. En {>d;ta aa ktrldan seer til vmbota 

J Skotab0le h. 0rt' booL 

J Grin)8b0 0yvis hool 

J Grytu rudi h. 0rt* booZ 

J Pore8b0 j Porpalandz lida halfuan b0n 

J Birgislande 0ystra gardenam eyris hool jiem vestra gardenom 

en per halfuan 
J Nyb0le ii 0vtoga bool 

J Nider garde ii aura hool lauk Olafuer danske 
J B0 0yris hool took sira Steiner bratt^ profasten her, vitni 

per vni ganga af ij sengl. vm aret CCXLVm. 

(1397.) Anno quo supra atte AInes k/rkia seer til byggingar sva mar- 
ghar jrorder 
J Helluby |)ridiungen er pet 0vt' bool faat j xi aura bool 
J Hrffikko .XV. peninga bool 
J Vagulfstadum 0yrt^ bool 
Vidiss rudh alt 0yri^ bool 
J Taskunese 0yn> hool 
J Straumsnffise h. iii 0rt' hool 
J litla Finnastadtcm ii 0ttoga hool 
J RlakkaRtadtim 0rt' hool j huarium gardenom 
J Hincrna lande j syddra gardenom ij 0rto^a hool 
J 0y8tra Timberholte ii 0rtof7a hool ^) Er vel ncppe Rigsraaden af dette Navn, der forekommer 1358—97 i 
Dipl. Norv. II, III og V samt P. A. Munch, D. n. Folks Hi»t VIII. 
Rep:. Jfr. ogsaa Saml. t. d. o. Folks Spr. og Hist. IV. S. 1 12 No. 206 501 J Kaetils rudi h. iij 0yns hool 
Solbergher alkr vii aura boot 

J Dolini eyris skyld. CCXLIX. fol.200.b.l. 

Anno eodem atte Bergs ktrkia sva niykit til prestek(iunne). (1397). 

Prestbolet Bsergh .vi. aura hool 

J Glennu xi aura hool^ 

J Austa garde h. merka boot 

J Baughab^ghi ii aura bool gamalt j sydra gardenom, Jt&m en 
j sama gardenom .v. aura bool gaf Haluarder skiolmer ok 
serdscilw en j sama syddra gardenofn ij aura bool er fyr laa 
till. ktVkiunna vpheldt^ ok loket hafde adernsetnfd^r HaluardtT 

J JEndA viii 0rto^a bool 

J Bodh iiii 0rto^a bool 

J FIingu|)orpe viii 0rto^a hool 

J Forsb0 n0rdra gardenom 0ym bool gamalt 

J For8b0 sydra gardenom iij aura [bool^ gaf Piostolfuer sun 
Porbiorgho a Raudznese. ftVtr Jugibiorgho kono siua 

J Tofuobru 0yvts bool 

J Huku iij aura bool. 

J Saurliid eyris hool 

J Krabba|)orpe iiij 0rto^a bool gamalt. ok serdeiU'^^ j Krabba- 
t>orpe en per er sumir kalla Vesta|>orp. xv penm^a bool 
gaf Gunnulfuer a Porpom. 

J Asokierrom 0yri 

J vestra Braudinum ij ertoga bool 

J Gieluanese. \j aura boo! 

J Krosgarde h. 0yr>9 boo2 

J Gasholte sydra h. 0yri^ booZ ok j nerdra h. 0yrt^ booZ 

J Berghum b. 0yri^ boo! j Hvoinabygd 

J Vpsalum b. 0yn^ boo! 

Jtem Pf esteigren 0rt' boo! ok j n0rdra gardenom 0rV bool *) Her fuller en udraderet Linie. 
') Fra [ igjen udraderet. 502 

J Ginidz rudj h. 0yvis bool^ 
J Tiern8j)orpe h. eyris hool 
J Brefuarudi j Hodal sokn vj aura hool 
J Medal{>orpe. iij aura hool 
J Alfsrudi Ij aura [hool^ 
J Bakka a Idd. h. 0yris hool 
J Hogbekkiaholte h. eyris hool 
3 Grimsrudi Byris hool 
fol. 200. b. 2. J Lifuardale. y ertoga hool 

J ^nglarudi. xv peninga hool 

J Skarnklffiif h. 0rt' hool 

J Pandzarabudum h. 0rt' hool 

J Rudningi v pe(ninga) hool 

3 Tofuo|)orpe .h. 0rt* hool 

Jtem halft Valgardzrud. ij laupa land gaf ^orfukler logman. ' 

J Nordby. iij aura hool at skoronne. gaf Amunder hellarauder. 

J Lundi j sydra stofuonne. ^' aura hool gaf Gunner Vigleikssoii^ 

ok j sama stofuo gaf Nikuloss {)aiisti. h. m'. hool 
J Liid h. 0yri5 bool at skoronne gaf Audun a Rs&fninini.' jtem 

en j Liid Byris hool gamalt 
J Logby j n0rdra gardettomiij aura[booZ*gaf Borghilda. a Vnda- 

berghi, j sndergardenom ij 0rtoga hool gaf Amunder a Porpe^ 
J Logby j syudz^a gardenom h. m*. boo? er kirkian fekfirtrviij 

0rto^a boo! j Arkarudi ok f)et vmfram. er Gutthorm«r gaf 

fmr saal Eiriks smidz. ok Gautar sunar bans til hansiialds 

ok er pet halfua m'. hool. vt dici^ur. 
J vestra Lundastodh h. m'. boot er ktrkian fek firir Vnderberg. 

[ok firir saal Aslaks.^ ok serdeilis Struten. vt dicitur ij aura 

booZ efter {)ui som brefuet seghir 
J 0ystra Lundastodtim viij 0rto^a boo2 
J Gildra) j Rodko sokn. all jorden andwardade Ion Piltzson ^ ok «) Jfr. Dipl. Norv. III. No. 866 og 607. 

•) Fra [ ijgen udraderet. 

3) Saaledes rettet; oprindelig Bynes skreyet: Forfinner. Thoirid 

ThrondBB0n forekommer Bom Lagmand i Tunsberg mellem 1322 og 

1339 i Dipl. Norv. I— III og V. 
*) Yistnok ham, der naBvnes 1366 i Dipl. Norv. I. No. 890. 
») Audun 01ve880n paa Remne neevnea 1360—69 i Dipl. Norv. IIL 

No. 311, 366 og 507 
•) Vel neppe ham, der forekommer 1336 i Dipl. Norv. L No. 236. 
7) Fra [ Bkrevet over Linien. Her er vel neppe Tale om Atlak Stmt, 

om hvem se ovenfor S. 238. 
•) Han nnvnes 1392 i Dipl. Norv. UI. No. 607. 503 

Steiner klukkarason. sira. Gunnare. vskaddo {>ui som Asaka 
ktrkia aa. 
J Swartzrudi 0yris hool gaf hustru Sigrid aa Rsemmini' 

Jiem Torfuomd. halft til vphasldez ok halft til artidahaldz j^af sir 
Hakon* frn'r sik ok fadr sin ok modor. Guttorm ok Sigridu En {>etta a ktrkian seer til vmbota. fol.soi.a. i. 

J Slagne syndzta. j vestasta stofuonne. ij aura hool lauk h^rra 
Loduik Eiuindason* ' 

Jiem hlf. Torfiiorad gaf sir Hakon* « 

J Botadale n0rdra j Lumulanda sokn v aura hool gaf Eudrider 
Berdorsson fmr sik ok kono sina. 

J Kornssetre j sydra gardenom ij 0rto^a hool gaf Porbiorgh. 
a Baudznese. ok fyr laa til prestekiunae ^ 

J Lunden j Sk(ediofssoA:n gaf Gunnar Porstseinsson fmr sik 
ok Peter ok Ragnilder barn siiu. finr b0Qahald ok till vphel- 
d>^ swa mykit som ban atte ok ssBghitz |)et vera v aura hool 
sworo Olafuer Asbiornson^ ok Margareta Gunnulfsdotter, ok 
wer lagdom nv alt til kirkiunne^ 

Jiem j Logby ij aara hool 

Jiem gaf Ranuig Arna dotter j Lunden fyrnemdu i. 0ym hool med {>ui 
skilorde ok vrer Jenes etc, 8ain{>yktuin pet at hon skal fylgha fyrnemt 
.V. aura hool j sina liifsdagha leighulaust ok efter henna liif falle 
pei vj aura bolet j Lunden fymemdu frialzligha vnder kirkiuna, 
8ain{>ykti {>etta Jon son henna 

Jiem j Strupa ij aura bool gaf Thure Karlssan^ oc hustrv Marin Urir 
Karls Baal f)eir8B8 son Hun nsBvnes 1860 i DipL Norv. IIL No. 311. Denne Notits er 

skreven med en anden, omtrent samtidig Haand. 
*) Se ovenfor S. 183, NotA 3 og S. 8921 
>) Haakon 6ndthonn8B0n, Chorsbroder i Oslo og Sogneprest paa Sande, 

skjsenkede denne Gaard ved Testamente af 24 Februar 1427, se 

Dipl. Norv. V. No, 579, jfr. m. No. 598. 
*) Herfra begynder en anden, samtidig Haand. 
*) Kan vel neppe vsere ham. der nesvnes 1401—2 paa Folio i Dipl, 

Norv. IL No. 568 og V. No. 418. 
*) Reaten er skreven. med tre forsbjellige, yngre Hasnder. 
"0 Han forekommer mellem 1422 og 1447 i Dipl. Norv. I—VI. 504 

COL. 

(1397). Eodem anno, atte Asaka kirkia til prestekiunar 
J Gielonese. vij aura hool 
J Glsenno h. 0ym hool 
J Nese h. 0ym hool 
J Brekko. h. 0rt' heol 
J Pufuu h. 0rt* hool 
J Biernastadum. iiij mtoga hool 
J iGnggeimi 0vi* hool 
J Tismadal. h. 0ym hool 
J Holondom. j vestra gardenom laups land. fol.20l.a2. En peits. aa ktrkian seer til vmbota 

J Asakom nedra gardenom vj aura hool 

J Holundom 0ym hool 

J Fismadale h. 0yf 

J Morku. 0ystra gardenom h. 0yf 

J litla Morku. v pentn^a hool 

J Nese h. 0yris hool gck af h. l0ypi. CCLI. 

(1397). Eodetn anno atte Rodka ktrkia^ swa marghar seignar til prest- 

ekiunnar. 
Pr^stbolet alt Rodkar. xviij aura hool vt iicitur 
J Tiugsrudi. ij aura hool 
J Masdalrudi 0ym hool 
J Fielle ij aura hool vidcr Kiolen.* 
J Fismadale h. 0rt' hool 
J Barda mark ij 0TU)ga hobl 
3 Aase ij 0rto^a hool ok serdeilt^ iiij 0rt' hool er kirk(ian) fek 

firir VolL j Ingredalmohn ') Jfr. Dipl. Norv. V. No. 679. 

3) Her f0lger en udraderet Linie, hvis Slutning lyder: 0ym hooi vndir 
Fielle. 505 

J Moom ij 0vtoga hool j badom stofuo"^ 
J Lindamork j 0fra gardenom 0yvis hool 
J LundastodMm h. 0yris hool er af gek h. pund saltz ftnr stora 

mandaudan 
J Budanese 0yris hool jum j Kleif vider 
J Gasaholte h. 0yris hool 
[J Ase 0fre gardenom h. iiii 0m hool er ktrkian fek firir Vol! fol. 201. b. i. 

j Ingrerdals sokn * 
J Asgautz BierusBstodum j RakksBstadse sokn ii aura bol gaf 

Asulfuer a Holonom ftnr legstad sin. h. ktrkiunne ok*h. 

prestenom 
Jtern Rod all iorden j RodksB sokn 
J Olafs rudi 

J Medaluelli j Aasgren h. merker boll [gaf Gunner Bardason' 
Jtem j Porpe sem kallaz Dottof)orp 0ri'^ hool vider Bergs ktrkiu 

fek kirkian til prestbordet. af sira Rolfue fmr 0yris hool j 

Vndirfiaelle vider Asaka kirkiu Petta a kirkian seer till vmbota 

J Medhelwelle h. m'. hool 

Jtem j 0fraase h. iiij 0rt' hool 

Jtem j Wolgardz rudi j Berghs sokn ij 0rtoga holl 

Jteni j AlgotabisBrnastadtim j Rakkastadha sokn 0yri^ holl CCLII. fol.201.b.2. 

Eodem anno atte Jddae ktrkia sua mykit j eighnum till (iSdT)- 

prestekiunner 
J Heidhom xii aura3 boll 
J Porpe sex aur^ bol 
J Porgardz rudhi vi aur^ boll *) Fra [ igjen udslettet. SammestedB bej^ynder en ny, omtrent samtidig 

Haand. 
*) Fra [ skrevet med en anden, kun lidet yngre Haand. — Derpaa 

begynder en ny, noget yng^e Haand. 506 

J Straumslundi .vi. aur^ bol 

J Askisnlsrudi .vi. aur^ bol 

J Narrffi sletto iii aurce bol 

J Lundem 0rt'. bol 

J Bienisestodum .v. 0rtoga hoi 

J Dale .h. iiii 0yris bol 

J Hofue .h. 0vi*. hoi 

3 Kulu mork oyris hoi 

J Rudhi .V. aur^ hoi 

J Bokanese .h. 0yrt^ hoi 

J Arnajrudhi. 0rt*. hoi 

J Holuiidi 0yris hoi 

J Bekkiarmotc viii 0rtoga hoi 

J Olofuorudhi 0yyis hoi 

J Nordagardhe xiii 0rtoga hoi 

J Glisbud 0vt: hoi 

Jtem tuosr engiar viider Kleif .oA;. Fl0yffing 

Jtem halfuan 0frardall. 

Ok halfs 0yvis bol j adre ha!/deiiDe gaf Helghi veggei* til 

b0nahald 
Jtem halfuea Bakken vlder Veidhiiii vad 
Nediffi Aas. 
J Aslaks heidom j va^stra gardenom h. anne^ 0ytis hoi gaf 

Hakon Stumpi Urir b0n£ehald Rangualdz brodor sins^ 
Jtem merkev boll j Heidom j 0ystrai gardenum sem gaf Hakon 

Stumpi .ok. fi'u 0yliii afhendi firir beggia {)eirras saal^ 
Jtem j Ase j nedzsto) gardenum 0ym bol sem gaf Kristin 

Nikulasdotter 
Jtew j Sutarc rudi .vi. aurec bol. 
J nedr^:? Skottonne vi aur^ bol 
J Karra stodum j Berghssokn .h. marker boll gaf Munan 

Stumpi.' j Naleimom j Skialbergssokn ii aura? bol. gaf 

Gunner a. B0. 
J nedr(:e Lindse mork ii sMrce bol 
J sydra3 b0nom j LundsB gren .h. merker bol gaf Ormer 

snsedengr. * ») Se Dipl. Norv. II. No. 409. 

>) Se ovenfor S. 96, 113, 160-61, 238—41 og 322. 

>) Se ovenfor S. 160. 

*) Herfra begynder en anden, omtrent samtidig Haand. 507 

Jtem j Aslaks hseidom j vestry gardenom ij lutina gaf frv 
Cicilia ok lauk firir legherstad herra Vlfs bonda sins.^ Jtem til vpheldis a ktrkian. fyrst j Pordarudi ij aura hoi gaf fol. 202. a. l. 
ok lauk Steiner a Berghom. verder pet ey frialst {>a luke 
adra jord iamgoda 

Jtem til vpheldis. Hawardsrud m'. hoi b. iorden. gaf oc afhendi 
firir legherstad. bonda sins hcrra Vlfs adernsBmfd frv Cicilia.^ 

[Jtem j samffi jord Hauardzrud. sen .m'. boll adra hrolfdena gaf 
Biorn disekn firir saal sina ok p0rgiuls bratz ete.^ 

Jtem j Bsessabergha nasdhra v aura holl som loket var firir vij 
m'. pe. som Haluarder skiolmer var skyldoger. ok xiiij aura 
f. som Thiostoluer skiolmer^ var skyldoger. ok ssngis at pet 
var nv skipt j . . . .* boll j Berge j Porgardzrudum coLin. A(n)no eodem atte Skialberghs kirkia sua mykit j eignum til (1397). 
prestekiuimcr prestbolet ix aura boll, j Skialberghi 0fr8B 
gardenom halfr merker bol, er presten fek firir Byrgini. 

Jtem j Skaghanum 0ytis bol. 

J Klafrenno v. ok h. 0ym bol 

J Austergarde 0rt'. bol. 

Jtem j Pueitom 0rt'. bol 

J Stufuastodum iiii Bvtoga bol 

J Halfuardz rudi ii aura hoi 

J Skoftffi rudi 0yris hoi 

J Nafuarstodum 0ym hoi 

J Halanum viii 0rto^a hoi >) Om Hr. Ulf Holmgeir880n og hans Frae Cecilia, Jon Hafthor880n8 
Datter, 86 P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VII og VIII, Reg. 

s) Fra [ er skrevet med en lidt yngre Haand. Derpaa f0lge et Par 
ndraderede Linier, hvorpaa en ny, omtrent Bamtidig Haand be* 
gynder. 

*) 8e ovenfor S. 501. 

<) Aabent Rum i Codex. 508 

J vestrae Fosse h. ii 0yris hoi 
fol. 202. a. 2. J lithla^ Fosse .vi. aura bol 

J Leirfosse 0rtog ok mtrkev bol 

J larleif 0yvis bol 

J Gunnars {)orpe h. ^yris hoi 

J Skininu (Skinum?) h. 0rt« hoV 

J n0r(lst£e Rudi 0yvis hoi 

J Gardz rudi j Vedale h. 0yri8 bol 

J Ombergi j Rolfs0y 0rt'. hoi 

J Vagla^num y aura hoi 

J ^orlaks hagha .x. 0vtoga bol. 

Af {)eiiDU; jordom fsezst ekki af 

J ii0rdr?B Budum .h. iiii 0rt' bol. 

J Herghi ii aura hoi 

J Isoliorpe XV p. bol* 

J vestra Vik j garde Aslaks 0yiis bol 

J Hafslunda mykklsB 0rt' hoi 

J Biernasstodum j vestroi gardenum h. 0rf hoi 

J Uornnese j n0rdrflB gardenum h. iii 0ii;' hoi 

J Loftz Hornese 0ym hoi 

J lithlae Dale 0yrf(:) hoi 

J Odzrudi h. 0ym hoi 

J Gudarsrudi 0ym hoi 

J Bergi .v. ok ii 0vtoga hoi 

J 0fr8e S0ylu ii 0ttoga hoi 

J ii0rdrffi S0ylu 0tf hoi 

Af n0rdrsB Hagha viij p. euskse 

Pessar iarder komo vndir kirkiunna j ^eim stora mand&u- 

danum 
J Samdom iy aura hoi gaf Kristin Smidz dottcr till b0n£ 

haldz 
Jt^m halft n0rdr^ Missa)rud ftrir saal Gunnore Guttuars dottor 

til b0nahaldz 
Jtem j Missffirudi iii aura hoi gaf 0ystein Basssasun 
J Pegnajby sydrae 0yvis bol. gaf Rolfuer .aa. B0 
J Lykkiu j lord Einars skonns 0yris bol gaf Ualfuarda^ gaitngu 

suein *) Her f0lger en udraderet Linie 
«) Se Dipl. Norv. VIU: No. 829. 509 

3 larleif 0yns bol. 8kal af gangm 0ym skyld sem gaf Polfu^ 
J Haughum iij aura hoi gaf Asmunder matklo^ ok afhendi 

Posteini 
Jtem j Badungom 0ym skyld fol.202. b. i 

J sydru Fosse laups land gaf Salmunder a Siofuarloue 
J Hornese h. metker bol. gaf ^rleuder til b0nsehaldz 
J Rudstad 0ym bol gaf Suein kol. til b^nahaldz 
J Raknae rudi j Botstodum ij aura. bol. gaf Halle .a. Rrandz 

{>orpe skal af ganga ii aura skyld 
J Nafuarstadum j n0rdr8e gardentim ii aura bol gaf Halle a 

Rrand(z){>orpe 
J Budz Hornese ij 0rto^a bol gaf Jon .a. Ase 
[J Vppigarde h. merkev bol gaf Halfuarder a Budtim^ firir leg- 

stad sin ok kono sinnar 
J Eiriksrudstad .vi. aura bol gaf Gyrid a Vik 
J Haluardz rudi iii aura bol 

Jiem Bergh med Yestabergi gaf nf Hakon Guttormi til b0nahaldz sit, 
ok fad? sins ok mod?* Pessar iarder liggia kiVkiunni til vpbeldis 

J Bangabergi h. marker bol gaf Nikulas klase. ok 0yris bol 

Mariu altarenum j sainr6 jord ok eit 0yW^ bol firir sal Suei- 

nu(n)g8 brodor sins til b0naihaldz 
J Byrgini h. 0yrw bol sem loket var firtr 0yris bol j Austby 

ok ein kyr med^ ligger {>en lord j luta Nikulas Giurdzsunar 
J Solberghnm j Skip|)ueitz sokn h. merker bol gaf herrte Ion 

PoraldflBSfin ftrir sal Biorns stinar sins.^ ok annet h. merker 

bol er til prestekiuwncr la(gt) fyr. ok gefnet hafde herrte Ion 

adernemder ftWr sal Biorns sunars(l) sins ok ver lagdum nu 

til ktrkiunnar 
Jiem j Gagnffistodum 0yvis bol. 
Jtetn j Vppigarde h. m'. boll gaf Halwarder a Budum ' <) Han nsBTiies 1353 i Dipl. Norv. III. No. 280. 

') Fra [ OTer8tr0get i Codex og overftfrt til det til Kirkens Vedlige- 

holdelse henlagte Gods. 
>) Ved Testament af 24 Febrnar 1427, se Dipl Norv. Y. No. 579. 
*) Se ovenfor S. 493—94. 
*) De ftflgende Notitser ere skrevne med en Haand fra anden Halvdel 

af 15de Aarhandrede. 510 

Jtem j Nafaantadum j nydre gardenum 07m hoi 

Jtem j ii0rdre Vestein j tfystre stofaonne 0yn> hot g^af Nicholas a Berghe * fol. 202. b. 2. CCLIIIL 

(1397). Eodem anno atte Jngredais ktrkia' sua mykit j eignum 
J Naleimum h. marker bol 
Af Solberghtim ii pund korn 
J 0fr« Velli h. 0yrts hoi 
J Bakkom xviij aur^ hoi 

J HsBlghse |)orpe j 0yste gardenum h. merker bol 
J vestrsB gardenum .vi. aur^ hoi 

J n0rdstse Rudi firtV sunnan sunde^ halfs anners 0yris hoi 
J n0rdr<:9 Velli 0jTis hoi 
J Bekkiseholte 0yrf^ hoi 
J Badsueinsrudi ii aur^ bo! 
J Pegnseby sydr^ 0yr>^ hoi gaf Rolfuer a B0 
J Ingr0y ij aura bo! gaf Ormer a Slagne l^essar iarder a. ktrkian till vpbyggingar j 0fv€e Fosse vi aurs 

bol 
J Vtffing vi ernrce bol 
Af |)eima) iordum foiz einktid 
J GrundsD Slagne h. 0rt' bo! 
J Gudislundtim 0yrt^ bo! 
J Id h. 0ym bo! 
[Jtem j Ing£r0ynne .iij. aura pen. 
Jtem j Haughum j Skialbergs sokn i 0yr pen.' *) Derpaa synes at f0lge 3 ndraderede Linier. 
>) Se Dipl. Norv. V. No. 579. 

*) Fra [ skrevet med to, noget yngre Hsender. — Derpaa begynder den 
samme Haand som ovenfor paa fol. 195. b. ff. CCLV. fol. 203. a. 1 

Eodem anno atte Vlr0y ktVkia sva mykit j mgnutn till pr^st (1397). 

taikkiunna 
Rrans |)orp alt .vi. aura hool en at skoronne h. m'. hool 
J Haughum h. m'. hool sa^m ligger i Skialbergs sokn ok presten 

fek firir Stufvarudh 
J Brota 0ym bool En {)etta aa ktVkian seer till vpheldt^ 

J Skropa rudi iii aura bool 

J Attara nidi 0yrt^ hool 

J Odz rudi 0yri^ hool 

J Berghi vider ktVkiuna er kaUazst Vppiberghi iii aura hool er 

ktrkian fek firir iii aura bool j KtVkia |)orpe 
Jtem j Hylmarudi ii aura hool ok j Haarsnese ii aura hool 

gafuo Halle ok Andres a Brandz {)orpe 
Jtem j Skarde 0yris hool firir leghastad 

[Jietn j Strondh ij aura hool 

Jtem j Berghi vttan skogs f)o j y]l6r0y fiordung, iij aura boV 
Anno domtni mcdlx secnndo tha wer Gnnnar bwcop* etc. staddom 1462. 
jarda skipte swa at 6t«dbrand HaUtenson gaf ktrkiane hlf. mark boll 
j anstaste gardenom j Sledwikum j OdenssB som af gar iiij pt«nd 
snufrs ij hnder tedfr j pund korn. firir alt ihet ktrkian atte j Strand, 
▼erder nokot vfn'alst j adro haario Eodem anno atte Holms ktrkia j Porsnsese^ sva mykit j aeignum (1397.) 

till pre(st) taikiunna 
Prestbolet Hffiidar xii aura bool at skoronne 
J ^i*traks0y .v. aura hool^ 
J Brsekko 0rt' oh vi aura bool staiint oJc rieint 
J Skaello viii 0rto^a bool 

J Bserghi^ merka bool en .v. aura hool at skoronne 
J Holte ii aura hool 
J Gloosliid h. 0yrf^ hool^ I) Fra [ skrevet med to, noget yngre Hsender. 

*) Odi Biskop Gnnnar Hoik se ovenfor S. 213. 

*) Se ogsaa Dipl. Nonr. V. No. 1101 og IX. No. 237. 

*) Se Dipl. Norv. Vni. No. 777. 

») Se Dipl. Norv. VIII. No. 620. 

•) Se Dipl. Norv. VII. No. 880. 512 J Aalracimum ii aura hool nordzst' 

[J Skioldulfs {>orpe h. m'. hoi gaf Haralder lo^hman' fol. 208. a. 2. En t>etta seigher ktVkian seer till ypheldt^ 
J Rudi j Aasmalom ii aura bol' 

Jtem j Skioldulfs t>orpe h. m'. boU gaf Haralder loghman^ 
Jtem j n0rdsta Aalraeimom h. m«. boU gaf Haralder loghman^ 
Jtem j Arna|)useit f}Tna'infdo m'. boll gaf hern, Jon fyrnffimfder ^ 

til byginngar 
Jtem hofwd tiunden ligger til lysingar ein Inter 

[Jtem j Radhi j Asmalam ij aura hoJl 

Jtem Viikar j Asmalnm ij aura hoU 

Jtem j Breidhaaiik j ^osnesi .ij. aura skyld* fol.203.b.l. CCLVI. 

(1397.) Eodem anno atte Biar ktVkia vider Skialbergh {>essar leignar 

till presttsekiunna 
J Skiaberghi j 0fra gardenom xii aura hool fek ktrkian firfr 

xviii aura bool j Solberghum 
J vestra Viik viii 0rto^a hool fek ktrkian firtr Flatbergber^ 
Jtem iii aura hool j syddra Solbergum 
J austra Dale j Vedale er kallaz Ifuersbo xii aura hool En |)etta aa kerkian seer til vmbota 

J Lundanom 0rt' boo! ok .v. aura bool 

J Langs budum 0rt' boo2 ok .v. aura boo! 

J Bisemastadum j vestra gardenom ii aura hool *) Her f0lf|fe 8 ndraderede Linier. 

>) Fra [ Bkrevet med en lidt ynffre Haand. Derpaa fdlge 8 ndraderede 

Linier. Om Harald Lagmand se ovenfor S. 494. 
■) Her f0lger en ndraderet Linie. — Derpaa begynder en lidt yngre 

Haand. 
*) Se ovenfor Note 2. 
•) Se ovenfor 8. 493—94 og 509. 
") Fra [ skrevet med en ikke meget yngre Haand. 
') Her f0lger et udraderet Ord. tii J Nalffiimum ii aura bool 

J Byrt laups land 

J Budungum 0yn^ skyld ccLVir. Eodem anno atte Huaia ktVkia^ |)essar seignar till pr^sttse- (1397). 

kiunna 
Prestbolet Brimnes ii merka hool 
J Heiderne j Po8ne(si) 0rt' hool ok v aura hool 
J Rofuo .vi. aura hool 
3 Hala eyris hool 
J Staksaeng h. merka boo! 
J Heifyli ij aura hool gaf Jon Reidersson^ 
J Brekko ix aura hool ok serdeilt^ gaf Henrek Mikialst)orp • 

cin tffiigh. ok seghitz at annan gaf Lifua Swedia. sont kallatz 

Swediateigher. 
J Vaghom vii 0ii;o^a hool ok serdaeih'^ j Vaghom j Rseidar^ 

luta ii aura bool 
J Pap0y f)ridiungan 0yri5 bool 
J Sand0y 0rt' hool 
J Skialgsbudum j Leender h. jordenna gaf Biorn j Langa kila fol.203. b.2. 

ok Niculos kalwer afhendi sidan En I>d;ta aa ktrkian seer till vmbota 

J Porpe 0rt' ok vi aura hool 

J Vyrdings Hompn h. v**. 0yrw hool 

J Kila halfs 0yri^ hool 

J Spior vt dici<Mr h. v**. 0yri5 hool ok ganga af ii hudir* 

J Liid ij aura hoU gaf hem, Kristofaer ok Ottse fadurbroder hans 
afhende * «) Jfr. Dipl. Norv. V. No. 579. 

*) Om Jon Reidar880n Darre se P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VIII, 

is»r S. 166, Saml. t. d. n. Folks Spr. og Hist. III. S. 344 f. og Dipl. 

Norv. 
*) Sc P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VII og VIII, Reg. 
*) Jfr. Dipl. Norv. VIII. ?No. 777. 
*) Se oyenfor S. 493. 

33 Jtetn j Kol]of)orpe j Hnalam f>ring^anden (!) 
Jtem j Breidhaviik j Posnesi j|)ringianden (!) 
Jiem j Asmalum j niedra gardenom .x. aura hoU balft huor, ok i adnm 

gardenom h. m«. boll halft huor. 
[Jiem j Elsetto j Tuneims sokn gaf Olaf^r 6iurdz(8on). gastga af vara 

pen.* CCLVIIL (1397). Eodem anno atte Kolbergs ktrkia' sva mykit j seignum till 

prest tsekiunna pnmo 
Prcs(t)bolet Porp vi aura bool at skoronne 
J nardra VsBlli j vestasta gardenom .x. aura hool ok j austast& 

gardenom .x. aura hool 
Jtem j 0fra Velli j 0ystra gardenom fa. 0yris bool 
J Room vi aura bool 
J Svidurudi nordan at Forsom h. m'. hool er svmi kalla Krap- 

parud 
J Vpsaviik iii aura bool 
J iElini litla j Rolf(s)0y fa. ii 0yr«5 hool 
J -3Elini j Odens0y h. ii 0yris hool 
J Praeskalle iii aura bool 
J Timberholte h. ra'. bool 
J synsta Saltnaese 0yrf^ bool 
J Kolberghi j synsta gardenom fa. fiorda 0rt* hool at skoroH«« 

ok annet h. fiorda 0rt* bool j n0rata gardenom at skoroitne 
J 0ystra Borghom fighur 0rt0^a hool 
J medal Borghom h. 0yris hool 
Jtem iBini alt iii aura hool 
J Mollastadtim .v. pe(ninga) bool 
J Bergfai ii aura bool 
fol. 204. a. 1. J Lseiru |)er neer ii atira bool 
J Kilsdale iiii 0rto^a bool 
J Skituidatoo vi aura bool all jorden *) Fra [ synes skrevet med en Haand fra anden Halvdel af 16de Aar- 

hnndrede. 
») Jfr. Dipl. Norv. IX. No. 770. 5l5 

J mykla Husaby ii aura bool 

J Holluby h. 0yrt5 bool 

J syddra Puseitum iii aura bool 

J syddra Lundenom iiii 0vtoga bool 

J n0rd(r)a Lundenom {>er j hia 0yvi$ bool 

Af Porpe sunnan ftVir SkoUurudi ii ptind korns 

Af Haldors rudi h. l0ypi smsers 

Af Langugom span smsers 

Af Skuggarudi xviii merker ameers 

3 Borghastadtim j Tuna sokn h. span ameers genger nu af 

J LandKin en |)cr j vestra gardenom iii aura bool gaf Porgiserd 

a Audum 
J Leppa rudi iii aura bol 
J Aasarudi 0yris hool 
J Prondadale h. 0yris bool 
Jtem Dufva bsergh alt vttan iii aura skyld er ktVkian fek firtV 

Hoslu vt Aicitur 
J Aasgarcfe j Eraker0y h. iii 0rt* bool gaf Peter aa Borghom 

ffVtV saal Ragnildu huspr0y sinni 
J Kalla rudi j nseddra gardenom h. 0yrt^ bool gaf Porgseir 

Helghason, afhendi koua bans Uorgilla ok son bans Gunner 
J Skorom j msedal gardenom iii aura bool gaf Margaii'ta 

Biserna dotter firtV Gest bonda siin ok ij syni sina^ 
J Grseidakre j Tuna sokn j synsta stofuonna oh {)oo j 

vestasta gardenom h. m'. bool gaf sira Eriker^ ftWr Mathios 

fraenda siin til aartidahaldz 
Jtent j Msedalsslsedviik 0rt' bool gaf Brynilda ok afhendi Por- 

biorne j Lundenom 
J Fostette luudi ii aura bool gaf Hakon 
J Litla by j Rolfs0y iii aura boo{j0ystra gardenom gai Stseinev 

a Mossig 
J syndzta Mossig f)0 j vestasta gard^om ij aura boo! gaf 

Jngirid kona Halwardz skarps 
J Ingiels viik ii aura boo! gaf ^lina a Ingiels viik firtV saal 

husbonda siins Ions stabba ok sina *) Se Dipl. Norv. IV. No. 658, 680 og 684. Gest paa Skorer levede 

ved Midten af det 14de Aarhundrede. 
*) Eirik Ko]hjom880n naevnes som Vicarius paa On80 1876 i Dipl. Norv. 

V. No. 298, jfr. m. IV. No. 649 og 657. Se ogaaa ovenfor S. 57, 

Note 6. 38* 816 

Jtsem j Bakskiurtu Rolfsay halft iij 0ris holl lauk BiveEixiker 

Kolbiorns(son) firir eit stetta ksBr ssem gefwet var tirir saal 

fol. 204. a. 2. Hafwordzs Galla ok anne^ halft iy 07ris boll ssm gaf Olof 

fiWr saall Asgautzs husbonda sins ok svnar f>8eira^ 

J sydra H0ydale j Bolfs0y .ij. 0rtoga holl gaf Sigrid EaiDd& 
dotter til b0nohaldz' 

Jiem j Jngnlfsmdi 

Jtem j Krabbaradi j Rolf(8)0y .ij. aura hott En f>etta aa kirkian seer till vmbota 

Af Mossig j syddra gardettom ii saald koms 

Af msedalgareienom en |)er ii said korns 

J litla Stiore j iEidzbergs sokn .v. aura hool afhendi 0;- 

ghiulfuer Andresson' firir Andres Ragnildu ok Sigurd sssw 

oil liggia jnni j ktVkiuna^ 
J Poi-pe h. m*. bool 
[Jtem j Jngulfs rudi 0yris boll gaf sire Eiriker Kolbiomssoa 

seem ban k0fti af Nikulos krabba 

Jtem j ^ Steini sem kallaz Ytzstastein v. aura hoU fek ktrldan ftrtr t 

aura boll sem Skeidiz ktrkia nw f0lgh«r 
Jiem j B0 .a. Vartheighum h. m«. boll 
Jtem j Saltnesi 0yrt ttBker presten halft fol.204.b.l. OOLIX* 

[tiunden xiiij in', pn.^ 

(1897.) Eodem anno atte Ryggiofs ktVkia swa mykit j ffiignom & 
prestekiunne 
Prestbolet Ryggiof. xij aura hool at skoronne *) Notitsen er Bkreven med en anden, omtrent samtidig Haand 

*) Fra r skrevet med en kun lidet yngre Haand. 

>) Maaske den samme som Evulf paa Dal, der leyede ved Midtes i' 

14de Aarhandrede, og om hvem se Dipl. Norv. IV. No. 680. 
*) Her f0lge 2 udraderede Linier. 
») Fra [ skrevet med en kun lidet yngre Haand. — OmSiraEirikK^ 

ty0m880n se foregaaende Side. 
") Fra [ skrevet meu en omtrent samtidig Haand. 517 

J Biordzini ij m'. bool. gamalt. ok serdeilis iij aura hool som 

gaf Bendik Niculosson Urir saal Porgaut(z) Jons| ok hustrw 

Gierthrudu. med samf)yk(t) hustrw Vlfuildu.^ 
J R0yri x aura hool 
J Fresiom v aura hool 
J Eskilunda. n0rdra h. m'. hool 
J yttra Kuru m'. hool ok j adrum gardenom h. m'. hool ok 

serdeilt> j vestasta gardenom gaf Gunner j Skallarudi 0yris 

hool 
J Roosnese. eyris hool 
J Kobbarudi 0yri^ hool 
J Ogmunda rudi m'. hool 
J Budarberghi m'. hool 

J Balka V aura boo! vestra gardenum 

J Vangre v. aura boo! j 0ystra gardenom po ii0rdzta stofuonne 

J Grytstadum h. 0yri^ boo2 

J Krokstadum h. 0yn^ booZ 

J Rudunum 0vm hool 

J Hffilgho rudi iiij 0vtoga hool 

J Krossom m'. booZ ok serdeili^ j 0y(r)t^ boo2 Urir Pord blyst'ak^r 

ok Asgerdo kono bans 
J Ramfoaberghum ii|j 0rtoga hool 
J R0fsnese fim ok ij 0rto^a hool 
J Kambom .h\ 0ytis hool 
J Glenno h. 0yris hool 
J Vandradz rudi a Sanom ij aura booZ 
[J Vange i^ aura booZ 

J Haughenom .h. ]0ypis land gaf Asa a Bakka 
J Spitalenom j Pufnarudum ij aura booZ gaf Ifuer a Hogganese 

til b0nahaldz.' 
J n0rdra Oterstadum h. anners laup^ land gaf Halwarder 

stafuCT ' 
Jtem en j n0rdra Oterstadum h. ij laups land, gaf l^orgiuls 

skrubb^r 
J Vanneidi ij 0rto^a boo! gaf sira Pal a Valom. ok stander j 

messobokenne ^ 1) Se ovenfor S. 88 og 90. 

*) Fra [ skrevet over Radering. 

*) Formodentlig ham, der ntevaes 1826 i Dipl. Norv. II. No. 160. 

^ 8e Dipl. Norv. V. No. 41. 518 

J Iiigulfsrudi 0rt' bool j Rolfsey gaf Ketil a Audhni 
fol.204.b.2. J Olafsreyri i\j aura hool gaf Porgauter Eilifsson.^ En |)etta a kirkian seer tU vpheldis 

J Authni in' hool j 0ystra gardenom firir saal. ^orgautz Jons- 
sonar ok hustrv Gerthrudu' 

J Skallarudi j Jolund ij aura boo! gaf Ragnilda a Midhximi 

J Fulawiik. ffyris hool gaf Rafn Porsteinsson 

Jtem j n0rdra Kiosabotn a Valom yj aura booZ gaf herra Swale.' 

J K0rsundi iiij 0Ytoga hool ok swa mykit som herra Gutthor- 
mer Kolbiornsson ^ gaf j tiunda verd. fol. 205. a. 1. Jtem aa krosssen till lysiiigar ij aura boll j Rodre j msdal 

gardenom gaf Haluarder staf ^ *) Her f0lge 4 ndraderede Linier. 

^ Se foregaaende Side. 

*) Om Hr. Svale R0mer, se ovenfor S. 239, Note 7 og ofbere 

^) Om ham se ovenfor S, 81 og oftere. 

^) Se foregaaende Side. mUeBg 

fra Biskop Eysteins Tid. 

Memorandum anno domtni m? ccc® xc® nono |)a vcr (0y8t»in med ^o^- l- «• 
[gads naad] bt^cop j Oslo < Yisiteradom Ranrikts pre>fastd0ine ok 1399. 
iElwasysla profa8td0me. byriadhom \er fasrd varae a N ab s i n e 
ip^o die Luce ewang(e)liste letom wer |)a skiliae aat gambia 18 Octbr. 
skulder ok nyiser ok ssettom jn j |)etta registrcim alia gambia 
skulder Sffitn ssBint seder aldre faaz at aei |)oi*fue {>8eim skriwa 
hwart aar. vtaen skiota {)ar ater til f>a3nna ra^kningskap jtem 
af arfu' konunx Hakons^ sein argang ifuer alt profastd0met [Stsender tiunden nv fin xx aura f. antique taxu^ vj m. kaup.' 

Atte f>a Hodais kirkia f)8ess8e gambia skulder at ba^imta f0rst 
af arfuum Sighiurdz j Kostom h. xiy m. fornt. Jtem af ar- 
fuom herra Lodwiks^ ii^ m. f'. ok iilj aarganga. Jtem af 
arfuom frwlngeborge^ seiina tunna tioru. sein swira. a)in kros. 
seit hundradh spoons [Jtem af arfuom Juars Loduiks sonars 
h. aargang^ [Stsender tiunden nv fiii y m. f. En antique taxt<^' 

Atte NaBSina kirkia f>8essffi gambia skulder. af arfuom Lsemeks 
boksBm* .XX. 0f f*. jtem [af arfuom Gauta Barexsonar x aura *) Fra ( senere tilskrevet over Linien. 

s) Yistnok Haakon YI. 

*) Fra [ med en an den, omtrent samtidig Haand. 

*) Se ovenfor S. 183, Note 3 og S. 892. 

*) Fra [ oyerBtr0get i Codex. — Om Ivar Lodvik880n se Dipl. Norv. 

I. No. 489 og VI. No. 297. 
*) NaBvnes som Kong Magnias's Sven 1362, se Dipl. Norv. II. No. 869 

og P. A. Munch, D. n. Folks Hist. YII. S. 896. 520 f«.^ [vide in nouo regUtro*- Jtem af Asgere iallenom' .xx. aura 
f'. [Jtem af Orme sop^ h. viij m. f*. Jtem af arfuom 
Olafs aa Sundby .v. mserker f*.^ [Staender tiunden nv fin vj aura f» * 

Atte Lumalanda ktVkia |)[BSS8e gambla skulder. af arfuom 
6ud|)orin8 aa HsbUo ij kroskyyr. sin argang tivnder ok .v. 
aura f^. En aifuer Gunnsers aa Lumalandom rseiknados 
quitter swa at [Gutf)onner aa Gseldastadom ^ Niclis Kalebsr 
ok Vluer broder bans togho i>a skuld til siin ftW atta arom 

ligger biseop g neeter firi Hodal ok feina firi Nferine ok Lomolandt 
ok tsBker vi hudir j cathedraticum. En f>o hafnum wer ssi Imuger en 
ij neeter leghit ok ii^* hudir tnkit j cathedraiicum Att-e Navastada. ktVkia {>8essaB gambla skulder hseimta. af arfuom 
Rioms danska ^ h. xi m. f*. Jtem af arfuom Ronnoghe j Gysla 
rudi aQin argang. Jtem af arfuom Lodmunds pata xix aura f . 
Jtem af arfuom sira GunnsBrs aa Swartoborg iij m. f . Jtem af 
arfu' Olafs j. Sundby sein argang. Jtem af arfu' Ctemisse 
j Stighenom ij nauth ok hafuer stadhet .xx. aar. ser bans 
arfue son bans ss&m I>i8ener aa Axauald 

Sttender ktrkin iiunden a Nafuastadhnm Hri iij marker fomgilda. am 
antiquB taxtM x* m'^k f. Atte Mo kirkia {>ffi8Sffi gambla skulder. af arfu' Hakons quist 
xiiij. m. f'. jtem af arfu' sira GunnsBrs a Swartoborg .x. m. 
f*. jtem af arfu* Styrs a l^uaeitenne. vj, aura P. 

Steender ktrkin tinnden ftrt xij aura fomgilda. antique taziM f«. iiij 
m'^k kaup. ligger btvcop^ ij neetter her ok taoker iiij hudir j cathe- 
draticum • Atte Krokstada kirkia f>6essffi gambla skulder. af arfii' sira 
Porers. vj. m. P j abuda fald. ok took herra Asmunder 
msBSt f>et aspter ban war ssem ssegi^ *) Fra r igjen overstr^get i Codex. 

*) Fra [ skrevet over den over8tr0gne Linie. 

») Jfr. ovenfor S. 891. 

*) Jfr. ovenfor S. 393 og 400. 

B) Fra [ med en anden, omtrent samtidig Haand. 

<) Jfr. ovenfor S. 390 og 393. 521 

Sinnder kirkin tinnd^ f»r» .y. marker f«. antique taxiM xij marka kaup. Atte Sanda kiVkia |)sess8B gambia skuldir. af sira Kiaetille busta 
seina ku ok iiij saudhe ok Iseigho |)er af vm .v. aar. jtem af 
Kolbiorne j Heskebrekko ok hans syskind sein argang ok 
annan af Jone a Saurby. vttan f>8Bir luku nw af {>8QSsa atta 
aar sidhan wer per warom. 

Steander kirkiu [tianden] antique [taxns] lifiTg^ bwcop iij 

neetter fm Krokstada Sanda ok HsBida ktrkiar ok yi hudir j cathedra- 
tictfm 

ligg ij ok iij hudir j cathedraticnm 

Eodem anno atte HaBida ktrkia hsBimta f)8essse gambia skuldtr foi. i. b. 
af Porkisella miolka^graut [mn^ srgang ok sa;ghis at han (1399.) 
lauk iiij 0rt.' boll j Aslaks rudi. Jtem Skulle Halstseinsson 
lauk ffiina kisto firi sina skuld. 

StCBnder ktrkin tianden fffi vj. aura ff. antiqna taxiM iij m"^ kanp S tender tinndhen a Boknaesi na firi xij aura gilda. en secundum tM\i- 
qum taxum vj .m. kaap* 

Eodem anno atte BoknaBS kirkia f)essar gamblar skuldir [af (1399). 

arfuum Joons Darra ok Rffiidars Darra xi m'. P.' En fiW .xv. 

m*. P. ssem pan skuld msBire var. . j fyrsto lauk Rseidar Darre. 

v^. aura bool. j Brsekko j samre sokn [ok wserder ataladh * 
Jtem af arfuum Joons a Kaflandom iij aura f*. jtem af arfuum 

herra Halstseins Simonasonar * .v. m*. f*. jtem af arfuum sira 

Farmanz .xix. m'. f. jtem af arfuum Suserkirs j Suseins rudhi 

.V. m'. f^. er hans arfne^orlaef 8t0ta^ jtem af arfuum Andresa 

ksella. manz .ij m'. P. jtem af Gunnare a R0yrbffik okBotolfs 
a Boknffis b0 x. aura f'. 
ligger bt^eop her ij neetter ok tseker ij m. huita pen. j cathe- 
draticum firi Boknses ktVkiu *) Fra [ tilBkreyet over Linien. Ftfrst har der staaet: h. 

*) Herfra begynder en ny Haand i Hovedregisteret 

*) Fra [ oyerttr0get i Codex. — Om Jon og Reidar Darre se oyenfor 

8. 857 og 618. 
*) Fra [ skrevet over Linien. ? Se Dipl. Norv. V. No. 198 Off ovenfor S. 836. 
Fra [ skrevet oyer Linien. Jfr. oyenfor S. 870. 522 

Stsender ktVkiu tiundhen a Molandtim firi ij m'. f'. En 

secundum antiqum taxum vj m. kaup 
ligg^r hiscof firi Molanda ij neetter ok taeker ij .m. huita 

pen. j cathedraHcum 

(1899). Eod^m anno atte Molaitda kirkia j Ordost |)essar gamblar 
skuldir fyrst standa after hia bondonom viij aarg* jtam 
af arfuum Karls j ^idzholte .ij. m'. f*. ok segliiz vasra arfiien 
Thofue Botolfsson^ jtetw af arfuum Porlseifs a Flot* .x.m*. 
f^. er ^en arfuer in komen til herra Joons Darra. ssm seghis 

Stsender kirkiu tiundhen a P ask nab fin' .ij. m'. f^. en secun- 
dum antiqtim taxtim [viij' m. kaup 

(1899). Eodem anno atte Paghnab0 ktVkia {)essar gamblar skuldir 
fyrst af A slake Botolfssj^ni^ h. ii\j m. f'. jtam af arfuum 
Joons trolla .iiij. m. f". firi aein aargan^ jtem af arfuum Arna 
t0ygh. xij m. f^. y aura f'. minna. jtem af aifuum herra Orms^ 
iij aargan^a jtem af arfuum Roie Gunnarssonars(!) }tem af 
arfuum [Gunnars Roasoiiars(!) ^ Roa 6unnar|. sert. ok yj aura 
hoof jtem af arfuum Porleifs Kinnungssonar ok adirnsemdz 
Roa firi Nerid Olafsson v. m'^. ok \j aura ok ij cert. f». sawn 
vaaro ij lutir af alle skuldenne. en ftrt t>ridiungen af bodom 
f)eBSSom skuldom rsBknades Pordir a Bisellandom kvitter ok 
honom bordhe ekki meir luka^ Stsender kirkiu tiundhen aRiodhre firi m. forn'. Enseetindtcm 
antiqum taxum iiij m. kaup 

(1399). Eodem anno atte Riodhre kirkia j Ordhoost |)8essar gamblar 
skuldir hseimpta af Evinde Miseltassyni ij aura ok v. m. f, 
ser bans aervinge Aasni Porgers cardeus dotter jtem af Inge- 
borge iij. aura f*. jtem af ^Eivlfue Prondesyni ok Porde 
Magnildesyni ij. m. f. ser Pronder smider j Rodho sokn a^r- 
vinge ^ivlfs. en Gunilde systcr ^ivlfs fyrsagdz aer aervinge >) Se nedenfor S. 524. 

>) Se ovenfor S. 832 Note 4. 

>) Rettet hertil fra: vj. 

*) Han nsBvnes 1374 i Dipl. Norv. III. No. 389. 

^) Uden Tvivl Drotseten Hr. Orm Eystein880n, om hvem se P. A 

Munch, D. n. FolkB Hist VII. og Dipl. Norv., Reg. 
•) Fra [ igjen udslettet. 

^) Her begynder en ny, omtrent samtidig Haand. 
") Her begynder igjen en af de tidligere Hinder. 523 

Pordzs. aer hon j Borgasyslo jtew af haer Orme * iij aargan^a 
item af Porde Magnildasyni fyrnaBiwfdom iij m. P. firi h. ij 
aargan^ jtem ssr oraiiknadsD xix aarg* sidhen bwcop Hal- 
varder' visiterade jtem af arfuunt Rjeidhars j Aasla |)orpe vj 
aura f . firi h. aargangF er bans serfuinge Porgyls a Bro 

ligger hiaeo^ firi Piegnaby {liodhra ok Stadia kirkiur iij neeter ok taeker 
ijj m. hnita pen. j cathedraticnm a hnerio aar« Stacnder ktrkiu tiundhen nw af nyio a Stadhlla firi xijauraf. fol. 2. a. 
En secundum antiqum taxum vj m. kaup 

Eodem anoo atte Stadia ktrkia j Ordosth |)8essar gamblar (1399.) 
skuldir. fyrst [standa jnne hia bondonom sein aarg« a {)ui 
areno er slaghit vaar* jtem af Andres j KiaBrrom .xij. aura 
f". ok saerligha xiiij aura f*. jtem af arfuumhaerOrmfs(!)* .iij. 
aargan^a jtem af Niclisse j Svan viik iij. m. f. jtem af 
Skulla Halstaeinssyni ij m. f'. ok ban ser semngen Niclisse 
fymsempdz Staender ktrkiu tiundben nw Uri m. fom'. En secundum anti- 
qum taxtim i^ m. kaup 

Eodem anno atte E^orps kirkia |)a3ssar gamblar skuldi r hffiimta. (1399). 
.viy . argan<7a ok xx. sva myklo minne ssem PoIIseifuer fiskitroU ^ 
hafde. lauk ban f>er Uri vij aura boll j Gseitabrsokko ok ij 
aura boll, gaf ban till kirkiunne till h0iiBhaldj3 j samre 
jordb. t)0 vilium ver at kfrkian fylgi |)ui allu saman ok, 
prestren take annat jamgot ij aura boll j adre jordb jtem af 
hcerra Orm^ iij aargan^a Stsender ktrkiu tiundben nv firi ij m. forn'. En secundum 
antiqtim taxum vj m. kaup 

Eodem anno atte Myklaby ktrkia ba^imta t)a)ssar gamblar (1899). 
skuldtr. af arfuum Pores Gunbiorgbasyni ok Tubba^ xij aura 
f^. jtem af Oghmundi Ormssyni ^ sBin aargan^ jtem af Pronde *) Se foregaaende Side. 

») 1869—71. 

*) Fra [ oyer8tr0get i Codex. 

*) Se ovenfor 8. 314. 

•) Maaske Tnbbe Eirikss^n, der neevnes 1872 i Dipl. Norv. IV. No. 501. 

*) Se oyenfor S. 854. 524 Siggasyni asin aargan^/ \teni af Blomadale ok af arfaum 
Philippti^ ffiin eiSkVgang jtem af h^rra Orme' iij tOLtganga 
jtefn rsBiknazst arfuer HalstsBins Riaarnarsonar ' kuitter I>ui 
at j[>8Bir luku vij aura holl j Audhni tiri xj .m. sasm finzds 
j iserda r^gistro jtem aa pr^stbord^^ hseimta af Siucini kata 
viij ptind j[>ak8 jtem af arf uum Hselga r0f8 [ok af Poi^lse ' h. 
iiij pund I>aks af I>8Biin xvj. pund I>ak8 saem gaf sira Peter 
till prestbordz Stsender ktVkiu tiundhen nv ftVi .xjj. aura En antique taxt» a^r 
V. m. kaup 

(1899). Eodem anno atte Langalanda ktVkia hsBiuita j[>e88ar gamblar 
skuldir af Gamale Alarssyni^ ij m. f". jtem af h<erra Orine' 
iij RHTganga jtem af Andrese Vlfssyni xj aura f', jtem af 
Porde Suacnkasyni iiij m. f^. 
ligger bt^eop her at j[>essom I>r8em kirkium Porps Myklaby ok 
Langalanda. iij neetter ok tseker iij .m. huita pen. j cathe- 
dra^ief4m a huerio aare Stasnder ktrkiu tiundhen nv Uri ^ m* f'- En antique taxu^ aer 
Yiij .m. kaup. 

(1899). Eodem anno atte VallSB ktrkia haeimta j[>8essar gamblar skuldtr 
af arfuum Karls Gamalssonar saem kallas Gamal bulse ^ iiij 
.m. f*. aer bans arfue brodfsr>n bans Tofva Hotolfson.^ jtem 
af arfuum Gamals bulsac^ xiij .m. f*. kom ^€en skvid en jn 
till Tofua Botol^^ fyrnacmdz sasm saegi^ jtem af arfuum sira 
Joons preste8 at StaBinktVkiu saem sidban sangb j Lidhom 

fol. 2. b. xij m. f. aer bans arfue dotter bans j Styrisvald sokn aa 
Va&stfold Ragnilda aa. Hanauale. ok nv lifuer son hsenner 
Griotgarder jtem af arfuum sira Askiels .iij. m. f. ok iij I) Se de to foregaaende Sider. 

«) Jfr. ovenfor S. 812. 

*) Fra [ igjen udslettot. 

^) Uden Tviyl den samme 9om Qamal Bulse, se ovenfor 8. 822. 

B) Se ovenfor S. 822. 

«) Jfr. 8. 622. 625 aargan^a jtcm af arfuum h^n-a Orms' iij aargan^a jtem af 
arfuum Biaerna Brandzsowar h. vj 0yra P.* StaBnder ktrkiu tiundhen nv firi uj m. forn'. En antique taxu^ 
xy m* kaup 

Eodem anno atte Siaein ktVkia I>8BSsar gamblar skuldtV [af (1399). 
arfuum Joons Solaso9tars(!) ' ig aura oh v. m. ok xx. f'. sffim 
skriuada varo firi [viij ^ arom ok longo fyr o% svarar {>6r till 
HsBrbiom aa B0 fyrn^mpder^ ok sseghir at han hefuer laeit 
vitne at xv. m. f. ero loknar. En fir» x m. f. saegir ban &ik 
hafua vedssBth skiilings boll j Kulandum iij aura boll j Pofta- 
nsBSi ok j 0ystra Audhuom 0yri5 boll, ok |)8er iaerdtr finnsest 
j iserda registro jnscn'fuada. En af |)ui at hasr var sekki 
mmve till gort kunnom wer hxv SBingin SBuda aa g^ra^ jteni 
af arfuer Alars Gamalssonar ^ .xx. aura f. jtem af arfuum 
sira Andrese gambla vij aura f. jtem af arfu' hcerva, Orms 
iij aargan^a. jtem af arfu' Olafs lonssonar^ iij aura ok vij 
m. f^. [jtem af Asmunda Helghasonar sein 0yT minna en vij 
m. f.* jtem af Pore lonssym^ h. vjta m. f*. jtem var aein 
kalik lenter bort Heniik af Malstrandtim till geldz ok vilde 
seingiii ksennedzst hvar ban bort Isente 

Memorandum vm skuld lorundar Skogs^^^ ok Pores Aslaksl^ 
horso j[>seir vsedzssetto iserder Findz [{ gambla registro ^ anno 
domini m® ccc® xc" vj®. j skulda registro, ok primo jtem af 13%. 
Gyrde ktrkiu smid .v. m. f. ssm ban bar vp mere en bans 
giserd var vserd jtem standa vloknar i^ .m. f. after hiagrytu 
mestarenom ssem Hselgi kamper ok Roe Stufsson borgado firi <) 8e de foregaaende Sider. 

>) Herefter f0lg[e ilere ndraderede Linier, der synes at hidr0re fra en 

tidligere Sknft, •som er bortakaffet af flere af de Blade, hvorpaa 

nflervserende Tilleeg er skrevet. 
•) Uden Tvivl Lagmanden i Viken, der naBvnes 1339 i Dipl. Norv. V. 

No. 182. 
*) Rettet hertil fra: .v. 
•) Se ovenfor S. 321—22. 
') Fra [ over8tr0f(et i Codex. 
') Se ovenfor S. 322. 
•) Jfr. ovenfor 8. 837. 
*) 8e ovenfor S. 321 off 823. 
^ Formodentliif ham, der nsevnes 1383 i Dipl. Norv. YL No 312. §26 

1399. [Memorandttm at anno Aomin} m° ccc^ xc^ nono in profesto 
5 Novbr. Leonard!, kom fiW os Hserbiorn a B0* saem servinge [Jons* 
Solarssonar ^ er. |)0 a kono sinne vsegna medan hon var 
dott^ fyrnsBiwdz Jons, ok sagde Hserbiorn fyrnfiempder at 
d0mdar varo iasrdir vndir ktrkiuna. skillings boll j Kulandom 
iij aura boll j Poftonesi ok 0ym holl j Audnum fin «x. m. 
f*. af I>»ire skuld. En af |)ui at j varo rcgistro stood at 
firi Joon drotningh varo |)sessar iserdtr loknar ok os var 
teeth at alt var ajin Jon I)ui slogom \er af |)ffiirc skuld pmr 
.X. m. f. Standa |)a after iij aura ok .xv. m. f. af Jiaeirc skuld. 
sagde HsBtbiom sik hafua latit sueria Uri Olafue Jonssyni' 
at |)ccn skuld var loken. bedoms wer |)er Uri vattae seder 
framvattffi ok faBngom seinga ok gefuom ver nv honom dagh 
at loiida |)a framvatto seder vaatto jnnsen I)etta ok nildfasto 
firi pr(?fastenont. En at ban pet m gerer |)a sati visso fin 
pseningana jnnan |)etta ok paska sub interdicto xv .m. f". oi 
iij aura* fol. 8. a. Staender tiundhen firi .x. aura f^. En antique taxti^ iiij m. 
kaup 

(1399). Eodem anno atte Klauuadals kiVkia |)«)ssar gamb]a(r) skuldn- 
hseimta. fyrst (af) Porde a Amolte^ sein aargan^ jtem af 
Botolfue Gamalssyni* sein aargan^ jtem af h^rra Orme iij 
aargan^a Jtem sira Vinalder^ xiiij aura f". jtem af Audune j 
Sseltibudum m. f'. jtem af Siugurde j Sundtiin ok Joronne 
kono bans iiij m. f'. jtem af Porgaeire j B0 .x. aura f. fin* 
aein aargan^ jtem standa inni neer bondonom v. iij. aarg* 
ok XX vrseiknadom sua margum aargan^tim sa^m Bairgswein 
bar vp >) Se foregaaende Side. 

*) Rettet hertil fra: Olafs. 

») Se ovenfor S. 315 og Dipl. Norv. IX. No. 170? 

*) Fra [ over8tP0get i Codex. Den hele Notits er ved et Maerke an- 

vist PI ads, bvor Notetallet 6 paa foregaaende Side staar. 
») Han nsevnes 1338 i Dipl. Norv. V. No. 121. 
«) Se ovenfor S. 322. 
'') Den senere Erkebiskop, der 1360—63 var Prest naa Thjcfm, se 

Dipl. Norv. IIL No. 312 og VII. No. 265, Lit f. • 52* 

[iigger hiseop .v. neetter firir alia l^iont visiterande ok tfxikev 
.V. in. huita pen. j cathedratictim ' Stsender tiundhen firir m. f*. En antiqt4^ taxus iiij .m. kaup 

Eodem anno atte Lykkio ktVkia {isessar gamblar skuldtr. af (1399). 
Porerc Gautarssywi* .v. m. f. atte ban godz jnnan soknar ok 
fylger Andres gulklsBppar' jtem af arfuum Andrese skytta 
x^ aura f. ssdgis at Porer 8k}'tta j Piorn ser bans arfue. jtem 
af arfuum Lavrens a Lykkio vi^ .m. f. fylger godze bans nv 
SflBW ligger j Lykkio sokn Pormodcr j Guwnaby j Piorn 

[ligger hiscop seina naat ftWr Lykkiu ok tseker seina m. buita 
pen. j catbedra^tctim ' StsBnder tiundben nv firi ij m. f. En antiqti^ taxus .xij. m. 
kaup 

Eodem anno atte Poresby kirkia |)8essar gamblar skuldtr (1399). 
bseimta af Axule Niclissj/ni b. v. m. f. fin b. ij aarganigr. 
jtem af arfuum sira Pores ij aargan^a jtem af varom bcerra 
Vinalde erkebt^cope^ .vij. m. f. tin .v. aargan^a tiundb sasm 
ban bafde, sen ver slogom af Uri |)r£em arom viij. m. firi b. 
m. boll j Glosa kiasrrom er ban lauk. jtem. af arfuum Pores 
tokka iiij m. f. jtem er bans arfue Helikae ssem nv byyr j 
Vardbergbi j Hallande 

Jtem af konungb Magnus .ij. aargan^a jtem af konungb Hakon ^ 
.iij. aargan^a jtem af bcerra Orme^ .iij. aarganrya jtem [standa 
jnne user bondonom vj aarg* sidron bweop Haluarder^ visi- 
terade til |)fles er sira Amunder^ foik profaste d0met, ok .ij. 
aarg* sids&n^ [vide in nouo registro' I) Fra [ skrevet med lidt yngre Haand. 

Jfr. ovenfor S. 832. 

Levede 1890, so Dipl. Norv. I. No. 528, jfr. in. P. A. Munch, D. n. 

Folks Hist. Yin. S. 108. 
*) Jfr. ovenfor S. 820. 
*) Kongemo Magnus Erik880n Of? Haakon Magnu880n. 

8e ovenfor S. 622 ff. 
') 8e ovenfor S. 623. 
•) NiBvnes 1883—88 i Dipl. Norv. III. No. 446 og IV. No. 643—44. 
•) Fra [.over8tr0get i Codex. •1 6d8 

[ligger hiscof Urir Por^sby ij neeter ok gefuer(!) ^' .m. hoita 
pen. j cathedra^teum ok seina nat Urir Harundastaf ok .j. m. 
j cathedra^tcum ^ Stffinder tiundhen nw ftWr seina m. P. En antique taxti^ iiij 
.m. kaup 

(1899). [Eod^m anno atte Harundasiafs k^kia |)essar gamblar skuldir 
af konungh Hakone iij aargan^a jtem af htsrra Onne iij 
aatgan^a ' Stsender tiundhen nv fin .ij. m. f. En antiqti^ taxas viij m. 
kaup 

(1899). Eodem anno atte Biorlandz ktrkia |)a)88ar gatnblar skuldtr. a( 
konungh Magnus i^ BLAVganga jtem af konungh Hakon iij 
aarganpa jtem af htBrra, Onne ig aarganpa ful. 8. b. stffinder tiundhen nv firt .iij. m. f. En antiqti^ taxtis .x^. m. 
kaup 

(1399). Eodem anno atte Slofua ktrkia {>aessar gamblar skuldtr, af 
konungh Magnuse .iij. aargan^a, jtem af hcierra Orme .iij. 
aarganpa jtem af konungh Hakone .iij. aarganpa jtem af 
Gudmunde spsek .m. f. Stsender tiundhen nv .m. f*. En antique taxti^ .xx. aura kaup 

(1899). Eodem anno atte Perslanda ktrkia |)8essaT gamblar skuldtr, [af 
Gudmunde spsek h. aargan^'. Jtem af arfuum Gudiks .j. 
aargan^ jtem af arfuum Svenuxns(!) Arnassonar .h. iiij [0yf* 
f. jtem af arfuum Porlseifs raudz xx aura f. jtent konung *) Fra f skreyet med lidt jmgre Haand. 

*) Fra [ skrevet nedenfor f0]gende Notits, men ved Bogstaver henvist 

hertil. 
*) Fra [ oveniT0get i Codex. 
*) F0rst bar der ataaet: m. 52d 

Magnfi^ .iy. aargan^a }tem af konungh Hakonne .iij. aargan^a 
item af h«rra Orme* .iij. oAvganga Staendcr tiutidhen nv firi [h.* m. f. antique taxus xij aura kaup 

Eodem anno [atte'funnos sBinga gamblar skuldir till 0ykr0ya kirkio. (1399.) 
vtten Bddgis at Pet^r j BisBrkey ssem nv asr j Borghasyslo j 
Odhens0y var skyldug^r iiij tunnor korii. leder seina ku oh 
hefuer standit vm atta aar ok tyttugh. ]tem af konungh 
Magnti^ iij aargan^a jtem af konungh Hakone iij aargan^a 
jtem (af) h^^ra Orme ig aargan^a Stasnder tiundhen nv firi .toj. aura f. antique taxu^ iiij m. kaup 

Eodem i^nno atte Bakka ktrkia |)8essar gamblar skuldir, af (1899.) 
konung Magnuse ijj aargan^a. jtem af konungh Hakone iij. 
aargan^a jtem af hcerra Orme iij aarganpa jtem af arfuum 
sira Audhuns h. x. m. f. saem suoro Esetill a Bakkom oh 
Andres a Lergho. scr arfuen dotter bans ssem buur nw a. 
^ikiom. oh moder hsennser j Tunsberge saem ^Idriidh seitir. 

[ligger bi^e^^p ij neetter fin Siofuar ij neetter ftW Bioorlanda. 
aeina ftri Bakka ok asina firi Porslanda ok j[>o takom wer 
sci mffiir en v. m. huita pen. j cathedra^icum ok liggiom 
stundom sei mseir en iiij neetter seder .v. neetter' StsBnder tiundhen nv firi .h. m. f., antique taxu^ xij aura kaup ^ol- 4- a- 

Eodem anno atte Maria ktrkia j Konungghiaell. {>8QSsar (1399). 

gamblar skuldtr. af konungh Magnuse .i\j. aargan^a jtem af 

konung Hakone .iij. aargan^a jtem af hcerra Orme. iy aar- 

ganga 
[Ua hiscof firir Man ktrkiu fordom y neter. oh ij neter ftWr 

Yttraby: en nu liggiom wer ekki meir en seina naat firir 

badar. oh takum seina mark j cathee2ra^iet«m ^ <) Se ovenfor S. 522 og 627. 

*) Fra r isjen udslettet. 

*) Fra T akrevet med lidt yngre Haand. 

*) Fra f akrevet med en omtrent samtidig Haand. 530 

Stscnd^r tiundhcn nv firi ij aura f., antique taxti^ x m. kaup 

(1399) Eodera anno atte Yttraby ktrkia |)8BSsar gamblar skuldtr. af 
Anbiorne a Brywnaesi. seit kyrlagh saudha. ok ix. laupa sm0rs 
j Iffiighur. er han nv med Otta Michiffilstorpe* ]tem af Mi- 
chiale brynio mscstarc. jeina ku. okxj, lajighurjtemafkonung 
Magnuse .iij. aarganpa. jtem afkonungh Hakone .iij. aargan^a 
jtem af hcerrsi Orme iij aargan^a ••<. Stender tiundhen nv firi .xij. aura f. antique taxti^ vj m. kaup. 

(1399). Eodem anno atte Karlaby ktrkia |)8essar gaiiiblar skuldtr af 
konung Magnuse .iij. aarganpa jt^m af konung Hakone .iij. 
aargan^a jtetw af heerva. Orme .iij. aargan^a 
[Iligger bt^cop firi Karlaby ffiina naat ok tffiker aBina m. huita 
pen. j cathee2ra^ictim ^ Stsender tiundhcn nv firi [xij aura f.^ ij m*. f^. antique U^us 
vii[j' m. kaup 

(1399). Eodem anno atte Jorlanda ktrkia |)8essar gamblar skuldtr [af 
arfuuw Suaeins a Siofualykkio. SBin 0yr minne en iij. m. f. 
er bans arfue Jon snapajr* sa3m aeiger dotter bans' jt€m af 
arfuum Grimars langa .vij. m. f. er bans arfue Iforder bubauwd 
j Piorn jtem af Hauke reina ku. ok .ij. aef la}igo. ok adra 
ku siBg/5 at Jusse bryti bar vp af Hauke j iiij »r Isigo 
jtem af konung Magnuse iij aargan^a jtem af konung Hakone 
.iij. aargan^a jtem af hcerva Orme .iij. aargan^a 
[Ligger bt^eop ftrt Jorlanda kirkiu seina naat ok tseker a;ina 
m. buita pen. j catbedra/tciim ^ Stsender tiundben nv firi x aura f. antique taxt«^ .v. m. kaup *) Se ovenfor S. 493, Note 8. 

*) Fra r skrevet med en omtrent samtidig Haand. 

•) Fra [ over8tr0get i Codex. 

*) Se ovenfor S. 341. 531 

Eodem anno atte Hoita ktrkia |)8essar ganiblar skiildn* af (1399). 
Poralde v. m. f. jtem af arfuuw Reeidulfs hvitabratz h. m. f. 
jtem af arfuum Niclisse Paeters^ .xvij. m. var bans (arfue) 
Skulli HalstsBinsson jtem af arfuum HselghsB aa B0frine .xvij. 
aura f. ok serdelis xiiij aura f. var bans arfue fyrDa3mpd6r 
Skulli jtem af konung Magnuse ig aargan^a jtem af konung 
Hakone iij. aargan^a jtem af beerra Orme .ig. aargan^a 

[ligger bi^cop seina naat tiri Holta ok tseker sBina m. bui^a 
pen. j cathedra^teum ^ Stsender tiundben nv ftW xij aura f. antique taxw5 vj m. kaup fol- 4. b. 

Eodem anno atte Rimalanda ktrkia |)ffissar gamblar skuldir, af (1399.) 
arfuum Eolbscins a Bawm .iij. m. f. jtem af arfuum Porbiorns 
frysiunx sein 0yr minne en .iiij. m. f. jtem af konung Mag- 
nuse iij aargan^a jtem (af) konung Hakone .iij. BArganga 
jtem af bcerra Orme' .iij. aarganpa 

[ligger bi^cop firi Rimalanda kiVkia aeina nath ok tseker aeina 
m. huita pen. j catbedra^teum ' StsBnder tiundben nv firi .xij. aura f. antique taxus vj m. kaup 

Eodem anno atte Spikkariodre kirkia |)8essar gamblar skuldtr, (1399). 
af Hselga riib' vij. m. f. jtem af arfuum Sale Amundassyni 
.xxviij. (m.)f. jtem afRa)idulfue aaLundby* b. .xx. m. f*. jtem • 
af konung Magnuse iij aargan^a jtem af konung Hakone iij. 
aargan^a jtem af bcerra Orme iij. aargan^a Stsnder tiundben nv firi iij m. f. antique taxu^ xij m. kaup 

Eodem anno atte SolbsBrgs ktrkia |)aes8ar gamblar skuldtr af (1399). 
arfuum Porkiajls trytiuls xxv m. f. [jtem af arfuum Anundz 
lauks viij(?) 0yf ok ij m. f.^ jtem af arfuum Hseniks bole *) Fra [ med en omtrent satntidif; Haand. 

«) Jfr. ovenfor 8. 629. 

*) Jfr. S. 844 ovenfor. 

*) Jfr. S 345 ovenfor. 

*) Fra [ over8tr0get i Codex. 

S4» 532 xij m. f. [jtem af arfuum Jons Stufuassonar^ h. yj m. f.' 
item af arfuum Hafs j Haeidagili teina m. f. jtem af arfaam 
Haluardz Glodarssonar ' [neknadez 0ystein dottorsan hans 
kwittir vm sina hselfd ' en adra hselfd ^ceira, skuld SBiger luka 
fyrnffimps Haluardz arfua dotter hans Asa^ .iij. m. f. jtem af 
konung Magnu^ iij. aargan^a jtem af konung Hakone .iij. 
aargan^a jtem af heerra Orme .iij. aargan^a Stffinder tiunden nv firi xij aura f. antique taxus vj m. kaup 

(1S99.) Eodein atino atte NorsBime ktrkia I>8es8ar gamblar skuldtr, af 
Gunnildo aeina kyrheigo jtem af bondonom .v. aargan^a jtem 
af arfuum Sale Amundasyni (!) sein h^rgang ok faek Andres 
Eriksson^ hans fastegodz jtem af Stseinrode sein aargan^ 
jtem af arfuum Staks^ a Stasinutigum h. iij aargan^ ok 
serdelt^ viij .m. f. jtem af arfuum Roe a Askroy* iiij m. f. 
er hans arfue Roe a Riodre j Stadia sokn. ok Porstaein broder 
hans Stem er vider Oslo a Kiolberge jtem af arfuum Olafs 
Hafs|' .vj. aura f. ok afrseiknado |)ui han lauk firi klukkuno. 
ser hans hustru Gunilda a Staeinungum jtem af konung Mag- 
nuse iij argaii^a jttiu af konung Hakone iij argan^a jtem 
af h^rra Orme iij aargani^a' 
ligger hiscop firi Spikkariodf k/rkiu Norasimf Ausmalr ok 
Aukland' iiij neter ok talker iiij m. j cathe<2ra^tet(ui en for- 
dom varo {)ett viij neter ok viij m. Paa en mellem fol. 4 og fol. 6 indheftet Pergamentseddel staar: 

Staender tiundhen nw firt .vj. aura f*. Antiqtw taxus .vj. m"^. 
kaup. >) Jfr. S. 3S8 ovenfor. 

') Fra r over8tr0get i Codex. 

*) Fra f tilf0iet i Margenen med noget yngre Haand iatedenfor en ud- 

raderet Linie. 
*) Mon hende, der nsevnes 1404 i Dipl. Norv. IV. No. 737? 
•) Nsevnea 1381 og 1409 i Dipl. Norv. I. No. 619 og V. No. 822. 
•) Jfr. ovenfor S. 346. 
') Jfr. ovenfor S. 529. 533 

Eodem anno atte VIstelanda ktrkia |)8essar gamblar skulder. af (1399). 
Ifuare Porserssyni iij m'**' f*. }tem af kowting Magnuse iiij ar- 
ganga. ssetra vp bar Gregorius Andresson StsBnder tiutidhen nw firi xij aura .f^. En antique taxti^ xij m^ 
kaup. 

Eodem anno atte HisBrteims kirkia |)8essar gamblar skuldn* af (1399). 

arfuuw* Ifuars Porccrs^ vj m'*^k* f. Uri ein argang. 
liggir hisco^per hser. af aldr«. iij na^tir ok tsekir iij m"^. paeninga 

j cha(the)draticum. En nw liggir hiscoper xi meir en .j. naat. 

ok ta^ktr ii m"^. pa^ninga j cha(the)draticum af badhum |)essom 

ktVkium ok liggir eina naat firi Vistalanda. Stsender tiundhen nv firi m. f. sed^r vj aura, awtiqo^ taxw5 vj fol. 6. a. 
m. kaup 

Eod^m anno atte Audzsmala ktrkia j[>a)ssar gamblar skuld?r. (1399). 
af arfuum Olafs lamba .xij. aura f. 83r bans arfue j Piorn 
kona Porers skytta' jtem af Nicholisse j Dalenom .ij. m. f. 
ffir bans arfue Peter Niclisson j Siaeluikom* jtem af Pronde 
j Vara kile ij m. f. jtem af PoUaeifue j Braikko firi seina kyr- 
Iseigo xij daghsvserki item af arfuum Biorns a Braikko iij 
kyrlseighor jtem af Eline a Nesi SBina ku ok xiiij. kyrlsBighor 
jtem af lone a H0go Noreeime feina ku ok xiiij. kyrlseighor 
jtem af Pollake a Anoroos ij kyr ok xiiij. kyrlseigor jtem af 
konung Magnuse iij argan^a jtem af konung Hakone iij. aar- 
ganga jtem af h^rra Orme .iy. RSLVganga Stffinder tiundhen nv firi m. f. a(n)tiqu^ taxti^ vj m. kaup 

Eodem anno atte Ailklanda ktrkia |)8essar gamblar skuldtr. af (1399). 
arfuum Suieins iEUingssonar xy aura f. jtem af arfuum iEi- 
giuls othwaz xij aura f. [Er t)et nu aei meir aen. ix. aura f'. 
|)ui at Gunilda louk iij (aura) f^. ok t)8er raeknadhis hon kwit vm ' «) Jfr. ovenfor S. 527. 

*) Maaake ham, der naevnes 1383 i Dipl. Norv. III. No. 446. 

*) Fra [ tilskrevet i Margenen mcd en noget yngre Haaad. 534 jtem af arfuum Anundz Lodiolfssofiar ij. m. f. ser bans arfae 
Lydolfuer sunarsson' bans ok Rseidulfuer a Dali j Auklanda 
sokn jtem af Raeidare ok Pore Thouassyni ij aura boll j 
l^iofua kill Hsem ^mr vsedssetto jtem af konung Magnose iij 
SLVganga jtem af konung Hakone iij arganga jtem af hcerra 
Orme iij Sirganga Stender tiundhen nv firi h. m. f. En antiqt4^ taxu^ iij m. kaup 

(1399.) Eodem anno atte Grindariodere kirkia j[>8essar gamblar skuldir. 
af Porgaute Sighurdssyni .xiiij. 0yf f. ok mn SiVgang [jtm 
af Andrese Vndtrgarde 8&ina ku' jtem staender inne med 
sokna bondonom xiij argan^a jtem af konung Magnuse .iij. 
argan^a jtem af konung Hakone iij SLVganga jtem af b^erra 
Orme .iij. argan^a Staender tiundben nv firi m. f. En antique taxii^ i^ m. kaup 

(1399). Eodem anno atte Lyngs ktrkia j[>aessar gamblar skjldir. af 
Polfue Simonssyni .xij. aura f. ok b. ij hrgang jtem af Hal- 
staeine a Eiserre b. m. f. jtem af Porgaute Siugurdssyni x 
aura f. jtem af .konung Magnuse iij argan^a jtem af konung 
Hakone iij argan^a jtem af bcerra Orme iij arganga 
ligger hiscop tiri Grindariodf. Lyngbs kirkiu Ristariodr ok 
Fors0lis. iiij neter. ok taeker iiij m. j catbedra^jcum, en for- 
dom varo |)ett yiij neter seder sa3x. fol. 5. b. Staender tiundben nv firi .m. f. En antique taxu^ .iij. m. kaup 

(1899). Eodem anno atte Ristarioders kirkia |)8essar gamblar skuldir. 
af Olaue lamba seina ku med Iseigbom af .xj. arom jtem af 
Kolbiome a Vsegariodrom ok Gunnare Porkiselssyni b. m. f. 
jtem af Elifue Audassyni ij. m. f. aer bans arfue son bans 
Botoluer kisempe ' j Ordost. jtem af Haluarde Poressyni * .m. «) Jfr. Dip]. Norv. ra. No. 312 og 659? 

') Fra [ overstr^ffet i Codex. 

*) Maaake ham, der nffivnes endnu 1431 i Dipl. Norv. III. No. 706 

*) Jfr. ovenfor S. 312? 535 f. jtem af lone Karasyrti .m. f. aero hans seifuinge barn bans, 
stiufbarn l^orgers Poressonar^ jtem af sokna mannonen .v. 
SiVganga jtem af konung Magnuse iij aargan^a item af konu^g 
Hakone iij arganpa item af heerra Orme .iij. argan^a Staender tiundhen nv firi .ij. ro. f. En antique tsi\us ix m. kanp 

Eodem anno atte ForsBlis ktVkia |)aes3ar gamblar skuldtr. af (1399). 
arfuum Porgautz Siughurs^ .iiij. kyr ssem gaf Jon sauder jtem 
af Aslake [Porerssy wi * Pordasyni .iij. m. f. item af Porbiorne 
saudh ok Steinarc Poraldzsyni ij m. f. jtem af arfuuw Pords 
btenkstoks ' j Strond .iij. m. f. item af konung Magnuse .iij. 
B.vganga item af konung Hakone .iij. aargan^a [jtem (af) 
arfuom Porda bonda j argan^ tiund.^ Stsend^r tiundhen nv firi h. m. f. En antiqti^ taxu^ vij aura 
kaup 

Eodem anno atte Maggarioders ktVkia |)8essar gamblar skuld/r. (1399). 
af arfuom sira Porlaeifs .vj. aargan^a jtem af arfuum sira 
Porers .vij. arganpa jtem standa jnne hia bondonom swa 
margha arg* ssem sidhan hiscop Haluarder^ visiterade 
jtem af konung Magnuse .iij. argan^a jtem af konung Hakone 
iij arganpa jtem af h^erra Orme iij. argan^a Stasnder tiundhen nv firi vj aura f. En antique toxus 

Eodem anno atte BsBfllla ktrkia t)acssar gamblar skuldir. [af (1399). 
bondonom .xix. argan^a^ jtem af arfuum sira 0staeins a Mo- 
resby .X. aura f. jtem af Gecrmunde a Kudariodre .xviij. aura f. 
er bans arfue Ingeborg dotter bans ssem buur a Dall. ok «) Jfr. ovenfor S. 370 (og 321?). 

*) Fra [ igjen o dale tie t. Aslak Thord880n nsevnes 1400—31 i Dipl. 

Norv. m. No. 554 og 708. 
>) Jfr. om Slsegten Saml. t. d. n. Folks Spr. og Hist. IV. S. 595—97. 
*) Fra [ skrevet med en omtrent samtidig Haand. — Thord Bonde er 

formentlig snarere ham, der neBvnes 1378—85 i Dipl. Norv. I. No. 

452 og 453 saint II. No. 470 og 489, end den, aer forekommer 

1321—23 i Dipl. Norv. VII. No. 95 og lOQ. 
•) Biakop i Oslo 1358—71. 
•) Fra [ over8tr0get 536 sonardotter bans Sflewi boor j Friknom jtem af konung Mag- 
nuse iij arganga jtem af konung Hakone iij SiTganga jtem af 
beerra Orme .uj. avganga fol. 6. a. Stsender tiundben nv firi ij m. f. En antique taxu^ vj m. I 
kaup 

(1S99). Eodem anno atte HsBrixstada kirkia |){essar gamblar skuldtr. 
af arfuom sira Ha^lga iij m. f. jtem af Jone j Slaganom' h. 
iiij. m. f. [skal Suen j KiarrMm luka b. af y} 0f g.^ jtem af 
Jone Borgarssyni' xx aura f. jtem af Peter iEinarssyni^ xij 

aura f. jtem af Swene Nseridzsywi * [jtem af 

Tbomase j Porsb^rgom vj m. f/ jtem af bondonom .vj. aar- 
gan^a jtem af konung Magnuse iij argan^a jtem (af) konung 
Hakonne iij argan^a jtem af beerra Orme .iij. aargan^a Staender tiundben nv fir^' m. f. Antique taxu^ iij m. kaup 

(1899). Eodem anno atte Hailkaas ktVkia {>a3ssar gamblar skuldtr. af 
arfuom Pores aa Sunde h. xv 0yri f. jtem af arfuom Jons 
darra' .ij. m. f. jtem af arfuom Halstaeins Simonssonar^ .x. 
aargan^a jtem af arfuom Haluardz a Laukase seiu KBXgang 
jtem af Kallunge ® ok Suenunge .ij. m. f. jtem standa jnne 
nsBr bondonom .iij. aargani^a jtem af konung Magnuse iij 
aargan^a jtem (af) konung Hakone iij argan^a jtem af b^erra Orme .iij. argan^a 9 StsBnder tiunden nv firi .ij. m. f. antiqt^^ taxti^ vj m. kaup ') Jfr. ovenfor S. 858. 

) Fra [ tilskrevet i Margenen med en lidt yngre Haand. 

Vel neppe ham, der nsevnes 1327 i Dipl. Norv. VII. No. 118. 

Jfr. ovenfor S. 356 og 866. 

Aabent Rum i Codex. 

Fra [ igjen udslettet. 

Se ovenfor S. 521. 

) Jfr. ovenfor 8. 326? 

) Jfr. ovenfor S. 527. 537 

EoAem anno atte Skriksulk ktrkia |)£essar gamblar skuldir. af (1899). 
arfuum h^^ra Hakonar. xx aura f. }tem af h^rra Orine iij 
aargan^a jtem af konungMagnuse iij aargan^ajt^mafkonung 
Hakone iij Avganga [jtem af Porgaeir^ skaiiihsBsel iiij in. f. 
}tem af Olare ok Andrese kisellara man^ .iig. in. f.^ jtem af 
Pronde Rsenkstok' .iiij. m. f. [jtem varo fiorar m. f*. sajm 
Porgseir skarthaesel var skylduger. nu wtfaestar j sua mata 
at ^sdxr skulu lukazst innan paskar^ [jtem af arfuom Olars 
kellaraman ij m. f. jtem af ai-fuom Andresa kellaramanz ^ 
j. m. f.* 

ligger hiscop firi Sknksuik Haukaas Haerikstadha Befuia ok 
Maggarioder ktrkiur . . . .* neter oh taker . . . .* m. j cathe- 
draticum en fordom varo }>ett saex neter vij (m.) Ranrikis profastdeme 

Eodem anno atte Posaeldis ktVkia |)8essar gamblar skuldn*. af (1399). 
arfuom hcerva Biorns a Rodho^ .iij. m. f., ok .xij. m. vaax. 
jtem af arfuum Aslaks smidz ij. m. f. er bans arfue [Sigwrder 
klaBrker j Aby ^ jtem af Oghmunde Hafssywi .xj. aura f. jtem 
af arfuom Guwbiorns a Faerdaby seina ku med margom laei- 

gom [jtem af Ogmuwde fene se* * jtem af Suene a fol. 6. b. 

Brataudhanom aein vxa. jtem [af Jone a Huassiom aeina giseit 
jtem af Nikolosse a Fylkisb^rge .v. aura ok .v. m. f. ok 
seina ku^ ») Jfr. ovenfor S. 521. 

*) Fra [ overstr0get i Codex. 

•) Jfr. ovenfor S. 635. 

*) Fra [ Bkrevet med lidt yngre Haand. 

*) Aabent Ram i Codex. 

•) Jfr. Dipl. Norv. III. No. 523. 

^) Fra [ senere Rettelse; oprindelig var skrevet: Jon a Maura{>orpe. — 

Sigurd Klerk er formodentlig ham, der naevnes 1371 i Dipl. i^orv. 

II. No. 416. 
*) Fra [ er oYer8tr0get. Derpaa f0lge 4 udraderede Linier, der dog 

snarest ere Spor af en aelare Skrift, der bar bedaekket den hele 

Bide. 538 

(1899). EoAem anno atte Haugbiaar kirkia I>ses8(ir gamblar skuldtr. 
[af Erike ssem var a Lykkio. ok nv sbf j Rakkastada sokn 
tiundh ok landskyld af |)rsBmmffir aarom. jtem af Nikolosse a 
Granaase .j. in. f. jtem afarfuom Ssemundz aa^ [Haughenom 
h. m. f.' [jtem nota at Eriks af Lykkio arfuing war hans 
dotter Thora. som nu seger Gunlefuer som boor j Hafn j 
Scsebergs sokn.^ [ista mulier promisit ecclede: j vaccam 
soluendam proximo autumpno. videlicet anno domtni m^ cd 
1409. nono. pro hUs debitw pa^ris sui' Staender tiundhen nv fin iiij m. f. En antique taxu^ xx m. kaup 

(1899). Eodem anno atte Siiartaborgs ktVkia {>SBSsar gainblar skuldtr. 
af arfuom Siughurds kiserks ^ .xjj. aura f. sero bans arfua 
barn bans sira Nikolos aa Svaruastadom.^ Biorn.® BotUder. 
ok flere bans barn [jtem af aiiuom Jons a Huassiom h. aar- 
gan^f ok ij yxn* jtem af Guwnare Baards brodf b. v. m. f. 
jtetn af fru Kristine ^ ix. m. f. jtem [af arfuom Rasidhars 
Darre * b. x. m. f. * (1899). Eodem anno atte Fors kirkia |)ffissar gamblar skuldi?. [af 
arfuum sira Kastils Andressonar v\j m. f. jtem af sira Vlfue 
vij m. f. firi mn brefuer^s aer |)aen brefuerse til sira Asgautz 
komen^ jtem af arfuom sira l^orgeers xij aura f. jtem af 
Haluarde (a) Skridbu .xij. aura f. jtem af sira Nikolosse a Tu- 
naeime xij. aura f. ssem ban bar vp af Aasto a Skridbu ')Fra over8tr0get i Codex. >) Fra ' skalde vistnok ogsaa yeeret udslettet. 

*) Fra [ med en an den, lidt yngre Haand. 

*) Se foreeaaende Side. 

') Sira Kikolas SigurdB80n nievnes som Prest paa Syairstad 1898 i 

Dipl. Norv. VI. No. 854. 
') Maaske ham, der forekommer paa Syarvstad 1414 — 15 1 Dipl. Norr. 

VIII. No. 253 ofi 265. 
^) Se ovenfor 8. 228 og 877. 
•) Se ovenfor S. 521. 539 

Stffinder tiundhen nv firt .ij. m. f. En antique taxti^ .iiij. m. 
kaup 

EoAem anno atte Brw k«>kia f)aessar gamblar skuldtr. af arfuom (1399). 
hcerra Biserna Amu«da|* xxvj m. f. jtem af Beatrice viij m. 
f. jtem af Biorne korn hiselm ij m. f. jtem af konung Hakone 
ffiin aargan^ jtem af Jone Biserna^* xij .in. f. Stffinder tiundhen nv firi ij m. f. En antique taxu5 iiij m. kaup. 

Eodem anno atte Lysa ktrkia |)£essar gamblar skuldtr. af We- (139^) 
ssete aa. Leerbaerghe ok Eiike a Lykkio sein aargan^ jtem en 
af VesBBtte h. ij argan^ jtem af Haluarde brath' seina m. f. 
jtem af Pale a Bserghe. tein argan^ jtem af Haluarde aa 
Flooth ij m. f. jtem af arfuom Jons Bisernarssonar^ viij. m. f.* ^o\. 7. a. 
jtem af arfuom Botholphs styttup h. m. f. jtem af arfuom 
Runa Botolps^ xij aura f. jtem af Porgere Biernas| .iij. m. f. 
jtem af Poorde br0dre bans .iij. m. f". jtem af sira Gunnare 
h. aargan^ jtem af konung Hakone sein aargan^ Stsender tiundhen nv firi ij m. f. En antique taxu^ iiij. m. kaup. 

Eodem anno atte BraghasaBter kirkia f)8essar gamblar skuldir. (1399). 
af fi'W Ingeriidh* iij aargan^a jtem af Jon BieBrnaP ©in ar- 
gan^ jtem af frw ^line * .ij. argan^a jtem af arfuom Simons 
Kaldungssyni .j. argan^ jtetn af arfuom Hselgha aa Riuki h. 
argan^ jtem af arfuom Orms a Porpe .v. argan^a jtem af 
Orme a Skridu j argang jtem af Halstseine Simonssyni^ ij 
aura ok .ij. m. f. jtem af arfuom Pores h0fusesk6 ok Bagga 
klserks^ xx aura f. jtem af arfuom sira Eisetils a Forsom .x. 
aura f. jtem af konung Hakone aein argang ^ Maa paa Gnind afTiden og Riddertitelen vaere forslgellig fraBiame 
Amund880Q, der levede i Borgesyssel og Oslo c. 1400 og om nvem 
86 Dipl. Norv. II— VI. 

•) Jfr. ovenfor S. 95 og 312. 

») Jfr. ovenfor S. 224. 

*) Jfr. ovenfor S. 312 og 372. 

•) Jfr. ovenfor S. 243? 

•) Jfr. ovenfor S 336. 

7) Mon den samme som Bagge Thorea8flfn, der nsevnes 1334 i Dipl. 
Norv. IV. No. 210? 540 

Stcender tiundhen nv firt .ij. m. f. En antique taxti5 [.v.* m. 
kaup 

(1399). Eodem atino atte AsksBims ktrkia f)aBSsar gamblar skuldtr, af 
arfuom h^erro, Jon Bisernas(mar ' .iij. aargan^a jtem af arfuom 
frw Elina .j. aargan^ jtem af arfuom 0ysteins a Bserghi' 
iij. eivganga ]tem af Siughurde j Kostum^ ij. m. f. jtem af 
Amunde j Rerviik xiij aura f. jtem af arfuom sira Gunnars 
a A8kseime iij. m. f. jtem af konung Hakone j. aargan^ jtem 
af arfuom sira SsDmundz sein panzara firi iij. m. f. [jtem af 
arfuom Margarete Gyrdzdottor* Staender tiunden firi vj aura m. seder xij aura f. antique taxti5 
iij m. kaup 

(1899). Eodem anno atte B8Braf8erdal8(!) kirkia f)8essar gamblar skuldtr. 
[vide in nouo registro^ [af Jone a Maura J)orpe ij aura I 
saem han bar vp af Gunnare Bardzbr0df en vi aura standa 
apter hia Gunuare ' jtem af Vesaita h. m. f. [jtem af Gun- 
nare Bardzbr0dre j argat?^^ jtem af Amunde Gautasyni^ j 
BVgang jtem af Orme a Porpe ajin argan^ jtem af arfuom 
heervR Orms^ ok Bagna modher bans iij. argan^a jtem af 
arfuom fores hofwdb '° iij. m. f. jtem af Porare logbman ok 
Simone syni bans .j. ^vgang ^ct waro iij. m. f. j ^xn tima 
jtem af Vesseta h. m. f. jtem af konungh Hakone j argan^ fol. 7. b. StsBuder tiunden firi iij m. f. antique taxu^ vj m. kaup Skrevet over Linien istedenfor det udsletiede: iiij. 

*) Om Fehirden Hr. Jon Bjarne8S0Q se P. A. Munch, D. n. Folks Hist 

VII. og Dipl. Norv. 
') Yel neppe ham, der nsevnes 1322 i Oslo, se Dipl Norv. III. No. ISl. 
*) Se ovenfor S. 519. 
*) Fra ov6r8tr0get i Codex. — Margrete Oyrdsdatter er vistnok hende, 

der nsBvnes 1396 i Dipl. Norv. Iv. No. 670. 
•) Fra r tilskrevet i Margenen. 
') Fra t overstr^get i Codex. 
■) Maaske ham, der naevnes i Tunsbers: 1353—91, se Dipl. Norv. I— IV 

og VII. 
•) Se ovenfor S. 522. 
w) Jfr. ovenfor S. 373, 541 

Eodem anno atte Tossine ktVkia {isessar gamblar skuldtr. af (1899). 
[arfuow h^crra Jons Biffirna^* .ij. avganga jtem af arfuow frv 
Elinse^ vj. m. f.* jtem af arfuow Arna j Jorom .v. m. f. jtcm 
af Porere loghman vj. m. f. item af Biorne kornhialin* xiiij 
aura f. jiem af Pormode a Skiaelde * x aura f. jtem af arf uow 
Andrese a Roajiuje * v. m. f. jtem af [aniom ^ Borghars Findzs- 
sonar^ xx. aura f.jtem af arfuom heerra, Orms .vij. aargaw^a 
item af arfuom Asbiorna a Hfcide. ok Amunde a Hselgharudhi 
XX aura f. jtem af konung Hakone .j. aargan^ Staender tiunden nv firi ij. m. f. [sBder xx aura^ En Sintiqus 
tsixus V m. kaup 

Eodait anno atte Slienab0ar ktrkia {)8es8ar gamblar skuldtr. af (1899). 
arfuom sira Iofr0yrs xvij. m. f. jtem af arfuum Hauks psen- 
turs iiij. m. f. jtem af aifuom hcerra Ragnalds iiij. m. f. 
jtem af arfuom Siugurda a Suseinaby xv. m. f. Stffinder tiunden nv firt xij aura forn. En antique taxti^ iij m. 
kaup 

Eodem anno atte Botna ktrkia {)8cssar gamblar skuldtr. af (1899). 
arfuom Ions Bseinasonar xij. aura f. firt lamrolt^ fodhur sin 
jtem af arfuom Pord la^nsman ^ vj aura f. jtem af arfuom 
Haluardz a Sandssek xij aura f. jtem af Orme Siaunda|^° iij 
m. f. jtem af arfuom Byrgirs klaerks iij m. f. jtem af arfuom 
Asgeirs a Bakka ix aura f. jtem af Asbiorne styttup .iij. m. 
f. jtem af [arfuum* sira Gunnare a Suartaborg iij. m f. jtem 
af konung Hakone j aargan^ S6 foregaaende Side. 

s) Se oveofor S. 589. 

•) Fra [ overs tr0get i Codex. 

*) Jfr. over for S. 877. 

») Jfr. ovenfor S. 876 og 884. 

•) Fra [ skrevet over Linien. 

') Jfr. ovenfor S. 880. 

*) Maaske Jammselt Thore880n, om hvem se P. A. Munch, D. n. Folks 

Hist VII. og Dipl. Norv. 
") Haaske ham, der nsevnes 1895 i Dipl. Norv. III. No. 528. 
») Jfr. ovenfor S. 866. 642 

Staend^r tiunden nv fir» m. f. Kn antique taxus xij aura kaup 

(1899). Eodem anno atte Rosims ktrkia |)2BSsar gamblar skuldtr. af 
Asmunde sota^ .j. aargan^ jtem af konung Hakone .ij. aar- 
ganga Staend^r tiundan nv firi viij. m. f. En antique taxtis .xx. m. 
kaup 

(1899). Eodem anno atte Qllilda kiVkia I)£essar gamblar skuldtr, af 
arfuum Porgautz Siugurdasonar ' .ix. m. f. jtem af arfuom 
Byrghsers h. v^' m. f. jtem af arfuom Porers lagmands ij 
aura minna en iiij. m. f. jtem af aifuom Andresa a loro .xiiij. 
aura f. jtem af arfuom Arna a loro h. argan^ jtem af 
arfuom sira Gunners a Suartoborgh .xij. m. f. jtem af Both- 
olfue kana vij. m. f. jtem af arfuom sira Gudlaeiks ij. aura 
minna en iiij. m. f. jtem af arfuom Kinade' a Porpe vij m. 
f. jtem af konung Hakone ffiin argan^ jtem fol. 8. a. Stsender tiunden nv fin x m. f. En antiqt4^ taxu^ xx m. kaup 

(1899). Eodem anno atte Tunsims ktrkia {)sessar gamblar skuldtr. 
fyrst [af* arfuom hccrra Ranghualdz * .xxx. m. f. saegi? at bans 
arfrie cero Andres Gyrdzson* til flora lutina. en hcerra Kri- 
stofor^ til flmto luten a modor sinne vsegna. jtem af arfuom 
Aslaks Rawaldzsonar ^ .xxx. m. f. se^gis en bans arfua vara 
Andres GsTdzsem* ok hterra Kristofor' saem fyr sseghir. jtem 
af arfuom sira Peters aa Rodho^ ij aura minnae en vj m. f. 
jtem af arfuom Porgautz Skafuardzsonar h. v. m. f. jtem af J) Jfr. ovenfor S. 875. 

«) Jfr. ovenfor S. 634—35. 

>) Jfr. ovenfor S. 895. 

*) Fra [ tilskrevet over Linien. 

») Jfr. ovenfor S. 606? 

•) Han forekommer 1889—1420 i Dipl. Norv. I— V, jfr. m. P. A. Munch, 

D. n. Folks Hist. VHI. S. 185 f. 
') Jfr. ovenfor S. 493 og 513. 
8) Se P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VIII. S. 186. 
•) Se ovenfor S. 226, Note 2. 543 

arfuom Gunnars a iElfuastadom vij. id. f. En allr adrar 
gamblar skuldir ssem aekki aero jnskrivada j rseikning {)2BSses 
aars aro quittacr Eodem anno atte LudhaBre kiVkia f)8essar gamblar skiildir. (1399). Stujnder tiundheu nv firi xv m. f. En antique taxu^ xxx m. 
kaup 

Eodem anno atte Skaeidiofs ktrkia {)ffissar gamblar skuldtr. af (1899). 
Asgeire iaBilanom^ a vaegna Biorns danska^ .v. aura f. jtem 
af arfuom hterrsi Monamfs ' iij aargan^a jtem af hcerra Ha- 
kone^ .XX. m. f. jtem af arfuom Skavardz xij m. f. ok ij aura 
f. jtem af Gunnare a Rolline ^ ix m. f. jtem af arfuom Mon- 
amfs stumpa^ iij. m. f. jtem af konung Hakone j aargan^ 
jtem af aifuum Hakons a Skiaere xx. m. f. ok j 0yvi Staender tiunden nv firi 

Eodem anno atte Tiarn0y ktrkia f)sessar gamblar skuldtr. af (1399). 
Ketille skraBddara seina tunno tisoru. ok saex manna doom er 
ban rauf ok vmbotena a sanghuseno. er bans arfue dotter 
bans Ingeleef ok flere barn bans, jtem Eodem anno atte Roilina ktrkia f)sessar gamblar skuldtr af (1399). 
arfuom sira Sasmundz^ .xx. aura f. sa?m ban bar vp af Por- 
sta^ine a Vxa |)orpe ftW landskyld jtem stoodb fin atta arom 
skrivat til sira Kolbiorns^ iij aura f. j landskyld fyrnaemdz 
Vxa f»orps. slogom ver {)et quit firt tuemacr arom jn j ^bkt 
tvaer kyyr saem wer gafuom til ktrkiune jtem af Lassa a 
Roilina landskyld af Vxa {)orpe sua laenge ban saat f)aBr ok 

«) Jfr. ovenfor S. 391 og 620. 

^ Jfr. ovenfor S. 390, 393 og 520. 

') Jfr. ovenfor S. 63 oa oftere. 

*) Jfr. ovenfor S. 163, Note 2 oj( oftere. 

*) Jfr. ovenfor S. 391 off 394. 

*) Jfr. ovenfor S- 160, Note 1 og oftere. Det f0lgende Tal rettet fra 

V til: iij. 
f) Jfr. ovenfor S. 383 og 893? 
■) Jfr. ovenfor S. 371, 8«8, 892 og oftere? 544 « 

seina ku ssem ban bar vp af Haldore bolk^ jtem aeina kista 
fol. 8. b. ssem smgis at ban f0rde bort ok kfrkian atte jtem af Porkille 
a Val0xe ok Pores sopsmager raeikning firi kom er {)ffiir jn 
toko jtem af arfuom Asgeirs jarlseas^ Stsender tiunden nv fin x^ aura f. En antique taxu^ 

(1399). Eodem anno atte Oynniftdidals ktrkia t>se8sar gamblar skuldtr. 
af Gunnare myrt^ ij m. f. jtem af Sola aa Lunde j aargan^^ 
jtem af arfuom Pores raudz j. in. f. jt€iiiafPiostolfueski0lm^ 
.V. aargan^a er ban bafde ftW stora mandauden ok vj. ar- 
gan^a septer Sarpsborgh profastdeme. 

Sttender tiunden nv firi uij m*. f. En antiqt4^ taxu^ viij m^ 
kaup 

1400. Anno Aomini m° cccc^ {la wer 0ystaBin med gudz naad hiseop 
j Oslo visiteradom yttra lutan Borgbasyslo. byriadom \er 
fffird vara aa Valom jn profesto sanctorwrn mavtirum Fa- 
19 Januar. biani et Sebastiani 
Atte f)a Vala k/rkia^ Staender kirkia tiunden vm ij m. f. En antiqzi^ taxti^. m'. kaup 
(1400). Eodem anno atte Svimdala(!) ktVkia |)8essar ga9nbla(r) skuldtr^ Staendcr tiundcn nv fin viij m*. f. En antique taxtt^ xvj. m* 
kaup Nsevnes 1387 i Dipl. Norv. II. No. 601 (S. 388). 

*) Se foregaaende Side. 

>) Jfr. ovenfor S. 393 f. 

*) Jfr. ovenfor S. 507. 

*) Her f0lger et aabent Rum i Codex. % 545 

Eodem anno atte Roda kJrkia {)8essar gambla skuldtr. af arfuom (1400). 
heerra Oghmunds Gudt)orm|* iiij aargan^a jtem af Porgaute 
litla y m*. peninga jtem af Porgaute Jonssywi^ij. m'. peniwga 
jtem af sira Ingemare iij. m'. peninga jtem af Bserghe Her- 
mundasyni' 8Bin argan^ .xvj. m*. peninga jtem af sira Jnge- 
marc til prcstbordzens j awsBrka fall .xcij. m*. peninga sajw fol. 9. a. 
msBtit war a prcstboolens vajgna. anno domim m® ccc® Ixv. 1365. 
|)a varo vpscrifuada f)ffissar gambla skuldtr ok funnos tekki 
quttta skriuadar sidhan [anno dommi m°. cccc° iij®. varo 1403. 
afslsegnar I. m. pen. med sira Ingemare Uri abuudh siein 
hah gerde a prestbolet hev ssem var roin ssctstofua.^ 

Stffinder tiundhen nv Uri xvj m* peninga. En antique taxus xvj 
m'. kaup 

Eodnn anno atte Skiabcprgha k«Vkia f)a3ssar gamblar skukU'r^ (1400). Stajnder tiundhen nv fin ij. m*. peninga. En antiqw^ taxti^ 

Eodem anno atte Jngradals ktVkia {){essar g<an)blar skuhh'r^ (1400). [Stiender tiundhen nv fin^ 

Eodem anno atte Vil8Br0y k/rkia {)a)ssar garablar skuldir (1400). Staender tiunden nv firi vjjj m*. pe. En antiqu.9 tax«5 yj m*. 
kaup 

Eodem anno atte Iddar kirkia t)cssar gamblar skuldtr. af Hnf- (1400). 
I)ore Jonssyni^ ij narganga, ok eina tunno tiaru. jtem af 
arfuom Haluardz skiolms * vij m* pc, ok af atfuum Piostolfs 
skiolms ■ xiiij 0yf f. var J)ecr loket tiri v aura boll j naidra Jfr. ovenfor S. 239, Note 11 o^ oftere. 

*) Jfr. ovenfor S. 445, Note 9 og 517. 

•) Forokommer 1358 — 84 og var Lagmand i Tiinsberg, so Dipl. Norv., 

P. A. Munch, D. n. Folks Hist. VII— VIII og Saml. t. d. n. Fplks 

Spr. og Hist IV. S. 543 f. 
*) Fra f skrevet med en lidt jmgre Haand. 
^) Her f0lger et aabent Ram i Codex. 
^ Fra [ igjen ndslettet. 
') 8e P. A. Mnnch, D. n. Folks Hist VI. og VII., Reg. og Saml. t. d. 

n. Folks Spr. og Hist IV. 8. 124— SO. 
•) Jfr. ovenfor S. 501 og 607. 

35 546 Bacssaberghe. som nv saegw skipt vera j . . .* boll j Berghe 
j Porgardzrudum ok er iorden annor huor friaels |>a ero 
arfuana quitta. vm iordena BsBSsaberg er skrifuat j raeikning- 
1376. skap bt^rops Jons^ anno domtnj m° ccc® kx° vj* fol. 9. b. StaBnd(?r tiundcn nv Hvi xij m*. pe. En antique taxu^ xij ni*. 
kaup 

(1400). Eodcm awno atte Bergs ktVkia f)aj8sar gamblar skuldtr. af 
arfuotn Gunners hwitz* .ix. m*. f. ok h. iiij skippund bly., |)0 
sagde Gunner j sin y tarsia tima at f)et loket var som suoret 
var fm oss. giorde Kiolbiorn (!) Kaaldisker haer vm ssBOiiv, ol 
ef sscmifcn helzst })a slagom w^ blyth quit StaBudcr tiunden nv liri iiij m*. pe. En antique taxus 

(1400). Eodcm anno atte Rodka bVkia {)a>ssar gamblar skuldtr. af 
arfuom Sta;inars a Braudini iiij. m*. f. ]iem af arfuum Pio- 
stolfs skiolms* h. iiij 0yf forng. jtcm af arfuom Haft»or 
Jonsf * aein aargan^ (1400). YiOAem anno atte Asaka kfrkia fjjessar gamblor skuldtr Stffinckr tiundhen iiri iiij m'. pe. En antique taxus 
(1400). Eod^'m anno atte Huala k/rkia J)ffissar gamblar skuldir Stffindcr tiund^^n nv fm iiij m*. pe. En antique taxw5 
(1400.) Eod^m anno atte Holms kiVkia |)8DSsar gamblar skuldtr *) Aabent Rum i Codex. 

«) 1372—85. 

') En seldre Skrift paa dette Blad sees at vsere udraderet. 

<) Se ovenfor S. 174. 

^) Jfr. foregaaende Side. 547 

Engin tiundh 
Eodem anno atte Borgha kiVkia |)acssar gamblar skuldtr (UOO). Stender tiuwdhen nv fin xxx [vel .xL* ra*. pe. En antiqw^ taxM.9 
XXX m'. kaup 

Eodcin anno atte Tuna kiVkia |)a}ssar gamblar skuldtr (1400). Er aBngin tiundh till. fo]. 10. a. 

Eodem anno atte Glymsima ktVkia {tscssar gamblar skuldtr (uoo). 

fyrst af Hermunde kla3rk* x. m*; f. jtcm af [B^rghe syni 

hans^ ok af hustrv Ingeridi hustru Burghs f*V» jnne lajgho 
j ktVkiune' Stajndcr tiundcn nv firi xvj m*. pe., en fyr stodh hon firi xx. 
m*. pe:, antiqt*^ taxM^ xvi m* kaup 

FMem anno atte Kolb<Frgh8 ktrkia |)cTSsar gamblar skuldtr. (1400.) 
af Anstffiine Vlfsyni* a;in aarganj7 xx m*. sua mykit miwne 
som loket er, ok stiendcr j rajikningskap |){rsse aarsens StjBndrr tiunden nv Uri xiiij. m*. pe. En antiqw^ taxus xiiij 
m* kaup 

Eodem anno atte Ryggiofs kirkia {)[essar gamblar skuldtr. (1400). 
[af arfuom Porgautz Jonssonar xx m*. pe.* afra^iknado alio 
pui som loket xv item af arfuum he^rraSuala*' tolfret .c. m*. 
jtcw af arfuuwi hc^rra Jons Haf|)orssonar' h. ij mvgang ') Fra [ iilskrevet over Linien. 

•) Se ovcnfor S. 66 og 645. 

') Fra [ igjen over8tr0pfet. 

*) NcDvnes 1363—85 og omtales som ^0d 1419, se Dipl. Norv. I. No. 379 

og JI. No. 875, 491 oir 649. 
^) Fra [ udradcret i Codex. — Om Thorgaut Jon880n se ovenfor S. 

445, Note 9, 517 og 545. 
«) Se ovenfor S. 239 Note 7 og oftere. 
") Se ovenfor S. 490 og oftere. 

35* 548 jte»i kom in til sira Erlendzs * vmf raw ^xsiv k0r fiorar sow 
sira Jon bar vpp sua marga kyyr som hser nsemfnitz seftir 
ok |)er faestis vitni vm firi sira Kolbiorne profastenom * at 
^ndridhar a Biordsinni gaf seina ku firi l^oro kono sina. 
ok ^et vil han lata vithna jtem gaf Porgaut^ Elifssoti' iij 
kyyr til b0nohaldz. ok Rainfn' a iBfuio^ ok Gudrun kona 
bans afhoindi. ok pef vilia t>au vithna jtem gaf PorsteBin kome 
SDina ku ftWEilifson sin. ok ^et vseith en Ramfn ok Gudrun 
fyrsagdh ok Kolbiorn smider jtem tok ok sira Erlendar^ aein 
kolf bort af ssinni kltikku jtem Gauter dramber^ erfuingi 
bans tok bort mn ha^itaketiul er metin var firi ssex m<erker 
ok sira Erlender lauk til prestekiunna Osloarr profast dome. 

fol 10. b. Stffindcr tiuwdcn nv firi iiij m*. pe. En antique taxw^ iij m*. 

kaup 

(1400.) Eod^m anno atte Sanse kfrkia I)aessar g^mblar skuldtr Staindev tiund^n nv firi .xij. m*. pe. stundum .x. Jeder viij. 
En awtiqw^ taxw^ .x. m*. kaup 

(1400). Eodc#» awno atte VaBsbiar ktVkia fjjessar gamblar skuldtr 

■ 

liggf-r hiscop hfr a Vestby ij neter ok tsckev iiij hudir j cathe- 
draticum Stffinder tiundcn nv firi viij m'. pe. En awtiqw^ taxus viij m* 
kaup *) Erlend £irik880n nsevnes Bom Prest -her 1873—74 i Dipl. Norr. I 

No. 428. 
*) Se ovenfor S. 241, Note 7 og oflere. 
») Jfr. ovenfor S. 518. 
*) Formodentlig den samme som Rafn Thor8tein8S0n , jfr. ovenfor 

S. 518. 
■) Vel neppe ham, der nsevnes 1344 i Dipl. Norv. V. No. 173. 549 

Eodem anno atte Hob0li8 kirkia I)essar gambkir skuldir (uoo). 

lligger bwcop her a Hob0le ij neter ok (taeker) iiij hudir j ca- 
thedraticum 

Sticnder tiunden nv fin iij m'. pe. En antiqus taxus iij m'. kaup. 

Eodem anno atte Tompta kirkia |)sessar gamblar skuldir (UOO). 

lligger hiscoj} iiri Tompta ok Hofuini a;ina nath ok talker ij 
hiidir j cathedfra^fcMm Stajnder tiunden nv Iiri viij. m*. pe. En antique taxus viij m* 
kaup 

Eodem anno atte Krakastada ktVkia |)aissar gamblar skuldir (1400). 

lligger bi^eop Uri Krakastada ij neter ok taeker iiij hudir j ca- 
the(?ra^fc{im 

Stiender tiuwden nv Iiri .xx, m*. pe. En antiq«5 taxus xx .m'. 
kaup 

Eodem anno atte Aas kiVkia {)aessar gamblar skuldir (1400). 

lligger bi^eop iiri Aass ok Kroar iij neter ok t^ker vj hudir j 
catbeclra^ietim ' Sbender tiunden nv Iiri vj m^ pe. En antiq^^ taxtc^ vj m'. 
kaup 

Eodem anno atte Skeidis kiVkia |)aessar gamblar skuldir. af (1400.) 
arfuum Asmundz brat^ SBin aargan^/ 

Ligger bt^cop firi Skosides kirkiu ij neter ok tseker iiij hudir 
cathedra^icum Eodem anno atte Nordbiar kirkia {la^ssar gamblar skuldir (1400). ») Jfr. ovenfor S. 198. 550 

fol. 11. a. Stajnder tiuwdcn iiv liri h. m*. pe. En atttiqw^ taxus 
(1400). Eodem anno atte Roda krrkia |)aissar gamblar skuldir \ Stsandev tiunden tiri iiij m'. pe. oh stundom tiri |)riar sen a/t- 
iiqus taxus a^r iiij m'. kaup 

(1400). Eodein anno atte Nesodda kirkia t)a}ssar gamblar skuld»r Stasnder tiunden nv firi .xx. m'. pe. En antique taxus xxx m. 

kaup 

(1400). Eodem anno atte Akere k2Vkia t)essar gamblar skuldir 

ligger bt5cop firi \kev ij netcr ok taiker iiij hudir j catherfra- 

ticum 
tene»t moniales proctirac»onem episcopi et soluunt catbedra^cam (1400). Eodem imiio atte Margareta dais kirkia {iiussar gamblar 
skuld/r Memorandum at liri fim aarom bygduw ver Oghmunde a Gref- 
sini prestgarden j Margareta dale alders mala, sua at hau 
gere nyo stofuo j sama lafsta}ina. sua at forstofuan se .v. 
alna brscid. med inkofua. oh ram ifu«r. ij budtr. ij lodugolf. 
ok lafua millom. oh a^it iios. oh hafua med! rudstaden sua 
mykit som pres(t)bordet {)cr aa. laiigo laust vm .vj. aar. ok 
sidau gefue a^in 0yn pe. a hueriu aare {)er af. vm sina Uf- 
daga. En prestbolet hafue Iseighu laust vm sina lifdaga. ok 
lialde husum vppi sidan gord ero. Testes, sire Peter.* sire 
Olafuer.* sire Aruider Joon aa Lindajimi. Guttormaer a Akre. 
Clemetter a Vllarvale.^ Porer a Soghne. ok flere godhe men. fol. 11. b. taeker ktrkian hlf. luth tiundar. oh stajnder fin iij micrker. 

En antique taxt«^ iij. m. kaup. hlf. lutren Peter Gudbrand880n forekommer som Prest paa Aker 1381 i Dipl. 

Norv. ni. No. 433. 
') Klemet Gudleik880n paaUIlarvdal levede endnu 1404, se Dipl. Kor?. 

IV. No. 741. 551 

Eodem anno atte HaslaBimo ktrkia |)£)essar gamblar skuldn* (1400). 

Uigger bwcop tiri Haslajim aeina nat ok tajkcr ij hudir j cathe- 
draticum tsckev ktVkian hlf. luth. oJc stsender firi xij aura pe. En anti- 
que taxti^ xij aura kaup h. lutren 

* 

Kodem anno atte Tlinseims ktrkia t)a3ssar ganiblar skuldn* (1400). 

lliggcr hiscop firi Tunaeim aiina nath ok tseker ij hudir j ca- 
thedraticum Stajndcr tiunden nv firi viij. m*. pe. En antiqt*^ taxM5 viij. m\ 
kaup 

f 

Eodem anno atte Aska kiVkia {)a3ssar gamblar skuld^'r. af [arfuum ^ (1400). 

lliggcr hiscoi) firi Aska kiVkiu ij neter ok tajkcr iiij hudir J 
CB,t\n:draticum St^nder tiundcn nv firi viij m*. pe. En antique taxM5 viij m*. 
kaup 

Eodem anne atte RBykilie kirkia |)gessar gamblar skuldir (1400). 

lliggcr hiacop firi R0ykini ij nettr ok taeker iiij hudir j calhe- 
draticum Sta)udcr tiunden nv firi xx m'. pe. En antiqu6' taxu^ xx m'. 
kaup 

Eodem anno atte Frail na k/rkia j Liidhom fiajssar gamblar (1400). 
skuldi'r Eodem anno atte ^ggia kirkia sengar gamblar skulder (1400). Eodem anno atte Trandablar ktrkia engar gamblar skuldtr (HOO). 

lligger hiscop firi Fraunar Syllingadall ok capellur iiij neter ok 
talker viij hudir j cathedfra^ieum. {)0 toktan ver a;i moeira 
en I)riar *) Fra [ tildcls udraderot, ligesom det f0lgende Navn. 552 

fol. 12. a. Stender tiuml(e)n uv Uri xij aura pe. En antique taxtc^ iijm*. 

kaup 

(1400). Eodem anno atte Syllinga dais bVkia [enga^ gamblar skuldir 
[fyrst af arfuum Jons Poraldasonar.' som var a Solberghum. 
ij aura minna en xix m*. pe. vreiknadoiit |)seim exgangam 
som ban sidersta bar vp.^ (1400.) Eodem atino atte Huals ktVkia engar gamblar skuldtr (1400). Eodem anno atte Husaby ktrkia enga gamblar skuldtr Stajndcr tiuwd(e)n nv Uri vj. m*. pe. En antiqtt^ taxu^ .vj. m*. 
kaup. 

(1400). Eodem atmo*atte Hofft k»rkia a Iludrasimom engar gamblar 
bkuldi'r at haeimta 

lligger hiscop Uri Hofs kt'rkiu ok Straums ktrkiu ij neter oh 
tsskev iiii hudir j cathedra^ecum stsender tiunden nv firt .iij. m'. pe. En antique taxMs iij. m*. 
kaup 

(1400). Eodem anno atte Straiimfs kerkia engar gamblar skuldir at 
hsDimta 
liggcr* st^nder tiunden nv Uri xij. m'. pe. En antique taxu^ xij. m'. 
kaup. oic ms&tte vsel standa vm xvj m*. seder bseter 

(1400). Eodem anno atte Sanding ktVkia engar gamblar skuldtr Fra [ igjen adslettet. 

') Jfr. ovenfor S. 493 Note 1 og oftere. 

') Fra [ skrevet med en anden, kun lidet yngre Haand. 

*) Ufttldf0rt 553 

stsender tiunden nv fm iij. m'. pe. En antiqM^ taxt<^ .i^. m'. 
kaup 

Eodem anno atte Skogha kiVkia (UOO). staendo* tiunden nv fm xxvj. m'. pe. En antique taxu^ .xxx. 
m'. kaup. 

Eodem anno atte Haughs kirkia engar gamblar skuldir^ (1400). Eodem anno (atte) Burghs kirkia seingar gamblar skuldir (1400). Stender tiundhen nu vm iij m. pen. En antiqus taxus iij m. 
kaup 

Eodem anno atte FisksBims kiVkia aiingar gamblar skuldir (1400). 

Hgger bi^cop visiterande firi Haugh i^ neter ok firi Fiskaeim 
ok Basrgh asina nath ok tsDker j cathedra^tct«m viij hudir Sol0ya profast dome ok Raumariki 

Staender tiundhen nw fin .iy. m. forng. En antique taxti^ viij fol. 12. b. 
m. f*. 

Eodem anno atte Hofs kirkia j Sool0yiom aonghar gamblar (UOO). 
skuldir Staender tiundhen nw fm. vj aura f*. En antique taxu^ :y m. 
kaup 

Eodem anno atte Moo ktVkia aBnghar gamblar skuldir (1400). 

Memorandum at a prestboleno til Hofs skal gerazst til abuudar 
a hueriom I>riggia vaettra maala. til ;y m. f*. saem d00mt var 
anno domini m*^. ccc^. octogesimo. octauo. 1388- *) Her begynder en ny Haand. 554 

Stseiider tiundh^u nw fin ij m. f'. En antiqus taxti^ vj. m. 
kaup 

(uoo). Eodcm anno atte AasnaBS kirkia senghar gamblar skuldir 

Staend^r tiundhen nw firi xU ^^^a fomg*. En antique taxus v 
m. kaup 

(1400). Eodem anno atte Vala ktVkia aengar gamblar skuldir 

Ero firi t)essar iiorar ktVkiur Hof. Moon Asna^s ok Valar fiorar 
neetter bi^cope at visitera. en p,o xi mseira en vj budir j 
cathedratictim s^.m ver hafuum tek»t Stdsnder tiundh^n nw firi .v. in. forng. tEn antiqa^ tax{i6* xij 
m. kaup 

(UOO). Eodem anno atte Grofw ktVkia sengar gamblar skuldir 

Memorandum at h^r skal gerazst til abuudar a. humom firiggia 
va^ttra mala, til xviij aura for(n)g'. til prcstboolsens. Stender tiundhen nw firi asina m'^rk forng'. En antiqti^ taxu^ 
iij. m. kaup 

(1400). Eodem anno atte Fyrilunda kiVkia aengar gamblar skuldir Sta^nder tiundhen nw fiVi xij aura f'. En antique Uxxus iiij m. 
kaup. 

(1400). Eodem anno atte Baergha kirkia sengar gamblar skuldir 

X 

Ferir |)essar iij kfVkiur Grofw Fyrilunda ok Bserghar bajr biscopi 
iiij natgetor at visitera ok |)o gefs sci mmv en vj hudir j 
coXhedraticum Stsender tiundhen nw firi xij aura for(n)g. En antique taxti^^ 
V. m. kaup 

(1400). Eodem anno atte Vingers kirkia aengar gamblar skuldir 555 MeuiorandMiD at hter skal gerazst til abuudar a huefiom iij 
vffittra mala til .iij. m. f a pr^stbolet Sta^nder tiundhen nw firi iij. m. T. En antique taxti^ vi. m. fol. 13. a. 
kaup 

Eod^m anno atte ^idisskoghs ktVkia |)essar gamblar skuldir (1400). 
af arfuum Erikx pinna* ii aura ok .vj. m. f. er |)en arfucr 
in komen til hcerra Joon Maiteinsson ' Stasnder tiundhen nw ftVt hlf. m. P. [a^der iij aura f^.' En an- 
tique taxt45 ij m. kaup. 

Eodem anno atte 0yia88Biter8 kiVkia a^ngar gamblar skuldir (1400). 

ligger b/6Cop iiij neett^r firi |)essar iij kirkiur Vinger iEidi- 
skogh ok 0yiasaiter. ok tseker po m masir en vj hudir j 
cathedra^icum Sta3nder tiundhen nw firi hlf. m. f . En antique taxus xij aura 
kaup 

Eodem anno atte Ingramoo kiVkia } Odale lengar gamblar (UOO). 
skuldir. Sta3nder tiundhen nw firi a)ina m. f . En antiqus taxu^ .xx. 
aura kaup. 

Eodem anno atte Sandz kirkia scngar gambbr skuld»r (1400). Stasnder tiundlicn nw tiri xij aura f. En antiqws taxti^ .v.* 
m. kaup 

Eodem anno atte Vpstada ktVkia a^ngar gamblar skuldir (1400). >) Se ovenfor S. 455, Note 2. 
«) So ovenfor S. 489 O)^ 445. 
•) Fra [ tilskrevet over Linien. 
*) Ratiet hertil fra : iiij. 556 

Stendcr tiundhen nw iiri hlf. m. f^. En antique taxti^ .ij. m. 
kaup. fuUar lutar 

(1400). Eodem anno atte Vllernis kirkia senghar gamblar skuldir Stffind^r tiundhen nw ftW hlf^ iiy .m. f. sfem d^ymt yuc. En an- 
tiqus taxti^ .x. m. kaup. 

(1400). Eodem anno atte Strawms ktVkia sengar gamblar skuldir 

Memorandum at her skal gerazst til abuudar .a. nyia pr€St- 

bolet. til hlf. iiij. m. f^. a hueriom firiggia vsettra mala, saem 

d00mt var. 
ligger hiscop her firi t)essar fim kiVkiur. Ingramoo. Sanden 

Vpstadar Yllerni ok Strawm iiij. neetter ok taeker viij budir 

j cathedraticum a huerio aarc fol. 13. b. Stseuder tiundhen nw firi .x. m. f . en antique taxti^ .xl. m. kaup 

(1400). Eodem anno atte Naes kirkia aBngar gamblar skuldir 

Memorandum at h^r skal gerazst til abudar a hueriom iij vsettra 
mala, til .v. m. f . a pr^stbolet No^a. vm Duraals ktVkiu se after vidh ^idzuall Staender tiundhen nw efter |)ui saem faelkr a gardenom 

(1400). Eodem anno atte Heitnini k»rkia t)essar gamblar skuldir af 
Nota eodem arfuum sira Htelga. ^ seina tunno tiaru ok iij .c. spoons' jteiit 

af arfuum Orms Ormssonars^ xl. saald korns Stsender tiundhen nw firi 
(1400). Eodem anno atte Aullni ktrkia sengar gamblar skuldir 
Stsender tiundhen nw firi Yistnok Helge Thorald880n paa Nes, om hvem se ovenfor S. 47%. 

Note 2. 
*) Maaske ham, der nsBvnes 1376 i Dipl. Norv. Y. No. 292. 557 
Eodein anno atte DruggunaBS kiVkia cengar gamblar skuldir (i400). Stffindcr tiundhcn nw firi 

Eodem anno atte Fenastada ktVkia sengar gamblar skuldtr (1400). Raumariki ^ Stffindcr tiucdhen nw ftW iij aura P. En antique taxti^ 

Eodem. anno atte Vdyionas ktrkia sengar gamblar skuldir (1400). Stend(?r tiund^ (!) ^em fsBllcr til af Fr0xofs g*. 

Eod/'m anno atte Frahofs kirkia enga gambla skuldir (1400). 

lipjgn" hiscofer visiterande iij neettcr fin Nsbs ktVkiu ok Fena- 
stada ktVkiu. a;ina naat fiVt Hennini ok Druggonces ktVkiur, 
ok mnsL firi Fr0ofs. Vdionss ok Aulini kerkiur. ok tseker .x. 
hudir j cathedratictim a huerio aare ftW allar t)essar kiVkiur 

vm Fith Aursskogh oh H0ylandh leita eftir Raumarikt^ 
profastdome Stacnder tiundhen nw firi .xii. m. f^. En antiqti5 taxus fol. 14. a. 

Eodem anno atte Vliinshofs kfVkia asngar gamblar skuldir (1400). 

Memorandt/m at h^ skal gerazst til abuudar a pr^stbolet a 

humom iij vfettra mala til ssox .m. f . 
liggrr bi^cop visiterande her firi Vllinshofs kirkiu iij neett^r ok 

taker vi hudir j cathedraticwm a huerio aare. Sta*ndcr tiundhen nw firi *) Denne Overakrift barde staa tidligere over Nes Kirke. 558 
(1400). Eodem anno atte Lundz kirkia snghar gambkr skuldir Stendcr tiundhen nw fin [.vj. aura gilda. vttan brcf lausne^^* 
(1400). Eodem anno atte Hofuina ktVkia sengar gamblar skuldir 

Memorandum at her skal gerazst til abudar a allan gardhen 
til fim m. f^. a hueriom I)riggia Vcnettra mala. efU'r t)ui sami 
d0mt var firi aarom. 

ligger hiscof visiterande her ij neett^r fm Hofwini ok tuacr 
neeter firi Lundhs kirkiu ok taeker .viij. hudir j cathedra- 
^ieum .a. huerio aare. En po hafuum wer m leghct ma^ir 
en iij neetter Stffinder tiundhen nw firi .xx. aura f . En antiqt^ t.axus. 

(1400). Eodem anno atte Naitnastada kirkia a^ngar gamblar skuldir 

Memorandum at her skal gerazst til abuudar a hueriom |)riggia 
YflBttra maala. til vij .m. f^ a prestbolet eftir |)ui saem doomt 
1388. var anno domini m^ ccc^. Ixxx octauo. Stajnder tiundhen nu firi xij. nwra, f. En antiqw.? taxus 
(1400). Eodem anno atte Biarka kirkia rcngar gamblar skuldir StsBnder tiundhen nw Uri .v. aura f^. En antique taxti^ 

(1400). Eodem anno atte Holta kirkia j Nordlrcaim ajngar gamblor 
skuldir 
ligger bi^eop visiterande her ajina naat firi Holtar ok Fos 
kirkiur ok ij neetter firi Nannastada ok Biarka kirkiur. ok 
tajker vi hudir j cathedra^ieura a huerio aare fol. 14. b. Sta3nder tiundhen nw firi ix .m. f'. En antiqus taws .xx. m. 
kaup 

% *) Fra [ skrevet med lidt yngre Haand. 559 

Eod^m anno atte ^idzualla bVkia engar garoblar skuldir (1400). 

Memorandt<m at her skal gerazst til abuudar a prestbolet til. 
Sffix. m. f^. a. huerioiD iij vsBttra mala. Staender tiundhcn nw firi 

Eodcm anno atte ktVkian a. FaBgringi. sengar gamblar skuldir (1400). Staendcr tiundhen nw firi 

Eod/?in anno atte Vrdadals kirkia nengar gamblar skukU'r (1400) Stande^r tiundhcn nw firi 

Eodem anno atte Tyrninghs ktVkia a^ngar gamblar skuldir (1400). 

lipjger hiscoj} visiterande her iij neeter fiW JEidzualla okDuraall 
ok (cina naat. firi Fa)ghriu ok Vrdadal ok tjckcr vi hudir j 
cathedra^/cf/m a huerio aarc firi iEidzunlla ok Duraal ok ij 
hudir firi Fffighringh ok Vrdadall Stjender tiunflhen nw fin iiij m. f*. En aiitiqw^ taxus xij m. 
kaup 

EoAem anno atte Skaeidizmo kiVkia sengar gamblar skuldir (uoo) 

Meroorandtnii at her skal gerazst til abuudar a pre stbolet til 
.V. aura K a. hucrio aare stem d0mt var anno dommi m^. 
ccc^ Ixxx octauo 1388. Stajuder tiundhen nw firi .v. aura f. Eu antique taxti^ iij m. 
kaup 

Eodfm anno atte Hakadals ktrkia sugar gamblar skuldir (1400). Stmnder tiundhcn nw firi . . . .* En antiqus taxw^ vj .m. kaup *) Aabent Rum i Codex 560 

(1400). Eodem anno atte Dais ktrkia sengar gamblar skuldir 

ligger hiseop visiterande ftW Skssidzmo i} neetter Hri Nytiiadal 
ok Hakadal seina naat ok talker vj hudtr j cathedroftctfrn a 
huerio aare. fol. 16. a. Stender tiundh^ nw ftW ij aura f^. 

(1400). Eodem anno atte Lairsms skoghs ktrkia sengar gamblar 
skuldir * Stender tiundhen nu ftrir v aura forng. En antiqti^ taxtf^ 

(1400). Eodam anno atte Frauna ktrkia a Gautseid ssinga gambia 
skulltr (!) Iligg^ her leingin tiuttdh till vitan af i^ardenom ij aura g. 

(1400). Eodem anno atte Jngiridhasaker aeinga gambia skuldf'r Stender tiundhen nu firir atta merker for(n)gr. En antiqti^ tax«^ 
XX m*. kaup 

(1400). Eodem anno atte Sudreims ktrkia seingar gamblar skuldir 

Memorandtim at her skal geratz j abuud. a huoriotn iij vettra 
mala ij minnse en iiij merker forng. ^em ddmth var anno 
1388. domtni m^ ccc^ octogesimo octauo (1400). Eodem anno atte Rifseims ktrkia (1400). Eodem anno atte Imishaughs ktrkia (1400). Eodem anno geridz seingin reikningh firtr Skaidiof *) Her begynder en ny Haand. 561 

Ligg^r hiscof Urir Sudreim iij neter ok tfcker vi hudir j cathe- 
draHcum ok mna firir Fraunr. ok Jngiridhasaker ^o hafuum 
ver sDi mseira leghet firir alt saman en iij neter Stend^r tiundhen nu firir vi aura forng. En antique taxti^ 

Eodeni anno atte Falla ktVkia (1400). Eodem anno atte Byrgina kirkia j Akrom foi. 15. b. 

(1400). Eodcm anno atte Gudleifsasaker^ (i400). Stender tiundhcn nw vm mark fo(r)ng. en antique (taxus) half 
later XX aura forng. coder iij m' 

Eodeni anno atte ktrkian a Raelingh cngar gamblar skuldir (1400). Stender tiundhen nw {irir x aura forng. En antique taxM5 

Eodrm anno atte ktrkian a Filth hemta af Sigurde a Berghi (1400). 
.j. m*. forng. j gamla skuld 

lligger hiscop firir Fith ok Aker ij neter ok (tseker) iiij hudir 
j catbedra/»cum ok teina firir Ricling ok Lftyrin-skogh |)o 
hafuum ver m leghet vttan ij fmr alt saman 

Memorandum at a prestboleth vider Ilofs kirkiu a Fith ^kal 
gera;s til abuud a huorium iij vettra mala til iiij »m'. forng. StsBnder tiunden nw finr v. m'^ker f'. En antique taxtis xij 
m^cr kaup. 

Eodem anno atte Ignabakka kiVkia (1400). 

ligger bi>eoper finr Ignabakka ij nseter ok (trckcr) iiij hudir j 
cathedra/icum 

36 562 Memorandum at her skal g0raz a prestbolet till abudhar huam 
i^' vtctva roaala. till .iiij. m'^ker P, ssem deymt var anuo 
1387. domtnj. m9 ccc®. kxx. vy^ c<c. fol. 16. a. t^ker kirkian fullen luth tiundar af Forsse oh Swaualdzstadtim 
ok reknaz tirir ij aura forng. a^der swa mykit sem feller till 

(1400). Eodem anno atte Fors kirkia a Blakum engar gamblar skiildir Soleya. pi-ofastdaiite.^ 

Stender tiundhen her firir ij m'. forng. En antique taxu^ iriij 
merker kaup 

(1400). Eodem anno atte Aurs kfVkia engar gamblar skuldir 

Jteni a ktVkian .j. oflettaiarn. ok mn bradkietiul sem gaf sira 
Gudleiker sem wer budum longu at Isessez skuldi j ktVkiunne 

Uigger bi^rop firir Aursktrkiu ok Blaker iij neter ok vj hudir j 
csAhedraticum 

Memorandum at a prestbolot vider Aursktrkiu skal geraz til 
abudh aa huorium iij vettra mala til iiij m*. forng. Stender tiundhen nu vm iiij (!) forng. En antique taxw^ viij m*. 
kaup 

(1400). Eodem anno atte L0ykini bVkia engar gamblar skuldir 

Memorandum at a prestboleth her skal geraz til abuud a huo- 
rium iij vsettra malffi til vj m'. forng. Stender tiundhen nu vm iij m'. f'. En antique taxti^ viij m'. 
kaup *) Denne Ovenkrift er anbragt paa et urigtigt Sted. 563 

ft 

Eodem anno atte Hsimnes ktVkia engar gamblai* skuldir (1400). 

lligger hiscop ij netev Urir L^ykini oh adra ij Urir Hffiimnes. 
ok teker viij hudir j ca,t\\Qdraticum Urir badoi kiVkiunnas Borgha syslo efra lutin 

£idzberg pi*ofastd0me foi. le. b. 

Stajnder tiund nu vm ij merker fornnar. En antique texus 
iiij m' kaup 

Eodem anno atte RfBdanes ktVkia teingar garobkr skuldir (1400). 

Memorandum at her skal ger.iz til abudar a prestbok^ til seinni 
m'. foi*ng. a huoriu aare [ok iiij Imdir j cathec^ra^'ctim ^ 

lligger hiscop visiterande bn* ij uet^^r ok tscker iiij hudir j ca- 
thedra^tV^Nm Eodem anno atte Klundz laVkia (1400). Eorlem anno atte R00m88kogh8 kfVkia (1400). Stend^r tiundhcn nu vm ij m*. f'. En antiqw.^ taxus iiij m*. 
kaup [ok iij hudir j cathedra/iCMm * 

Eodem anno atte 0yamarkar ktVkia (1400). 

Memorandf/m .it her skal geraz til abudar a prestboleth til 

lligger biscop visiterande her ij neter ok taeker iiij hudir j ca- 
thedraticfim Stender tiuridhen nu vm ij m'. P. En antique taxtt* iiij m* 
kaup 

Eodem anno atte Aramarka k/rkia t)essar gamblar skuldir. (uoo). 

*) Fra [ igjen over8tr0get. 

86* 564 

t 

fol. 17. a. Memorandum at her skal gerastz til abudar a prestbideth til 
[ok iiy hudir j cathedmticum^ 

Uiggcr hiscop visiterande her ij neter ok iiy hudir j cathedraficHm 11 Februar. dedicacto .xi. die menst^ Februarij. Stsender tiunden vm .iii. 

m'^ker f. antique tsxus viij marka kaup 

^400). Eodem anno atte Dygraness kirkia aeinga gambla skuldir (1400). Eodem anno atte Nya kirkia vttan skoghs (1400). Eodem anno atte 0o88 ktVkia (1400). Eodem anno atte Giurdina ktVkia 6 Februar. dedicacio. in die Agate. Stander tiundf ffWr .x. m'^Tctt* f. 

En antique taxus xxx. marka kaup 

(1400). Eodem anno atte Rakkastada ktVkia I)cssar gamblar skuldir af 
arfuuwi Gunnar aa. Volu|)ueit* viij. m'**'ker P. af arfuunt 
Sigurdz skiola' .X. m'^ker pe. ok adra .x. krossen af aifuum 
Einars. a Hosteirii xij m'. pe. af arfuum Olafs. a Liid .j. kii 
ok h. m'. f": af arfuum iEinars klajrks^ ein argatt^ ok ser- 
delis iiij m'^^ker. pe. ok ein gljerglugga. 

Memorandum at her skal gerastz til abudar 

lligger bt^eop finV Rakkastader [Oss ok Giurdine^ iij neter at 
fornno ok ij neter fmrDyggra ness oA; [Wttanskooghs ktrkiu^ 
ok I)a skuUi fylghia .x. hudir j cathecZra/teum en m hafuum ') Fra [ igjen udslettet. 

') Jfr. ovenfor S. 132 og 163 f. 

') Form o den tli)^ ham, der levede 1364, se Dipl. Norv. I. No. 882. Jfr 

ogsaa ovenfor S. 168, Note 1. 
*) Jfr. ovenfor S. 160 (og 314?). 
*) Fra [ senere tilskrevet. ' 565 

wer fieri neUr leghit en t)riar, ok stondtiin fiorar en cathe- 
draticum sei meira tckit en vj hudir firir allar t)essar kirkiur Stend^r tiundhen nu. vm x m. forn. En antiqti^ taxus .xxx. m*. fol. 17. b. 
kaup 

Eodem anno atte ^idzbergs ktVkia t)essar gamblar skuldir at (1400). 
heimta fyrst af arfuum Finz a Bylini^ vij m. ok xx {', jtem 
af arfuum HafI)ors lonssonar ' .xx. m. P. 

Memorandum at h^r skal geradz til abudar a pr^stbolet til fim 
m. r. a huorium iij vaettra mala 

Ligg^r bt^cop hev ok firir kapellor iiij neter |)00 hafuum wer 
8Bi meira leghet en iij neter ok tekit vi hudir j cathedra^ictim Uigger seingin tiund til 

Eodem anno atte HanaB (1400). Uigger ffiingin tiund til 

Eodem anno atte Treinborg kiVkia (1400). Uigger seingin tiund til. 

Eodem anno atte Harslandar k»rkia v (1400). Eodem anno atte Folkinsborg kirkia (1400). Eodem anno atte Penols kiVkia (1400). *) Se ovenfor S. 168, Note 1. 
>) Jfr. ovenfor S 545—46. 566 

Stender tiundheu nu vm v. m. f^. En antiqif^ taxii^ . J m. 
kaup 

(1400). Eodem anno atte Prykstada ktrkia 

fol. 18. a. Memorandtim at her skal geraz til abudar a prestbole^ til iiij 
m. f^. a huarium iij vaettra mala 

lligger hiscop her visiterande ij neter oh sina fiVir Bodstader 
ok tseker vi hudir j csLihedraticum a huoria aare firir badr 
kirkiuna Stender tiutidhen nu vm ij m. f. En antique taxti^ iiij m. kaup 
(1400). Eodem anno atte Bodstada ktrkia Stennder tiundhen nu firir vij. m. f*. En antique taxu^ xij ni. 
kaup 

(1400). Eodem anno atte Askeims ktrkia 

Ligger bt^eop her visiterande ij neter ok tseker iiij hudir j 
catbedra^ieum 

Memorandum at her skal geradz til abudar a prestbole^ til iij 
m. f^. a huorium iij vettra maalse (1400). Eodem anno atte Skoghs kirkia (1400). Eodem anno atte Viflastada ktrkia Stender tiundhen nu vm v. m. fr. En antique taxti^ 
1400). Eodem anno atte Skygh{)ueita ktrkia 

Memorandum at her skal geraz til abudar a prestbole^ ■) Aabent Ram i Codex. 567 

lligg^r hiscop her visiterande ij netcr ok taeker iiij hudir j ca- 
thedraticum Eodem anno atte Helena keVkia ^oi. la b. 

(1400). Stend^r tiuwdhcn nu vm . . .^ En antique taxtt^ x m. kaup 

Eodem anno attc Spiotaberghs kiVkia (1400). 

Memorandum at her skal geraz til abudar a prestbole^ 

lligger hiscop her visiterande ij neter. ok tfcker iiij hudir j ca- 
thedraticum a huoriii aare 

Stender tiutidhen nu vm . . .V En antiqti^ taxti^ 

Eodem anno atte Hofuina bVkia j Lysadale (1400). 

lligger biscop her visiterande ok Urir Tomtar aeina nat ok 
taeker ij hudir j cathedrafee«4m Urir badr kirkiunse Vestfoldhen ok Gerpini profastdeme 

Anno dofiwni m° quatringentesimo pnmo J)a' wer visiteradom 1401 

VestfoUen atte ktVkiuuar par sua margar gamblar skuldir 
fyrst 

Stender tiundhen nu. stuaduui vm x marker pen. ok stundtim 
vm viij. En antiqws taxw* -viij m. forng. 

Atte Niotoray kirkia I) Aabent Ram i Codex. 568 

Stender tiuiidhen nu. vm iiij m. pen. Eo antiqttf taaus iij. m. 
kanp. f. 

(1401). EoAem anno atte Tiiinae ktVkia seingar gamblar skoldir 

Digger hiscop Urir Niotar0y ok Tiumu ij neter ok tseker iiij 
hudir j oithedraticum. foL 19. a. Stender tiundben nu. vm atta merker pen. en antique taxus viij 
ID. kaup 

(1401). Eodem anno atte Stokka kirkia |>essa gamblar skoldir af 
arfuom sira Bryniulfs .ix. m. f. af arfuum Nikulos j Mqs«- 
nom* iij m. f. • Stender tiundhen nu vm fim m'^ker p. en aittiqii^ taxus fim 
marker kaup 

(1401). Eodem auno atte SkedofuSB ktVkia Stender tiundhen nu vm iij merker p. En antique Uius iij 
marka kaup 

(1401). Eodem anno atte Arnadais kiVkia 

lligger hiscop firir t)essar iij ktrkiur. iij neter. ok tseker vj 
hudir j catheclra^ieum Stender tiundhen nu vm .xx. m. p. En antique taxus xvi m- 
kaup 

(1401). Eodem anno atte Sanda ktrkia pesser gambler skuldir at 
haeimta fyrst af arfuum herra Biserna ^rlinghssonar' viij m- «) Se ovenfor 8. 185, Note 3. 

*) Maaske Bnarest Baronen Bjame ErlingfiB0n (den ssldre), om hvem se 
P. A. Munch, D. n. Folks Hist V— VI. og Dipl. Norv. 569 

fomg. jtein af arfuum herra Ifuers' xvj meiker forng. jtem 
af arfuum Karls j iEngh0y xx. aura forn'*^. jtem af arfuum 
Peters a Solberghum ' m. forn. jtem af arfuum sira Borgars' 
viij m. f. 

Uigger hiscoper her ij neter ok tssiker iiij hudir j cathec^a/icum Stender tiundhen nu vm xvj m. pen. En antique taxu^ xvj 
marka kaup 

Eodem anno atte Piodiinghs kirkia {lessa gambla skuldir. at (1401). 
haeimta af arfuum Haraldz bonda viij merker jtem af arfuum 
Bryniulfs bonda ftrtV Ama(a)Skardaberghi^ v m. f. jtem (af) 
arfuum herra Monams ^ ij aura minna en xix m. forn. jtem af 
arfuum Sigurdar Gautzsonar^ xvj m. forn. 

ligger seingin tiuitd til 

Eodem anno atte Istra kirkia (1401). 

ligger bi^cop firir Piodhlingh ij neter ok taeker iiij hudir j ca- 
thedra^fctim Stender tiundhen nu. vm viij m. p. En antique taxt4^ vi^ m. 
kaup 

Eodem anno atte Tunsims kirkia a Neseno fiessa g. (1401). Stender tiundhen nu. vm iiij m. p. En antique taxu^ iiij m. 
kaup. I) Formodentlig Hr. Ivar Ogmand880n, om hvem se S. 27. « 

^ Visinok ham, der neavnes i Dipl. Norv. III. No. 619. 

>) Borgar Thorgeirss^n nnvnes som Prest her 1846 — 46 i Dipl. Norv. 

Vn. No. 197. 
^ Ame Andre880n paa Skardeberg xueynes 1828 i DipL Norv. III. 

No. 160. 
■) Se ovenfor 8. 160. 
*) Ebin nsBvnes som Fehirde i Tunsberg 1848 og i Bergen 1347, se 

Dipl. Norv. II. No. 259 og 286, jfr: m. P. A. Mnncb, D. n. Folks 

Hist. vn. S. 420 f. 570 (1401). Eodem anno atte Berghs kirkia {)essa gambia skuldir. af 
arfuum herra Borgars Anundarsonar ^ iiij m. f. Stender tiundhen nu vm m'^rk. pe. En antiqus taxus xij aura 
kaup 

(1401). Eodem anno atte Kioser k«Vkia seingar gamblaer skuldir 

ligger hiscof lirir })essa iij ktrkiur iij neter ok tseker vj hudir 
j c&thedraticum fol. 19. b. Stender tiundhen nu vm iiij m. f . En antique taxti^ viij m. 
Saup 

(1401). Eodem anno atte ktrkiau a Montfm j iEidangre 

lligger bi^cop fiWr Moon visiterande ij neter ok talker iiij 
hudir j cathedra^fct/m ,1 Stend^ tiundhen nu vm vj m. forn. En antiqti^ taxu^ xij ui. 
kaup 

(1401). Eodem anno (atte) Skaeides kfVkia j Bambhtm 

Uigger hiscop her visiterande firir Skaeid ij netcr ok taeker iiij 
hudir j cathedfra^tct«m Stender tiuwdhen nu firir ij m. forn. Ok serdreili^ landskyldir 
ok kyrlseigur vp a raeikningskap. En antique taxu^ 

(1401). [Anno^ eodem anno atte Moo kirkia j Sanndaugha dale 

ligger hiscof lier firir Sandauga dall .j. nat ok taker ij hudir 
j catheara^ieum «) Neevnes 1347—48 i Dipl. Norv. I. No. 303 og hos P. A. Munch, P. 

n. Folks Hist. VII. S. 475 og 482 f.. 
*) Fra [ igjen udslettet. 571 

Stender tiunden nu Urir xx. aura forn. Ea landskyldir oh 
kyrlffiigur vp .a. rsBikninghskap. En antiqti^ taxu^ 

Eodem anno atte H8Brik(9)8Bidi j Drangadale (i^oi). 

Liggcr hiscof Urir Hseriks aBidh visiterande ij neter oh tseker 
iiij hudir j cathedfra/icum ThsBlamark 

Eodem anno atte Biar k/rkia j Tyridale .a. Pa^lamark seingar (1401). 
gatnblar skuldiV ok asingia tiund ok ligger hiscap visiterande 
iij netar ok faar seinkti cathedra^ictim Stfflnder tiundf her Urir .iiij m'. P. En antiqw^ taxu^ viij .m'. fol- 20. a. 
kaup 

Eodem anno atte Solema kirkia heimta. j gambla skuldir af (1401). 
arfuum Jons lasnsmanz .vij. m'. forn. afrseiknadom gardenom 
Delauikinne j Skidho 

ligger bi^copcr Urir Solemar ij. naetcr oh taeker .iiij. hudir j 
cathe(2ra^9Ct4m Stawidcr tiuwd Urir .y. m'. P. En antiqw^ taxu^ iiij. marka 
kaup. 

Eodem anno atte Msdaieims kirkia (uoi). 

ft 

ligger hisco^er Urir Msedaleim eina naat oh tsker ij hudir j 
CBihedraticum Stflender tiunder Urir xij. aura f'. oh stundom .ij. m'. P. En 
antiqti^ taxu^ .vj. marka kaup. 578 

(1401). Eodem anno atte Lu#tda kirkia j gatJibla skuldir .y. tunnor 
tiaera. af arfuum Jons laansmanz. Stsdniev tiund firir .iij. m'. f . En antique taxu^ viy marka 
kaup 

(1401). Eodem anno atte Biar kirkia seinga gambla skuldir 

ligger hiscoper firir Biar oh Lundar .iiij. nseter visiterande ok 
tsBker viij hudtr j chthedraticum^ Stendcr tiundr Urir iiij. m'^rker .P. En antique taxu^ .x. m' 
kaup 

(1401). Eodem anno atte Saudha kiVkia Stender tiundr Urir vj. marker .P. En antique taxti^ xij marka 
kaup 

(1401). Eodem anno atte Eitradals kirkia >) Herfra begynder en ny, omtrent samtidig Haand. I eer 0y8tein med gudz fforsio hiscoper j Oslo hseilsom oUom fol. 21. a. 
monnom j Huitiseeides sokn Tyrisdale Nizsisdale Fyrisdale 
Skafsaam ok Monom q. g. ok ware sBuselaghre blaezan nest 
XT wer ner ydh^r warom (irir ix aarom funnum Yfeer mykit 
aafat vm sumligha luti hia ydecr wsera ssem ydarum salom 
vaderliger sero oc swa huat afaat er med ydart sidfserdi oc 
swa tede ^eer oss imiss aerende sasm stundum foro j aefue 
inillom vaar oc ydhar oc stundum milium prestse I)8eira ssem 
ydhaer wfiBrdhas skipader oc almugans. En af I)uj at weer 
knnnom oss skylduger wsra raad a IseggisB oil })au malaefni 
sicm kristinsdomenom warda her med ydh^r gefue gudh at 
Yieer mattom I)8Dt swa hugsa ok (irksmgio. at ^set wsere 
sial/uum gudi till lofs ok fcro kiVkiunum till nytsamdar oc 
ydh^r till hugnadar bade fiessa heiros ok annses sffim Vfeer 
fyr badom gud j waro hiarta oc brefue oc nu bidhium aendfe- 
nyum ver warre giserd nw saem vter gerdom med rade oc 
sam})ykt waraa korsbr0dra ok ^aim bsBzstraB ok selzstra 
bonda ssem fiaa hia oss waro ok ssr fioo sen I)uj waer litit 
vmbmtrffid fyrst funnum wer med ydheer afaat wtera vm fiaet 
siem maest wardar at })eer hafussr sei swa kasrleika huar till 
annars saBm wosra skuldi I)uj at mandrapp })uj wror hienda 
hm meir m\ j nokrom adrom bygdrolaghom hwar med wer 
vnderstandom krcrleikan fiunnsen vaera ydh^r j myllom allrsB- 
hselst saker pes at ymissr af jAcev bffira giold oc b0tar vp 
rdtir sinae fi-aender ssem af ero tSQknaer vforsyniu po hse(m)nast 
I)eir swo fast siidan sacm fyr. Ero pat })au wsersta f0rrad 
ssBm wsera megho lofua frid oc grid oc sidan bffira ofwnd aa 
sino hiffirta ok illan wilia till pes sa^m han fyr ssettes vider. 
Ok mughu }>eir aer aa pSBV siettir gera gridnidhingiar aeita) 574 

ok fullir drottans suikarar luttakande seasBrligrc helaitt^ pinu 

med disBflinum siflBluum saem fullsr med ofwnd oc alsko aer 

ok med bins fula Judas scr suffiik siin herras med kosse sscm 

fridarmai k skuldi wsra. Swa syntizst oss ok at peer warezist 

m swa banf0rd8e msen asder fiaa saem forbodadher ero af 

heilagro ktVkiu saeni tilh^yrsBlikt wsere, |)uj radbom wer ydhe^r 

aa minnom ok bardligbse biodbom at fieer warest }>dm ba^dall 

j fra siBin bin a fulasta a^it^roima I)uj at swa saem onnren 

Skadar likamenom manzens med seitri sino swa skadar ein 

banzasttser man sedber tben sa^ j oppenbarae vlydnj lifair 

salenii88 fiuj at bwar ssem samn0yter banz mannas fsMer j 

baan med boitom ok swa likamenom med fiuj at morgb ero 

d0me till tbes at firtV ruangra manna skuld faa retlaterme^ 

ofta storan skada, g0ymer ydb^r fiuj giorlae at all grid a^r 

})er geftiffir sc med bia^rta gordb oc goymd. Ok at a^ngin 

samn0yter banzmonnom sedher af beilagbre ktrkiu forbodha- 

dom. Sw warazst ok giorle vm aembette ydhart ss^m ydh^er 

bffir vm paskar taka at tb^ ganger ^ev till med ahre aud- 

myukt oc wyrdning mn timie aa bwariu aare |)uj at hwer 

ssem swa ffir vm {)riu aar at ban taker ey lembete vairdfraf 

|)uj utlaegcr sdfUr krisnum rette. Ok af sengom megb»r {mt 

^€et bafua vttan af ydnim sokna preste. En tho at t>er seer 

j oUum skilum vttan med bans loffue. En siidbar megho 

{)eir siem j vskilum ero ok pu} taka {)eir ^tet sembete j 

forbodbe ok axr tba w»r tsekit en w»ra latit En wer 

haldbom ^eim vta^kit bafua aa laghannre wa^gna. Ok })uj 

^Tfxmer aarom framlidnom skulu wer {>aa sasm ser swa j 

fol. 21. b. forbodbe |)aka lata lysa vtzlajgse J)uj wrcrer allaer j Wnj 

wider gudb ok oss. wserdrr ok nokor bretligher(I) b0te sff»» 

fyrst tseker beilogb ktVkia ok wer aa bewnar wsegna gs^rna 

alia till nadha saem nada ero wa;rder. Swa ok sakar {^ees 

at.bi^cop beifuer sialdan faret her msedlier yihtev visitera«(ia 

ffifuar imisa vm buar bonom reidbo g^era skall I)uj see y(ib^^ 

kuitnikt at t)er ssem tiundar gerazst taka prestor mote hisecfe 

sinom swa at ktrkian af sinu vphffildis goze bielper t^® 

altz jenkte i)er till. Swa bser ok bondom |)er sam ey gerezst 

tiundb reidba bt^eope kost ok hmsta; foder vskaddu ktrkiune 

vpbeldis gotze. Ok af })uj at her aa Tselamarken bafua 

.b0nder sik skilt at gaera bt^eope skat aa huacria aar^ ^^ 

TeiihM {)a ban fasr at fsermse barn ok preste reidbu finVtwa 575 

« 

luti tiundar ok I)ridia halda vppi ktrkium sinum fiuj biodhom 
wer ydhcsr bondom ollom at t)eer gerer swa saman reidhonae 
saem aa a3r laght I)eim j hasnder ssBm oss. fiWr kost sagho. 
Raokker fxct sei till I)a Iseggir swa mykit till at widertaku 
men see skadalausir f)uj at a^nguleidhis wilium weer ktVkiu- 
imm I)er vm I)yDgia. En hwar sa^m wil ^tet sey at g^^a 
wilium weer at honom naeittizs ecnibete af tha hflcilagra; kerkiu 
msedhan Yfeer sieluer j ktVkiu durum peim loglighse amintum swa 
ok at }>eer seer annen timsB vissare aa ^sl reidhu vtt at gaera. 
Skipum weer swa saem ok g0inizst vidara huar aa Palamarku 
at ph er bi^cop bydar reidhu sina vtt at gcera, weer seder 
war a^fterkomande gere huaer medher laups wyrdi j sm0re 
oc adhrum peim hxtum ssem till kostsBr h0yi*er oc haesta 
fodhers ok anduarder vidertaku monnom mcedher prestanna 
vitoi'de twim acder firaem ktrkiu fiarhaldzs monnom acder 
adrtim saem fieer till welir ok vituenasto ero. Ok later pern 
reida j nesta garde ktVkiune saem viderkuaomeligh bus* ero 
swa at alt see saman komet ok reiit tha er hisfioj} k^mer 
till gards ok han fae pa, {)eim j hondh saom ther skal fiWr- 
sia. L0yper per nokot ifuer srcm till kostar aer I)a bi^cop 
faBr afgardhe pa hafue thce^ sialuar b0ndar after swa {>oo at 
hiscop viini wjdertaku monnom per af nokot ftWr sino m0dho 
saem honom synizst skynsamlekt v^era. En acf l)^t raekker 
aE^i till pSLB, see bonder skyldugir till at lasiggia swa at n0ghetz. 
En 1)0 at OSS l)ottc nw sumum stadhom nokot afat veera vmberom 
wer thcet firir I)uj at wer finnim vidertaku men viliugro v<cra 
oc swa jmisan almughen. En pn, xr profaster faer einsaman 
at visitera wilium weer at han liggi hia prestom ok aa peiva 
kost J)er J)eir sitia. En I)er saom aei sitaer prester. pa reidhi 
ktrkiu fiarhaldz men honom widerkua^melighan kost oc haestac 
foder saem forn wane aer swa at aci see kirkiune Jjynght 
meedher nokrom gestom, En at m sec missaemiae millom 
ydhar ok presta peim saom yd^r waerda skipadher wilium 
weer at haedhan j fraa late hwar prester sik at n0ghia j 
fuUaB vtfaerdh ku aedher kyrvyrdhi. Er ok swa at men ero 
swa frodhe at peir wilia aci preste bodh sacndae acdher m 
hffilgha oliian taka t)0 wilium weer at prestcns retter aei 
minkki t>er af vttacn nokor see fateker swo at han tbi for- 
mughe pat vtt gaera pn] at weer wilium at prester 0lie ok 
alia reidhu waeiti 9wa fat0kom ftrtr gudz skuld saem rikum 576 

Urir vaBrtonar skaldh sef |>eir pmt |>aifiii krsifaia ok t^ir 
saeifi m fonnugha gefaa fuUs vtfsBrdh gefae halfiue aedhfr 
minna sefter sefiaom sinum. En ftnr barns liik hoart vOiiiiD 
yfeer at |>eer synir si prestom ydhncm Tikmnat smcnrs tiD 
t^ers er ^(St est |>riggia wsetrae gamalt En siidhan tin {)ets 
ptet aer |>olf aara half l0ypi ok sidhan til |>er8 mader kamher 
j bondffi logh grsidizst j vtfffirdh laaper ssder twa aura 
forngildffi ffiftir twi sseiti gort heifuir wsret j hwariw bjgdae- 
laghi her till. Ok j innarganga gefoin vikomater smors sxm 
gefnet heifiiir weret ifair alia Tffilamarkena ehir stora dau- 
tol. 22. a. dan |>ot j adrtfm bygdalaghom Sffim tiundh gerez ok anan 
offBBrdaghar haldhes vppi gofnm minna saem ver ok madkr 
ydh^CT samdum |>a wer fyrmeir forom. En |>ot prater se 
skyldngher yd€^ alt aembete kanpalaust weita |>o eror t^eer 
hoAom pettsL skylduger at balda. En aef nokor er ^en er 
preste wil m pettsB vtgera sydhon prester hefder siit tembetc 
weit sedher hselder preste reidho sinse t>ft maa presto ganga 
j ktVkiudyr ok saetia honom I>riar fimter til sinnar skvldii. 
En 8Bf 8Bi er loket jnnan fietra I)riggia fimta |>a ma pres&r 
honom halda alt asmbete af kirldunne. Varezst ok fresUr 
at I>eir halde SBi ruanglega nokrom manne ffimbete I>uj at 
|>6ir standffi })eim dom firtr er peif aembettit halda ok oss 
gefua }>eir fiarsaektir ok pev m€edher eyga von stora plago 
ok refster. Ok bidhiom wer alias prestae her ok biodom at 
vera sinom soknar monnom grasida ok audqua^da j olla sino 
prestselegho aBmbette saem monnom af {>eim fiarnazst ssm 
|>eer wilir hafua ]00n af gudhi pek af oss. ok waraz wara 
raBifstir. pat sama radhom wer ydh^r bondom oUom aminnow 
ok hardleghac biodhom at peer balder presta ydra j hxidher 
ok aire wyrdning saem ydrac fasder. fmr gudz skuld ok {)efra 
aembetti skuld oh verer fieim lydhuger ok aefterlatogher ta- 
kande fteira fortalu ok kaennidom jnedh kaerleikae swa som 
peer skylduger eror ok g0ymer x gudz bodordh medh rditre , 
trw ok warez siau hofwudsyndir medh t>uj mseiraQ saem ver 
hafuuni nw sialfuer ydhoer peet ok predicat heidrir gudh ol 
aelskir ydhan jaemkristin swa at gud moghe ydhcer j pessRVf 
waeroldh aelskse ok aeftir pettsd liif heidra medh himirikis 
vaerdl0n. Ok swa at theer aller waf5rde pes niotande at w^r 
sialfuer till ydhar komom wilium wer ydhrar ktrkiur hffiidra 
medh afgiftom yd^r ok ydrum aefterkomandom tiU hugganar oh sala hisclpor oh oUom retskriftadhom monnom til syndae 
aflausna ser })iit komma a ^eim daghum er sidhameir naemf- 
nez sedher ^evai hialpa medfA sinom almosom fyrst til HuitsBS- 
sQidz xl dagha aflat till Biar xx dagha til Puseita ktVkiu xx dagha 
oh ktVkiunne aa Roholte oc j Pridiungenowi .x. dagha til Ymtervi 
{)eira a huern joladagfa attandadagh firsettandse dagh ok floras 
Marimessodagha paska dagh hselgsB |)orsdagh huita sunnudagh 
tn'nitati^ messo dagh Jonsvakudagh Olafs vaku dagha badha 
Michals messo dagh ok alrsB hseilagree messo dagh keVkiu messo- 
dagha ok kiVkiu drotta^ns dagha j huaerri k^kiu ok swa oftse sem 
gudz ordh vserdhflB lirir ydhecr tett medh prcdikaen oh swa oftae 
saem })eer hielper ktrkiuminom medh ydhru oc almosom en 
hinir allsB sbf ktVkiunne gotze huat t)^t er j lausu sedher fastu 
minnffi aedher meira huat ^tei er lakt till prestbordzens aedher 
vmbota ktVkiunum af kirkiunum hacrdrasgha medh stuld fal- 
serekning aeder ofkappe alliger ok varn skat aftarhalda vttan 
wart minni skulu vita sik j banne wara ok gudz ruaBdhi 
sancfe Peters sanc^e Paals apostola bans ok won aeiga at 
t>eir fae bradhar hendir badhe I)essae haeims ok anners, 
geymir ok giorla alia saman at t)eer gerer Ruma skat talan 
peningh })en minstae aer faeller af konunghs steidia hwar man 
saem acmbete tacker aa fia peningaei sanc^e Peter aa Rome ok 
I)uj miir ^cei Roma skatter. were gudz (!) medh y Sheet allom 
saman ok bidhir lirir oss wer kannom oss skylduga waera 
ydra aldre glajmaD framleidhis. af I)uj at finr oss er tett at 
bender j Molanda sokn ok Monom biodhaB sik till bsetranar 
ok ifuirbota vm J)eet vplaupp er ^e\x gerdhe nest wer visite- 
radom wilium wer t>eim gernae till nadhaB taka I)a I)eir fmr 
oss koma ok wilium wer haeidran. l)eirraB kirkiur medA afgif- 
tum XX daga till huaen*e I)eirrae j adernacmpdao daga. En 
{>eir af Skafsaam hafua sik sialfuar wuasrdae ^ort nokra nadha 
masdhan })eira firiozska ok wonzskaB wax ok aei minkar. Swa 
biodhom wer ok ydh^r ollom heilagt halda a helgi likams 
dagh ok fasta fmr medh hnitan maat aer t)en dagher t)raem 
vikum dagst0t aeftir haelgha I)orsdagh vm waret ok t)er medh 
wilium wer vnnae kirkiunum ydhrwm afgiftir swa huerri 
ktrkiu {>en dagh saem j sielfuu brefueno staender vmfram 
allar fiaeaer afgyfter sa&m laghen haeidrae fien dagh maedher 

37 876 

ft 

11 Novbr. war J)ctta href gort j Gyins0y Marteins mscsso dagh anno 
1395. iofnim m ccc^ nonagesimo quinto vndir waro jncigte.^ fol. 22. b. Ollom monnoib theim ssem thettaB href sea cedhcr h0yrae sender 

Jenes med gudz naadh hiscofev j Oslo qusediu gudz ok sins 
kunnukt gerande at yfeer saghom ok grangefuelighse ifuer- 
lasom href ok gasrdh wars wyrdhulighs herrae ok forfadhurs 
hiscop 0ystens godhra aminningar ssem nylighas war firiross 
hiscoper j Oslo sajm thettaB wart href er widherfaest nw af 
thuj at OSS thotte bona skaelligha^ wasra skipadh tha sain- 
thyckiom weer hona oc %wiliom stadhughas haldae ok biudhom 
bona stadbogba) baldbas af waro biscopsligbo walde til gudh 
wil weer kunnom tbaBgbat sealfue koma aedber oc at oss 
tba^ckis tber tba adbrsB skipati aa at gera eftir godbra manna 
radbe vm en tbe?^ kan tbarfuaz. Til sawninde saettowi weer 
wart secretwm fiVtr tVetta href er goi-t (war) j Twffiito« 
22 Februar widbcr Moo ktVkiu j Haeidangbrac fredagbcn nest firir Laupaarv 
1426. inesso anno donjtni mcdxx sexto.' *) Brevet er trykt i Dipl. Nonr. IX. No. 186 og de der angivne Steder. 
«) Trykt i Dipl. Norv. IX. No. 242. fra SlutBlBoeB tf d«t I6de Atrhundrede. 
(Titelblad). DSBD KOdO BOK som innehoUer aller kirker ok annexer 
met capello i Osloar bispd0mine ok er stadfested met stor- 
megtige herris bref konning Frederikis den and^ns Dan- 
markis ok Norgis konnings huilkett bref er daterit anno, 
m. d 1 XXX ok vttgefuitt k Eoldinghus slott' den xiii Junij. 
ok findis her i vor capittio ^ 

Registrum yfuer denne bok finnis bos dette tall her for vthi 
MD90 paa 23 bladt. «) Trykt i (Sahms) Saml. til den Dan. Hiit. (I R.) 2 B. 3 H. S. 
207—8; jfr. ogsaa N. Rigsregiatr. II. S. 887. S*! 'im fol.23.a.l. M. D. 9. 0. 

Registrum yfuer' aller kirker ssem vpteknade ero vthi disse bok. 
giort anno 1590 af Glaus Berrig. 

GerpensQ profasted0me ' I. Heidingstada 

n. ^ftal0yter ktrkia 

in, Hnitradals ktrk»a 

im. Sanda (!) ktrkia 

y. Nes k»rkia 

YI. Biar ktrkia 

YII. Gordina ktrkia 

VIII. Lunda ktrkia 

IX. HoUynte ktrkia 

X. Hslgbinar ktrkia 

XI. Ffenes ktrkia 

XII. Ramanses ktrkia 

Xin. Mtedalhseims ktrkia 

XIIII. Mikialsbergz ktrkia 

XV. Soleeima ktrkia 

XVI. Kliofua ktrkia 

Bamblum 

XYU. Skeidis ktrkia 

XVIII. Moo ktrkia i Sandahankadale 

XIX. Moo (kirkia) i JEidnnger 

XX. Borgbastada ktrkia i Telermark 

fol. 23. a. 2. XXI. GijinB0y klauster I Margenen staar: Gerpine pronsiie. 581 XXII. 

xxni. 

xxira. 

xxv. 

xxvi. 

XXVII. 

xxvra. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 

xxxnn. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVII. 

XXXVHL 

XXXIX. 

xxxx. 

XLI. 

XLH. 

XLIII. 

XLim. 

XLV. 
XLVI. 

xLvn. 
XLvni. 

XLIX. 

L. 

LI. 

Ln. 
XIII. 

LHII. 

LV. 

LVI. 

Lvn. 

LVIIL 
LIX. Gerpene ktrkia 
Skida ktrkia 
Sleaimdale ktrkia 
Tniieims ktrkia 
Bsergs ktrkia 
Eiosa ktrkia 
Kunldz ktrkia 
Huaranes ktrkia 
HsBidaroms ktrkia 
Thiodalyngs ktrkia 
Istra ktrkia 
Sanda ktrkia* 
Stokka ktrkia 
Skeidangham (I) ktrkia 
Amadals ktrkia 
SsBms ktrkia 
Slagns ktrkia 
VndraBimsdalB ktrkia 
Nioter0y ktrkia XL 
Thiumo ktrkia 
Borre ktrkia 
Nya ktrkia 
Laaf07 ktrkia 
Vala ktrkia 
Botna ktrkia 
Hildistada ktrkia 
Raamfnes ktrkia 
Fones ktrkia 
Viuilstada ktrkia 
Andaba ktrkia 
Eaadals ktrkia 
Hangagerdis ktrkia 
Styriualla ktrkia 
Suarfaastada ktrkia 
^ftal07ti8 ktrkia 
Heidingstad ktrkia 
Kanpmantznes ktrkia 
Tafta ktrkia fol. 28. b. 1. >) I Margenen staar: Sandeherret. 582 LX. Haems ktrlda 

LXI. Hofs ktrlda 

Osloar profa8ted0mme 

LXII. Haogs ktrkia 

LXIII. Fiskeims ktrkia 

LXmi. BsBrgs k»rkia 

LXY. Frauna ktrkia 

LXYI. HaaU ktrkia 

LXYII. Hnsebiar kM-kia 

LXVIII. Trandabiar ktrkia 

LXIX. ^ggia kMia 

LXX. SylUngadals ktrkia 

LXXI. Skoga ktrkia 

LXXII. Sandinar ktrkia 

LXXIII. Straums ktrkia 

LXXIIII. Hofs ktrkia a Hudreinam (I) 

LXXY. R0ikener ktrkia 

LXXYI. Aska ktrkia 

fol. 28. b. 2. LXXYII. Thnneims ktrkia 

LXXYUI. Haslnims ktrkia 

LXXIX. Akers ktrkia 

LXXX Margaretto dais ktrkia 

LXXXI. Hofuinar spitall LXXXII. 0stra lutun Osloars profasted0me 

LXXXni. Skeidis ktrkia 

LXXXTin. Nordbiar ktrkia 

LXXXY. Erakastada ktrkia 

LXXXYI. TompU ktrkia 

LXXXYn. Hob0l8 ktrkia 

LXXXYIII. Garda ktrkia 

LXXXTX. Sana ktrkia 

XC. Yestbiar ktrkia 

XCI. Kroak/rkia 

XCn. Aas ktrkia 

XGin. Gierdarada ktrkia 

XCim. Nessodda ktrkia 583 XCV. 0fra lutan Osloars profastedome XGYI. Hofaina ktrkia 

XCVn. Askeims ktrkia 

XCVm. Trykstada ktrkia 

XGIX. HoltsBkircka 

• G. Hofninir ktrkia 

GI. Kioser ktrkia 

GIL ^idzaalla ktrkia 

GHI. Feej^rinfi^er ktrkia 

GIIII. Yrdhedals ktrkia 

GV. Holz ktrkia 

GVI. Lundz ktrkia 

GYII. Funis asters ktrkia i Kisa 

GVIII. Vllinshofs ktrkia fol. 24. a. 1. 

GIX. Frauner ktrkia 

GX. Rifsaeims ktrkia ' 

GXI. Asaka ktrkia 

GXII. Jihisbaagbs ktrkia 

GXIII. Sndreims ktrkia 

Soll0y profastedome 

GXIIII. Hofs ktrkia a Fitt 

GXV. L0ikena ktrkia 

GXVI. Hffiimnes ktrkia 

GXVn. Aurs ktrkia 

GXVni. Fors ktrkia 

GXIX. Hofs ktrkia i Sol0yam 

GXX. Grofu ktrkia 

GXXI. Fyrlunda ktrkia 

GXXII. BnrfssL ktrkia 

GXXin. ^idisskoghs ktrkia 

GXXIIII. 0y8etier8 ktrkia 

GXXV. Sandz ktrkia 

GXXVI. Jngramoss ktrkia 

GXXVn. Bodstada ktrkia 

GXXyni. R0dane88 ktrkia 

CXXDC. Elundz ktrkia 

GXXX. Ryymsskogs ktrkia, 

CXXXI. 0ya marker ktrkia 584 

CXXXn. Armmaria kirkia 

CXXXUf. Dygruiess ktiida 

CXXXniL Bakkattad k/rkU 

CXXXV. Gjrdinar kMia 

CXXXVL Xya kirkia 

CXXXVIL Om ktrkia 

CXXXTIH JEidzherghM ktrkia 

CXXXEL EmncM kirkia 

CXL. Hjerolanda kirkia 

CXLL FoUdnsborg ktrkia 

CXLII. Thneginsborg kirkia 

CXLni. Taenols kw-kia 

CXLim. SkygtneiU ktrkia 

f oL 24. a. 2. CXLV. Skogs kirkia 

CXLYL Viflastada ktrkia 

CXLYIL Spiatabergs ktrkia 

CXLYIIL melenes ktrkia 

Tansbergs profastadomme CXLIX. Sancte Laarenz ktrkia ok alle de andie metf s. Oltfi 
claoBter 
CL. Bispstolsens jaerder 
CLI. Coiitmone korsbrodre jsrder i Oslo hsrede ok om Orm 

0jen ok yi0eii 
CLII. Sikolandz prsebenda 
CLIII. Hofoinar prsebenda 
CLIIII. Ylfmnar prsebenda 
CLY. Hielmangar, Hsegs, Bedims, Straams prsebenda 
CLVI. Bergs, Hola, Yelo, Maraeima prseb(enda) 
CLVll. Lantina, Medaloaldz, Hanaborgs pneb(enda) 
CLVni. Canioria, Sacristia, Skula praaenta(!)* 
CLIX. Campinistriay Helgaandz altere, Krosal(tere) Mariae indrs 

ok ytrsB alterse, Michels ok Paeters ok alle andre 
CLX. Clemetz ktrkia, Niklos 
CLXI. Erosktrkia 
GLXn. Spitalen 
CLXm. NunnusiBter i Oslo Her synes at skulle indsettes en senere Tilf^ielse: Snene altere. 585 

CLXim. Vikeu Ranriket ok iElfnasys]e(!) Mola(nda) ktVkia 

CLXV. Myklabiar ktrkia 

CLXYI. TorpB ktrkia ok Tieknabiar ktrkia 

CLXYU. Langalandz ok Standla(t) ktrkia 

CLXym. Rioda ktrkia ok Valla ktrkia ok Stein ktrkia 

CLXIX. Elaafha ktrkia Siofuar ktrkia, Bakka ktrkia oik Bi0rnlaiida(t) 

ktrkia 

CLXX. Tonlanda, 0ikr8e, Mariss, Ytrabiar 

CLXXI. Toresbiar ktrkia 

GLXXn. Haninderstafs ktrkia 

CLXXin. Holta ktrkia 

CLXXIIII. Solberga ktrkia ok Kallabiar ktrkia 

CLXXY. Ruzialand8(!) ktrlda, Jorolanda, Hiertems ok Yistolanda 
ktrkia 

CLXXYI. Anklaiida(!) (kirkia) 

CLXXYII. Spikkarioders ktrkia 

CLXXYin. Noreima ktrkia 

CLXXIX. Ausmala ktrkia ok Gryndarioders ktrkia 

CLXXX. LyngB ktrkia ok Forsiela ktrkia 

CLXXXI. Ristarioder ktrkia ok Befoia ktrkia 

CLXXXn. Hssrestada ktrkia 

GLXXXUI. Haukaas ktrkia 

X^LXXXIIII. Skriksuik ktrkia 

CLXXXY. Boknes ktrkia 

CLXXXYI. Nauestad ktrkia fol. 24. b. I. 

CLXXXVU. Moa ktrkia 

CLXXXYm. Erogstad ktrkia i Yiken 

CLXXXIX. Hffiida ktrkia 

CLXXXX. Sandarud ktrkia 

CXCI. Aspanga ktrkia 

CXCn. Suartuborgs ktrkia 

CXCm. ToBSflBidis ktrkia 

CXCim. Haagbia ktrkia 

CXCY. Fob ktrkia 

CXCYI. I^sa ktrkia 

CXCYII. BragaBette(r)B ktrkia 

CXCYIR Bru ktrkia 

CXCIX. Askeims ktrkia 

CC. Abya ktrkia 

CCI. ToBsinar ktrkia 586 

ecu. Berofiarder ktrkia 

CCIII. Sueinabiar ktrkia 

CGim. Botna ktrkia 

GCY. Qoilda ktrkia 

CGVI. Roims ktrkia 

CGYII. Tunffiims ktrkia 

CGYIII. Luders ktrkia 

CGIX. SkiiBdofs ktrkia 

GGX. Rolina ktrkia 

CCXI. Tiem0y ktrkia 

GGXn. 0yiiyndadal8 ktrkia 

GGXIII. Hodals ktrkia 

GGXim. Nesinar ktrkia 

CGXY. Lumulanda ktrkia 

Raumarikis profasted0me 

CGXYI. Ignebakka ktrkia 

GGXYII. Raelings ktrkia 

GGXYIII. Lseirums ktrkia 

CGXIX. Falla ktrkia 

GGXX. Byrgina ktrkia 

GGXXI. Skseidzsmo ktrkia 

CGXXII. Dais ktrkia 

CGXXIII. Dais ktrkia 

GGXXIIII. Hakadals ktrkia 

CCXXY. Gudleif8(!) ktrkia 

CCXXYI. Gierdinar ktrkia 

CCXXYII. Heininj ktrkia 

GCXXYIII Nannastada ktrkia 

GCXXIX. Biserka ktrkia 

CCXXX. Fos ktrkia 

CCXXXI. Ypstada ktrkia 

CCXXXII. Vllemes ktrkia 

GGXXXm. Straums ktrkia 

GCXXXIIII. Nsess ktrkia 

CCXXXY. Droggones ktrkia 

CCXXXYI. Ydynis ktrkia 

CCXXXYII. Fr0yof8 ktrkia 

GCXXXYni. Aalini ktrkia [Hseinene ktrkia « 1) Fra [ urigtigt tilf^iet 587 

CCXXXIX. Borgasyslo VaU kirkia 

CCXXXX. Synndala(l) kirkia 

CGXXXXI. Roda ktrkia 

GGXXXXII. Tufna ktrkia 

GGXXXXin. Tuna ktrkia 

GGXLIin. Bergar ktrkia 

GGXLV. Ran89iina(l) ktrka j Rolfs^y 

GGXLYI. Nicolos ktrka j Borg. S. Olafis ktrkia 

GGXLYII. Berieiga(!) ktrkia 

CGXLYUI. Allies ktrkia 

GGXLIX. Biergs ktrkia 

GCL. Asaka ktrkia 

CGLI. Rokka ktrkia 

GGLII Jdda ktrkia 

GGLIU. Skialbsergs ktrkia 

GGLIIII. Hagedal8(!) ktrkia 

GGLV. Vter0y(!) ktrkia 

CCLVI. Biar ktrkia 

GGLVII. Huala ktrkia 

GCLVni. KolbeergB ktrkia 

GGLIX. Ryggiofs ktrkia 

Vttrittad dissum registrum Glaus Berrig cantor ok cannick 
ad Oslo domktrkia. Anno 1590 om paasken Ok ero nw med alle annexer ok capello i Oslo bispdomme 
halftredie bunder ok nie ktVker foi.d7.b. Juramentum Capituli Asloensis/ 

Ego .N. Gum legitime vocatus, electus, et comprobatos 
aim, ad laudabilem hujus capitulj conaocietatem Asloensis, 
salua conscientia, in conspectu omnipotentis Dej, sanctoru« 
angelorum, et omnium charissimorum, meorum coUegarum, et 
confratrum promitto, quod ero hisce praedictis statutis obediens, 
meorumqti6 coUegarum fautor, statutorumqtie conseniator, ne 
quis propter me malj quicquam patiatur, sed qua potero ra- 
tione, publice, et priuatim, omnes prcedictos meos collegas, 
reuerentia et honore afficiam, Ac si quid detriment] quemquani 
machiuarj cognouero, ipsis statim prout potero fideliter intimabo 
jUudque declinare studebo, Sic me Deus hie et insQtemuiiL 
adjuuet Amen. fol. d8. a. 2. Statuta' capitulo Asloensi ab episcopis nimirum Jacobo anno 

1410 Seuerino anno 1422 Johanne anno 1382, et [Herlao^ 
anno 1501 conscripta^ quas ego 0istanus vna cum meis ante- 
cessoribus, omnia pro ut sequuntur etiam concede, et cofAmo. ») Jfr. ovenfor S. 180, Note 1. — EdBformolaren er skreiren oTcr 

begge Eolonner. \ 

') Ovenover staar; Papa aliia. — Jfr. tned en anden Afskrift *«« 

samme Haand paa fol. 205—206, hvoifra Yarianterne. 
*) Hermolao. 
^ concessa, som der ogsaa f0r8t bar staaet her. S8d 

Quod omnes prsebendfe, et canonicatus alicum canonicj 
post festum Michaelis decedentis, ej et sais hseredibus integra- 
\iter vna cum seqwantis annj reditibw^ [modo residentiam suam 
extruxerint^ jure cedant, [conclusum anno kiij* 

• '^ 

Quod abscntes canonicj parochias suas occupantes tenean- 
tuY eleeiDOsynas scholaB nostrse offerre ex singulorum annorum 
reditibus quj ijs ex deo, et magistratu sunt concessi cum ipsi 
non presto sint qtiotidie ad exponendum eas. 

HI * 

Quod qtitlibet absens canonicus teneattir habere procurato- 
rem [residentew * in capitulo, qui pro se respondeat, et satis- 
faciat. 

IIII« 

Quod bona communia destinata sunt solummodo ad resi- 
dentium subleuamen et ad negocia expedienda publica qu€e 
nomine totius capitulj leuantur et exponuntur et non ad alios 
vsus Quod non erit quisqtiam [residentium^ in facto, vel con- 
ditio ut capitulum detrimentuni rerum aut honoris patiattir VI « 
Quod consilium priuatum nemo pandat *) Primuin. 

') Fra [ manf^Ier. 

') Fra f senere tilfaiet og mangier i den anden Afskrift. 

*) Secandnm. 

*) Tertium. 

') QnartaTn. 

'') Qnintam. 

*) Sextuin. I 

% S90 

Quod si quis aliquem in capitoli detrimentum aliqutd ma' 
chinari cognouerit e vestigio ipsis capitolarilm^ prout poterit 
fideliter intimabit 

vin» 

Jura et libeitates capitulj Asloensis quisquts adlutor erit 
defendere et conseruare 

fol.98.b.l. IX* 

Quod si quis actionem iniuriarnm intendere constituent 
non in prcptorio hoc tentabit, sed in domo capitulari frasenk 
episcopo omnibu^qtie capitularibti^ actionem dabit Jurisdictio cathedralis hmus templj cuj annexiun e^^ hoc 
nostrum capitulum quantum ad eins curam et structuram attinet 
neinini nisi nobis et capitulo concedatur 

XI* 

Si canonicatM^ prebenda sine vicaria vacauerit non erit 
quisquam in facto vd consilio vt ipsis capitularibti^ inconsoltis 
clam auferattir 

xn« 

Quando causae matrimoniales sint^ deiimenda^ deque qui- 
bM^dam capitulj negocijs ad religionem pertinentibu^ vel capi- 
tulares (p: cum capitularibus) consultandum sit* a decano 
omnes canonicj in domum capitularem convocentur qui ibidem 
et non alibj cau^am et negocium proponat eorumqtie de hisce 
sententiam exigat. Quod si secus h(C negocia adgrediantur M Septimum. 
') Octaynm. 
') Nonum. 
*) Decimum. 
*) Yndecimuin. 
*) Duodecimam. 
') sunt 
•) est. 591 

statuta et cotisuetudines huiu^ capitulj laudabiles contemnunt 
capitulum ab omnibus [merito^ honorandum labefaciunt et suo- 
nim tandem autoritatem deploranda quadam incogitantia iniuste 
a se depellunt. 

XUI 

Cantor disponet [cantum' iuxta festorum et feriarum can- 
suetudines, canonicos vicarios simulqtie omnes cantantes con- 
suetis temporibii^ et horis in officio tenebit vt pijs predhus 
intersint pro populo orent et pensum singulis diebus deo reddant. 

XIIII » 

Episcopti^ non onerandti^ erit cum priuatis capituli nego- 
cijs sed publicis ad religionem pertinentibu^ ad quce constitu- 
enda capitulum in consilium adhibebit. Si vero senserit capitulum 
rerum vel honoris detrimentum patj e vestigio cum collegis hoc 
qua potest ratione malum et autoritate profligare conabitur, ne 
honorabile capitulum a qtioquam aliquem patietur contemptum 
neue secularibti^ subiiciattir sed ab omnibti^ ut par e^t, bono- 
rettir eique reuerentia exhibeatur. 

. XV. fol. 98. b. 2. 

Habet eccle^f§ Asloensis capitulum vna cum episcopo pie- 
nariam libertatem omnium cau^arum matrimonialium ac spiritu- 
alium jus in ecclesias rurales episcoporum et pastorum eccle^ise 
Asloensis ac ejusdem schol^ gubernatorum electiones et voca- 
tiones secundum iura canouica multaque statuta a Sabinensi 
episcopo apostolic§ sedis legato [in Noruegiam hue misso,' huic 
capitulo sigillis munita (et) concessa. 

XVP 

Si quis habet aliquid agere contra episcopum vd canoni- 
cum recui*sum habebunt ad regem et non ad alios iudices quo- 
Ttifn authoritas minor e^^ quam ut spirttuales judicent. Fra [ mangier. 

>) Cantas. 

*) Denne Paraj^ph mangier. m XVlt Quantum ad alias omnes causas attinet politicas prcecipue 
rusticas nee non bonorum omnium capitulj habebunt canoniej 
plenam potestatem citandi eas ad CB.fitulum easqtie intra sese 
in domo capitulari pr^sente eptscopo dirimendi, quod si q«is 
huic citation] et absolutioni parere recusauerit incutTet in irm 
omnipo^^tis dei et omnium sanctortim.^ 

Nos Canutu5* miseratione diuina Sabinensis epwfcopus 
apostolice sedis legatu^ vntuersis Ghmti fidelibu,9 pr^sentia 
statuta capitulo Aslo^^i confirmata et (^oncessa plurima in- 
specturis salutem in nomtne Jesu Chm^j. Cum in Noruegia 
legationis oflficio fungeremMr propter verbum dei inueni«tt5 
eccle^'as et capitulum Asloe: in plena quiete et pacifica liber- 
tate jurisdictionis omnium causarum spirttualium similiter mulk 
statuta ab episcopis sibj tradita, ad quee nos quoque plurima 
nomine beatissimi pape nostri addidimus et confirmauimti5 prout 
supra (^onstituta et scripta stint, vnde super his omnibti^ in 
preedicatione publtca monuimti^ vniuersum populnm coram rege 
archiepitfcopo et alijs regni prglatis, ut omnes hec scirent ne 
16 A t ^^^^^^ eorum statuta quid inpune tewtarent. Datis Asloie xvij 
1247. Kale«das Sep^embris' pontificatu^ dominj Jnnocentij pape a(n)no .t 

Ego Johannes Mach clericM* Bramleburgensis pttblic«A 
sacre imperiali autoritate notariw^ iuratw^ testor quod interim 
dum hec a precdicto legato Sabinensi episcopo darentur et pu- 
hlice proclamarenttir qua omnia vidi audiui et in notamrecepi, 
quod signo nomine et cognomine meis eonsuetis. 

Johannes Mach* *) Resten mangier, men harmaaske 8taaetpaadBtf0lgende, bortskaame 
Blad. 

•) Annal. eccl. Dan. II. bar rigtigt: Wilhelmus. 

•) Uden Tvivl Skrivfeil forOctobris, hvorved Datum bliver 16 Septbr. 
da Kardinalen vistnok var i Oslo; 16 Angnst var ban i alle Faldi 
Bergen. ^. 

*) Trykt i (Subms) Saml. t d. Danske Historie (1 R) 2 B. 8 H. S. 170-*^ 
og i £. Pontoppidans Annales ecclesisB Danicse diplomaiici II- P 
719—21. — De foranstaaende Optegneker ere vistnok gjorte i I6«fi 
Aarbnndrede men ikke af Glaus Berg, med bvis Haanaderimoa oe 
f^lgende Optegnelser ere skrevne. m 

PRIVILEGIA ET STATUT A foi. 99. a. 1 

canonicis ex regibus Daniae k tempore episcoporum clementer 

concessa et confirmata, atque ex fundatione vniuersitatis 

Hafihiensis conscripta k Claudio Bergio capitulj 

AsloCnsis cantore et decano anno 1598. 

Primum. 

Quod canonici fruantur omni libertate, et immunitate ho- 
nesta, quam olim habuerunt, non sint sub alio magistratu, 
quam sub rege. 

Secundum. 

Si quid dissid^ natum fuerit inter ipsos, et senatum ciui- 
tatis, de domibus, vel alijs locis, nos erimus arbitrj, et rem 
inter ipsos amice, aut jure componemus, ut sit inter eos pax, 
et mutua amicitia. 

Tertium. 

Liberum sit omnibus prselatis, canonicis, et vicarijs, studij 
gratia, in vniuersitate agere, sj fouerint pro se quisqtie interim 
aliquem pauperem scholasticum, vel pium alium virum, quj fol. 99. a. 2. 
seruet in ecclesia, et quj cum alijs canonicis canat. Debent 
eis seiniarj et darj omnes portiones, et accidentalia velutessent 
prscsentes, nee quicquam juris eis detrahi propter banc ab- 
sentiam. 

Quartum. 

Emeritj lectores, pastores ecclesiarum, et sacellanj, sine 
prffidicatores, et ludimagistq, quj diu fideliter seniierunt, nee 
vltra possunt, vel pro senectute, vel pro alio morbo, ubj indi- 
catum nobis fuerit, juuentur, ijsque curabimus victum per prse- 
bendam proxime in regno vacaturam, quam ejs dabimus, ut 
habitent apud suam prsebendam, et canant ibj, si possint pro 
senectute, aut alio morbo. 

Si vero alibi habitabunt, aliquis canat in chore pro eis, 
accepta mercede triginta marcarum. Vbj vero curant talem can- 
torem vicarium in cantu, omnia alia qua)cunque fuerint, accipi- 
ent velut pra^sentes. 

88 5d4 QTintam* foL 99. b. 1. Non licebit posthac, cidqiiim, at aatea ant pneros, ant jn- 
fantes in benefida ecdesiastica intrndere, nos ocminj posthac 
TDam prselataram, ant canOBicatam coafereniiB, nisi docto, quj 
Haffhiffi biennio non stadnmt, et testimoiinim sose doctrins, et 
▼its k suis pneceptoribns habeat: yd alioqoj probatns sit, in 
doctrina. Et omnino prohibeniiis ne contra hoc afind fial» Tdot 
anb nostro nomine. 

Sextant 

Scholasticj jastam honorem habebnnt omnibos, qig pnestant 
dignitate, ant doctrina, mazim^ Terbj dej ministris, hoc enim 
▼irtntj debetnr, yerecondiam pnestabnnt, et modestiam, com in 
algs, turn etiam in yestita, et jncesso, in qnibns rebos affectatio 
nonitatis signom est animj lenitatis, et psnam meretnr, qaii 
hsc lenia yitia, nt yideantar, grados finnt tamefi ad deterion. 

Nee concedinms ktrocinijs, alijsqua flagitijs, locum in 
scholis, qoffi debent esse officinse omniam yirtatom, atqtif bo- 
ol. 99. b.2. nestomm oificiomm. Haec et alia flagitia pnnientnr. Hasc mecnm ex Dania anno .98. domum attulj quia ifl 
regia ordinatione de canonicis ita habetur.^ 

Haad der mere behoff gimis ati akicke om canicker, dett wille 
yij beakicke wdj den b^e scholis ordinants. 

Ocb ere disze' forescbreffine artickler, ieg for till optegnit hiffn^ 
Hailcke ieg ber indscbrefi^ for^j bispomis ttatater findis firemmen for 
Ocb boss dennem stod dette blad ledigt, saa ocb ait saadanne koogeliR^ 
priiiilegier ocb atatater mae fbldkommis, ocb icke forkommit.* Dedicatio regis Hakuini que yocatiir Bordskra adsostenta- 
tionem mense canonicoram hie annotata yt juxta illam qiiotan- 
nis caDonici mense eorum a rege gratis assignata lenent anno 
m ccc xc yiy. Trykt i (Snbms) Saml. 1 d. DanakeHiBt (1R)2B. 8H. 8. SOO- 
^ Den f^lgende Motits synes igjen at Taere »ldre end IDmb Berp 
Tid, snarest fra f^nte Halydel af 16de Aarbnndrede. 


695 

fit lispd. mioU en skelling ix mork(?) 

En setinng mioU ij huide (hwde?) sex morkor like swa et 
bismerpfind mioU iij mark efter handen (?) ok reknis indtil x lisp, 
ful leding. Om vor bordskraa findis antegnit for till hosz capitels fol. 205. a. 
statuter schreffir«tt anno m ccc xc viij^ 0er som kommer Marie kyrcki^ commune tiill, och 
the 0er som kommer prosteriidt tiill. 

Tiill communet oc canickeme komme thesse effterscreifne. 
Syuers 0en, Thestholmyn, Wlff0en, Malm0en, MaIm0kalffuen, 
Skellholmene, Ormsund, mett (men?) 0en kommer canickerne 
tiil Yti domktrken, som bytt war fra Marie kirckis commune till 
Beckelaghen som breiF er fore. 

Jt^m the 0er som ligge tiill prosteriid ere thesse Jlleiern, 
Stenene, Langaarin, Haa0en, Eaastholmen, met nogle smaa 0er 
som ligher ther hoess, Byrcke0en Beif0en^ Den ovenfor (S. 115, Note 8) omtalte Jordebog for Frauns Eapel 
meddeles her efter en original Optegnelse paa et Pergamentsblad in 
folio, der na findes i Rigsarchiyets Diplomsamling, men tidligere sees at 
have staaet i Kapellets Missale. Jordebogen, der f0r er trykt i Dipl, 
Norv. X (No. 241), synes efter Haandskriften at hidr^re fra sidste Halv- 
del af det 15de Aarhundrede. 

artidek0p 

Jsti sfint reddittt^ parachie (!) in Fraunn sacerdoti reddenda tinte 

nati[uit]atem domtni 
Prtmo de Berke i^ saald koms 
Jiem de Husseby iy saald koms 
Jtem vest i Dyragdh j saald <) Denne Kotits ByneB ssldre end Klaus Bergs Tid, hvorimod Resten 

er skreyen med bans Haand. 
^ Herefter f^lger den ovenfor (S. 588) omtalte Afskrift af Eapitlets 

Statnter, der er benyttet til Varianteme. 

88* 596 

Jtem de indrse Halang j sa 

item af ytrs HaUmg j sa 

Jtem af Date j sa 

Jtem af Date | sa 

Jtem af Gaardse vi^ setunger 

Jtem af Skadsenith j sa 

Jtem af GuUarath j sa 

Jtem af Hol8laiiier(!) j sa 

Jtem af Glenns | sa 

Jtem af N0rr»daal ymj setunger 

Jtem af Mikandas j sa 

Jtem af Fl0de8peld j sa 

Jtem af Stabberath j sa 

Jtem af Skeldsnith j sa 

Jtem af Rumbsenith j sa 

Jtem af Wazsei[m]e'(?) j sa 

Jtem af Horginas j sa j 

Jtem af Bakker j sa ! 

Jtem af Elanderuth vj(?) setunger j 

Jtem af Ruth j sa 

Jtem af Bergh j sa 

Jtem af Hynnassyn vestergarde j sa 

Jtem af Ropsruth j sa 

Jtem af Ksctilsruth viij setunger 

Jtem af HoltsBr j sa 

Jtem af Vghteruth j sa 

Jtem af Sesteen j sa 

Jtem af Berdorsruth j sa 

Jtem af Kliuasruth j sa 

Jtem af Ottesruth j sa 

Jtem af TomtsBr i sa 

Jtem af Hobgger j sa 

Jtem af Gloslidsr norrsegard j sa 

Jtem af sudrs Gloslider ii sa 

Jtem af Ekrini j sa 

Missale capelle de Frauna jn Folio quicumque ipsmn fan- 
tus mana lEt e g 1 s t r e. Af Sn^vatd ^l^n3det. Person-Register. Agadr (Reidansonr) a Ejos, 106. 
Agneis SigarAsdottir, hastru Jons 

MarteinsBonar, 489, 445. 
Ake liUe, 825. 
Alar 4 Budarase, 817. — Gamalssonr 

Balsa, 822, 524. 
Albjom a Sperine, 216. 
Alfr (Alver) a Alfeimum, 493. — a 

Askam ?, 112. — Botolfssonr, 147. 

— Endridssonr, 147. — d Fone, 76. 

— Oasasonr, 74, 80. — Gkiutssonr, 
92.-4 Greidakre, 76. — a 6a5ei- 
me, 164. — gullsmiftr, 256. — Hall- 
steinssonr, 144. — & Hanastadnm, 
110. — (HaraldsBonr), herra, 446. — 
4 Helleimum, 99. — herra, 287. — 
hvite, 286. — Jonssonr, 465. — - 
kadnog, 246. — i EiBanom, 283. — 
4 KolBtadom, 13. — a KannaBtaAam, 
422. — Omaudasonr, 467. — Pals- 
sonr, 267. — sira, (i Oslo ?), 275. — 
4 Stangum, 489, 445. — 4 Snndby, 
471. — ]^orgeir8Bonr, 488.— i Unas- 
nidi, 419. — 4 Viftinesi, 88. — uvisseafdetteKavn, 6, 154, 167,487. 

Algantssonr, Ogmundr. 

AlversBonr, Ivar. 

Amba Gest-kona, 63.-4 Haagi, 141. 

Ambe 4 Gronini, 108, 109. 

Amondr (Agmnndr, sign. Ogmundr, 
Omnndr), Andressonr, 268. — Bolt, 
herra, 123, 124, 210, 484, 486. — 

— brsBdder, 476. — Gautasonr, 540. 

— 4 Geilastadnm, 148. — 4 Geit- 
stadnm, 877. — HallvardBsonr, 264. 

— 4 Haagi, 126. — 4 Helgara5i, 541. 

— hellaraadr, 502. — 4 Hob0le, 408.. 

— kampe, 474- — logmann, 251. — 
4 Mork 119, 124. — Peterssonr, 275.— 
a Rsefaagam, 836. — i R^rvik 540. — 
sira (pr6fa8tr i Elfasysla), 527. — 
Steinarssonr, 488. — stabbir, 322. — 
l^orgarftssonr, 186, 137, 174, 178. — 
4 l^orpe, 502. — avisse af dette 
Kavn, 47, 820. ' 

Anbjorg, Balda kona (Ivarssonar ?), 
294. — Borgarsdottir, 69. — i Paa- 
senom, 274. — i Skarieslenoni; 244. -* 600 a Skyli8tadam,471. — nvis af dette 

Nayn» 302. 
Anbiom & Brynnesi, 580. — Gad- 

t>orm88onr, 827. — d Meskastadam ? 

8. — a MolaruOi, 848. — SYeinssonr, 

119. — a Vefrini, 336. 
Andor i Ha{>yeit, 167. 
Andres Amasonr, 13, 209. — aBer][jo- 

tarudi, 128. — bisknpr i Oslo, 298. 

— a Brand8|>orpe, 511. — sira & 
Eidsyelli, 459, 471. — Eirikssonr, 
582. — a Flom, 65. — gamle, sira, 
525. — Glaske, 94. — Gndbrands- 
sonr, 474. — gallkleppr, 527. — 
Gyrdssonr, 542. — Hallvardssonr, 
354. — 4 Hofe, sira, 219, 220, 242. — 
a Hvamme, 475. — Jakopssonr, 894. 

— Jonssonr, 386. — a Joro, 642. — 
a Eallaby, 387. — a EeipaijoAre, 
352. — kellaramann, 521, 537. — i 
KjsBmim, 523. — a Klop, 79. — a 
Langalo, 317. — a Lergo, 529. — 
Philippussonr, 356. — a RamstaAum, 
167. — 4 Roeime, 376, 384, 541. — 
Sigurdarsonr, 237. — sira, at Peters 
kirkiu i Tunsbergi, 63. — skytte, 
527. — sksebba, 445, 446. — slad, 346. 

— sini5r, 27. — Steinarssonr, 255. 

— Porkelssonr, 494. — d l^v.eitum, 
24. - (a) Undirgar6e, 534. — Ulfs- 
sonr, 524. — 4 YeermaliA, 62, 63. — 
vigfos, 383, 334. — 4 Vik, 390. — 
4 0pe, 312. — nvisse af dette Navn, 
332, 516. 

Anfinnr 4 Grohei5i, 312. 

Anger5r, 422. 

AngerA i'Spakanom, 258. 

Angunna 4 Jaeftre, 421. 

Anlang 4 Aby, 22. 

Anide, kona Niklosar 4 Ba(^am, 351. Ansteinn 4 Galaby, 181. — a Lnnde, 
116. — IsBnsmann, 486. — a Skjold- 
ini, 125. — Porgylssonr, 118. — 
Ulfssonr, 547. — ayis af dette Navn, 
187. 

Anondr 4 Akre,88. — Andreasonr, 44, 
45. — Asgeirssonr, 891. — gamle, 
sira, 83a — 4 Gjoldnm, 482. — a 
Gadini, 112. — Gadleikssonr, 480. 

— (Ogmandr) 4 Haga, 148, 165, 167. 

— herra, 290. — K4ra8onry 21, 24. 

— laukr, 531. — Lodjolfssonr, 534. 

— 4 Kyahnsum, 8.-4 Nesi, 8. — 
sarpr, 491. — i Slappenoniy 294. — 
4 Solbergam, sira, 338. — aSteine- 
nom, 60. — Sveinssonr, 413. — a 
Vange, 109. 

Are 4 Rindum, 22, 28. 

Amaldssonr, Halvardr. 

Ame Beinssonr, 322. — 4 Bergum, 
54. — 4 Bergonom, 57. — Birgers- 
sonr, 151. — fifrsslldi, 143. — a 
Fiyum, 59. — g4per, 234. — i 
Gretto, 72 — Gadt>onnssonr, 488. 

— Halvar5ssonr, 835. — 4 Hofvini, 
426. — i Jorom, 541, 542. — kampe, 
259. — Eetilssonr, sira, 281. — 
krabba, 336. «- i Kssrongenom, 238. 

— Loftinssonr, 137. — a L^kini, 
431. — profostr i Oslo, herra, 295. 

— rafte, 274. — 4 Rauftannm, 50. — 
Rei5ars8onr, 336. — Roarssonr, 62. 

^ — sira, 404. — 4 Skardabergi, 569. 

— i Skogennin, 268. — 4 Sudrei- 
mum, 409. — tiaiyg, 522. — ]f orfiar- 
sonr, 203. — 4 Pafn, 124. -^ ange, 
sira, 262. — 4 Yiflastaftam, 126. — 
4 VsBsestaftam, 22. — nvisse af 
dette Navn, 120, 143, 289. 

Amulfr (Annulfr) 4 Byrgini, 489. — i 601 Nidberge, 411. — - (Orniilfr), sira, 
konbroder, 289, 281, 282, 872. — 
onge, sira, 284. — avis af dette 
Navn, 854. 

ArvibTf rira, 660. — avis af dette 
Navn, 882. 

Asa abbadis i Gims07, 84. «- 4 Ar- 
nastaftom, 8. — AsgeirsdottirO'ftrls- 
ens), 891. — konaHalvards (a And- 
olfsrafti ?), 820. — 4 Bakka, 617. — 
Bjsrnadottir, 209. — i Brei6vik, 
128. — i Gamalsgarde, 294. — 4 
GerdriDi, 416, 416. — konaGannars 
i Glosalgeerrom, 888. — 4 Gunnanese, 
8, 4. — HaUvarftsdottir, 632. — 4 
Hangi, 79. — 4 Heggioxme, 109, 
110(?). — iHondale, 286. — hnstro, 
78. — kona Gjards 4 Hvale, 95, 107. 

— 4 Hyppistadom, 58. — kona Hall- 
vards a HeiAareimi, 47. — 4 Jarp- 
staAam, 471. — Jonsdottir, 485. — 
hastra Jons heitogans, 812. — i 
Kverndalenom, 220. — 4 K^nastlt- 
6am, 860, 422. — kona Sjeflva 4 
Lyngeimi, 44. — kona Olafs 4 
Myrom, 106. — kona Steinars 4 
Msorini, 124. — syjtir Orms (sopers), 
898. — kona Ottars Andorssonar, 
127, 182. — 4 Ra6i, 849. — hastra 
(4 Ra6kalsra6i ?), 166. — 4 BsBg- 
gini, 126. — Salmandad6ttir 4 Sel- 
vikom, 94, 97, 108, 105, 146, 246. — 
i Sandsgarde, 497. — 4 Skere, 892. 

— 4 Skrikastadom, 81. — fra, i 
Spakenom, 265. — kona Alfs 4 
Stangam, 489, 446. — 1^olleif8d6ttir, 
52. -* 4 l^orslandam, 826, 828. -* 
Viders kona, 272. — 01versdottir, 
891. — avisse af dette Navn, 10, 87, 
84, 820. Asbjjgfm Gaataaonr, 888. — 4 Hei6e, 
64. — 4 Herbjfifrnat>orpe, 888. — 4 
Misseimi, 119, 120. — 4 Narfeb0le, 
122. — styttap, 641. — i Saftreimam, 
120. — l^orvardssonr, 112. — avisse 
af dette Navn, 182, 886, 481, 491. 

Asgaatr Alfssonr, 449. — (4 Anlini), 
467. — sira, 588. — Porleifssonr, 
62. — 4 UUarv41e, 268.-4 Yelli, 
180. — uvis, 516. 

Asgeir i Alnaros, 886. — 4 Bakka, 
541. — i Grei6akre, 125. — jarlen, 
891, 620, 648, 544.-4 l^veitom, 
21. 

Asgerd Aslaksdottir, (hastra Gadt>orais 
4 Bergi), 79, 89, 90, 98. — kona 
]^or6s blysterakers, 617. — i Ulfsb0, 
150. 

Asgrimr sira. 410. — (]^orbjaraar8onr), 
417. 

Asilda, kona Nikal4s 4 l^veitam, 48. 

Aske skiper, 291. 

Askell blase, 229. — i Gyri6egarde, 
244. — Hallvardssonr, 160. — 4 
Hollaby, 492. — Ketiolssonr, sira, 
89. — sira, 69, 624. — 4 Skallaradi, 
178. — stisBrter, 891. 

Aslakr i B4r6ara6i, 391. — 4Beraflot, 
96. — 4 Blondaholom, 148. — Bot- 
olfssonr, 522. — 4 Folbergom, 471. 

— Gamalssonr Balsa, 822. — i 
Haakavik, 7. — 4 Heidins}>veit, 127. 

— Jonssonr, 858. — 4 Jsaftre, 2,84. 

— Eisa, 269. — Kolbjaraarssonr, 482. 

— kak, 882. — langr, 292. — 842. 

— Prestsonr, 241. — Ba(gn)valdsonr, 
642. — skalme, 179. — smiftr, 687. 

— Steinarssonr, 4 Sk4n0yre, 70, 72, 
78, 79, 80, 197, 247. — strater, 288. 

— Tabbasonr 4 Sandakre, 95, 104. 60S — ^ordasonr, 685. — & Yik, 606. 

— uvis, 499. 

Aslaag, avisse af dette Nayn, 6, 11, 90. 

Asle a Akre, 87. — a Ladhelln, 95, 

101, 110. — r^fr, 261. -* 8koUa,29d. 

— nvis af dette Navn, 892. 
Asleifa 4 Svinalande, 20. 
Asleifr, 164. 

ABmimdr, (Bjarnanonr?), 831. — (a 
Bjorlandom ?), 826. — (slgo. Os- 
mandr) bratter, 198, 549. — Gun- 
nansonr, 186. — & Haga, 168. — 
Helgasonr, 626. -- herra, 520. — 
Jonssonr, 817. — konungr, 886. — 
matklo, 609. — d Myrom, 81. — 
pampe, 882. -« raadr, 386. — sira, 
presti a Elemets-kirkia i Oslo, 266. 

— 8ote, 876, 642. — Styrssonr, 166. 
Asni, 1^orgeir8d6ttir, 622. 

Assar l^orgeinsonr (?), 60. 

Aeta, hnstra SsBmondar a Bra, 856. — 
Brjefkilsdottir, 846. — hustra Neirids 
ArfviftsBonar, 817. — a SkriAu, 688. 
-- kona ]^6rald8 fisks, 892. 

Aste Bergolfssonr a Mffirftini, 88. — 
(Gnxmarssonr), sira, 269. — avisse af 
dette KavD, 882, 481. 

Astrid & Aa5ig8ta5om, 96. — Birgirs- 
dottir, 161. — hustra Bjaraar pin- 
ker s, 816. — a Braatnm, 411. — 
kona Eiriks Hayardssonar, 244. — 
fra, herra Eriks SsBmondarsonar, 883. 

— kona l^orsteins & Faaftadale, 96. 

— i Gantagarde, 190. — Gijotgards- 
dottir, 106. — kona Andresar 4 
Keiparjodre, 862. — 4 Slgnlastaftom, 
468. — a Skorby, 183, 339. — i 
Sto5enna, 860. — i Pollaksgarfte, 
271. — l^oUeifsdottir, 335. — kona 
^orbjaraar slaps, 398. — kona l^or- steins, 10. -— nvisse af dette Navs, 

10, 112, 149, 826. 
Asnlfr, Aslakssonr, 891. — aHolonom, 

506. — a Laadngerdi, 76. — a Rjg- 

lange, 68. -* sira, 62. — a Blc4a- 

vdge, 69. 
Asraldr klerkr, 285. 
Andbjoig, kona 0ygial& skrabba,850 
Audi logmann, 88. 
Aa6gials, Andnls, a Odinshofe, 47d. 

«- & Sssby, 485. — Porkelssoor, 

215. 
Andon Asgantssonr, 494. — & Anstfcyi 

186. — (a Bergi), 125. — a Galg- 

eime, 186. — a Hallani«»i, 354. - 

Helgasoni*, 166. — hnatr, 2S0, 28i 

— ka5 (?), 882. — Labbasonr, 43. - 
a Landun, 272. — a Onnbergi,49Q 

— a BsBmmini, 502. — i SeltibuAnn, 
526. — (Hallvardbsonr), sir*, (prestr 
a Ignabakka), 126, 403, 629. — To- 
fasonr, 491. — a Porshofe, 973. - 
avis af dette Navn, 216. 

A